Skip to main content

Full text of "genealogy patriciaat"

See other formats


PATRICIAAT NEDERLAND'S 

PATRICIAAT. 
A 1910. 

1 E JAARGANG. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek. 
■s-Gravenhage. Bureau der 
uedactie^en administrate : 
ADELHKT.OSTRAATJSS 
's-CrRAVENHAGE. NEDERLAND'S PATRICIAAT. Het auteursrecht van den inhoud van dii werk 

wordt verzekerd overeenkomstig de Wet van 28 Juni 1 88 1. 

(Stbl. no. 1 24.) VOORBERICHT. Eegin dezes jaars werd eene circulaire verspreid, waarin 
op het feit werd gewezen, dat de uitgave Nederland' s 
AdeUboeh gedurende reeds zeven jaren een gretig onthaal 
mocht vinden en zich onmiskenbare gunstige teekenen 
voordoen, dat; de belangstelling eer toe-, dan afneemt, 
reden waarom Bestuurderen van het Centraal Bureau voor 
Genealogie en Heraldiek gevestigd te VGravenhage be- 
sloten, naast het Adelsboek een werkje te laten ver- 
sehijnen, dat ontegenzeggelijk een even geldige reden van 
bestaan heeft. 

Van meet* dan Jionderd adelKjke familien in Nederland 
toch, bestaan takken welke n&t tot den adel van het 
Koninkrijk behooren, terwjjl vele aauzienltjke geslachten 
met den adel zijn vermaagscbapt, bf wel door hun stand 
in de eerste kringen verkeeren. 

Daarom, meende de redactie, kon het niet andeis, of 
eene uitgave als hierbij wordt aangeboden zou met be- 
langstelling worden ontvangen en zij vertrouwt dan ook 
dat zulks het geval zal zijn. 

Achtereenvolgeas worden opgenomen de aanzienlijke 
familien in Nederland, welke geen deel uitmaken van den 
Nederlandsrhen adel, en personen, die door het bekleeden 
van hooge ambten, of door bijzondere persoonlijke verdienste 
als hoofd eener ftimilie kunnen worden gerekend — een 
en ander met de in leven zijnde afstammelingen en de 
bevrijabare voorouder^, zoodat ook de niet-adellijke takken 
van geslachten in llederlmid\% AdeUboeh vermeld, er eene 
plaats in zullen vinden. Bij elk artikel, dat dus het karakter 
van etat present draagt, is eene af beelding gevoegd van 
het wapenschild der familie (in zwartdruk). Men zal uit II 

deze kleine geslachtslijsten met een oogopslag kuimen na- 
gaan welke leden eener familie nog in leven zijn, welke 
ambten deze bedienden of bekleedden, waai- zij tbans 
wonen, welke hunne verwanten zijn enz., enz. ; te vergcefs 
zal men dus bij dien etat present zoeken naar person en, 
die vddr 1910 overleden, tenzij zij eene weduwe of weduw- 
naar of wel kinderen nalieten, die bij het ter perse gaan 
der opvolgende jaargangen van dezen arbeid in leven 
waren. 

De opneming der genealogieen geschiedt kosteloos; 
wenacht eene familie het aan haar gewijde artikel geil- 
lustreerd te zien, lietzij door afbeeldingen van familie- 
portretten, of van het volledige w apen in zwart- of kleu- 
rendruk, zoo komen de kosten daarvan voor rekening van 
de belanghebbenden. 

Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat naast 
welwillende medewerking, door de redaetie allerlei vvenken 
en adviezen werden ontvangen , welker inhoud bewees, 
dat velen nog niet gebeel de denkbeelden zijn ontwassen, 
die golden ten tijde der verschijning van het St am- en 
WapenhoeJc van aanzienlijke Nederlandso/ie familien , in 
welken pompeus opgezetten arbeid vrijwel alles zonder 
nader onderzoek werd opgenomen. Een dusdanig stand- 
punt wilde de redaetie niet, innemen en daarom worden 
alleen opgenomen stamreekaen, welke op authentieke ge- 
gevens zijn gegrond. 

In het voorbericht tot dezen eersten jaargang zullen 
wij oris even wel onthouden van antwoord op eene voor- 
barige eritiek; het standpunt door de redaetie ingenomen 
blijkt duidelijk genoeg nit het werk zelf* Met wenken die 
haar na de versmijning zuUen bereiken, zal de redaetie 
haar voordeel doen bij de roortzetting van de moeielijke 
taak, welke zij op zich heeft genomen. 

Medewerking blijft drmgend gewenacht, docb nit den .. - -■•--■ * lit 

aard der zaak, e:aan volledige gpslachtlijsten vdor, bij die, 
weike uit lioofde van laugdurig onderzoek het geregeld 
tor perse gaan" zou'len vertragen. Yerschillende artikelen 
moesten om 'voormelde red en tot een volgenden jaargang 
blijven liggen. 

Door eene gepaste ilJuslratie moge de aantrekkelijklieid 
van het werkje verhoogd blijken. 

Dit jaor werden poriretten opgenomen van leden der 
geslachten Yan Erpecu m\ YanGoudoever en 
Nieuwenhuis. Voorts wapens in zwartdruk der fa- 
in ilien E ij level cl, Fock (van Brucken) Go eking a, 
Yan G- o u d o e v e r, Yan Halteren, Yan Hoorn, 
Keiser, Moll, De Marez'Oyens, Slicher, Des 
Tom be, terwijl van de geslachten: Boissevain, Yan 
Erpecum, Harte van Teckleuburg, Romswinc- 
kel en Sels de blazoenen in limine kleuren zijn weer- 
. gegeven. S. 
ALBARDA. 

Protestant. — Het Bildt. 

Wapen : Ghvierendeeld : I. en IV. m goud 
een roode hertenkop fachterover hellend, het 
voorhoofd horisontaal) II. en III. m hlaww 
een zibverm wassmiaar, vergezeld vwn> boven 
van een zilveren Iclaverblad. Helmteeken : de 
hertenkop. Dekkleeden : reehts : silver en 
blautv; links: rood en goud, De oudete tak 
voert als hartschild bet wapen der nitge- 
gtorven familie van der Meulen. 

Stamreeks. 

I. f Jan Albarda, geb. St. Anna Parocliie in April 1658, 
fiscaal van het Bildt, secretaris van het Bildt 1688 — 1701, 
f St. Anna Parochie 12 Aug. 1712, tr. f Neeltje Cornelia, 
geb. 1652, f St. Anna Parochie 5 Maart 1721, dr. van Cor- 
nells Jan Doekeszn. en Trijntje Machielg te Vrou- 
wenbnurt. 

II, f Mr. Cornells Albarda, geb. St. Anna Parochie 
28 Feb. 1683, secretaris van het Bildt 1705, f St. Anna 
Parochie 6 April 1742, tr. aldaar 15 Juli 1708 f Titia 
Beuoker, geb. 28 Nov. 1684, + Leeuwarden 12 Maart 1751, 
dr. van Johannes en Wendelina Hixenius. 

HL f Mr. Jan Albarda; geb, St. Anna Parochie 30 Dec. 
1712, secretaris van Perwerderadeel 1742, f Ferwerd 9 Jan. 
1789, tr. als wedr. van Petronella Beuoker 2° aldaar 
16 Maart 1760 f Dieuke de Schiffaert, geb. Ferwerd 
6 Jan. 1725, -f^Harlingen 2 Maart 1812, dr. van JohanneB 
en Catharina Vitringa. 

Vit dit hmveMjk; 

1. Johannes, volgt IV. A. 

2. Will em, volgt IVbiS. B. 

3. Horatius, volgt IVter. C. 

26. B. 1 A. 

IV. f Dr. Johannes Albut'da, geb. Ferwerd 26 April 

1761, vrerlerechter en lid raad te Bolsward, rued, doctor, en 
lid Wetgevend Lillian m dei* Bataafsehe Bepubliek 1800 — 1802, 
lid depart ementaal bestuur van Fries land 1802 — 1803, drost 
van Bolaward 1803 — 1812, baljuw van Wonseradeel en Hen- 
naarderadeel, f Bolsward 4 April 1838, tr. Harliugen 7 Sept. 
1783 f Mintje van der leulen, geb. aldaar 21 April 

1762, f Bolsward 29 Mei 1822, dr. van Bar end en Ger- 
l'ofke Wiarda. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jan, volgt V. 

2. Cornells, volgt Vbis. 

"V". f Jan Alba r da, geb. Harliugen 12 Juni 1791, ontv. 
der regis tr at ie te Leeu warden, f aldaar 2 Oct. 1859, tr. Har- 
liugen 4 Mei 1819 t Anna Weatra, geb. aldaar 27 Maart 
1789, t Leeuwarden 27 Jan. 1863, dr. van Hendrik en 
Hiltje Schaaff. 

Uit dit Jmwelijk: 

Johannes, volgt VI. 

VI, f Johannes A 1 b a r d a, geb. Harliugen 27 Nov. 1826, 
directeur j>ostkantoor, f Haarlem 8 Sept. 1890, tr, 1° Grro- 
ningen 9 Mei 1857 f Eleonora Alagonda Houdina 
Lohman, geb. Groningen 18 Sept. 1835, f Crroningen 28 
Aug. 1859, dr. van Mr. Louis Bothenius en Johanna 
Geertruida Ellens; tr. 2° Sloohteren 8 April 1862 Clau- 
dine Scatine Tresling, geb. aldaar 22 Juni 1838, dr. 
van Mr. Joan Diderik en Anna Sophia Wicliers. 
[Haarlem.] 

Uit het e&rste huivelijk : 

1. Johanna Q-eertruida Albarda, geb. Groningen 
1 Dec. 1858, tr. Haarlem 9 April 1885 Hill e brand Jacob 
Wicliers, geb. Loppersum 3 April 1859, oud-luit. ter zee, 
burgem. van Dordrecht, zn. van Mr. Johan Victor Chris- 
tiaan en Elisabeth Buardi Tre sling, [h. Merwestein 
onder Dordrecht.] 

Uit het tiveede hu weigh : 

2, Jan, volgt VII. ' 3 3. Anna Sophia Albarda, geb. Groningen 18 Jan. 1864, 
tr. Haarlem 10 April 1890 Adriaan Frederik Sing els, 
geb. 's-Gravenhage 7 Nov. 1864, kap. art., zn. van Frederik 
Nicol-aas Jan en Sy tske Ha ver a chmidt. [Amersfoort.] 

4. Joan Diderik, volgt Vllbis. 

5. Hendrik Johannes, volgt VIXt©r. 

VII. Jan Albarda, geb. Groningen 29 Jan. 1863, kap.- 
luit. ter zee, tr. 's-Gravenhage 25 April 1889 Hendrietta 
Jeanne Theodora Constantia Teengs, geb. Batavia 
27 Juli 1861, dr. van Jan Constantij n en Hendrietta 
Theodora Warnsinck. [Nieuwediep.] 

Uit Sit huwelijk : 

1. Janne Constantia Albarda, geb. Nieuwediep 13 
Maart 1890. 

2. Johannes Albarda, geb. 's-Gravenhage 21 Feb. 1892. 

3. Hendrik Theodoor Albarda, geb. Nieuwediep 24 
Oct 1896. 

Vllbis. Joan Diederik Albarda, geb. Gorinchem 24 
Oct. 1869, luit. t. zee le kl., tr. 's-Gravenhage 28 Junil902 
Johanna Abramina Waldeck, geb. aldaar 13 Juni 1878, 
dr. van Johannes Abraham, en Johanna Elisabeth 
Jacoba Molenaar. [ . . . . .] 

Uit <Mt Imivelijk : 

1. Johanna Elisabeth Jacoba Albarda, geb. Nieuwe- 
diep 29 Jan. 1905. 

2. Johannes Albarda, geb. Nieuwediep 5 Hei 1907. 
VUter. Hendrik JohannesAlbarda, geb. Gorinchem 

'24 Oct. 1869, luit. ter zee le kl., tr. 's-Gravenhage 18 April 
1903 Arnolda Carolina Looijen, geb. aldaar 9 Maart 
1875, dr. van Adrian us Johannes en Charlotta Jacoba 

Wilbrenninck. [ ] 

Uit (lit huwelijk : 

1. Johannes Albarda, geb. Nieuwediep 17 Jan. 1905. 

2. Adrianus Johannes Albarda, geb. Nieuwediep 13 
Juni 1906. 

Vfois. f Mr. Cornells Albarda, geb. Harlingen 4 Aug. 
1796, kantonrechter te Leeuwarden. lid raad aldaar, lid klas- 
sikaal bestuur, lid prov. staten van Friesland, f Leeuwarden 25 Feb. 1866, tr. Hindeloopen 14 Mei 1823 f Heye Wig- 
gerts, geb. aldaar 23 Jan. 1802, f Workum 20 April 1825, 
dr. van Auke en Jacoba van Barneveld. 

VI. f Mr. Johannes Albarda, geb. "Workum 20 April 
1825, burgem. van Franeker, f aldaar 28 Juli 1862, tr. 
Leeuwarden 4 Juni 1851 f Alleg-onda Willemina Jo- 
hanna Martin, geb. Leeuwarden 17 Jan. 1829, f h. Oos- 
tenburg onder St. Anna Parochie 18 Oct. 1856, dr. van 
Pieter Francois en Luutske Reneman. 

VII. f Cornelia Albarda, geb. St. Anna Parochie 7 
Juni 1856, oud off. cav., + Bendorf bij Coblentz 9 Nov 1895, 
tr. Deventer 27 Oct. 1880 Johanna Abrahamine Kits 
van Heijningen, geb. Oudewater 23 Mei 1854, dr. van 
George Philip en Johanna Abrah amine Trip. 
['g-Gravenhage.] 

Uit dit huweUjk: 

1. Alegonde Willemina Albarda, geb. Assen 28 
Juni 1885, tr. 'a-Gravenhage 4 Sept. 1906 Jacobus An- 
tonie Gijsbertus van Andel, geb. Scheveningen 4 Maarfc 
1880, le luit, inf., zn. van G err it W outer en Maria 
Catharina Fieret. [Teteringen.] 

2. Johanna Abrahamine Albarda, geb. Assen 31 
Aug. 1890. ['s-Gravenhage.] IVbis. f Mr, Will em Albarda, geb. Ferwerd 5 Juli 
1764, seer, van Ferwerderadeel, vrederechter van het kanton 
Hallum, lid der prov. ataten van Friesland, raad van Leeu- 
warden, f aldaar 16 Aug. 1847, tr. St. Anna Parochie 3 
April 1791 f Janke Looxma, geb. Marrum 24 Aug. 1767, 
f Leeuwarden 30 Juni 1850 , dr. van Binse Ages en 
Ma a ike Rink h oud t. 

Uit dit "kuweUjk: 

1. Jan, volgt V, 

2. Binse, volgt Vfois. 

V. f Jan Albar'da, geb, St. Anna Parochie 12 Jan. 1792, 
burgem. van Ferwerderadeel, lid raad aldaar, notaris te 
Marrum, lid prov. etaten van Friesland, f Marrum 11 Jan. 1863, tr. Ferwerd 27 Mei 1820 f Trijntje de Schepper, 
geb. Hoogebeintum 10 Mei 1791, f Leeuwarden 21 April 
1840, dr. van Barthold Jan en Adriana IJzenbeek. 

VT. f Mr. Willem Christiaan Albarda, geb. Marrum 
4 April 1821, advocaat en procureur, f Arnhem 2 Oct. 1871, 
tr. 1° Zutfen 18 Maart 1850 f Anna Odilia Catha* 
rina Brantsma, geb. Leeuwarden 24 Aug. 1819, f h. 
Bustenburg onder Marrum 15 Mei 1853, dr. Tan Mr. Gerar- 
dus Samuel en Cornelia Charlotta van Asbeok; 
tr. 2° Leeuwarden 21 April 1861 f Jkvr. Anna Maria 
Catharina van Andringa de Kempenaer, geb* St. 
Anna Parochie 25 Aug. 1840, f 's-Gravenhage 22 Dec. 1895, 
dr. van Jhr. Tjaard Anne Marius Albert en Amelia 
Gerardina de Schepper. 

XJit het tweede hwwelyjk : 

1. Tjaard Anne Marius Albert Albarda, geb. 
Marrum 22 Jan. 1862, tr. in California 29 Juli 1897 Lizzie 
MabelHinds, geb. aldaar 12 April 1863. [Vacaville U. S. A.] 

2. Catharina Albarda, geb. Marrum 17 Jan. 1863, 
tr. Arnhem 21 Mei 1885 Gerard Samuel I s a a k Wil- 
linge Brantsma, geb. Marssum 24 Nov. 1861, zn. van 
Jan Albert en Sibrechtina Dorothea Geertruida 
Martin [Velp bij Arnhem.] 

3. Amelia Gerardina Albarda, geb. Arnhem 5 
Jan. 1867, tr. aldaar 15 Maart 1888 Mr. W i b o B e r n h a r- 
dus B u m a, geb. Leeuwarden 14 Juni 1861, advocaat, zn, 
van Mr. BernhardusJouke en Anna Adriana 
Sophia Wijckerheld Bisdom. [Leeuwarderadeel.] 

VbiS. f Mr. Binse Albarda, geb. St. Anna Parochie 
30 Aug. 1796, advocaat, lid prov. staten, lid 2e Kamer, f 
Leeuwarden 11 Juni 1862, tr. Groningen 21 Juni 1820 
-j-Eldina Alegonda AsselinaGeertsema, geb. 
aldaar 29 Juli 1793, f Groningen 2 Sept. 1837, dr. van Mr. 
Johan Herman en Boelina Johanna Emmery. 

TTit ctit Jvwwelijh : 

Elisabeth Carolina Albarda, geb. Leeuwarden 
12 Feb. 1831. [Leeuwarden.] c. 

IVter. f Horatius Albarda, geb. Ferwerd 15 Oct. 
1766, notariB te Workum, ontv. te Stavoren, f Workum 27 
Dec. 1829, tr. Makkum 3 April 1796 f Tjeerdtje van 
Sloterdijok, geb. Makkum 27 Mei 1773, f Leeu warden 
1 Nov. 1854, dr. van Symon en Magdalena Canter 
Yissoher. 

Vit dit huwelijh: 

1. JfiD, volgt V, 

2. Symon Cornelia, volgt Vbis. 

V, f Jan A I bar da, geb. Makkum 23 Jan. 1797, notaries 
te Leeuwarden, f aldaar 24 Dec. 1858, tr. Leeuwarden 14 
Sept. 1820 f Doetje Spoelstra, geb. aldaar 15Julil797, 
f Leeuwarden 12 Mei 1872, dr. van Cornlia en Jetje 
Sch a a p. 

Hit (hit Jvwwelijk : 

1. Horatius, volgt VI. 

2. Maaike Albarda, geb. Leeuwarden 23 Dec. 1833. 

c ] 

VI. + Mr. Horatius Albarda, geb. Leeuwarden 20 .luli 
1828, notaris te Leeuwarden, f aldaar 29 Feb. 1904, tr. 
Groningen 11 Aug. 1855 f Trijutje Bouwina Horn an, 
geb. aldaar 26 Juli 1830, f Schlangenbad 18 Aug. 1830, dr. 
van Johannes en Heiltje Zeper. 

Uit dit h/ivwelijk : 

1. Jan, volgt VII. 

2. Helena Albarda, geb. Leeuwarden 10 Jan. 1859, tr. 
aldaar 2 Juni 1881 Jhr. Frederik Lanibertus Falek, 
geb. G-ouderak 7 April 1853, oud le luit. reg. grenadiers en 
jagers, rentmeester van het Kroondomein, 2n. van Jlir. Anton 
Paul Everard en Susanna Cornelia Margaretlia 
Geerling. [h. Rustland onder Teteringen.] 

3. Johannes Homan Albarda, geb. Leeuwarden 13 
Juni 1861, technicus. [Amsterdam.] 

4. Doetje Albarda, geb. Leeuwarden 13 April 1863, tr. 
aldaar 30 Juni 1897 Jhr. Mr. Jan Joseph (lockinga, 
geb. Groningen 11 Jan. 1853, vice-president gerechtshof, zn. 
van Mr. Jan en Jkvr. Ida Elisabeth Quintus. [Arahem. "] 5. Nicolaas Tjeerd, volgt Vllbis. 

6. Ferdinand Marius Albarda, geb. Leeuwarden 12 
Jan. 1870, burgem. van Zuidlaren, tr. Haarlem 22 Mei 1906 
Catharina Maria SaravanWaniug, geb. Hellevoetsluis 

11 Aug. 1878, dr. van Will em Jan Philip en Ida 
Margaretha Wijnanda van der Loeff. [Zuidlaren.] 

V JLL Mr. Jan Alba r da, geb. Leeuwarden 6 Juni 1856, 
griffier van Jiet kantongerecht, tr. Utrecht 22 Oct. 1883 
Anna PetrOnella Florentine Arnold a van den 
Broeke, geb. Jutfaas 26 Sept. 1 859, dr. van Guilliam 
en Anna Jacoba Boelvink. [Apeldoora.] 

Uit dit huwelijk .* 

1. Ho rating Albarda, geb. Huizum 9 Juli 1884, jur. 
cand. [Doom.] 

2. Anna Jacoba Albarda, geb. Wijk-brj-Duuretede 

12 April 1889. 

3. Guilliam Albarda, geb. Doom 3 Sept. 1892. 

4. Anne Peter Floris Arnold Jan Albarda, geb. 
Apeldoorn 5 Juli 1900. 

Vllbis. Nicolaas Tjeerd Albarda geb. Leeuwarden 
27 Juni 1865, cand. notaris, directeur der Algemeene Friesche 
Hypotheekbank, tr. Leeuwarden 18 Mei 1898 Catharina 
Geertruid Hora Adema, geb. Huizum 4 Sept. 1873, dr. 
van EpkeenPietronelle H elenaCorneliaSalverda. 
[Leeuwarden.] 

Uit dit Jmwelijk : 

1. Pietronella Helena Cornelia Albarda, geb. 
Leeuwarden 25 Aug. 1901. 

2. HoratiuB Albarda, geb, Leeuwarden 28 Feb. 1904. 
Vbis. f Symon Cornells Canter Albarda, geb. 

Makkuin 12 Juli 1800, lakenkooper te Leeuwarden, f aldaar 
19 Jan. 1 873, tr. Leeuwarden 27 Mei 183 5 f M a r i a G o r t e r , 
geb. aldaar 1 Dec. 1808, f Leeuwarden 23 Juli 1873, dr. van 
Gerrit Wopkes en Dieuwke Cornelia Blok. 
Uit dit huweUjk ; 

1. Horatius, .volgt VI. 

2. Cornells, volgt VIbiS. 

3. Wopke, volgt Vlter. 8 ALBARDA 

4. Elisabeth Albarda, geb. Leeuwarden 20 Feb. 1851. 
[Leeuwarden.] 

VI. f Horatius Albarda, geb. Leeuwarden 15 Juli 
1838, f aldaar 20 Mei 1886, tr. Leeuwarden 11 Mei 1869 
f Eelkjen Tonjes, geb. aldaar 10 Aug. 1847, f aldaar 
7 Mei 1891, dr. yan Johan Willem en Geertruida 
Beugelaar. 

Uit d/it fmwelijk: 

Johan Willem, volgt VII. 

VII. Johan Willem Albarda, geb. Leeuwarden 5 
Juni 1877, werktuigkundig ingenieur, leeraar Rijks Hoogere 
Burgerschool, tr. Delft 23 Deo. 1903 Anna Brals, geb. 
Assen 5 Juli 1874, dr. van Jan en Grietje Boer. [Sche- 
veningen.] 

Uit (hit hwweUjk : 

Maria Albarda, geb. 's-Gravenhage 21 Nov. 1907. 

VIbis. Cornells Albarda, geb. Leeuwarden 1 April 
1840, apotheker, lid der firma Plantenga en Albarda, tr. 
Leeuwarden 12 Aug. 1874 Cornelia Johanna Brouwer, 
geb. aldaar 3 Nov. 1845, dr. van Petrus en Sara Ma- 
thilda Habbema. [Leeuwarden.] 

Uit <Mt Jmwelijk : 

1. Simon Cornelia Albarda, geb. Leeuwarden, 3 
Aug. 1875, apotheker. TLeeuwarden.] 

2. Pieter Albarda, geb. Leeuwarden 5 Juni 1881. 
electro-technicus. [Groningen.] 

Vlter. Wopke Albarda, geb. Leeuwarden 25 Oct. 
1847, kleermaker en lakenkooper, tr. aldaar 25 Juni 1878 
Cornelia Henriette Wachtels, geb. Bussum 6 Aug. 
1850, dr. van Gerrit Cornells en Cornelia Meyer. 
[Leeuwarden.] 

Uit (lit huwelijk : 

1. Johann Heinrich Wilhelm Albarda, geb. Leeu- 
warden 24 Juni 1879, kleermaker en lakenkooper, tr. Leeu- 
warden 9 Juli 1908 Adriana Johanna van den Bergh, 
geb. Utrecht 19 Nov. 1879, dr. van Karel Emgardus 
Gerard en Maurite Anne Marie Pi card. [Leeu- 
warden.] ALBAHDA — AMESHOFF 9 

2. Cornelia A 1 bar da, geb. Leeuwarden 28 Maart 1883, 
tr. aldaar 22 Dec. 1908 Johannes Antonius Arnoldus 
Tan den Bergh, geb. Utrecht 17 Feb. 1882, ambtenaar 
bij den Eaad van toezicht op de Spoorwegdiensten, journa- 
list, zn. van Karel Smgardus Gerard en Maurite 
Anne Marie Picard. ['s-Gravenhage.] 
AMESHOFF. 

Protestant. — Gildehaus. 

Wapen: In bloniw een roodehurcht, omgeven 
door e&rb ringiiTmuT, vergezeld m de schild- 
voet van een groen tvater, wacwop twee 
%ilverm } rood gebekte, eendjes, achterellcan- 
der, zwemmen. Helmteeken: de bwcM. 
Dekkleeden: zilver en blaww. 

Stamreeks. 

I. f Hermann Ameshoff, geb. Gildehaus 1660, werd 
poorter te Amsterdam 11 Jan. 1687, begr. aldaar 4* Sept. 
1719, tr, Amsterdam 14 Maart 1687 f Cornelia Aartsen 
geb. Haarlem, begr. Amsterdam 13 April 1728. 

II. f Arnoldus Ameshoff, geb. Amsterdam in 1689, 
bewindhebber der O.-I. C, begr, Amsterdam 19 Jan. 1728, 
tr, Dordrecht 9 April 1714 f Hendrica Kumeius, geb. 
aldaar 16 Maart 1692, f Amsterdam 17 Sept. 1767, dr. van 
Jacobus en Eva Oudlingh. 

III. f Harmanus Ameshoff, geb. Amsterdam 23 Dec. 
1715, koopman te Amsterdam, f aldaar 2 Maart 1785, tr. 
Amsterdam 15 Feb. 1735 f Alberta Hoogenbergh, geb. 
aldaar 26 Maart 1719, f Amsterdam 27 Oct. 1803, dr. van 
Pieter en Lucia Lutsekerck. 

IV. f Arnoldus Ameshoff, geb. Amsterdam 6 Sept. 
1749, koopman aldaar, f Amsterdam 16 Jan. 1819, tr. aldaar 
23 Mei 1779 f Maria Agnes Hamerster, geb. Zutfen 19 
April 1759, f Amsterdam 21 Jan. 1833, dr. van Ludewig 
en Adriana Agneta Hoogenbergh. 10 AMESHOIT 

V. f Herman us Ameshoff, geb. Amsterdam 10 Oct. 
1783, koopman aldaar, f Amsterdam 21 Dec. 1843, tr. Nijmegen 
5 April 1808 f Sophia Charlotte Scheidius, geb. 
aldaar in 1/81, dr. van Da. Jacobus en Adriana 
Boon en, 

VI. f Mr. Hermanns Ameshoff, geb. Amsterdam 4? 
Feb. 1817, president en directeur der Nederl. Piijnspooriveg 
Mij, f Utrecht 3 Aug. 1903, tr. Utrecht 22* Jul! 1858 
f Jkvr. Anna E m e 1 i a Albertina de M e y van A 1 k e- 
made, geb. Rotterdam 22 Sept. 1827, f de BiMfc (Utr.) 21 
Nov. 1904, dr. van Jhr. Jacob E d u a r d en Johanna 
J a cob a Biclion. 

Uit dit huwelijk: 

1. Sara B e n j a in i n a Amealio f f , geb. Amsterdam 24 
Mei 1859, tr. Utrecht 29 April 1907 G-erardus Cornells 
Peeterman, geb. aldaar 17 Juni 1873, commies Staats- 
spoorwegen, zn. van Johannes Hendrikus en Johanna 
Hendrika Bosch. [Utrecht.] 

2. f Mr. Herman Arnold Ameshoff, geb. Amster- 
dam 30 Juli 1860, reenter Hoog-Grerechtshof in Transvaal, 
f Parijs 19 Oct. 1905, tr. Utrecht 17 Nov. 1887 Erne- 
stine Hendrika Ignatia baron es van Ittersum, geb. 
aldaar 24 Juni 1860, dr. van baron Mr. Paulus A d r i- 
aan LodewijkArenden Jkvr. A r n o 1 d i n e E m i 1 i e d e 
Watteville. rparijs.] 

3. Jacob Eduard, volcjt VII. 

4. Sophie Charlotte Ameshoff, geb. Utrecht 11 
Jan. 1867, tr. aldaar 5 April 1890 Arnold Ernst Fre- 
derik Alexander baron van Itteraum, geb. Utrecht 
31 Jan 1861, Inspecteur directe belastingen, zn. van baron 
Adolph Marius Karel Wol f g.a ngh en Jkvr. Cornelie 
Henriette H ermine van der Goes. [Hilversum.] 

5. Adriaan Cornells Ameshoff, geb. Utrecht 22 
Oct. 1868. [Utrecht.] 

VII. Mr. Jacob EduardAmeshoff, geb. Utrecht 11 Nov. 
1861, secretaris der Ned. Centraal Spoorwegmaatsehappvj, tr. 
Utrecht, 27 Mei 1886, Eerdinande Anna van Hengst, 
geb. aldaar 10 Oct. 1864, dr. van Mr. Oypriaan Ge- AMESHOPf ARNTZKN1US II 

rard en Sophia , Mac lite Una van Naam en. [Villa Mnsah 
nabij Station de Bilt.] 
Uit Mt fouwelijki 

1. Sophie Maohtelina Frederique Ameshoff, 
geb. Utrecht 12 Juli 1888. 

2. Anna Emilia Albertina A mesh off, geb. Utrecht 
26 Juni 1890. 

3. Hermanns Ameshoff, geb. Utrecht 30 Dec. 1891. 
AHNTZENIITS. 

Protestant. — M5rs (Rijnpr.) 

Wapen : In blauw een gouden, rood $e- 
t&ngde, arend met idtgespreide vlucht. Helm- 
teeken : tie arend. Dekkleeden : gtmd en 

bla'U'iv. 

Stamreeks. 

I. f Balthazar Arntzen, werd burger te Wezel 27 Juni 
1623 komende van Mdrs, tr. Wezel 23 April 1624 f Elisa- 
beth Knob be, ged. aldaar 10 Dec. 1600, dr. van Herman. 

II. f Johannes Arntzenfiua), ged. Wezel 8 Sept. 1627, 
conrector aan het gymnasium aldaar, f Wezel, tr. aldaar 1& 
Sept. 1654 f Hilliken Strieker b, begr, Wezel 17 Feb. 
1707, dr. van N.N. Striokers en MeoliteH N. N. 

III. Dr. theol. et litt, Hendrik Arntzeniua, conrector 
aan het gymnasium te Wezel, te Arnhem 1702, te Utrecht 1720, 
begr. Utrecht 14 Feb. 1728, tr. (ondertr. Bhenen 19 Maartl697) 
f Christina Rauwers, geb. Rhenen, ged. Harmelen... 
begr. Utrecht 26 Maart 1730, dr. van Ds. Johannes en 
Mechtelt van R ij n. 

IV. f Dr. jur. et litt. Otto Arntzeniue, ged. Arnhem 
30 Dec 1703, conrector aan het gymnasium te Utrecht 1728, 
te Gouda 1737, te Delft 1741, te Amsterdam 1745, f aldaar 
begr Utrecht 12 Nov. 1763, tr. Utrecht 5 Jan. 1729 
f Adriana Petronella Monck, ged. Utrecht 30 April 12 ARNTZENIUS 

1706, f Amsterdam, begr. Utrecht 30 Jan. 1773, dr. van 
Mr. Pieter en Agneta van Laar. 

V.f Mr. Pieter Nicolaas Arntzenius, ged. Delft 2lDeo. 
1745, notaris te Amsterdam 1774, lid en president ran het 
Com. t. Justitie te Amsterdam 1797, begr. aldaar 21 Jan. 1799, 
tr. Amsterdam 17 Oct. 1774 f Martha Ida Armenanlt, 
geb. Batavial752, + Amsterdam 6 Juli 1824, dr. van Robert 
Henry en Ida Johanna Smit. 

VI. Mr. Robert Hendrik Arntzenius, geb. Amster- 
dam 19 Dec. 1777, advocaat-fiscaal voor de gewone middelen 
in het dep. Zuiderzee en ontvanger-particulier 1811, ont- 
vanger-fiscaal voor de middelen te lande in N.-Holland 1814, 
lid van den raad te Haarlem 1815, rijksadvocaat in N.-Hol- 
land 1820, lid 2e Kamer Staten-Gen. 1822, f Haarlem 23 Nov. 
1823, tr. Amsterdam 24 Aug. 1799 f Anna Elisabeth 
Tideman, geb. aldaar 24 Feb. 1778, f Haarlem 18 April 
1845, dr. van Bruno en Elisabeth Harder wijk. 

(Tit het huivelijlt: 

1. Pieter Nicolaas, volgt VII A. 

2. Bruno, volgt Vllbis B. 

3. Diderick Johannes, volgt Vllter C. 

4. Guli-an Cornelia, volgt VII quater D. 

5. Robert Hendrik, volgt VII quinqnies E. 

A. 

VII. f Mr. Pieter Nicolaas Arntzenius, geb. Am- 
sterdam 10 Juli 1802, advocaat-generaal bi] den Hoogen Raad. 
f 's-Gravenhage, 20 Juni 1857, tr. aldaar 15 April 1830 
fJohanna Hendrik a van der Meer s ch, geb. 's-Graven- 
hage 7 Peb. 1810, f aldaar 8 Dec. 1896, dr. van Mr. Jo- 
h a n P r a n s en Wilhelmina Jeannette Maria Pas- 
teur. 

Vii dii huwelijh: 

1. f Anna Elisabeth Wilhelmina Arntzenius, 
geb. te 's-Gravenhage 9 Maart 1831, f Amsterdam 10 Juli 
1888, tr. Oegstgeest 1 Feb. I860 Jan Coenraad Steen* 
berg en, geb. Naarden 1823, gep. majoor inf. O.-I. L., com- 
missaris van politie te Amsterdam, zn. van Pieter en J a- A&NTZENIU8 13 

cob a Constantia Kuyeten van Hoe sen. [Amsterdam.] 

2. Wilhelmina Jeanetta Maria Arntzenius, geb. 
's-Gravenhage 26 Aug. 1832, tr. Oegstgeest 8 Juni 185& 
f Mr. Johan Theodoor Buys, geb. Amsterdam 26 Jan. 
1828, prof, staatswetenschappen eerist te Amsterdam, daarna 
te Leiden, f Leiden 14 Mei 1893, zn. van Philippus en 
Elisabeth de Salve de Bruneton. [Leiden.] 

3. Bruno Adriaan Hendrik, volgt VTH, 

4. Ida Johanna Arntzenius, geb. 's-Gravenhage 2 
Maart 1840, tr. Semarang 19 Jan. 1863 f Mr. Frederic 
Plate, geb. Padang 28 Dec. 1833, Hd Baad van Justitie 
te Batavia, f aan boord op reis naar Nederland 31 Juli 1875, 
zn. van Louis Mathieu Frederic en de Niasche vrouw 
Ooralie. [Valkenswaard.] 

VIII. f Bruno Adriaan Hendrik Arntzenius, geb* 
's-Gravenhage 8 Sept. 1838, majoor art. O.-I. L., arr. school- 
opziener te Amsterdam, f aldaar 11 Juli 1890, tr. 's-Graven- 
hage 4 Juni 1862 Elisabeth Charlotte. Anna Amalia 
Arntzenius, geb. Markelo 27 Maart 1839, dr. van G-ulian 
Cornelia en Charlotte Johanna Amalia Barkens. 
['s-Gravenhage.] 

Uit dit fwweH/jk: 

1. Johanna Hendrika Charlotte Amalia Arnt- 
zenius, geb. Soerabaya 17 Maart 1863, [Amsterdam] tr. 
Amsterdam 29 Oct. 1885 (gescheiden Amsterdam 1908) 
Willem Hendrik Schlimmer, geb. Goresel 10 April 
1850, directeur der Tabaksond. Batangalai, zn. van Jaco- 
busWilhelm en Emma Charlotte Viebahn. [Barabei.] 

Pieter Florentius Nicolaas Jacobus, volgt IX. 

IX, Pieter Florentius Nicolaas Jacobus Arnt- 
zenius, geb. Soerabaya 9 Juni 1864, kunsts child er, tr. 
's-Gravenhage 7 Sept. 1900 Alida Margaretha Maria 
Doorman, geb. Middelburg . . Aug. 1872, dr. van Pieter 
Lodewijk Gerrit en Claudine Albertine Deketh. 
[Scheveningen.] 

Uit dAt hwwelijk: 

1. E31ise Claudine Arntzenius, geb. 's-Gravenhage 
13 Juni 1902, .14 AUNTZENIUS 

2. Claudine Albertine Arntzenius, geb. 's-Graven- 
hage 19 Jan. 1904. 

3. Aleida Margaret ha Maria Arutzenius, geb. 
's-Gravenhage 16 Juli 1905. 

4. Florentine Brunette Ar nttf eni u s, geb. 's-Graven- 
hage 30 Maart 1908. 

B. 

VTIlois. f Bruno Arntzenius, geb. 's-Gravenhage 
26 Feb. 1804, inspecteur Ned. Handelmpij., f Amsterdam 
14 Juni 1877, tr. 's-Gravenhage 29 Mei 1834 f Adriana 
Gerarda Boudewina van der M e e r s c h, geb. 's-Gra- 
venhage 3 Juni 1814, f Amsterdam 17 Nov. 1873, dr. van 
Mr. J o h a n F r a n s en W i 1 h e 1 in i n a Jeannette Maria 
Pasteur. 

Hit dit hwivelijk: 

f Florentinus Jacobus Arntzenius, geb. Batavia 
28 Oct. 1839, geemployeerde Ned. Handelmij., f Amsterdam 
31 Maart 1904, tr. Amsterdam 5 Juh 1869 Henriette 
Al i d a Maria van West, geb aldaar 5 Mei 1846, dr. van 
£ d n a r d W i 1 1 e m en Paulina P e t r o n e 1 1 a Stock. [Am- 
sterdam.] 

c. 

Vllter. f Dr. Diderick Johannes Arntzenius, geb. 
's-Gravenhage 17 Oct. 1806, off. van gezondheid le kl., lid 
<ier commissie tot onderzoek naar de Aziatische Braakloop in 
Duitschland 1832, f Amsterdam 28 Aug. 1848, tr. Arnliem 
14 Aug. 1834 f Jeanne Louise van Leeuwen, geb. 
aldaar 20 Dec. 1819 + Haarlem 1 Juli 1872, dr. van Jan 
en Louise Leonore Dutilh. 

Vit d/it hu-toelijk: 

1. Louise Leonora Arntzenius, geb. Amsterdam 
6 Oct. 1836, tv. Semarang 9 Sept, 1863 f E m a n u e 1 W o 1 f s o n, 
geb. 's-Gravenhage 9 Juli 1839, kapitein-kivartiermeester 
O.-I. L., + aan boord op reis naar Nederland 4 Feb. 1866, 
zn. van Benjamin en Esther Bloq. ['s-Gravenhage.] 

2. Bruno Robert Jan, volgt VIII. C.C. AUNT/.ENIUS 15 

3. Alexander Karel Willem, volgt VTIIbiS C.CC 

4. Diederik Johannes Agatus Arntzenius, geb. 
Amsterdam 19 Juli 1845, gep. kap. inf., oud-administrateur 
der Planten- en Vogeltuin te Batavia, agent der Wees- en 
Boedelkamer, tr. Djocjacarta 17 Nov. 1881 Carolina 
Emilia Fredriks, geb. 8 Dee. 1854, wed. f Frederik 
Louis Boonzaier. [Garoet.] 

c.c. 

VIII. Bruno Robert Jan Arntisenius, geb. Amster- 
dam 11 Juni 1839, oud-hoofdinspecteur der Levensverzekerings- 
mpij. Kosmos, tr. 1° 's-Gravenhage 2 Dee, 1870 f Antoi- 
nette Elisabeth van IS ohm id, geb. Malang 

t 's-Gravenhage 15 Mei 1875, dr. van Willem Jan Mauri t a 
en Alida Johanna Hendrika Leutner; tr. 2° 's-Gra- 
venhage 8 Sept. 1 881 Sua anna Henriette Johnstone, 
geb. Brussel 26 April 1839, dr. van Joseph en An Legge. 
£'s-Gravenhage.] 

(lit het eerste huivelij'k: 

1. W r i 1 1 e m Diederik Alexander volgt IX. 

IX. Willem Diederik Alexander A rntzeni u g, geb. 
's-Gravenhage 14 Jan. 1875, kassier der Industrie- en Hand.- 
mpij., tr. Loeboe Pakama (res. Oostkust van Sumatra) 5 Dec. 
1900 Wilhelmina Maria LouisaJacquelinaGleene- 
■w ink el Ka,mperdijk, geb. Batavia 9 April 1873, dr. van 
Jacobus en Wilhelmina Constantia Laurentia 
Storm van 'g-Gravesande. [Balik Papan, res. Z. en O. 
afd. Borneo.] 

Hit dit hwwelijlc: 

Jan Karel Willem Arntzeniua, geb. Garoet 2 Feb. 
1004. 

ccc 

VllXbiS. Alexander Karel Willem Arntzenius, 
geb. Amsterdam 12 Oct. 1840, oud-off. van gezondlieid le 3d., 
oud-atadsgeneesheer te Semarang, arts te 's-Gravenhage, tr. 
1° Semarang 14 Sept. 1876 f Frederique Dankmeyer, 
geb. 29 Mei 1856, f Semarang 2 Febr. 1879, dr. vanCarel 16 ARNTZENIUS 

Lodewijk en Johanna Cornelia Florentina Louise 
Dinger; tr. 2° Semarang 10 Jan. 1881 Antoinette Ja- 
coba Hendrika Br oat, geb. Zutfen 8 Mei 1851, dr. van 
Jacobus Francois en Johanna HendrikaWilhelmi. 
[* s-Gravenhage.] 

Uit het eerste huwelvjk: 

1. Oarel Lodewijk, volgt IX. 
Uit het tweede huivelijk: 

2. Alexander Karel Willem Arntzenius, geb. 
Amsterdam 29 April 1886, med. stud. [Amsterdam.] 

IX. Carel Lodewijk Arntzenius, geb. Semarang 2 
Aug. 1877, ingenieur, tr. Wald bij Zurich . . Sept. 1906 
Frieda Spoerry, wed. Dr. It am an n. [Zurich.] 

Uit (hit hwweUjk: 

Garl Rene Arntzenius, geb. Zurich 29 Sept. 1907, VII quater-. + Gulian Cornells Arntzenius, geb. 
Haarlem 5 Oct. 1810, fabrikant te Goor, lid der prov. staten 
van Overijssel 1845 — '60, + 's-Gravenhage 21 Maart 1861, 
tr. Zutfen 28 Met 1838 f Charlotte Johanna Amalia 
Bur kens, geb. aldaar 11 Aug. 1807, f 's-Gravenhage 26 
Feb. 1876, dr. van Dr. Martinus Dirk en Charlotte 
Amalia d'Abo. 

Uit dit huwelvjk! 

1. Elisabeth Charlottte Anna Amalia Arntze- 
nius, geb. Markelo 27 Maart 1839, tr. 's Gravenhage 4Juni 
1862 f Bruno Adriaan Hendrik Arntzenius, geb. 
aldaar 8 Sept. 1838, majoor art. O.-I. L., arr. schoolopziener 
te Amsterdam, f aldaar 11 Juli 1890, zn. van Mr. Pieter 
Nicolaas en Johanna Hendrika van der Meeraok 
[' s-Gravenhage. 1 

2. Charlotte Amalia Arntzenius, geb. Goor 20 
April 1845, tr. 's-Gravenhage 27 Juni 1866 Johan Marie 
G ever a Leuven, geb. Voorburg 1 Juli 1839, gep. hoofd- 
commies dep. van Water etaat, zn. van Thomas en Harriet 
Lardner. [Wiesbaden.] 3. f Dr. Thomas Arntzenius, geb. Goor 9 Maart 1849, 
ofi\ y. gezondheid le kl., later arts te Markelo, f Markelo 
4 Jan, 1895, tr. Gouda 13 Juli 1876 Johanna Cornelia 
Hoogendijk, geb. Capelle 14 April 1858, dr. van Willem 
Cornelia en Dina Adriana van der Stole. [ ? s-Gra- 
venhage.] 

4. Henri, volgt VIII D.D. 

5. Jan Otto Hendrik, volgt VHIbis D.D.D. 

DJ), 

VIII. Henri Arntzenius, geb. Goor 5 Juni 1850, oud- 
directeur der posterijen, tr. 1° 's-Gravenhage 9 Sept. 1880 
f Lncretia Wilhelmina Smallenburg, geb. aldaar 
11 Oct. 1858, f Voorsohoten 20 Feb. 1886, dr. van Mr. 
Nicolaas Jacobus Willem en Henriette Klasina 
Thooft; tr. 2° Delft 15 Maart 1888 Petronella Vim 
centia van der Swalme, geb. Vlissingen 22 Feb. 1858, 
dr. van Mr. Simon en Maria Leonora Callenfels. 

Vit het eerste hmvelijk. 

1. Henrietta Charlotte Arntzenius, geb. Botter- 
dam 10 Aug. 1881, concert- en oratoriumzangeres. [Berlijn.] 

2. Lucretia Henriette Arntzenius, geb, Rotterdam 
13 Jnni 1882. ['s-Gravenliage.J 

3. Willem Nicolaas Arntzenius, geb. Voorsclioten 
25 Dec. 1884, ambtenaar ter gemeente-secretarie te 's-Gra- 
venhage, werkzaam op bet oud-ar chief. ['s-Graveuhage.] 

4. Jeanne Tbomina Guliette Arntzenius, geb. 
Yoorecboten 19 Febr. 1886. ['s-Gravenhage.] 

D.D.D. 

VHIbiS. Jan Otto Hendrik Arntzenius, geb. Goor 
22 Nov. 1852, oud -ad j -commies bij bet dep. van nnancicn, 
tr, 's-Gravenhage 20 Mei 1889 Katerina Maria Smab 
lenburg, geb. aldaar 26 Oct. 1857, dr. van Mr. Nicolaas 
Jacobus Willem en Henriette Klasina T boo ft. 
[ J 8-Gravenhage.] 

(Jit cUt huivelijlc: 

1. Henriette Klasina Arntzeuiue, geb. 's-Graven- 
hage 21 Juli 1892. 18 AUXT/itfNUJS 

E. 

VII quinquies. f Mr. BobertHendrikArntzenius, 
geb, Haarlem ,23 Mei 1816 ; directeur der O.-I. inrichting te 
Delft , directeur der Billiton-mpij., f 's-Gravenhage 7 Aug. 
1889, tr. 1° aldaar 12 Juli 1848 f Heudrika Geer tr uida 
Mu Her, geb. 's~Gravenhage 13 Sept. 1816, f Delft 5 Nov. 
1857, dr. van Abraham en Christina Jacoba Hep- 
pener; tr. 2° Delft 8 Juni 1860 f Louise Plate, geb. 
Padang 7 Sept. 1832, f 's-Gravenhage 14 Sept. 1895, dr. van 
Louis Martin Frederic en de Indisohe vrouw C o r e 1 i e. 

Uit hot eerste hmvelijkt 

1. Gerrit, volgt VIII E.E. 

2. Abraham, volgt VHIbis E.E.E* 
Uit het tweede huwelyjk : 

3. Louise Mathilda Frederfque Amfczenius, geb. 
Delft 6 April 1861, tr. aldaar 12 Juli 1883 Jacques 
Francois Sauerbier, geb. Rotterdam 27 Maart 1860, 
makelaar, zn. van Gerard en Hermina Geertruida 
Hollert. [Rotterdam.] 

4. Robert Hendrik, volgt VHIter E.E.E.E. 

5. Sophie Frederique Arntzenius, geb. Delft 5 Nov. 
1864, tr. 's-Gravenhage23 0ct.l890Dr.Cornelis Winkler 
Prins, geb. Veendam 14 Maart 1857, arts, an. van Antony 
en Heudrika R e n s i n a Klijnsma. [Rotterdam.] 

E.E. 

VIII. f Gerrit Arntzeniua, geb. Delft 3 Dec. 1851, 
ass.-resident 1888—1900, f 's-Gravenhage 2 Juni 1900, tr. 
Delft 13 Sept. 1875 + Caroline Adrians Hartering, 
geb. 's-Gravenhage 27 Juni 1847, f aldaar 19 Sept. 1908, dr. 
van Daniel en Adriana Rensburg. 

Uit d/it htavelijk: 

1. Henriette Geertruida Arntzenius, geb. Delft 
Sept. 1876, tr. Temaggoeng (rea. Kedoe) 12 Nov. 1895 

Johannes van Aalst, ass. res. in conimis, zn. van 
Johannes en Petronella Veldhuyzen. [Modjokerto.] 

2. Car olus Robert Hendrik Arntzenius, geb. AKNTZENIUS 19 

Sido-Ardjo (res. Soerabaya) 21 Mei 1879, werktuigkundig en 
electro-technisch ing., ing. der telegraphie 1907. ['s-Gravenhage.] 

3. Caroline Adriana Arntzenius, geb. Sido-Ardjo 
16 April 1882. [Tilburg.] 

4. E mile Arntzenius, geb. Sido-Ardjo 30 Nov. 1883, 
tr, 's-Gravenhage 5 Juni 1905 Maurits Hendrik Dam- 
in e Jr., geb. aldaar 3 Juni 1882, werktuigkundig ing. bij de S.S., 
zn. van Martinus Hendrik en Sara Wilhelmina ran 
Bent hem Jutting. [Tilburg.] 

E.E.E. 

VlllbiS. Mr, Abraham Robert Arnfczeniug, geb. 
Delft 22 Maart 1852, griffier 2e Kamer St.-Generaal, tr. 1° Oost- 
kappel 22 Sept. 1877 f Jonkvr. Constance Pauline Hen- 
riette Boddaert, geb. aldaar 2 Juni 1857, f 's Graven- 
hage 3 Juni 1883, dr. van Jhr. Mr. Jacques Phoenix 
en Anna Petronella barones van Heeckeren van 
Brand seuburg; fcr. 2° Zeiet 4 Dec, 1885 Jacoba He- 
lena Elisabeth Witsen, geb. 1851, dr. 
van Jonas Jan en Jacoba Elisabeth Bonekanip, 
[Soheveningen.] 

'(fit het eerste hmveUjk: 

1 . Robert Arntzenius, geb, 's-Gravenhage 24 Juli 
1879. 

2. Elisabeth Caroline Arntzenius, geb. 'e-Graven- 
hage 15 Mei 1881. 

3. Dora Willi elmina Arntzenius, geb. 'g-Graven- 
hage 27 April 1882, tr. aldaar 7 Mei 1908 Mr. Adolph 
Stephanus Rueb, geb. 's-Gravenhage 12 Oct. 1888, adj.- 
conxmies dep. van Justitie, zn, van Mr. Chris toff el en 
Catharina Johanna van Outer en. Ps-Gravenhage.]. 

4. Perone Arntzenius, geb, 's-Gravenhage 20 Mei 
1883. [Soheveningen.] 

5. Constance Arntzenius, geb. 's-Gravenhage 20 Mei 
1883. [Soheveningen.] 

6. Paul Arntzeniua, geb. 's Gravenhage 20 Mei 1883, 
kunstschilder. [Soheveningen.] 20 ARXTZEX1US BASTEKX E.B.E.E. 

VHIter. Robert Hendrik Arntzenius, geb. Delft 

9 Juni 1863, technoloog, adm. Cobperatieve Vereeniging 
„Voor alien des H, IJ. S. M." tr. bij volmacnt Pamalang — 
's-Gravenhage 24 Oct. 1889 Maria Helena Stipriaan 
Lui oiiis, geb. 's-Gravenhage 23 Aug. 1864, dr. van Mr, 
Arnout Martinus en Klisbeth Herinina Verkerk 
Pistorius. [Amsterdam.] 

Hit dit huwelijk : 

1. Robert Hendrik Arntzeniua, geb. Bandjarmasain 

10 Kov. 1890. 

2. Arnout Mar tin us Arntssenius, geb. Pekalongan 
3 Maart 1892. 

3. Louis Marie George Arntzenius, geb. Amster- 
dam 5 Juli 1898. BASTERT. 

Protestant. — Weesp. 

Wapen : Gedeeld: I. in groen een omge- 
■wende schildknaap met zivarte muts, korte broek 
en schoenen, ivitte kous&n en bla/uwe jaa t in 
aijn Unkerhmid een go-uden spoorrad houdmde, 
de reckterhtmd in de zijde; II. ingouddrie 
rapieren in natuurlijke kl&u-r, paalsgeivijze 
geplaatst, naast elkwnder. Helmteeken : een 
uitkomende sti&r. Dekkleeden : goud en groen. 

Stamreeks. 

I. f Pieter Thomasz. Bastert, in 1622 genoemd als 
meesterknecht in de brouwerij „De twee halve manen" te Weesp, 
f v66r 26 Oct. 1652, tr. f An Da Gerritsdr., f Weesp 
8 Jan. 1679. 

IL Thomas Pieter sx, Jiastert, f Weesp 17 Nov. 1679, 
regeerend sehepen aldaar 1671, 1676, 1678, kerkm. 1679, 
thesaurier 1674, tr-. | Catharina Dell, f 1697, dr. van 
H u i b e r t en Hillegonda J a c o b sdr . 
BASTERT 21 

III. f Huybert Bastert, geb. Weesp 10 Oct. 1669, 
koopman in tabak, f Amsterdam 21 Jan. 1763, ti\ 2° Am- 
sterdam 26 Feb. 1708 f Anna Ponten, wed. Ds. Justus 
van Sehalkwijk a V e 1 d e n. 

IV. Nieolaas Johannes Baste r t, ged. Amsterdam 
27 Sept. 1711, koopman in tabak, f aldaar 27 Feb. 1765, 
tr, 3° Amsterdam 18 Mei 1757 + Cornelia Toll, geb. 
12 Aug. 1717, f h. Cromwijck onder Maarsseveen 21 Aug. 
1783, dr. van Willem en Cornelia Gansneb gen. 
Tengnagel en wed. Nieolaas Paradijs. 

V. f Nieolaas Bast ert, ged. Amsterdam 29 Maart 1758, 
kanunnik St. Pieter te Utrecht, f h. Cromwijck onder Maars- 
seveen 20 Dec, 1830, tr. Montfoort 26 Nov, 1787 f Jacoba 
Cornelia Moltzer, ged. Montfoort 28 Nov. 1756, f h. 
Croinwijck onder Maarsseveen 7 Nov. 1831, dr. van Ds. 
Christiaan en Catharina Christina van derVoort. 

VI. f Nieolaas Bastert, ged. Amsterdam 15 Maart 
1789, garde d'honneur van Keizer Napoleon I, f k- Cromwijck 
onder Maarsseveen 7 Jan. 1840, tr. Amsterdam 1 Oct. 1824 
f Christina Elisabeth Jut, geb. Amsterdam 1 Sept. 
1793, f h. Cromwijck 23 Sept. 1854, dr. van Pieter Nieolaas 
en Sara Westendorp, 

VII. f Jacob Nieolaas Bastert, geb. Breukelen 4 
Nov. 1826, lid raad van Maarsseveen, wethouder aldaar, lid 
prov. staten van Utrecht, lid 2e Kamer, minister yan Water- 
staat, Handel en Nijverheid, f h. Cromwijck onder Maarsse- 
veen 29 Oct. 1902, tr. Maarssen 15 Aug. 1851 f Maria 
Sophia Frederika Koorders, geb. Meerkerk 3 Sept. 
1826, f Breukelen 3 Dec. 1908, dr. van Ds. Syvert Hen- 
drik en Johanna Jacoba Broedelet. 

Uit dit Miivelijk: 

1. Christina Elisabeth Sophia Bastert, geb. a. 
Otterspoor onder Maarsseveen 9 Juli 1852, tr. aldaar 6 Juni 
1873 Ds. Bernardus Johannes Swaan, geb. Arnhem 
18 Mei 1839, predikant, zn. van Willem en Wilhelmina 
Penia Onetenk. [Haarlem.] 

2. Syvert Nieolaas, volgt VIII. A. 

3. Jacob Nieolaas, volgt Vlllbis. B, 22 BASTERT 

3. Johannes Jacobus Bastert, geb. h. Cromwijck 8 
April 1859, oud-majoor comm. le bat. rustende Schutterij, 
tr. 's-Gravenhage 17 Dec. 1896 Sophie Mathilda barones 
de Kock, geb. aldaar 26 Juli 1864, dr. van baron Mr. Fre- 
derik Lodewijk Will em en Jkvr, Antoinette Cecile 
Cornelie des Tombe. [h. Oudaen onder Breukelen.] 

5. Mr. Dirk Bastert, geb. h. Cromwijck onder Maarsse- 
veen 9 Juni 1860, kantonrechter te Alkmaar, tr. Utrecht 
24 April 1890 Antoinette Josephine Elisabeth van 
Coeyerden, geb. Amsfcerdom 19 Juni 1860, dr. ran Wil- 
lem Lour ens en Johanna Elisabetha Dammer s. 
[Alkmaar. j 

6. Maria Sophia Frederika Bastert, geb. h. Crom- 
wijck 15 Feb. 1862. tr. Maarssen 15 Nov. 1894 Ds. Ju- 
lius Vogel, geb. Hubbelrath 31 Oct. 1863, predikant, zn. 
van Julius en Wilhelmina Schriever. [Eitorf a, d. 
Sieg.] 

7. Jan Daniel Bastert, geb. h. Cromwijck 10 Nov. 
1863, oud-notaris. [Villa Donna onder Loenen.] 

8. Margaretha Anthonia Bastert, geb. h. Cromwijck 
29 Maart 1869, tr. Maarssen 22 Maarfc 1892 Ds. Johan- 
nes Abram Gerth van Wijk, geb. Eemnes-binnen 23 
Mei 1864, predikant, zn. van Dr. Johannes Abraham 
en Helena Petronella Bo Ik. [Bennebroek.] 

9. Henrietta Maria Catharina Bastert, geb. h. 
Cromwijck 22 Sept. 1873, tr. Maarssen 16 Juni 1898 
Huibert Nicolaas Rave steyn, geb. Jutphaas 5 Sept. 
1868, industrieel, zn. van Henri en Cornelia v an Voort- 
huysen. [Utrecht.] 

A. 

VIII. Syvert Nicolaas Bastert, geb. h. Otterspoor 
onder Maarsseveen, 7 Jan. 1854, kunsts child er, tr, Epe 31 
Juli 1890 Eva Versteeg, geb. aldaar 22 Juli 1869, dr. 
van Pieter en Margaretha Heap. [h. Rupehnonde onder 
Nieuwersluis.] 

Uit ddt huivetijk: 

1. Jacob Nicolaas Bastert, geb. Amsterdam 1 Mei 
1891. DE BEAUFORT 23 2. Magdalena Margaretha Bastert, geb. Amster- 
dam 1 Mei 1891. 

3. E?a Bastert, geb. Amsterdam 1 Aug. 1893. VHIbiS. Mr. Dr. Jaoob Nicolaas Bastert, geb. h, 
Cromwijck 10 Mei 1857, lid der firma Broms en Co. te Am- 
sterdam, tr. aldaar 8 Juni 1883 Helena Catharina Ro- 
land Holat, geb. Amsterdam 26 Nov. 1857, dr. van 
Adrianus en Saapke Posthumue. [Amsterdam.] 

Uit dit hiiweUjk : 

1. Sabine Helena Bastert, geb. Amsterdam 30 Juni 
1885. 

2. Maria Sophia Frederika Ba stert, geb. Amsterdam 
19 Aug. 1886. 

3. Helena Gatharina Bastert, geb. Amsterdam 7 
Dec. 1888. 

4. Christina Elisabeth Baatert, geb. Amsterdam 
22 Juli 1890. 

5. Maria Dorothea Bastert, geb. Amsterdam 2 Feb. 
1893. DE BEAUFORT. Protestant. Sedan. 
I. f Francois 
K. de Franchemont. Wapen: In blcvmv een met vijf tinmen ge- 
Jcomteelde zilveren toren met zivwrte voegen; 
geopend van 'tveld; vit den toren oprijzende 
een jonkvrotav, wiet loshangend golvend haar, 
de Unkerhand in de zijde, in de rechter een 
ovalen Spiegel houdend, alles van goud. 
Helmteeken: De figuren van fret schild, de 
toren halverwege oprifaend. Dekkleeden : 
rechts : goud en bl-ctMiv, links : mlver en blau/W. 
Wapenspreuk : La vm'tu est un beau fort. 

Stamreeks. 

de Beaufort, in 1572 te Sedan tr. N. 24 DE BKAUPOBT 

II. f Paul de Beaufort, tr. Sedan 4 Nov. 1590 
f Bar be Barreau, dr. van K. N. Barreau en N. !N". de 
B e y i g n y. 

Uii d*t Imwelig'k: 

1. f Jean de Beaufort, uit wien de in den Xed. adel 
■mgelijfde tak. Zie verder JVed. adelsboefc 1907, biz. 34. 
*2. Pierre, -voZ^ III. 

III. f Pierre de Beaufort, geb. Sedan 1 Jan. 1595, 
commies der vivres en animunitie van oorlog te Hulst, 
schepen aldaar 1647 — 49, burgem. van Hulsterambaclit, 
f Hulgt 14 Juni 1661, tr. Aardenburg 18 Aug. 1624 f Anna 
Colve, geb. Leiden in 1588, + Hulst 5 April 1657, dr. van 
G ij s b e r fc en I s a b e a u de Bernuy. 

IV. Benjamin de Beaufort, geb. *B-Gravenhage 6 Juni 
1625, schepen en burgem. van Hulst, ontv. der convoy en. 
en licenten aldaar, f Hulst 15 Jan. 1697, tr. 's-Gravenhage 
6 April 1659 f Maria Staveuisse, geb. aldaar, f Hulst 
30 Juni 1692, dr. van Jan en Magdalen a deWitte 
van Elkerzee. 

V. f Mr. Pieter de Beaufort, geb. Hulst 6 Jan. 1660, 
schepen en burgem. aldaar, f Hulst 18 Dec. 1711, tr. als wedr. 
van f Anna van Erckel 2° Middelburg 29 Maart 1685 
f Anna van Serooskerke, geb. Veere, begr. Hulst, 9 Jul! 
1692, dr. van Mr. Flendrik en Josyua Martens. 

VI. + Mr, Pieter Benjamin de Beaufort, beer van 
Duivendijke, geb. Hulst 29 Sept. 1688, schepen en burgem. 
aldaar, intendant van Prins Willem IV, raad en rekenmeester 
der domeinen van Zuid-Holland, f 's-Gravenhage 29 Juli 1776, 
tr. Hontenisse 18 Juni 1714 f Benudina van Amama, 
ged. Leeuwarden 2 Sept. 1683, f 17 April 1733, dr. van Jo a- 
chim en Petronella de Vries. 

VII. + Mr. Joachim Ferdinand de Beaufort, beer 
van DLiivenclijke, geb. Hulst 22 April 1719, sebepen en 
burgem. van Hulst, drossaard van de stad en heerlijkheid 
van IJselsatein, f Zeist 10 Mei 1807, tr. Hontenisse 7 Oct. 
1763 f Anna Digna van Gelre, geb. Zierikzee 14 Oct. 
1734, f Usselatezn 22 April 1779, dr. van Mr. Jolian Her- 
man en Anna M a r g a r e t h a Ockerse. DE BEAUFORT 25 

VIII. f Mr. Will em Hendrik de Beaufort, geb. 
IJsaelstein 12 Juli 1775, lid gedep. staten van Utrecht, pre- 
sident-curator der Utrechtsche Hoogeschool, f Utrecht 21 
April 1829, tr. aldaar 9 Oct. 1796 + Cornelia Anna van 
Westreenen, geb. Utrecht 7 Jan. 1777, + h. den Treek 
onder Leusden 28 Dec. 1839, dr. Tan Mr. Aarnoud Jan, 
heer van Sterkenburg en Yuilcoop, en Antoinette Char- 
lotte Godin. 

Hit d/it kuivelvjk : 

1. Aernout Jean, volgt IX. 

2. f Jhr. Mr. Pieter de Beaufort, uit wien de tak, 
welke in den Ned. Adel werd verheven. Zie verder Ned. adels- 
loek 1907, bl. 38. 

IX. f Aernout Jean de Beaufort, geb. Utrecht 23 
April 1799, lid prov. staten van Utrecht, ridder M. W. 0., f h. 
den Treek onder Leusden 1 Juli 1866, tr. Amsterdam 6 Mei 
1841 f Anna Aleida Stoop, geb. aldaar 16 Aug. 1812, 
f Utrecht 3 Juni 1885, dr. van Joannes B]e rnarduB en 
Margaret ha Laurentia Brender a Br'andes. 

Uit dit huwelijk: 

1, Wilhelmina Cornelia de Beaufort, geb. h. den 
Treek 26 Juli 1843, tr. Utrecht 11 Oct. 1866 Mr. Willem 
Hendrik Johan baron van He em s tr a,* geb. Irnsum 23 
Juli 1841, oud-burgem. van Driebergen, lid prov. staten van 
Utrecht, zn. van baron Mr. P r a n s Julius Johan en Hen- 
riette Philippine Jacoba barones van Pallandt, 
[k. Doorn onder Doom]. 

2. Will em Hendrik, volgt X A. 

§. Johannes Bernardus, volgt Xfois B. 

4. Joachim Ferdinand, volgt Xt©r C. 

5. Margaretha Laurentia de Beaufort, geb. h. 
den Treek 13 Mei 1852, tr. Zeist 21 Oct. 1875 Mr. Hen- 
drik Johan Herman baron van Boetzelaer, heer van 
Oosterhout, geb. Utrecht 3 Deo. 1850, oud-burgem. van Leus- 
den, zn. van Mr. Christiaan Willem Johan en Char- 
lotta Petronella Both Hendriksen. [h. Deijnselburg 
onder Zeist en h. Oosterhout onder Lent.] 

6. Arnoud Jan, volgt Xquater D. 26 DK BBAJJl'ORT 

A. 

X. Mr. Willem Hendrik de Beaufort, geb. h. den 
Treek, 19 Maart 1845, lid 2 Kamer, oud-minister van Bui- 
tenl. Zaken, curator der Utrechtsehe Hoogeschool, tr. Am- 
sterdam 20 Maart 1873 Adele Maria van Eeghen, geb. 
aldaar 18 Maart 1852, dr. van Jan en Henriette Louise 
Lab ouch ere. [Leusden, h. den Treek en 's-Gravenhage.j 

Uit dit fowweUjh: 

1. Jan Aemout Anne Henri, volgt XI. 

2* Lieven Ferdinand volgt Xlbis. 

3. Mr. Henri Louis de Beaufort, geb. h. den Treek 
5 Juni 1880. [Leusden h. den Treek en 's-Gravenhage.] 

4. Alexander Christiaan de Beaufort, geb. h. den 
Treek 22 Juni 1882, med. cand. [Amsterdam.] 

5. Aleida Anna de Beaufort, geb. h. den Treek 11 
Aug. 1884. ["Leusden, h. den Treek en 's-Gravenhage.] 

6. Marie Susanna Henriettte de Beaufort, geb. 
h, den Treek 25 Jan. 1886. [Leusden, h. den Treek en 's-Gra- 
venhage.] 

7. Rene Paul Francois de Beaufort, geb. li. den 
Treek 26 Maart 1889. [Leusden h. den Treek en 's-Uravenhage.j 

XI. Mr. Dr. Jan Aernout Anne Henri deBe an fort, 
geb. h. den Treek 22 Aug. 1876, commies dep. van Buitenl. 
Zaken, tr. Utrecht 13 April 1905 Constance Henriette 
barones van Lynden, geb. Bussnm 4 Juni 1884, dr. van 
baron Gijsbert Karel Constant ijn en Petronella 
Jacoba Meijer. ['s Gravenhage.] 

Uit dit hmvelijk; 

1. Willem Hendrik de Beaufort, geb. ? s-Gravenhage 7 
2 Mei 1906. 

2. Gijsbert Carel Cornells Jan de Beaufort, geb. 
VGravenhage 27 Dec. 1908. 

Xlbis. Dr. Lieven Ferdinand de Beaufort, geb. h. 
den Treek 23 Maart 1879, tr. Kaarden 27 Juni 1907 Cathe- 
rina Josephina Boissevain, geb. Amsterdam 23 Jan. 
1885, dr. van Charles en Emily Heloise Mac Donnell. 
[Eerbeek, gem. Brummen.] 

Uit clit huwelijk ; I)K BEAUKOBT 27' 

Nella de Beaufort, geb. Amsterdam 26 April 1908. 
B. 

Xbis. Johannes Bernardus de Beaufort, geb. 
Utrecht 2 Jan. 1847, oud-burgem. van Woudenberg, tr. 
Utrecht 23 Juni 1870 Jkvr. Cornelia Maria yan Aschr 
van Wijck, geb, aldaar 24 Feb. 1849, dr. van Jhr. Mr. 
Hubert Alexander Maurits en Henriette Hester 
des Tombe. [Woudenberg, h. Laanzicht.] 

Hit het huwelijk : 

1. Aernout Jan, volgt XL 

2. Johannes Bernard de Beaufort, geb. Woudenberg 
30 Jan. 1875, burgem. yan Benswoude, tr. Utrecht 2 Nov. 
1906 Anna Christina Brantsma, geb. Leiden 25 Aug. 
1883, dr. van Willem Jan Jacob en Marianne Cathe- 
rine barones van Asbeck. [Renswoude.] 

3. Joachim Ferdinand, volgt Xlbis. 

4. Wilhelmina Cornelia de Beaufort, geb. Spa 
13 Juli 1878, tr. Woudenberg 18Julil901 Assueer Jacob 
baron Schimmelpenninck van der Oye, geb. Nijkerk 

17 Feb. 1872, zn. van baron Assueer Jacob en Cornelia 
Wilhelmina Alter. [Heumen, h. Elshof.] * 

5. Jan Karel Hendrik, volgt Xlter. 

6. Willem Hendrik de Beaufort, geb. Woudenberg 

18 Mei 1881, tr. Doom 15 Juli 1909 Ada Wilhelmina 
van Eeghen, geb. Amsterdam Oct. 1885, dr. van Samuel 
Pieter en Jkvr. Olga Catharina Antoinetta van 
Loon, [de Maarn.] 

7 t Maurits Hubert, volgt Xlquater. 

8. Cornelie Marie de Beaufort, geb. Woudenberg $ 
Mei 1884, tr. aldaar 16 Juli 1907 Herman Erwin baron 
van Asbeck, geb. Weesp 24 Oct. 1870, luit. ter zee le kl.,. 
adj. van Prins Hendrik, zn. van baron GerritFerdinand 
en Jkvr. Carolina van Hogendorp. [ J s-Gravenhage.] 

9. Willem Hendrik Johan Herman de Beaufort,, 
geb. Woudenberg 28 Aug. 1885. [Bordeaux.] 

10. Johannes Cornelia de Beaufort, geb. Wouden- 
berg 27 Dec. 1886, jur. stud. [Utrecht.] 28 DE BEAUFORT 

11. Margaretha Laurentia de' Beau fort, geb. Wou~ 
denberg 23 Maart 1888. [Woudenberg, h. Laanzicht.l 

XI. Aernout Jan de Beaufort, geb. Zeist 11 April 
1872, lid der firma Stoop en Co., stockbrokers te Louden, 
tr. aldaar 6 Jan. 1898 Ella By then, geb. Stockholm 
9 Kov. 1866, dr. van J. S. F. By then en H. Nils son. 
[Londen.] 

Uit (Mt hwwelijk : 

Itarin de Beaufort, geb. Londen 31 Oct. 1901. 

Xlbis. Joachim Ferdinand de Beaufort, geb. Wou- 
denberg 13 April 1876, tr, Antwerp en 22 Feb. 1902 He n r i c a 
V o 1 r a d a Julia Elisabeth Brender a B r a n d i s, geb. 
Maastricht 17 Aug. 1876, dr. van Willem Jean en Elisa- 
beth Roest van Li m burg. [Amsterdam.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Johannes Bernardus de Beaufort, geb. Amster- 
dam 2 Juli 1903. 

2. Willem Jean de Beaufort, geb. Amsterdam 9 Ang. 
1906. 

3. Elize de Beaufort, geb. Amsterdam 19 Aug. 1908. 
Xlter. Mr. Jan Ka rel Hendrik de Beaufort, geb. 

Woudeifberg 8 Oct. 1879, hoofdeoinmies ter secretarie, tr. 
Zeigt 25 Jnli 1906 Louise Ernestine de Beaufort, 
geb. Utrecht 18 Aug. 1879, dr. van Mr. Joachim Ferdi- 
nand en Jkvr. Anna Maria Ernes tin a Louisa Huy- 
deooper. [Amersfoort.] 

Uit dit hwweUjk : 

1, Cornelia Maria de Beaufort, geb. Amersfoort 12 
Aug. 1908. 

Xlquater. Maurits Hubert de Beaufort, geb. Wou- 
denberg 29 Juli 1882, oud-luit. t. zee 2e kl., adj. inspecteur 
Kon. Holl. Lloyd, tr. Amsterdam 28 April 1908 Jkvr. leu- 
riette Cora Johanna van Riemsdijk, geb. 's-Graven- 
hage 25 Oct. 1883, dr. van Jhr. Barthold Willem Flo r is 
-en Johanna, van der Leeuw. [Amsterdam.] 

Uit (Lit hmvelijk : 

1. Johanna d e Beaufort, geb, Amsterdam 7 J rim 1909. DE BEAUFOBT 29 

c. 

Xter. Mr. Joachim Ferdinand de Beaufort, geb v 
Leusdem, h. den Treek 30 Mei 1850, oud-wethouder te Utrecbt, 
tr. 1° Zeist 3 Oot. 1878 f Jkvr. Anna Maria Ernestina 
Louisa Huydeooper, geb. aldaar 8 Aug. 1853, f Zeist,. 
li. Molenbosch 24 Juli 1889, dr. van Jhr. Jan Louis Rei- 
nier Antony en Louise Ernestine barones van Har- 
denbroek; tr. 2° Utrecht 6 Feb. 1896 Jkvr. Agnes 
Jeanette Hoeufft, geb. Haarlem 26 Jan. 1864, dr. van 
Jhr. David en Jkvr. Adelaide Jacqueline Cornelie 
Henrietta Laurence van deSpiegel. [Zeist, h. Molen- 
bosch en Utrecht.] 

Uit ket eerste h-uwelijk .* 

1. Louise Ernestine de Beau fort, geb. LTtrecht 18 
Aug. 1879, tr. Zeist 25 Juli 1906 Mr. Jan Karel Hendrik 
de Beaufort, geb. Woudenberg 8 Oct. 1879, hoofdcommies- 
ter secretarie, zn. van Johannes Bernardus en Jkvr. 
Cornelia Maria Asch van Wijck. [Amersfoort.] 

2. Anna Wilhelmina Margaretha de Beaufort, 
geb. Utrecht 25 Oct. 1880. [Zeist en Utrecht.] 

3. Marie Louise Susanna de Beaufort, geb. Zeist 
h. Molenbosch 20 Sept. 1883. [Zeist en Utrecht.] 

4. Arnout Jan de Beaufort, geb. Utrecht 9 Feb.. 
1885, theol. cand. [Utrecht.] 

5. Ernestine Fernanda de Beaufort, geb. Utrecht 
19 Nov. 1886. [Zeist en Utrecht.] 

6. Irene Caroline de Beaufort, geb. Utrecht 16 Mei 
1888. [Zeist en Utrecht.] 

Xquater, Mr. Arnoud Jan de Beaufort, geb. Utrecht 
25 Jan. 1855, burgem. van Leusden en Stoutenburg, lid 
prov, staten van Utrecht, tr. Leusden 20 Nov. 1879 Marie 
IsabelleAnna Josine Charlotte barones van Har- 
den broek, geb. Zeist 24 Mei 1856, dr. baron Mr. Ernest 
Louis en Jkvr. Sophia Johanna Adriana Huy de- 
coper. [Leusden, h. de Boom.] 

Uit dit huwelijk r 

1. Anna Aleida de Beaufort, geb. Leugden 29 Juli 
1880. [Leusden, h. de Boom.] 30 DE BfiAUl'OKT BEERENBKOUK ■2. Ernest Lodewijk de Beaufort, geb. Leusden 18 
-Jan. 1884. (Leusden, h. de Boom.] 
BEERENBROEK. 

Roomsch-Catholiek, — Eindhoven. 

Wapen: Doorsneden: I. gedeeld: a, in 
blaww drie zilveren sterren, b. in zilver 
dirie jachthoorns van blaww, gesnoerd van 
rood, beslagen van zilver; IT. in goiid een 
zwarte gaande beer. Gekroonde helm. Helm- 
teeken : de beer ttitkomende. Dekkleeden : 
r edit s : zilver en blauw , links : goiid en z-ivart. 
"Wapenspreuk : UUUter et fortiter. 

Arnold Bartholomeus Beerenbroeck werd bij 
diploma ran 26 April 1785 door Keizer Joseph II in den 
Bijksadel verheven. Zijn zoon Christophe werd bij K. B. 
van 26 Juni 1825, n° 128, erkend te behooren tot den 
Nederl. adel. Dit diploma verviel door niet lichten. 

Stamreeks. 

I. f Bartolomeus van Beerenbroe c k, geb. om- 
streets 1583, tr. + N. K. 
Uit dit kuwelyjk: 

1. Judocus, volgt II. 

2. Johannes van Beerenbroeck, wiens bet-achter- 
kleinzoon Arnold Barthelomeus, door Keizer Joseph II bij 
•diploma van 26 April 1785 in den Bijksadel werd verheven. 

II. f Jndocus van Beerenbroeck, geb. omstreeks 
1613, schepen en burgem. van Eindhoven, f 1673, tr. ala 
wedr. van f Elisabeth van Alphen, 2° omstreeks 1659 
t Aldegonda Beijnen, dr. van Bartholomeus en Eli- 
sabeth Heurckmans, 

III. f Bartholomeus van Beerenbroeck, ged. Eind- 
hoven 9 Not, 1664^ vroedsohap en burgem. aldaar, tr. Eind- 
Jioven 20Meil703 f Maria There sia van den Broeck, 
dr. van Adam en G eertr uida van den Gruijthuse. 
Bkkkknrrohk. BEERENBROEK 31 

IV. f Judoous van Beerenbroeck, ged. Eindhoven 8 
Sept. 1709, sohepen en burgem. aldaar, tr. als wedr. van 
f Anna Maria van Hertroys, 2° Waalwijk 6 Mei 1743 
f Maria Anna de Witte, geb. Baardwijk 19 Juni 1709, 
dr. van Gijsbert en Maria Anna Isabella Smite. 

V. f Gijsbert Beerenbroeck, ged. Eindhoven 27 Mei 
1750, f Weert 28 Nov. 1821, tr. als wedr. van f Petro- 
nella Malingrez;, 2° Roermond 24 Nov. 1790 f Maria 
Barbara Painsmay, geb. aldaar 3 Nov. 1768, f Weert 
16 Oct. 1830, dr. van Pieter Joseph en Johanna 
Maria Nans. 

VI. f Louis Francois Hubert Beerenbroek, heer 
van Kemp en, geb. Weert 25 Maart 1806, burgem. aldaar, 
lid prov. s tat en van Limburg, lid Kamer van afgevaardigden 
in Belgie, Hertogelijk Limburgsch regeeringscommissaris 
burgem. Roermond, lid le Kamer, f Roermond 4 Mei 1884j 
tr. aldaar 6 Aug. 1838 + Johanna Sophia Francises 
van Mulbracht, vrouwe van Weert, geb. G-ooh 18 Sept, 
1813, f k. St. Elisabeth (Nunhem) 26 Sept. 1876, dr. van Mr, 
Andreas en Dorothea Oatharina Machtilda Lax, 

TJit dit huweUjk : 

1. IsabellaCatharinaBerthaDieudonneeBeeren- 
broek, vrouwe van Kempen, geb. Weert 26 Feb. 1841 
[Roermond.] 

2. Mr. Petrus Marie Oscar Hubert Beerenbroek 
geb. Weert 7 Mei 1846, pres, rechtbank Roermond, lid prov 
staten van Limburg. [Roermond en Nunhem, k. St, Elisabeth.] 

3. Josephine Hubertine Melanie Caroline Bee- 
renbroek, geb. Weert 3 Oct. 1848, tr. Roermond 12 Oct. 
1869 f Jules Louis Victor Mag nee, geb. k. Horn 
(gem. Horn) 9 Nov, 1845, burgem. van Ulestrate, f h, 
Ylieck (gem. XJlestrate) 14 Nov. 1891, zn. van Robert 
Arnold en Jkvr. Catherine Elise Robertine deBel- 
lefroid, [Roermond.] 

4. Augusta Caroline Maria Hubertin-a Beeren- 
broek, geb. Roermond 16 Feb. 1853, tr. aldaar 16 Juni 
1874 Mr. Frederik Adriaan Petrus baron Wittert 
van Hoogland, vrijheer van Hoogmade, geb. 's-Grravenhage 32 BEERENBKOEK BERDEN1S "VAN HEIILEKOM 
27 Feb. 1840, oud-wethouder aldaar, zn. van baron Ever ard 
Bonifacius en Maria Adolphina vanderSchoorem 
['s-Gravenhage.] 

BERDENIS VAN BERLEKOM. 

Protestant. — Heusden. 

Wapen ; Gevierendeeld : I. en IV. in rood 
drie palen veun vair en een groen schild- 
hoofd; II. en III. in, mlver een orcmjeboom, 
geplaaist in een heining, acm de voorzljde 
door een hek afgesloten, alles in natu-urlij'ke 
kl&iir. Helmteeken : een uitkomende roode 
leeuw. Dekkleeden : zilver en rood. 

Stamreeks. 

I. f Jan van Berlecom, geb. onistreeks 1500. 

II. f Peter van Berlecom, eigenaar eener groote 
bakkerij te Heusden 1556, tr. f Heyltje, f mi 1580. 

III. f Daniel van Berlecom, eigenaar van bovenge- 
noemde bakkerij, schepen 1593—1602, burgem. 1595 — 1601 
te Heusden, f aldaar 23 Dec. 1603, tr. ale wedr. van Cathaline 
Ketelaer, 2° ua 1589 f Greer burch van (xemert, dr. 
van Adriaan en Johanna van Oort. Zij hertr. f G-oni- 
bert Geritsz Brent. 

IV. f J oh an van Berlecom, geb. Heusden, schepen 
aldaar 1627, 1638, 1639, f aldaar 12 Maart 1640, tr. f 
Anna van Haeren, + na 1649, dr. van Lambert en 
Marijken D a n i e 1 s dr. 

V. f Daniel van Berlekom, geb. Heusden 14 Mei 
1623, schepen 1652—1673, burgem. 1653—1664 aldaar, 
tr. Heusden 24 Kov. 1643 f Elisabeth Boom, ged. aldaar 
18 Oct. 1624, dr. van Peter J a n sz. en C a t h a r i n a van 
de Blaert, 

VI. Ds. JoliannesvanBerlecom, geb. Heusden 21 Nov. 
1655, predikant te Halsteren 1679, f Lillo 29 Dec. 1702, tr. 
Halsteren 18 Dec. 1686 f Tanna Mat en, geb. Bergen-op- BERM1NIS VAN BKftLKKOM 33 

Zoom 14 Sept. 1657, f 1714, dr. van Cornells en Tauna 
du Val. 

VII. f Daniel van Berlekom, geb. Lillo 1693, 
solliciteur-militair te Middelburg, directeur der commercie- 
compagnie, f Middelburg 3 Maart 1769, tr. aldaar 26 Mei 
1733 f Cornelia Berdenis, geb, Middelburg 22 Feb. 1710, 
f aldaar 20 Aug. 1787, dr. van Jacobus en Catharina 
van E3 1 s d ij c k. 

VUL f Dr. Johannes Jacobus van Berlekom, 
geb. Middelburg 6 Nov. 1734, med. doctor en solliciteur- 
militair aldaar, + Middelburg 6 Mei 1779, tr. Oostburg 5 Oct. 
1763 f Susanna Kendrioa Sinclair, geb. Arnemuiden 
10 Nov. 1738, f Middelburg 31 Aug. 1797, dr. van Alexander 
en Grlaudina Wilhelmina van der Heyden. 

IX, f Mr. Daniel Alexander Berdenis van Berle- 
kom, geb. Middelburg 11 Oct. 1767, advocaat aldaar, lid 
van bet comite van Algemeen Welzijn der provincie Zeeland, 
griffier dep. gerechtshof in Zeeland 1802, f Middelburg 1 
Juni 1803, tr. 1° Nieuwvliet April 1791 f Catalina Lutey n, 
geb. aldaar in 1769, + Middelburg 3 Jan. 1795, dr. van 
Isaac. 

X. Mr. JohannesJacobusBerdenisvanBerlekora, 
geb. Middelburg 20 Dec. 1794, advocaat aldaar, rechter, 
raadeheer aldaar 1838, f Middelburg 31 Jan. 1846, tr. aldaar 
9 Mei 1822 f Maria Catharina Ermerina, geb, Mid- 
delburg 7 Sept. 1794, t aldaar 30 Oct. 1878, dr. van Dr. 
Johan Pieter en Johanna Jacoba Meertens. 

Uit dit huwehyjlc t 

1. Daniel Alexander, volgt XI. A. 

2. Johan Pieter, volgt Xlfois. B. 

3. Will em Jacob, volgt Xlter. C. XI. f Mr. Daniel Alexander Berdenis van Berle- 
kom, geb. Middelburg 5 April 1828, rechter aldaar, vice- 
president 1877, lid gedep. staten van Zeeland, f Middelburg 
10 Jan. 1892, tr. aldaar 26 Mei 1854 f Maria Jacoba 34 BERDENIS VAN BERLEKOM 

van den Broeoke, geb. Middelburg 8 Mei 1828, f aldaar 

23 Juli 1895, dr. van Abraham en Maria Jaooba 
Diemont. 

Uii <Mt huwelijk : 

1. Alexander Willem Berdenis van Berlekom, 
geb. Middelburg 20 Mei 1857. [Middelburg.] 

2. Eduard Berdenia van Be rlekom/geb. Middelburg 
11 Feb. 1863, kap. mariniers, tr. Amsterdam 17 Oct. 1895 
Carolina Sophia Cool, geb. aldaar 2 Juni 1865, dr. van 
Johan Hendrik en Carolina Engelina Lever t. [Den 
Helder.] 

B. 

Xlbis. f Dr, JohanPieterBerdenisvanBerlekom, 
geb. Middelburg 12 Nov. 1832, geneesheer aldaar, lid genees- 
kundigen raad van Zeeland, f Middelburg 15 Oct 1903, tr. 
1° Middelburg 27 April 1860 f JosinavandenBrOecke, 
geb. aldaar 8 Jan. 1836, f Middelburg 5 Juli 1878, dr. van 
Abraham en Maatje Uietveld Loeff; tr. 2° Middelburg 

24 Maart 1880 Petronelle Jacoba van den Broecke, 
geb. aldaar 10 Dec. 1834, dr. van Abraham en Maatje 
Rietveld Loeff. 

Uit het eerste hwwelvjk: 

1. Maria Catharine Berdenis van Berlekom geb. 
Middelburg 2 Dec. 1860. [Middelburg.] 

2. Mathilde Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 
14 Maart 1862, tr. aldaar 6 Mei 1885 Fl or entinu s Mar i n u a 
Wibaut, geb. Vlissingen 23 Juni 1859, directeur der N. V. 
Houthandel voorheen G. Alberts Lz. en Co., zn. van Flo- 
rentinue en Wilhelmina Maria Slaak. [Vlissingen.j 

3. Johannes Jacobus, volgt XII. 

4. Wilhelmina Henriette Berdenis van Berlekom, 
geb. Middelburg 23 Jan. 1867, tr. aldaar 4 Feb. 1892 Mr. 
Karel Willem Brevet, geb. IJzendijke 13 Maart 1862, 
raadsheer gereehtshof, zn. van Mr. Frederik Jacobus en 
Maria Johanna Alida Benteyn. ['s-G-ravenhage.] 

5. Johanna BerdenisvanBerlekom, geb. Middelburg 
10 Oct. 1868. [Haarlem.] BEBDENIS VAN BERIEKOM 35 

6. Will em, volgt XUbis. 

7. Joaina Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 
27 Juni 1878, tr. Amsterdam 29 Mei 1909 Arie Keppler, 
geb. aldaar 15 Oct. 1876, civ. ing., zn. ran Johan Georg 
en Antonia Hendrika Keppler. [Amsterdam.] 

XU. Johannes Jacobus Berdenis van Berlekom, 
geb. Middelburg 3 Juni 1865, arta aldaar, tr. Eindhoven 8 
Aug. 1891 Blise Tilanus, geb. Oyen 21 Mei 1867, dr. van 
Johan Diederik en Johanna Catharina Adriana 
van Hoven. [Middelburg.] 

TTit <Ut fwwetyjk; 

1. Johanna Catharina Adriana Berdenis van 
Berlekom, geb. Middelburg 8 Juli 1892, 

2. Johanna Pieternella Berdenis van Berlekom, 
geb. Middelburg 28 Juli 1894. 

3. Johan Diederik Berdenis van Berlekom, geb, 
Middelburg 27 Juli 1895. 

4. Anton Abraham Berdenis van Berlekom, geb. 
Middelburg 8 Dec. 1898. 

Xllbis. Willem Berdenis van Berlekom, geb, 
Middelburg 15 Maart 1872, houtagentuur en eommiasiehandel 
te Amsterdam, tr. Souburg 24 Juli 1900 Alberta G-erarda 
Fak Brouwer, geb. Kieuwlaud 9 Juni 1878, dr. van 
Pieter Fak en Antonetta Sara Ogterop. [Santpoort.] 

Uit ddt huweHjk: 

1. Johan Pieter Berdenis van Berlekom, geb. 
Amsterdam 15 Sept. 1901, 

2. Antonetta Josina Berdenis van Berlekom, 
geb. Amsterdam 17 Sept. 1903. 

3. Pieter Berdenis van Berlekom, geb. Bloemendaal 
19 Mei 1905. 

Xlter. Willem Jacob Berdenisvan Berlekom, geb. 
Middelburg 27 Juni 1834, oud-ontv. registratie, hypotheek- 
bewaarder te 's-Hertogenboach, tr. Brielle 17 Mei 1861 
f Johanna Maria de Kanter, geb. aldaar 29 Oct. 1838, 
f 's-HertogenbOBch 29 Sept, 1898, dr. van Ds. Hubert 36 UKKDUNIS VAN BEKLEKOM 

Philippus en Johanna Alida van Andel. [Haarlem,] 
Uii dit hmveUjk: 

1. Hubert Philippus, volgt XII. 

2. Maria Cathariua Berdenis van Berlekom, 
geb. Brielle 27 Maart 1866. [Haarlem.] 

3. Benjamine Berdenis van Berlekom, geb. Brielle 
29 Aug. 1869, tr. 's-Hertogenbosch 12 Mei 1898 Jean Pierre 
Dumont, geb. Kedong Kebo (Poerworedjo) 12 Juni 1872, 
le luit. inf., zn. van Charles Henri Oorneille en 
Sophia Johanna Kluit. [Kampen.] 

4. Johannes Jacobus, volgt Xllbis. 

XII. Mr, Hubert Philippus Berdenis van Berle- 
kom, geb. Heerlen 19 Maart 1862, lid van het bestuur der 
Bijksverzekeringsbank, tr. Arnhem 30 Mei 1890 Lamber- 
tina Henriette Slotemaker, geb. Hoorn 17 Mei 1864, 
dr. van Dr. Lambertus Hendrik en Neeltje van 
Zijtveld, [Amsterdam.] 

(Jit dit huwelijlc : 

1. Willem Jacob Berdenis van Berlekom, geb. 's-Gra- 
venhage 1 Maart 1891. 

2. Lambertus Hendrik Berdenis van Berlekoin, 
geb. 's-Gravenhage 3 Jan, 1892. 

Xllbis* Johannes Jacobus Berdenis van Berle- 
kom, geb. Brielle 23 Sept. 1872, inspecteur registratie en 
domeinen te Zwolle, tr. Apeldoorn 23 Mei 1901 Christina 
Elsje Worst, geb. Epe 23 Juli 1876, dr. van Hendrik 
en Jkvr. Antoinette Marie van der Feltz. [Zwolle.] 

TTit dit Jmwelijk : 

1. " Antoinette Marie Berdenis van Berleiom, 
geb. Heerenveen 18 Juni 1902. 

2. Willem Jacob Berdenis van Berletom, geb. 
Heerenveen 3 Dec. 1904. BIENFAIT 37 
BIENFAIT. 

Protestant. — Authon, dep. Eure-et-Loir. 

Wapen : Gevierendeeld : I. en IV. op nimw 
gevierendeeld : a. en d. m zilver een roode 
(kwwrsbalk; b. en o. m goiid em rood rad\ 
II, en III. m blauw een keper beladen op 
den top met een gacmd schaap, alles van 
zilver. Helmteeken: het schaap im^sschen 
een blawwe vhicht. Dekkleeden : blauw Stamreeks. 

I. t Jaoques Bienfait, geb. omstreeks 1655, f 24 Mei 
1727, tr. f Henriette Eidou, f 8 Aug. 1728. 

II. f Louis Bienfait, geb. Authon (dep. Eure-et-Loir) 
1678, f Amsterdam 3 April 1765, tr. aldaar 9 Aug. 1708 
f Susanna Couslager, geb. Le Havre 1681, f Amsterdam 
31 Maart 1755, dr. van Simon en Ma delaine Ourfcel. 

III. f Louis Bienfait, geb. Amsterdam 9 Jan. 1723, 
f 26 Juli 1786, tr. (ondertr, Amsterdam 6 Dec. 1754) f Martha 
Maria Seal 6, geb. Amsterdam 5 Juli 1735, f aldaar 13 
Jan. 1801, dr. van Bernard en Antoinette Basset. 

IV. f Louis Antoine Bienfait, geb. Amsterdam 10 
Jan. 1756, f aldaar 26 Oct. 1816, tr. Amsterdam 31 Juli 1779 
f Alette Dangirard, geb. aldaar 8 Aug. 1753, f Amster- 
dam 9 April 1822, dr. van Pierre Jean Baptiste en 
Marie Elisabeth Oyens. 

V. f Louis Pierre Bienfait, geb. Amsterdam 20 Dee. 
1790, lid der firma Louis Bienfait & Soon aldaar, f Amsterdam 
22 Sept. 1843, tr. Leiden 31 Juli 1814 f Catharine Jo- 
hanna Bodel Nijenhuis, geb. Amsterdam 9 Ma^rt 1796, 
f Oosterbeek 16 Juni 1866, dr. van By erard en Magdalen a 
Henriette Luchtmans. 

Uit d/it hwwelyjh : 

1. Henri Jean Corneille, volgt "VX A. 

2. Antoine Adelaide, volgt VTbis. B. 38 BIEHFAIT 

3. Pierre Everard Henri Bodel, volgt Vlter. C, 

4. Jacques Joachim, volgt VlquatOr. D. 

5. Catherine Jeanne Bienfait, geb. Amsterdam 13 
Feb. 1838, tr. aldaaar 9 Aug. 1867 f Willem Herman 
Hnbrecht, geb. Leiden 16 Juni 1839, hoofd-ingenieur van 
den Waterstaat, f Haarlem 10 April 1888, zn. van Mr. Pie ter 
GlaudiusenAbrahaminaArnoldaLouiseSteenlack 
en wedr. van f Catharina HenriettaFeminaJansen. 
[Hilvergum, huize Zonneheuvel.] 

A. 

VI. f Henri Jean Corneille Bienfait, geb. Amster- 
dam 20 Juni 1818, lid der firma Louis Bieufait & Soon, 
vice-voorzitter Kamer van Koophandel, lid prov. staten van 
N.-Holland, commissaris Nederl. Handel Mij., f Amsterdam, 
18 Juli 1885, tr. aldaar 30 Mei 1850 f Henrietta Maria 
Croockewit, geb. Amsterdam 22 Deo. 1824, f aldaar 5 
Oct. 1875, dr. van Zacharias en Alida Maria Nie- 
mann. 

Uit cUt hmveUgk: 

1. f Henriette Cornelia Bienfait, geb. Amsterdam 
10 Jan. 1854, f aldaar 29 Juni 1898, tr. Amsterdam 22 Nov, 
1883 Mr. Leendert Hendrik Kiihn, geb. aldaar 31 Dec. 
1849, advooaat en procureur, zn. van Mr. LeendertHendrik 
en Henriette Suzanna Tolsma. [Amsterdam."] 

2. Johannes Lodewijk, volgt VII. 

3. Antoine Charles, volgt Vllbis. 

4. Louise Bienfait, geb, Amsterdam 8 Juli 1859, tr. 
aldaar 2 Feb. 1882 August Frans Adolf van Scher- 
peaberg, geb. Amsterdam 12 Nov. 1853, directeur Ma- 
langsche Cultuur Mij. te Amsterdam, zn. van August en 
Maria Adolphine Schill. [Haarlem.] 

5. Elisabeth Sara Bienfait. geb. Amsterdam 19 Oct. 
1863. [Amsterdam.] 

VII. Johannes Lodewijk Bienfait, geb. Amsterdam 
7 Juli 1855, direoteur der Beiersch Bierbrouwerij „de Amstel", 
lid der Kamer van Koophandel aldaar, voorz. Bond van eige- 
naars en directeuren van Nederl. bierbrouwerijen, tr. Haar- BIENFAIT 39 

lem 10 Feb. 1898 Anna Henrietta Wolterbeek, geb. 
Santpoort 8 Juli 1871, dr. yan Mr. Will em Pieter en 
Maria Elisabeth van Mark en. [Amsterdam.] 
Uit ctit huwetijk: 

1. Jean Louie Bienfait, geb. Amsterdam 15 Mei 1900. 

2. Maria Elisabeth Bienfait, geb. Amsterdam 9 
Aug. 1901. 

3. Henriettte Maria Bienfait, geb. Amsterdam 13 
April 1903. 

4. Ali'da Betsy Bienfait, geb. Zandyoort 14 Aug. 1904. 
Vllbis. f Antoine Charles Bienfait, geb. Amsterdam 

6 Juli 1857, direoteur eener filiale van eene Zuid-Afrikaansche 
bankinstelling, f Farijs 14 Mei 1899, tr. Haarlem 31 Oct. 1889 
Marie Jeanne von Hemert, geb. Amsterdam 29 Sept. 
1868, dr. van Alexandre Isaac en Catharina Vas 
Yisser. Zij hertr. Alfred Breitenstein. [Aerdenhout, 
huize Vredenhoeve,] 
Uit d/it hwwelyjk: 

1. Caroline Bienfait, geb, Amsterdam 6 Sept. 1891. 

2. Charles Constant Adolphe Bienfait, geb. Lon- 
den 8 Maart 1894. VTbis. f Antoine Adelaide Bienfait, geb. Amster- 
dam 1 Oct. 1827, lid der firma Louis Bienfait & Soon, op- 
riohter en oommissaris der Stoomvaart-Mpij . Nederland, der 
Kasvereeniging en der Amsterdamsche Droogdok-Mij., f Ooster- 
beek 4 Aug. 1891, tr. 1° Dusseldorp 13 Oct. 1853 f Clan- 
dine von Eynern, geb. Barmen 29 Oct. 1828, f Amster- 
dam 4 Maart 1857, dr. van Johann Heinrich en Sophie 
P e 1 1 z e r ; tr. 2° Amsterdam 10 April 1862 JohannaSophia 
van Limburg Brouwer, geb, aldaar 4 Mei 1833, dr. van 
Dr. G err it Anne en Nicoletta Christina Dermout. 
['s-Gravenhage.] 

Uit het eerste hmueUjk: 

1. Louis Pierre volgt VII. 
Uit het tweede huivelvjk: 

2. Nicolette Christine Bienfait, geb. Amsterdam 40 BIENFAIT 

8 Maart 1863, tr. Bussum 7 Sept. 1883 Will em Antonie 
Fentener van Vlisaingen, geb. Helmond 16 Maart 1855, 
fabrikant, zn. van Pieter en Julia CatharinaOttolina 
Eamaer. [Beek bij Nijmegen.] 

3. John Bienfait, geb. Amsterdam 30 Oct. 1865, big;., dir. 
der Automobielenfabriek Spijker & Co. te Amsterdam, tr. 
Oosterbeek 12 Feb. 1896 Clara S u z a n n a F a n g m a n, 
geb. Culemborg 26 April 1868, dr. van Dr. Leendert en 
Clara Anna Elisabeth Wolterbeek. [Bussum.] 

4. Anna Gerard a Bienfait, geb. Amsterdam 3 Sept. 
1867. ['s-G-ravenhage.] 

5. Olaudine Sophie Bienfait, geb. Amsterdam 23 Nov. 
1873. ['s-Gravenhage.] 

C. 

Bodel Bienfait. 

Vlter. f Ds. Pierre Bverapd Henri Bodel Bien- 
fait, geb. Amsterdam 26 Feb. 1833, pred. te Nieirwveen 1858, 
Tilburg 1862 en Zierikzee 1880, f Hilversum 22 Oct. 1904, 
tr. 's-G-ravenhage 11 Aug. 1858 f Henriette Wilhelmine 
Brouwer Stare k, geb. aldaar 4 Aug. 1830, + Hilversum 
19 Aug. 1907, dr. van Dr. Jacob en Margaretha Arentia 
d e Creep. 

Uii dii huivelvjk: 

1. Johanna Catharina Bodel Bienfait, geb. Kieuw- 
veen 18 Mei 1862, tr. Haarlem 18 Oct. 1888 Mr. Adriaan 
Anton (de Bruyn de Neve) Moll, geb. Zierikzee 23 Sept. 
1858, advocaat en procureur, zn. van Dr. Hendrik Mar in us 
en JohannaCorneliaBoeye. [Dordrecht.] 

2. Maria Margaretha Arentia Bodel Bienfait, 
geb. Tilburg 13 Feb. 1864. [reizend.'] 

3. Fanny Agnes Bodel Bienfait, geb. Tilburg 14 Feb. 
1867, tr. Haarlem 5 Aug. 1892 Hendrik Philip Haas 
Geesteranus, geb. den Helder 11 Maart 1868, werktuig- 
kundig ingenieur bij de H. IJ. S. M., zn. van Will em en 
Swanida Helena Visser. [Amsterdam.] 

4. Evert Hendrik, volgt VII. BIENFAIT 41 

VIL Evert Hendrik Bodel Bienfait, geb. Tilburg 
11 Juni 1871. adm, Toentoengan, tr. Medan 17 Dec. 1904 Anne 
Maria Catharina Hey, geb. Loenen a;'d Vecht 29 Juni 
1 873, dr. van Adrianus Martinus en Anna Maria 
Venghus. [Medan.] 

Vit cUt hwwelij'k; 

Hetty Bodel Bienfait, geb. Medan 21 Mei 1906. 

D. 

Vlquater. f Jacques Joachim Bienfait, geb. Am- 
sterdam 5 Nov. 1834, ingenieur, lid der firma Remy & Bienfait, 
f Neuenahr 22 Aug. 1898, tr. Rotterdam 7 Sept. 1860 
f Cornelia So ha dee, geb. aldaar 25 Oct. 1836, f Rotterdam 
31 Oct. 1887, dr. van Herman Adrianus en Maria 
Y e r v e e r. 

Vit Jtit huwelwjk : 

1. Louis, volgt VII. 

2. Maria Bienfait, geb. G-oor 25 Juni 1864, tr. Rotter- 
dam 28 Juli 1887 Hendrik Petrus Berlage, geb. Am- 
sterdam 21 Feb. 1858, bouwkundige, zn. van Nicolaas Willem 
en Anna Catharina Bosscha. [Amsterdam,] 

3. Cornelie Bienfait, geb. Rotterdam 15 Maart 1869. 
[Amsterdam.] 

4. Jacqueline Bienfait, geb. Rotterdam 3 April 1872, 
tr. aldaar 4 Aug. 1898 Christoffel Verwey, geb. Am- 
sterdam 16 Aug. 1866, controleur-chef bij de Algem. Mij. 
voor Levensverzekering en Lijfrente, zn. van Jan en Wil- 
helmina Prederika van der Yijgh. [Santpoort,] 

5. August e, volgt "VTIbis. 

VH. Louis Bienfait, geb. G-oor 20 Jan. 1862, werk 
tuigkundig ingenieur, lid der firma Konig & Bienfait, tr. 
5 s-Grravenhage 11 Aug. 1893 Anna Margaretha Else- 
betha Maria G-alle\ geb. Apeldoorn 28 April 1866, dr 
van Lodewijk Antonie en Wilhelmina van Barne 
veld. [Amsterdam.] 

Utt Mt hiiwelyj'k : 

1. Jacques Louis Bienfait, geb. Amsterdam 2 Maart 
1895. 42 1)E BEINTA1T B01SSKVAIN 2. Henri Bienfait, geb. Amsterdam 11 Sept. 1900. 

Vllbis. Auguste Bienfait, geb. Rotterdam 29 Feb. 
1876, ingenieur, tr. New-York 26 Sept. 1901 Catharina 
Salomons, geb. .Rotterdam 18 April 1875, dr. van Hen- 
drik Pieter en Johanna Roz enr a ad. [Cleveland, Ohio.] 

Uit (tit hwwelifik: 

Constant Bienfait, geb. Cleveland 22 Aug. 1902. 
BOISSEVAItf. * 

Protestant. — Bergerac. 
Wapen : in silver d/rie groene pvjnboomen, 
naast elkander op een grasgrond. Helm- 
teeken ; een pijnhoom. Dekkleeden : zilver 
en groen. Wapenspreuk : Ni regret c 
m peur de Vavenir, Stamreeka 

I. f Lucas Boissavi, geb. Bergerac, f Amsterdam 25 
April 1705, tr. Rotterdam 1 Sept. 1700 f Mar the Soux, 
geb. Bergerac. 

II. f Jeremie Boiissevain, geb. Amsterdam 8 Oct. 1702, 
boekhouder, f Amsterdam 30 Juli 1762, tr. aldaar 19 April 
1733 f Marie Charlotte du Chesne, geb. Londen 29 
Dec. 1705, f Amsterdam 24 Dec. 1779, dr. van Gedeon en 
M&rie Boiesonet. 

III. f Gideon Jeremie Boissevain, geb. Amsterdam 
21 Mei 1741, boekhouder, f Amsterdam 21 Juni 1802, tr. 
aldaar 19 April 1767 f Margaretha Quien, geb. Amster- 
dam 12 Juli 1746, f aldaar 29 Juli 1808, dr. van Francois 
en Marguerite Madelaine Couturier. 

Uit dit h.iuveUjk: 

1. Daniel, volgt IV. A. 

2. Henry Jean, volgt IVbis. B. BOISSEVAIN 43 

A. 

IV. f Daniel Boissevain, geb. Amsterdam 18 Oct. 
1772, koopman, lid der firma Betemeyer en Boissevain, lid 
Kamer en reohtbank van Koophandel te Amsterdam, f al- 
daar 25 Nov. 1834, tr. Amsterdam 18 Oct. 1795 + Johanna 
Maria Retemeyer, geb. aldaar 23 Maart 1 776, f Amsterdam 
23 Mei 1820, dr. van Gottlieb Johan Arnold en Maria 
van W ij o k. 

Uit (Ht hwwelty'k; 

1. Gideon Jeremie, volgt V. A.A. 

2. Daniel, volgt Vbis. AAA. 

3. Charles Faber, volgt Vter. AAA A. 

4. Edouard Constantin, volgt VqUBtev. A A AAA. 

5. Henri Jean Arnaud, volgt VQUinQUieS. 
AAAAAA 

A.A. 

V. f Gideon Jeremie Boissevain, geb. Amsterdam 
13 Jnni 1796, reeder, lid der firma Boissevain & Co, lid van 
den raad van Amsterdam, f aldaar 14 Mei 1875, tr. als 
wedr. van f Antoinette Elisabeth Klijn en f Judith 
van Walre, 3° Amsterdam 11 Juni 1830 f Maria van 
Heukelom, geb. aldaar 25 Juli 1801, f Overveen, h. Duin- 
vlied, 20 Mei 1866, dr. van Walrave en Johanna de 
1 e r o q. 

Uit dAt hwwelvjk : 

1. Jan, volgt VL 

2. Charles, volgt VIbiS. 

3. Hester, geb. Amsterdam 28 Oct. 1842, tr. aldaar 19 
Juli 1866 f Mr. Nioolaas Jacob den Tex", geb. Amster- 
dam 29 Dec. 1836, dir. Kon. Ned. Stoomboot-Mij . commiss, 
Nederl. Bank enz. ena., f Amsterdam 21 Mei 1899, zn. van 
Prof. Mr. Cornells Anne en ClasinaPetronellaBondt- 
[Amsterdam.] 

4. Jacob Pieter, volgt VTter. 

VT. f JanBoissevain, geb. Amsterdam 12 Dec. 1836, 
reeder, lid der firma Boissevain & Co., lid raad van Amsterdam, 
lid prov. staten van N.-Holland, dir. Stoomvaart-Mij. Nederland, 
f Bellagio 13 Mei 1904, tr. Amsterdam 15 Mei 1862 f Pet ro- 44 BOISSEVAJX 

nelle Johanna Brugmans, geb. aldaar 4 Oct. 1838, 
f de Bilt (h. Jaohtlust) 25 Mei 1905, dr. van Mr. Anthony 
en Elisabeth Suzanna Gerardina van Maanen. 
TJit dit hwwelijk : 

1. f Elizabeth Antonia Boisse vain, geb. Amsterdam 
7 Juli 1864, f Hilversum 8 Aug. 1906, tr. de Bilt 21 Juli 
1904 Ds. Johannes Hermanns Gunning, geb. Utrecht 
13 Juli 1859, wedr. Oaecilia van Eeghen, an. van Ds. 
Jan Will em en Petronella Adriana Pierson. [Am- 
sterdam.] 

2. Karel Daniel Walrave, volgt VII. 

3. Helena Men sin a Boissevain, geb. Amsterdam 25 
Dec. 1867. [Santpoort.] 

4. Mr. Matthijs Gideon Jan Boissevain, geb. Am- 
sterdam 12 Juli 1870, advocaat en proc. aldaar. [de Bilt.] 

5. Anna Maria Boissevain, geb. Amsterdam 23 Jan. 
1872, tr. aldaar 9 Maarfc 1896 Mr. Gideon Marie den 
Tex, geb. Amsterdam 5 Feb. 1870, directeur van de Suri- 
naamsche Bank, zn, van Mr. Nicola as Jacob en Hester 
Boissevain. [Amsterdam.] 

6. Petronella Johanna Boissevain, geb. Amsterdam 
26 Oct. 1873, tr. aldaar 22 Oct. 1896 Mr. AdriaanFloris 
van Hall, geb. Amsterdam 22 Oct. 1870, dir. Amst. Trus- 
teeskantoor, zn. van Mr. Mauri ts Cornells en Debora 
OremerEindhoven. [Amsterdam.] 

7. Walrave, volgt Vllbis. 

8. Dr. Maria Boisse vain, geb. Amsterdam 8 April 1878. 
[De Bilt.] 

VII, Karel Daniel Walrave Boissevain, geb. Am- 
sterdam 26 Juni 1866, oud-luit. ter zee, oud-consul te 
Montreal, assuradeur, tr. Montreal 1 Sept. 1892 Willemina 
de Vos, geb. Amsterdam 14 Jan. 1869, dr. van Willem 
Hendrik en Cornelia Leembruggen. [Amsterdam.] 

[Tit dit hwwelijk: 

1. Cornelia Boissevain, geb. Montreal 20 Aug. 1893. 

2. Jan Boissevain, geb. Montreal 14 Mei 1895. 

3. Gideon Walrave Boissevain, geb. Montreal 29 
Aug. 1897. BOISSEVAIN 45 

4. Will em Hendrik Warnsinck Boissevain, geb. 
Montreal 16 Aug. 1899. 

VTTbiS. Walraye Boissevain, geb. Amsterdam 4 Juli 
1876, ohef vrachtdep. Stoomboot-mij. „Nederland", tr. Hilver- 
aum 9 Nov. 1899 Maria Johanna Catharina Blij den- 
stein, geb. aldaar 23 Oct. 1876, dr. van Mr. Benjamin 
Willem en Beerendina Theodora Wilhelmina 
Evers. [Amsterdam.] 

(Tit Mt hwwelijlii 

1. Theodora Wilhelmina Johanna Boissevain, 
geb. Amsterdam 9 Aug. 1900. 

2. Jan Gideon Jeremie Boissevain, geb. Amster- 
dam 15 Deo. 1901. 

3. Harry Boissevain, geb. Amsterdam 15 Sept. 1903. 
VTfoiS. Charles Boissevain, geb. Amsterdam 28 Oct. 

1842, hoofdre da cteur- direct eur Alg. Handelsblad, tr. Woolston 
27 Juni 1867 Emily Heloise Mac Donnell, geb. Dublin 
1 Juni 1844, dr. van Hercules Henry Graves en Emily 
Ann Moylan. [Amsterdam.] 
Uit dit huweUjk: 

1. Charles Ernest Henri, volgt VII. 

2. Mary Boissevain, geb. Amsterdam 27 Oct. 1869, tr. 
aldaar 20 Sept. 1888 Cornelis van E eg hen, geb. Amster- 
dam. 6 Nov. 1862, lid der firma Matthes en Bormeester te 
Amsterdam, zn. van Hendrik en Catharina Biermau, 
[Naarden.] 

3. Alfred Gideon, volgt Vllbis. 

4. Robert Walrave, volgt Vllter. 

5. Hester Boissevain, geb. Doom 16 Aug. 1873, tr. 
Amsterdam 7 Maart 1895 Jan van Hall, geb. aldaar 10 
Nov. 1868, dir. N. V. Houthandel v.h. Eindhoven & Zn. te 
Zwolle, zn. van Mr. Maurits Cornelis en Debora 
Cremer Eindhoven. [Zwolle.] 

6. Olga Emily Boi sse vain,geb. Amsterdam27 Oct. 1875, 
tr. Naarden 28 Aug. 1906 Abraham Johannes van 
Stock um, geb. Lisse 3 Juli 1864, oud-kapt.-luit. ter zee, 
zn. van Daniel Johannes en Suzanna Cornelia Eli- 
sabeth Lastdrager. [Watergraafameer.] 46 BOISSEVAIN. 

7. Hilda Gerarda Boissevain, geb, Amsterdam 12 Juli 
1877, tr. Naarden 16 Juni 1897 Hendrik de Booy, geb. 
Haarlem. 23 Juni 1867, luitenant ter zee le kl., zn. Tan 
Chretien Jean Gerard en Adriane Johanna de 
Mol van Otterloo. [Amsterdam.] 

8. Eugen Jan Boissevain, geb. Amsterdam 20 Mei 
1880, vennoot der firma W. H. Muller & Co. te Rotterdam, 
in Hamburg. [Hamburg.] 

9. Petronella Johanna Boiss e vain, geb. Amsterdam 
24 Dec. 1881. [Amsterdam.] 

10. Jan Manrits Boissevain, geb. Amsterdam 5 
Feb. 1883, procuratiehouder der firma Maolaine Watson. 
[Semarang.] 

11. Catherina Josephina Boissevain, geb. Amster- 
dam 23 Jam 1885, tr. Naarden 27 Juni 1907 Dr. Lie v en 
Ferdinand de Beaufort, geb. Leusden 23 Maart 1879, 
zn. van Mr. Willem Hendrik en Adele Maria van 
Eeghen. [Eerbeek, gem. Bussum.] 

VII. Charles Ernest Henri Boissevain, geb. Am- 
sterdam 9 Mei 1868, fabrikant, lid der firma van der Elst 
& Matthes, tr. Amsterdam 19 Feb. 1891 Maria Barbera 
Pijnappel, geb. aldaar 10 Juli 1870, dr. van Mr. Menso 
Johannes en Helena Catharina Justin a Brug- 
m a n s. [Amsterdam.] 

Uit d/it huivelvjk: 

1. Menso Boissevain, geb. Amsterdam 19 April 1892. 

2. Charles Hercules Boissevain, geb. Amsterdam 
18 Oct. 1893. 

3. Robert Lucas Boissevain, geb. Amsterdam 26 
April 1895. 

4. Helena Catharina Justina Boissevain, geb. 
Amsterdam 10 Nov. 1897. 

5. Maria Cornelia Boissevain, geb. Amsterdam 7 
Mei 1899. 

6. Laurens Rijnhart Boissevain, geb. Amsterdam, 
13 Juni 1901. 

7. Emily Heloise Boise vain, geb. Amsterdam 21 
Maart 1903. BOISSEVAIN 47 

8. Catharine Josephine Boissevain, geb, Amster- 
dam 1 Nov. 1905. 

9. Elisabeth Antonia Boiaseyain, geb. Amsterdam 
7 April 1907. 

Vllbis. Alfred Gideon Boissevain, geb. Amster- 
dam 28 Dec. 1870, oud-luit. ter zee, onder-directeur Alg. 
Handelsblad, direeteur De Echo, tr. Amsterdam 11 Oct. 1898 
Maria Anna Hooglandt, geb. aldaar 11 Aug. 1875, dr. 
van Johan Daniel en Oatherina Elisabeth Heems- 
kerk. [Amsterdam,] 

Uit dAt fouwelvjk: 

1. Catherine Elisabeth Boissevain, geb. Amster- 
dam 5 Sept. 1899. 

2. Olga Emily Boissevain, geb. Amsterdam 3 Jan. 
1902. 

3. Robert Walrave Boissevain, geb. Amsterdam, 
5 Sept. 1903. 

VTIter. Robert Walrave Boissevain, geb. Am- 
sterdam 12 Maart 1872, oud-luit. ter zee, direoteur Kon. 
W.-I. Maildienst, tr. Londen 25 Sept, 1900 Rose Ethel 
Phibbs, geb. Bombay 34 Aug. 1875, dr. van William en 
Rose Blanche de Moleyns. [Blaricum, villa Parfa.] 

Uit dit hAAweUjle: 

X. Theodora Boissevain, geb. Weltevreden 14 Aug. 
1901. 

2. Cornelia Alfred Boissevain, geb. Semarang 28 
Dec. 1902. 

3. William Boissevain, geb. Batavia 12 Sept. 1904. 
4. ? Hester Boissevain, geb. Naarden 24 Oct. 1905. 

5. Adrienne Abrahamina Boissevain, geb. Am- 
sterdam 27 April 1908. 

Vlter. Jacob Pieter Boissevain, geb. Amsterdam 
10 Sept. 1844, dir. Reiss & Co., te Amsterdam 13 April 1871 
Huijberdina Gerard a Punt, geb. aldaar 18 Mei 1850, 
dr. van Hendrik en Johanna Dorothea Hulk. [Wel- 
tevreden.] 

Uit dit hmvelijk : 

Johanna Dorothea Boissevain, geb. Amsterdam 48 B01SSKYA1N 

13 Jan. 1872, tr. Weltevreden 15 Not. 1906 Robert von 
Hemert, geb. Amsterdam 22 April 1871, lid der nrma 
Tiedeman & van Kerchem, zn. van Alexander Isaac en 
Catharina Vae Visser. [Weltevreden.] 

A.A.A. 

Vbis. f Daniel Boissevain Junior, geb. Amsterdam 
9 Oct. 1804, lid der firma Gebr. Boissevain, in effecten, 
f Amsterdam 29 Sept. 1878, tr. aldaar 5 Juni 1833 f Ca- 
roline Louise Mollet, geb. Marseille 7 Feb. 1811 , 
f Amsterdam 15 Jan 1894, dr. van Jean Etienne en Hen- 
riette Sophie Heine Cotta. 

(lit dit h'U'Welij'k : 

1. Gideon Maria, volgt VI. 

2. Jacques ^Elie, volgt VTblS. 

3. Eduard Constantin, volgt Vlter. 

4. Athanase Adolphe Henri, volgt Vlquater. 

5. Mijnhart Johannes, volgt VIq.uinqies. 

6. Louis Daniel, volgt VIsexies. 

VI. Gideon Maria Boissevain, geb. Amsterdam 15 
Juli 1837, bankier, tr. Amsterdam 27 April 1860 Louise 
Caroline toe Laer, geb. aldaar 10 Juli 1837, dr. van 
Mr. Rutger Jan en Johanna Carolina TTitenh age 
de Mist. [Amsterdam.] 

I j it Mt huicelijk: 

1. Daniel Gideon, volgt VII. 

2. Caroline Augusta Antoinette Sophie Boisse- 
vain, geb. Amsterdam 18 Sept, 1868, tr. aldaar 31 Jan. 
1889 Gideon Stephanus de Clercq, geb. Lisae 19 
Feb. 1862, seer. Baad van Beheer der Electrische Spwmij, 
alg. seer.-penningmeeater der Mij van Nijverheid, zn. van 
Stephanus en Susanna Kruseman. [Bloemendaal, 
villa Sparhoeve.] 

3. Butger Jan Gideon, volgt VHbis. 

4. Gideon Louis Boissevain, geb. Amsterdam 26 
Sept. 1874, koopman. [Habana.] 

5. Dr. Jan Wilhelm Boissevain, geb. Amsterdam 26 
Sept. 1874, leeraar Kederl. taal en letterkunde, gescMedenis B01SSEVAIN 49 

en aardrijkskunde aan het Vossius-gymnasium en hoofdre- 
daoteur v. h. tijdschrift „ Theosophia". [Amsterdam.] 

VII. Daniel Gideon Boissevain, geb. Amsterdam 
23 Juli 1867, bankier te New-York, tr. Amsterdam 15 Mei 
1901 Elvira Thekla yon Schiller, geb. Hamburg 19 
Maart 1882, dr. Tan Johannes en Pepa Elvira Elisa- 
beth Thomson. [New-York.] 

Hit dit huwelvjk: 

1. Gideon Johannes Christian Boissevain, geb. 
New-York 9 Mei 1902. 

2. Fernand Alberto Boissevain, geb. New-York 17 
Oct. 1903. 

VTIfois. Mr. Sutger Jan Gideon Boissevain, geb. 
Amsterdam 13 Maart 1870, directeiar Kas^Vereeniging, tr. 
Coblenz 29 April 1901 Syhille Frederika Francisca 
Maria Wilson, geb, Amsterdam 10 Feb. 1875, dr. van 
Jan Stephan Willem en Eugenie Louise Doetsch. 
[Amsterdam.] 

(Jit dit hwwelijk: 

Eugene Jan Stephan Gideon Boissevaiu, geb. 
Amsterdam 2 Sept. 1903. 

VIbis. Jacques Elie Boisseyain, geb. Amsterdam 
24* Nov. 1839, civ. ing., ingpecteur Expertise-vereeniging 
„ Veritas" te Marseille, tr. Le Havre 12 Sept. 1883 Emilie 
Marie Lebertois, geb. Gommerville 6 Dee. 1856, dr. van 
Jean Baptist en Leonice Melanie Leber quier. 
[Marseille.] 

Uit dit hwwelijk: 

1. Edmond Elie Boissevain, geb. Le Havre 21 Juni 
1875. [New-York.] 

2. Leon Boissevain, geb. Marseille 24 Sept. 1883, 
[Marseille.] 

Vlter. Edouard Constantin Boisaevain, geb. Am- 
sterdam 4 Juli 1841, lid der firma Gebr. Boissevain, in effeeten, 
tr. Amsterdam 20 April 1865 f Maria Cat liar in a Cal- 
koen, geb. aldaar 19 Nov. 1838, f Amsterdam 12 Mei 1894, 
dr, van George Carel en Catharina Beetz. [Luik.] 

Uit dit hwwelijk: 
fl. a. 4 50 HOI3SEVAIN 

1 . Louise Caroline Boisseyain, geb. Amsterdam 
11 Maart 1867, tr. aldaar 25 Mei 1893 Johannes Maurits 
Vas Yisser, geb. Doom 6 Oct. 1867, dir, Mij. tot Expl. van 
tramwegen te Yoorburg, zn. van G-errit en Olga Emilia 
von Hemert. [Voorburg.] 

2. Adolphe Athanase Henri Boissevain, geb. Am- 
sterdam 19 Juni 1873, lid der firma Oebr. Boissevain, in 
effecfcen. [Amsterdam.] 

3. Felix Ernest Boissevain, geb. Amsterdam 16 Sept. 
1874, waarnemend seer. Deli-mij. [Medan.] 

4. Marie Catherine Constance Boissevain, geb. 
Amsterdam 11 Feb. 1876. [Amsterdam.] 

5. Caroline Louise Boissevain, geb. Amsterdam 
24 April 1877. [Amsterdam.] 

6. Berthold Casimir Boissevain, geb. Amsterdam 
7 Oan. 1880. [Amsterdam.] 

Vlquater. Anathase Adolphe Henri Boissevain, 
geb. Amsterdam 8 Maart 1843, bankier, lid der firma's Adolph 
Boissevain & Co. te Amsterdam en Blake, Boissevain & Co. 
te Londen, voorz. Ned. Kamer yan Koophandel te Londen, 
tr. Amsterdam 16 Feb. 1865 OttolineHenriette toe 
Laer, geb. aldaar 16 Juli 1847, dr. yan Robbert Eeinard 
en Gerada Nieuwenhuizen. [Lage Vuursche, h. Frins 
Hendriksoord.] 

Hit dii Jw'ivelijk : 

1. Daniel Adolphe, volgt VII. 

2, Gerardine Boisseyain, geb. Amsterdam .26 Jan. 
1868, tr. Baarn 29 Mei 1889 Gerrit yan der A a, geb. 
Amsterdam 30 Oct. 1864, assuradeur, consul-generaal van 
Belgie, zn. yan Petrus Johannes en Johanna F r a n- 
cisca Maria He uckensf eld t Slaghek. [Amsterdam.] 

VII. Daniel Adolphe Boisseyain, geb, Amsterdam 
19 Feb. 1866, tr. 1° Watkins (New-York) 12 Dec. 1889 
f Anna Stothoff Magee, geb. aldaar 11 April 1866, 
t Parijs 10 Feb. 1894, dr. van Georg Jefferson Magee 
en Emma Stothoff; tr, 2° Brussel 2 Sept. 1898 Mag de- 
laine Antoinette Valerie Marie Ghislaine gravin 
van Ken esse, vrouwe van fflderen, geb. aldaar 12 Dec. BOISSEVAIN 51 

1861, dr. van graaf Amed6e Constantin en Lucie 
Charlotte Marie Ghislaine barones Maelcamp van 
Malcampo et Virelles eu wed. f PhilippeDavid 
Paul baron de Mevius. [reizend.] 

Uit het tiveede hwwelvj'k : 

Rene Jean Henri Amedee Marie Ghislain Bois- 
sevain, geb. Brussel 13 Juli 1902. 

VlQUinquies. MijnhartJohannes Boissevain, geb. 
Amsterdam 20 Dec. 1845, lid der firma's Baak & Boissevain 
en Buyn en Boissevain, dir. Sucoursale Banque de Paris 
et des Pays-Bas, tr. Frankfort a/d. M. 16 Sept. 1867 Jo- 
lianna Juliane Hoch, geb. aldaar 15 Dec. 1846, f 't Huis 
Nimmerdor 25 April 1909, dr. van Georg en Johanna 
Elisabeth Schott. [Amersfoort, 't Huis Nimmerdor.] 

Uit otdt fowwelvjk : 

1. Georg Daniel Meinhard, wstyt "VII. 

2. Henry Jean Etienne Boissevain, geb. Amsterdam 
19 Juli 1869, [Amersfoort, J t Huis Mmmerdor.] 

3. Gideon Louis, volgt Vllbis. 

4. Johanna Elisabeth Boissevain, geb. Amsterdam 
2 Juli 1874, tr. Amersfoort 29 Jan. 1303, Jhr. Henry Pauw 
van Wieldrecht, heer van Heesbeen, geb, Zeist 24 
Oct. 1863, zn. van ridder Mr. Matthieu Ghris-tiaan en 
Aletta Cornelia Anna Voombergh. [Bosch en Duin, 
huis ter Heide.] 

5. Emily Heloise Bois sevain, geb. Doom (n. 
Nieuw-Sterkenburg) 27 Oct. 1879, tr. Amersfoort 27 April 
1905 Archibald Mac Gregor Mac Coll, geb. Soerabaya 
15 Dec. 1875, makelaar, zn. van Archibald en . Her- 
mina Alexandriua Josephina Keuchenius. [Brom- 
ley, Kent.] 

6. Eleonore Dorothea Boissevain, geb. Batavia 3 
Oct. 1885. [Amersfoort, 't Huis dimmer dor.] 

VII. Georg Daniel Mein-hard Boissevain, geb. 
Amsterdam 18 Juli 1868, directeur Hollands oh- Duitsche Pe- 
troleum-maatschappij, tr. Baarn 23 Mei 1894 Jeanne Del- 
phine Eugenie Marie van der A a, geb. Amsterdam 
19 Juni 1866, dr. van Petrus Johannes en Johanna 52 BOISSEVAIN 

Francisca Maria Heuckensfeldt Slaghek. [Celle, 
Hannover.] 

Uit (hit hwwelijk: 

1. DelpMne Johanna Marie Eoissevaia, geb. Am- 
sterdam 24 Maart 1895. 

2. Friedrich Carl Boissevain, geb. Amsterdam 4 
Maart 1896. 

VHfoiS. Gideon Louis Boisseyainj geb. Amsterdam 
4 Oct. 1870, tr. Glenfeld-Watkins (New- York) Helen Ara- 
bella Magee, geb. aldaar 9 Juni 1872, dr. van Georg 
Jefferson en Emma Stotboff. [Mooyland Farm, Mount 
KiscOj New-York.] 

Uit d/it h/wvueHgk: 

1. Meinhard Johannes Boissevain, geb. Tunedo 
Park (New- York) 14 Juli 1896. 

2. John Magee Boissevain, geb. New-York 2 April 1901. 

VIsexies. Louis Daniel Boissevain, geb. Amster- 
dam 17 Jan. 1848, oud-procuratiehouder bij de firma Blake, 
Boissevain & Co. te Louden, tr. New- York 7 sept. 1874 Nelly 
Blossom Taylor, geb. aldaar 8 Oct. 1855, dr. van Thomas 
en Nelly Taylor, [reizend.] 

Uit (Ht huwelijlc: 

1. Marie Louise Boissevain, geb. San Francisco 17 
Mei 1876, verpleegster. [Amsterdam.] 

2. Harry Franc Boissevain, geb. Rotterdam 5 Oct. 
1879, tr. 3 Oct. 1908 Caroline Randolph Wilson, dr. 
van William. [New- York.] 

3. Louise Anna Boissevain, geb. Nieuwer-Amstel 4 
Aug. 1881, verpleegster. [Amsterdam.] 

4. Otteline Henrietta Boissevain, geb. Amsterdam 
18 Sept, 1884, verpleegster. [Amsterdam.] 

5. Alice Nellie Boissevain, geb. Londen 8 Mei 1886. 
[Amsterdam.] 

A.A.A.A. 
Vter. f Charles Faber Boissevain, geb. Amster- 
dam 25 Sept. 1806, koopman en reeder, lid der firma Bois- 
sevain & Co., + Arnhem 9 Bee. 1886, tr. Amsterdam 19 
Nov. 1840 f Hester Kooy, geb. aldaar 16 April 1819, U0JS8EVA1N 53 

f Arnhem 8 Deo. 1883 , dr. van Jan en Petronella 
Rouffaer. 

Uit Mt IwweliQki 

1. Petronella Boissevain, geb. Amsterdam 8 Mei 1844. 
[Wiesbaden.] 

2. f Johanna Maria Boissevain, geb. Amsterdam 
19 Juni 1849, f Baarn 10 Deo. 1906, tr. Arnhem 3 Aug. 
1871 Adriaan Ada ma Henry Boon Hartsinck, geb. 
Amsterdam 17 Maart 1849 bankier, lid der firma de Clercq 
& Boon Hartsinck te Amsterdam, zn. van Martin Sybilla 
en Maria Anna van der Crab. [Baarn.] 

3. Johannes Arnoldus Faber Boissevain, geb. 
Amsterdam 22 Deo. 1854, oud-vice-consul en consulair-agent 
van Italie te Soerabaya, fabrikant. [Amsterdam.] 

A.A.A.A.A. 

Vqiiater. f Eduard Constantin Boissevain, geb. 
Amsterdam 13 Feb. 1810, lid der firma Gebr. Boissevain, 
in effect en, f Hilversum 6 Sept. 1885, tr. Londen 11 April 
1840 f Emma Burridge Nicholls, geb. aldaar 17 Dec. 
1815, f Hilversum 25 Mei 1871, dr. van Mr. Edwin Harry 
Nicholls en Elizabeth Potipher. 

Uit <Mt huwetigk: 

1. Maria Elisabeth Boissevain, geb. Amsterdam 
15 Jan. 1841, tr. Hilversum 6 Juni 1867 Jan Pre der ik van 
Beeck Calkoen, geb. Utrecht 4 Juli 1838, zn. van Mr. 
Aarnoud Jan en Jkvr. Angelique Henriette Hora 
S i c e a m a. ['s-Gravenhage.] 

2. Emma Julia Henrietta Boissevain, geb. Amster- 
dam 6 Aug. 1842. ['s-Gravenhage.] 

3. f Henriette Maria Boissevain, geb, Amsterdam 
11 Maart 1844, + Baden-Baden 6 Sept. 1893, tr. Hilversum 

17 Mei 1 871 G-ulian Daniel Orommelin, geb. Drie- 
bergen 18 Mei 1846, dir. Bataafsche Hypotheekbank, zn. van 
Mr. Reinhard en Frederica Wilhelmine Cromme- 
1 i n. [Amsterdam.] 

4. Louise Caroline Boissevain, geb. Amsterdam 

18 Dec. 1845. [Hilversum.] 54 BOISSKVAIN 

5. Annette Jeanne Boissevain, geb. Amsterdam 17 
Aug. 1847. [Hilversum.] 

6. Will em, volgt VI. 

7. Daniel Francois, volgt "VTbiS. 

8. Caroline Jeanne Ootayie Boissevain, geb. Am- 
sterdam 9 Dec. 1857, adj.-directrice Ziekenhuis der Ned. Ver. 
Her v. Diaconessen Inr. [Amsterdam.] 

9. Elisabeth Maria Boissevain, geb. Rotterdam 
13 Maart 1860, tr. Baarn 8 Mei 1888 f Bobert Brodie, 
geb. Amsterdam 19Junil853, f Plymouth 19 Nov. 1899, zn. 
van David en Marie Frederika van der Laer. 
[Plymouth.] 

VI. Willem Boissevain, geb. Amsterdam 7 Juli 1849, 
lid der iirma Gebrs. Boissevain, in effeeten, tr, Londen 1° 
13 April 1871 f Cecilia Henriette Catharina Nugent, 
geb, Longford 22 Oct. 1849, f Baarn 11 Jan. 1886, dr. van 
George Thomas John, markies van Westmeath enMarie 
Josephine Touret; tr. 2° Utrecht 16 Mei 1889 Jkvr. 
Mathilde Margaretha Cornelie de Geer, geb. Utrecht 
24 Maart 1868, dr. van Prof. Mr. Dr. Bar thol d Jacob 
L i n t e 1 o baron d e G e e r en Jkvr. Cornelia Anna 
Alexandrina Louise van Asch van Wijck. [Hil- 
versum.] 

JJit het eerste hwwelvjlt: 

1. Florence Henriette Boissevain, geb. Amsterdam 
6 Juni 1874, tr. Hilversum 9 Mei 1901 Johan Carel van 
Notten, geb. Amsterdam IS Feb. 1872, lid der firma van 
Patijn, van Nctten & Co., in effeeten, zn. van Pieter en 
Bernardina Jacoba Sara Henriette Leuveling 
T j eenk. [Amsterdam.] 

2. Cecilia Louise Boissevain, geb. Amsterdam 18 
Dec. 1875, tr. Hilversum 28 Feb. 1907 Marien Crom- 
melin, geb. Amsterdam 5 Feb. 1882, zn. van Jacob Wil- 
lem Hendrik en Clara Wilhelmina Wilkens. [Sant- 
poort.] 

3. Constance Eveline Boissevain, geb. Amsterdam 
27 Mei 1877. [Haarlem.] 

4. George Thomas John Boissevain, geb. Amster- BOISSEVAIN 55 

dam 9 April 1879, lid der firma Peter Stuart & Co., stock- 
broker. [Londen.] 

5. Eduard Constantin Boissevain, geb. Amsterdam 
16 Juli 1880, werkzaam Sf. Goedo. [Djombang.] 

6. Willem Boissevain, geb. Amsterdam 8 Juni 1882, 
lid der firma Granville, Boissevain & Co., Railway-supply Co. 
[St. Louis.] 

'(Jit het tweede huwelvjk: 

7. Barthold Hubert Boissevain, geb. Baarn 7 Jan. 
1890, 

8. G-ulian Daniel Willem Boissevain, geb. Baarn 
25 Juni 1891. 

9. DanielWillemBoissevain, geb. Baarn 17 Nov. 1893. 

10. G-ustaaf Adolf Lucas Boissevain, geb. Hilver- 
Bum 6 Jan. 1894. 

11. Mathilde Marie Cornelie . Boissevain, geb. 
Amsterdam 14 Sept. 1896. 

12. Ernest William Boissevain, geb. Amsterdam 
5 Feb. 1898. 

VTbis: Daniel Francois Boissevain, geb. Amster- 
dam 15 Mei 1856, grondeigenaar in California, tr. Winnepeg 
(Canada) 8 Mei 1886 f Alberta Mary Carman, geb. 
St. John (New-Foundland) 16 Sept. 1867, f Los Angelos 
(California) 6 Sept. 1894, dr. van FranoisTagart en Isabel 
Magdalen Maret. [ ] 

Uit Mt Jwwetyjk : 

1. Maret Bur ridge Boissevain, geb. Cannington 
Manor, Assiniboina (Canada) 14 Juli 1887. [ ] 

2. Edward Francis Boissevain, geb. Cannington 
Manor 11 Sept. 1888. 

3. Henry Telfer Boissevain, geb. Cannington Manor, 
. . Maart 1892. 

4. Constance May Boissevain, geb. Los Angelos 
(California) 26 Aug. 1894. 

A.A.A.A.A.A. 

Vquinquies. f Henri Jean Arnaud Boissevain, 
geb. Amsterdam 21 April 1813, lid der firma H. J. A. Bois- 56 BOISSEVAIN 

sevain & Zoon, in assurantien, f Amsterdam 4 April 1891, 
tr. Rotterdam 12 Nov. 1846 f Petronella Drost, geb. 
aldaar 11 Maart 1816, f Amsterdam 14 Maart 1906, dr. van 
Hieronymus en Maria Elisabeth Uit den BroecL 
Uit d/it MiAvelijk : 

1. Daniel Francois, volgt VI. 

2. Hierouimus, volgt "VTbis. 

3. Louia Daniel, volgt VltOF. 

4. Ursul Philip, volgt Vlquater. 

VI. f Daniel Francois Boissevain, geb. Ainsterdam 
8 Dec. 1847, lid der firma Kol en Boissevain, in effecten, 
f Zuilen 24 Nov. 1879, tr. Elberfeld 25 Juni 1875 Maria 
Catharina Liitge, geb. aldaar 29 Mei 1854, dr. van 
Heinrich Andreas en Maria Petronella So hey. 
[Noordeloos.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Petronella Maria Boissevain, geb. Amsterdam 
13 April 1876, tr. Groningen 29 Sept. 1897 Hermann Karl 
Wolfensberger, geb. Zollikon (Zwitserland) 17 Jan. 1873, 
pred. Noordeloos, zn. van Johann Rudolph e"n Geer- 
truida Westendorp. [Noordeloos.] 

2. Ds. Henri Daniel Johannes Boissevain, geb. 
Amsterdam 28 Juli 1879, pred., tr. 's-Gravenhage 30 Mei 
1905 Johanna Elisabeth Fabius, geb. Delft 17 Nov. 
1881, dr. van Jan Christiaan en Johanna Elisabeth 
Knockers van Oosterzee. [Gelselaar.] 

VIbis. Hieronimus Boissevain, geb. Amsterdam 27 
Dec. 1849, lid der firma H. J. A. Boissevain & Zoon, in 
assurantien, tr. Elberfeld 20 Sept. 1878 (Ned. huw.: Amster- 
dam 5 Dec. 1878) Johanna Wilhelmine Friederike 
Keller, geb. Elberfeld 31 Jan. 1852, f Amsterdam 1 Maart 
1909, dr. van Dr. Wilhelm en Jaooba Theodora Frie- 
derika Gobius du Sart. [Amsterdam.] 

Uit dit hvAvelijk: 

1. Henri Jean Arnaud Boissevain, geb. Amsterdam 
7 Juli 1879. [Amsterdam.] 

2. Ds. Wilhelm Theodor Boissevain, geb. Amster- 
dam 25 Oct. 1880, pred. te Wilhelminadorp, tr. VGraven- BOISSEVMX 57 

hage 31 Oct. 1907 Catharina Johanna Elisabeth 
Modderman, geb. aldaar 16 Maart 1885, dr. van Mr. 
Hendrik Jacob Herman en Geerarda Tichelaar. 
[WUhelminadorp.] 

3. Hieronymus Boissevain, geb. Nijkerk 31 Aug. 

1882, werkzaam bij de firma J. E. Tels & Oo. [Padang.] 

4. Jacoba Theodora Boissevain, geb. Amsterdam 17 
Sept. 1885, tr. Willemsdorp 20 Aug. 1908 Ds. Hendrik 
Jan de Groot, geb, Zwolle 10 April 1872, predikant te 
Voorst, zn. van Oerrit en Martha Mathilda van Eijs- 
selsteijn. [Voorst.] 

5. Agnes Boissevain, geb. Amsterdam 11 Oct. 1889. 

6. Maria Oatharina Johanna Boissevain, geb. 
Amsterdam 28 April 1892. 

7. Johanna "Wilhelmine ITriederike Boissevain, 
geb. Amsterdam 26 Mei 1894. 

Vlter. Louis Daniel Boissevain, geb. Amsterdam 
2 Peb. 1852, lid der firma H. J. A. Boissevain & Zoon, in 
assurantien, tr. Amsterdam 24 Oct. 1878 Cornelia Johanna 
Suzanna Feltkamp, geb. Batavia 29 Nov. 1857, dr. van 
Hendrik en Constance Frederika Suzanna Cor- 
nelia van Dompseler. [Bloemendaal.] 

(Jit dit kwwelijk : 

1. Constant Louis Boissevain, geb. Amsterdam 14 
Juli 1891, boekhouder Mij Oud-Djember. [Djember.] 

2. Hieronymus Boissevain, geb, Amsterdam 10 Sept. 

1883, adspirant-purser Holland- Amerikalijn. 

3. Petronella Henriette Boissevain, geb. Amster- 
dam 30 Bee. 1887. [Bloemendaal.] 

4. Ursel Philip Boissevain, geb. Muiderberg 8 Aug. 
1889. [Nustago, Lijfland.] 

Vlquater. Prof. Dr. Ursul Philip Boissevain, 
geb. Amsterdam 4 Nov. 1855, hoogleeraar te G-roningen, 
tr. Amersfoort 31 Juli 1884 Wilhelmina Carolina 
Momma, geb. Amsterdam 6 Juni 1859, dr. van Bar en t 
Johannes en Jkvr. Elisabeth Jacoba de Petersen. 
[G-roningen.] 

XJit (tit Iwwelvjk: 58 BOISSEVAIN 

1. Henri Lucas Boissevain, geb. Rotterdam 25 Mei 
1885, [New-York.] 

2. Willem Frederik Carel Boissevain, geb. Gro- 
ningen 7 Nov. 1888. [New-York.] 

3. Ur.suline Philippine Petronella Boissevain, 
geb. Groningen 11 Juni 1890. 

4. Daniel Boissevain, geb. Groningen 12 Feb. 1892. 

5. Willem Carel Boissevain, geb. Groningen 30 
Dec. 1893. 

6. Johannes Willem Boissevain, geb. Groningen 
11 Dec. 1900, 

7. Gedeon Jeremie Boissevain, geb. Groningen 4 
Juli 1903. 

B. 

IVbis. f Mr. Henry Jean Boissevain, geb. Amster- 
dam 22 Aug. 1777, makelaar, + aldaar 9 Feb. 1823, tr. 
Steenwijk 9 Juni 1811 f Aleida Margaretha Reiners, 
geb. aldaar 22 Feb. 1783, f Gouda 8 Sept. 1862, dr. van 
Arnoldus Lubertus en Katriena Verschuijl. 

V. f Mr. Jean Henry Guillaume Boissevain, geb. 
Amsterdam 30 Maart 1817, advocaat te Arnhem, lid. prov. 
staten van Gelderland, f Arnhem 29 April 1870, tr. Weesp 
6 Juli 1843 f Anna Sara Wiohers, geb. aldaar 24 Jan. 
1822 f Arnhem 2 Jnni 1883, dr. van Mr. Wicher en 
Wibbina Clara barones Rengers. 

Uit dit httwelijk: 

1. Wibbina Clara Boissevain, geb. Arnhem 1 5 
April 1844, direetrice Middelbare School voor meisjes. [Am- 
sterdam.] 

2. Wicher, volgt VI. 

3. Jelle Roelof Boissevain, geb. Arnhem 24 Aug. 
1850. kol. inf. [Winschoten.] 

4. Willem Frederik Lamoraal, volgt VlblS. 

5. Francois Henri Boissevain, geb. Arnhem 16 Feb. 
1857, kapt. inf. O.-I. L. [Bandong.] 

6. Aleida Margaretha Boissevain, geb. Arnhem 
25 Aug. 1860. |>-Gravenhage.] 

7. Auguste Charles Hugo, volgt Vlter. BOISSEVAIN 59 

* VI. Wicher Boissevain, geb. Arnhem 6 April 1847, 
gep. maj. inf. O.-L, L, tr. Padaug-Pandjang (Padangsohe boven- 
landen) 27 Deo. 1879 Maria Auguata Christine van 

TollenhoTen, geb. Rotterdam 14 April 1 859, dr. ran 
Joost en Maria Augusta Sohneither. [Haarlem.] 
Uit d/it hwweVi0h: 

1. Jean Henri Gruillaume Boissevain, geb. Oisterwijk 
22 April 1883, O.-I. ambtenaar. [Deli.] 

2. Maria Augusta Boissevain, geb. Buitemsorg 
8 Juli 1886, tr. Haarlem 12 Sept. 1907 Johan Gerard 
de Vries, geb. Bussum 27 Aug. 1884, makelaar, zr. van 
Gerard en Charlotte Elisabeth Roodhuyzen. [Rot- 
terdam.] 

VTbis. Willem Frederik Lamoraal Boissevain, 
geb. Arnhem 28 Nov. 1852, resident Preanger Regents oh app en, 
tr. Cheribon 28 Deo. 1884 Emilie Louise Court, geb. 
Ploembon (Cheribon) 14 Nov. 1859, dr. van Jan Edmund 
en Anna Carolina Jaooba vander Werff, [Bandoeng.] 

(Jit 6M huwelvjk: 

1. Eduard Karel Boissevain, geb. Cheribon 18 Dec. 
1885, le soheikundige Sf. Wonosjatoe. [Sf. Wonosjatoe bij 
Djoojacarta.] 

2. Emile Henri Boissevain, geb. Cheribon 2 Nov. 
1888, stud. [Delft.] 

3. Willem Frederik Lamoraal Boissevain, geb. 
Cheribon 16 Jan. 1890. 

4. Henri Edmund Boissevain, geb, Blora (res. Bern- 
bang) 2 April 1892. 

5. Wicher Boissevain, geb. Ngandjoek (res. Kediri) 
20 April 1893. 

VTter. Dr. Auguste Charles Hugo Boissevain, 
geb. Arnhem 26 Jan. 1864, leeraar gymnasium, tr. Brummen 
5 Aug. 1897 Maria Alida Advocaat, geb. Amsterdam 
13 Mei 1871, dr. van Jan Butger en Maria Alida 
"Dhlenbroek. [Winschoten.] 

Vit <Mt JmweMjk: 

1. Henriette Dorothea Felicia Boissevain, geb. 
Winschoten 18 Aug. 1898. €0 B01SSEVA.1N BEDLOO BE liRONOVO 2. Wibbina Clara Boissevain, geb. Winsolioten 22* 
Mei 1901. 

3. Auguste Charles Hugo Boissevain, geb. Win- 
schoten 20 Mei 1904. 
BEDLOO DE BROWOVO 
(oorspronkelijk Von Broun de Bronovo). 

Protestant. — Hongarije. Wapen : Oedeeld : I. in groen drie wilverm 
leeuwcn ; II. in rood drie gouden scliaatsen. Stamreeks. 

I. f Jolianu Nepomuk von Broun de Br6novo ; 
geb. in Hongarije, ritmeester onder Frederik Bijngraaf van 
Balm, f Oct. 1787, tr. Brienen bij Kleef 3 Nov. 1782 
f Catliarina Maria Nethercott, dr. van Edwa r d en 
Ang6lique Lievens. 

II. f Jean Jacques von. Broun de Br6novo, aich 
noemende Jean Jacques Br 6 novo, ged. Haarlem 16 Deo, 
1787, directeur der marine te Hellevoetsluis, f Rijswijk 30 
Juni 1861, tr. 1815 f Elisabeth Bedloo, geb. 15 Sept. 
1784, f 15 Dec. 1838, wed. ran Willem Hendrik Eyma, 

III. f Jean Jacques Auguste Bedloo d e B r 6 n o v o, 
geb. Rotterdam 19 April 1821, magazijnmeester der marine, 
f Amsterdam 10 Oct. 1881, tr. Brielle 24 Mei 1855 f Neeltje 
Anthonetta van Kruyne, geb. aldaar 10 Aug. 1821, 
f *s-Gravenhage 10 Feb. 1907, dr. van Louis Meinard en 
Helena Petronella Blanken. 

IV. Jean Jacques Laurent Bedloo de Br6novo, 
geb. Hellevoetsluis 10 Juli 1856, oud-commies posterijen. 
['g-Gravenhage.] VAN DER BRUGGHEN SI 
VAN DEB BRUGGHEN. 

Protestant — Wezel, 

Wapen : Gevierendeeld : I, en XV. in goud 

een blanwe dwarsbalk t van boven vergemld 
■van twae schuingekruiste benedemvaarts ge- 
■richte mhjermi degens met %wart g event , met 
de bruising aan den balh ralcende mi het 
owrige der l&mmetten adder dAen balk ver- 
borgen; II. en III. in zilver een ligg&nde 
mode leeww, de vo&rpootm- voormt gesiyrekt 
en de staart tusschen de achterpooten heen 
onihoog gestagen. Gekroonde lielm met dek- 
Meedeii: van boven goud ed blauiv, vqai 
onderen zilver en rood, de niteinden zwwrt. 
Helmteeken : een schildje volgens het Iste 
kw artier, tusschen eene zivarte vluclil, de 
rechtervleugel beladen met een bloAiwen lin~ 
ItersclimnbaXh en de Imhervleugel met een 
bla-uwen rechtersch-uinbalk. Schildhouders : 
ttvee gouden griffioenen. 

Stamreeks. 

I. t Thomas van der Brugghen, heer van Hasen- 
acker, tr. f Agatha van Wijhe. 

II. f Johann van der Brugghen, reenter te Wezel, 
tr. t Elisabeth van Dusseldor p. 

III. f Dirk van der Brugghen^ burgem. van Wezel, 
tr. f Anna Esscher. 

IV. f Wilhelm van der Brugghen, [1653} tr. f 
N. N. van Wijl. 

V. f Dirk Willem van der Brugghen, ged. Wezel 
6 Aug. 1662, kap. onder den graaf van Waasenaar-Obdam, 
sneuvelde bij Oudenaarde in 1708, tr. f A driana Marga- 
ret h a van Wasserford, geb. 1660, f Wezel 26 ISov. 
1728. 

VI. f Jacob Willem van der Brugghen, geb. ISfij- 
megen 12 Maart 1690, kap, in dienst der O.-I. 0., schepen te 
Batavia, tr. Bergen-op-Zoom 2 Sept. 1714 f Anthonia 62 VAN DElt BRTTGGHEN 

Anna de Casembroot, geb, 's-Grravenhage, f Delft 6 
Feb. 1783. 

VII. f Dirk Willem van der Brugghen, geb. Ber- 
gen-op-Zoom 24 Feb. 1717, opperkoopman en gezaghebber 
te Soerabaya, van waar hij 1758 repatrieerde, + Utrecht 7 
Oct, 1770, tr. 1° in Indie in 1742 f Christina Enge- 
lina Rebbens, geb. 12 Dec. 1726, f Op de reede van 
Japara 29 Oct. 1751, dr. van Jan, tr. 2° Batavia 19 Juli 
1752 f Arnonda Deliana Cornelia Loten. geb. Sama- 
rang, f Batavia 15 Mei 1759, dr. van Mr. Joan Gideonen 
Anna Henrietta van Beaumont. 

Hit het eerste hwwelvjk: 

1. f Mr. Jacob "Willem van der Brugghen, tr. 1764 
f Johanna Catharina Dierquena, nit wien een in 
1889 nitgestorven tak. 

2. Jan Anthony, volgt VIH. 
Uit het tweede huw&lvjk. 

3 f Jlir. Mr. Johan Karel G-ideon van der Brug- 
ghen, heev van Croy en Stiphont, nit wien de in 1899 
uitgestorven adellijke tak. (zie Ned. Adelsboek 1906 bl. 105). 

VIII. f Jan Anthony van der Brugghen, heer van 
Croy en Stiphout, kol. cav., f Nijmegen 2 Juli 1817, tr. 1° 
? s-Gravenhage 1 Dec. 1770 f Marie Fortunee le Boul- 
langer, f Nijmegen 24 Dec. 1776. 

IX. f Carel Frederik August van derBrugghen, 
geb. Nijmegen 14 Maart 1776, lid raad aldaar, + Nijmegen 
27 Aug. 1820, tr. aldaar 6 Mei 1801 f Jacoba Sophia 
Adriana Bogaert, geb. Rotterdam 16 Juli 1776, f Nijme- 
gen 17 Dec. 1817, dr. van Paulus Marinus en Judith 
Sophie le Boullanger. 

X. f G-uillaume Anne van der Brugghen, ged. 
Nijmegen 2 Nov. 1811, f TJbbergen 18 Juli 1891, tr. Kleef 
25 Sept. 1839 f Carolina Cornelia van der Goee, 
geb. Bavenstein 27 Juni 1813, f Ubbergen 12 Jan. 1864, dr. 
van Franc en Jeanne Louise Baumann. 

Uit <Mt huivelvjk: 

1. Jacoba Carolina van der Brugghen, geb. Ub- 
bergen 19 Aug. 1840. [Ubbergen.] VAN DEK BKUOGHEN . BIJLEVELT 63 2. Henriette van der Brugghen, geb. Ubbergen 17 
Mei 1846. [Ubbergen,] 

3. Ds. Guillaume Anne van der Br ugghen^ geb. Ub- 
bergen 3 Feb. 1848, predikant bij de Belgiache SJendingskerk 
te Brussel 1897, tr. 1° Barmen 19 Mei 1880 f Selma 
Charlotte Wilhelmine Marianne von Eappard, geb. 
Aken 3 Oct. 1855, f Boxmeer 6 April 1884, dr, van Ted or en 
Johanna Maria August© Clever; tr. 2° Haren 17 Aug. 
1887 Joanna Cornelia Diderica van Griethuyeen, 
geb. Terwolde 19 Juni 1863, dr. van Ds. Jacobus Marine en 
Anna Elisabeth Petronella van Veersen. [Brussel,] 

4. Gustaaf Adolf, volgt XI. 

XI. Gustaaf Adolf van der Brugghen, geb. Ub- 
bergen 21 Sept. 1865, luit.-kol. art., tr. Ubbergen 15 Feb. 
1889 Catharina van der Goes, geb. Amsterdam 4 Feb. 
1864, dr. van Willem en Johanna Cnoop Koopmane. 
['s-Q-ravenhage,] 

ITU (kt huivelijk: 

1. Anna Elisabeth van der Brugghen, geb. IJmui- 
den 6 April 1890. 

2. Jacoba Carolina van der Brugghen, geb, 's-Gra- 
venhage 5 Juni 1892. BIJIiEVELI*. 

van Eyk Byleveld. 

Protestant — Westphalen. 

Wapen : Doorsnedm van goud op groen, het 
goud heladen met drie olwwwe zesptmtige 
sterren 2 mi 1. Helmteeken: (sedert de 
veatiging in Nederland) eene bla/wtve vl/ueht 
wa^artusschen een hlauwe ster, Dekkleeden: 
goud en blaww. Stamreeks. 

(Sedert de vestiging in Nederland.) 
If Jobann (Jan) Bielefeld, geb. Lunen 

BlJLEYELD. 64 BIJLEVELD 

van Wessel Bielefeld auf Bielefeldshof), licentiaat in de 
rechten, poorter te Leiden 1 Oct. 1674, greinfabrikant aldaar, 
f Leiden, begr. 23 Jan. 1727, tr. 1° Leiden 10 Kov, 1674 
f Catharina He yn dries dr., geb. aldaar, f Leiden, begr 
tusschen 11 en 17 Dec. 1678; tr. 2° Leiden in Mei 1679 
f Elsa von Bonselen genaamd Bodde, geb. in West- 
phalen, f Leiden, ond 93 jaar, 24 Maart 1744, dr. van G- ij b b e r t. 

Hit het eerste hiiwetyjk: 

f Weseel H e n d r i k B ij 1 e v e 1 d, wiens tak, te Leiden 
gevestigd, Luther sch bleef en vermoedelijk in de 18e eemv 
uitstierf. 

XJit het tiveede h-iwelijk: 

2. Caspar, volgt II. 

II. f Caspar Bijle veld, ged. Leiden, 28 .Dec. 1681, 
lakenfabrikant, f aldaar 5 Sept. 1727, tr. als wedr. -van 
Hendrina van Jever, 2° Leiden 1706 f Maria Hoger- 
vorst, geb. aldaar 1 Sept. 1685, f aldaar begr. 20 Juli 1761, 
dr. van Jacob J a n s £. en Suzanne Marcy. 

Uit dit hmvelijk: 

1. Jacob, volgt III. A. 

2. Caspar us, volgt Illbis. B. III. f Jacob Bij level d, geb. Leiden 9 Juni 1716, koop- 
man en lakenfabrikant pres, staalmeester en gouverneur 
der Lakenhal, kol.-comm. der schutterij, f Leiden, begr. 3 J uni 
1791, tr. aldaar 23 Mei 1754 f Maria Jlospenjon, geb, 
Leiden 29 Maart 1725, f aldaar, begr. 24 Aug. 1796, dr. van 
Michiel en Maria Elisabeth Coolson.. 

IV. f Mr. Jacob Bij le veld, geb. Leiden 3 Maart 1761, 
lakenfabrikant, gouverneur der Lakenhal, kol. der burger- 
waoht 1795—1797, lid van het stadsbestuur 1797—1802, 
f Leiden 24 Oct. 1814, tr. aldaar 3 April 1787 + Andrea 
Cornelia Adriana Bij level d, vromve van Oud-Alkemade, 
geb. Leiden 26 Oct. 1765, f h. Meerrust onder Warmond 10 
Jan. 1856, dr. van Dr. Cas par us en Theodora Johanna 
P a t ij n. 

V. f Mr. The o do or Johan Bij lev eld, geb. Leiden 28 BIJIEYELD 65 

Nov. 1789, hoogheeraraad van Kijnland;f Leiden 24 Oct. 1837, 
tr. Warmond 14 Juni 1817 f Anna van Eyk, geb. Amster- 
dam 16 Aug. 1782, f h. Weltevreden onder Warmond 7 April 
1830, dr. van Abraham en Geertruida Wiel en wed. 
van Jan Adriaan van Eyk. 

Uit (lit huwelijk: 

Abraham, volgt VI. 

van Eyk Byleveld. 

VI. f Mr. Abraham van Eyk Bij level d, heer van 
Oud-Alkemade, geb. Warmond 4 Jan. 1821, verkreeg bij K, B. 
d.d. 7 April 1821 vergunning den naam Van Eyk voor den 
zijnen te voegen, raadsheer in het Hof van Amsterdam, f aldaar 
13 Jan. 1890, tr. Maassluia 10 April 1851 f Andrea Cor- 
nelia Adriana Vaillant, geb. aldaar 13 Oct. 1823, 
f Amsterdam 11 Juni 1879, dr. van Dr. Christiaan Joan- 
nes en Anna Maria Jacoba Bij level d. 

Uit dit Mnvelijfa 

1. Theodoor Christiaan, volgt VII A.A. 

2. Jacob Andreas, volgt VTIbis A.A.A. 

A.A. 

VH, Mr. Theodoor Christiaan van Eyk Bij level d, 
heer van Oud-Alkemade, geb. Amsterdam 31 Oct. 1859, offi- 
cier van jusritie te Heerenveen, tr. Delft 16 April 1891 
Georgina Jacoba van Houtum, geb. Bridle 13 Jnli 
1868, dr. van Johan George Frederik en Anna Maria 
Jacoba Vaillant. [Oranjewoud.] 

Uit dit hwwelijlc: 

1. Andrea Cornelia Geertruid v an Ey k Bijleveld, 
geb. Zwolle 3 Dec. 1906. 

A.A.A. 

Vllbis. Jacob Andreas van Eyk Bijleveld, geb. 
Amsterdam 14 Oct. 1863, civ. ing., ingenieur le kl., bij de 
Rijkscommiseie voor graadmeting en waterpassing, lid iaad 
van Delft, tr. Atnhem 20 Oct. 1892 Aletta Helena 
Heuvelink, geb. aldaar 15 Feb. 1871, dr. van Hendrik 
Jan en Johanna Erederika Knoope. [Delft.] 

Uit dit httweUjlc; 

13. 9. 5 66 BIJLEVELI) 

Jacob Andreas ran Eyk Bijleveld, geb. Delft 30 
Jan. 1900. 

B. 

Illbis. f ^ r - Caspar us Bijleveld, geb. Leiden 2 Feb. 
1726, raed. doctor , regent der gasthuizen aldaar, f h. ter 
Lucht te Leiden 10 Juli 1800, tr. 1° aldaar 2 Feb, 1755 
f Susanna Maria van Heck, geb. Leiden 1 Sept. 1720, 
f aldaar 7 Maart 1759, dr. vanDaniel en Mar ia van Duin. 

IV. f Mr. Casparus Bijleveld, geb. Leiden 20 Dec. 
1755, pensionaris van Purmerend 1785, van Gorinchein 1786, 
lid Rationale Vergadering 1795, secretaris 1796, raadsheer 
prov. hoven van Holland en Zeeland 1795, lid Eaad van 
Justitie 1803, van net Keizerlijk G-erechtshof 1811, preg. 1811, 
president van het H o ogg e re elite hof der Xederlanden 1813, 
f 's-Gravenhage 5 Jan. 1820, tr. Leiden 18 Sept. 1781 
f Elisabeth Maria van Swieten, geb. aldaar 19 Juni 
1763, f h. Weltevreden te Zoeterwoude 4 Jan. 1831, dr. van 
Mr. Adriaan en Elisabeth Maria de Charles. 

Uit (lit huivelijk: 

1. Adriaan, volgt V B.B. 

2. Daniel Jan, volgt Vbis B.B.B. 

3. Jacob Cornelia, volgt Vter B.B.B.B. 

B.B. 

V. f Adriaan B ij 1 e v e 1 d, geb. ' s-Gravenhage 12 Maart 
1787, generaal-majoor art., ridder M. W. 0., f 's-Hertogen- 
bosch, 14 Maart 1852, tr. aldaar 16 Nov. 1821 f Jkvr. 
Abdia Aletta Cornelia Bowier, geb, aldaar 24 Nov. 
1800, f 's-Gravenhage 24 Juli 1880, dr. van Jhr. Hugo en 
Theodora Elisabeth Baert Verspyck. 

Uit (lit huwelijk: 

1. Hugo, volgt VI. 

2. Caspar Johan Jacob volgt VIbis. 

VI. f Hugo Bijleveld, geb. 's-Hertogenbosch 30 Jan. 
1823, rijksontvangep, t 's-Gravenhage 20 Feb. 1900, tr. Arn- 
h.em 7 Sept. 1854 Oojistantia Verkouteren, geb. Maas- 
tricht 22 Mei 1831, dr. van Jacob Willem en Maria 
O h r i s t i n a Muuni k. ,~'g-Gr*avenhage."J BIJLEVELD 67 

Xlit dit fowweliQk: 

1. Adriana Abdia Aletta Cornelia Bijleveld, geb. 
Zevenbergen 6 Sept. 1855, tr. 's-Gravenhage 21 Juli 1887 
t Oswald Gerhard Lotsy, geb. Dordrecht 28 Oct. 1841, 
rijksbetaalmeester, f 's-Gravenhage 5 Maart 1905, jsn. van 
Gerhard Oswald en Sophia Arnolda Gatharina 
Blusge en wedr. van Julie Antoinette Tan Prehn. 
[VGravenhage.] 

2. Wilhelmina Christina Elisabeth Frederika 
Johanna Bijleveld, geb. Hoorn,30 Dec. 1861, tr. 's-Gra- 
venhage 9 Mei 1893 Jan Yos, geb. Medemblik 3 Maart 1851, 
oud-luit.-kol. inf., zn. van Cornells Jan en Anna Eleo- 
nora Broekhoff. [Apeldoorn.] 

VXbis. Caspar Johan Jacob Bij level d, geb. Maas- 
tricht 26 Kov. 1826, oud-kol. inf., tr. Heerenveen 5 Juni 
1857 Sophia van den Oosterkamp, geb. Isijmegen 11 
Sept. 1833, dr. van Dirk en Catharina Hendrioa 
Marie Krafft. ['s-Gravenhage,] 

Xlit d/it kwwelijlc: 

1. Adriana Abdia Aletta Cornelia Bijleveld, geb. 
Bergen-op-Zoom 24 Mei 1858, tr. Berlicum 16 Juli 1885 
Jacobus Sterk, geb. 's-Hertogenbosch 24 Maart 1843, gep. 
majoor O.-I. L., zn. van Will em Christiaan en Jean- 
nette Vriesekolk. ['s-Gravenhage.] 

2. f Adriaan Bijleveld, geb. 's-Gravenhage 31 Juli 
1860, le luit. inf. O.-I. L., f Bindjei (Sumatra) 1 Jan. 1893, 
tr. Maarssen 15 Juni 1889 Kelly Lastdrager, geb. den 
Helder 23 Nov. 1860, dr. van Simon en Mathilda Bar- 
bara Lels. ['s-Gravenhage.] 

3. Diderioa Catharina Hendrioa Maria B ij 1 e- 
veld, geb. Nijmegen 8 Nov. 1861, tr. Berlicum 13 Mei 1885 
t Ernest Charles Henri Brands, geb. Soerabaya 2 Juni 
1858, off. van gezondheid 2e kl., f Apeldoorn 13 Jan. 1891, 
zn. van Ernest Karel en Henriette Johanna Jacoba 
S t r u b e n. ['s-Gravenhage.] 

4. Sophia Johanna Bijleveld, geb. Arnhem 3 Maart 
1863, tr. Berlicum 19 Oct. 1888 Frederic Willem Steen- 
stra Tons saint, geb. Tjiamis (ass. -res. Galoeh) 10 Dec. 68 BULEVELD. 

1863, gep, O.-I. anibtr., zn. van Richard Onno Zwier 
en Anna Hermina Elisabeth Huyeer. Ps-Gravenhage.] 
5. Jacoba Bijleveld, geb, Arnhem 13 Maart 1865, tr. 
'e-Grravenhage 12 Juni 1895 Maximilian Gustav Ernst 
Louis von Schauroth, geb. Fort Willem I (res. Sema- 
rang) 1 Feb. 1857, gep. majoor inf. O.-I. Jj., zn. ran Frie- 
dricli Louis Ernst Maximilian en Maria Josepha 
de Schee maker. ['s-Gravenhage.] 

B.B.B. 

VblS, f Mr. Daniel Jan Bij level d, geb. Gorinehem 
5 April 1791, pree. rechtbank te 's-Gravenhage, lid raad 
aldaar, lid prov. staten, f 'a-Gravenhage 4 Feb. 1885, tr. 
aldaar 24 Sept, 1828 + Maria Adriana TVilhelmina 
Elisabeth Pa u w, geb. 's-Gravenhage 10 Juni 1808, f aldaar 16 
Juli 1842, dr. van Ma art en Iman en Adriana Johanna 
Beelaert a. 

Uit dit hwwelijk : 

1. f Elisa Maria Adriaan Bijleveld, geb. 's-Graven- 
hage 14 Sept. 1829, kol. art., direoteur der afd. Welda- 
digheid van H. M. de Koningin, f 's-Gravenhage 29 Mei 1907, 
tr. aldaar 9 Maart 1882 Jkvr. A lei da Wilhelmina Flora 
Frederique van Spengler, geb. Zwolle 28 Mei 1828, 
dr. van Jhr. Will em Frederik en Frederika Bosetta 
Geertruida Henrietta Praetoriua. ['s-Gravenhage.] 

2. Adriana Johanna Bij level d, geb. 's-Gravenhage 
25 Feb. 1832. ['s-Gravenhage.] 

3. Rudolf Theodoor, volgt VI. 

4. Matthieu Christiaan Hendrik, volgt Vllbis. 

5. Johannes Jacobus, volgt Vlter. 

6. Marianne Susanna Bij le veld, geb. 's-Gravenhage 
30 Maart 1840. ['s-Gravenhage.] 

VX Mr. Rudolf Theodoor By ie veld, geb. 's-Graven- 
hage 22 Sept. 1835, oud-procureur generaal gerechtshof, tr. 
's-Gravenhage 7 Juli 1860 f Wilhelmina Jacoba Hart- 
man, geb. aldaar 14 Oct. 1837, f 's-Gravenhage 27 Feb. 1906, 
dr. van Marti nu a Adrianus en Cornelia JaeobaPhi- 
1 i p g e. ['s-Gravenhage. ] BIJLEVELD 69 

Uit d/lt hmvelvjk: 

■ 1 . MariaAdrianaWilhelminaElisabeth B ij level d, 
geb. Brielle 6 Mei 1861, tr. 's-Gravenhage 8 Sept. 1887 Prof. 
Dr. Heike Kamerlingh Onnes, geb. Groningen 21 Sept. 
1853, hoogleeraar in de wis- en natuurkunde, zn. van Harm 
en Anna Gerdina Goers, [Zoeterwoude, h. tev Wetering.] 

2. Martinus Cornells Adrianus, volgt VII. 

3. Adriana Jacoba Bij 1 eve Id, geb. Leiden 14 April 
1866, tr. 's-Gravenhage 2 April 1891 Carolus Joannes 
Pi eke, geb. Tholen 6 April 1861, kap. art., zn. van Mr. 
Carolus Joannes en Jkvr. Henriette Johanna Anna 
Schuurbeque Boeye en wedr. van Jkvr. Suzette 
Adriana de Stuers. [Utrecht.] 

4. Charles Marie Antoine, volgt VHjbis. 

VII. Dr. Martinus Cornells Adrianus Bij level d, 
geb. Rotterdam 21 Nov. 1862, med. dr. en arts, tr. 1° aldaar 
9 Jan, 1890 f Jkvr. Anna Jacoba Martini Buys, geb. 
Breda 24 Juni 1863, f Haarlem 16 Oct. 1895, dr. van Jhr. 
Paulus Hubert Andries, heer van Loenersloot, Oucoop en 
ter Aa. en Magdalena Ferdinanda Maria del Campo 
genaamd Camp; tr. 2° Loenersloot 13 Juli 1899 Jkvr. Cor- 
nelia Henrietta Antoinette Martini Buys, geb. 
Breda 11 Jan. 1865, zuster zijner eerste eehtgenoote. [Haarlem.] 

Uit het eerste hmvelyjk: 

1. Rudolf Theodoor Bij level d, geb. Haarlem 24 Mei 
1892. 

2. Panlus HubertusAndriesBijleveld, geb. Haarlem 
26 Juni 1894. 

VllbiS. Mr. Dr. Charles Marie Antoine Bij level d, 
geb. Leiden 1 Dec. 1869, referendaris dep. van landbouw enz., 
tr. 's-Gravenhage 26 Mei 1898 Wilhelmina Begina del 
Campo genaamd Camp, geb. 's-Gravenhage 18 April 
1876, dr. van Frederik Willem Johannes Alexander 
en Frederik a Dorothea Hamilton. of Silvertonhill. 
['s-Gravenhage.] 

Uit ddt kuwelijk: 

1. Wilhelmina Jacoba Bij level d, geb. 's-Gravenhage 
24 April 1899. 70 BIJLEVELD. 

2. i-rederioa Dorothea Erancisca Bijleveld, geb. 
's-Gravenhage 25 Dec. 1901. 

3. Martinus Cornelia A d r i a a n B ij level d, geb. 
's-Gravenhage 12 Jan. 1905. 

4. Rudolf The o do or Bijleveld, geb. J a-Gravenhage 

15 Jan. 1909. 

VIbiS. Matt hi eu Christiaan Hendrik Bijleveld, 
geb. 's-Gravenha£:e BO Oct. 1837, gep. kap. O.-I. L-, tr, Soe- 
rabaya 2 Maart 1867 Carolina Cornelia Tan R a alt en, 
geb. Grisee (res. Soerabaya) 9 Mei 1849, dr. van Cornelia 
en Emilie Geertruida Bruininga. ['s-Gravenhage.1 

XJit dit huivelijh: 

1 . Maria A d r i a n a Wilhelmina Elisabeth B ij 1 e- 
veld, geb. Soerabaya 8 April 1868. ['s-Gravenhage.] 

2. Daniel Jan Bij level d, geb. Soerabaya 7 Aug. 1869, 
inapeeteur financien. [Malang.l 

3. Cornelia Emilia Geertruida Bij le veld, geb. 
Soerabaya 15 Maart 1872. ['s-Gravenhage. j 

4. Karel Chriatiaan Bij level d, geb. 's-G ravenhage 
24 Oct. 1877, assistent onderneming Loeboe Dalam. [Bindjei.] 

5. Sophia Victoire B ij level d, geb. Soerabaya 30 Mei 
1883, tr. 's-Gravenhage 28 Feb. 1905 BertoJeanZuyder- 
hoff, geb. Rotterdam 25 Deo. 1876, direetenr Holland-Amerika- 
bank, zn. van Pierre Jean Gnillaume en Bartha 
Marie Tollius Glueenkainp. ['s-Gravenhage. J 

Vlter. t Johannes Jacobus Bijleveld, geb. 'a-Gra- 
venhage 3 Maart 1839, ritmeester oav. O.-L L., f 'a-Gravenhage 
5 Oct. 1884, tr. Soerabaya 13 Juli 1871 f Sophie Elisa- 
beth de Haan, geb. Salatiga 7 Mei 1850, f 'a-Graven- 
hage, 15 Maart 1886, dr. van Dirk Pieter en Cathariua 
T h e o d o r a van d e r Linden. 

Vit dit huivelijk: 

1. Maarten I man Will em Jacob, volgt VII. 

2. Emile Rudolph, volgt Vllbis. 

3. Johanna Jaco ba Bij lev eld, geb. 'e-Gravenhage 
1 Mei 1881. ['a-Gravenhage.] 

4. Sophia Elisabeth Bijleveld, geb. 's-Gravenhage 

16 Maart 1883. ['s-Gravenliage.] BIJLEVELD. 71 

VII. Maartea Iman W i 1 1 e m Jacob B ij 1 e v e 1 d, geb. 
Batavia 21 Oct. 1874, hoofdbeambte Ked. Gist en Spiritus- 
fabriek, tr. Delft 21 Juli 1898 Kelly Antonia Fortuyn 
Sarrem a n, geb. aldaar 7 Xov. 1 872, dr. van Dirk Corne- 
lls en Margreta van der Marel. [Delft.] 

Uit d*it hmvelij'k: 

1. Jeannette Marianne Caspar ine By level d, geb. 
Louden 5 Ian, 1900. 

2. Frank Iman Bijleveld, geb. Delft 16 Juli 1906. 
VllbiS. Emile .Rudolph Bij level d, geb. Soerakaita 

21 Mei 1877, le luit. inf., tr. 's-Gravenhage 14 Nov. 1901 
Louise Kamphuis Suermondt, geb. Halfweg 3 April 
1881, dr. van Lodewijk en Jeanne Bauduin. [Breda.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Jan Bijleveld, geb. Soekaboemi 16 Feb. 1904. 

2 Bijleveld, geb. Breda 2 Aug. 1909. 

B.B.B.B. 

Vtor. f Mr. Jacob Cornells Bijleveld, geb. Gorin- 
chem 31 Got. 1792, out v. der in- en uitgaande rechten te 
Amsterdam, f aldaar 3 Dec. 1867, tr. 1° 's-Gravenhage 
2 Mei 1816 f Catharina Beeldemaker, geb. aldaar 24 
Mei 1796, f Amsterdam 11 Mei 1832, dr. van Jan en Ca- 
tharina Browne; tr. 2° Amsterdam 17 Aug. 1837fJkvr. 
Catharina Anthonia Goll van Franckenstein, geb. 
aldaar 25 Juni 1798, f Bad Ems 28 Juli 1854, dr. van Jhr. 
Joan en Sara Hendrina de Vries. 

Uit het eerste hutvelijk: 

1. Daniel Jan-, volgt VI. 

2. Jacob a Adrian a Bijleveld, geb. Amsterdam 25 
Juli 1831, tr. aldaar 19 April 1864 + Corneille Andre 
Ledeboer, geb. Rotterdam 13 Juni 1821, f Scheveningen 
10 Juli 1886, 7m. van Lambertus en Catharina Elisa- 
beth Can tier Certon en wedr. van Sara Cornelia 
Kolff en H ermine Emerentia Kolff. ['s-Gravenhage.] 

Uit het tweede huweiijk : 

3. f Willem Frederik Bijleveld, geb. Amsterdam 
7 Juni 1838, f Sydney 9 Jan.* 1903. Hij vestigde ziph in 72 BIJXEVELD. 

Australia, was gehuwd en liet vier kinder en na, die aldaar 
genuturaliseerd zijn. 

4, E m i 1 Pieter Hendrik Marie ; volgt VIbis. 

VI. + Daniel Jan Bij level d, geb. Haarlem 5 Nov. 
1825, f Weenen 18 Juni 1883, tr. Semarang 13 Aug, 1855 
Alida Anna Wilhelmina Klein, geb. Amsterdam 29 
Aug. 1836, dr. van Nicola as M a r t i n u b en Alida La m- 
bertina Kopersmit. f Leiden. ^ 

Uit clit huwelyjk : 

1. f Jacob a Cornelia Bij lev eld, geb. Semarang 5 Oct. 
1857, f Bandoeag 1 Nov. 1906, tr. Buitenzorg 15 April 1879 
George Boutmy, geb. Batavia 19 Dec. 1855, zn. van 
Edouard Oorneille ColletteenHenriette Hermine 
Anient. [Leiden.] 

2. Daniel Jan Will em, volgt VII. 

3. Johanna Oatharina Adrienne Bij level d, geb. 
Caenbon 7 April 1863, tr. Leiden 4 Mel 1905 Louis Adolf 
van d e r S t o k, geb. Pelan Toengan (res. Pekalongan) 
1 Nov. 1868, luit. ter zee le kl., zn. van Ni col a a 9 Piet e r 
en Johanna Susanna Ku.hr. [Soerabaya.] 

4. Johan Caspar, volgt VHbis, 

5. Hendrik Maurits B ij 1 e v e 1 d, geb. Semarang 23 Mei 
1871. [Leiden.] 

6. Elise Henriette Bij level d, geb. Paroengdjaija (res. 
(Cheribon) 10 Mei 1878, tr. Bandoeng 15 Dec. 1904 Wil- 
lem Pieter Hubertus du Pon, geb. Mr. Cornells 1 Aug. 
1870, aim. Kon. Ne3. Petroleum-mpij., zn. van Pieter Wil- 
lem Hubertus en Wilhelmina deGelder. [Balik 
Papa a, rea, Z. en O. afd. Borneo.] 

VII. Daniel Jan Willem B ij level d, geb. Batavia 1 8 
Sept. I860, directeur van het postkantoor te Bondowoso, tr. 
Graroet 27 April 1905 Cornelia de Graaf, geb. Djokja- 
karta 15 Sopt. 1878, dr. van Jacob en Helena Blanch 
waardt. [Bondowoso, res. Besoeki,] 

Uit dit huwelijk: 

Anna Helena Bij level d, geb. Bondowoso 2 Maart 1906, 

VHbis. Johan Caspar Bij level d, geb. Semarang 1 

Maart 1870, agent Javabank te Padang, tr. Macassar 20 Juni BIJLEYELD, 73 

1900 Elise Henriette barones ran Hoe veil, geb. Kajoe 
Tanam (res. Padangsche Benedenlanden) 19 Kov. 1880, dr. 
van baron G-errit >V i 1 1 e m "Wolter Carel en Cathe- 
rine Jacqueline Monod de Froideville. [Padang.] 
Uit dit huweUjk : 

1. Wolter Johan Bijleveld, geb. Macassar 3 Mei 1902. 

2. Eobbert Jasper Bij level d, geb. Padang 8 Kov. 
1904. 

3. Jacqueline Willielmine Bijleveld, geb. Padang 
10 Juni 1906. 

VlblS. f Emil Pieter H e n d r i k Marie B ij level d, 
geb, Amsterdam 18 Maart 1842, f Bad Rippoldsau in Baden 
21 Aug. 1898, tr. Bloemendaal 24 Mei 1877 Bertha Jo- 
hanna Wilhelmina van der Yliet, geb. Amsterdam 
1 7 Dec. 1852, dr. van David en Johanna Jacoba 
Borski. fh. Belvedere onder Overveen.] 

Uit d/it huwelijk : 

1. Willem Johan Jacob Cornelia, volgt VII. 

2. Catherine Francoise Bij level d, geb. Haarlem 
13Julil879, tr. Bloemendaal 16 Juni 1908 Mr. Sjuck Ber- 
nard Walraacl graaf van Limburg Stirum, geb. 
Leeuwarden 21 Juni 1867, kamerheer van H. M. de Koningin, 
d.d. bij H. M. de Koningin-Moeder, zn. van graaf Mr. Otto 
Ernst G- elder en Isabella Lucr etia van Welderen 
barones Rengers. ['s-Gravenhage,] 

3. Prank David Bij level d, geb. Haarlem 13 Juli 1879, 
directeur der Assurantie-compagnie van 1771 te Amsterdam, 
tr. Hillside, Montrose (Schotland) 5 Juni 1907 Jane Lane 
Wills, geb. Montrose 10 Nov. 1871, dr. van David Crom- 
bie en Ann Manson. [Hilversum.] 

4. Antoine Max Ren6 Bij level d, geb. Haarlem 8 De- 
cember 1884, le luit. art. [Amersfoort,] 

5. Bmil Iman Egon Bijleveld, geb. Overveen 18 Sept. 
1886, electro-technisch student [Zurich.] 

VII. Willem Johan Jacob Cornelia Bijleveld, 
geb. Haarlem 12 April 1878, commies bij het gemeentearchief 
te Leiden, tr. Oegstgeest 23 Mei 1906 Adrian a Catharina 
de Kempenaer, geb. Rotterdam 24 Jan. 1886, dr. van 74 BIJLEVELD. — DEL CAM.PO GENAAMD CAMP. Jacob Matheus enHenriette Josephine Catherine 
Rueb. [h. Curium, Oegstgeest.] 
Uit clit h'U/welijJc ; 

1 . J o h a n Jacob Aclriaan Catharinus JbJ ij level d , 
geb. h. de Sleutel te Voorsohoten 26 Feb. 1907. 

2. Dancker G-eert Hendrik Jacob Mattheus Bij- 
leveld, geb. h. de Sleutel te Voorsohoten 29 April 1908. 

Takkeu van dit geslacht bloeien in Westphalen en in de 
Bijnprovincie. 

DEL CA3VLPO GENAAMD CAMP. 

Protestant. — Brabant. 
Wapen : Gedeeldj: I. in zilver een mooren- 
hop met baard vcmi natuwlijlce felewr, zijde- 
lings geplaatst, getooid met een roode vmts 
met goiid en blauwen of slag ; de borst beMeed 
■met rood, goiid en hlauw gestreepte stofj 
II. in zilver een groenen boom op grasgrond 
en eon blauwe degen met go-ud g event t schttin- 
■rechtSf de punt omhoog door den stam van 
den boom gesto'ken. Helmteeken : de mooren- 
liop tiisschen eene wntieke vhichi beuHeUngs 
doorsnedm van groen- en zilver. Dekkleeden : 
reditu : goud, rood, en blauw ; links : zilver 
en groen. 
Bij K. B. d.d. 16 Sept. 1842 en 26 Sept. 1844 werd aan Will em 
Pieter Camp en zijne nakomelingen toegestaan zich te 
noemen en te schrijven del Carapo genaamd Camp. 

Stamreeks. 

I. f Johannes Judoous Camp, geb. in 1682, luit. cav. 
in den slag bij Oudenaarde 1708, f 1722, tr. f Anna 
W aid mans. 

II. f Johannes Hendrik us Alexander Camp, geb. 
's-Hertogenbosch 6 Jan. 1721, luit. genie 1741, prov. land- 
meter van G-elderlartd en Noordbrabant 1749, f 13 Juni 
1807, tr. 's-Hertogenbosch 1 Sept. 1754 f Wilhelm ina 
DEL CAMPO GENAAMD CAMP. 75 

Jacoba van Kooy, geb. 's-Hertogenbosch 19 Oct. 1733, 
f aldaar 24 Xov. 1805. 

III. f Willem Pieter del Carapo genaamd Camp, 
geb. St. Michielsgestel 4 Deo. 1761, generaal-majoor art., 
f Delft 7 April 1855, tr. Scheveningen 31 Juli 1791 
f Hendrika Antonia Weeber, geb. 's-Gravenhage 29 
Dec. 1770, f Delft 5 Mei 1848, dr. van Hendrik en Anna 
Rijn thou g. 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Jacob, volgt IV A. 

2. Willem Frederik, volgt IVbisB, 

3. Fredrik Willem, volgt IVter C. 

4. Hermanus, volgt IVquater D. 

A. 

IV, f Willem Jacob del Campo genaamd Camp, 
geb. Leer in Oost-Friesland 9 Dec. 1799 , majoor art., f Gin- 
neken 10 Juli 1888, tr. Breda 24 Dec. 1838 f Jkvr. Jeanne 
Catliarine Hortenee Euphroaine de Boer, geb. 
Muysen 17 Feb. 1818, f Breda 31 Jan. 1856, dr. ran Jhr. 
Hybo Everdea en Kose Marie Aloyse de Broyer. 

Uit d/it huwelijk : 

1. Marie Louise Hor tense del Campo genaamd 
Camp, geb. Bergen-op-Zoom 10 Juni 1838, tr. Breda 5 Juni 
1861 f Franoisous Joannes Langlois van den Bergh, 

geb. Antwerpen 11 Oct. 1826, generaal rnajoor f 's-Gra- 

venhage 1 5 Sept. 1906, zn. van Jacobus Wilhelmus 
Adrian us vanden Bergh en Susanna Sara Lan- 
glois. ['s-Gravenhage.] 

2. f Kose Emma Delphine Henriette del Campo 
genaamd Camp, geb. Breda 9 April 1840, f 's-Gravenhage 
5 Ivlaart 1905, tr. Breda 15 Aug. 1862 Clemens Diederik 
Hendrik Schneider, geb. Grave 12 Oct. 1832, gep. luit.- 
gen. oud-minister van oorlog, adj. i. b. d., zn. van Hendrik 
Lambert us en Anna Geertruid Herbig. ['s-Graven- 
hage.] 

3. Albertine Willi el mine 31arie Emma del Campo 
genaamd Camp, geb. Utrecht 29 Maart 1854. ['s-Graven- 
hage.: 76 DEL CAMPO GENAAMD CAMP. 

B. 

I Vfois. f W i 1 1 e m Frederik del Campo genaamd 
Camp, geb. Loga in Oostfriesland 13 Kov- 1801, majoor 
genie, f Anna Jaoobapolder onder St.-Pkilipsland 10 Aug. 
1879, tr. als wedr. van Eva Maria Adriana de Jonge 
van ZwijnabergeB, 2° Middelburg 10 Mei 1833 f Anna 
Jacoba van Sonabeeck, geb. aldaar 1 5 Jan. 1 808, + 's-Gra- 
venhage 1 Maart 1871, dr. van Mr. Leonard Cornelia en 
Magdalena Ferdinanda Maria Vevheye van C i t - 
ters; tr. 3° f Hendrina Post. 

Vit het ttceede huwelijk; 

1. Jan Willem, volgt V. 

2. Magdalena Ferdinanda Maria del Campo ge- 
naamd Camp, geb. Vlissingen 11 Juni 1836, tr. Delft 3 Mei 
1861 Jhr. Paul us Hubert An dries Martini Buys, 
heer van Loenersloot, Oucoop en ter Aa, geb. Amsterdam 
30 April 1835, oud-eerstaanwezend ingenieur bij den aanleg 
van Staatsapoorwegen te Rotterdam, oud-lid van den Raai 
aldaar, zn. Tan Jhr. Mr. Antoni A drift an en Jkvi\ Cor- 
nelie Henriette Constance van TCys. ['s-Gravenhage.] 

3. Anna Jacoba del Campo genaamd Camp, geb. 
Vlissingen 11 Juli 1838, tr. Delft 3 Mei 1861 f Mr. Antoni 
Willem Hartman, geb. 's-Gravenhage 27 Kov. 1835, 
griffier arr. rechtbank aldaar, f 's-Gravenhage 7 Juni 1905, 
zn. van Mr. Mattheus Adrianus en Cornelia Jacoba 
Philip se. ['s-Gravenhage.] 

4. Frederik Willem Johannes Alexander, volgt 

Vfcis. 

V. Jan Willem del Campo genaamd Camp, geb. 
Fijnaart bij Willemstad 1 Maart 1834, oud-burgem. van St.- 
Philipsland, tr. Louden 10 Dec. 1863 Lydia Smith, geb. 
Leiaton (Suffolk) 28 Maart 1842, dr. van Robert en Susan 
Fox. ['s-Gravenhage. ] 

Uit dii huwelijk ; 

1. Willem Frederik del Campo genaamd Camp, 
geb. Anna Jaoobapolder onder St. -Philipsland 26 Juni 1865, 
notaris te Renesse, tr. Breda 27 Sept. 1901 Dorothea 
Ma us el Griffith, geb. South Hackney (London) 26 Sept. DEL CAMPO GENAAMD CAMP. 77 

1866, dr. vanThomas Aubrey en Margaret Elisabeth 
Thomas. [Renesse.] 

2. Jacoba del Carapo genaamd Camp, geb, Anna 
Jaoobapolder 5 Juni 1867. ['s-Gravenhage.] 

3. Robert, volgi VI. 

VI. Mr. Robert del Campo genaamd Camp, geb. 
St. Philipsland 22 Dec. 1868, ambtenaar Openbaar Ministerie, 
tr. 's-Gravenhage 8 April 1 902 Jkvr. Cornelie Henriette 
Hermine Sandberg, geb. Dordrecht 23 Maart 1869, dr. 
van Jhr. Lodewijk Alexander en Jkvr. Sophie Marie 
Henriette van der Goes. ['s-Gravenbage.] 

TJit dit hit/welijk: 

1. Lydia del Campo genaamd Camp, geb, Almelo 
17 Jan. 1903. 

2. Sophie Marie Henriette del Campo genaamd 
Camp, geb. Almelo 10 Juni 1905. 

Vbis. Frederik Willem Johannes Alexander del 
Campo genaamd Camp, geb. Terneuzen 8 Juli 1845, 
directeur der 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank, tr. Dedems- 
vaart 17 Aug. 1873 f Prederika Dorothea Hamilton 
of Siivertonhill, geb. aldaar 9 Sept. 1850, f 's-'Graven- 
hage 20 Juni 1902, dr. van Theodoras Chris tiaan 
Willem en Helene Dumon. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit JmivelijJc : 

1. Helena del Campo genaamd Camp, geb. 's-Gra- 
venhage 7 Juni 1874, tr. aldaar 3 Juni 1897 Mr. Louis 
Marie Bollin Couquerque, geb. Delft 2 Aug. 1869, oud- 
hoofdcommies dep. van Oorlog, gouvernementssecretaris in 
Xed. West-Indie, zn. van Louis Marie Corneille en 
Christina Gerarda Elisabeth Everts. [Paramaribo.] 

2. f Anna Jacob.a del Campo genaamd Camp, geb. 
's-Gravenhage 5 Sept. 1875, f aldaar 31 Maart 1905, tr, 
's-Gravenhage 22 Feb. 1900 Jhr. Mr.. Cornells I 1 e i t h, geb, 
Amsterdam 10 April 1872, referendaris dep. van Binnenl 
Zaken, zn. van Jhr. Mr. Pieter Rutger en Jacoba Jo 
hanna Petronella Dronsberg. ['s-Gravenhage.] 

3. Wilhelmina Begina delCampogenaamdCamp, 
geb. 's-Gravenhage 18 April 1876, tr. aldaar 26 Mei 1898 78 DEL CAMPO GDNAAMD CAMP. 

Mr. Charles Marie Antoine Bijleveld, geb. Leiden 
1 Dec. 1869, referendaris dep. van landbouw enz., zn. van 
Mr. Budolf Theodoor en Wilhelmina Jacoba Hart- 
m a n. ['s-Gravenhage.] 

4, Mr. Frederik Willem Johannes Alexanderdel 
Campo genaamd Camp, geb. 's-Gravenhage 30 Juni 1880. 
advocaat en prooureur. ['s-Gravenhage.] 

5. Magdalen a Ferdinanda Maria del Campo ge- 
naamd Camp, geb. 's-Gravenhage 19 Juli 1881, tr. aldaar 
18 Jan. 1906 Willem Martinus Scheurleer, geb. 
's-Gravenhage 25 April 1878, banki.er, zn. van Gerard 
Jacobus en Johanna He y Una W ilk ens. ['a-Gravenhage.] 

C. 

IVter. t Frederik Willem del Campo genaamd 
Camp, geb. Loga in Oostfriesland 24 Sept. 1803, majoor 
inf., + Breda 16 Juli 1890, tr. Yilvoorden 21 Maart 1830 
f A g n e t a Bouwens van der Bo yen, geb. G roningen 
3 Juli 1795, f Breda 10 Aug. 1879, dr. van Jan Jacob en 
Constancia Grada Bart ha van der Mar ok. 

Vit dit hinvelijk : 

Her mine Dasina Blise del Campo genaamd 
Camp, geb. Maastricht 20 Dec. 1836. [Breda.] IVqtiater. + Hermanns del Campo genaamd 
Camp, geb. Amsterdam 10 April 1815, luit. kol. cav., pro v. 
adjudant in Zuidholland, f Cheratti 29 Juli 1899, tr. 
's-Gravenhage 3 Maart 1852 f Jkvr. Maria Anna Elisa- 
beth van Rappard, geb. aldaar 19 Juni 1823, f 's-Gra- 
venhage 24 Juli 1897, dr. van ridder Frans Alexander 
en Jkvr. Ewoudina Louisa Elisabeth Storm van 
'sGravesan.de. 

'Hit dit hiiwelijk : 

H e n r i e 1 1 e Elisabeth del Campo genaamd Camp, 
gel). Haarlem 18 Feb. 1854, tr. Utrecht 21 Maart 1889 
f A utlioii Gerard Alexander ridder van Rappard, 
geb. Zeist 14 Mei 1858, knnstschilder, f Bant poo rt 1 Maart CJLNKEMAN. 79 1892, zn. ran ridder Mr. Frans Alexander Lodewijk 
en Susanna Adriana Carolina Lantsheer. ['a-Gra- 
venhage.] 
OANNEMAN". 

Protestant. — Kampen. 

Wapen : in blatnv e&n zilveren rijlsappel, 
goud gehruist en omgord. Helmteeken : e&n 
vhicht. Dekkleeden : silver en blauw. Stamreeks, 

I. f Jan Oanueman, geb. omstreeks 1710, woonde te 
Kampen, tr. f Hilligjen van der Kamp. 

II. f Gerrit Canneman, geb. Kampen 16 Maart 1741, 
f Amsterdam 27 Oct. 1784, tr. Steenwijk 23 Mei 1774 
f Gesina Alida van der Souw, geb. aldaar 17 Mei 1755, 
f de Bilt 9 Oct. 1830, dr. van Ds. EliasenLydiaten 
Ho ven. 

III. f EH as Canneman, heer van de Mijle, geb. Am- 
sterdam 25 Jan. 1777, buitengewoon staataraad, lid 2e Kamer, 
lid raad van state, f Oosterbeek (h. Hartenstein) 6 Oct. 1861, 
tr. Maarssen 10 Nov. 1799 f Geertruy Anthonia van 
Vloten, geb. Amsterdam 6 Nov. 1773, f 's-Gravenhage 27 
Aug. 1827, dr. van Abraham en Anna Maria Mete- 
lerkamp. 

Uit (hit Jvwivelij'k : 

1. Gerrit Abraham, volgt IV. 

2. Abraham, volgt IVblS. 

IV. f Mr. Gerrit Abraham Canneman, g'eb. 's-Gra- 
venhage 31 Juli 1800, reenter aldaar, f 's-Gravenhage 25 
Feb. 1855, tr. aldaar 29 Juni 1831 + Maria Cornelia 
Philips e, geb. Middelburg 12 Oct. 1801, f 's-Gravenhage 
25 Aug. 1891, dr. van Mr. AnthonL Willetn en Anna 
Johanna van Lemzeele. 80 CANNEMAN. 

Uit dit hwwelijk ; 

1. Greertruy Antonia Cannemau, geb. Alkmaar 20 
Nov. 1832. ['s-Gravenhage.] 

2. Elias Anthony, volgt V. 

V. Elias Anthony Canneman, gek. 's-Gravenhage 
6 April 1837, oud-hoofdcomrnies dep. van fin., tr. 1° Arnhem 
18 Oct. 1866 f Geertruida Antonia Dijckmeester, 
geb. Gorinchem 10 Feb. 1838, f 's-Gravenhage 21 Aug. 1886, 
dr. van Mr. Johannes en Lidia Christine Adelaide 
C an n em an, tr. 2° Tiel 9 Mei 1888 Geertruida Anna 
Adrian a HasBelman, geb. Buitenzorg 24 Dec. 1840, dr. 
van Johannes Jerphaas en KatharinaSteynParve. 
['s-Gravenhage.] 

Uit het eerste huweli/jk: 

1. Elias, volgt VI. 

2. Maria Cornelia Canneinan, geb. 's-Gravenhage 

2 Oct. 1874, tr. aldaar 16 Feb. 1899 Will em Hasselman, 
geb. Tiel 3 Oct. 1870, adm, suikerfabriek Ketanen, zn. van 
Benjamin Richard Ponnich en Gertrude Jeanne 
Marie Tydeman. [Modjokerto.] 

VX Elias Cannemau, geb. 's-Gravenhage 6 Juli 1872, 
commies dep. Binnenl. Zaken, tr. Tiel 23 Nov. 1899 Cathe- 
rine Jeaunette Franchise Charlotte Hasselman, 
geb. aldaar 8 Jan. 1872, dr. van Benjamin Richard Pott- 
nicli en Gertrude Jeanne Marie Tydeman. [Scheve- 
ningen.] 

Uit dit l>Mwelijk: 

1. Gertrude Catherine Cannemau, geb. Schevenin- 
gen 5 Mei 1901. 

2. Maria Cornelia Cannemau, geb. Scheveningen 

3 Aug. 1902. 

3. Eli ay Anthony Canneman, geb. Scheveningen 12 
Juli 1905. 

4. Benjamin Kichard Canneman, geb. Scheveningen 
13 Aug. 1909. 

IVfolS. + Abraham Canneman, geb. "s-Gravenhage 1 Dec. 
1804, kap.-ing., f Arnhem 9 Feb. 1867, tr. 1° Oostburg 17 
Mei 1838 + Pet ronella Job an na van Hoe V, geb. Oostburg CANNEMAN 81 22 Mei 1817, f aldaar 24 Juli 1839, dr, van Christiaau 
Marinua en Maria Oatharina van Valkenburg; tr. 
2° Amersfoort 14 Oct. 1849 f Catharina Gerardina van 
Hoek, geb. Oostburg 5 Jan. 1826, f Middelburg 29 Dec. 
1873, zuster zijner eerste echtgenoote. 
XJit het tweede hwwelijk: 

1. Willem Abraham Canneman, geb. Hellavoetsluis 
6 Nov. 1853. ['s-Gravenhage.] 

2. Maria Catharina Canneman, geb. Venlo 10 Feb, 
1861, tr. Middelburg 28 April 1884 Lodewijk Willem 
van Hoek, geb. Amsterdam 20 Aug. 1851, kol. der inf., 
commandant te Amersfoort, zn. van Sander Adrianua en 
Petronella Louise van den Br o eke. [Amersfoort.] 
CATJ. 

Protestant. — Zierikzee. 

Wapen : In goud een golvende blatiwe divurs- 
balk, vergezeld van drie zwcurte kraaien 
(kouwenj. Helmteeken: een kraai tusschen- 
e&ii goud-%warie vlucht. Dekkleeden : goud 
en wwwt. Schildhouders : rechts : een %il>veren 
rood getmgde leeiiw, links: een rMveren Mn- 
hoorn. "VVapenspreuk : Semper idem. . 

Stamreeks. 

I. f Adriaan Cau, f Jan. 1584, tr. f N. N. Boeye. 

II. f Bartholomeus Cau, burgem. van Zierikzee 1579, 
f aldaar 12 Juni 1603, tr. in Feb. 1563 f Anneke de 
Huybert, geb. in 1540, f 14 Juni 1624, dr. van Claas 
Hermansz en Adriana van der Lisse. 

HI. f Nicolaas Cau, geb. Zierikzee 20 Oct. 1564, bur- 
gem, aldaar 1599, rekenmeester van Zeeland 1601, f Mid- 
delburg 25 Mei 1635, tr. Zierikzee 23 Feb. 1593 f Catharina 
de Jonge, geb. aldaar 24 Nov. 1574, f Middelburg 16 Nov. 
1637, dr. van Jan, heer van Ooeterland, Sir Jansland, Elle- 
meet, Blkerzee en Botland en Neeltje Boense. 

t5 a. <> 82 cau 

IV. fMr. I man Cau, geb. Zierikzee 17 Jan. 1601, griffier 
van den Hoogen Raad 9 Juli 1644, f 's-Gravenhage 13 Juli 
1683, tr. 1° 18 April 1629 f Louise Sweerta deWeert, 
geb. Leuven 8 Nov. 1600, f 's-G-ravenhage 30 Juni 1654, dr, 
van Roeland en Marie M e g a n c k. 

V. f Mr. Nicola as Cau, heer van Bommenede, Naters 
en Kijkuit, geb. Zierikzee 6 Jan. 1630, raad aldaar, burgem. 
1673," pensionaris, f Zierikzee 23 Nov. 1711, tr. in Feb. 1680 
f Maria Stavenisse, f Zierikzee 10 Juli 1681, dr. van 
Bonifacius en Geertruid van Eversdijk. 

VI. f I man Cau, geb. Zierikzee Oct. 1666, baljuw en 
burgem. aldaar, f Zierikzee 9 Dec. 1719, tr. + Petronella 
Ockerse, geb. in 1670, f Zierikzee in April 1724, dr. van 
Johan en Sara van Belins. ■■ 

VII. t I man Bonifacius Cau, geb. Zierikzee 16 Aug. 
1710, lu it. kol. inf., comm. van Philippine, f aldaar in Maart 
1773, tr. Kede 7 Maart 1731, f Cornelia van der Neste, 
geb. aldaar f Philippine 9 Mei 1760. 

VHI. f Bonifacius Cau, geb. Sluis 21 Juli 1740, kap. 
ter-zee, raad en schepen aldaar, president der directie van 
Schouwen, f Zierikzee 3 Dec. 1804, tr. als wedr. van Adri- 
ana Reynouts, 2° Brouwershaven 23 Feb. 1778 f Levina 
Duncan, geb. aldaar 11 Oct 1753, f Zierikzee 25 Sept. 1805, 
dr. van Cornells en Anthonia Pluympofc. 

IX. f Cornelis Anthonie Cau, geb. Zierikzee 6 Aug. 
1788, ontv. der in- en uitg. rechten, raad aldaar, + Zie- 
rikzee 18 Mei 1855, tr. aldaar '7 April 1814 f Johanna 
Cornelia Mogge Poua, geb. Zierikzee 27 Feb. 1789, f al- 
daar 3 April 1833, dr. van Mr. Bonifacius en Christina 
Begina de Jonge. 

3t. f Mr. Bonifacius Christiaan Cau, geb. Zierikzee 
7 Oct. 1818, advocaat, ontv. der stedelijke belast. aldaar, 
reenter, lid prov. staten van Zeeland, burgem. van Zierikzee, 
pres. der Centrale Directie van Schouwen, Burght en West- 
land, f Zierikzee 15 Jan. 1882, tr. aldaar 20 Mei 1846 
f Wilhelmina Johanna Ermerins, geb. Zierikzee 11 
Feb. 1818, f aldaar 25 Jan. 1882, dr. van Dr. Robber t 
Carel en Helena Maria van Adrichem. cmj. 83 

TJit drit huwelyjk: 

1. Cornells Anthony, volgt XI. 

2. Mr. Johan Pieter Cau, geb. Zierikzee 5 Juli 1852, 
pres. der rechtbank aldaar, tr. Tholen 8 Juli 1880 Maria 
de Vulder van Noorden, geb. aldaar 30 Maart 1853, dr. 
van Cornells Jacobus en Elisabeth Wilhelmina 
van den Burcht van Lichtenbergh. [Zierikzee.] 

3. Hillegonda Christina Wilhelmina Cau, geb. 
Zierikzee 30 Juni 1854, tr. 1° aldaar 29 April 1881 + Jhr. 
Mr. Wytzius Hendrik de Savornin L oh man, geb. 
Groningen 3 April 1842, kantonreehter aldaar, f Groningen 
28 Jnni 1895, zn. van Jhr. Mr. Witius Hendrik. heer 
van Zonnemaire, en JTranpoise Isabelle Henriette de 
Banitz; tr. 2° Groningen 7 Aug. 1901 Lucas Linde- 
boom, geb. Zwollerkerspel 17 Jan. 1845, leeraar Theol. school, 
zn. van Lucas en Fennige Weetrik en wedr. vanWil- 
lemina Frederica Maria Duyser. [Kanipen.] 

XI. f Mr. Cornells AnthonyCau, geb. Zierikzee 1 3 Aug, 
1847, griffier kantongerecht te Leiden, f Leiden 9 Aug. 
1909, tr. Enkhuifcen 18 Oct. 1877 Johanna Jacomina 
van der Pant, geb. Loenen a. d. Vecht 19 Jan. 1854, dr, van 
Dr. Jan en Gerard a Johanna Jacomina Overhoff. 
[Leiden.] 

Uit dit Jmwelvjk: 

1. Wilhelmina Johanna Cau, geb. Schagen 11 Aug, 
1878. [Leiden.] 

2. Johanna Jacomina Cau, geb. Schagen 9 Sept. 1879. 
[Leiden.] 

3. Iman Bonifacius Cau, geb. Schagen 9 Sept. 1881. 
[Leiden.] 

4. Jan Cau, geb. Schagen 31 Aug. 1882. [Leiden.] 

5. Helena Maria Cau, geb. Schagen 16 Dec. 1883, 
[Leiden.] 

6. Johan Pieter Cau, geb. Schagen 27 April 1889. 
[Leiden.] 84 
CAZIUS. 

Protestant — Leerdam. 
Wapen: Gedeeld: I. in goud drie roode bollen, 2 en 1; IT. in zilver een huismerk 
samengesteld uit drie boven eXkander gestelde 
delta's, tvaarvan de middelste Uggende, en 
de o-nderste ten onderste boven is gekeerd. 
Door alles keen een loodvecMe stre&p, die 
in de toppen van de bovensie en onderste 
delta eindigi; alles van zivari. Hehnteeken : 
een roode bol. Dekkleeden: goud en rood. 

Stamreeks. 

I. f GoBuinua Casius, burgem. van Leerdam 1704, 
1707, schepen 1689, 1695—1699, 1703, 1705, l70S— 1714, 
f aldaar 22 Feb. 1717, tr. fWillemken Naddam, + Leer- 
dam 11 Feb. 1717. 

II. f Henricus Casiue, ged, Leerdam 23 Kov. 1673, 
tr. aldaar 24 Feb. 1709 f Anna of Johanna van Wil- 
ligen, geb. Rijswijk?, dr. van Thomas en Charlotte de 
Salengre. 

III. fGijsbertus Diederik Casiue, ged. Leerdam 
15 Sept. 1722, rentmeeater D.O. Balije van Utrecht 1753 — 
1762, rentmeester-generaal dier orde 1762-1789, f Utrecht 
3 Aug. 1804, tr. al3 wedr. van Maria van Lilt, 2° Baarle- 
Kaesau 18 Dec. 1765 f Cornelia van Gile, geb. aldaar 
28 Sept. 1738, f Utrecht 28 Feb. 1813, dr. van Floris en 
Catharina Bailie t. 

IV. f Mr. Jan Hendrik Caziug, geb. Utrecht 14 Oct. 
1767, secret aris D. O. Balije van Utrecht 1802-1827, rent- 
meeater dier orde 1827-1845, lid raad van Utrecht, f aldaar 
18 Maart 1845, tr. Purmerend in Aug. 1794 f Christina 
Anna Beige rsman, geb. 's-Grravenhage 1 Oct. 1773, 
f Utrecht 3 Dec. 1840, dr. van Mr. Jacob Carel en Pe- 
tronella Elsevier. 

V. f Mr. Unieo Will em Eliza Cazius, geb. Utrecht 
26 Juni l799,procurenr-generaalprov. gerechtshof in Limburg, 
t Hulst 26 April 1876, tr. Luik 14 Aug. 1822 f Margue- CAZIUS. 85 

rite genaamd Antoinette Aim6e G a u d i n del la r- 
mol, geb. Parijs 14 Aug. 1797, f Maastricht 26 Dec. 1868, 
dr. van Marie Louise Charlotte Gaudin. 

VI. f Mr, Jean Henri Chretien Cazius, geb. Luik 
11 Feb. 1824, raadsheer gerechtshof van VHertogenbosch, 
f aldaar 29 Mei 1898, tr. Roermond 29 Juli 1862 Jkvr. 
Anna Pauline de Sturler de Frienisberg, geb. h. 
Brakestein onder Oosterhout 22 Mei 1835, dr. van Jhr. Adam 
Emmanuel Carolus en David a Hallingius. [Ede.J 

Uit dit huwelijh: 

1. Constance Petronella Cazius, geb. Roermond 
15 Dec. 1863, tr. 's-Hertogenbosch 22 Sept. 1886 Jhr. Ew oud 
Henri Julius Storm van 's-Gr a vesande, geb. 's-Gra- 
venhage 13 Feb. 1861, kap. art., zn. van Jhr. Jacob Die- 
derik Johan en Jkvr. Henriette Adriana van der 
Goes. ['s-Gravenhage.] 

2. Unico Will em Elise Karel Cazius, geb. Roermond 
30 Jan. 1865, administrateur tabaksonderneming Tandjong- 
Koeba. [Tebing Tinggi, Deli.] 

3. Marie Aimee Antoinette Bavide Cazius, geb. 
Roermond 2 Jan. 1868, tr. 's-Hertogenbosch 29 Sept. 1894 
Jean Michel baron van Boecop, geb. aldaar 2 Jan. 1862, 
majoor cav., zn. van baron Louis Theodore Jean 
Alexander en Caroline Hermine Arntz. ['s-Graven- 
hage.] 

4. Joan Christiaan Alphonse, volgt VII. 

VII. Joan Christiaan Alphonse Oazius, geb. Roer- 
mond 14 Aug. 1870, inspecteur belast., tr. Breda % April 
1903 Suzanne Margaret ha Jellinghaus, geb. h. Zoudt- 
landt onder Princenhage 22 Oct. 1875, dr. van Ednard en 
Adrienne Jeanne Reigersman. [Oss.j 

Uit dit Ivutvelijh : 

Adrienne Cazius, geb. Utrecht 14 Jan. 1904. 
8Q coupehus. 

COUPERUS. 

Protestant — Edinburg. 
Wapen: In rood een silver en duif } in den 
snaAjel een gebladerde gouden olijftak, op- 
vUegmde naar een gouden stralende kwart- 
zon, uitgaande van den rechter bovenhoek 
van H schild. Hehnteeken : een zilveren 
htoipershamer, met awa/rten steel, tmschen 
een Mveren vhicht. Dekkleeden: goud en 
rood. Wapenspreuk: Tiium est. 

Stamreeks. 

I. f Da. J oli xl Couper, geb. omatreeks 1555, predikant te 
Edinburg, week uit naar Burgwerd in Friesland, predikant 
aldaar, f 1620, tr. + Theodore Hay, dr. van The odor. 

II. f John Couper, hopman in Statendienst, f 1633, 
tr. f K. N. van Unia. 

III. f Ds. Theodorus Johanszn. Coupe r us, geb. 
Burgwerd in 1627, predikant te Idaard 1647, "Warrega 1664, 
f aldaar in 1684, tr. als wedr. van Alida Lie a wens, 2° 
Warrega in 1656 + Sara Plekker, dr. van Ds. Abraham. 

IV. f Ds. Petrus Oouperus, geb. Idaard in 1657, pre- 
dikant te Warrega 1685, *f aldaar 27 April 1735, tr. in Jnli 
1685 f Gerard a Steindam, f Warrega 10 Mei 1735, dr. 
van Mr. Henricus Steindam, 

Uit dit hicwelijk: 

1. f Da. Johannes Oouperus, uit wien een tak, welke 
nog in den boerenstand voortleeft te Augustinusga. 

2. f Lucae Oouperus, uit wien een tak in 1833 uit- 
geatorvem 

3. Abraham, volgt V. 

V. Abraham Oouperus, geb. Warrega 27 Feb. 1698, 
schepen en vroedachap te Leeuwarden, f aldaar 9 Maart 
1771, tr. als wedr. van Anne Schreversteijn, 2° Hempens 
in Leeuwarderadeel 18 Sept. 1735 f G-esina Hopping a. 

Uit dit JvuweVvjk: 

1. f Ds, Mollerus Couperus, uit wien een tak nog 
voortleeft in den boerenstand te Bolsward en Harlingen. COUTERTJS. 87 

2. Abraham, volgt VI. 

VI. f Abraham Couperus, ged. Leeuwarden 20 Sept. 
1752, onderkoopman O.-I. Gomp., gouverneur yau Malakka 
1788, extraordinair raad van Indie, f Soerabaya in Julil813, 
tr. Malakka in 1785 f Catharina Johanna Koek, geb. 
aldaar in 1763, f Buitenzorg 11 Feb. 1843, dr. van Jozua 
en G- e s i n a Geuler. 

VII. f Petrus Theodorus Couperus, geb. Malakka 
in 1787, landdrost der Bui fcenz org ache en Preangerlanden 
1811, landeigenaar op -Java, f a. b. schip Magelhaen bij Kaap 
de Goede Hoop 2 Jan. 1823, tr. Tjandjoer in de Preanger 
3 Feb. 1812 f Catharina Rica Cranssen, geb. Batavia 
17 Dec. 1795, f Amsterdam 24 Nov. 1845, dr. van "Will em 
Jacob en Maria Eleonora Hart man. Zij hertr. f C a r e 1 
Jan Kiesz. 

Uit dit huwelijk: 

1. Henry William Leonard, volgt VIII. A. 

2. f Petrus Theodorus Couperus, uit wien een nog 
in Ked, Indie bloeiende bastaardtak. 

3. Jqhn Ricus, volgt Vlllbis B. 

A. 

VIII. f Henry William Leonard Couperus, geb. 
Batavia 17 Maart 1814, majoor der cav, O.-I. L., landheer 
op Java, f Breda 28 Aug. 1872, tr. Buitenzorg 25 Feb. 1843 
f Petronella Gerardina Johanna Kulenkamp 
Lemmers, geb. Kuilenburg 23 Jan. 1823, f Breda 17 Dec. 
1872, dr. van Johan Henri Leonard en Petronella 
Holm berg de Beckfeldt. 

Uit <Mt fouwelijlt : 

1. Adele Oornelie Couperus, geb. Soerakarta 6 Jan. 
1846, tr. Buitenzorg 19 Maart 1870 t Dr. George Benja- 
min Lowe, geb. Amsterdam 30 Juni 1846, dirigeerend 
off. van gezondheid le kl., -f Soerabaya 24 Jan. 1900, zn. van 
George Benjamin en Henrietta Gilhuys. ['s-Gra- 
venhage.] 

2. Louise Maria Huberta Couperus, geb. Sema- 
rang 8 Sept. 1851, tr. aldaar 21 April 1881 + Predrikua 88 OOUPEKUS. 

Hendrik Bourn a, geb. Rotterdam 14 April 1838, koopman 
te Sernarang, f aldaar 3 Feb. 1890, dr. van Hendrik 
Hendrika en Anna Maria W i k s en wedr. van Maria 
Adriana de Klerk. £'s-Gravenhage.] 

3. Henry William Leonard Couperus, geb. a. b. 
bij KaapLandsend 30 Mei 1855, gep. off. adrainistratie O.-I. L., 
onder-directeur van 'a lands gevangenis te Batavia, tr. Yoko- 
hama 26 Nor. 1890 Johanna Kama Geerts, geb. .Nagasaki 
30 Juni 1870, dr. van J. A. C. Geerts. [Batavia.] VUIbis. f Mr. John Ricus Couperus, geb. Batavia 
24 Feb. 1816, lid raad van justitie te Fadang 1844, te Batavia 
1846, raadaheer Hooggerechtshof 1850, f 's-Gravenhage 13 
Oct. 1902, tr. Batavia 31 Maart 1847 f Jkvr. Gatharina 
Geertruida Reynst, geb. aldaar 18 April 1829, f 's-Gra- 
venhage 15 Feb. 1893, dr. van Jhr. Joan Cornells en 
Gatharina G e e r t r u i d a Scherping h. 

Uii clit huivelijk : 

1 . Pet r us Theodorua Couperue, geb. Batavia 9 Mei 
1849. [Meerenberg.] 

2. Gatharina Rica Geertruida Couperus, geb, 
Batavia 1 Oct. 1850, tr. 's-Gravenhage 25 Mei 1871 Mr. 
Benjamin Mariue V Icelander H e i n, geb. Brielle 2 Dec. 
1838, advocaat en procureur, oud-lid le Kamer, zn. van 
Johan Wilhelm Hein en Maria Johanna M a g da- 
le na Fay an Vlielander. ['s-G-ravenhage,] 

3. John Kicus Couperua, geb. Batavia 24 Maart 1853, 
oud-O.-I. ambtr., gep. resident van Djokjakarta, tr. 1° Soeka- 
boemi 26 Aug. 1881 f Camille 0l6mentine Be die r de 
Prairie, geb. Oheribon 29 Maart 1857, f Djokjakarta in 
April 1906, dr. van Achille en Madeleine Mina Chau- 
lau; tr. 2° Djokjakarta 19 Feb. 1907 Mary Rika barones 
van Laviek, geb. Pandeglang res. (Bantam) 22 April 1873, 
dr. van baron Prosper Henri Julius en Wilhelmine 
Marie Bernardino de S t ii r 1 e r de Frienisberg, 
['s-Gravenhage. ] 

4. Geertruida Johanu a Couperus, geb. Rata via 7 Mei COIIPEKUS CREMER. 89 

1856, tr. Batavia 28 Feb. 1877 Gerardus Johannes 
Petrus de la V alette, geb, Semarang 4 Juli 1853, pre- 
sident van het algemeen syndicaat van suikerfabrikanten, 
oud-resident, zn. van Jacob en Constance Catherine 
Hubertine Ba dings.. [Djokjakarta.] 

5. Francois Eniile, volgt IX. 

6. Louis Marie Anne Oouperus, geb. 's-Gravenhage 
10 Juni 1863, letterkundige, tr. aldaar 9 Sept. 1891 Elisa- 
beth Wilheltnina Johanna Baud, geb. Batavia 30 Oct, 
1867. dr. van Jan Will em Carel Bicus Theodoras 
en Johanna Wilhelmina Petronella Steenstra 
Toussaint. []S"izza.] 

IX. Mr. Francois Emile Couperus, geb. Batavia 
28 Aug. 1857, pres. Raad van Justitie te Semarang, tr. Klaten 
4 Juli 1896 MarieErnestineClementineCuny, geb. land 
Getas onder Bojolali 1 Oct. 1876, dr. van Jules Alexandre 
en Louise Henriette Clementine Caiez. [Semarang.] 

Uit dit huwelijlc: 

John Ricus Couperus, geb. * s-Gravenhage 11 Aug. 1898. CBEMBH. 

Protestant. — Zutfen. 

Wapen : In gwart een Fori/una in natuur- 
H/j~ke Icleur, ataande op een rad van silver, 
in fiaar Mm kerhcmd boven het hoofd een 
zilv&ren d.oek Jioudende, (He om het lichaam 
is geivonden en aa-n het andere einde door 
de rechterhand; wordt vastgehouden. Helm- 
teeken : de Fortuna uitkomende. Bek- 
kleeden : silver en swart. 

Stamreeks. 

I. f Hendrik Cremer, geb. omstreeks 1535, tr. N. N. 

II. f Jacob Cremer, geb. omstreeks 1570, kerkmeester 
te Zutfen, f 5 Maart 1649, tr. f Elisabeth van Els- 
broek, dr. van Derek en Marieke van Bommel. 

IH. f Theodorus Cremer, geb. Zutfen, 1612 seer. 
90 CREM.ER. 

van Zutfen, f aldaar 17 Sept. 1662, tr. Zutfen 14 Mei 1637 
f Aeltjen van Essen, ged. aldaar 25 Juni 1611, f Zutfen 

26 Jan. 1677, dr. van Jan en Hendrikje Kaldenbach. 

IV. f Jacobus Cremer, ged, Zutfen 4 Mei 1649, 
secretaris en burgem. van Doetinchem, + aldaar 18Jimil695, 
tr. Hengelo 1 Mei 1681 f Josina Weeninck, f Zutfen 

27 Mei 1745. 

V. f Derk Jan Cremer, geb. Doetinchem 7 Maart 1680, 
burgem. en richter aldaar, f Doetinchem, tr. Zutfen 31 Mei 
1709 f Catharina Elisabeth van Tellinckhuisen, 
f Juli 1738, dr. van Herman Jurrien en Theodora 
Cremer, 

VI. f Mr. Jan Cremer, geb. Doetinchem 17 IVb. 1713, 
schepen 1747 — 1783, burgem. aldaar, f 2 Feb. 1783, tr. als 
wedr. van Susanna Planten, 2° Doesburg 30 Aug. 1747 
f Oonstantia Catharina Visser, geb. aldaar 7 Juni 
1717, f 14 Maart 1781, dr. van Chr istophor u s en Jacoba 

- C u r t i u 9. 

VII. f Jan Hendrik Cremer, geb. Doetinchem 10 
Feb. 1755, landrentmeester van de Yeluwe, ontv, der domeinen 
te Arnhem, f aldaar 6 April 1823, tr. Arnhem 27 Dec. 1784 
f Wilhelma van der Hart, geb. aldaar 16 8ept. 1759, 
f Arnhem 1 Maart 1844, dr. van Cornelis en Wilhel- 
mina van Barnevelt. 

Uit dit Jwwetijhi 

1. Johan Cons tant inus, volgt VTII A. 

2. Cornelis Will em, volgt VMfois B. 

3. Jacob Theodoor, volgt Vlllter C. 

4. Alexander, volgt Vlllquater D. VHI. f JoLanConstantinus Cremer, geb. Arnhem 
10 Dec. 1785, f h. den Hommel bij Arnhem 3 Juli 1821, tr. 
Voorschoten (ondertr. 19 April) 1815 f Maria Dorrepaal 
geb. Katwijk in 1793, f Arnhem 4 Maart 1827, dr. van 
Willem en Annetje Varkeviaser. 

IX. f Constantin Cremer, geb. h. den Hommel bij 
Arnhem 1 Sept. 1819, verificateur te Amsterdam, f aldaar 9 CREMER. 91 

Dec. 1886, tr. Winterswijk 2 Oct. 1844 t Maria Elisabeth 
Adriana Frederioa M assart, geb. Djokjakarta 8 Dec. 
1824, f Amsterdam 11 Nov. 1904, dr. van Nicola as Joseph 
en Maria Joaepha Vranoken. 
TJit (hit kuwelijk: 

1. Nicollne Marie Elisabeth Cremer, geb, "Winters- 
wijk 20 Juli 1845, tr. Amsterdam 7 Mei 1885 Jacob Am- 
bagtsheer, geb, aldaar 29 Dec. 1841, oud-magazijnmeester 
bij de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen, zn. van Jacob en 
Trijntje Mans. [G-inneken.] 

2. Wilhelmine Julie C r e m e r, geb. Winterswijk 13 Juli 
1849. [G-roningen,] 

3. Marie Jeanne Cremer, geb. Roermond 1 Juli 1854, 
tr. 1° Amsterdam 11 Juli 1878 f Johan Cornells lan- 
ders, geb. aldaar 28Maartl852, cand.-notaris, f Amsterdam 
15 Aug. 1881, zn. van Cornelia en Alida Hendrica 
Kreeft; tr. 2° Amsterdam 26 April 1894 Cliristoffel 
Beineke, geb. aldaar 1 April 1897, zn. van Piet enMaria 
G art man.. [Beverwijk.] 

4. Hortense Marie Alexandrine Cremer, geb. Aken 
7 April 1857. [Zwitserland.] 

5. Karel Jean Baptist e, volgt X. 

X. Karel Jean Baptiste Cremer, geb. Nieuwediep 
27 April 1859, tr. Amsterdam 7 Nov. 1895 Cornelia Baren- 
dina van Dongen, geb. Nieuwenhoorn 17 Nov. 1867, dr. 
van Barend Cornelis en Jacoba Verschoor. [Leiden]. 

Vit dit Miwelijk: 

Karel Cremer, geb. Amsterdam 17 Aug, 1896. 

B. 

VTIIbiS. f Cornells Will em Cremer, geb. Arnhem 
27 Dec. 1786, ontv. registratie en succeesie te Amsterdam, 
t Maarssen 9 Maart 1852, tr. (ondertr. Hattem 29 Mei 1812) 
f Jeanne Henriette Bricheau, ged. Maastricht 24 Oct. 
1788, f Maarssen 21 Feb. 1853, dr. van Jeronimus en 
Anne Louise Hoffman. 

Hit dit huwelljk : 

1. Jan Hendrik, volgt IX. 2. Lodewijk JeronimuSj volgt IXbiS. 

3. f Hendrik Lodewijk Willem Cremer, uit wien 
een tak in de Oranje Bivier Kolonie. [Z.-Afrika.] 

IX. f Mr. Jan Hendrik Oremer, geb. Arnhem 9 Juni 
1813, advocaat te Batavia, consul-generaal der Kederlanden 
in Zwitserland, f Ixelles 3 Nov. 1885, tr. Jacomina 
Woelder s. 

Uit dit Jmwelijl*: 

1. Jeanne Henriette Cremer, geb. Batavia 19 Aj^ril 
1839. [Brussel.] 

2. Anne Louise Cremer, geb. Batavia 11 Juli 1841, 
tr. Vaux-sous-Chevremont 8 Mei 1865 f Jules Edouard 
de Vaux, geb. Luik 5 Oct. 1840, jnijningenieur, -f Brussel 
30 Maart 1878, zn. van Jean Joseph A d o 1 p h e en 
Clementine Gabrielle Gernaert. [Brussel.] 

3. Jan Hendrik, volgt X. 

4. Cornells Willem, volgt XfoiS. 

X. Jan Hendrik Cremer, geb. Batavia 26 Maart 1845, 
ingenieur, tr. Antwerpen in Sept. 18/1 Anne Margaretlia 
Toe Water, geb. in Amerika in 1849, dr. van Frederik 
Robbert en Anna Louise Cremer. [Braddock in Pen- 
sylvania.] 

Uit dit hmvclijk: 

Alice Cremer, geb. Chicago in Sept. 1872, tr. Cleveland 
in Sept. 1898 Frank Eugene Brown. [Cleveland.] 

Xbis. Dr. Cornells Willem Cremer, geb. Batavia 7 Juni 
1848, predikant, tr. Breword (County of Strafford) 16 Dec. . 
4879 Mary Isabel Walker, geb. aldaar 1 Sept. 1853. 

[ •] 

Uit dit lainvelijk: 

1. Jean Henry Cremer, geb. Brive 3 Oct. 1880. 

2. Theodore Cremer, geb. Brive 6 Juli 1882. 

3. Isabella Cremer, geb. Brive 15 Oct. 1886. 

4. Andre Cremer, geb. Brive in Juni 1890. 

5. Jacqueline Cremer, geb. Bourg-la-Eeine bij Parijs 
18 Juli 1895. 

I Xbis, f Lodewijk Jeronimus Cremer, geb. Hattem 
26 Maart. 1815, rijksboekhouder en makelaar te Amsterdam, CREMEE. 93 

f aldaar 17 Xov. 1866, tr. 's-Gravenhage 22 Sept., 1858 
f Clara Coenradine Visser, geb. aldaar 8 Juni 1832, 
f Bloemendaal 4 April 1890,, dr. van Hermanus Johannes 
Wilhelmus en Justina Christina Tengbergen. 
(lit Mt huwelijk : 

1. Justine Christine Oremer, geb. Amsterdam 17 
Juli 1859, [Rotterdam.] 

2. Willem Cremer, geb. Amsterdam 11 Sept, 1860, 
uitgever, oud-directeur Delicourant, directeur der Industrieele 
mij. Palembang, tr. 'g-Gravenhage 27 Aug. 1891 Cornelia 
Kommertje Roodzaiit, geb. aldaar 28 Oct. 1866, dr. 
van Pieter en Johanna Agatha van We el. (Dit huwe- 
lijk werd door echtscheiding ontbonden). [Palembang.] 

3. Maria Clara Louise Cremer, geb. Amsterdam 11 
Sept. 1861. [Yelp.] 

4. Adriana Johanna Cremer, geb. Amsterdam 2 Deo. 
1863, [Velp.] 

5. Charles Marie Cremer, geb. Amsterdam 10 Aug. 
1866, inspecteur belast. [Amersfoort.] 

c. 

VTlIter f Jacob Theodoor Cremer, geb. Arnhem 
14 Sept. 1793, controleur belast., f Arnhem 20 Juni 1869, 
tr. als wedr. van fHenriette Johanna Nienhof, 2° Arn- 
hem 11 Juli 1839 f Louise Toe Water, geb. Zutfen 
13 Sept. 1808, f Arnhem 10 Dec. 1874, dr. van Mr. Herman 
Albert en Jacoba Catharina Gijsbertina Mulier. 

Hit ddt htLWelijk: 

1. Henriette Louise Jacoba Cremer, geb, Zwolle 
24 April 1842. [Arnhem.] 

2. Wilhelmina Cremer, geb. Zwolle 26 Juli 1844, tr. Arn- 
hem 7 Juli 1870 + Prof. Dr. Jan Pieter Nicolaas Land, 
geb. Delft 23 April 1834, hoogleeraar te Leiden, f Arnhem 30 
April 1897, zn. van Dr. Axel Lourents en Catharina 
Elisabeth Hulsbeek. [Arnhem.] 

3. Jan Hendrik Cremer, geb. Zwolle 25 Dec. 1845, 
gep. kap.-luit. ter zee. [Arnhem.] 

4. Jacob Theodoor, volgt IX. 94 CREMER. 

IX. Jacob Theodoor Cremer, geb. Zwolle 30 Jnnil847, 
oud-miniater ran kolonien, president Ned. Handelmaatschappij, 
tr. Penang 16 Jan. 1873 Annie Hermine Hogan, geb. 
aldaar 1 Nov. 1854, dr. van John en Elvir a' v Mit c lie 11. 
[h. Duyn en Kruidberg onder Santpoort en Amsterdam.] 

Hit dit htiwelijit: 

1. Herbert, volgt X. 

3. Annie Oremer, geb, Arnhem 15 Mei 1877, tr. 's-Gra- 
ventage 9 Nov. 1899 Jhr. Mi\ Henri Eliza Eduard 
Roell, geb. Haarlem 12 Juni 1872, oeconoom, zn. van Jhr. 
Jacob Alexander en Wilhelmina Adolphina van 
Wickevoort Crommelin. [Assen.] 

3. Dora Cremer, geb. Medan 4 Mei 1882, tr. 's-Graven- 
liage 11 Maart 1901 Jhr. Gerard Frederik van T e t s, 
geb. Zutfen 9 Juni 1875, gemeenteraadslid te Zeist, zn. 
van Jhr. Mr. Hendrik Barfchout en Oigna Johanna 
Fransen van de Putte. [Zeist.] 

4. Mar nix Cremer, geb. Haarlem 24 Maart 1884. [Am- 
sterdam.] 

5. Frits Cremer, geb. Scheveningen, Villa Silva, 31 Juli 
1890. [Amsterdam.] 

X. Herbert Cremer, geb. Penang 22 Dec. 1873, lid der 
iirma Cremer en Heeren, in tabak te Amsterdam, tr. 's-Gra- 
venhage 16 Jan. 1900 Wilhelmina Adriane van Mar- 
ken, geb. Hnmmelo 30 April 1871, dr. van Ds. Will em en 
Jkyr. Henriette Cornelia Wilhelmina van Riems- 
dij k. [Haarlem.] 

Uit dit Jmivelijk: 

1. Henriette Cremer, geb. Haarlem 19 Oct. 1900. 

2. Jacob Theodoor Cremer, geb. Haarlem 1 April 1902. 

D, 

VHIquater. + Alexander Cremer, geb. Arnhem 20 
Feb. 1803, f Endenich (Rijnprov.) 9 Juni 1877, tr. Heteren 
2 Sept. 1824 f Louisa N age 1, geb. Doetinchem 28 Dec. 
1799, f Wageningen 8 Mei 1878, dr. van Carel Ferdinand 
en Louise Henriette Boot. 

Uit ctit huwelijk: CBEMEB. 95 

1. f Jacobus Johannes, volgt IX. 

2. Carel Ferdinand Oremer, geb. Arnhem 15 Me 
1832, tr. OoBterbeek 9 Oct,^ 18A6 Louise Oatharina 
Christina Troost, geb. Arnhem IS Juli 1834, dr. van 
Jan Willem en Wilhelmina Oatharina Theodora 
de Vriee Robb6. [JSymegen.] 

3. Constance Henrietta Wilhelmina Elisabeth 
Cremer, geb. Arnhem 2 Sept. 1840, tr. aldaar 6 Oot. 1859 
Will em Hoogvliet, geb. Zalt-Boinmel 29 Aug. 1829, oud- 
notaris en plaatsvervangend kanfconrechter te Haarlem, zn. 
van Jan Marcus en Jacoba Grevelink. [Haarlem.] 

IX. f Jacobus Johannes Cremer, geb. Arnhem 1 
Sept. 1827, letterkundige, f 's-Gravenhage 5 Juni 1880, tr. 
Ede 19 Mei 1852 f Joliannette Louise Brouerius van 
Xidek, geb. Bergen-op-Zoom 17 Mei 1826, f 's-Gravenhage 
2 Feb. 1892, dr. van Johannes enJohannette Louise 
Herz. 

Vit d/it hwwelvjk: 

1. Louise Alexandrine Cremer, geb. .Loenen a/d 
Veeht 20 Juni 1855, tr. 's-Gravenhage 7 Juli 1882 Mr. 
Johan Allison Baeza, geb. Paramaribo 25 Dec. 1851, 
secretaris van Amsterdam, zn. van David en Julia Levi. 
[Amsterdam.] 

2. Jeannette Virginie Caroline Cremer, geb. 
's-Gravenhage 17 Juli 1859, tr. aldaar 2 Oct. 1878 f Jo- 
hannis Christiaan van Brake 1, geb. Vianen 12 Juni 
1849, f 's-Gravenhage 15 Dec. 1893, zn. van Johan-nia 
Christiaan en Elisabeth Hendrica Jacoba Lux. 
[Yelp. G.] 96 CROMMELIN. CBOMMELIN. 

van Wiekevoort Crommelin. 

Protest int — FranscWlaanderen. 
Wapen Crommelin: Gedeeld: I.inblanw 
een gouden lelie en een blohzoom vcm goud 
en blauiv; II. in- silver een roode keper, vcr- 
gezeld van drie %wcurte merletten. Gehroonde 
helm. Helmteeken .* een gouden lelie tusschen 
een blauiv-gouden vlucht. Dekkleeden : rec-hts : 
goud en blauiv, links: silver en rood. 
Wapen yan Wiekevoort Crommelin: 
Gevierendeeld : I. en IV. het hierboven be- 
schreven tvapen Crommelin; II. en III. in 
goud negen Maverblaadjes, 3 } 3 en 3, en 
een blauw sckildhoofd beladen met een 
ga(xnde } geJcroonde, gouden leeuw, rood ge- 
nageld. (van Wiekevoort.) Helm ge- 
hroond. Helmteeken: een gouden lelie. 
Dekkleeden: goud en blauw. 

Stamreeks. 

I, f Pierre Crommelinck, geb. omstreeks 1475. 

H. f A r m a n d Crommelin, fabrikant van linnen te 
Kortrijk, daarna te St-Quentin 1579, + k. Ingelmunster onder 
Kortrijk omstreeks 1590, tr. Susanna Joost, dr. deWale. 

XXI. f Jean Crommelin, geb. Ingelmungter 1560, 
woonde te St-Quentin, f T66r 16 Mei 1640, tr, k. Folembray 
tusscnen Chauny en Coucy 17 Dec. 1595 f Marie de Se- 
meries, geb. St-Quentin in 1580, f 6 Feb. 1644, dr. van 
Jacques, heer van Camas, en Marie Viguez. 

Uit dii huwelijk: 

1, Pierre, volgt XV"A. 

2, J & an, volgt "VTbis. B. CitOMMELIN. 97 

A. 

IV. -j- Pierre Crommelin, geb. k. Mouy St- Far bij 
St-Quentin 28 Nov. 1596, f St-Quentin, begr. 27 Jan. 1678, tr. 
inJulil621 f Marie des Ormeaux, geb. Kamerijk in 1601, 
f 30 Nov. 1650, dr. van Louis en Jeanne Frignault. 

V. f Samuel Crommeli n, geb. St-Quentin 6 Mei 1629, 
kwam naar Haarlem, f aldaar 4Maartl694, tr. St-Quentin 27 
April 1654 f Madelaine Testart, geb. aldaar 25 Feb. 1638, 
f Haarlem 15 Aug. 1702, dr. yau Cyprien en Marie Boss u. 

VI. f Henry Samuel Crommelin, geb. St-Quentin 
11 Juli 1660, koopman in lijnwaad, f Haarlem 17 Feb. 1732. 
tr, als wedr. van Catharina Maria Crommelin, 2° 
Amsterdam 7 Mei 1697 + Jacob a Sophia van Wicke- 
voort, geb. Amsterdam 24 April 1674, f Haarlem 8 Juni 
1732, dr. van Pieter en Elisabeth Huydecoper, 

TJii dit hivwelijlt: 

1, Pieter Samuel, volgt VII AA. 

2, Jean, volgt Vllbis AAA. 

AA. 

VII. f Mr. Pieter Samuel Crommeli n, geb. Haarlem 
1 Sept. 1700, burgem. van Haarlem 1748 — 1756, bewindb. 
O.-L Comp. 1760, f Haarlem 13 Dec. 1767, tr. als wedr. van 
Wijnanda Elisabeth Beck, 2° Haarlem 1 Feb. 1735 
f Josina Akeraloot, geb. Haarlem 23 April 1700, f Eemneg 
1 Sept. 1745, dr. van Mr. Jacob en Judith Guldewagea 
en wed. van Mr. Willem van Scliuy lenbur ch, heer 
van Duckenburgh en VGrevelsdrecht. 

VTII. t Mr. Jacob Gro-mmelin, geb. Haarlem 15 Mei 
1741, kap. burgerij aldaar, raad en schepen te Haarlem, 
f h. Duckenburgh onder Eenmea 27 April 1774, tr. Haarlem 
15 Mei 1763 f Anna Petronella Oferlings, geb. aldaar 
28 Nov. 1745, f Haarlem 27 Jan. 1831, dr. van Her- 
man Arnoldus en Wilhelmina Catharina van 01a- 
renbeek. 

Uit dit huweUjk: 

1. Herman Arnoldus, volgt IX AB. 

2. Jacob, volgt IXbiS AC. 98 CROMMELIN. AB, IX. f Mr. Herman ArnolduB Cromm elin, geb. Haar- 
lem 22 Maart 1767, schepen aldaar, wethouder en burge- 
meester, reenter te Haarlem, f aldaar 5 Oct. 1857, tr. 
Haarlem 22 Sept. 1799 f Johanna Catharina Pancras 
Clifford, geb. aldaar 20 Dec. 1776, f Haarlem 24 Dec. 1812, 
dr. van Mr. Gerbrand en Brigitta Susanna Jacoba 
van Dam. 

X. f Mr. Jacob Pieter Cronimelin, geb. Haarlem 
2 Sept. 180(3, seer, van Amstelland, f Amsterdam 14 Maart 
1873, tr. 1° Bloemendaal 23 Sept. 1829 f Jkyr. Albertina 
Dedel, geb. Amsterdam 14 Juni 1808, f Haarlem 7 Dec. 
1833, dr. van Jlir. Mr. Pieter Samuel en Johanna 
Elisabeth Backer. 

XI. t Herman Arnoldus Crommelin, geb. Haarlem 

18 Dec. 1831, f h. Oud-Berkenrode onder Bloemendaal 

188 , tr. aldaar 20 Nov. 1856 f Anna Elisabeth van 
Wickevoort Crommeliiij geb. Haarlem 12 Dec. 1835, 
f Cannes 4 Maart 1869, dr. van Mr. A maud Hendrik 
en Anna Elisabeth barones van Pallandt. 

Uit dit huwelvjk; 

1. Anna Elisabeth Crommelin. geb. Haarlem 13 Mei 
1859, tr. 1° Heemstede 2 Dec. 1880 (door echtscheiding 
ontbonden, Jhr. Mr. Adriaan Theodore Prins, heer van 
Westdorpe, geb. Rotterdam 15 Aug. 1856, zn. van Jhr. Mr. 
Theodore Louis Lambert, heer van Westdorpe en 
's-Grave-Jansdijk en Cornelia Crommelin; tr.2°Londen5 
Feb. 1893 f Frank Molyneux Govett, geb. Ashford 23 
Mei 1856, f Clarens 11 Feb. 1908, zn. van Decimus 
en Alice Barras. (Clarens, villa Ketterer.) 

2. Jacob Pieter, volgt XH. 

XIX. Jacob Pieter Crommelin, geb. Haarlem 8 Juni 

1862, gezant van Liberia te Londen, tr. 1° Heemstede 16 Oct. 
1884 (door echtscheiding ontbonden) Elisabeth Sophia 
Albertina Willemine Ypey, geb. Deventer 22 April 

1863, dr. van Frederik en Christine van der Haer; 
tr. 2° Londen 8 Nov. 1905 Edith Margaret Ives, geb. CROHMELIK. 99 

Hartford (Connecticut) 22 Feb. 1867, dr. yanPMlo Lewis 
en Philo Ann Thrall. [Londen.] 

Uit (Ut hwwelijlc: 

1; Herman Arnoldus Crommelin, luit.-ter-zee. 

2. (dr.) Crommelin. [Lausanne*.] 

AC. 

IXbis. f Jacob Crommelin, geb. Haarlem 11 Dec. 1768, 
onderkoopman te Makassar, resident te Boelekomba, f Ma- 
kassar 28 Aug. 1800, tr. aldaar 22 Nov. 1795 f Jo li anna 
Maria Peters, geb. Makassar 21 Mei 1766, + aldaar 9 Oct. 
1825, dr. van Matthijs en Helena Brouwer, Zij hertr. 
f Francois Ramberge. 

X. f Jacob Leendert Crommelin, geb. Makassar 
23 April 1797, 3e klerk bij den administrateur aldaar, 
f Makassar 3 Jan. 1824, tr. aldaar 16 Maart 1817 f Jacoba 
G-eertruida Deefhput, geb. Makassar 7 Nov, 1799, 
f aldaar 5 Dec, 1836, dr. yan Diederik en Helena Toll. 

XI. f Jacob Josenius Crommelin, geb. Makassar 
7 Aug. 1823, f kampong Boea Boea op bet eiland Saleyer 
26 Juli 1854, tr. Makassar 3 Maart 1847 Anna Helena 
S t e y n s, geb. Bima op Soembawa 17 April 1831, dr. van 
Gornelis Hendrik en Helena Theresia Voll [Ma- 
kassar.] 

Uit dit hwweUok: 

1. Agatha Wilhelmina Crommelin, geb. Makassar 
5 Deo. 1847, tr. Makassar 30 Maart 1864 f Louis Rein- 
hart Schenkhuizen, geb. Makassar 29 Oct. 1842, handels- 
employe, f Bonthain 21 Sept. 1874, zn. van Thomas 
Alexander en Wilhelmina Philij)pina Wolterson. 
[Makassar]. 

2. Jacoba Helena Crommelin, geb. Makassar 21 Mei 
1850. [Makassar.] 

van Wiekevoort Crommelin. 
AAA. 

VITbis. f Jean van Wiekevoort Crommelin, geb. 100 OROMMBLJN. 

Haarlem 14 Maart 1702, nam in 1711 den naam vanWicke- 
Toort aan, kanunnik van St. Pieter te Utrecht, f h. Aren- 
berg aan de Bilt 13 Juni 1740, tr. f Elisabeth Panne- 
bakker, ged. Kampen 9 April 1699, f Utrecht 2 Jan. 1754, 
dr. Tan Thomas Albertsen genaamd Pannebakker 
en Jannegien Gerrijta. 
Hit dit hwwelijk: 

1. Hendrik Samuel, volgt VIII AAAB. 

2. Jan, volgt Vlllbis AAAC. 

AAAB. 

VIII. f Hendrik Samuel van Wickevoort Orom- 
melin, geb. h. Arensbergh aan de Bilt 16 Feb. 1734, seer, 
weeskamer te Haarlem, f aldaar 10 April 1796, tr. Haarlem 
12 Sept. 1762 f Maria Christina Heshuijsen, geb. 
aldaar 10 Maart 1/37, f Haarlem 23 April 1810, dr. van 
Jan en Petronella Maria van Sty rum. 

IX. f Mr. Jan Pietervan Wickevoort Orommelin, 
geb. Haarlem 14 Juli 1763, pres. nationale conventie, staats- 
raad i. b. d., lid le kamer, president le kamer, f Haarlem 
6 Mei 1837, tr. Heematede 24 Oct. 1790 f C at liar ina van 
Lennep, geb. Amsterdam 31 Dec. 1766, f Haarlem 21 Jan. 
1847, dr. van Arnold David en Catharina de Haan. 

Vit dit lvwwelijk: 

1. Aarnoud Hendrik, volgt X P. 

2. Jan Pieter Adolf, volgt XfoiS Q. 

3. Henrick Samuel, volgt Xt6r R. X, f Mr, Aarnoud Hendrik van Wickevoort 
Orommelin, heer van Berkenrode, geb. Amsterdam 21 Maart 
1797, hoogheemraad van Rijnland, f h. Berkenrode onder 
Heemstede 6 Jan. 1881, tr. Sassenheim 14 Juli 1830 f Anna 
Elisabeth barones van Pallandt, geb. Lisse 2 Juni 1806, 
f h. Berkenrode 7 Juni 1852, dr. van baron Or ij s b er t * J an 
Anne Adolph en Johanna Maria des H. E. Biijksharoneg 
van Leyden. 

XI. t Hendrik van Wickevoort Orommelin, geb. CROMMELIN. 101 

h. Berkenrode 17 Sept, 1832, f aldaar 20 Juni 1901, tr. 
Heemstede 14 Oct. 1858 + Albertina Johanna Catha- 
rina Orommelin, geb. Haarlem 2 Dec. 1833, f h. Berken- 
rode 25 Maart 1906, dr. van Mr. Jacob Pieter en Jkvr. 
Albertina Dedel. 
Uit Bit Mmelijk : 

1. Elisabeth Albertina van Wickevoort Orom- 
melin, geb. Heemstede 7 Juli 1859, tr. Bloemendaal 29 Mei 
1879 Gerard Jan van der Vliet, geb. Amsterdam 15 
Jan. 1853, koopman, zn. van Cornelia David en Jkvr. 
Anna Emerentia Jacoba Goll van Franckenstein, 
[h. Yaart en Duin onder Overveen.] 

2. Jacoba van Wickevoort Crommelin, geb. Heem- 
stede 27 Juli 1861, tr. aldaar 21 Oct. 1880 Antoine Iman 
Storm de Grave, geb. 's-Gravenhage 5 Sept. 1856, gep. 
le luit. cav., ^n. van Emile Guillaume Charles Cor- 
neille en Johanna Boeye. [h. Arendsburg onder Voor- 
burg.] 

3. Aarnont Hendrik, volgt XII. 

XU. Aarnont Hendrik van Wickevoort Orom- 
melin, heer van Berkenrode, geb. h. Berkenrode onder 
Heemstede 29 Sept. 1864, lid van den raad van Heemstede, 
tr. Heemstede 8 Nov. 1888 Jkvr. Elisabeth van Lennep, 
geb. h. Meer-en-Berg aldaar 14 Juni 1868, dr. van Jhr. Mr, 
Diederik Jacob Gar el en Jkvr. Paulina Agneta 
Deutz van Assendelft. [h. Berkenrode onder Heemstede.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Hendrik van Wickevoort Crommelin, geb. h. 
Klein Berkenrode onder Heemstede 29 Mei 1889. 

2. Frans Julius Johan van Wickevoort Crom- 
melin, geb. h. Klein Berkenrode 12 Juli 1890. 

3. Paulina Agneta van Wickevoort Crommelin, 
geb. h. Klein Berkenrode 26 April 1893. 

4. Gerard Jan van Wickevoort Crommelin, geb. 
h. Klein Berkenrode 10 Sept. 1894. 

Q. 

Xbls, f Mr, Jan Pieter Adolf van Wickevoort 102 CKOMMKLIN. 

Crommelin, geb. Amsterdam 16 Juni 1798, lid raad aldaar, 
f h. Wildhoef onder Bloemendaal 15 Sept. 1874, tr. Amster- 
dam 20 Jan. 1825 f Cornelia Willi nk, geb. aldaar 13 Aug. 
1802, f Arnhem 5 Juli 1869, dr. van Jan en Cornelia 
Kops. 

Uit dit huwelijlc: 

1, Jan Pieter, volgt XI, 

2. Willem Philip van Wickevoort Crommelin, geb. 
Amsterdam 4 Dec. 1836. [h. Wildhoef onder Bloemendaal en 
Amsterdam.] 

XI. f Mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, 
geb, Haarlem 22 Feb, 1830, f aldaar 19 Oct. 1901, tr. Heem- 
stede 5 Jan. 1854 + Gonda Suzanna Margaretha van 
Lennep, geb. Amsterdam 20 Juli 1833, f Haarlem 1 Feb. 
1886, dr. van Mr. Jacob Abraham en Anna Willi nk. 

Uit dit huwelijlc: 

Cornelia van Wickevoort Crommelin, geb. Haar- 
lem 20 Juli 1856. [Haarlem.] 

». 

Xter . f Mr. Henri Samuel van Wickevoort Crom- 
melin, geb. Amsterdam 30 Sept. 1804, ontv, te Schooten, 
f h. Woestduin onder Bloemendaal 26 Feb. 1874, tr. Haarlem 
15 Mei 1830 f Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Bar- 
naart, geb. Haarlem 14 Juni 1809, f 's-Gravenhage 21 April 
1890, dr. van Jhr. Willem Philip, heer van Bergen en 
Zandvoort, en Elisabeth Cornelia Hillegon daT eding 
van Berkhout, 

Uit dit kuiv eMjk: 

1. Aarnoud, volgt XI. 

2. Henri ette Elisabeth van Wickevoort Crom- 
melin, geb. Haarlem 27 Jan. 1835, tr. Heemetede 9 Juni 
1859 f Mr. Jan Dionijs Viruly, geb. Rotterdam 29 Dec. 
1831, f h. Leeuwenbergh onder Yoorburg 29 Aug. 1905, zn, 
van M i c h i e 1, heer van Vuren en Dalem en Johanna Catha- 
rina Math ij seen, [h. Leeuwenbergh onder Voorburg.] 

3. Maurits Willem, volgt XlbiS, 

4. WilhelminaAdolphinavanWickevoortCrom. CTIOKMBLIN. 103 

melin, geb. Haarlem 21 Mei 1843, tr. aldaar 12 Sept. 1867 
Jhr. Jacob Alexander Roell, geb. Amsterdam 8 Aug. 
1838, gep. vice-admiraal, oud-minister van Marine, adj. i. b. d,, 
zn. van baron Mr. Herman Hendrik en Eliabeth van 
de Poll. ['s-Gravenhage, li. ter Noot.] 

5. Iman yan Wickevoort Crom melin, geb. li. Woest- 
duin onder Bloemendaal 27 Maart 1850, oud-ambtr. H. I J. S. M. 
[Amsterdam.] 

XI. f Aarnoud van "Wickevoort Crommelin, geb. 
Amsterdam 7 Juni 1833, f Nieuwer-Amstel 13 April 1887, 
tr. 's-Gravenhage 5 Oct. 1865 Jkvr. Louise van Eeenen, 
geb. Amsterdam 7 Juni 1845, dr. van Jhr. Mr. Gerlach 
Cornelis Johannes en Clara Frederic a van de Poll. 
[Amsterdam.] 

XJit cUt Mtwelijk: 

1. Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort 
Crommelin, geb. Beverwijk 11 Oct. 1866, redacteur Nieuwe 
Courant. 

2. Joan Maurits van Wickevoort Crommelin, geb. 
Beverwijk 3 Nov. 1867, oud-luit, ter zee le kl. [Amsterdam.] 

3. Gerlach Cornelis Joannes, volgt XII. 

4. Emilia CatherinavanWickevoortCrommelin, 
geb, h. Meerzicht onder Velsen 18 Mei 1876, tr. Amsterdam 
2 Aug. 1900 Cornelis Rudolf Hendrik Spoor, geb. 
2 Aug. 1 867, kunstschilder, zn. van Cornelis Roelof 
Hendrik en Mari a Cornelia van der Groen. [Am- 
sterdam.] 

5. Hendrik Wilhelm vanWickevoort Crommelin, 
geb. Utrecht 28 Aug. 1879. [Amsterdam.] 

XII. Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort 
Crommelin, geb. h. Meerzicht onder Velsen 2 April 1874, 
secretaris der Algemeene mrj van levensverzekering, tr. Brussel 
27 Aug. 1902 Maria Theresia Weiler, geb. aldaar 20 
Juni 1875, dr. van Maximilien en Agnes Schumacher, 
[Brussel.] 

Uii dit huivelijk: 

Louise Agnes Maximilienne van Wickevoort 
Crommelin, geb. Ixelles 25 Mei 1904. 10 1 CKOMMELIN. 

Xlbis. Maurits Willem van Wickeyoort Crom- 
melin, geb. Haarlem 25 Mei 1838;, zijdehandelaar en oud- 
consul te Zurich, tr. 's-EIertogenbosch 4 Sept. 1862 Jkvr. 
Maria Henriette Wilhelmina de Jonge ran Zwijiis- 
bergen, geb. Helvoirt 28 Mei 1843, dr. van Jhr. Marinus 
iJonifaoius Willem, heer van Dreischor, en Adrian a 
G e 1 i u o k. [Zurich. ' 

Hit dit hmvelijk : 

1 . Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, 
geb. 's-Hertogenbosch 2 Juni 1863, coneul-generaal Jionorair 
der Kederlanden, tr. 's-Gravenhage 9 Sept. 1897 Jkvr. Char- 
lotte Gertrude Six, geb. 's-Gravenhage 13 Sept. 1864, 
dr. van baron Egbert Willem J u s t i n u s, heer van Oterleek, 
en J o li anna Maria IT e n r i e 1 1 e W i| c k e r h e 1 d Bisdo m. 
[Territet (Montreux) villa den Maronniera.] 

2. A n n a Maria Emilia F r a n c i s e a vanWickevoort 
Crommelin, geb. Bennekom, h. Marienhof, 8 Juli 1872, tr. 
s-Gravenhage 2 Juli 1891 Frederik Willem Small en- 
burg, heer van Stellendam, geb. 's-Gravenhage 20 Oct. 1860, 
ingenieur, zn. van Mr. Kicolaaa Jacobus Willem, heer 
van Stellendam, en Henrietta KlasiuaThooft. [Zurich. ] 

AAAC. 

VHIbis. f Jan van Wickevoort Crommelin, geb. 
h. Arenberg aan de Bilt 4 Oct. 1735, koopman te Utrecht, 

f , tr. Schoonhoven 17 Juli 1/68 f Elisabeth 

Oatharina Mulder, geb. Mijdrecht 26 Maart 1743, f Hoorn 
19 Kb v. 1826, dr. van Jan en Emerentia Petronella 
Huyk. 

IX. f Jan I m a ii Hend r ik van Wickevoort Crom- 
melin, geb. Waverveen 27 Juni 1775, lid le kamer, f Utrecht 
4 Dec. 1841, tr. Hoorn 12 Maart 1799 f Ida Geertruida 
Baert, geb. Hoorn 26 Oct. 1773, f aldaar 8 Mei 1823, dr. 
van Ds. Petrus en Alida Velius. 

X, f I'etrue A 1 i d u s Cornelius van Wickevo.ort 
Crommelin, geb. Hoorn 25 Maart 1802, generaal-ma- 
joor art., f 's-Gravenhage 8 Sept. 1870, tr. Breda 14 April 
1827 f Emmerica Catharina Sebilla Elemaus, geb. CROMMELIN. 105 

Geertruidenberg 11 Juli 1804, f Amersfoort 28 Aug. 1839, 
dr. van Adrian us Gerardus en Maria Catharina 
Geertruida de Weert. 
XJit dit Jmwelijk: 

1. Jan Iman Hendrik Gerard Tan Wickevoort 
Crommelin, geb. Breda 11 Jan. 1828, gep. kap. reg. gre- 
nadiers en jagerSj tr. Haarlem 14 Juni 1855 f Carolina 
Maria Druyvesteyn, geb. Utrecht 6 Juni 1830, + Rot- 
terdam 27 Juli 1890, dr. van Cornelia en Jaeoba Louisa 
Catharina van Hees van den Tempel, [Reizend.] 

2. Edouard, volgt XI. 

XI. f Edouard van Wickevoort Crommelin, geb. 
Amersfoort 21 Oct. 1833, majoor der cav,, f 's-Gravenhage 
7 Not. 1891, tr. Haarlem 28 April 1858 Marie Celine 
Cornelie Henriette Storm de Grave, geb. Woensel 
20 Aug. 1836, dr. van Cornelia Marinas en Celine 
Pauline Isaure van Beugen. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit Jmwelijk: 

1. Emm erica Catharina Sibilla van Wickevoort 
Crommelin, geb. Haarlem 11 Maart 1859, tr. 's-Graven- 
hage 19 Juli 1883 Guillaume Jean Theodore baron 
Stratenus, geb. Hannover 1 Maart 1858, zn. van baron 
Mr. Anthony Jan Lucas en Susette Otheline Con- 
stance barones van der Duyn. [h, Kieuw Bande onde^r 
Diepenveen.] 

2. Alida van Wickevoort Crommelin, geb. Deventer 
25 Nov. 1863, tr. 's-Gravenhage 22 Nov. 1898 Jhr. Mr. Dr. 
Jacques Edouard de Stiirler, geb. Tajoe (Pati) 8 Aug. 
1855, minister resident, zn. van Jhr. Johann Wilhelm 
Eduard en Johanna Frederica Dinger, [Athene.] 

3. Celine Cornelie van Wickevoort Crommelin, 
geb. Deventer 28 Feb. 1865, tr. 's-Gravenhage 7 Dec. 1886 
Louis Joseph Marie van Delft, ecuyer, geb. 
St.-Josse-ten-Noode, 8 Deo. 1854, kunstschilder,, zn. van 
Charles Joseph en Florence Josephine Huet. 
[Beirendrecht, Beirendrecht, prov. Antwerpen.] 

4. Cornells Julius van Wickevoort Crommelin, 
geb. Zutfen 4 April 1868, kunstschilder, tr. St.-Josse-ten- 106 CROMMELIN. 

Noode 23 Aug. 1905 Catherine Marie Josephine 
Muller, geb. Amsterdam 22 Juni 1863, dr. van Pet r us 
Johannes en Sophia Marie Anna Brand a. [BrusseL] IVbis. f Jean Crommelin, geb. St-Quentin 19 Maart 
1603, f aldaar 4 Juni 1659, tr. 17 Sept. 1623 f Rachel 
Tacquelet, geb. in 1609, f Parijs 16 Aug. 1686, dr. ran 
Gruillaume, heer Tan Gricourt en Marie de Maucroix. 

V. f Daniel Crommelin, geb. St-Quentin 28 Feb. 1647, 
f New-York 15 April 1725, tr. Parijs 28 Oct. 1674 fAnne 
Testart, geb. St-Quentin 17 Feb. 1651, f New-York in 1702, 
dr. yan Pierre en Catherine Bossu. 

VI. f Charles Crommelin, geb. Parijs omstreeks 1676, 
f New- York 9 Mei 1740, tr. aldaar Anne Sinclair, geb. 
1690, f 1743. 

VII. f Daniel Crommelin. geb. New-York 11 Nov. 
1707, werd 26 Juni 1737 poorter te Ainsterdam, f aldaar 
18 Jan. 1789, tr. Amsterdam 30 Oct. 1736 f Marie le 
Plastrier, geb. aldaar 11 Oct. 1711, f Amsterdam 30 
Maart 1776. 

Uit dit MiweHjk: 

1. Robert Daniel, volgt "VTII B.B. 

2. Gulian, volgt Vlllbis B.B.B. 

BB. 

VIII. -f Robert Daniel Crommelin, geb, Amsterdam 
23 April 1741, f h. Hofrust onder Muiderberg 1 Jan. 1808, 
tr. Amsterdam 1 Feb. 1769 f Maria Elisabeth Noort- 
wijck, geb. aldaar 21 Aug. 1751, f Amsterdam 28 Maart 
1798, dr. yan Claude en Elisabeth de Haan. 

Hit dit hwweUjk: 

1. Claude, volgt IX BBH. 

2. Samuel, volgt IXbis BBI. 

BBH. 

IX. t Claude Crommelin, geb. Amsterdam 30 Nov. 
1769, lid van den raad aldaar, f Amsterdam 2 Oct. 1824, tr, 
als wedr. van Catharina Elisabeth Douwes, 2° Yssel- CUOMHELIN. 107 

stein 19 Juli 1802 f Jaooba Catharina van der 
Muelen, geb. Utrecht 12 Feb. 1770, f Amsterdam 13 Maart 
1843, dr. van Pieter Jacob en Maria Martina van 
Panhuys. 

Uit dit JmweUjk: 

1* Gulian Cornell s, volgt X S. 

2. Eeinhard, volgt Xbis T. X. f Gulian Cornells Crommelin, geb. Amsterdam 
26 Juni 1809, f h. de Lathmer onder Wilp 10 Feb. 1891, 
tr. Amsterdam 14 Mei 1834 f Louise Smiasaert, geb, 
aldaar 30 Aug. 1809, f h. de Lathmer 20 Dec. 1871, dr. van 
Marinus Adriaan Perpetuus en Maria F e ij t a m a, 

Uit dit Jmivelijk : 

1. Maria Crommelin, geb. Amsterdam 5 Maart 1835. 
[Utrecht.] 

2. J a cob a Catharina Crommelin, geb. Amsterdam 
19 April 1837, tr. Wilp (h. de Lathmer) 20 Aug. 1874 
f Mr. Anton Eeinhard Falck, overl. Utrecht 17 Maart 
1894. [Utrecht.] 

3. Marinus, volgt XI. 

4. Elisabeth Crommelin, geb. Amsterdam 1 Feb. 1840, 
tr. Voorst 11 April 1877 Nicolaaa Jan Agatho Chris- 
tiaan Swellengrebel, geb. Rotterdam 11 Nov. 1837, 
oud-directeur postkantoor te Arnhem, zn. van Mr. J oh an 
Hendrik Willeni en Geertruida Anna Elisabeth 
H o ff m a n. [Arnhem.] 

5. Robert Daniel, volgt XTbiS. 

6. Jacob Willem Hendrik, volgt Xlter, 

7. f Gulian Cornells Crommelin, geb. Amsterdam 
12 Juli 1845, f Arnhem 20 Oct. 1905, tr. Amsterdam 16 Sept. 
1875 Wilhelmina Gouda, geb. aldaar 29 Nov, 1851, dr. 
van Pieter en Henriette Adrienne Kosterman. 
[Arnhem.] 

8. Willem Jacob Eli a a, volgt Xlquater. 

9. Marie Louise Crommelin, geb. Amsterdam 15 Dec. 
1848, tr. Deventer 26Aprill894 Jhr. Otto Adriaan Smis- 108 0RO3OLELIN. 

saert, geb. h. de Haere onder Olst 19 Aug. 1848, zn. van 
Jhr. C h a i* 1 e s L u c i e n Marin, heer van de Haere , en Jkvr. 
Anna Sophia Isabella Lewe tot Aduard en Tvedr. 
van Jkvr. 6cile de Kock. [h. Roobrug onder Diepenveen.] 

10. Anna Agneta Grom meli n, geh. li. de Lathmer 
6Junil851, tr. Utrecht 24 April 1896 f Pieter de Raadt, 
geh. Hi 1 lege rs berg 7 Sept, 1841, f Gonda 16 Sept. 1901, zn. 
van Leendert en Aaltje Visser. ' ['s-Gravenaage.] 

11. Agatha Elisabeth Orora m el i n, geb. h. de Lathmer 
2 Dec. 1852. [h. Wijnbergen onder 01st.] 

12. Hendrik^j volgt Xlquinquies. 

XI. f Mr. Marin us Crommelin, geb. Amsterdam 7 Oct. 
1838, reel iter te Utrecht, f h. Kerabergen onder Zeist 
9 Maart 1907, tr. Utreeht 13 Sept. 1866 Sophia Carolina 
Agatha Willemina van Dielen geb. Utrecht 24 Aug. 
183 7 j dr. Tan Mr. Will em Matthias Jan en Jkvr. Hen- 
ri e 1 1 e Sophia A 1 e w ij n. [h. Kersbergen onder Zeist.j 

Uit dit hmvelijk: 

1 . Henriette Willemina Orommelin, geb. Dordrecht 
7 Deo. 1870, [h. Kersbet-gen.] 

2. Claude, volgt XII. 

XII. Mr. Claude Crommelin, geb. Dordrecht 21 Oct. 
1873, oud-legatiesecretaris le klasse, tr. 's-Graveuhage 20 
Juni 1901 Jkvr. Elisabeth Anna v an Sc huy lenb ur ch, 
geb. h. Wisch onder Terborg 13 Mei 1880, dr. Tan Jhr. 
W i 1 1 e m L o d e w ij k, heer van Wisch en Frederica 
Augusta gravin van Limburg Stirum. [h. de Lathmer 
onder Wilp, gemeente Voorst.] 

Uit dit fouwelijk: 

Charles Louis Frederic C r o m m e 1 i n s geb. 's-Gra- 
venhage 7 Maart 1906. 

Xlbis. f Robert Daniel Crommelin, geb. h. Hout- 
rust bij Haarlem 20 Juli 1841, oud-luit. ter zee le kl., lid 
der firma Tutein Nolthenius en de Haan, in effecten, te Am- 
sterdam, f 's-Graveuhage 4 April 1907, tr. Amsterdam 28 
Sept. 1876 Julie Elisabeth Tutein Kolthenius, geb. 
aldaar 22 Sept. 1853, dr. van Julius Hendrik en Elisa- 
beth Maria We y mar. [reizend.j CHOMMELIN. 109 

Uit dit huwelijk: 

1. Claude August, volgt XII. 

2, Henri, volgt Xllbis. 

3, Kitty Crommelin, geb. Amsterdam 12 Oct. 1885, 
tr. 's-Gravenhage 11 Mei 1906 Philip de Kanter, geb. 
Haarlem 8 Jan. 1876, oud-luit. ter zee le kl.. adj.-inspecteur 
vervoer H. I J. S. M.,. zn. van W i 1 1 e m Johannes Hendrik 
en Francesca Maria dee Torabe. [Amsterdam.] 

4. Kudolph Maximiliaan Crommelin, geb. Amster- 
dam 24 Jan. 1888. 

XII. ClaudeAugust C r o m m e 1 i Uj geb. Nieuwer-Amstel 
22 Dec. 1878, conservator aan liet natuurkundig laboratorium 
te Leiden, tr. 22 Dec. 1905 Anna Petronella deKanter, 
geb. Vlissingen 25 Nov. 1880, dr. van Will em Johannes 
Hendrik en Francesca Maria des Tom be. [Leiden.] 

Uit dit h/uivelijlc: 

1. RobertDaaielOrommelin, geb. Leiden 18 Jan. 1907. 

2. Rudolph Maximiliaan Crommelin, geb. Leiden 
19 April 1908. 

XHfois. HenriCrommelin, geb. Xieuw ev-Amstel 1 9 Maart- 
1880, onder-directeur Hollandbank te Spokane (Washington), 
tr. Helena (Montana) 21 Nov. 1906 Antoinette Wilder 
Broadwater, geb. aldaar 23 April 1879, dr. van Charles 
Arthur en Julia Kate Chumasero. [Spokane, Was- 
hington.] 

Uit cl/lt liuivelijk: 

Jacques Broadwater Crommelin, geb. Spokane (Was- 
hington) 26 Feb. 1909. 

Xlter. Jacob W i 1 1 e m Hendrik Crommelin, geb. 
Amsterdam 27 Feb. 1844, oud-directeur der Kente-cassa, tr. 
Amsterdam 4 Juni 1875 Clara Wilhelmina Wilkens, 
geb. Diepenveen 7 Jul! 1847, dr. van Lnieo Aubin en 
Agneta Gabriella Wilkens. [h. Heehorst onder Drie- 
bergen.] 

Uit (bit huw elijk : 

1. Daniel, volgt XII. 

2. Aubin XT n i c o Crommelin, geb. Amsterdam 12 Sept* 
1880. [Amsterdam.] 110 CROMMELIN. 

3. Mar i en Crommelin, geb. Amsterdam 5 Feb. 1882, 
tr. Hilversum 28 Feb. 1907 Cecilia Louise Boisse vain, 
geb. Amsterdam 18 Dec. 1875, dr. van Willem en Cecilia 
Henriette Nugent. [Santpoort.] 

4. Walter Louis Crommelin, geb. Amsterdam 21 Dec. 
1883. [Rotterdam.] 

5. Henri Crommelin, geb. Amsterdam 10 Oct. 1885. 
[New-York.] 

XII. Daniel Crommelin, geb. Amsterdam 24 Jan. 1879, 
zendeling-leeraa l*, tr . Bern 23 Aug. 1 906 Helena Anna 
Niehaus, geb. aldaar 19 Sept. 1879, dr. van Prof, Dr. Paul, 
en Anna Kaufmann. [Djombang, Modjo Warno.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Desire e Marguerite Crommelin, geb. Modjo Warno 
9 Aug. 1907. 

2. Clara Elisabeth Crommelin, geb. Modjo Warno 
9 Juli 1909. 

Xlquater. f Willem Jacob Elias Crommelin, geb. 
Amsterdam 17 Mei 1847, f Hilversum 7 Jan. 1890, tr. Am- 
sterdam 4 Mei 1876 Hendrika de Graaf, geb. Elden 30 
April 1852, dr. van Nicolaas Hendrik en Johanna 
Elisabeth Pier son. [Brummen.] 

Uit (Ut. hmvelijk : 

1. Mr. Grulian Cornells Crommelin, geb. Amsterdam 
21 Feb. 1877, advocaat en procureur. [Brummen.] 

2. Johanna Elisabeth Crommelin, geb. Amsterdam 
13 Mei 1878, tr. Brummen 29 Mei 1901 Mr. Johan Hen- 
drik Willem Swellengrebel, geb. Hillersberg 30 Aug. 
1874, hoofdcommies ter secretarie, zn, van Mr. Mari Adri- 
aan en Ida de Grraaf. [Rotterdam.] 

3. Jan Lodewijk Crommelin, geb. Amsterdam 3 Juli 
1880, oeconooni. [Brummen.] 

4. Jacoba Catharina Crommelin, geb. Hilversum 
2 Jan. 1885. [Brummen.] 

Xlquinquies. Mr. Hendrik Crommelin, h. de Lath- 
mer 17 Jan. 1854, oud-burgem. van Voorst, tr, Zutpheu 13 Jan. 
1881 Geertruid Anna Aletta barones van Sytzama, 
geb. Bergum 26 April 1856, dr. van baron Mr. Johannes CKOMMELIN. Ill 

Galenus Willem Hendrik en Jkvr. Sjoerdtje Wier- 
dina van Haersma de With, [reizend.] 

Uit d/it hAiwelyjk .* 

Armand Crommelin, geb. Doesburg 15 Nov. 1882. 

T. 

Xbis. f Mr. Eeinliard Crommelin, geb. Amsterdam 
10 Oct. 1810, f h. Kortenburg onder Wageningen 2 Is or, 
1871, tr. Leeuwarden 26 Mei 1837 f Fred erica Willi el- 
mine Crommelin, geb, Hillegom 1 Juli 1815, f Amster- 
dam 19 Jan. 1875, dr. van Ds. Samuel en Magdalena 
Wilhelmina Brouwer. 

Uit cUt huweMjk: 

1. f Olaudina J a cob a Crommelin, geb. Amsterdam 
7 April 1838, f Maastricht 15 Oct. 1870, tr. Wageningen 18 
Mei 1864 Ds. Jacobus Gann Dun, geb. Yeenendaal 5 
Aug. 1836, emeritus predikant, zn. van Hendrik en Wil- 
helmina Johanna Meyster. Hij hertr. 1873 Anna 
Louisa Agatha Witsen Eli as. ['s-Gravenhage.] 

2. f Armand Jacob Crommelin, geb. Amsterdam 6 
Aug. 1841, f Palembang 19 Aug. 1885, tr. Batavia 8 Nov. 
1869 Arnoldina Wilhelmina Johanna van Haren- 
carspel, geb. Wageningen 2 Oct. 1842, dr. van Jolian 
Pieter en Adrian a Johanna Akersloot.Zij hertr. 1892 
Jan Lambert Schurink, wedr. van Susanna Cramer. 
[Wiesbaden.] 

3. Mr. Frederik Rein hard Crommelin, geb. Drie- 
bergen 11 Sept. 1842, kantonrechter te Haarlem mermeer, tr, 
Amsterdam 4 Mei 1871 f Anna Maria Johanna Bo u kens, 
geb. Arnhem 20 Nov. 1846, f Haarlem 27 Oct, 1902, dr. van 
Mr. ArendAnthonius enAdrianaMargaretha barones 
van Haersolte. [Haarlem.] 

4. Adriaan Herman Wijnand, volgl XI. 

5. Gulian Daniel Crommelin, geb. Driebergen 18 Mei 
1846, direoteur Bataafsche Hypotheekbank, tr. Hilversum 17 
Mei 1871 t Henriette Maria Boissevain, geb, Amster- 
dam 11 Maart 1844, f Baden-Baden 6 Sept. 1893, dr. van 
Eduard Constantin en Emma Burridge Nicholls. 
[Amsterdam.] 112 CROMMELIX. 

6. Maria Elisabeth Crommelin, geb. Amsterdam 3 
April 1851, tr. Amsterdam 18 Mei 1876 Grerrit Wende- 
laar, geb. aldaar 15 Juni 1848, commissionair in effecten te 
Amsterdam, zn. ^an Fokke Eelke en Wijnanda Naclie- 
nius. [Amsterdam en Driebergen. h. Silvana.] 

7. t Adele Crommelin, geb. Driebergen 15 Oct. 1852, 
+ Arnliem 11 Mei 1908, tr. Amsterdam 21 Mei 1874 Mr. 
Gerard Wttewaall, geb. Voorst 13 Juni 1844, ra-adslieer 
gerechtsliof, zn. van Jan en Helena Em el i a van Felde. 
[Arnliem.] 

XI. f Mr. Adriaan Herman Wijnand Crommeliu, 
geb. Amsterdam 5 Maart 1845, notaris te Utrecht, f aldaar 
27 Juni 1884, tr. Deventer 21 Juni 1876 + Ant o ni a C atha- 
rina Yssel de Schepper, geb. aldaar 21 Maart 1855, 
f Utrecht 24 Nov. 1888, dr. van A d a m en Joanna 
Adriana Kruimel, 

Uit clit kwweUjk : 

1. Mr. Frederik Keinhard Crommelin, geb. Amster- 
dam 6 Juli 1877, volontair ter secretarie te Voorsehoten. 
[Leiden, j 

2. Mr. Adam Crommelin, geb. Amsterdam 8 Maart 1879, 
advocaat en procureur, tr. Haarlem 4 Feb. 1909 Marga- 
retha Olowina van derMersch, geb. Assen 22 Maart 
1880, dr. van Mr, Arnold Adriaan en Jkvr. Anna Maria 
Wilhelmina Jacoba Backer. ['s-Gravenhage.j 

3. Adriaan Herman Wijnand Crommelin, geb. De- 
venter 2 Aug. 1881, werkzaam bij de Swissbankverein. [Londen.] 

B.B.I. 

IXbis. f Samuel Crommelin, geb. Amsterdam 21 Oct. 
1774, predikant te Leeuwarden, emeritus in 1847, f aldaar 
6 Aug. 1858, tr. Amsterdam 20 Sept. 1802 f Magdalen a 
Wilhelmina Brouwer, geb. aldaar 21 Feb. 1774, f Leeu- 
warden 30 April 1854, dr. van Frederik en Margaretha 
Maria Koekebakker. 

3C. f Samuel Crommelin, geb. Rozendaal 26 Sept. 
1809, kap. der inf., t Arnhem 7 Maart 1901, tr. 's-Graven- 
hage 2 Mei 1844 f Antonia JohannaCharlo it a Emauts, CROMMEUN. 113 

geb. aldaar 16 Oct;. 1821. f Arnhem 2 Sept. 1906, dr. yen 

Mr. Maroellus en Henrietta Isabella Tan der Fee n. 
Uit dit hikweUjlc : 

1. Samuel, volgt XI. 

2. Marcellus, volgt XlfoiS. 

3. Sophia Antonia Johanna Charlotta Crom- 
melin, geb. Leeuwarden 12 Sept. 1858. [Arnhem.] 

4. Gulian Balthasar, volgt Xlter. 

XI. f Samuel Grommelin, geb. 's-Gravenhage 25 
April 1848, notaris te Leiden, + Arnhem 2 Sept. 1890, tr, 
Zalt-Bommel 30 Oct. 1874 f Laurence Henriette Agatha 
van de Garde, geb. aldaar 2 Dec, 1853, f 's-Gravenhage 
8 Jan. 1903, dr. van Pieter Adrianus en Sara Ber- 
truda Hanedoes, 

Vit <Hi h'imelijk: 

1. Sara Bertruda Grommelin, geb. Katwijk a. d.Kijn 

29 Nov. 1875, tr. Leiden 1 Juni 1897 Mr. Jan Charles 
August Everwijn, geb. Noordwijk 15 Nov. 1873, referen- 
daris dep, van landbouw en nijverheid, zn. van Dr. Jan en 
Ana ali a Augusta Strieker. r 's-Gravenhage.] 

2. Samuel Grommelin, geb. Katwijk a.d.Bijn 7 Julil877, 
commiesionnair in effecten, lid der firma Grommelin en 
Bouwmeester, tr. Laren (G.) 8 Juni 1906 J a cob a Fran- 
c i n a barones van der Borch, geb. VGravenhage 16 Dec. 
1879, dr. van baron Mr. Allard Philip Reinier Garel, 
heer van Verwolde, en Pauline Adrienne Jacqueline 
barones van Kuylen van Nrjevelt. [Haarlem.] 

3. Laurens Henry Agathus, volgt XII. 

XII. Lanrens Hendrik Agathus Grommelin, geb. 
Katwijk a. d. Rijn 19 April 1879, le luit.-adj, cav., tr. Arnhem 

30 April 1903 Jenny Wilhelniina Jacoba Wurfbain, 
geb. Arnhem 19 Aug. 1880, dr. van Marinus Garel en 
Henriette Maria Weetjcn. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit huweUjh: 

1. Laurens Henry Agathus Grommelin, geb. 
Deventer 2 Mei 1904. 

2. Henriette Maria Grommelin, geb. Deventer & 
April 1908. 114 CROMMELIN. 

Xlbis. Marcellus Crommelin, geb. Amsterdam 11 
Sept. 1851, oud-burgem. van Koudekerk, tr. Leiden 14 Maart 
1878 Catharina Jacoba Abrahamiua Bierens de 
Haau, geb. Deventer 10 Jan. 1853, dr. van Prof. Di\ D avid 
en Jeanne Christina Justina Ussel de Schepper. 
[Nijmegen.] 

XJii cUt hu'Welijh: 

Antonia Johanna Crommelin, geb. Koudekerk 29 Mei 
1882, tr. Nijmegen 2 Mei 1906 Frederik Joan Con- 
st a n t ij n baron vanHardeflbroekyanAmmerfltol, geb, 
h. Randenbroek onder Amersfoort 2 Nov. 1876, le lnit. inf., 
zn. van baron Grodert Jan en Catharina Octavia 
Yssel de Schepper. [Nijmegen.] 

Xlter. Guli an Balthazar Crommelin, geb. Arn- 
hem 15 Maart 1862, commissionnair in effect en, lid der firma 
Crommelin en Wolterbeek te Amsterdam, tr. 1° 's-Gravenliage 
9 Aug. 1883 JeanneMathisia Hillegonda Gerardina 
Verniers van der Loeff, geb. Rotterdam 30 Maart I860, 
dr. van Mr. Herman Cornells en Nicola Henrietta 
Grobee (dit huwelijk werd 15 Maart 1894 te Amsterdam 
ontbonden); tr. 2° Nijmegen 15 Jan. 1896 Adriana Sophia 
Bohtlinglc, geb. aldaar 24 Aug. 1863, dr. van Willem 
Constant ijn'en Adrian 8ophia Ketjen. [Haarlem.] 

XJit het eerate huwelijk: 

1. Samuel Archie Guido Crommeiin, geb. Amster- 
dam 26 Juli 1885. 

Uit het tiveede huivclijk : 

2. Gulian Robert Daniel Crommelin, geb. Haarlem 
18 Aug. 1897. 

3. Will em Constant Crommelin, geb. Haarlem 3 
April 1901. 
VAN DAM. 115 

VAN DAM. 

Protestant. — Delft. 

Wapen : In silver een gehanteelde verlaagde 
roode ~ke$>er } vergezeld van Uen rmim- vcm 
hetzelfde, boven tweemaal 2 en 1, beneden 
l f 2 en 1. Helmteeken : een uifkomende 
gouden griffio&n-. Dekkleeden ; zttver en rood, 
Schildliouders : twee gouden griffioenen. 

Stamreeks. 

I. f Willem (waarschijnlijk zoon van Or e r r i t en gehuwd 
met Jannetje Daniel a). 
Uit ddt huivelijlc : 

1. f Gerrit Willemsz wiens nakomelingen zich van 
Damme hebben genoemd. 

2. Bar en t , volgt II. 

XI. f Barent Willemszn [van Dam], saahverker te 
Delft, t Delft, begr. 25 Feb. 1671, tr. aldaar 9 Mei 1621 
-f Soetge (vermoedelijk dr. van Jan Florisz. en Jann et je 
Jacobs) f Delft, begr. 10 Mei 1671. 

III. f Poulus Barents zn. van Dam, ged. Delft 8 Mei 
1634, saaiwerker aldaar, begr. aldaar 7 Mei 1671, tr. Delft 
17 Nov. 1658 f Maria van der Hagen, f Delft, begr. 
15 April 1671, dr. van Jacob. 

IV. f Will em Pouluszn. van Dam, geb. Delft 14 
Nov. 1661, f aldaar 7 April 1757, tr. Delft 19 Oct. 1681 
i Anna Siidelhaak, ged. aldaar 20 Sept. 1662, + Delft 
27 Mei 1740, dr. van Hendrik Jurrriaanezn. en Sara 
Fransdr. Vergelt. 

V. f Dirk van Dam, geb. Delft 29 Oct. 1694, koop- 
inan te Rotterdam, gasthnismeester, vendrig der gclrutterij, 
f Rotterdam 28 April 1769, tr. aldaar 29 Sept. I7l7 f Cor- 
nelia de Cromme, geb. Botterdam 21 Jan. 1697, f aldaar 
7 Mei 1757, dr. van JacobG-erritsz. en Christina Ariena 
van W ij k. 

VT. fWilhelmus van Dam, geb. Rotterdam 2 Nov. 
1719, koopman, zeehandelaar aldaar, schepen van Beukels- 116 VAN DAM. 

dijk, Oost- en West-Blomniersdiik gen, Oool 1746, van de 
hooge vierschaar van Schieland 1761, vaandrig der achutterij, 
f Rotterdam 17 Jan, 1803, tr. aldaar 24 Aug. 1746 f Mar ga- 
f retha van der Kl o o t, geb. Rotterdam 7 Nov. 1720,. 
aldaar 8 Nov. 1779, dr. van Sever ijn en Johanna Elisa- 
beth Wolffganck. 

VII. f Dirk Willem van Dam, geb. Rotterdam 13 Dec. 
1748, kooprnan aldaar, schepen van Schieland, provisioneel 
raadl795, f Rotterdam 17 Feb. 1795, tr. Dordrecht 20 Oct. 
1778 f Maria Aletta van Wageningen, vrouwe van 
Brakel en Rodichem, geb. Dordrecht 22 Aug. 1759, f Rotter- 
dam 12 Dec. 1828, dr. van Jan en Agatha Maria Wil- 
helmius. 

VIII. f Wilhelmus van Dam, heer van Brakel en 
Rodichem, Snelrewaard enz., geb. Rotterdam 30 Dec. 1779, dijk- 
graaf van den Bommelerwaard beneden den Meidijk, burgem* 
van Brakel, kanunnik van St Marie, f 's-G-ravenhage 24 Dec, 
1858, tr. 1° Rotterdam 21 Jum 1803 f Madeleine Marie 
Geraud, geb. aldaar 30 Juli 1780, f Utrecht 14 Nov. 1846, 
dr. van Samuel en Maria Madeleine Boudet; tr. 2° 
Vleuten 21 Juli 1848 f H6lene Ditmars, vrouwe van 
IJaselveere, geb. Doornik 12 Mei 1822, f Leiden 22 Mei 1895, 
dr. van Hermanus en Jacoba van den Hem el. 

Hit het eer&te huivelijk: 

1. Dirk Willem, volgt IXA. 

2. Samuel Pierre Jean Charles, volgt IXbisB* 
Uit het tiveede Jt/mveUjk: 

3. Willemina Diederica Aletta Ditmars van 
Dam, geb. Brakel 14 Juli 1850, tr. 's-Gravenhage 27 April 
1870 f Frederik Jent j e Wi tt e v.e en, geb. de Lemmer 
1 Maart 1837, oud-hoofdcontroleur waarborg te Amsterdam,, 
•f 's-Gravenhage 7 Jan. 1906, zn. van Dr. Folkert Johannes 
en Titia Catharina Gerlsma. [Scheveningen.] 

A. 

Tak van Brakel. 

IX. f Dirk "Willem van Dam, geb. Rotterdam 14 April TAN DAM. 117 

1804, kap. dragonders, burgem. ran Fouderoyen fKleefl3Maart 
1850, tr. Noordwijk 17 Jnli 1838 f Charlotte Marie 
Trautmann, geb. Doesburg 21 Maart 1819, f 's--Crravenhage 

28 September 1899, dr. van Jean Paul en Henriette 
Marie G-eraud. 

Uit d-it hu^wel^h: 

1, Jean Paul Henri Mari Louis, volgt X. 

2. Thierry Gruillaume Marie Alex, volgt XbiS. 

X. f Jean Paul Henri Mari Louis van Dam, heer 
ran Brakel, geb, Ubbergen 8 Jan. 1843, wethouder Tan Wa- 
geningen, f aldaar 15 Jan. 1900, tr. 1° Barneveld 7 Feb. 
1866 f G-eertruida Adriana Matak Fontein, geb, Tiel 

29 Nov. 1837, f Wageningen 16 Feb. 1882, dr. vanPieter 
Dirk en Wilhelmina van Langeveld. 

Uit cUt fouwelij'k : 

1. Dirk Willem, volgt XL 

2. Pieter Dirk, volgt XlbiS. 

3. f Marie Charlotte van Dam, geb. Wageningen 4 
Oct. 1872, f Halberstadt 17 Aug. 1905, tr. Wageningen 6 
Dee. 1894 Lodewijk Hendrik Nicolaas Nedermeyer 
ridder van Bosenthal, geb. Sneek 17 Mei 1866, burgem. 
van Benkum, zn. van ridder Mr. Samuel Jan Theodoor 
Henri en Jkyr. Henriette Johanna Louise Nico- 
lette Bosch van BoBenthal. [Renkum.] 

4. Willi elm us Jan Jacob, volgt Xlter. 

XI. Dirk Willem van Dam, heer van Brakel, geb. 
Wageningen 22 Kov. 1866, tr. Zalt-Bommel 25 Oct. 1900 
Madelon Sophie Elisabeth Vermeulen, geb. aldaar 
7 April 1869, dr. van Hermanus en Louisa Hendrika 
Stort. [Brakel, h, Brakel.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Dirk Willem van Dam, geb. Woerden 16 Aug. 
1901. 

2. Louisa Geertruida Christina van Dam, geb. 
h. Brakel 24 Dec. 1904. 

XXbiS. Pieter Dirk van Dam, geb. Bennekom 8 Mei 
1868, grondeigenaar, tr. Zalt-Bommel 10 Aug. 1898 Marge- 
ritha Johanna Versteegh, geb. Nieuwaal 22 Feb. 1876, 118 VAN DA5I. 

dr. van G ij s b e r t Bastiaan en JeannetteAnnePetro- 
nella Adriana Brouwers. [Zalt-Bommel.] 
Uit dit huwelifo: 

1, Jean Paul Henri Mari Louis van Bam, geb. 
Zalt-Bommel 21 Maart 1901. 

2. Jean Anne Pieter Adriaan van Dam, geb. 
Zalt-Bommel 18 Juni 1903. 

Xlter. Wilhelmus Jan Jacob van Dam, geb. Wage- 
ningen 15 Maart 1876, grondeigenaar, tr, Oud-Alblas 19 Sept. 
1906 Jacoba Goverdina Boudet van Dam, geb. 
's-Gravendeel 12 Nov. 1886, dr. van Wilhelnius en Jo- 
hanna Naaktgeboren, (zie B. Xter.) [h. 't Spijker onder 
Brakel, en Gorinchem.] 

Uit dit hiwelijk: 

Jean Paul Henri van Dam, geb. h. 't Spijker onder 
Brakel 28 Nov. 1907. 

Xbis. f Thierry Guillaume Marie Alex TanDam, 
heer van Noordeloos en Overslingelandt (welke heerlijkheden 
hi] verkocht), geb. Groesbeek 3 Juli 1847, f 's-Gravenfrage 
15 Dec. 1904, tr. 1° Tiel 15 Sept. 1870 f Jacoba van 
Everdingen, geb. aldaar 13 Aug. 1848, f Tiel 13 Dec. 
1892, dr. van Mr. Nicolaas Theodorus Jacobus en 
SydiavanWinsen; tr. 2° Nieuwer-Amstel .. Oct. 1898 
Anna Henderika Gerhardina Sloenhek, geb. Helder 
25 Aug. 1864, dr. van Hendrik en Johanna Gerhardina 
Waldoor. ['s-Gravenhage.] 

Uit het eerste Jwivelijk: 

1. Charlotte Marie van Dam, geb. Hees 7 Juli 1871, 
tr. Dordrecht 4 April 1894 Will em de Beus, geb. aldaar 
30 Oct. 1867, kap. art., zn. van Mr. Jacobus Johan en 
Johanna Jacoba Slicher. [Utrecht.] 

2. Nicolaas Theodorus Jacobus, volgt XI. 

3. Jacoba Gerard a van Dam, geb. Gorinchem 12 Oct. 
1874, tr. Teteringen28 Aug. 1899 Jan Marie Will em A dr i- 
aanvanUzeren, geb. Werkendam 22 Sept. 1870, arts, zn. van 
Dr. Johannis en Elisabeth van Dus s el dorp. [Drumpt.] 

XI. Nicolaas Theodorus Jacobus van Dam, geb. 
Hees 2 Dec. 1872, ad minis trateur cultuurmij Mandaling, tr. VAN DAM. 119 

Buitenzorg 19 3?eb. 1895 Elisabeth Marie van Hot man, 
geb. land Semplak (Buitenzorg) 25 Sept. 1874, dr. ?an Oa- 
simir Jacobus Willem. [halte Tjibadak, Mandaling.] 
Uit het huweUjk: 

1. Pauline "van Dam, geb. land Dramaga (Buitenzorg) 
28 Nov. 1895. 

2. Adriana Wilhelmina van Dam, geb. land Tjiam- 
pea (Buitenzorg) 13 Sept. 1897. 

B. 

Tak van Hekendorp en IPolanen. 

IXbis. f Samuel Pierre Jean Charles van Dam, 
heer van Hekendorp en Polanen, geb. Utrecht 14 Jan. 1811, 
lid prov. staten van Noordbrabant, f Amsterdam 25 Feb. 1879, 
tr. 1° Zalt-Bommel 31 Maart 1836 f Catarina Matilda 
Bkbo, geb. Zwolie 1 Sept. 1815, f Zalt-Bommel 14 April 
1842, dr. van Derk Christiaan en Her manna Petro- 
nella Bennema; tr. 2° Vlijmen 3 Maart 1843 Jaeoba 
Goverdina van Herwaarden, geb, Heusden 1 .Tan . 1822, 
dr. van Jan Florisz. en Alida van Bergeyk. [Ylijmen.] 

Uit het tiveede huivelijh : 

1. Jean Charles } volgt X. 

2. Dirk Willem, volgt XblS. 

3. Wilhelmus, volgt Xter. 

X. t Jean Charles van Dam, heer van Snelrewaard, 
geb. VHjmen 11 Mei 1843, fabrikant, + Beusichem 20 Nov. 
1893, tr. 1° Tianen 12 Oct. 1865 + Adriana Cornelia 
Dupper, geb. aldaar 26 Aug. 1844, f Utrecht 20 Dec. 1881, 
dr. van Leonard Syes, Pierre en Adriana Maria 
Stavenisse de Brauw; tr. 2° Oegstgeest 4 Mei 1882 
Bertha Carolina Henriette de Buyter, geb. Tiel 21 
Nov. 1852, dr. van Barend en Henriette Carolina de 
Blank. [Utrecht.] 

Uit het eerste hwwelijk .* 

1. Leonard Syes Pierre, volgt XI. 

2. Adriana Maria Wilhelmina van Dam, geb. Zalt- 
Bommel 13 Maart 1872, tr. Wijk bij Duurstede 28 Sept. 1894 
t LeonarduB Nicolaas Kruyff, geb. Saesenheim 25 120 VAN PA.M. 

April 1869, buvgera. van Mijusheerenland, f aldaar 28 Jam 
1899, zu. van Leendert en Clasina Susanna van 
Waveren. [Utrecht.] 

3. Jan Jacob, volgt Xlbis. 
Uit het twe'ede hwwelijk. 

4. Jacoba Goverdina van Dam, geb. Wageningen 8 
April 1884. [Utrecht.] 

5. W i 11 e in. Hendrik Karel van Dam, geb. Wageningen 
18 Juni 1887, surnum. registratie. [Utrecht.] 

6. Gerard Pa ulus va n D a m,geb. Beusichem 9 Oct. 1891. 

7. Bertus Carel Henry van Dam, geb. Beusichem 16 
Oct. 1893. 

3CI. Leonard Syes P i e r r e v a n D a m, heer van Polanen, 
geb. Zalt-Bommel 1 Deo. 1869, antomobielfabriekant, tr. 
Arnhem 15 April 1897 Carolina Wilhelmina Bleck- 
raann, geb. aldaar 3 Maart 1872, dr. van August enHen- 
riette Antoinette van der Poel. [Arnhem.] 

Uit dit Jmwelijk : 

1. Leonard Charles August van Dam, geb. Arn- 
hem 18 Mei 1900. 

2. Benjamin D i rk v an Dam, geb. Yelp (G.) 24 Oct. 1903. 
XlfoiS. Jan. Jacob van Dam, geb. Wageningen 15 Dec. 

1873, lid firma C. Peereboom, te Amsterdam, tr, 's-Gravenhage 
17 Mei 1901 Johanna Clara Aartse, geb. Yoorschoten 
16 Nov. 1873, dr. van Coenraad Pieter en Johanna 
Clara Vosmel. [Bassum.] 
Uit dit huweli/jk : 

1. Johanna Clara v an D am, geb. Bussum 14 Nov. 1902. 

2. Jan Jacob van Dam, geb. Bussum 9 Maart 1908. 
Xfois. Dirk Will em van Dam, heer van Hekendorp, 

geb. Vlijmen 12 Juli 1854, grondeigenaar, tr. Nijmegen 23 
Juli 1884 Maria Louisa van Kuyk, geb. aldaar 9 April 
1855, dr. van Jacob Grada en Maria Helena Pool, 
[Zalt-Bommel.] 

Uit d/lt huwelvjk : 

1. Dirk Willem van Dam, geb. Zalt-Bommel 4 Juni 
1885, stud, oiv.-ing. [Delft.] TAN BAM DANEELS TAX WIJKHUYSE. 1 21 

2. Jacob Iteendert van Dam, geb, Zalt-Bommel 13 
Maart 1887, cadet art. K. M. A. [Breda.] 

3. Maria Helena van Bam, geb. Zalt-Bommel 25 Not. 1889. 

4. Samuel Pierre Jean Charles Tan Dam. geb. 
Zalt-Bommel 26 Mei 1891. 

5. George Otto van Dam, geb. Nijmegen 21 Oct. 1893. 
Xter. Wilhelmus Boudet van Dam, geb. Vlijmen 

17 Juni 1862, burgem. Tan Oud-Alblas, tr. 's-Gravendeel 
31 Mei 1883 Johanna Naaktgebor en, geb. aldaar 22 Oct. 
1860, dr. van Helis en Teuna de Voa. [Oud-Alblas.] 
Vit dit huwelvjk: 

1. Jacoba Goverdina Boudet ran Dam, geb. 's-Gra- 
vendeel 12 Not. 1886, tr. Oud-Alblas 6 Sept. 1906 Willi el- 
anus Jan Jacob van Dam, geb* Wageningen 15 Maart 
1876, grondeigenaar, zn. van Jean Paul Henri Mari 
Louis, heer Tan Brake!, en GeertruidaAdrianaMatak 
Fontein. [h. 't Spijker te Brakel en Gorinchem.] 

2. Samuel Pierre Jean Charles Boudet van Dam, 
geb. VGravendeel 13 Mei 1893. DANEELS VAN WTJKHTTYSE. 

Protestant, — Gent in Ylaanderen. 

Wapen: In zilver een roode keper vergezeld 
van drie staamde groene papegaaden met 
gesloten vhicJit 2 en 1, zwart gebekt en 
gepoot, rood geoogd, evnde vcm den vleugel 
en hop hlauw, staart rood en grom>. $choii~ 
derpunt rood. Helmteeken : een papegaa/i 
uit het schild imsschen een antieke -vlucM, 
rechts mlver en links groen Dekkleeden ; 
silver en groen, 

Stamreeks. 

I. f Jean -Dane els, tr. Gent omatreeks 1555 f Bar- 
b elk en van Wiecuese. 
122 DANEELS VAN WIJKHUYSE. 

II. f Antoniue Daneels, geb. Gent, tr, 2° aldaar 26 
Mei 1601 f Susanna van den Berg lie. 

III. f Joannes DaneelSj geb. Gent 14 Juli 1601, poorter 
te Middelburg 19 Oct. 1633, f aldaar 1 Juni 1665, tr. Ylis- 
singen 1638 f Petronella Engels Olljaars, geb. Ylis- 
singen, f Middelburg 28 Jan. 1668. 

IV. f Johannes Daneels, geb. Middelburg 12 Sept. 
1647, f aldaar 23 Aug. 1696, tr. 2° Middelburg 25 Jan. 1673 
f Christina van der Borre, geb, aldaar 23 Jan. 1655. 
f Middelburg 8 Aug. 1719, dr. van Dirk Cornelissen en 
Elisabeth Sergers. 

V. f Johannes Daneels, geb. Middelburg 5 Deo. 1679, 
f aldaar 25 Deo. 1736, tr. 2° 's-Gravenhage 10 April 1724 
f Oatharina Elisabeth Luyteeu, geb. aldaar, f Middel- 
burg 25 Oct. 1741, dr. van Mr. Daniel en Geertruyda 
Moutschap. 

VI. f Mr. Christiaau Daneels, geb. Middelburg 3 Maarfc 
1735, nam 1770 den naam van Wijkhuyse aan, vorstenjk 
IJsenburgs Oberamtsmann te Offenbach, + 's-Gravenhage 18 
Maart 1796, tr. aldaar 27 Aug. 1756 f Sara Geertruida 
Douglas, geb. Kleef 13 Aug. 1741, f 's-Gravenhage 28 April 
1804, dr. van Frans en Dina Elisabeth Hoe fk ens. 

VII. f Frans Daneels van Wijkhuyse, geb. Tiel 7 
Juni 1758, off. inf., burgem. van Bredevoort, f ISTijinegen 7 
April 1836, tr. Bredevoort 3 Dec. 1793 f Grada Wi He- 
rn in a Entink, ged. aldaar 30 Sept. 1764, f 's-Hertogenbosch 
19 Juni 1823, dr. van Jan Hendrik en Johanna Wil- 
lemina Arentzen. 

VIH, fChristiaan Daneels v an Wij khny s e, geb. 
Bredevoort 17 Juni 1797, luit.-gen. der art., f Arnhem 29 ISTov. 
1867, tr. Zutfen 23 Mei 1832 f Beiniera Wilhelmina 
barones Sloet tot Hagensdorp, geb. Kampen 10 Oct. 
1806, f Deventer 6 Get. 1888, dr. van baron Boudewijn 
Reint "Wolter, heer van Hagensdorp en Catharina 
Elisabeth Louise barones vanDedemvanVosbergen. 

IX. Adriaan Karel Daneels van Wijkhuyse^ geb. 
Bergen-op-Zoom 24 Sept. 1836, gep. directeur der registratie 
en domeinen. [Arnhem.] VAN DOORN 123 
VAN DOOKBT. 

Protestant. — Asperen. 
Wapen Van Doom: In zilver een in 
twee rijen rem sswa/rt en goud geschaakt Terms 
(van Doom), en een gouden schildvoet, 
beladen met een rood wiel van 8 spoken 
(Heusden). Helmteeken: een zwart-zilveren 
vhicht. Dekkleeden ; zilver en zivart. Schild- 
houders : twee rood getongde en rood ge- 
nagelde gouden griffioenen. 
Wapen Be Balbian van Doom: Ge- 
vierendeeld: I. en IV. in rood een gouden 
dolphijn, gehroond van H zelfde, recMop 
geplaatst (De Balbian) II. en III. in goud 
een rojoden leeuiv, getongd, genageld en ge- 
hroond vcm blauiv. Hartschild : het boven 
omschrevm ivapen van Doom. Helmteeken : 
een vAtlcomende Morenbuste, road gekleed, 
met gouden Jcraag en rood-zilveren hoofd- 
doek. Dekkleeden : goud en rood. 

Stamxeeks. 

I. f Willem Gijsberts, tr. omstreeks 1680 fKilleke- 
Z eger s. 

II. f Aerdt van Doom, ged. Asperen 11 Mei 1681, 
droesaard en dijkgraaf aldaar, f Asperen 31 Maart 1761, tr.. 
aldaar 15 Feb. 1705 f Elisabeth van Mauri k, geb. As- 
peren 31 Dec. 1686, f Asperen 18 April 1729, dr. vanJohan 
en Cornelia van Schaick. 

III. f Dirk van Doom, ged. Asperen 1 Nov. 1722,. 
schout en hoogheemraad aldaar, f Asperen 23 Oct. 1773, tr. 
Driel in Juni 1756 f Maria Elisabeth van Lith, ged.. 
aldaar 29 Aug. 1734, f Asperen omstreeks 1800, dr. van 
Adrianus en Hester Timmer. 

IV. f Jan Godard van Doom, ged. Asperen 13 Mei 
1770, kap. dragonders, + Groningen 14 Juli 1831, tr. 's-Her- . 124 VAN DOOUN. 

togenbosch in Oct. 1795 f Laurentia Pran^oige Chri s- 
tina Verster de Balbian, geb. 's-Hertogenbosch 28 Maart 
1773 f Utrecht 11 Jan. 1856, dr. Tan Johannes en Theo- 
dora van der Hoe yen. 
Jilt dit Jiuwelijk; 

1. f Jhr. Elisa Cornells Unico van Doom, zie 
Nederlcmd's Adelsboek 1910. 

2. f Gerard Johannes Marie van Doom, wiens tak 
in 1907 uitstierf. 

3. f Henricus Oatharinus van Doom, wiens tak 
'eveneens is uitgestorven. 

4. Cornelis Govert, volgt V. 

de Balbian van Doom. 

V. f Mr. Cornelis Go vert de Balbian Boom, geb. 
Purmerend 9 Maart 1809, kantonrechter te Utrecht, lid raad 
-aldaar, f Utrecht 12 Feb. 1888, tr., Groningen 19 Nov. 1836 
f Henriette Cornelia Philippina Wichers, geb. 
Groningen 19 Maart 1811, f Utrecht 31 Oct. 1883, dr. van 
'Willem Jacob Meurs en Jkvr. Wibbina Wichers. 

Uit dit huweUjk: 

1. Laurentia Johanna Sophia de Balbian van 
Doom, geb. Jutphaas 4 Oct. 1837. ['s-Gravenhage.] 

2. Wibbina de Balbian van Doom, geb. Jutphaas 
20 Juli 1839, tr. Utrecht 29 Mei 1873 Mr. Charles Mari 
Antoine Hartman, geb. 's-Gravenhage 16 April 1834, 
oud-ambtr. justitie, zn. van Mr. Mattheus Adrianus en 
Cornela Jacoba Philip se. [Voorburg.] 

3. Mr, Elisa Cornelis Unico de Balbian van 
Doom, geb. Jutphaas 27 Mei 1841, notaris. [Utrecht.] 

4. f Theodora Wilhemina de Balbian vanDoorn, 
geb. Utrecbt 14 Nov. 1846, f aldaar 6 Juni 1878, tr. Utrecht, 
29 Oct. 1874 Jhr. Willem Hendrik Pieter Calkoen, 
geb. Maart ensdijk 7 Feb. 1840, oud-afd. chef pro v. griffie van 
Utrecht, zn. van baron Abraham en Margaretha Cor- 
nelia Wilhelminu barones Snouckaert van Schau- 
b u r g. Hij hertr, Jkvr. Florentine Cornelie Marguerite 

. Rethaan Macare. [Utrecht.] van doorn — DUMBAR 125. 

5. Hendrik Ludolph de Balbian van Doom, geb. 
Utrecht 9 Feb. 1848, betaalmeester. ['s-Hertogenbosch.] 

6. Gerard Jacob de Balbian van Do orn, geb, Utreoht 
25 Oct. 1849, oud-le luit. inf. ['s-G raven h age.] 
DUMBAR. 

Protestant «. Schotland. 
W a p e n : hi y&lv&e tivee go-uden geleeuwde 
luipaarden, el kinder aan&imde, e'k een i/ier- 
kdnt blduw faissm met ' gouden kwasten 
tiisschen de voorpooteil houdende, %% %%% 
d e r d e gelijk Jcussen bmed&n tusschen d e 
achterpooten, Mt I a a t s t e d/raagt awn d& 
ond&rzijde twee geknoopte, schwingehruiste 
gouden Jcoorden, w Sjito hvasten eindigend* 
Helmteeken : een hussen. Dekkleeden : 
goud en hlwuw. 

Stamreeks. 

I. f Ds. Gavin Dumbar, geb. 1585, pred. te Elgin 
1612, f 1640, tr, f Maria Dundas, f n & 1660. 

H, f Arahibald Dumbar, geb. Elgin 1624, winkelier 
te Deventer, lid der gezworen gemeente en provisor aldaar, 
f Deventer 27 Sept. 1685, tr. Amsterdam 20 Maart 1650, 
f J an net je Jan knee lit, geb. Edam 1629, f Deventer 5 
Mei 1660, dr. van Olaes Janaz. 

III. f J acob Dum bar, geb. Deventer 7 Nov. 1655, 
gemeensma-n en commies aldaar, f Deventer 5 Aug. 1729, 
tr. aldaar 17 Mei 1677 f Aleida Fraes, geb. Deventer 4 
J uli 1650, f aldaar 22 J uli 1121, dr. van Gerrit en Wen- 
del in a Strockel. 

IV. f Mr. Gerhsrd Dumbar, geb. Deventer 24 Nov. 
1680, seor. aldaar, geschiedschrijver, f Deventer 6 April 1744, 
tr, als weduwnaor Tan j- Sara Maria van Steenbergh, 
2° Deventer 3 J an. 1712 + Anna Cu per, geb. aldaar 18 
April 1682, begr. Deventer 2 Sept. 1754, dr. van Derk en 
Henriea Kilant. 126 DtTIBAB. 

V. f Mr. Derk Dumbar, geb. Deventer 24 Not. 1713, 
gemeensman aldaar 1737 — 57, griffier ridderschap 1756 en 
steden ran Overijssel 1762, f Deventer 18 Dec. 1789, tr. 1° 
7 Sept. 1742 f Gerhardina Antonia Hagedoorn, ged. 
Deventer 28 Maart 1714, f aldaar 8 Sept. 1743, dr. van 
Mr. Henrick en Elisabeth Borgerink. 

VI. + M r . Gerhard Dnmbar, geb. Deventer 2 Sept. 
1743, gemeensmen aldaar 1763—70, seer, 1770—87, 1795, 
griffier prov. representanten van Overijssel 1795-98, lid 
Wetgevende Vergadering 1801-02, f Deventer 6 Aug. 1802, 
tr, aldaar 26 Aug. 1770 f Geertruyd Mergarethe Eek- 
hout, geb. Deventer 11 Jan. 1749, f aldaar 28 Nov. 1814» 
dr. van Weyer Anthony en Elisabeth Mechteld 
>Vi clierli nk. 

VI I . f Mr. DerkDumbarj geb. Deventer 11 Feb. 1785, 
seer, aldaar, lid der reohtb. van len aanleg, lid ^)r0T. staten 
van Overijssel, f Deventer 25 Maart 1832, tr. aldaar 28 J an. 
1810 f Aleyda Maria Umbgrove, geb. Deventer 11 
Sept. 1787, f aldaar 14 Mei 1855, dr. van Mr. Wilhelmus 
en Sina Maria J ordens. 

VIII. f Mr. Gerhard Dumbar, geb. Deventer 16 Dec. 
1815, lid prov. staten van Overijssel 1853.74, der 2e kamer 
1862-73, der le kamer, f Deventer 1 Aug. 1878, tr. aldaar 
5 Mei 1841 -f Octavia Bellina J ordens, geb. Deventer 
24 J uli 1815, f aldaar 27 Jan. 1866, dr. van Mr. Daniel 
Jakob Eudolpli en Anna Maria Jtetelerkamp. 

Hit djit JmiGeMjJc ; 

1. Anna Maria Aleida Dumbar, geb. Deventer 30 
Mei 1846, tr. aldaar 23 Mei 1872 f Mr. J ean E dm o a d 
Cornille Duplioius Yssel de Schepper, geb. Olst 
10 Feb. 1846, advocaat en procureur te Arnhem, f aldaar 
4 Mei 1880, en. van Mr. Gerhard Antony en Marga- 
re t h a B n d de. [Deventer.; 

2. Derk, volgt IX. 

3. Elisabeth Gerliardina Henriette Dumbar,geb, 
Deventer 16 Oot. 1856, tr. Deventer 22 Oot. 1880 Mr. 
Alexander Johannes Dij ckmeester, geb. Tiel 3 Oct. 
1546, kantonrrecllter te Deventer, ^edr. van Maria Eli a a- mJMBAR. , 127 

beth Adriana Mees, zn, van Mr. Herman en Jacoba 
Hermanna Verso ho or. [Deventer.] 

IX. Mr. Derk Dumbar, geb. Deventer 24 Kov. 1848, 
oud-lid gemeenteraad aldaar, tr. Deventer 18 Feb. 1874 
Johanna Aleida Engelina Schimmelpenninck, geb. 
Deventer 27 April 1850, dr. van Jan Herman Adriaan 
en Johanna Magdalen a van Kes van Meerkerk. 
£'s-Gravenhage.] 

Uit ddt Jwwelyjk: 

1. Johanna Magdalena Dumbar, geb, Deventer 21 
Aug. 1877, tr. 's-Gravenhage 23 Feb. 1899 Adriaan Con- 
stant de Kanter, geb. Gouda 25 Feb. 1870, lid der firma 
de Bas & Co., in effecten, zn. ran Dr. Nioolaas Hoffer 
de Kanter en Jkvr. Louize Francisca van Ha eft en. 
[VGravenhage.] 

2. Gerhard Dumbar, geb. Deventer 11 Dec, 1878, oud- 
luit.-ter-zee, inspecteur Stoomvoort Mij. „ de Maas", tr. 's-Gra- 
venhage 22 Oct. 1908 Gerarda Johanna Engelen, geb. 
aldaar 7 Feb. 1883, dr. van Carl Frederik Hendrik en 
Johanna "Wilhelmina Brand ee. [Rotterdam.] 

3. Octavia Bellina Dumbar, geb. Deventer 3 Oct. 
1883, Heinrich Arnold Jacques van Stipriaan 
Luicius, geb. Bochum 12 Sept. 1881, directeur der Haagsche 
Tramweg Mij, zn. van Germain Jacques en Henriette 
Else van 't Groenewoud. ['s-Gravenhage.] 

4. Wyer Antony Dumbar, geb. 's-Gravenhage 7 Feb. 
1888. [Amsterdam.] 128 VAN EIK. 
VAN EIK. 

Protestant, - — Rotterdam. 

Wapen : in groen een eik, -vergezeld vam 
twee langesteelde klaverblctden, komend -nit 
een grond, alles van silver. Helmteeken : 

de eik. Bekkleeden : mlver en groen. Stamreeks. 

I. f J o o s t vanEyck, leefde omst reeks 1690 te Rotterdam . 

II. f Jan yaii Eyck, geb. Rotterdam, werd 25 Mei 1718 
poorter te Amsterdam, koopman, tr. als wedr. van f Jo sin a 
Terwe, aldaar 29 Maart 1729 + Leonora de Vogel, geb. 
Amsterdam in 1699, dr. van Leonard en Johanna van 
Hoek. 

III. f Mr. Joost van Eik, geb. Amsterdam 13 Juli 1731, 
directeur van den Oosterschen Handel aldaar, f Amsterdam 
28 April 1799, tr. aldaar 2 Oct. 1759 f Catharina de 
Wolff, geb. Amsterdam 2 Oct. 1741, f aldaar 3 Feb. 1810, 
dr. van Pieter en Ursula van Meekeren. 

IV. f Mr. Josua van Eik, geb. Amsterdam 29 Juni 
1771, koopman Amsterdam, f aldaar 10 Nov. 1831, tr. aldaar, 
(ondertr. 3 Juli 1801) f Maria Hartsen, geb. Amsterdam 
25 Juli 1782, f aldaar 11 Maart 1862, dr. van Jan Hooft 
Hartsen en Agatha Petronella van Yollenlioven. 

V. f Jan van Eik, geb. Amsterdam 19 Aug. 1805, 
koopman aldaar, f Amsterdam 31 Maart 1864, tr. Rotterdam 
3 Sept. 1834 f Agatha Petronella van der Hoop, 
geb. aldaar 30 Sept. 1814, f Amsterdam 25 April 1886, dr. 
van Jacobus en Sara Hartsen. 

Uit dit h/u/welijk : 

1, Jan van Eik, geb. Amsterdam 8 April 1839, wijn- 
handelaar. [Amsterdam.] 

2. Sara van Eik, geb. Amsterdam 20 Jan. 1841, tr. VAN E1K ELOUT. 129 aldaar 5 Mei 1871 f Gerardus Adrianus van Ha eft en, 
geb. Jambes bij Namen 2 Dec. 1819, majoor derinf., f 's-Gra- 
venhage 11 Deo. 1895, zn. van Gerard xis Adrianus en 
Anna Everdina Schol. ['s-Gravenhage.] 

3. Adriana van Eik ? geb. Amsterdam 3 Dec. 1853, 
wijnhandelaar [Amsterdam.] 
EIiOUT. 

Protestant — Haarlem. 

Wapen : gevierendeeld : I. en IV. in rood 
drie aanziende silver en vroU'Wenhoofden met 
hals, het haar kort. (Elout). IT en III. 
rechtsgesehmndi 1. in blauvo een sclmin 
geplaatst Tcruis, p&rpendicidair op de schui- 
ningslijn (diis geen St-Andtfieshmis) de sclvwm- 
recJitsche balk gevierendeeld van goud en rood 
en de s&huinlin'k.sche gevierendeeld van zilver 
en rood; 2. in goud een bloMtv hoefijzer met zilveren nagels be- 
slagen, sehmnrechts geplaatst.de halkoen&n omhoog . (Habltitzel). 
Twee hel/men, de eerste met zilver-roode, de tweede met goud- 
roodrblauive delikleeden. Helmteeken : 1 . een zilveren vrowMen- 
koofd* vAt het schild, cmgewend; 2. een ziVuer geha/maste wrm, 
ait de wrong oprijzende, de elboog met gouden lijsten afgezet en 
links getvend, bij de hand met smalle rooden opslag, de hand, 
van natwwUj'ke Jclev/r, een zilveren degen met gouden gevest 
achmnlmUs hondende. Schildhouders : Twee rood-getongde bruine 
leeuwen. Wapenspreuk : Godt lact groien. 

Stamreeks. 

I. f Jacob Elout (vermoedelijk zoon van i 1 r a n c o z a en 
Geertruid An dries dr. , en kleinzoon Yan Jacob Elout 
en Maria van Els land) geb. omstreeks 1659, begr, Haarlem 
11 Oct. 1725, tr. omstreeks 1682 f Jannetje Berkhout, 
begr. Haarlem 23 Mei 1736. 

II. f Jacob Elout, geb. Haarlem 29 Aug. 1687, regent 
van het werkhuis 1691—1701, f aldaar 18 April 1728, tr. 130 EL'ja'T. 

Haarlem 7 Mei 1713 f Aafj e Akersl oot, geb. aldaar 2 
Nov. 1692, begr. Haarlem 6 Jan. 1746, dr. van Cornells 
en Dorothea van Steyn. 

III. f Cornells Elout, geb. Haarlem 11 Maart 1714, 
f aldaar 3 Nov. 1779, tr. Haarlem 24 Juni 1738 f Maria 
Dom van Wijnants, geb. aldaar 23 Jnli 1705, f Haarlem 
8 Jan. 1759, dr. van Nieolaas en Margaret ha Helniond. 

IV. f Mr. Cornelia Pieter El out, heer van Sehooten, 
gel). Haarlem 31 Oct. 1742, sohepen, raad, thesaurier en 
hoofdschmt aldaar, f Haarlem 20 Maart 1796, tr, aldaar 22 
Feb. 1766 + Sara Salome van Or soy, geb. Amsterdam 
31 Aug. 1740, f Haarlem 17 Sept. 1786, dr. van Joan 
Arnold en P e t r o n e 1 1 a van W ij k. 

V. f Mr. Cornells The odor us Elout, geb. Haarlem 
22 Maart 1767, baljuw en dijkgraaf van Texel 1795—1802, raad 
in den Hore van Holland en Zeeland, procareur-generaal bij 
het Nationaal gerechtshof 1802, coniniissaris-generaal van 
Indie 1805, staataraad 1808 — 10, commissaris-generaal van 
Indie 1815 — 1819, bnitengewoon gezant te honden 1820, 
minister van Einancien 1821, van Nijverheid, Kolonien en 
Marine 1825, minister van Staat 1829, f 's-Grravenhage 3 Mei 
1841, tr. Haarlem 3 Aug. 1794 f Henriette Josina van 
Eybergen, geb. aldaar 13 Juli 1768, f 's-GJ-ravenhage 17 
Jan. 1863, dr. van Mr. Pieter Jacob en Susanna Chris- 
tina van den Bogaard. 

XJ.it dit hti-ivelyjk: 

1. Cornelia Pieter Jacob, volgt VI. 

2. Pieter Jacob El out, uit wien de thans, in mannelijke 
lijn uitge^torven adellijke tak. (Zie Nederland's A&elsboek 1907 
p. 187.) 

3. Maurits The odor us, volgt VIbis. 

VI. f Cornelia Pieter Jacob Elout, geb. Haarlem 
26 Nov. 1795, generaal-majoor honorair, lid van den raad van 
Indie, ridder M. W. 0. 3e kl., f Haarlem 3 Sept. 1843, tr. 
Batavia 1 Feb. 1835 f Carolina Benjamina Catharina 
Brest van Kemp en, geb. Breda 31 Jan. 1807, + Pau 20 
Sept. 1888, dr. van Jacobus en Maria Frederika van 
Engelen van Strijen. ELOTJT. 131 

VTI. t Cornells Hendrik Elout, geb. Wassenaar (b. 
Voorlinden) 21 Oct. 1837, + Domburg 31 Oct. 1897, tr. Utrecht 
30 Juli 1868 Marie Madeleine Rose, geb. aldaar 17 Mei 
1841> dr. van Hendrik Johan en Jeane Mary Duim. 
[Domburg.] 

Uit (tit huwelijk; 

1. Cornells Karel, volgi VIII. 

2. Paulna Johannes, volgt VHIbis. 

3. Johanna Madeleine Elout, geb. Utrecht 15 Maart 

1875, tr. Domburg 9 Juni 1905 Ernest Louis Selleger, 
geb. Pamalang (res. Tegal) 2 Aug. 1876, scheikundig ing., 
dir. ^ST. V. papierfabriek G elder land te Kijmegen, zn. ran 
Livinua Johannes en Christiana Purvis. [Hees.] 

VIII. Cornelia Karel Elout, geb. Utrecht 7 Aug. 1870, 
redacteur-correspondent te 's-Gfravenhage van het Alg. Handels- 
blad, tr. 1° Diemen 2 Mei 1898 f Jacomina Wilhelmina 
Bella Voorbeijtel, geb. Bruinisse 15 Sept. 1868, f Ben- 
nebroek 22 Juni 1901,# dr. van Marinus Cornells en 
Belia Schaap; tr. 2° Middelburg 21 Maart 1904 Helena 
Maria Belia Voorbeijtel, geb, Bergen -op-Zoom 13 Xov. 

1876, zuster zijner eerste echtgenoote, 
Uit het eerste Jmivelijlc: 

1. Cornells Francois Theodorus Elout, geb. Ben- 
nehroek 15 Juni 1901. 

Uit het tweede Mitvelijk: 

2. Mies Elout, geb. 's-Gravenhage 16 Dec. 1905. 

3. Gherolf Lie v en Elout, geb. 's-Gravenhage 26 Mei 
1909. 

VHI bis. Paulas Johannes Elout, geb. Zuilen 14 
Jan. 1873, directenr Zeebad Domburg, tr. Domburg 21 Mei 
1902 Marie Jeannette Sophie Lucie Drabbe, geb. 
Utrecht 4 Maart 1875, dr. van Johan en LouiseHelena 
Boogaert. [Domburg.] 

Uit (lit hvAVelijh: 

Francois Henri Johan Elout, geb. Domburg 21 Juni 
1904. 

VIbiS. f Maurits Theodorus Elout, geb. Haarlem 
19 Oct. 1808, majoor art,, ridder M. W. O., + Renkum 12 Oct. 132 1889, tr. f Pauline Gertrude Marine Fabre, geb. 
Amsterdam 19 Aug. 1824, f 's-Gravenhage 20 Dec. 1900, 
dr. van Antoine en Gertrude Loo man. 
Uit dit huivelijh : 

1. Maurice Antoine, volgt VII. 

2. Caroline Marie Elout, geb. St-Josse-ten-Noode 12 
Nov. 1859. ['s-Gravenhage.] 

VII. Maurice Antoine El out, #eb. 's-Gravenhage 11 
Aug. 1858, kap. art., tr. 's-Gravenhage 26 Aug. 1886 Johanna 
Cornelia de Jremery, geb. Stompwijk 31 Oct. 1859, dr. 
Tan Walter en Gerharda A r n o 1 d a Ottoline W i 1- 
linok. [Delft.] 

(Jit dit hu-welijk: 

Maurits Tlieodorus Elout, geb. Rof van Delft 7 Aug. 
1887. ENKLAAR. 
Enklaar van Guericke. 

Protestant — Gelderland. 

Wapen : 13 n k 1 a a r : In zilver drie roode 
leeu wen. Helnxteeken : een rood^ leeuw uit- 
komend. Dekkleeden : zilver en rood. Wapen : Enklaar van Guericke: Ge- 

vierendeeld .* I. en IV. in zilver drie roode 
leewiven (Enklaar); II. en III. doorsneden: 
1. in blaww een halve zilver en leeuw, 2. in 
rood,- een zilveren roos. (Guericke). Twee 
helmen, detweedegekroond. Heimteekens : 

1. een roode -uitJcmnmide, omgewende, leeuw; 
Dekkleeden : zilver en rood (E n k 1 a a r) . 

2. een uifkomende zilveren leeuw tusxchen 
twee roode xtruisveeren. Dekkleeden : zilver 
en hlauw (Guericke). :enk.la.a:r. 133 

Stamreeks, 

I. f Pieter Enklaar, geb. omstreeks 1650. 

II. f Pieter Enklaar, geb. omstreeks 1680. t Amster- 
dam, begr. aldaar 4 Feb. 1763, tr. + Heudrika van 
Hulstey'n, f Amsterdam, begr. aldaar 19 Nov. 1778. 

III. f Cornelis Enklaar, geb, omstreeks 1715, tr. 
Arnliem f Everdijn van Hulsteyn, dr. van Evert. 

IV. f Evert Enklaar, ged. Arnhem 15 Maart 1742, 
grootburger aldaar, tr. f Angenis Diebers. 

JJit Mt Mnvelijk: 

1. Cornells, volgt V A. 

2. Johannes, volgt Vbis B. 

A. 

V. f Dr. Cornells Enklaar, ged. Arnliem 16 Aug. 
1767, rector van de Apostolisclie School, later gymnasium te 
Nijmegen, honorair curator aldaar, f aldaar 11 Juli 1853, 
tr. 1° Kijmegen 29 April 1798 f Elisabeth van Hulst, 
geb. aldaar 22 Oct. 1772, f 2wolle 15 Maart 1825, dr. van 
Laurens en Geertruya van Eger. 

VI. f Dr. Evert Cornells Enklaar, ged. Nijmegen 
20 Maart 1799, conrector gymnasium te Zwolle, bekend land- 
huishoudkundige, maakte de Tiendaagsche veldtooht mede, 
+ Arnhem 28 ISTov. 1880, tr, als wedr. van Catharina Jo- 
hanna Overbeek, 2° Nijmegen 19 Dec. 1827 f Geer- 
truida Margaretka von Gruericke, geb. Nijmegen 27 
Nov. 1795, f Arnhem 27 Maart 1877, dr. van David en 
Catharina Moorrees. 

Uit dit hwveUjk : 

l v Cornells Elisabeth Enklaar, geb. Nijmegen 21 
Maart 1831, tr. Arnhem 28 April 1875 f Henri Leonard 
Fraissinet, geb. Amsterdam 8 Dec. 1822, zn. van Jac- 
ques Henry en Helena Henrietta Keyer, [Ooster- 
beek,] 

2, Frederik Adriaan, volgt VII. 

Enklaar van Guericke. 

VII. f Frederik Adriaan Enklaar van G-uerieke 134 ENKLAAR. 

(1862), geb. Grave 20 Aug. 1834, landhuishoudkundige in 
Ned. 'indie, f Djombang 28 Dec. 1908, tr. Semarang 3 Juli 
1863 f lagdalena Johanna Everdina Yelsink, geb. 
3 Juli 1836, + Batavia 14 Nov. 1868, dr. van Charles 
en Charlotte Magdalen a des marquis Dubois de la 
Sau 3 say e. 

Uit <Mt Ivmuelijlc : 

1,, Charlotte Geertruida Baudine Knklaar van 
Cxiierioke, geb. Soerakarta 22 Mei 1864, tr. Arnhem 28 Juli 
1887 J oh an Sy brand Abraham van Bias el, geb. Hat- 
tern 3 Deo. 1860, ambtenaar voor Inlands die talen, zn. van 
Dv. Johan en Maria S die urk ogel. [Telok Betong, res. 
Lampougsche diatricten.] 

2. Frederik Adriaan, -volgt VIII. 

VIII. Erederik Adriaan Enklaar van Guericke, 
geb. Tandem in Soerakarta 3 Mei 1867, arts, speoiaal voor 
orthopaedie, massage en heilgymnastiek, tr. St. Margarets 
(Westminster) 30 Juli 1904 LavinaHenriettad'Aubigny 
d ' Engelbr onner, geb. Minneapolis (Minnesota) 15 Juli 
1874, dr. van Marina Elisa d'Engelbr onner en Louisa 
Jones. ['s-Gravenkage,] 

Uit dit huwelijk : 

Jan Leonard Enklaar van (juericke, geb, 's-Gra- 
venhage 3 Mei 1906. 

B, 

Vbis. + Dr. Johannes Enklaar, gel. Arnhem 1 April 
1782, geneesheer en apotheker te Velp, f Yelp, tr. + Anna 
Elizabeth Versel, f Yelp 30 Oct. 1846. 

Uit dit fouwelvjlc: 

1. Johannes Pieter, volgt VT BB. 

2. Cornells Jacob, VIbis BBB. 

3. Karel Alexander, Vlter BBBB. 

BB 

VI. f Dr. JohannesPieterEnklaar, geb. Amsterdam 
7 April 1806, geneesheer en apotheker te Yelp, f aldaar 1 
Mei 1868, tr. Velp 27 April 1848 f Johanna Everdina 
Carolina Clarisse, geb. Leiden 8 Maart 1817, + Utrecht ENKLAAR. 135 

23 Maart 1882, dr. van Prof. Dr. Joannes en C a t h a r i n a 
Cornelia van Eolr. 

Uit dit Imivelijk: 

Joannes E 1 i s a , volgt VII, 

VII. Mr. Joannes Elisa Enklaar, geb. Yelp 21 Maart 
1849 , hoofdambtenaar ter eeoretarie te Utrecht, seeretaris van 
bet college van ciiratoren Tan bet gymnasium aldaar, tr. 
1° Utrecht 29 April 1880 f Hendrika Gerarda van 
Sc hilfgaar de, geb. Zoeterwoude 27 Dec. 1857, + Utrecht 
24? Jan. 1892, dr. v T an Jan Johannes en Gatharina 
Cornelia van den Esj tr. 2° 's-Gravenhage 31 Aug. 1893 
Kienkina Diederika Theodora Notten, geb BlokKijl 
20 Mei 1858, dr. van Diederik Theodorns en Rienke 
Halbeama. [Utrecbt.] 

Uit Jiet eersie huwelijk : 

1. Jan Pieter Enklaar, geb. Utrecbt 30 Aug. 1881, 
le luit. art., leeraar K. M. A., tr. Teteringen 24 Aug. 1909 
Maria Elisabeth Augusta van Steyn, geb. Zoeter- 
woude 22 Aug. 1885, dr. van Pieter Cornells en Ida 
Elisabeth Augusta Buys. [Breda.*j 

2. Hendrik Gerard Enklaar, geb. Utrecht 27 Oct. 
1883, ined. docts., arts, officier van gezondbeid 2e kl. [ ] 

3. Johanna Everdina Carolina Enklaar, geb. 
Utrecbt 4 Juli 1885. [Utrecht.] 

4. Anton Paul Enklaar, geb. Utrecht 22 April 1887, 
2e luit. ingenieur. [Utrecht.] 

5. Catharina Cornelia Johanna Maria Bertha 
Enklaar, geb. Utrecht 20 Jan. 1889. [Utrecht.] 

Uit het tweede Jmwelijh: 

6. Diederik Theodorus Enklaar, geb. Utrecht 16 
Juli 1894. 

BBB. 

VIbiS. f Dr. Cornells Jacob Enklaar, geb. Velp 24 
Oct. 1812, genees-, heel- en verloskundige, f Doesburg 24 
Oct. 1877, tr. aldaar 2 Mei 1846 f Maria Wilhelmina 
Yersteeg, geb. Doesburg 27 Nov. 1822, f aldaar 1 Mei 1855, 
dr. van Will em Hubert us en Anna Maria Andrea e. 136 ESKLAAU. 

Uit dit hmvelijk : 

1. Johannes Eliza, volgt VII. 

2. Will em Frederik Paul us, volgt Vllbis. 

VII, Dr. Johannes Eliza Enklaar, geb. Doesburg 13 
Jan. 1847, leeraar R. H. B. S., chemikua en natuurphilosoof, tr. 
Metslawier 23 Dec. 1872 Alida Helder, geb. Aalzum 12 
Oct. 1846, dr. van Pieter en Grietje van der Meulen. 
[Utrecht,] 

Uit dit hutvelijk: 

1, Maria Wilhelmina Enklaar, geb. Heerenveen 29 
Juni 1874, tr. Utrecht 29 Juli 1907 Dr. Theol. JohanHendrik 
Frederik Uloemers, geb. Gouda 27 Maarfc 1875, predi- 
kant, zn. van Ds. J oh an Hein Frederik en Agnita 
Waohter. [Doetinchem.] 

2. Dr. Cornelia Jacob Enklaar, geb. Heerenveen 16 
Oct. 1878, leeraar gymnasium en K. H. B. S. ['s-Hertogen- 
bosch.] 

Vllbis. Will em Frederik Paulas Enklaar, geb. 
Doesburg 26 Oct. 1848, collect eur der staatsloterij, litterator 
en pluloloog, tr. De venter 25 Mei 1881 Dina Cornelia 
van Vaor thuy sen, geb. Gouda 10 Sept. 1846, dr. vau 
Pieter en Oatharina Elizabeth vanRossem. [De- 
venter.] 

Uit dit hiiwelijk : 

1 . W i 11 e m Frederik Enklaar, geb. Deventer 2 Dec. 
1881, med. docts. en arts, officier van gezondheid, [Utrecht,] 

2. Bernard Paulus Enklaar, geb. Deventer 7 Feb. 
1883, jar. cand. [Groningen.] 

3. Henri Adolf Enklaar, geb. Deventer 5 April 1884, 
theol. cand. [Leiden.] 

4. Cato G-ustaaf Oscar Enklaar, geb. Deventer 15 
Nov. 1885. ['s-Grravenhage.j 

5. Adriana Enklaar, geb. Deventer 19 Dec. 1887. 

BBBB 

Vlter, + Karel Alexander Enklaar, geb. Yelp 14 
Oct. 1815, f Haarlem 26 Dec. 1893, tr. Rotterdam 13 Aug. 
1851 f Cornelia VYigman. ENKLAA.E. VAN ERPECUM, 137 Uit dit hmveUjk: 

1, Anna Enklaar, 

2. Wilhelmina Enklaar, 

3. Karel Alexander^ volgt VII. 

4, Henriette Enklaar. 

VII., Karel Alexander Enklaar, geb. 
kap. inf. tr. Anna van den Brugh. [Amsterdam.] 
Uit dit hmvelijh: 
Karel Alexander Enklaar, 

N. B. 7Ae voor dszen tak het Supplement, 1858, VAN EBPECUM. 

Protestant. — Antwerp en. 
Wapen : Gedeeld : 1 . in goud een zwarte 
adelaar; II, in goud vier roode mUten, 1, 2 
en 1. Gekroonde helm. Helmteeken; een 
roode ruit tusschen een vhicht van mi-wrt 
en rood. Dekkleeden : r edits ; goud en 
swart, links: goud en rood. Stamreeks. 

I. f Jan van Erpecum, geb. omstreeks 1520, tr. Ant- 
werpen (O. Ij. Vrouwekerk) 23 Aug. 1550 f Emerentia 
Weygers. 

Uit dit kuwelijk s pro ten vier kinderen, die ten tijde der 
Fransche furie te Antwerpen (1583) naar Aken uitweken, 
waaronder : 

1. Car el, volgt II. 

2. f G-uilliam von Erpecum, in een proces, gevoerd 
voor het Reichgkammergericht te Aken, genoemd „der ehren- 
hafter und vornehmer W i 1 h e 1 in von Erpecum". Uit hem 
stamde de gereformeerde tak, uitgestorven door het kinderlooB 
overlij den in 1765 van Mr. Will em van Erpecum, advo- 
caat-nscaal en procureur-generaal van het Hof van Brabant 
en de landen van Overmaze te 's-Gravenhage, gehuwd met 
Francoise Fag el. 138 VAN MtVKCUM. 

II. f Carel von Erpecum, koopinan te Aken „in die 
guide Bose under die Crem" (Kramerstrasse) kerkmeester 
Luth. kerk, tr. Aken f Eva von P i e r n , dr. van J o li a n n 
en Adelheid Lewen. 

III. f Johann von Erpecum, in 1616 om geioofs- 
redenen uit Aken verbannen, vestigde zicli te Amsterdam, 
waar hi] woonde in de Kalverstraat „int swarte Kruys", begr. 
Amsterdam (Westerkerk) 23 Sept. 1636, tr. Aken (Lutli. kerk) 
16 Juli 1606 f Engelschen (Bell art) begr. Amsterdam 
(Westerkerk) 27 Sept. 1636. 

Uit (J/li huwelijk : 

1. Joan,, volgt IV. 

2. f Abraham von Erpecum, ged. Amsterdam (Luth. 
kerk) 10 Nov. 1638, koopman te Bergen in Noorwegen, tr. 
Amsterdam (Luth. kerk) 12 Oct. 1666 f Catharina van 
Gansepoel, ged. Middelburg (Luth. kerk) 25 Juli 1644, 
dr. van Daniel en Catharina van Driel. Uit hem stamt 
de nog in Noorwegen bloeiende tak von Erpecom. 

IV. f Joan van Erpecum, geb. Aken 1610, kerk- 
meester der Luth. kerk te Amsterdam, begr. aldaar (Wester- 
kerk) 11 Nov. 1667, tr. Amsterdam (Luth. kerk) 8 April 
1640 f Maria Pfeyffer, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 24 
Feb. 1615, dr. van Ds. Casparus en Janneken van 
Scliooten. 

V. f Carel van Erpecum, ged. Amsterdam (Luth. 
kerk) 9 Juli 1651, zijdeverver en koopman, tr. (ondertr. 
Amsterdam 12 Sept. 1676) Emerentia Yoorn, geb. 
aldaar in 1654, f Zegwaart v66r 1702, dr. van Willem en 
Magdelena Pieters. Zij hertr. Amsterdam 24 Nov. 1686 
f Cornelia van Sonnevelt, notaris en procureur te 
Zegwaart. 

VI. f Jasper van Erpecum, ged. Amsterdam (Luth. 
kerk) 23 Nov. 1678, secretaris en schout van Zegwaart, begr. 
aldaar 18 Dec. 1750, tr. Zegwaart 12 Nov. 1702 f Neelt ie n 
Hoogeveen, ged. Benthuken 23 April 1684, begr. Zeg- 
waart 17 Maart 1755, dr. van Krijn en Adriana van 
der Wal. 

VII. f Carel van Erpecum, geb. Zegwaart 3 Nov. ^^■■B^^MPi^^Bf^^^^HnH^EsB 
>f? ^H 


■ Wf^H ^g 


■ 


HB^^^F -.'•* '~-&****^.- -av^K^ 
■1 ■ ^^r^Ojp . s :s 


■SV**.''. |2fl 


H '■■ %^' : ^. -= r |f ■-*;££ 


| 


flHBP^ ■ /^^-Wk-^^j^ 


^3k' : H 


■Br £ '^^H^9 


vSnT^b 


^^M£ y" J"".^lMi^^fc^ja^""-^iaiy '■ 


■vis •-* ■ 


i^^^^^Rfi 


I 


R^^^^^^B 


I 


BeffiMjp^ ^^l^n&ijs^v* *». : 


rfc^MI.S^J 


BT^ ji^S 


HI HI, ' i 


HL'^^jHH 


Hk<*. A : V ABRAHAM TON^ERPECVM.. (VOX ErRKCOM.) 

1633—1696. 
CAKKL VAN KKl'KCl'M. 

I7li,s 171H). 
ANNA I'OLDKKMAN. 

{J^ht^eimot* 1 vjiii Carol van Krpecum.) 
1726—1808. 
LA/UK'ENS VAN ttTtrKCOT. 

1752—1803. VAN ERPECUM. 13& 

1728, raad in de vroedschap en achepen van Soliiedam 1788, 
recent stadsarmenkamer en Oude Manhuis (Fabri-atichting),, 
f Sohielam 19 Sept. 1799, tr. Ylaardingen 11 Juli 175Q. 
t Anna Folder man, geb. aldaar 2 Maart 1726, regentea 
Oude Manhuis te Schiedam, f aldaar 10 Juli 1808, dr. 
van Laurens en Heiltje Manneken. 

VIII. f Laurens van Erpecum, geb. Schiedam 29 Nov. 
1752, capitein der Burgerwacht (Orange-Blanche-Bleuvendel) 
regent weeahuis, f Schiedam 21 Aug. 1803, tr. aldaar 21 Oct. 
1778 t Maria Uyterweer, geb. Schiedam 5 Feb. 1756, 
f aldaar 30 Mei 1835, dr. van Abel en Anna Verboom. 

Uit dit huwelijk: 

1. Car el, volgt IX. 

2. f Dr. Abraham van Erpecum, geb. Schiedam 14 Dec. 
1796, geneesheer te Amsterdam, f aldaar 1 Juni 1838, tr. 
Amsterdam 22 Juni 1825 f Elisabeth Luy ken, geb. aldaar 
25 Maart 1795, f Amsterdam 21 Sept, 1836, dr. van Daniel 
en Margaretha Oyertwater Backer. Uit dit huwelijk 
vier kinder en, die zonder nakomeli ngen overleden. 

IX. f GarelvanErpecum, geb. Schiedam 20 April 1785, 
koopman, f Schiedam 21 Mei 1861, tr. f Geertruy Amou- 
reus, geb. Schiedam 7 Feb. 1802, f aldaar 6 Feb. 1850,. 
dr. van Jan en Kimpje van der Moat. 

Uit d/it huwelvjlc: 

1, G err it, volgt X. 

2. Karel Johannes, votyt Xfois. 

X. Gerrit van Brpecum, geb. Schiedam 15 Nov. 1829,. 
oud-assuradeur, tr. Charlois 29 Juni 1854 Theresia Maria 
Ida van den Toorn, geb. aldaar 21 Oct, 1835, dr. van 
Dr, Nicolaas en Theresia Maria Ida Tulleners, 

Uit dit huivelijk : 
Karel, volgt XI, 

XI. f Karel van Erpecum, geb. Schiedam 9 Oct. 1856, 
kapitein inf. O. I. L., sneuvelt Lombok 30 Sept. 1894, tr. 
Padang 28 Mei 1884 Letitia Wilhelmine Townsend, 
geb. Padang 31 Maart 1865, dr. van William enAdelina 
Jessy Maidman. [Mr. Cornelia.] 

Uit dit huwelijk : 140 TAN EftPECUM. 

1. Theresia Louise van Erpecum, geb. Padang 2 
Maart 1885,, t'r. Mr. Cornells 6 Aug. 1906 Valerius G-eer- 
truidus Andringa Boll, geb. Dintlier 26 Maart 1882, 
le luit. inf. O.I. L., zn. van Adriaan Marina en Emilia 
Theodora Erijlinck. [Macassar.] 

2. Karel van Erpecum, geb. Padang 22 April 1886, 
2e luit. inf. O. I. L. [Mr. Cornells.] 

3. Laurens van Erpecum, geb. Padang 17 Maart 1888, 
cadet K, M. A. [Breda,] 

4. Willem van Erpecum, geb. Weltevreden 12 Aug. 
1894. 

Xbis. Karel Johannes van Erpecum, geb. Schie- 
dam 18 April 1835, oud-directeur Verz. Mij, „ Schiedam/', 
oud-lid gemeenteraad en oud-regent Oude Manhuis (Fabri- 
stichting) te Schiedam, tr. 's-G-ravenhage 5 Oct. 1876 Maria 
Christina Constantia Johanna van den Bergh, 
geb. aldaar 16 Juni 1856, oud-regentes van bet Weeshuis der 
Hervormden te Schiedam, dr. van Constantijn Leonoor 
en Johanna Christina le Butte. Hs-Grravenhage.] 

Uit dit hwiveUgk : 

1. Constantijn van Erpecum, geb. Schiedam 16 Mei 
1879, dir. Yerz. Mij. „Schiedam'\ ['s-Gravenhage.] 

2. Mr, Karel Johannes van Erpecum, geb. Schiedam 
30 Aj)ril 1881, advocaat en procureur, regent Oude Manhuis 
(Fa bri- stichting) te Schiedam. [Rotterdam.] 

3. Johanna Christina van Erpecum, geb, Schiedam 
25 April 18&S. 

4. C a r o l^n a Maria Greertruida Laurentia van 
Erpecum/'geb. Schiedam 9 Maart 1885. 

5. Roberfb van Erpecum, geb. Schiedam 24 Juni 1887. 
[Bingen a/RJ 

6. Willem van Erpecum, geb. Schiedam 29 Oct. 1889. SH 


IfeJ^ • *■££*£■ 
irii*B&i**s ^wSP^Fw' ^^ifc^-^-ir-' * ** ^^^^S^jwi ' "i'' rOB^ 

•■- ■■■• ',..„/. /^^k; ^mmM 
r: ~*;Jt-* .^^fl A ^^m^l '^w^yflHttdffi 


u 


,^1^ < ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K Will -ft 


I)r'. AKK\HAM VAN KKI'KCIM. 


I7i*r, is:t.s. 


CAKKTi YAN ERPKCUM. 
1785—1861. EIJCK VAN ZUYUCHEM. 141 EIJCK VAN ZTJYLICHEM. 
Burman Eijck tot Zuyliehem. 

Protestant. — Delft. 

Wapen : E ij c k : In silver drie groene eiken 
naast elkcmder op een grasgrond en een- 
blown schildhoofd beladen met drie gouden 
sterren naast elkander. Helmteeken : een 
ster tusschen een vlucht, alles van goud, 
Dekkleeden: goiid en blaww. Schildhouders: 
twee omziende rood-getongde gouden grijfl- 
oenen. Wapenspreuk: Mea virtute me involvo. 

Wapen : Burman Eijck: Gevierendeeld r 

1. en IV. het boven beschreven wapen E ij c k, 
II. en III. in rood een 'in 't wit gekleede 
man, met witten hoed op *t hoofd, de Mn- 
kerhand op het gevest van een &warten 
degen, in de rechterhand een ztvarte gaff el 
staande op een grasgrond (Burman). Twee 
helmen* Helmteekens : 1. ah bij Eijck. 

2. de man uitkomend tusschen twee gouden 
hertshoorns (Burman). Dekkleeden; zilver 
en rood. Schildhouders : twee rood-getongde 
go-uden griffioenen, de rechtsche omziende. 

Stamreeks. 

I. f Mauri ts Jacobzn Eijck, geb. Delft 22 Feb. 1643, 
commandeur en equipagemeester te Batavia, f aldaar 5 Mei 
1699, tr. als wedr. van Aaltina Teunisdr van der 
Tuyck, 2° Batayia 18 Juli 1690 f Olara Maria Witt, 
geb. Amsterdam 18 Juli 1670, f Batayia 5 April 1710, dr. 
van Hendrik Maertenez en Maria de Graas. 

II, f Mr. Hendrik Mauritsz Eijck, geb. Batavia 17 
April 1696, muntmeester ym H. H. M. M. de Staten 's lands 
van Utrecht, directeur der provinciale loterij, bewindhebber 
prov. comptabiliteit, raadsheer in den hove pro v., f Utrecht 
9 Sept. 1766, tr. aldaar 16 Aug. 1723 f Henrietta Cor- 
142 EUCK VAX ZUYLICHEM. 

ne Ha [van As oh] van Wijek, geb. Utrecht 15 Maart 
1694, f aldaar 3 Jan. 1757, dr. van Mr. Anthony, heer 
van Prattenburg, en Clara Jacoba Brouwer, eu wed. 
Jan van Leeuwen. 

III. f Mr. Adriaan Hendrik Eijck, geb. Utrecht 6 
Deo. 1725, luit. inf., raad en schepen te Utrecht 1757, kame- 
raar aldaar 1772, ontv. der generale middelen 1776, burgem. 
1786, eerste maire 1795, civiel-gouverneur en hoofd-officier 
dier at ad. maars chalk van Eemland, f Utrecht 17 Juli 1802 
tr. Vliasingen 19 April 1764 fAdriana Maria Lam mens, 
geb. Batavia 30 Jan. 1740, f Utrecht 8 Juni 1786, dr. van 
Mr. Pieter Willem en Elisabeth Isabella Fortuyn. 

IV. f Mr. Maurits Jacob Eijck, erfburggraaf van Zuij- 
lichem in 1818, geb. Utrecht 30 Dec. 1764, lid pro v. bestnur 
van Utrecht, raad sheer in het hof van jus title aldaar 1796, 
lid bestuur van" Utrecht 1803, afgevaardigrte ter Staten-ver- 
gadering, weth. en adj. maire te Utrecht, bnrgem. van 
Maartensdijk, f h. Eijckenetein aldaar 13 Feb. 1853, tr. als 
wedr. van fConstantiaJacobaCli f f o r d , 2° Maartensdijk 
28 Xov. 1802 f Francina Johanna Bur in an, geb. Am- 
sterdam 14 Mei 1780, f Maartensdijk 22 Aug. 1843, dr. van 
Prof. Nicolaas Laurens en Anna Maria Verkolje. 

V. f Mr. Prans rTicolaas Marius Eijck, heer van 
Zuijlichem, geb. Utrecht 27 Aug. 1806, burgem. en watergraaf 
te Maartensdijk, f h. Eyckenstein aldaar 1 Jan. 1876, tr. 
IJsselstein 11 Mei 1842 + Anna Brigitta Story van 
Bl ok land, geb. aldaar 26 Aug. 1819, f Scheveningen 25 Aug. 
1879, dr. van Willem Gerard en M a t h i a Jacoba v an 
Ke rk'wijk. 

Uit dit huwelij'k- : 

1. Will em Gerard Maurits, volgt VI. 

2. Mat hi a Jacoba Eijck, geb. Maartensdijk 14 Juli 
1848, tr. aldaar 30 April 1868 f Jhr. Samuel Johannes 
van Westervelt Sandberg, geb. Z wolle 6 Maart 1842, 
weth. van Harderwijk, f h. Klein Essenburg onder Hulshorsfc 
16 Jan. 1880, zn. van baron Heribert WillemAleid 
-en Adriana Pieter nella R a der mac her S chore r. 
[Nijmegen.j EIJCK VAK ZTJIfLlCHISM. 143 

3. Erancina Johanna Eyck, geb. Maartensdijk 19 Aug. 
1853, tr. aldaar 19 Aug. 1874 f Harry van Voorst van 
Beest, geb. Utrecht 14 Maart 1851, + aldaar 28 April 1897, 
zn. van Mr. Cornelia Wernard en Maria Elisabeth 
Margaretha Buys, [de Bilt, villa Zorgvliet.] 

4. Xicolaas Laurens, volgt VIbis. 

VI. W i 1 1 e m Gerard M a u r i t s E ij c k v a n Z u ij 1 i c h e m, 
heer van Zuijlichem, geb. Maartensdijk 25 Juni 1846, oud- 
burgem. van Sohiermonnikoog en Nijeveen, tr. de Vuursche 
3 Aug. 1871 Geertruida Gezina van Steyii, geb. 
Soestdijk 12 Sept. 1846, dr. van Jan Albert en Gezina 
van Toornenburgh. [Nijmegen.] 

Uit &it hwvelvjk • 

1 . Gerardina Adriana Johanna Mauritia Bijck 
van Zuijlichem, geb. Maartensdijk 8 Mei 1872. [Xijmegen,] 

2. Mauri ts Adriaan Erans, volgt VII. 

3. Anna Bregitta Mauritia Eijok van Zuijlichem, 
geb. h. Heerdtenhof onder Dahlen bij Gladbach 16 Dec. 1875, 
tr. ISyeveen 14 Sept. 1899 CornelisWernard van Voorst 
van Beest, geb. Warn el 3 Sept. 1875, zn. van Jan Daniel 
en Beatrix Laurentia Derkje Everts. [Nijmegen.] 

4. Wilhelmina Hermiaa Anna Mauritia By ok 
van Zuijlichem, geb. Maartensdijk 6 April 1877, tr. jS"ije- 
veen 16 Maart 1905 Gualtherus Johannes Constan- 
tinus van Zijll de Jong, geb. Amboina 30 April 1869 ? 
gep. ritmeester cav., zn. van Theodoor Johan Arnold 
en Jkvr. Henrietta Joanna van der Willige von 
Schmidt auf Altenstadt. [Nijmegen.] 

VTI. Maurits Adriaan Erans Eijck van Zuijli- 
chem, geb. Maartensdijk 7 Aug. 1873, tr. 's-Gravenhage 14 
Mei 1903 Jkvr, Elize Arnoldine van Alphen, geb. 
Besoeki 9 April 1880, dr. van Jhr. Daniel Francois en 
Jkvr. Adolphine West palm van loom van Burgh. 
[VGravenhage.] 

Uit dit hitivelijk : 

1. Adolphine Geertrnida Louise Mauritia Eijck 
van Zuijlichem, geb. 's-Gravenhage 11 Maart 1904. 144 BUCK VAN /AJYLICHEM. 2. Francoise Leontine M a u r i t i a !R y c k van 2j u ij- 
lichem, geb. 's-Gravenhage 14 Aug. 1907. 

Burman Eijck tot Zuylichem. 

VIbiS. Nioolaas Laurens Burman Eijck tot Zuij- 
lichem, verkreeg bij K. B. d.d. 12 Sept. 1855, no. 67 ver- 
gunning den naam Burman yoor den zijne te Toegen, geb. 
Maartensdijk 19 Aug. 1853, oud-burgem. Tan Maartensdijk, 
tr. Baarn 10 Aug. 1882 Jkvr, Clasina Berg, geb. Amster- 
dam 11 Juni 1854, dr. van Jhr. Joan Philip en Anna 
Catharina Tra Kranen ['s-Gravenhage.] 

Uit 6At kuwelijlc: 

1 . F r a n s Nioolaas Maurits Burman Eijcktot 
Zuij lichem, geb. h. Eustenhoven te Maartensdij k 5 Sept. 
1883, 2e luit. inf. [Amersfoort.] 

2. Anna Catherina Bregitta Burman Eijck tot 
Zuij lichem, geb. h. Rustenlioveti te Maartensdijk 22 Sept. 
1886. ['s-Grayenhage.j FEITH. 

Protestant. — Elburg. 
Wapen: In groen een steigerend zilveren 
paa/rd. Helmteeken : ket paard uitkomend. 
Dekkleeden : zilver en grown. Wapenspreuk : 

In via virtuti nulla est via. Stamreeks. 

I. f Rhijnvis Feith, vermeld 1390—1462 te Elburg. 

II. f Andries Feith, Term eld in 1462 te Elburg. 

III. f Rhijnvia Feith, vermeld met zijnen vader. 

IV. f Andries Feith, 1508 en 1550, tr. t Gerritje 
Peith. FE1TH. 145 

V. f Mr. Berend Feith, secretaris yan Elburg 1555, tr. 
f Pietertje. 

VI. t Andries Feith, burgem. yan Elburg 1567, lid 
van het dijkreoht van Oosterwolde, f 1615, tr. ala wedr. van 
GoosjeHeeekj 2° fJenneke Arentzen, dr. van Jaoob 
en Truitje Top. 

VII. f Claes Feith, tr. f Aeltje Vranksen. 

VIII. f Peter Feith, f Elburg, begr, 2 Juni 1670, tr. 
f Margrietje. 

IX. f Rhijnvis Feith, geb. 1634, fl7l7, tr.l°fMaria 
Backer. 

X. t Peter Feith, ged. Elburg 1 Jan. 1671, burgem. 
aldaar 1703, f Elburg 11 Mm 1742, tr. 1° 19 Maart 1693 
f Gretien Uytslagere. 

XI. f Dr. Rhijnvis Feith, geb. Elburg 11 Dec. 1698, 
med. doctor en burgem. van Zwolle, f aldaar, begr. Elburg 
14 Juli 1772, tr. 1° 17^4 f Geertruid Beekman. 

XII. f Mr. Pieter Feith, geb. Zwolle 25 Dec. 1729, 
co nvooime eater 1750, geraeensman te Zwolle 1755, f 's-Gra- 
venhage 19 Mei 1802, tr. Zwolle 26 April 1751 f Elsabe 
Spaer, f Zwolle 31 Oct. 1778, dr. van Henricus en 
Magteld Scliukking. 

XIII. f Mr. Rhijnyis Feith, geb. Zwolle 7 Feb. 1753, 
bekend dichter, oonyooinieester, burgem. yan Zwolle 1787, 
lid der munioipaliteit aldaar, lid proy. gtaten van Oyerijesel, 
f Zwolle 8 Feb. 1824, tr. Weener 17 Nov. 1772 f Ockje 
Groeneveld, geb. Jemgum in Oost-Friesland 28 Jan. 1 748, 
f h. BoBchwi}k onder Zwolle 12 Mei 1813, dr. yan Hinr i oh 
en Ockje Griesen. 

Uit dit TmweMjTc: 

1. f Mr. Pieter Butger Feith, uit wien de oudete 
adellijke tak. (zie Ned. Adehboek 1906, bl. 144.) 

2. Hendrikus OctaviuB, volgt XIV A. 

3. Marina Gerard J oh an, volgt XlVbis B. 

4. Berend Hendrik, volgt XlVter C. 

A, 

XIV. f Mr. Hendrikus Octayius Feith, geb. Zwolle 

23. 9. 10 146 ^EITH 

19 Nor. 1778, lid pro v. gereohtshof te Groningen, archivaris 
van Groningen 1832, f aldaar 27 Maart 1849, tr. Groningen 
1 Mei 1800 f Harm anna Maria Meurs, geb. Veendam 
8 Nov. 1774, f Groningen 25 Nov. 1832, dr. Tan Mr. J oh an 
A d r i a a n en Adrians S i b i n g a. 
(lit dit hmvelijk : 

1 . Frederik, volgt XV. 

2. Hendrik Ootavius, volgt XVfois, 

XV. f Mr. Frederik Feith, geb, Groningen 21 Aug. 
1810, griffier gereohtshof van Gelderland, f Arnhem 26 
Jan. 1897, tr. Assen 10 Maart 1843 f Jentien Knip- 
horst, geb. aldaar 8 Aug. 1819, f Arnhem 25 Juli 1894, 
dr. van Mr. Gerrit en Elisabeth Carstea. 

Uit dit Jiuwelijk : 

1. Elisabeth Maria Feith, geb. Arnhem 8 Juni 1844, tr. 
aldaar 17 Juni 1869 Mr. Johannes Jacobus de Meyier, 
geb. Voorbnrg 27 Sept. 1832, prooureur-generaal gereohtshof 
te Arnhem, zu. van Adriaan Cornelis en Anna Jacob a 
van Beuningen. [Arnhem.] 

2. Jhr. Henricus Octavius Feith. (zie Ned. Adelsboek 
1906, bl. 147.) 

3. Jhr. Mr. Bhijnvis Feith. (zie Ned. Adelsboek 1906, 
bl. 147.) 

4. f HermannaMariaMauritiaAdrianaFeith, geb. 
Arnhem 23 Aug. 1851, f Groningen 19 April 1899, tr. Arnhem 
1 Juni 1876 Jacob Pieter van Walree, geb. Brummen 
25 Maart 1848, zn. van David en Sophia Christine 
Kainp. [Velp, G.j 

5. Jhr. Karel Will em Feith. (zie Ned. Adelsboek 1906, 
bl. 147.) 

6. A 1 e i d a F e i t h, geb. Arnhem 18 Aug. 1855, tr. Arnhem 23 
Juni 1887 Nicola as Frederik Cambier van Kooten, geb. 
Dopik 20 Aug. 1856, notaris aldaar, zn. van W i 1 1 e m Hendrik 
Joan en Johanna Andrea van der Muelen. [Gouda.j 

XVbiS. f Mr. Hendrik Octaviua Feith, geb. Gro- 
ningen 9 Dec. 1813, prOAdnciaal- archivaris, wethouder te 
Groningen, lid prov. staten, -f Tolbert 24 Sept. 1895, tr. 
Groningen 2 Dec. 1842 f Willemina Walter a Bull, geb. TEITH, 147 

Appingedam 9 Juni 1818, f Groningen 12 Jan. 1889, dr. van 
Mr. Elias en Jacoba Adriana Petronella Wychgel 
van Schild-yvolde. 
Uit dit hwweiyjk: 

1. Hendrikus Ootayius Feith, geb. Groningen 14 
Sept. 1843, agent Geldersche Credietvereeniging. [Groningen.] 

2. Jacoba Adriana PetronellaFeith, geb. Groningen 
15 Oct. 1845. [Groningen]. 

3. Jhr. Mr. Elias Feith. (zie Ned. Adelsboek 1906, bl. 148.) 

4. f Bhijnvis Feith,, geb. Groningen 24 Jan. 1851, con- 
troleur belast., f Vlaardingen 26 Jan. 1891, tr. Groningen 26 
April 1878 Abelia Albertina Stheeman, geb. Scheemda 
15 Feb. 1851, dr. ran Mr. Albert Eggea en Helena 
Florentina Wichers. [Groningen.] 

Uit djit hmueUjk: 

a. Jhr. Mr. HendrikOctaviusFeith.i (zie 

b. Jhr. RhijnviB Feith. Ned. Adelsboek 
e. Jhr. Wiilem Wolter Feith. 1906, bl. 148.) 

5. Mr. Wiilem Wolter Feith, geb. Groningen, 13 Oct. 
1855, oud-griffier kantongerecht te Doesburg, tr. Groningen 
30 Juni 1890 Jkvr. Josina Petronella Polman Gruyg, 
geb. aldaar 20 Mei 1856, dr. van Jhr. Mr. Pom pejus, 
heer van Garreweer, en Jkvr. Josina Petronella Lewe 
van Nijenstein [Groningen.] 

6. Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith, (zie Ned. Adelsboek 
1906, bl. 148.) 

7. Henriette Octavia Feith, geb. Groningen 26 Kov. 
1861, tr. aldaar 24 Juni 1886 Jhr. Hendrik Marie Greven, 
geb. Zwolle 15 Juni 1858, oud-commies posterijen, zn. van 
Ernestus Johannes Christiaan en Jacoba Johanna 
Sch o re r. [Zwolle.] 

B. 

XlVbis. f Marius Gerard Johan Feith, geb. Zwolle 
23 April 1780, ^ Kampen 5 Oct. 1843, tr. Leiden 22 Deo. 
1806 f Anna Maria Georgette Colonius, geb. Haar- 
lem 6 Dec. 1782, f Kampen 11 Juli 1853, dr. van George 
en Maria Francoiee Sandra. 148 tfEITH. 

Wit dit huwelijk : 

1. Rhijnvis George ColoniuSj volgt XV. 

2. Rhijnvis, volgt XVbis. 

XV. Dr. R h ij n v i s George Colonius Feith, geb. 
Leiden 25 Sept. 1816, med. doctor te Enkhuizen, f al- 
daar 31 Aug. 1878, tr. Enkhuizen 22 April 1852 f Anna 
Cornelia de Koningh, geb. aldaar 21 Maart 1829, 
f Enkhuizen 29 Sept. 1906, dr. van Jan en Geertruida 
Petronella de Yroom. 

Uit dit huwelijk : 

1. Marius Gerhard Johan Feith, geb. Enkhuizen -38 
Juli 1854. [Enkhuizen.] 

2. Jan George Gerard Feith, geb. Enkhuizen 5 Juli 
1861, civ. ingenieur. [Velsen.] 

XVbis. f Rhijnvis Feith, geb. Koudekerk 21 Oct, 1820, 
ontv. direct, bel., f Hilversum 29 Aug. 1906, tr. Kampen 
31 Aug. 1851 f Caroline Louise Henriette gravin 
van Rechfceren Limpurg, geb. k. Reohteren 1 Juli 
1828, f Hilversum 13 Nov. 1903, dr. van graaf Willem 
Rein hard Adolf Karel, heer van de Ehze en Schulen- 
borch en Sophia Maria Adelaide Freiin von Gunder- 
rode, 

Uit dit Jiuwelijlc: 

1. George Johan, volgt XVI. 

2. Sophie Marianne Adelheid Feith, geb. Buiten- 
post 2 Feb. 1864. tr, Hilversum 13 Dec. 1888 Herman 
Godthelp, geb. Harlingen 11 Dec. 1859, arts, zn. van 
Egbert en Elsien Smidt. [Hilversum.] 

XVI. f George Jolian Feith, geb. Spanbroek 12 Feb. 
1854, le luit. inf., f Willem I 8 Aug. 1884, tr". Harlingen 8 
Maart 1881 Egberta Johanna G o d t h e 1 p , geb. Harlingen 
2 Aug. 1863, dr. van Egbert en Elsien Smidt. Zij hertr. 
Ds. Ferdinand Domela Xieu w enhuis. [Amsterdam.] 

Uit dit huivelijlt: 

Rhijnvis Georg Feith, geb. Willem I 1 April 1884, tr. 
Amsterdam 8 Juli 1909 Cor n elia Johanna van Schaick, 
geb. Laren 4 Juli 1888, dr. van Petrua en Lam berth a 
Nieuwendaal. [Buenos-Ayres. 1 FRITH VON BltUCKEN TOCK. 149 a 

XlVter. f Mr. Berend Hendrik Feith, geb. Zwolle 
19 Jan. 1700, proeureur, later reenter te Appingedam, f aldaar 
28 Aug. 1825, tr. Eexta 2 Juli 1813 f Anna Margaret ha 
S p a r r i n g a Siertsema, geb, Scheemder-hamrik 25 Sept. 
1785, f Groningen 7 Sept. 1872, dr. van Tiddo Waldrik 
en Johanna Hermanna Hillegonda Wye h gel. 

!XV. f Mr. Khijnvis Feith, geb. Appingedam 13 Jan. 
1822, bankier te Groningen, f aldaar 21 Feb. 1897, tr. Gro- 
ningen 15 Mei 1867 f Johanna Martha Aurelia Hora 
Buma, geb. Znidhom 4 Mei 1843, f Groningen 26 Oct. 1895, 
dr. van Johan en Janke Simons. 

Uit dit huwelyjk: 

1. Anna Margaretha Feith, geb. Groningen 18 Feb. 
1868, tr. aldaar 3 Sept. 1890 Isaac AntonievanBoyen, 
geb. Groningen 12 Jan. 1861, burgem. van Hoogezand, zn. 
van Mr. Berend en Catharina MarievanderHaagen 
de Gee p. [Hoogezand.] 

2. Jhr. Mr. Johan Hora Feith. (zie Ked. Adelsboek 
1906, bl. 149.) 

3. Johanna Bolina Maria Feith, geb. Groningen 20 
Jan. 1874. [Groningen.] 
VOK BBTTCKEN FOCK. 

Protestant — Emden. 

Wapen: Qevierendeeld : I. en TV , in g&ud 
een halve zwarte adelaar, rood gebekt, ge- 
tongd en g&poot, uitgaande van de deelings- 
lijn ; II. en III. in silver dWie goud gepunte 
en geknopte, roode rozen. Hartschild: in 
goud een dwars liggem-de brume boomstronk, 
ivaaruit aan de bovenzijde twee halve en 
een heel groen eikenblad spruiten. Twee 
helmen, de eerste gekroond. Helmteekens : 
1. een zwovrte vl<ucht. Dekkieeden: ziVver 
en rood; 2. twee brume boomstronken. Dek- 
kieeden: goud en zivart. 
VON HlU'fKKX KOCH. 150 YON BJtUCKEN KOCK. 

Stamreeks. 

I. Focte Folkertz (Termoedelijk kleinzoon ran Simon 
Folkerta in 1541 burger te Emden) omstreeks 1590 te 
Emden, waar liij verscheidene huizen bezat. 

II. Simon Fock, geb. omatreeka 1590 te Emden, >verd 
17 Nov. 1613 burger te Nijmegen, luit. burgerij aldaar, 
f Nijmegen kort na 16*71, tr. ala wedr. van f Barbaravan 
Hall en f Jacomina Weyman 3° Nijmegen 17 Oct. 1627 
t Derreaken Koukens, geb. 26 Tan. 1604, dr. van Her- 
man en Amelia Adriaene. 

III. f Herman Fock, ged. Nijmegen 2 Oct. 1642, ■ tr. 
Wamel 26 Feb. 1671 f Aemilia Smith, begr. Nijmegen 
30 Oct. 1690, dr. van Gerard en Maria Roukena. 

IV. f Db. Gerliardus Fock, ged. Nijmegen 16Julil67l, 
predikant te Valburg, f aldaar 30 Nov.' 1745, tr. 1° Weurt 
12 Maart 1694 f Catharina Omeling, geb. Grave, f Yal- 
burg 2 Tan. 1717, dr. van Frans en Catharina Kloens. 

V. Ds. Francisous Fock, geb. Yalburg 24 Jan. 1696, predi- 
kant op Loeveatein, f aldaar 16 Oct. 1748, tr. Homoet 1 Dec. 1717 
t Rinske Stelling wer ff, ged. Stiens 3 April 1687, f 22 
Aug. 1750, dr. van Pierius en Geertruida Hilar ius. 

VI. f Ds. Petrus Fock, geb. 4 Mei 1722, predikant op Loe- 
vestein, emeritus 1796, f Gorinchem 19 Jan. 1804, tr. 3 Jul! 
1753 f WynandinaMachteldBuschman, geb. Gellicum 
4 Feb. 1724, f Aug. 1776, dr. van Godefriclus en Anna 
Geertruida van Houten. 

VII. f Da, Franciacus Fock, geb. Loevestein 27 Nov. 
1755, predikantte Tricht, Asperen, Delfshaven, Gouda en Amster- 
dam, f aldaar 23 Jan. 1820, tr. Deil 31 Oct. 1779 f Adriana 
van Everdingen, geb. aldaar 1 Nov. 1749, f Amsterdam 
9 Juni 1809, dr. van Gerrit, heer van Bulkestein en Scho- 
restein en Huberta Anna Buschman. 

VIII. f Gerardua Hubertua Fock, geb. Tricht 1 Mei 
1782, ontv. der onbeschrevene middelen te Vliasingen 1807, 
daarop der stedelijke belastingen te Middelburg, f aldaar 
30 Juli 1821, tr. Middelburg 2 Nov. 1806 + Jacoba Maria 
Mathiae Pous, geb. aldaar 18 Juni 1779, f Middelburg 
12 Dec. 1829, dr. van Mr. Bonifaoius Mathiae, heer in 

Randschrift sijjiUum.irr u^rn 
ELSO FOCKENA.1438 JUNGE F0CKE.H85- 

Fockema [Folk&rts.FolckemM 

'AN DroNRUP tN JORWERD 

FOCK 1720-1863 FOCK 

(1590 ~ 1720/ li H!i UCKO 

FOCKEN 

1585. CICKO 

FOCKEN 

OF h«cr«i tc 

qroot Midlur 

139* WIJbEFF 

FOCKEN 

1615 

tioirtt r«eds vb« FOLKERT FOCKEN 

rocKE FOLXEBT3 FOLCKERS FOCKEN RIJNIE FOLKERT FOCKE FCLZftT&dj 
1622 -{6^-1649. leoa 1622 YON BRUGKEN TOCK. 151 

Geersdijk en Wissenkerke en Anna Maria Steengracht. 

IX. f Henri Dignus von Brucken Fock (sinde 10 
Dec. 1863), heer van der Hooge, geb. Middelbnrg 21 Aug. 
1817, controleur waarborg te Middelburg, voorzitter van het 
polderbestuur van Walcheren, f Rigi-Kaltbad 5 Juli 1874, 
tr. Middelburg 10 Juni 1840 f Johanna aland, geb. 
aldaar 16 Dec. 1819, f Middelburg 23 Oct, 1891, dr. van 
Abraham en Catharina Wilhelmina van der Pias. 

UU <Mt fouwelijk : 

1. Mr. Bonifaoius Franciscus Wilhelmus von 
Brucken Fock, geb. Middelburg 8 Jan 1841, advocaat, 
oud-ambtr. prov. bestuur van Zeeland, tr. Stralsund 12 Oct. 
1871 f Anna "Wilhelmina Schwing, geb. aldaar 29 Mei 
1852, f. Wiesbaden 6 Feb. 1886, dr. van Karl Theodor en 
Sophia Grosakurd, [Middelburg.] 

2. Henri Johan, volgt X. 

3. Abraham Emilius, volgt Xfois. 

4. Gerardus Hubertus Galenas von Brucken 
Fock, geb. k. ter Hooge op Walcheren 28 Dec. 1859, conr- 
ponist, tr. Middelburg 19 Oct. 1885 Jkvr. Maria Johanna 
Pompe van Meerdervoort, geb. Sluis 8 Dec. 1864, dr. 
van Jhr. Mr. Jozef Johan en Catharina Margaretha 
S a ay mans Vader. [Zandvoort.] 

X. Henri Johan von Brucken Fock, geb. Middel- 
burg 12 Dec. 1855, oud-le luit. inf., tr. 's-Gravenhage 8 Jan. 
1880 Fran^oise Eugenie Boogaert, geb. h. Steenhove 
onder Koudekerke 27 Maart 1861, dr. van Henri en Con- 
stance Pauline Louise barones van Heeckerenvan 
Brandsenburg. [Villa Boos-en-Doorn bij Middelburg], 

Uit dit huwelijlc: 

1. Henri von Brucken Fock, geb. Bergen-op-Zoom 
26 Mei 1883, ambtenaar ter secretaire. [Ylissingen.] 

2. Johanna von Brucken Fock, geb. Middelburg 9 
Maart 1886, tr. aldaar 18 Juni 1907 Mr. Petrue Wilhel- 
mus Johannes Bijnen, geb. Brela 26 Juni 1871, ambtr. 
Openbaar Ministerie bij het kantongerecht, jzn. van Dr. 
Peter Johannes Wilhelmus en Anna Joseph a Jo- 
hanna Maria Ingen Housz. [Middelburg.] 152 VOX BRUOKEN TOOK YAK OELDKK. 3, Bonifaeius Franciscus Simon von Brucken 
Pock, geb. Middelburg 22 Jan. 1890. 

Xbis. Abraham Emiliue von Brucken Pock, geb. 
k. ter Hooge 19 Oct. 1857, componist, majoor-eersfc aanwezend 
ingenieur, tr. Middelburg 1 Mei 1879 Samuel a Adrian a 
Cornelia Pi eke, geb. Middelburg 14 Feb. 1859, dr. van 
Mr. Carol us Joannes en Jkvr. Henriette Johanna 
Anna Schuurbeque Boeye. ['s-G-ravenhage.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Henri Carol us Samuel Bmile von Brucken 
Pock, geb. Amsterdam 4 Maart 1880, werkzaam op de 
thee-onderneming Marywati. [Tjiandjoer.j 

2. Mr. Dr. Henri Joh.an von Brucken Fock, geb. 
Utrecht 7 Oct. 1882, reserve le luit. inf., commies dep. van 
laudbouw. [ VGravenhage.] 
VAN GELDER. 
Smidt van Gelder. 

Protestant. — Hattem. 
Wapen: van G-elder: hi gaud een gol- 
vende blarnve divar&balk, van boven vergezeld 
van een zivarte lelie tttsschen twee roode 
merletten, en van onderen van een roode 
merlet. Helmteeken : een goiiden eike tak 
met d/rie eikete en twee bladerm. Dekkleeden : 
gond, en blavAV. £** 


ilpi 


^£-- 
**S 


\^p 

Wapen : Smidt van Grelder: Gevieren- 
deeld: I. en IV. het vooromschreven van 
Gelder; II. en III. in blauw een schuin- 
Unks geplaatst mlveren anker, de ankers-tang 
begeleid van drie goiiden sterren, twee bovm, 
een onder de slang. Helmteeken en dek- 
kleeden: als bij van Gelder. VAN GELDER. 153 

Stamreeks. 

I. f Berend van Gelder, geb. omstreek s 1630, tr. 
+ N. N. 

II. f Arent Tan Gelder, geb. omstreeks 1655, tr. om- 
streeks 1680 + Aaltje Peters. 

III. f Dirk van Gelder, geb. Hattem 31 Juli 1685, 
f Kampen 28 Juli 1762, tr. aldaar 5 Oct. 1708 f Ma eh t eld 
Bruins, geb. Kampen 9 Mei 1688, f aldaar 22 April 1769. 

IV. f Arend van Gelder, ged. Kampen 5 Juli 1709, 
koopman eerst te Amsterdam, daarna te Zaandam, + Oost- 
Zaandam 14 Mei 1772, tr. 1° Amsterdam 23 Nov. 1732 
f A lid a Nieuwenhuizen, geb. Bijnsburg 8 Oct. 1702, 
f Amsterdam 14 Dec. 1747, dr. van Hendrik en Annetje 
Condewey. 

V. f Ds. Hendrik van Gelder, geb. Amsterdam 8Maart 
1736, pred. der doopsgezinde gem. te Ouddorp 1760, Enk- 
huizen 1765, Enschede 1771, West-Zaandam 1781-1808, 
f aldaar 3 Oct. 1808, tr. 1° Amsterdam 14 Juli 1760 
f Maria Smidt, geb. aldaar 5 Oct. 1736, f Deventer 20 
Juli 1772, dr. van Ds. Petrus en Sara de Koker. 

VI. f Pieter van Gelder (later Smidtvan Gelder) 
geb, Ouddorp 27 Sept. 1762, papierfabrikant te Wormerveer, 
eerst als lid der firma M. Schouten & Oo 1783 — 1803, dan 
als lid der firma van Gelder, Schouten & 0° 1803— '30, 
schepen der banne van Westzaanden, adjunct-maire te Wor- 
merveer 1811, '12, f Zaandam, h. Zaanlust, 15 Sept. 1842, 
tr. Wormerveer 30 Nov./2 Dec. 1783 f Dieuwertje Schou- 
ten, geb. aldaar 8 Maart 1760, f h. Zaanlust 20 Dec. 1827, 
dr. van Maarten Jansz. en Neeltje Jans Krayer. 

Uit dit huwelijk : 

1. Martinus, volgt VII. A, 

2. Hendrik, volgt Vllbis. B. 

3. Pieter, volgt Vllter. C. 

A. 

VII. f Martinus van Gelder, geb. Wormerveer, 5 
Mei 1787, papierfabrikant aldaar, lid der firma van Gelder, 
Schouten & C°, 1816— '55, der firma van Gelder Zonen 154 VAN GELDEK. 

1855 — '67, f Worm er veer 3 Juni 1867, tr. Westzaan 12 Juni 
1808 t Maartje Mats, geb. aldaar 27 Sept. 1787, tWor- 
merveer 5 Feb. 1857, dr. van Gerrit Jacobs z, en Trijn- 
tje Kendriks Valk. 
Uit dit huwelijk: 

1 . Pieter Hmidt van Gelder J r., geb. Wormer veer 
11 Nov. 1819, papierfabrikant, lid der firm a van Gelder Zo- 
nen te Wonnerveer, Amsterdam en Apeldoorn, tr. 1°. Wor- 
merveer 10 Juni 1841 f Aagje van Vleuten, geb. Zaan- 
dijk 17 Nov. 1817, f Wormerveer 15 Jan. 1892, dr. van 
Adriaan en Adriana van Bee; tr. 2°. Amsterdam 21 
Juni 1900 Margaretha van Meerveldt, geb. Putten, 
dochter van Otto en Beertje van de Blankevoort. 
[Baarn.] 

2. Gerardus Maria, volgt VIII. 

VIII. f Gerard us Maria van Gelder, geb. Wormer- 
veer 3 Sept. 1829, musicus, f New-York 16 JulL 1878, tr. 
Amsterdam 25 Aug. 1853 f Sara Salrn, geb. aldaar 15 
Jan, 1832, f Honnef 26 Maart 1868, dr. van Hendrik en 
Margaretha Stenvers. 

Uit dit Iwwelijk: 

1. Martinus, volgt IX. 

2. Margaretlia van Gelder, geb. Amsterdam 27 Dec. 
1855. [Hengelo, Ov.l 

3. Martha van Gelder, geb. Amsterdam, 4 Dec. 1857, 
tr. 1° Philadelphia 24 Feb. 1883 f Gerrit Vis, geb. Zaan- 
dijk 26 Sept. 1853, direoteur der Amerik. afd. der Nederh- 
Amerik. Landmij., vice-consul der Nederlanden te St. Paul, 
f aldaar 25 Dec. 1887, zn. van Will em en Neeltje Hout- 
tuyn, tr. 2° Amsterdam 5 April 1900 Gerhard Paulus 
Hector Zahn, geb. lid der firm a 
J. L, Beyers, wedr. van Maria Wilnelniina Augusta 
Agatha Vermeys en zn. van GerhardPaulus Hector. 
[Utrecht.] 

4. Maria Margaretha van Gelder, geb. Amsterdam 
23 Juni 1861, concertzaugeres. [Berlijn.] 

5. Pieter volgt IXbis. 

IX. Martinus van Gelder, geb. Amsterdam 31 Juli VAN GELDER, 155 

1854, musicus en componist, professor aan de Musical Aca- 
demy te West- Philadelphia , tr. New-York 7 Juli 1881 Rosa 
Schulze, geb. Brooklyn 16 Jan, 1860, dr. van Eduard 
Friedrich en RosaEngels. [West-Philadelphia.] 
Uit dit huwelijJc : 

1. Otto Martinus van Gelder, geb. West-Philadelphia 
20 Mei 1892. 

2. Leonora Rosa van Gelder, geb. West-Philadelphia 
12 Juli 1893. 

IXbiS, Pieter van Gelder, geb. Wormerveer 21 Juni 
1864, decoratieschilder, tr, Camden (New-Yersey) 22 Juli 1893 
Alice Lemaitre Harlan, geb. Hamerton (Pensylvanie) 
7 Juni 1871, dr. van Enoch Lewis en Mary Rebecca 
Perkins. [West-Haven, Connecticut.] 

Uit dit hwweUjh: 

1. Robert van Gelder, geb. West-Haven 19 Oct. 1905. Vllbis. f Hendrik van Gelder, geb. Wormerveer 
28 Aug. 1788, papierfabrikant, lid der firma van Gelder, 
Schouten & Co 1816-~'45, f Wormerveer 22 Maart 1860, 
tr. Westzaan 8 Juli 1810 f Aagje Mats, geb. aldaar 5 Aug. 
1789, f Wormerveer 8 Mei 1866, dr. van Gerrit Jacobs z. 
en Trijntje Hendriks Valk. 

Uit dit hwivelijk : 

1. Pieter Hendrik, volgt VIII BB. 

2. Gerrit Jacob, volgt VTEIbis BBB. 

3. Hendrik Arend, volgt Vlllter BBBB. 

4. Agatha Maria van Gelder, geb. Wormerveer 7 Juni 
1831, tr. aldaar 3 Mei 1855 f LukasPredrikBoeken- 
oogen, geb. Wormerveer 8 Mei 1830, koopman en olieslager 
aldaar, f Wormerveer, zn. van Jan Gerrit en Johanna 
Overbeek. [Wormerveer.] 

5. Jacob Martinus van Gelder, geb. Wormerveer 
25 Juli 1833, eerst lid der firma G. J. van Gelder, in granen 
en zaden, later eenig lid der in 1904 opgeheven firma Jacob 
van Gelder. [Wormerveer.] 156 VAN GELDER. 

BB. 

VIII. Pieter Hendrik ran Gelder, geb. Wormer- 
veer 1 Juni 1822, papierfabrikant, lid der firm a Tan G elder 
Zonen 1845— '83, f Yelp (G.) huize Staffa 5 Oct. 1883, tr. 
1° Monnikendam 26 Juni 1851 fLaurentina Elisabeth 
Sligher, geb. aldaar 16 Jan. 1831, f Velp (G.) li. Staffa 
13 Oct. 1861, dr. van Adriaan en Diderica Elisabeth 
Laurentina Peereboom; tr. 2° de Steeg 23 April 1863 
Jeanne tte Marie Nijhoff, geb. Amsterdam 2 Maart 
1835, dr. van Johannes en Johanna Sophia van Hes- 
se 1 1. [Arnhem.] 

Hit het eerste hiwelijk: 

Agatha Diderica Elisabeth Laurentia van G e 1- 
der, geb. Wormerveer 9 Mei 1852, tr. de Steeg 3 Juni 1875 
Hendrik Jacob Versteeg, geb. Wassenaar 22 Sept. 1842, 
oud-burgemeester van Zaandam en Schiedam, oud-lid gedep. 
staten van Z. -Holland, zn. van Jacob en Teuntje de 
Labye, ['s-Gravenhage.] 

BBB, 

Vlllbis. f Gerrit Jacob van Gelder, geb. Wormer- 
veer 12 Jeb. 1824, lid der firma G. J. van Gelder, in granen 
en zaden aldaar, f Nieuwer-Amstel 17 Aug. 1894, tr. Wormer- 
veer 3 Mei 1855 f Sara Boekenoogen, geb. aldaar 22 
Dec. 1831, f Amsterdam 1 Sept. 1908, dr. van Jan Gerrit 
en Johanna Over bee k. 

Uit clit huweli/jk: 

1. Johanna Geertruida van Gelder, geb. Wormer- 
veer 10 Juni 1857, [Amsterdam,] 

2. Hendrika Agatha van Gelder, geb. Wormerveer 
7 Maart 1859. [Amsterdam.] 

3. Hendrik, volgt IX. 

IX. Prof. Dr. Hendrik van Gelder, geb. Wormerveer 
25 Dec. 1860, buitengewoon hoogleeraar in de oude geschie- 
denis te Utrecht, tr.. Haarlem 2 April 1891 Cornelia Jean- 
nette Maria van de Water, geb. Wormerveer 10 Juli 
1858, dr. van Adrian us Pieter en Jeannette Maria 
Peereboom, [Utrecht,] VAX GELDER. 157 

Uit dii huwelijk: 

1. G-errit Jacob yan Grelder, geb. Leiden 29 Mei 1892. 

2. Jeannette Maria van G- elder, geb. Leiden 2 Aug. 
1894. 

3. Cornelia Jeannette Maria van (x elder, geb, 
Utrecht 14 Aug. 1898, 

4. Hendrika Agatha van G elder, geb. Utrecht 7 
Maart 1901. 

BBBB. 

Vlllter. f Ds. Hendrik Arend van G elder, geb, 
Wormerveer 3 IsFov. 1825, pred. doopsgesdnde gem. te Mensin- 
gaweer 1851, Medemblik 1853, Draohten 1855, Bolsward 1858, 
Haarlem 1863, emeritus 1884, + Haarlem 27 Oct. 1899, tr. 
Franeker 15 Hov. 1853 f Rinske Feikema, geb. aldaar 
26 Oct. 1828, f Haarlem 16 Feb. 1891, dr. van Douwe 
Yeb en Hincke Hajes Elgersma. 

Uit (lit hmvelvj'k : 

1. f Agatha Bebora van Gelder, geb. Medemblik 15 
Oct. 1854, f Uerdingen 11 Maart 1896, tr. Haarlem 18 Xov. 
1879 Karl Ludwig August Friedrich Buttner, geb. 
Bahden 13 April 1846, fabrikant, lid der firma A. Buttner & 0°. 
(Bheinische Rohren-Dampfkesselfabrik) Kommerzienrat, zn. 
van Karl Ludwig August en Ida WillielmineBraiiie 
Hartog. [Uerdingen a/Rh.] 

2. f Hinke De-bora van Gelder, geb. Drachten 7 Oct. 
1856, t Aken , tr. Haarlem 26 Aug, 1884 Prof. 
Dr. Joseph Theodor August Drecker, geb. Dorsten 
[Westphalen) 14 Feb. 1853, Oberlehrer, zn. van Friedrieh 
August en Huberta Mechtildes Schraven. [Aken,] 

3. Margaretha Pauline van Grelder, geb. Bolsward 
11 Jan. 1860. [Haarlem.] 

4. Hendrik Douwe, volgt IX. 

5. Maria Klasina van Grelder, geb. Bolsward 15 Juli 
1863. [Haarlem.] 

XX. Dr. Hendrik Douwe van Grelder, geb. Bolsward 
10 Dec. 1861, lector in de leer- en instellingen van den Islam, 
de Perzische en Turksche talen aan de Hooge School te 
Leiden, tr. aldaar 11 Juni 1891 Wendelina Elisabeth. 158 VAN GELDEU. 

Zaalberg, geb. Leiden 13 Feb. 1871, dr. van Dr. Gerard us 
en Susanne Josine Brutel de la Riviere. [Leiden.] __ 
XJit cUi huwelijh: 

1. Susanna Josine van Gelder, geb. Leiden 16 Maart 
1895. 

2. Hendrik Arend van Gelder, geb. Leiden 

189 . 

a 

VTIter. f Pieter van Gelder, geb. W r ormerveer 29 
Jan. 1792, papierfabrikant, lid der firma van Gelder Schouten, 
& Co 1816 — '45, burgemeester van Wormerveer 1844 — '52, 
f Amsterdam 24 JSTov. 1868, tr. Wormerveer 27 Ang. 1815 
f Evertje Eindhoven, geb. Blokzijl 15 Oct. 178S, f Am- 
sterdam 12 Jan. 1871, dr. van Yn t j e Lambertsz en 
Jantje Jacobs Mastenbroek. 

Uit d-it Ivmvelijk: 

1. Pieter Smidt van Gelder, volgt VIII CC. 

2. Hendrik Enno, volgt Vlllbis CCC. 

3. Lambertus Jacobus, volgt VHIter CCCC. 

CC. 

Smidt van G-elder. 

VIII. f Pieter Smidt van Gelder Pan,, geb. Wormer- 
veer 1 Mei 1821, papierfabrikant, lid der firma van Gelder Zonen 
te Wormerveer, Amsterdam en A pel doom , lid gemeenteraad 
van Amsterdam 1869—81, f Apeldoorn 23 Dee. 1887, tr. 
Almelo 30 Aug. 1844 f Henrzette Coster, geb. aldaar 
8 Mei 1824, f Apeldoorn 28 Maart 1882, dr. van Jan Her- 
man en Amelia Coster. 

[lit dit huwelvjk: 

1. Eva Fockelina Smidt van Gelder, geb. Wormer- 
veer 2 Dec. 1845, tr. Amsterdam 17 Juni 1875 f Hendrik 
Jan Boelen, geb, aldaar 15 Aug. 1844, wijnhandelaar, lid 
der firma Jacobus Boelen te Amsterdam, f Hilversum 5 Sept. 
1891, zn. van JacobusTheodorusenEverdinaWaller. 
[Amsterdam.] 

2. Amelia Christina Smidt van Gelder, geb. VAN GELDEB. 159 

Wormerveer 29 Dec. 1848, tr. Amsterdam 29 Mei 18/3 
■f Joan Gerard Kruimel, geb. aldaar 24 Juli 1845, 
papierfabrikant, lid der firma van Gelder Zonen 1875 — '95, 
f Amsterdam 8 April 1895, zn. van Jan Herman Anne 
en Lucretia Johanna Alida Harm ana S c h u m e r. 
[Bloemendaal, h. Aelbertsberg.] 

3. Pieter, volgt IX. 

IX. Pieter Smidt van Gelder, geb. Wormerveer 17 
Sept. 1851, directeur N. V. Vereenigde Koninklijke Papier- 
fabrieken der firma van Gelder Zonen, tr. 1° Overveen 20 
Juli 1876 f Eva Catharine Prins, geb. Wormerveer 16 
Mei 1854, f Overveen 23 Aug. 1880, dr. van Jan en Agatha 
Imina Kaare Sy postern ; tr. 2° Heemstede 11 Oot. 1883 
Maria Cornelia Kaars Sypesteyn, geb. Krommenie 
26 Juli 1861, dr. van Pieter Hendrik en Maartje Vis. 
[Heemstede, h. Hartekamp.] 

Uit het eerste hwivelijk .- 

1. Pieter Smidt van Gelder, geb. Wormerveer 10 
Maart 1878, directeur N. V. Vereenigde Koninklijke Papier- 
fabrieken der firma van Gelder Zonen. [Amsterdam.] 

Uit het tweede huivelijJc : 

2. Hendrik Smidt van Gelder, geb. Amsterdam 4 
Sept. 1884. [ .] 

3. Joan Hendrik Smidt van Geld er, geb. Amsterdam 
6 April 1887, med. stud. [Leiden.] 

4. Willem Cornells Smidt van Gelder, geb. Am- 
sterdam 16 Mei 1888, stud. [Delft.] 

5. Robert Herbert Smidt van Gelder, geb. Amster- 
dam 17 Nov. 1891. 

ccc. 

VTIIbis. f Hendrik Enno van Gelder, geb. Wormer- 
veer 27 Dec. 1822, houthandelaar te Amsterdam en Wormer- 
veer, lid der firma H. E. van Gelder & C ., f Amsterdam 2 
Dec. 1875, tr. Haarlem 16 April 1846 Johanna Catharina 
Boekenoogen, geb. aldaar 25 Jan. 1825, dr. van Gideon 
en Sara Maria Warnars. [Amsterdam.] 

Uit cUt hxuweliQk: 160 VAN WELDER. 

1. Sara Maria van Gelder, geb. Amsterdam 1 Maart 
1847, tr. aldaar 14 Nov. 1872 Ds. Isaac Herman Boeke, 
geb. Amsterdam 28 Dec. 1846, pred, der doopsgez. gem. te 
Zijldijk 1870, Hengelo 1872, Wormerveer-Zuid 1878, Hilver- 
sum 1885, Amsterdam 1893, zn. van Jan en Jenny de 
Stoppelaar Blijdesteyn. [Amsterdam.] 

2. Pieter, volgt IX, 

3. Jan G err it, -volgt IXbis. 

4. Eva van Gelder, geb. Amsterdam 11 Maart 185$}, 
tr. aldaar 24 April 1873 Jacob Dirk Oremers, geb. Am- 
sterdam 15 Juni 1849, lid der firma W. J. Cremers en Zoon, 
makelaars in koffie en thee aldaar, zn. van Wilem Johannes 
en Maria Elisabeth Balwe. [Bussum.] 

5. Hendrik Enno, volgt IXter. 

6. Arend, volgt IXquater. 

IX. Pieter van Gelder, geb. Amsterdam 11 Nov. 1848, 
agent en commissionair in hout te Amsterdam, lid der firma 
H. E. van Gelder & Co 1876— '99, tr. Zaandam 26 Maart 
1874 Margaretlia Adriane Prins, geb. Wormerveer 9 
Jan. 1849, dr. van Adrian us en Grietje Poel. [Bussum, 
villa „de Xoord".] 

Uit dit huwelijk : 

1. Hendrik Pieter van Gelder, geb. Amsterdam 26 
Mei 1881, proouratiehoud er Canadian Bank of Commerce, 
[New- York.] 

2. Adrianus van Gelder, geb. Amsterdam 22 Sept. 
1882, gouvernements-lioutvester. [Djokjakarta, post Bodjo- 
negoro.] 

3. Margaretlia Eva van Gelder, geb. Nieuwer-Amstel 
12 Nov. 1884, tr. Amersfoort 8 Jan. 1907 Hendrik Jo- 
hannes Laverge, geb. Hensbroek 15 April 1863, tabaka- 
handelaar, zn. van Johannes en Catharina Johanna 
Koch. [Amsterdam.] 

4. Johanna Catharina van Gelder, geb. Nieuwer- 
Amstel 2 Juni 1886, tr. Amersfoort 10 Sept. 1908 Dirk 
Laan, geb. Wormerveer 6 Aug. 1879, lid der firma Wes- 
sanen en Laan te Wormerveer, rijstpellerrj, zn. van Cor- 
nells en Moertje Dekker. [Amsterdam.] VAN GELDER. 161 

5. Ernst van Gelder, geb. Nieuwer-Anistel 13 Jan. 
1890. [Bussuni, villa „de Xoord".] 

IXbis. Jan Gerrit van Gelder, geb. Amsterdam 10 
Sept. 1850, lid der firma H. E. van Gelder & Co. tot 1899, 
stoomhoutzagers en houthandelaren, tr. Utrecht 27 Aug. 1874 
Jeannette Agnes Beets, geb. Heemstede 2 Oct. 1852, 
dr. van Prof. Dr. Nicola as en Jkvr. Alida van Fore est* 
[Arnhem.] 

Uit dit kuwelij'k: 

1. Heudrik Enuo, volgi X. 

2. Jan Gerrit, volgt Xbis, 

3. M a r t i n u s Nicola as van Gelder, geb. Amsterdam 
18 April 1880, koopman. [Amsterdam.] 

4. Aleide van Gelder, geb. Amsterdam 27 Nov. 1881, 
leerares M. O. handteekenen aan de Huishond- en Industrie- 
school. [Haarlem.] 

5. J oh anna Catharina van Gelder, geb. Amsterdam 
29 Dec. 1886. [Arnhem.] 

X. Dr. Heudrik En no van Gelder, geb. Amsterdam 
16 Feb, 1876, doctor in de etaatswetenschappen, adj. archi- 
varia van Alkmaar 1900, archivaris van 'a-Gravenhage 1906, 
tr. Amsterdam 22 Mei 1902 Johanna Helena Soalongne, 
geb. aldaar 4 Sept. 1876, dr. van Dirk en Heiltje Tak. 
[Scheveningen.] 

Hit dit huwelijk : 

1. Jan Gerrit van Gelder, geb. Alkmaar 27 Feb. 1903. 

2. Dirk van Gelder, geb. Scheveningen 7 Maart 1907. 
Xbis. Jan Gerrit van Gelder, geb. Amsterdam 30 

Jan, 1879, tr. Brooklyn 15 Juni 1904 Virginia Evelyn 
Moffatt, geb. Pat&rson (New-Jersey) 2 Oct. 1876, dr. van 
Dr. Fredrick William en Jennie Hagen. [Passadena 
California.] 

Uit dit huwelijk: 

1, AgEew Nicolaas van Gelder, geb. Sloatsburg 
Eockland Oy. (New-York) 19 Jan. 1906. 

2. Jan Gerrit van Gelder, geb. Perth Amboy (New- 
Jersey) 26 Oct. 1907. 

IXter, Hendrik En.no van Gelder, geb, Amsterdam 

A w n 162 VAX GELDEU. 

2 Nov. 1854, werkt. ing., sedert 1907 direoteur Kweeksohool 
voor machini^ten, tr. Amsterdam 1 Nov. 1883 Henriette 
Antonia Boeken, geb. aldaar 25 Feb. 1856, dr. van Pieter 
en Anna Margaretha ter Meulen. [Amsterdam.] 
Uit dit hiuvelijk : 

1. Hendrik Enno *van Gelder, geb. Gouda 28 Sept. 

1884, tuinbouwkundige. [Amsterdam.] 

2. Anna Margaretha van Gelder, geb. Gouda 20 Deo. 

1885. [Amsterdam.] 

3. Herman Arend Enno van Gelder, geb. Gouda 7 
Oct. 1889, litt. stud. [Amsterdam.] 

4. Johanna Catharina van Gelder, geb. Gouda 29 
Mei 1891. 

5. Jan Gerrit Enno van Gelder, geb. Gouda 22 Feb. 
1893. 

6. Will em Hendrik Enno van Gelder, geb. Amster- 
dam 19 Maart 1896. 

IXquater. Arend van Gelder. geb. Amsterdam 16 
Aug. 1856, lid der firma Huygens & van Gelder, scheeps- 
bouwmeesters tot 1898, sedert chef der afd. scheepsbouw 
Feijenoord, tr. Amsterdam 6 Oct. 1881 Catharina R e e 3 s e, 
geb. aldaar 14 Maart 1856, dr. van Will em en Her mine 
Christine Mercier. [Rotterdam.] 
Uit dit huwelvjk : 

1. Hendrik Enno van Gelder, geb. Amsterdam 10 
Aug. 1885. [Glasgow.] 

2. Johanna Catharina van Gelder, geb. Hilversum 
12 Aug. 1890. 

ccca 

VlHter. Lambertue Jacobus van Gelder, geb. 
Wormerveer 5 Mei 1831, lid der firma H. E. van Gelder & C°, 
stoomhoutzagers en houthandelaren, tot 1892, tr. Sneek 24 
Juli 1857 Lubina Aurelia End tz, geb. aldaar 19 Aug. 
1 83 7. dr. van Johannes enTijtje Tjommes Stam. 
.[Soest.] 

Uit dit Imwelvjk ; 

1. Titia van Gelder, geb. Amsterdam 22 Feb. 1860, VAN OELDEU. 163 

tr. aldaar 28 Jan. 1892 Jacobus van Looy, geb. Haarlem 
13 Sept. 1855, kunstschilder en letterkundige, zn. van Jo- 
hannes Jacobus en CorneliavanderYegt. [Haarlem.] 

2. Anton, volgt IX. 

3. Johannes Antonius, volgi IXbiS. 

4. Eva Titia van Gelder , geb. Amsterdam 15 Oct. 1867, 
tr. aldaar 21 Mei 1891 Johan Jacob Lambertus van 
Vlaanderen, geb. Kralingen 15 Aug. 1867, kunstschilder, 
zn. van Lambertus Pieter en F r a n s i n a Geertruida 
Elisabeth Tor der Hake. [Soest.] 

5. Henriette Johanna Catharina van'Oelder , geb. 
Amsterdam 4 Oct. 1870, tr. aldaar 4 Oct. 1892 Ericus 
Gerhardus Verkade, gob. Zaandam 18,Sept. 1868, eerst lid 
-der firm a Verkade en Co. aldaar, thans directeur der Delft sche 
Gist- en Spiritusfabriek, zn. van Ericus Gerhardus en 
Eduarda Thalia Koning. [Delft.] 

IX. Anton van Gelder, geb. Amsterdam 28 Juni 1863, 
tr. Sloten 15 Nov. 1894 Mat the a Burger , geb. Amsterdam 

25 April 1864, dr. van Johannes en Albarta "VVilhel- 
mina Weyller. 

Uit &it hmvelijk: . 

1. Anton van Gelder, geb. Amsterdam 29 Nov. 1890. 

2. Johanna Margaretha van Gelder, geb. Nieuwer- 
Amstel 31 Dec. 1895. 

IXbis. Johannes Antonius van Gelder, geb. Am- 
sterdam 19 Oct. 1864, lid der firma Johan A. van Gelder, 
tr. Amsterdam 17 April 1891 Fenna Juchter, geb. aldaar 

26 Nov. 1871, dr. van Pieter en Margaretha Joeina 
Wouters. [Amsterdam.] 

Uit dit huwetojk: 

1. Lambeirtus Jacobus van Gelder, geb. Hilversum 
"25 Juni 1892. 

2. Margaretha Josina van Gelder, geb. Hilversum 
28 Feb. 1894. 

3. Pieter van Gelder, ,geb. Amsterdam 9 Mei 1895. 164 
G-ERADTS. 

Boomach-Katholiek. — Boggel. 

Wapen : Doormeden : I. in blaiwi; drie goic- 
den cherubijntjes ; IX in pwper een zilveren 
rad (5). Helm gekroond. Helmteeken : 
een uit de kroon opvUegend goxtden cheru- 
bijntje. Dekkleeden: rechts: go-ud en ~blcw.w y 
links : zilver en pwrper. Wapenspreuk : 
8mm cuique tribuere. Stamreeks. 

I. f Petrua Geradts, geb. omstreeks 1648, tr. f Maria 
Bo u wens. 

II. f Jacob Geradta, geb, omstreeks 1678, seor. ea 
notaris te Boggel 1702, Bohout 1714, tr. 13 Nov. 1699 
f Gertrudis Engels, f 4 Mei 1758, oud 80 jaar. 

III. f Peter Herman Geradts, geb. 2 Oct. 1702, 
schepen te Boggel, kerkmeester Boermond 1749, raadteverwanfc 
1751, notarius apostolicus 1775, f 23 Jan. 1781, tr. 5 Aug. 
1725 f Helena Gielissen, geb. Boermond 16 Dec. 1701„ 
f 5 Juli 1732, dr. van Michael en Johanna Christina 
van Tits. 

IV. f Jacobus Petrus Geradts, geb. Boermond 1 
April 1729, aohout van Boggel 1752, puy-burgem. (ontvanger) 
1763, schepen 1778, burgem. 1791— '93, suppl. reenter 1806, 
f 1811, tr. als wedr. van f Catharina Elisabeth 
Schoncken, 2° Boermond 3 Sept. 1793 f Ludovica 
Haecx, geb. aldaar 11 April 1769, f Boermoud 7 April 1840* 
dr. van Jan Baptist en Isabella Josefa Luijtgens. 

Uit d/it hxiwelijk : 

1. Hendrik Herman Hubert, volgt V A. 

2. Pierre Mathieu Hubert, volgt V"bis B. V, f Mr. Henri Herman Geradts, geb. Boermond 
15 Dec. 1798, raadsheer in den Hoogen Baad der Neder- GEHADTS. 165 

landen, f k. Hoosden bij St-Odilienberg 22 Juli 1886, tr. 

14 Oct. 1834 f Caroline Marie Charlotte de Leis se- 
gues, geb. Lyon 11 Nov. 1798, f k. Hoosden 26 Maart 
1879, dr. van Charles en Marie IdaJangsens. 

"VT. t Mr. Jan Lodewijk Geradts, geb. Roermond 2 
Feb. 1837, reohter arr. rechtbank te Roermond , f aldaar 

15 Xov. 1874, tr. Posterholt 28 Aug. 1866 f Leontine 
Marie Gerardine Dieudonnee Geradts, geb. Roermond 
7 Mei 1841, f k. Aerwinckel bij Posterholt 21 Juni 1875, dr. 
van Pierre Mathien Hubert en Julie Elisabeth 
Antoinette van Mulbraoht. 

VTL Jules Emile Henri Geradts, geb. Roermond 
30 Maart 1870, burgem. van Posterholt, tr. Maastricht 19 
Oct. 1897 Alice Martha Hubertine Josephine Marie 
baronea de Heusch de Bombrouck, geb. aldaar 4 Oct. 
1876, dr. van baron Edgard Liberat Camille Alard 
Marie en Marie Hubertine Julienne Weustenraad. 
[Posterholt, k. Aerwinckel.] 

Uit dit hwweltylt : 

1. Jan Edgard Marie Leon Hubert Geradts, geb. 
k. Aerwinckel 25 Juli 1898. 

2. Louis Eugene Marie Joseph Hubert Geradta, 
geb. k. Aerwinckel 6 Jan. 1901. VbiS. f Mr. Pierre Mathieu Hubert Geradts, 
geb. Roermond 10 Dec. 1802, pres. rechtbank Hasselt, 
f Posterholt, k. Aerwinckel, 16 Maart 1888, tr. Roermond 
2 Aug. 1836 f Julie Elisabeth Antoinette van 
Mulbraoht, geb. aldaar 17 Juni 1812, f Roermond 5 Juli 
1863, dr. van Anton Willi elm en Anna Catharina 
van Knippenbergh. 

Uit dit huwelijk : 

1. Amelie Geradts, geb. Hasselt 27 Juni 1842. [Ptoer- 
mond.] 

2. Charles Guillaume Eugene Marie, volgt VI. 
VI. Mr. CharlesGuillaumeEugSneMarieGeradts, 

geb. Hasselt 10 Aug. 1855, kantonrechter, tr. Roermond 7 166 GEftADTS G0CKINGA. Nov. 1888 Marie Louiae Sophie Anielie Raphael 
Storms, geb. Eoermond 22 Feb. 1865, dr. van Paul Leo- 
pold Ernest Jean Marie en Marie Celeste Jose- 
phine Hubertine Beerenbroek. [Roermond.] 
Vit dit huwelijk: 

1. Paul Pierre Jules Marie Geradts, geb. Maas- 
tricht 8 Juni 1892. 

2. Marie Louiae Julie Eugene Geradts, geb. Maas- 
tricht 19 Dec. 1893. 

3. Eugenie Bertha Frederique Josephine Ge- 
radts, geb. Maastricht 3 Aug. 1895. 

4. Pieter Prans Gabriel AJphons Geradts, geb. 
Roermond 9 Aug. 1909. 
GOCKINGA. 

Protestant. — Groningen. 

Wapen : in goud een zwarie arend met 
grijzen kop en eene roode bloedvlek boven 
op den hop, de rechtervleugel schuin neder- 
waarts gericht; de kop gehogen over een 
rechtopgeplaatst&n blauwen hruisboog met 
blauive pees, aan eene roode schaft, de arend 
den opgeheven rechterpoot zettende op de 
dr'aaihruk van den boog ; boog en arend 
onderst&und door een dwarsgelegden groen- 
achtigen boomstam, aan beide einden afgehowven. Gekroonde 
helm t aan den lials , in plaats van een medaillon, een ruit- 
vormig gouden sieraad niet knopjes aan de hoeken. Dek- 
kleeden : goud en zwart. Helmteeken : een witkomende zwarte. 
adelawr tttet roode tong en grijze.v hop op welk&n eene roode 
bloed/vlek, en voor de borst van dien adelaar, en wit de kroon. 
opkomende %es bruine schaften met blctAiice pijlpunten, naast 
elkmider geplaatst, de drie eerste schwwvrechts en de drie andere 
scfamnlinks. Schildhouderg : twee omziende, rood getongde bruine 
leeuiven. 
GrO0KIN(3A. GOCKINGA. 167 

Stamreeks. 

I. f Henrio Lamberts van Wierum, geb. circa 1450, 
zijlrechter van het zijlvestenrecht te Groningen, f 1496. 

II. f Lambert Henrici van Wierum, tr. f Taelcke, 
dr. van Luwe Aylckens. 

III. f Henric van Wierum, tr. f Louisa Ubbena, 
f 1558. 

IV. f Lambert van Wierum, tr. f Anna G-eleke 
Haynens. 

V. f Henric Wierumeus, f 1593, tr. f Sara van 
Geeldorp. 

VI. f Ludolf Henrici Wierumeus, seer, van de 
Hooge Justitiekamer 1618, seer, van gedep. staten 1626, 
t Groningen 26 Juni 1634, tr. aldaar 5 Mei 1622 j Hi lie 
Gockinga, f 1641, dr. van Mr. Sea to en Luurtje 
Fdzaraa. 

VII. f Mr. Scato Gockinga, geb. Groniugen 4 Dec. 
1624, neemt den naam zijner moeder aau, gezworene, seer, 
en raadBheer aldaar, seer, van gedep. ataten, voorzitter der 
Staten-Generaal, curator Groninger Hoogeschool, f Groniugen 
19 Juiii 1683, tr. aldaar 4 Sept. 1651 fGesinaWichers, 
geb. Groniugen 1618, f Groningen 3 Dec. 1670, dr. van 
Wicher Rotgers en Beerta Scheunincks, 

VIII. f Scato Gockinga, geb. Groningen 1652, drost der 
Oldambten, lid der Staten-Generaal, raad van State, raadsheer 
te Groningen, + aldaar 22 April 1687, tr. aldaar 12 Oct. 
1675 f Anna Cluwinghe, geb. Groningen, f 1687, dr. van 
Henric en Willeinina Wessels. 

Uit dit hwwelvjk : 

1. f Scato Gockinga, 1683 — 1759, uit wien eeu adel- 
lijke tak. (Zie Nederl. Aclelsboeh 1907, pag. *245.) 

2. Henric, volgt IX. 

IX. f Henric Gockinga, geb. Groningen 8 Juli 1686, 
gildrechtsheer, seer, der staten van Groningen, f aldaar 15 
Feb. 1727, tr. Groningen, 5 Jan. 1710 f Tateke Helena 
Sicliterman, geb. 3 Juli 1685, + Feb. 1734, dr. van Harm 
en Hylke Albert i. 

X. f Joseph Gockinga, geb, Groningen 21 Apxul 1720, 168 OOCKINGA. 

raadaheer aldaar, prov. rentmeester, lid proy. staten, f Gro- 
ningen 14 Feb. 1780, tr. 3 Dec. 1741 f Cain peg! a Wil- 
li elm in a Yitringa, geb. 1724, f 31 Maart 1796, dr. van 
Cam peg! us en Anna Sophia Sixth 

XI. f Mr. Campegius Her in annus Gockiuga, geb. 
Groningen 14 Feb. 1748, seer, van Groningen, lid gedep. 
staten van Groningen, kwartierdrost yan Winschoten 1808, 
staataraad i. b. d., lid 2e Kamer, f Groningen 8 Jan. 1823, 
tr. aldaar 15 Maart 1772 f Alagonda Mar ia van Si] & e n , 
geb. Groningen Maart 1750, f aldaar 23 Dec. 1829, dr. van 
Cebes en Wibbina van Berchnys. 

XII. f Mr. Joseph Gockinga, gab. Groningen 28 Mei 
1778, inspecteur regiatratie, pres. rechtbank aldaar, lid 2e Kamer, 
curator der Groninger Hooge3chool, f Groningen 29 Oct. 1851, 
tr. aldaar 11 Oct. 1802 f Catharina Mod derm an, geb. 
Groningen 29 Jan, 1782, f aldaar 26 Jan. 1864, dr. van Jan 
en A ng clique Esther Elin. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jan, volqt XIII A. 

2. Joseph, volgt Xlllbis B. XIII. f Mr. Jan Gockinga, geb. Groningen 14 Dec, 
1814, kantonreohter te Zuidbroek, f Noordbroek 18 Jul! 
1852, tr. Groningen 7 Mei 1844 f Jkvr. Ida Elisabeth 
Quint us, geb. aldaar 7 Juni 1820, f aldaar 1 Juli 1893, 
dr. van Jhr. Mr. Onno Joost en Pompeja Anna Fre- 
deric a F m m e n, 

Uit dit huivelijk : 

1. Pompeja Anna Fr e de r i c a G o c ki n ga , geb. Noord- 
broek 7 Jan. 1846. [Groningen.] 

2. Catharina Gockinga, geb. Noordbroek 7 Oct. 1847. 
[Groningen.] 

3. f Josina Quintina Gockinga, geb. Noordbroek 
3 April 1850, f Heerenveen 28 Dec:. 1902, tr. Groningen 
15 Mei 1874 Mr. Marcus van Heloma, geb. h. Voormeer 
onder Heerenveen 27 Juni 1847, kantonrechter te Heeren- GOCKINGA.. 169 

reen, zn. van Mr. Ma roue en Jkvr. Maria van Sminia, 
[Heerenveen.] 

4. Jhr. Mr. Jan Joseph Gockinga. (zie Ned. Adelsboek 
1907 pag. 247 en 1908, pag. 138.) 

B. 
XIITbis. f Mr. Joseph Gockinga, geb. Groningen " 

14 Juli 1819, reohter later raadeheer aldaar, f Groningen 
13 Mei 1898, tr. Assen 20 Aug. 1851 f Andrea barones 
de Yos van Bteenwijk, geb. de Wijk 24 Juli 1825, 
■f- Groningen 4 Jan. 1882, dr. van baron Jan A rent Godert, 
heer van de Havixhorst, enHermannaElisabethBacker. 

Hit dit Jvwwelijk : 

1. Hermanna Elisabeth Gockinga, geb. Winschoten 
6 Juni 1852, tr. Groningen 29 Nov. 1876, Prof. Dr. Rudolf 
Adriaan Mees, geb. Rotterdam 27 Sept. 1844, hoogleeraar 
in de wis- en natuurkunde, + Groningen 15 Feb. 1886, zn. 
van Mr. Will em Corn el is en Jacoba Claudina van 
den Ham. [Groningen.] 

2. Mr. Jan Arent Godert Go okinga , geb. Winschoten 
1 Juli 1855, reohter. [Groningen.] 

3. Campegius Hermannus, volgt XIV. 

4. Keint Hendrik Gockinga, geb. Winschoten 4 Sept. 
1859, ingenieur Waterstaat le kl. ['s-Hertogenbosch.] 

5. Oatharina Angelique Gockinga, geb. Winschoten 
22 Aug. 1861. [Groningen.] 

XIV. Mr. Campegius Hermannus Gockinga, geb. 
Winschoten 9 Feb. 1857, advooaat en procureur, tr. Padang 

15 Feb. 1893 Sally Boon, geb. Padang 15 Juli 1868, dr. 
van Jacobus en Louise Henriette Pauline deStur- 
ler de Frienisberg. [Oegstgeest.j 

Uit dit huicelijk: 

1. Joseph Rene Gockinga, geb. Padang 21 Sept. 1893, 

2. Sally Andrea Go eking a, geb. Padang 20 Sept, 1894. 

3. Hermanna Catherine Angelique Gockinga, 
geb. Padang 11 Juni 1900. 170 VAN G0UD0EVEE. VAN GOUDOEVER. 

Protestant. — Utrecht. 
Wapen: In goud een arend.spoot in natuur- 
Ujlce kleur, van boven vergezeld van vijf 
zwarte ring en, geplaatst 3 en 2, Helm- 
teeken : de arendspoot. Dekkleeden : goud 
en zivart. 

Stamreeks. 

I. f Erasmus van Goudoever, geb. omstreeks 1550, 
tr. f K. K. 

II. f Roelof van Goudoever, geb. omstreeks 15SO, 
tr. f Geertje Adriaans, f Utrecht 25 Aug. 1645. 

III. f Erasmus van Goudoever , geb. Utrecht, tr. aldaar 
22 April 1631 f May ken Hendriksdr. Verstralen ; 
geb. Arnhem. 

Vit dit Imwelijk: 

1. Roelof, volgt IV A. 

2. Izaak, volgt IVbis B. IV. f Roelof van Goudoever, ged. Utrecht 9 Mei 
1634, deurwaarder en collecteur der polder de Hondt, bode 
van het college der Malen, f Amersfoort 13 Juni 1696, tr. 
aldaar 10 Mei 1659 f Everarda We er ho rst, geb. Amers- 
foort, dr. van Antonie. 

V. f Antony van Goudoever, ged. Amersfoort 15 
Aug. 1665, raad en schepen, burgemeester aldaar, f Amers- 
foort 4 Maart 1739, tr. als wedr. van f Aletta van Rij ck, 
2° aldaar 26 Sept. 1693 f Anna van Be mm el, ged. aldaar 
14 Sept. 1666, begr. aldaar 5 Sept. 1735, dr. van J ohan nes 
en Christina van de Haar, 

VI. f Roelof van Goudoever, ged. Amersfoort 5 Mei 
1696, raad, weesmeester aldaar, + Amersfoort 27 April 1751, 
tr. aldaar 4 Juli 1 719 f Margaretha Both, ged. Amersfoort 
12 Jan. 1694, dr. van Hendrik en Lam b er t a Mor ray. 
TA.N (lOUDOEVEtt. 
VRANS VAN fiOUDOEVER. 

1680—17 . . VAN GOXJDOEVEB. l7l 

VII. f Hendrik van Goudoever, ged. Amersfoort 
2 Sept. 1727, raad en sohepen aldaar, begr, Amersfoort 26 
Maart l793j.tr. als wedrr van f Maria Moesberg, 2° Hoorn 
26 Mei 1766 f MariaWijnandaNieuwBtadt, geb. aldaar 
15 Oct. 1742, f Amersfoort 21 April 1828, dr. van "W" ij n a n d 
en Elisabeth Bost. 

VIII. fWijnand Tan Goudoever, geb. Amersfoort 1 1 
Feb. 1771, schepen en raad te Hoorn, lid ged. staten van 
van Holland, conseil municipal, f Hoorn 25 Aug. 1849, tr. 
aldaar 15 Oct. 1798 f Wilhelmina Lucia Carba&ius^ 
geb. Hoorn 30 Maart 1774, f aldaar 28 Oct. 1821, dr. van 
Mr. Nicolaas en Wijnanda Cornelia Kaiser. 

IX. f Hendrik van Goudoever, geb. Amsterdam 22 
Juli 1803, inspecteur der registratie en successie, f Amster- 
dam 6 Mei 1887, tr. Gent (Geld.) 2 Mei 1829 f Charlotte, 
Philippine. Jaooba Hen-nequin, geb. Breda 4 Juli 1803, 
f Amsterdam 2 Dec. 1881, dr. van Pieter en Francoise 
Adriana Maria de Cliever. 

X. Hendrik va^ Goudoever, geb. 's-Gravenhage 24 
Mei 1839, directeur der staatsloterij aldaar, tr. Oldemarkt 
8 Nov. 1872 Agatha Johanna Koning, geb. aldaar 20 
Feb. 1847, dr. vanKlaas en Cato Bum on. ['s-Gravenhage.] 

Uit (tit huwelijk : 

Mr. Hendrik van Goudoever, geb. Oldemarkt 19 Dec. 
1876, advocaat en procureur, ['s-Gravenhage.] 

B. 

IV. f Izaak van Goudoever, ged. Utrecht 26 Maart 
1643, tr, Buren 18 Mei 1679 f Maria Verhoeff, wed. 
JanvanEijn. 

V. f Erasmus van Goudoever, ged. Amersfoort 4 
Juli 1G84, notaris, raad en schepen en burgem. aldaar, begr. 
Amersfoort 8 Aug. 1761, tr. 1° aldaar 27 Sept. 1707 
f Aleyda van Brinckesteyn, ged. Amersfoort 3 Sept. 
1682, begr. aldaar 23 Nov. 1729, dr. van Anthonie en 
Antonia van Bemmel. 

VI. f Mr. Antonie van Goudoever, ged. Amers- 
foort 23 Juli 1710, advocaat te Utrecht, f Utrecht 25 Maart. 172 TAN GOUBOEVEE. 

1788, tr. (ondertr, Utrecht 25 Oct, 1737) f Geeriruyt 
van Coothen, f Utrecht 23 Dec, 1794. 

VII. t Ernestus van Goudoever, ged. Utrecht 17 
Maart 1754, notaris aldaar, f Zelhein 13 Juli 1809, tr. Utrecht 

2 Juni 1783 f Catharina van der Pauw, ged. aldaar 
20 Feb. 1752, f Utrecht 20 Juli 1797, dr. van Luyt en 
Sara van Corbagh, 

VIII. f Mr. Willem van Goudoever, geb. Utrecht 3 
Sept. 1792, hoofdcommissaris van politie aldaar, f Utrecht 1 Juli 
1866, tr. aldaar 23 April 1818 f Henriette Margaretha 
Blom, geb. 's-Graveland 25 Aug. 1793, f Utrecht 24 Feb. 
1876, dr. van Chrietiaan en Helena Louise Immens. 

IX. f Prof. Dr. Louis Chrietiaan van Goudoever, 
geb. Utrecht 6 Aug. 1820, hoogleeraar heelkunde aldaar, 
f Utrecht 19 Feb. 1894, tr. Vreeland 8 Juli 1856 f Rachel 
Mendes de Leon, geb. Amsterdam 24 Dec. 1834, f Baarn 
11 Juli 1903, dr. van Mozes Abraham enHannaHendes, 

Vit dit huivelijk: 

1. Anna Henriette van Goudoever, geb. Utrecht 
11 Oct. 1858, tr. Utrecht 20 Mei 1880 Henri Daniel 
Piers on, geb. Leuven 7 Nov. 1856, lid der firma Heldring 
& Pierson, bankiers te ? g-Gravenhage, zn. van Prof. A Hard 
en Hermina Elisabeth Gildemeester. [Schaveningen, 
villa Inti'mis.] 

2. Henriette Wilhelraina Johanna van Goud- 
oever, geb. Utrecht 28 Nov. 1859, tr. aldaar 20 Mei 1880 
Jan Lodewijk Pierson, geb. Leuven 12 Dec. 1854, lid 
der firma Adolph Boissevain & Co., bankiers te Amsterdam, 
zn. van Prof. Allard en Hermina Elisabeth Gilde- 
meester. [Baarn.] 

3. Louise Christine van Goudoever, geb. Utrecht 

3 Feb. 1861, huwde aldaar 5 Juli 1883 Mr, Willem van 
Son, geb. Rheden 9 Feb. 1860, kantonrechter Zaandam, zn. 
van Hendrik Jan Abraham en Maria Wilhelmina 
Vincentia Baud. [Zaandam.] 

4. Eoaine Sara van Goudoever, geb. Utrecht 13 Feb. 
1864. [Zaandam.] 

5. Maurits Lodewijk, volgt X. 
MARIA VAX BRINCKBSTEIN. 

^Eohtgenoote van Frans van Goudoever.) 
1679—17 . . TAN GOUDOEVER GUfiriN. 173 

6. Elisabeth Adele van Goudoever, geb. Utrecht 
19 Nov. 1868, tr. aldaar 12 Juni 1894 Mr. Jan Kalff, 
geb. Zutfen 10 Mei 1865, redacteur Alg. Handelsblad, zn. van 
Jan en Judith Oatharina van Hasselt. [Amsterdam.] 

7. Pauline Helena Maria yan Goudoever, geb. 
Utrecht 19 Juli 1878, tr. Baarn 13 Juni 1901 Robbert 
Kalff, geb. Amsterdam 8 Mei 1874, lid der firma Robbert 
Kalff & Co. in bouwmaterialen te Amsterdam, zn. van Jan 
en Judith Oatharina van Hasselt. [Hilversum.] 

X. Mr. Maurits Lodewijk van Goudoever, geb. 
Utrecht 19 Aug. 1865, agent der Nederl. Bank, tr. Utrecht 1 Oot. 
1891 Judith van Walre, geb. aldaar 28 Dec. 1867, dr. van 
Mr. Jan en Judith Magdalena Gerlinga. [Utrecht.] 

Uit dit huweUjk: 

1. Louis Christiaan van Goudoever, geb. Utrecht 
26 Dec. 1892. 

2. Judith Magdalena yan Goudoever, geb. Utrecht 
13 Mei 1895. 

3. Henri Daniel van Goudoever, geb. Utrecht 13 
tfov. 1898, 

4. Jan van Goudoever, geb. Utrecht 12 April 1901. 

5. Johanna Elisabeth van Goudoever, geb. Utrecht 
31 Dec. 1904. 

6. Rosina Sara van Goudoever, geb. Utrecht 6 April 
1906. 

GTJEPIN. 

Protestant. — Dieppe, 
Wapen : In silver een groene pignboom^ op 
groenen grasgrond, in het schildhoofd 
vergezeld van drie toevUegende we&pen in 
naimirbijlieTdewr. Helmteeken: depijnboom. 
Dekkleeden ; zilver en grom. 

Stamreeks. 

I. f Jean Guepin, geb. Dieppe omstreeks 1640, begr. 
174 GUfiPIN. 

Ylissingen 11 Jan. 1724, tr. omstreeks 1663 f Jeanne 
Miff an t, geb. Dieppe, begr. Ylissingen. 

II. f Jean Guepin, geb. Dieppe 1678, begr. Vlissingen 
1 Sept. 1734, tr. Amsterdam 25Junil7l9 f Anne Miffant, 
geb. .aldaar 1698, begr. Haarlem 4 Oct. 1776, dr. van Jac- 
ques en Anne H a u d e r y. 

III. f Matthieu Guepin. geb. Ylissingen 1722, schout 
van Bennebroek, begr. Haarlem 17 Mei 1793, tr.. 's-Graven- 
hage 1 Dec. 1743 f Marie Trosselier, ged. Namen 17 
Aug. 1727, f Haarlem 31 Jan. 1798, dr. van Ds. Alexandre 
en Esther le Lievre. 

IV. f Jean Matthieu Guepin, ged. Haarlem 19 Kov. 
1758, lid der firma Gu6pin en van der Ylugt, bankiers, f Haarlem 
16 Juli 1830, tr. als wedr. van f Clazina Elisabeth 
Scheltinga, 2° Haarlem 21 April 1795 f Jeanne Al donee 
Lalause, geb. Amsterdam 6 Oct. 1767, f Haarlem 20 Juni 
1837, dr. van Isaac Pierre en Aldt>nce de Ferrieres. 

V. f Jean Pierre Guepin, geb. Haarlem 17 Mei 1798, ban- 
1 kier te Amsterdam, f aldaar 2 April 1862, tr. 's-Gravenhage 23 

Heil822 fAgathaAnthoniaMariaJohanna Huygens, 
geb. aldaar 14 Juni 1800, f Amsterdam 3 Juni 1864, dr. van 
Willem Jacobus en Maria Johanna vanDoorn. 
'Wit dit huweUjk: 

1. Willem Jacobus, volgt "VI. 

2. Anthony Johannes, volgt VTbis. 

3. Agatha Maria Guepin, geb. Amsterdam 12 Mei 
1832. [Amsterdam.] 

4. Maria Guepin, geb. Amsterdam 29 Sept. 1833, L Am- 
sterdam.] 

.5. Elisabeth Charlotte Guepin. geb. Amsterdam 14 
Feb. 1835, tr. aldaar 21 Juni 1860 . Flor is Coen'raad 
Muijsken, geb. Amsterdam 24 Feb. 1833, commissionair 
in efFecten, zn. van Frans Pieter en Elsje Maria Else- 
vier. [Amsterdam.] 

VI. f Willem Jacobus Guepin, geb. Amsterdam 24 
Sept. 1824, f aldaar 16 Feb. 1907, tr.. 1° Amsterdam 24 Juni 
1852 t Maria Wilhelmina Klapmeijer, geb. aldaar 22 
Mei 1825, j f Zeist" 2 "Aug. 1864, dr. van J ohanFredri'k en GUtPIN. 175 

Cornelia Margaretha Nagtglas, tr. 2° Utrecht 2 Juli 
1868 Johanna Cornelia Klapmeijer, geb. Amsterdam 
8 Mei 1829, f aldaar 2 Mei 1893, zuster zijner eerste 
vrouw. 

Uit het eerste huwelijk: 

VII. Jean Pierre Guepin, geb, Amsterdam 11 Juli 
1863, dir. North-Western en Pacific Hypotheek bank, tr. 
Amsterdam 21 April 1892 Ernestine Geertruida van 
Eibergen Santhagens, geb. Batavia 26 Juli 1868, dr. 
■van Mr. Beinier en Ernestine Geertruida de Mun- 
n i c k. [Hilversum.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Beina Guepin, geb, Nieuwer-Ametel 10 Sept. 1893, 

2. Willem Jacobus G-uepin, geb. Amsterdam 20 Dec. 
1896. 

3. Jean Pierre G-uepin, geb. Hilversum 7 April 1906, 
Vlbis. f Anthony Johannes Guepin, geb. Amster- 
dam 13 Sept. 1827, bankier, f Haarlem 10 Dec. 1904, tr. 
Hellevoetsluis 7 Juni 1861 f Maria Anna de Ruyter de 
Wildt, geb. Amsterdam 16 Juni 1837, f Haarlem 2 Dec. 
1900, dr. van Johan Willi em en Catharina Maria 
Anna Koopman. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jean Pierre, volgt VTI. 

2. Catharina Marie Anne Guepin, geb. Amsterdam 
3 Jan. 1866, tr. Batavia 30 Aug. 1905 f Jean Henri 
Jacques Sigal, geb. aldaar 5 Sept. 1861, ass. res. Salatiga, 
f Semarang Aug. 1909. [Soerabaya.] 

3. Maria Anna Guepin, geb. Amsterdam 1 Feb. 1869, tr. 
aldaar 1 Juni 1893 Henri Marie van Bemmelen, geb. 
Haarlem 13 Sept, 1863, dir. der Tweede Holl. Mij. van Levens- 
verz ekering en der Holl. V oorschotbank, zn. van JanCornelis 
en Catharina Agatha Boland Hoist, [Haarlem.] 

4. Trans Pieter, volgt VllbiS. 

5. Cornells Herman, volgt VHter. 

VII* Jean Pierre Guepin, geb, Amsterdam 25 Juli 
1863, luit. ter zee le kl., tr. Maastricht 23 Maart 1896 
Jeanne Pelicie JosephineBloem, geb, Mees ter- Cornelia 176 GUfiPlN. 

12 Mei 1869, dr. Tan Felix Aloys Caspar en Maria 
Sophia Henriette Eymael. [Haarlem.] 
Uit d/it huwelijk: 

1. Anthony Johannes G u 6 p i n , geb. den H elder 
2 Mei 1897. 

2. Felix Alouis Caspar Guepin, geb. den Helder 
22 April 1899. 

VITbis. IranB Pieter Guepin, geb. Amsterdam 13 
Juni 1870, commissionair in effeetea, lid der firma, Leem- 
bruggen, Guepin en Muysken, tr. Amsterdam 13 Aug. 1896 
Annette Johanna Elisabeth Maria Bronsbtn-g 
van der Linden, geb. Dordrecht 4 Jan. 1872, dr. van 
Adrianus Plorus en Christine Hendrine Drone- 
berg. [Bussum, 1l. Spiegelheuvel. ] 

[Tit dit huweUjk : 

1. Adrienne Florence G u 6 p i n , geb. Amsterdam 28 
Mei 1897. 

2. Anthony Johannes Gu6pin, geb. Amsterdam 23 
Jan. 1899. 

3. Johan Eli a a Maria Guepin, geb. Amsterdam 29 
Mei 1901. 

4. E r a n s Pieter G u 6 p i n , geb. Bussum 2 Aug. 1904. 

5. Christine Hendrine Guepin, geb. Bussum 5 Jan. 
1906. 

"VTIt©I\ Mr. Cornells Herman Gu6pin, geb. Amster- 
dam 10 Dec. 1874, adv. en proc. aldaar, tr. Oosterbeek 29 
Mei 1901 Alice Eugenie van der Kiepoort, geb. 
Parijs 23 Dec. 1877, dr. van Abraham Johannes en 
Eugenie Caroline Heckler. [Amsterdam.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Abraham Johannes Guepin, geb. Amsterdam 
5 Mei 1902. 

2. Anne Anthony Johannes Gu6pin, geb. Amster- 
dam 2 Jan, 1905. 

3. Maria Anna Guepin, geb. Amsterdam 11 Oct, 1906. 

4. Alice Eugenie Guepin, geb. Amsterdam 2 Dec. 1907. VAN HAEFTEN. 177 

VAN HAEFTEN. 

Protestant — Gorinchem. 

Wapen: Doorsneden : I. in gouil een Mooren- 
kop met blauwen hoofdband; II. in ulver 
drie roode rozen. Helmteeken : een vlucht 
van rood en zilver. Dekkleeden : zilver en 
■rood. Stamreeks. 

I. f Eli as van Haft en, verm eld te Gorincheni 1625. 

II. f Gerrit Elias z. van Ha ft en, geb. Gorinchem, 
oomraiea-controleur te Schenkenschans, woonde te Nijmegen, 
tr. Gorinchem 3 Juli 1652 f Margaret ha Eeuwse van 
Tongeren, ge"b. Gonda, f na 1692. 

III. f Ewout van Haaften, ged. Gorinchem 20 Jan. 
1658, stadhouder aldaar, begr. Rotterdam 5 Feb. 1729, tr. 
Gorinchem (ondertr. 24 Oct.) 1683 f Lievina de Vries, 
ged. aldaar 25 Nov. 1663, f Gorinchem 9 Juni 1717, 
dr. van ¥ rants David szn en Cathalina van Bon gen. 

IV. f Cornells van Haaften, geb. Schenkenschans, 
„ Rinsewijnkooper" te Rotterdam, tr. aldaar 25 Jnni 1713 
+ Anihonia Donkers, geb, Rotterdam. 

V. f Ewout van Haeften, geb. Rotterdam 23 Jan. 1714, 
schout-bij-nacht van Holland en West-FrieBland, f 12 Maart 
1786, tr. Hellevoetsluis 28 Jan. 1742 f Elisabeth Jo n- 
gejan, geb. aldaar 13 Feb. 1718. 

VI. f Arnoud Willem van Haeften, geb. Brielle 24 
Oct. 1756, cap. gardes te Delft, raad te Delft 1795, wet- 
houder aldaar, ontv. belast., f Delft 17 Jtili 1839, tr. 1780 
f Johanna Cornelia ten Haaff, geb. Delft 1 Jan. 1759, 
f aldaar 16 Dec. 1843, dr. van Bathazar en Christina 
van der Burgh. 

VII. fGerardue Adrianus van Haeften, geb. 
Delft 16 April 1788, generaal-majoor intend ant, f Breda 1 
Oct. 1861, tr. Delft 24 Oct. 1814 t Anna Everdina Schol, 178 VAX HA.KFTJ3N. 

geb. aldaar 3 Aug. 1787, f Dieren 5 Nov. 1855, dr. van Mr. 
Lieve Jacob en Cornelia Henriette Palm. 
Vit clit kuwelijk : 

1. Aernoudt Will em, volgt VIII A. 

2. Gerardus Adrianua, volgt VIHbiS B. 

3. Willem Constantijn, volgt Vlllter C. 

4. Joban Hendrik, volgt Vlllquater D. VIII. f Aernoudt Willem van Haeften, geb. Delft 
21 Juli 1815, majoor tit. art., f Batavia 20 Sept. 1881, tr. 
aldaar 17 Juli 1844 f Henriette Leonora Carolina 
de Pauly, geb. Batavia 12 Aug. 1826, f h. Struiswijk te 
Batavia 16 Sept. 1866, dr. van Johannes Henri c us 
Cornells en Suzanna Carolina van Haaselt. 

IJit dit h/inveUjh: 

1. Gerardus Hendrik Willem, volgt IX. 

2. Anna Everdina Christina van Haeften, geb. 
h. Struiawijk te Batavia 28 April 1847, tr. Batavia 2 April 
1867 f Matthijs Willem Jan den Berger, geb. Texel 
14 April 1834, dirigeerend officier van gezondheid le kL, f 
Buitenzorg 12 Maart 1889, zn. van Gerrit en Johanna 
Duyvene. ['s-Gravenhage.] 

3. Daniel Robert Prederik, volgt IXbis. 

4. Tiraoii HenricuSj volgt IXter. 

5. Willem Constantijn, volgt IXquater. 

6. Prederik Willem, volgt IXquinquies. 

IX. f Gerard us Hendrik Willem van Haeften, 
geb. h. Struiswijk 18 April 1845, majoor genie 0. I-L., 
f Teteringen 5 April 1906, tr. 1° (bij volmacht) 3 Juli 1869 
f Anna Susanna van der Chijs, geb. Delft 11 Aug. 
1844, f Princenhage 22 Oct. 1891, dr. van Jacobus en 
Christine Marie Henriette Kesman; tr. 2° Princen- 
hage 1 4 Sept . 1892 Petronella Butgerdina Johanna 
Henriette Wilson, geb. Zevenbergen 17 Maart 1870, dr. 
van Willem Matthias Jan en Sophia Antoinetta 
H e y 1. ['s-Gravenhage.] VAN HAEFTEN. 179 

Vii het eerste huwelijk: 

1. Aernoudt Will em ran Haeften, geb. Tandjong 
Pinang (Riouw) 23 Juni 1875, officier ran gezondheid le kl. 
O.-I.L., tr. Amsterdam 5 Juli 1906 Anna Angelina Din- 
gemana, geb. Batavia in 1876, dr. van Louie Valentin 
en Angelique CorneHeMaurenbreoher. [Batoe Djad- 
jar, Preang er reg.] 

2. Christine Marie Henriette van Haeften, geb. 
, Utrecht 11 Sept. 1878, tr. Teteringen 2 Juni 1903 Eliza 

Will em Broekman. geb. Amsterdam 20 Feb. 1881, oud 
le luit. art. O.-I.L., leeraar H. B. S., zn. van Didericus 
Petrus en Johannna Agneta Isabelle Soetbrood 
Piccardt. [Soerabaya, Fmb. Plosso.] 

3. Jacoba van Haeften, geb. Batavia (Weltevreden) 
18 Oct. 1881, tr. Teteringen 14 Jan. 1904 Jacques Johan 
Hendrik Vink, geb. Batavia 29 Jan. 1879, le luit. inf. 
O.-I.L., zn. van Joost Amijs en Wilhelmina Char- 
lotta Albertina Schafer. 

Uit het tweede hwoeUjlc; 

4. Willem Matthias Jan van Haeften, geb. Gin- 
neken 8 Jan. 1896. 

5. Henrietta Leonora Carolina van Haeften, 
geb. Ginneken 21 Jan. 1897. 

XXblS. f Daniel Robert Frederik van Haeften, 
geb. Weltevreden 24 April 1849, off. inf. O.-I. L., f Teteringen 
23 Nov. 1902, tr. 1° Batavia 18 Aug. 1874 f Jkvr. Leonie 
Jeanne 1 1 o Elise Tictoire van Ha ren cars pel Eclc- 
h a r d t, geb. Tilly (Belgie, prov. Brabant) 11 Aug. 1854, 
t Breda 18 Mei 1887, dr. van Jhr, Samuel Egbert Paul 
Apollonius en Wilhelmina Georgia Francisca 
Sassen; tr. 2° Teteringen 24 Mei 1892 Josine Marie 
Elisabeth Sanders, geb. Sambas (Borneo) 22 Nov. 1854, 
dr, van Bernardus Koenradus en Charlotta Sara 
Elisabeth Thomas. [Teteringen.] 

flit het eerste hwwelvjk. 

1. f Georgette Francoise Wilhelmine van Haef- 
ten, geb. Batavia 21 Juni 1875, f aldaar in 1908, tr. bij 
volmacht Teteringen 12 Feb. 1898 Car el Pieter Mar- 180 VAN HAEPTEN. 

therus, geb. Tegal 6 Oct. 1876, kap. art. O.-I. L*, zn. van 
Matheus en Johanna Magdalena Claase. [Willem I.] 

2. Aernoudt Willem van Hae,ften, geb. Semarang 
10 Feb. 1878, employ 6 Sf. Soera Winangoen, tr. Theodora 
Fransz. [Cheribon.] 

3. Samuel Egbert Poul Apollonius Tan Haeften, 
geb, Weltevreden 16 Mei 1880, le luit. inf. O.-I. L. [Atjeh.] 

(Tit het tweede h-uivelij'k: 

4. Juliette Louise Theodore van Haeften, geb. 
Teteringen 26 Jan. 1894. 

IXter. Tim on Henricus van Haeften, geb. Batavia 
15 Juli 1857, gep. luit.-kol. inf. O.-I. L., tr. Ambarawa 8 Mei 
1884 Augusta Henriette Maier, geb. Batavia 29 Mei 
1861, dr. van Philipp Johann en Anna Cornelia Jo- 
si na Blasius. ^Roermond.] 

(Tit dit huivelijk: 

1. Henrietta Leonora Carolina van Haeften,, 
geb. Ambarawa 27 Maart 1885. 

2. Karel August Rudolf van Haeften, geb. Kota 
Radja 7 Juni 1886. 

3. Aernoudt Philip Tim on van Haeften, geb. Se- 
marang 29 Juni 1891. 

4. Frerlerik Charles van Haeften, geb. Batavia 27 
Juli 1895. 

IXcjUater. Willem Constant rjn van Haeften, geb. 
li. Struiswrjk te Batavia 14 Sept. 1862, kantoorchef le kl. 
posfcerijen, tr. bij volmacht Kraksaan-Teteringen 5 Nov. 1888 
f Fred6rique Collar d, geb. Batavia 11 Oct. 1866, f Soe- 
rabaya 9 Aug. 1909, dr. van Petrus Albertus Alexander 
en (ieesje Scheltens. [Soerabaya.] 

Hit <Mt huivelijk; 

Henrietta Geesje van Haeften, geb. Kraksaan 
18 Sept. 1890. 

IXquinquieS. Dr. Frederik Willem van Haeften, 
geb. h. Struigwljk 9 Peb. 1865, arts, ofncier van gezondheid 
le kl,, tr. Utrecht Dec. 1888 Charlotte Francis, geb. 

Weltevreden 15 Jan. 1868, dr. van Robert Gerard en 
W i 1 h e 1 m i n a Heniuuiua Scheue r . [Med an. J VAN HAEFTEN. 181 

Uit dit huwelijk: 

1 . Frederik Ernst van Haeften, geb. Padang 1 Maart 
1890, stud. ing. [Delft.] 

2. Timon'fAugust van Haeften, geb. Semarang 17 
Oct. 1892.^ " 

3. Magdalena Agatha van Haeften, geb. Utrecht 
23 Nov. 1897. 

4. Anna Augusta van Haeften, geb. Weltevreden 
17 Feb. 1903. 

B. 

VHIbis. f Gerardus Adrianus van Haeften, geb. 
Jambes bij Namen 2 Dec. 1819, majoor der inf., f 'e-Gra- 
venhage 11 Dec. 1895, tr. Amsterdam 5 Mei 1871 Sara 
van Eik, geb. aldaar 20 Jan. 1841, dr. van Jan en Agatha 
Petronella van der Hoop. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit JiU'welijk: 

1. Agatha Petronella van Haeften, geb. Arnhem 
20 April 1872, tr. 's-Gravenhage 29 Maart 1900 Mr. Joan 
Aegidiua van Khede van der Kloot, geb. aldaar 4 
Oct. 1867, reenter arr. rechtbank, zn. vanPieterJacobus 
en Jkvr. Clara Catharina van Beenen. [Dordrecht.] 

2. Gerardus Adrianus, volgt IX. 

IX. Mr. Gerardus Adrianus* van Haeften, geb. 
Arnhem 7 Nov. 1875, advocaat en procureur, tr. 's-Graven- 
hage 28 Maart 1901 Emilie Constance Hoyer, geb. 
aldaar 7 Maart 1880, dr. van Mr. Willem en Anna 
Maria Philippine van Bosse. [' s-Gravenhage.] 

Uit obit hiiivelyjk: 

1. Sara Mary Emilie van Haeften, geb. 's-Graven- 
hage 22 April 1902. 

2. Gerardus Adrianus van Haeften, geb. 's-Gra- 
venhage 10 Aug. 1903. 

3. Ewoud van Haeften, geb. 's-Gravenhage 1 Juli 1906. 

4. Emilie Constance van Haeften, geb. 's-Graven- 
hage 16 Feb. 1909. 

C. 

Vlllter. t Willem Constant ijn van Haeften, geb. 182 VAN HAEFTEN. 

Jambes bij Namen 4 Oct. 1S21, f Utrecht 18 Nov. 1899, 
tr. Breda 5 Juni 1851 f Agatha Henrica Kuyck van 
louweniBge, geb. aldaar 1 Jan. 1823, f Utrecht 22 Dec. 
1901, dr. van Pieter en Maria "Vermeulen. 
Uit dit huioelijk: 

1. Willem Constantijn, volgt IX. 

2. Gerard Anton van H a e f t e n, geb. Breda 9 Juli 
1862, luit. kol. mareohausees , tr. Utrecht 29 Sept. 1887 
f Cornelia Henriette de Wilde, geb. aldaar 25 Feb. 
1865, f 's-Gravenhage 17 Dec. 1900, dr. van Mr. Chris- 
toffel Neytzell en Elisabeth van Teutem. ['s-Her- 
togenbosch.] 

IX. Willem Constant ijn van Ha eft en, geb. Breda 
7 Aug. 1858, seeretaris van den Volksbond, vereeniging 
tegen drankmisbruik, tr. Amsterdam 15 Mei 1891 Marie 
Anna Bernhardina Joseph ina Wildt, geb. aldaar 19 
Maart 1865, dr. van Franz Arnold Adolph Victor en 
Elise Wilhelmine Caroline Rave. [Utrecht.] 

Uit d/it huwelijk : 

1 . Elisabeth Agatha van Haeften, geb. Utrecht 
26 Maart 1892. 

2. Willem Constant iju van Haeften, geb. Utrecht 
10 Juni 1895. 

D. 

VTIIquater. f Johan Hendrik van Haeften, geb. 
Delft 12 April 1832. kap. inf., f Bergen-op-Zoom 3 Sept. 
1871, tr. 's-Gravenhage 19 April 1865 Johanna Helena 
Adolphina van Winsheym, geb. 's-Gravenhage 25 Dec. 
1831, dr. van Dirk Johan en Levina van den Sant- 
h e u v e 1. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Levina van Haeften, geb. 's-Gravenhage 19 Maart 
1867. ['s-Gravenhage.] 

2. Johan Hendrik Lodewyk, volgt IX. 

IX. Johan Hendrik Lodewijk van Haeften, geb. 
Bergen-op-Zoom 23 Feb. 1869, industrieel, tr. Ixelles 17 
Juli 1894 Marie Gasparine Jeanne Bontemps, geb. TAN HAEFTEN VAN HALTEREN. 183 

Dinant 24 Jan. 1874, dr. van Prof. Clement Joseph Au- 
gus tin en Josephine Ther ese Mathilde Beoo. [Brussel.] 
Uit dit huwelijh ; 

1. Raymonde Helen e Mathilde van Ha eft en, geb. 
St-Josae-ten-Noode 13 Mei 1895. 

2. Rene Jean van Haeften, geb. St-Josse-ten-Noode 
9 Feb. 1897. 

3. Anne Marie Elisabeth van Haeften, geb. Bergen 
(Belgie) 24 Oct. 1903. 

VAK HALTEREM". 

Protestant — Leiden. 

Wapen: In silver een ontwortelde groene 
boom, voor welks stam een loopend muart 
wild %wipi. Helmteeken: de boom. Dek- 
kleeden: %ilv&r en mvart. Stamreeks. 

I. f Hendrik Hendrikaz. van Halteren, dekendra- 
pier te Leiden, f aldaar 1655, tr, ala wedr. van f Belij tgen 
Janadr., 2° Leiden 8 Feb. 1626 f Elsgen Weaselsdr., 
wed. Jan Janez., f na 1663. 

II. f Daniel van Halteren, ged. Leiden 27 Oct. 1626, 
dekendrapier aldaar, f Leiden, tr. als wedr. van f Mar ij t gen 
Trioen, 2° Leiden (ondertr. 13) Dec. 1655, f Claertgen 
Jeremiasdr. van der Steen, 

III. f Hendrik van Halteren, ged. Leiden 2 Sept. 
1657, dekendrapier en grijnfabrikant t f Leiden 7 Jan. 1720, 
tr. Voorschoten 18 Deo. 1680 f Margaretha van Aeoken 
geb. Leiden, + aldaar 1 Mei 1730, dr. van Jan en Fern 
metje Potbroeck. 

IV. f Daniel van Halteren, ged. Leiden 30 Juni 
1693, grijnfabrikant veertigraad aldaar, f Leiden 14 Oct, 
1752, tr. aldaar 14 Jan. 1724 f Elisabeth van Hoog- 
made, ged. Leiden 11 Mei 1694, f aldaar 30 Aug. 1751 
dr. van Balthasar en Johanna Co one. 

VAN HALTKRKN. 184 VA.N HALTEREN. 

V. f Mr. Hendrik Balthasar van Halteren, geb. 
Leiden 15 Nov. 1730, grijnfabrikant aldaar, veertigraad, 
^ohepen en burgem. Tan Leiden, f aldaar 13 Jan. 1802, tr. 
Leiden 17 Jan. 1769 fCornelia van Foot, geb. aldaar 15 
Maart 1733, f Leiden 28 Aug. 1797, dr. van Abraham en 
Anna Petronella Tan der Hagen. 

VI. f Mr. Daniel van Halteren, heer van Vrijenea en 
£51uipwijk, geb. Leiden 28 April 1771, grijnfabrikant aldaar, 
schepen aldaar 1803, directeur Levantschen handel, voorzitter 
der rechtbank, lid commissie van INTotabelen in 1814, f Leiden 
13 Nov. 1828, tr. Voorschoten 17 Mei 1796 f Adrian a 
Agatha Can, geb. Delft 2 Feb. 1777, f h. Berbioe onder 
Voorschoten 18 Sept. 1836, dr. van Mr. Iman Meijnard 
en Geertrui Anna vau der Burch. 

VII. f Mr. Jan Jacob van Halter en, heer van Vrijenes 
en Sluipwijk, geb. Leiden 9 April 1802, f h. Drievliet onder 
Rijswijk 22 April 1870, tr. Vianen 29 Oct. 1836 f Maria 
Zonderwijk, geb. Maassluis 25 Aug. 1818, f h. Drievliet 
6 Feb. 1869, dr. van Mozes en Niesje de Kromme. 

Hit drit huwelijk: 

1. Dionysia Catharina Hendrika Jacoba van 
Halter en, geb. Rijswijk (Z.-H.) 18 Juni 1844, tr. aldaar 1 Juli 
1877 f Jhr. Mr. Cornelia Hendrik Theodoor Adriaan 
Hooft Graafland, geb. Gorinohem 14 Mei 1838, burgem. 
van Jutphaas, wethouder van Rijswijk (Z.-H.) f h. Drievliet 
aldaar 4 April 1902, zn. van Jacob Petrus en Jkvr. Hen- 
riette Antoinette van EyB en wedr. van Francona 
Diederica Albertina Koenen. [h. Drievliet onder Rijs- 
wijk Z.-H.] 

2. Franc Diederik Albert Otto,, volgt VIII. 

VIII. f Franc Diederik Albert Otto van Hal- 
ter en, heer van Yrijenes en Sluipwijk, geb. 's-Gravenliage 
2 Mei 1847, burgem. van Boskoop, f Voorburg 25 Maart 
1887, tr. 's-Gravenhage 23 Oct. 1873 Julie Dor o thee van 
Hoo'rn, geb* h. Adegeest onder Voorschoten 9 Oct. 1854, 
dr. van Mr. Paul Theodore en Brigitta Amarantha 
d'Engelbronner. [Zeiat.] 

TJit d/it huwelyjk: VAN HALTEKEN 185 1. Maria Jacoba Johanna van Halteren, geb. 
Maarssen 14 Feb. 1875. [Zeist.] 

2. Jacob Jan van Halteren, heer van Yrijenes en 
Sluipwijk, geb. Maarssen 13 April 1876, commies ter seeretarie. 
[Apeldoorn.] 

3. Pauline Theodore van Halteren, geb. Gouda 
21 April 18S1, [Zeist,] HABTE. 
Harte van Tecklenburg. 

Roomsoh-Katholiek (oorspronkelijk Luthersch) — Hambiiren. 
"Wapen : Harte: In blauw (brie gouden 
rmgen. Helmteeken : een blauwe vhieht, 
elke vleugel beladen met een gouden ring. 
Dekkleeden: goud en blauw. Wapenspreuk ; 
Deo duce, fortiter. Wapen: Harte van Teoklenburg: 

In blauw d/rie gouden rmgen (Harte) en 
een zHveren sckildhoofd beladen met drie 
roode meerbladeren (Teoklenburg). 
Helmteeken: een rood meerblad tusschen 
een blowwe vhicht, elke vleugel beladen vnet 
een gouden ring. Dekkleeden: rechts: goud 
en blauw ; Xmks : silver en rood. Wapen- 
spreuk: Deo daice, fortiter. 

Stamreeks. 

I. f Johann Jorgen Harte, geb. op het stamgoed 
Harte, in de ambachtBheerlijkheid Hambiiren (kerspel Oap- 
peln, bij Osnabrtick) omstreeks 1655, eigengeerfde aldaar, 
t Hambiiren 6 Feb. 1735, tr. Anna Elisabeth von Teok- 
lenburg, f Hambiiren 18 Dee. 1724. 

H. f Johann Hermann Harte, geb. Hambiiren om- 186 HAUTE. 

streeks 1689, + Kralingen 20 Oct. 1759, tr. 1° aldaar 16 
Oct. 1718 f Cornelia van der Meer(ook: Vermeer), 
ged. (ge reform eerd) Kralingen 23 Nov. 1698, f aldaar 20 April 
1727, dr. van Pieter Jacob se en Ltjsbeth Gielen (ook 
Michiels); tr. 2°. Kralingen 8 Feb. 1728 + Christina 
Banmholt (B. K.) geb. Freokenhorst (Westphalen) omstreeks 
1700, f Kralingen 15 Maart 1772. 

Uit het inveede huivelijk: 

Johannes volgt III. 

III. f Johannes Harte, geb. Kralingen, ged. (gerefor- 
meerd) Rotterdam 11 Sept. 1735, na geloofsovergang, kerk- en 
armmeester der U.K. gemeente van Kralingen, f aldaar 17 Sept. 
1806, tr. 1° Rotterdam 19 Oct. 1761 f Joanna Maria 
Neelemans, ged. (R. K.) aldaar 8 Maart 1738, f Kralingen 
14 Dec. 1768, dr. van Adrianus en Maria Tiers; tr. 
2° Kralingen 10 Nov. 1769 f Clementia Hensbroeok 
(zieh schrijvende: Heynsbroek) geb. Overschie, ged. (R.K.) 
Schiedam 30 Nov. 1740, f Kralingen 27 Aug. 1798, dr. van 
Theodorus en Adriana van Leeuwen. 

Uit het tweede huwelijk: 
Joannes, volgt IV. 

IV. f Joannes Harte, ged. (R. K.) Kralingen 20 Mei 
1775, f aldaar 8 Nov. 1844, tr. Kralingen 23 April 1809 
f Maria Huybers, geb. Rotterdam 3 Maart l7S6 ? f Utrecht 
30 Aug. 1849, dr. van Johannes Hendrikus en Maria 
van Rekum. 

Uit dri,t huwelijk : 

1. Joannes Jacobus, volgt V. 

2. Petrus Johannes, volgt Vbis, 

V. f Joannes Jacobus Harte, geb, Kralingen 14 Mei 
1823, koopman, lid kamer van koophandel en fabrieken te 
Utrecht, f aldaar 5 Aug. 1869, tr. Rotterdam 21 Mei 1851 
f Anna Maria Theresia Mitschke, geb. aldaar 1 April 
1826, f h. Havelte bij Hilversum 15 Sept. 1890, dr. van 
Joseph, vrijheer van Freudenau en Jatna (bij Laibach, 
Krain) en Catharina Elisabeth Duffhues. 

Uit dit hwvelijk: 

1, Joannes Josephus Ignatius, volgt VI, HAUTE. 18?" 

2. Joseph Marie Petrus Harte, geb. Utrecht 7 Feb. 
1855, koopman, lid van den gemeenteraad, van de kamer van 
koophandel en fabrieken en van het college van regenten 
der gods- en gasthuizen aldaar. [Utrecht.] 

3. Petrus Joannes Antonius Harte, geb. Utrecht. 
17 Dec. 1856, koopman. [Amsterdam.] 

4. Wilhelmus Fetrus Antonius, volgt VXbis, 

5. Wilhelmina Maria ElisabetliHarte, geb. Utrecht 
29 Sept. I860, tr. Amsterdam 9 April 1891 f Bernardus 
Josephus Budolphus Meddens, geb. Groningen 23 Aug. 
1848, f Amsterdam 14 Sept. 1901, zn. van Johannes 
Gerhardus en Anna Margaretha Ruding. [Utrecht.] 

6. Johanna Clementia Maria Harte, geb. Utrecht 
27 Feb. 1863. [Utrecht.] 

7. Florian Joseph Ignatius Harte, geb. Utrecht- 
9 Oct. 1866. [Utrecht.] 

Harte van Tecklenfourg. 

Vl. Mr. Joannes Josephus Ignatius Harte van 
Tecklenburg, geb. Utrecht 15 Oct. 1853, verkreeg bij 
K.B. d. d. 28 Dec. 1894, n° 38, voor zich en zijne wettige 
nakomelingen bet reoht tot de naamsbijvoeging van Teck- 
lenburg, oud-lid 2e Kamer, oud-minister van financien, 
lid Raad van State, tr. Oss 7 Jan. 1889 Petronella Fran- 
cis ca Jurgens, geb. aldaar 6Maartl868, dr. van Henricus 
Leonardus Anton sz. en Theodora van Waarden- 
b u r g. ['s-Gravenhage.] 

Uit ctit huwelijh : 

1. Jan Joseph Henri Harte van Tecklenburg,, 
geb, 's-Gravenhage 11 Dec. 1893. 

2. Leonie Marie Antoinette Harte van Tecklen- 
burg, geb. 's-Gravenhage 2 Juli 1895. VTbiS. Wilhelmus Petrus Antonius Harte, geb. 
Utrecht 20 Sept. 1859, koopman, tr. Rotterdam 26 Sept. 1893 
Adriana Theodora Maria Gilissen, geb. aldaar 12 
Feb. 1864, dr. van Petrus en Catharina Gerard a 
Maria Zoetrnulder. [Rotterdam.] 188 HAUTE VAN HENOST. 

(Jit dit huwelijk: 

1. Pefcronella Joanna Maria Harte, geb. Rotterdam 
21 Oct. 1894. 

2. Catharina Ant hernia Maria Harte, geb. Rotter- 
dam 1 Juni 1896. 

3. JohannaMariaClemeatinaHarte, geb, Rotterdam 
24 Feb. 1898. 

VblS. f Petrus Johannes Harte, geb. Kralingen 16 Oct. 
1830, f Prinsenhage 4 Oct. 1899, tr. Rotterdam 2 April 1856 
-f Antoinetta Johanna (genaamd Jeaunette) Funia- 
galli, geb. Gorinohem 1 Nov. 1829 f Rotterdam % Oct. 1888, 
dr. van Joannes Antonius en Cornelia Anna van 
Eooydonck, 

Uit dit hutvelijk : 

1. Antonius Henriens Wilhelmus Maria Harte, 
geb. Rotterdam 14 Nov. 1858. [Parijs.] 

2. Franciscus Johannes Maria Harte, geb. Rotter- 
dam 8 April 1864, R. K. priester, C. SS. R., oud-prof. dogmat. 
theologie. [Rozendaal N.-Br.] VAN HENGST. 

Protestant. — Wijk-bij-Duurstede. 

Wapen : In hlau-w twee wilveren pa.arde- 
happen en halzen, elkander uanwiende, elk 
in een- rood lioog staand holster en rood, 
getoomd. Helm gekroond. Helmteeken : 
een paardekop en hals gelijk in 't schild, 
in- 't front geplaatst. Dekkleeden : zilver en 
blainv. Schildhouders : tivee omziende gov dm 
griffwenen. rood getongd en g mag eld. 

Stamreeks. 

I. f Simon de Gest, later van Hengst, geb. 1521, 
f Wijk-bij-Duurstede 1579, tr. f Anna de Graaf. 

II. fAntonie van Hengst, geb. Wijk-bij-Duurstede in 
1565, f aidaar in Dec. 1641, tr. als wedr. Tan f Barbara 
VAN HEXGST. 18* van Leeuwen, 2° 1590 f Dirkje Noest, dr. van Ger- 
rit en Geertruid de Bruin. 

III. f Gerrit van Hengat, geb. Wijk-bij-Duurstede 
21 Juli 1601, ontv. en pro efme ester der Zijdehal te Amster- 
dam 1652—1656, f aldaar 26 Mei 1667, tr. 1° Amsterdam 28' 
Juli 1634 f Alida de Loeker, geb. aldaar SO Mei 1601, 
f Amsterdam 21 Feb. 1649, dr. van Reyn.ier en Grietje 
HI vertsdr. 

IV. f Mr. Anthony van Hengst, geb. Amsterdam 
3 Mei 1644, advocaat aldaar, raad-ordinaris in den Hove 
van Utrecht 1674, f Utrecht 17 Oct. 1707, tr. Nieuwendam 
24 Juli 1672 f Eva Roe t era, geb. Amsterdam 15 Jan. 
1652, f Utrecht 20 Feb. 1724, dr. van Hendrick en Geer- 
truyd van Heuvel. 

V. f Hendrik Gerard van Hengst, geb. Utrecht 21 
Juli 1685, raad aldaar 1722, drossaard van Vreeswijk 1722, 
schepen te Utrecht 1725, f Utrecht 21 Juni 1729, tr. Dor- 
drecht 7 Feb. 1708 f Elisabeth van de Graaff, geb. 
aldaar, f Utrecht 1 Nov. 1747, dr. van Sebastiaan en 
Belia van Lidth de Jeude. 

VI. f Mr. Cornells van Hengst, geb. Utrecht 18 
Oct. 1715, raad aldaar 1752, schepen, gecomm. tot Stadg- 
finantiekamer 1760, ontv. der lijfrenten, f Utrecht 9 Nov. 
1769, tr. 1° Maarssen 13 Maart 1741 f Sara Sibylla 
Verdi on, geb. Batavia 9 Sept. 1709, f Utrecht 11 Juni 
1767, dr. van Go vert en Anna Oatharina Comans 
en wed. van f Willem Hendrik Lons. 

VII. f Mr. Hendrik Jacob van Hengst, geb. Utrecht 
7 Febr. 1742, subt.-griffier van den Hove aldaar 1769 — 1785, 
raad aldaar, lid Nationale Oonventie, lid prov. bestuur 1797, 
president departementaal bestuur 1802, lid 2e Kamer 1805, 
f Utrecht 27 Feb. 1817, tr. 1° aldaar 23 April 1770 
f Jacoba Catharina Berger, geb. Utrecht 11 Feb. 1751, 
f h. Persijn onder Maartensdijk 16 Juli 1788, dr. van Cypri- 
aan en Anna Margaretha van Bochoven. 

VUI. f Mr. Cypriaan. Gerard van Hengst, geb, 
Utrecbt 5 Nov. 1776, lid prov. staten van Utrecht, maar- 
schalk van het Nederkwartier, f Utrecht 28 April 1826, tr. 190 VAX HtfNGST. ^ 

aldaar 29 April 1801 f Jkvr. Charlotta St rick van 
Linschoten, geb. k. Khijnauwen onder Bunnik 4 Aug. 1778, 
f Utrecht 1 Nov. 1850, dr. van Jhr. Mr. Jan Balthazar , 
heer van Rhijnauwen, Nieuw-Helvoet en de Quack, Heeswijk, 
Achthoven, Wittevrouwe en Abstede, en Charlotta Martha 
van UtenhoYe tot Bottesteyn. 
Uit cUt hiiweldjJc: 

1. Hendrik Wolter, volgt IX A. 

2. Jan Hendrik Carel, volgt IXfoiS B. 

3. Carel Joseph, volgt IXter C. 

4. Adriaan Eliza, volgt IXquarter D. IX. f Mr. Hendrik W o 1 1 e r van Hengst, geb. h. Bus- 
tenburg onder Blauwkapel 13 Juli 1802, lid prov. staten, 
f Utrecht 23 Nov. 1845, tr. Bunnik 16 Aug. 1826 f Jkvr, 
'Caroline Jacqueline de Pesters, geb. h. Nienhof 
onder Bunnik 27 Jan. 1807, f Utrecht 4 Sept. 1891, dr. 
van Jhr. Mr. Will em Nicola as, heer van Cattenbroek, 
en Caroline Jacqueline de Jacob y; zij hertr. f Dr. 
Nicola as P a u 1 u s Visscher. 

Uit het eerste kuwelijh: 

1. Julie PrederiquevanHengst, geb. Utrecht 17 Oct. 
1843, tr. aldaar 12 Sept. 1867 Jan Hendrik Vrancken, 
geb. Amsterdam 9 Aug. 1836, gep. majoor art., zn. van 
Eeinier en Margaretha Jacob a Geertruida van 
•G-rootveld, [Amsterdam.] IXbis. f Mr. Jan Hendrik Carel van Hengst, geb. 
Utrecht 14 Maart 1804, lid raad aldaar, dijkgraaf van den 
Lekdijk-Bovendams, f Utrecht 27 Oct. 1877,' tr. 1° Utrecht 
152 Aug. 1827 f Jkvr. Johanna Adriana de Pesters, 
geb. h. Nienhof onder Bunnik 17 Sept. 1800, f Utrecht 5 
Dec. 1834, dr. van Jhr. Mr. Willem Nicola as, heer van 
Cattenbroek, en Caroline Jacqueline de Jacoby. 

Uit dit h'uwelvj'k : 

.1. Cypriaan Gerard, volgt X. VAN HENGST. 191 

2. Mr. Willem Nioolaas Jacob van Heagst, geb. 
Utrecht 8 Maart 1833, oud-griffier kantongereoht te Schoon- 
3io ven en Doesburg, tr. Voorburg 3 Mei 1860 Hester 
Everarda Hillegonda Patijn, geb. aldaar 10 Nov. 1837, 
dr. van Daniel Theodoras Francois en Anna Elisa- 
beth Eli as. [h. Persijn onder Maartensdijk en Utrecht.] 

3. f Johannes Adrianus van Hengat, geb. Utrecht 
14 Nov. 1834, burgem. van Loenen a. d. Vecht, Loenersloot 
en Ruwiel, f 's-Gravenhage 26 Jnni 1899, tr. Leiden 9 Sept. 
1869 Johanna Balthazarina Ohristophorina Caro- 
lina barones van Heemstra, geb. Birdaard 15 Dec. 1843, 
dr. van baron Mr. Balthazar Theodorus, heer van 
Iroma en Eibereburen, en Jkvr. Anna Catharina -Louisa 
Hillegonda van Cammingha. [Utrecht.] 

X. f Mr. CypriaanGerardvanHengst, geb. Utrecht 
8 Jan. 1830, reenter aldaar, f Utrecht 3 Dec. 1896, tr. aldaar 
5 Jnni 1862 Sophia Machtelina van Naamen, geb. 
Amsterdam 22 Aug. 1837, dr. van Mr. Johannes Sebastiaan 
en Ferdinanda Anna barones van Lynden. [Utrecht.] 

Uit <Ht hwvelvjk : 

1. Fred6rique Gornelie Johanna van Hengst, 
geb. Utrecht 12 Juli 1863, tr. aldaar 4 April 1895 Mr. Wil- 
lem Theodoor Grothe, heer van Schellach, geb. Utrecht 
8 Feb. 1862, zn. van Mr. Jacob Anne en Arnondina 
Johanna Carolina Loten van Doelen [h. Voordaan 
onder Maartensdijk en Utrecht.] 

2. Ferdinanda Anna van Hengst, geb. Utrecht 10 
Oct. 1864, tr. aldaar 27 Mei 1886 Mr. Jacob Eduard 
Ameshoff, geb. Utrecht 11 Nov. 1861, secretaris Ned. 
Centraal Spoor wegmaatscliappij 1886, zn. van Mr. Hermanus 
en Jkvr. Anna Emelia Albertina de Mev van Al- 
kemade. [Villa Ensah nabij Station de Bilt.] 

3. Henrietta Ev erh arda Hillegonda van Heng st, 
geb. Utrecht 1 Sept. 1866, tr. aldaar 18 Dec. 1890 Jhr. 
Henry Jacob Quarles van Ufford, geb. Cheribon 
19 Oct. 1858, zn. van Jhr. Joan en Ann Amelia Den- 
nison [h. Zuidereng onder Bennekom.] 

4. Benudina Maria van Hengst, geb. Utrecht 14 192 VAN HENG3T. 

Dec. 1867, tr. aldaar 31 Maart 1892 Jhr. Mr. Joan Ferdi- 
nand Hooft Graaflandj geb. Amsterdam 17 April 1867, 
seer, van curatoren der Utreohtsche Hoogeschool, lid van den 
gemeenteraad, zn. van Jhr. Mr. Ferdinand en Jkvr. Anna 
Hillegonda Dedel. [Utrecht.] 

5. Corn 6 lie Frederique van Hengsfc, geb. Utrecht 

21 Nov. 1869. [Utrecht.] 

C. 

IXter. f Car el Joseph van Hengst, geb. Utrecht 19 
Juli 1807, f aldaar 4 Maart 1866, tr. Alkmaar 24 Feb. 1834 
f Jkvr. Her in audi na Fontein Yersehuir, geb. aldaar 

22 Jan. 1808, f Utrecht 22 April 1876, dr. van Jhr. Mr. 
(Hjsbert, heer van Heiloo, Oeadom en ter Coulster, en 
Cornelia Fred erica de Dieu. 

Uit dit huwelijk : 

1. f Giesbert Cornelia Frederik van Hengst, 
geb. h. Bloemerwaard onder Bunnik 5 April 1838, f Utrecht 
7 Jan. 1892, tr. Doorwerth 27 Maart 1873 Maria Theo- 
dora baronea van Brakell, geb. k. Doorwerth 27 Juni 
1840, dr. van baron Jacob Adriaan Prosper, heer van 
Wadenoijen en Doorwerth, en Jkvr. Jeanne Henriette 
G-abrielle van S c h u y 1 e n b u r c li en wed. van L o d e w ij k 
Arend Robert Wolfgang baron vau Ittersum; zij 
hertr. Utrecht 15 Feb. 1894 Jhr. Jan Elias Huydecoper, 
geb. Zeist 22 Maart 1850. [Utrecht.] 

2. Charlotta Gerard ina van Hengst, geb. li. Wel- 
gelegen onder Zeist 18 Maart 1840, tr. Utrecht 12 Oct. 1876 
Jhr. Jan Jacob de Geer van ud eg ein, heer van Oude- 
gein, geb. Utrecht 5 Maart 1820, oud-rentmeester-gener. Duit- 
ache Orde, Balvje van Utrecht, zn. van Jhr. Jan J a c ob, 
heer van Oudegein en Jkvr. Elisabeth Sophia Falck[k. 
Oudegein onder Jutphaas en Utrecht.] 

D. 

IXquarter. f Mr. Adriaan Eliza van Hengst, geb. 
Utrecht 9 Deo. 1812, f aldaar 18 Juli 1883, tr. Utrecht 18 
Mei 1837 f Henriette Bregje G era! dine Louisa VAN HENGST VAN DEN HEUVEL. 193 Isabella barones Taets van Amerongeu, geb.J de Bilt 
15 Feb. 1815, f Utrecht 28 Feb. 1840, dr. van baron A rnoud 
Joost en Henrietta Maria des Russische Rijksbarones 
de Sm eth. 

XJit <tit huwelijk : 

1. Charlotte van Hengst, geb. Utrecht 5 Juni 1838, 
tr. aldaar 2 April 1869 Sibert Rudolph Antonius van 
der Meulen, gob. Breda 10 April 1831, gep. luit. kol. cav., 
zn. van Pieter Hendrik en Johanna Maria van 
Franck. [Haarlem.] 

2. Henriette Bregje Geraldina Louisa Isabella 
van Hengst, geb. Utrecht 11 Feb. 1840, tr. aldaar 31 Mei 
1867 f Jhr. Quirin Hoeufft, geb. Haarlem 11 Jan. 1840, 
luit. t. zee 2e kl., lid raad aldaar, f Haarlem 6 April 1885, 
zn. van Jhr, Will em Hendrik en Jacob a Elisabeth 
Hoeufft. ["Haarlem.] VAN BEN HEUVEL. 

Protestant. — Nijmegen. 
Wapen : In goud drie groene heuvels, tus- 
xch&n de beide bovenste sen zilveren zivaard 
met zwart gevest, de punt naar beneden. 
Helmteeken : een heuvel. Dekkleeden : goud 
en groen. 

Stamreeks. 

I. f Dirick van den Hoe vel, tr. Nijmegen 28 Aug. 1608 
f Trijnken Tillemans. 

II. f Jacob van den Houvel, ged. Nijmegen 2 Maart 
1610, griffier der stenden des lands van Valkenburg, tr. 
Nijmegen 11 Mei 1630 f Elisabeth Ooets, ged. aldaar 18 
Oct. 1610, dr. van Johannes Coetsius en Anna Moret. 

HI. f Theodorevan d en Heuwel, geb. Maastricht, van 
1664 — 1704 in de regeering aldaar, 1678 pro v. regent aldaar 
1690 ontv.-generaal der contribution, schout van Grulpen en 

19. 10. 18 194 VAN DEN HEUVEL, 

Margraten, f 1702, tr. Maastricht 6 Maart 1667 f Eleonora 
Hermes, ged. aldaar 8 Nov. 1648, dr. van Thomas en 
Anna Bruyu. 

IV. f Jacob van den Hoe w el, ged. Maastricht 12 Juli 
1671, burgem. en schepen aldaar, tr. Deventer (ondertr. 17 Aug.) 
1696 -f- Her manna Hendricka Cuper, ged. Deventer 
22 Juni 1677, dr. van Gijsbert en Alida van Such tele n. 

Uit dit hiiivelijk: 

1. f Mr. Abraham van den Heuvel, uit wien een tak, 
die wellicht nog bloeit. 

2. Adriaen Gustaeff Will em Friderick, volgt V. 

V. f & s - Adriaen Guataeff Will em Friderick 
van den Heuvel, ged. Maastricht 5 Sept. 1702, predikant 
te Lochem 1724, te Maastricht 1728, f Deventer 28 Aug. 
1737, tr. Amsterdam 23 Oct. 1731 + Hermina Lijns lager, 
ged. aldaar 13 Juli 1698, f 29 Maart 1768, dr. van Herman 
en Judith A 1 1 ij n. 

VI. f Mr. Jacob Adriaan van den Heuvel, ged. 
Maastricht 20 Dec. 1733, deken van het kapittel van St. 
Marie, geeligeerde raad 's lands van Utrecht, raad-ordmaris 
in het hoi" van Utrecht, f aldaar 14 April 1800, tr. Utrecht 
22 Aug. 1763 t Henrietta Adriana Wttewaall, geb. 
aldaar 13 Aug. 1738, f Utrecht 10 Nov. 1807, dr. van Mr. 
Hendrik Assuerus, heer van Wickenburg, en Marga- 
ret h a van Suohtelen, vrouwe van Stoetwegen. 

VII. f Mr. Hendrik Adriaan van den Heuvel, ged. 
Utrecht 6 Juli 1766, raad aldaar, f 's-Gravenhage 2 Maart 
1840, tv. 1° Utrecht 13 April 1794 f Johanna Petronella 
van der Hag en, geb. Utrecht 24 Dec. 1773, f aldaar 28 
Dec. 1826, dr. van Mr. Johannes en J n c o b a Petronella 
T iewelen. 

VIII. f Dr. Arnout Hendrik van den Heuvel, 
ged. Utrecht 17 Oct. 1802, med. doctor, lid raad aldaar, 
t Utrecht 17 Oct. 1870, tr. Utrecht 27 Maart 1828 + J ea nn ett e 
Philippine Josephine B e e k m a n, ged. Arnhem 24 Sept. 
1804, f Utrecht 13 Juli 1861, dr. van Theodorus en 
M a r i a J ohanna Versluys. 

Uit (lit huivelijk : VAN DEN HEUVEL. 195 

1. f Mr, Arnoldus Johannes Jacobus van den 
Heuvel, geb. Utrecht 13 Sept. 1832, lid raad en advocaat 
aldaar, f Utrecht 20 Nov. 1880, tr. Elburg 28 Nov. 1861 
Maria Jacoba Wilhelmina van Hoogenhuijze, geb . 
Maastricht 21 Oct. 1835, dr. van Wilhelmus Jacobus 
en Cornelia Elisabeth Anna Boer. [Utrecht.] 

2. Jacobus Cornelia Arm and, volgt IX. 

IX. + Jacobus Cornelis Armand vandenHeuvel, 
geb. Utrecht 4 Juli 1835, ambtr. prov. gouvernement, 
f 's-Gravenhage 25 Maart 1907, tr. Elburg 28 Juli 1864 
Cornelia Johanna Christina van H o o g e n h u ij z e , 
geb . Blerik 22 Deo. 1840 , zuster van Maria Jacoba Wilhel- 
mina voornoemd. ['s-Gravenhage.] 

Vit dit huwely)k: 

1. Cornelia Elisabeth Anna van d e n H e u v e 1, geb. 
Utrecht 30 Aug. 1866, tr. 's-Gravenhage 25 Jan. 1900 Dr. 
Karel Eduard Ziegeler, geb. Haarlem 5 Nov. 1860, 
dirigeerend officier van gezondheid 2e kl., zn. van Pieter 
Arend en Johanna van Garsten. [Kampen.] 

2. Arnoud Hendrik van den Heuvel, geb. Utrecht 

20 Juni 1868. [villa Mariaheuvel, Scheveningen.] 

3. Jacob Cornelia Armand, volgt X. 

4. Maria Jacoba Wilhelmina van den Heuvel, 
geb. Utrecht 11 Juni 1872, tr. 's-Gravenhage 15 Nov. 1900 
Guillaume Corneille van Meurs, geb. Maastricht 5 
Jan. 1862, kap. inf., zn. van H enri Jo se ph P a ul en Fr a n- 
coise Boldewine D an eels van W ijkhuyse. [Haarlem.] 

5. Cornelia Johanna' Christina van den Heuvel, 
geb. Utrecht 4 Juli 1873, tr. 's-Gravenhage 30 Aug. 1900 
Meinard Tydeman, geb. Rozendaal 1 Juni 1870, le luit. 
grenadiers, zn. van HenrikWillemTheodoreenAgne s 
Louise Knuyse de Mey. ['s-Gravenhage.] 

X. Jacob Cornelis Armand van den Heuvel, geb. 
Utrecht 11 April 1870, le luit. cav., tr. 's-Gravenhage 10 Feb. 
1898 Susanna Maria Jacoba Verse hoor, geb. aldaar 

21 Nov. 1871, dr. van Lodewijk Jan Baptist en Maria 
Louise Andre. [Koermond.] 

XTit d/it Jw/weligk t 196 VAN DEN HEUVEL HOFFMANN. Jacob Cornells Arnoud Louis van den Heuyel, 
geb. 's-Gravenhage 15 Mei 1899. HOFFMLAJO - *). 

Protestant en Roomsch-Katholiek. — Hachenburg (Westerwald). 
Wapen : In mlver een rood anker , schuin- 
links geplaoAst. Helmteeken: Het anker 
rechtopstaande. Dekkleeden : zilver en rood. 

Stamreeks. 

I. f Adam Hoffmann, leefde omstreeks 1590 te Hachen- 
burg, sehepen, senior en koopman aldaar, 

II. f Anastasius Ho f f m ann, ged. Hachenburg 4 Oct 
1598, koopman, Kanzleisecretar aldaar, f voor 1674, tr, 
Fischbach 10 Juni 1628 f Anna Catherina Freuden 
berg, begr. Hachenburg 1 Not. 1674, dr, van Ds. Heinrich 

III. f Albertus Ho f f m ann, ged. Hachenburg 18 Oct 
1648, koopman, sehepen, senior en burgeni. aldaar, tr, Odern- 
heim in de Paltz; f Elisabeth Andrea e, ged. Neckarge^ 
miind 15 Aug. 1653, f Hachenburg 10 Maart 1731, dr. van 
De. G-odfridus en Helena Tresal. 

IV. f Johann Phlipp Hoffmann, ged. Hachenburg 
8 Oct. 1677, bezitter van hoogovens bij Bendorf, + Hachen- 
burg 7 Maart 1724, tr. aldaar 33 Juli 1703 f Louise 
Madeleine Abigael Riviere, ged. Mannheim 21 Nov. 
1680, begr. Hachenburg 14 April 1721, dr. van Francois 
en Abigael de Ponthieux. 

Uit <Mt huwelijk: 

1. Johann Wilhelm Hoffmann, uit wien een tak in 
Bendorf am Rhein, welke in 1898 is uitgestorven. 

*) X.B. De leden van geslacht schrijven gewoonlijk hun. 
naani H o f f in a n. HOFFMANN. 197 

2. Johan Frederik, volgt V. 

V. f Jolian Frederik Hoffmann, ged. Hachenburg 16 
Feb. 1717, kwam 1734 naar Rotterdam, werd aldaar 14 Xov. 
1743 poorter, schepen van Cool, koopman, f Rotterdam 

27 Feb. 1777, tr. als wedr. van f Johanna Catharina 
Hartcop, 2° aldaar 16 Jan. 1749 f Sophia Caan, geb. 
Rotterdam 27 Dec. 1727, f aldaar 2 Sept. 1800, dr. van 
Hendrik en Adriana ran den Berg. 

VI. f Mr. Jolian Frederik Hoffmann, geb. Rotterdam 
22 Juni 1759, koopman, raad, yroedschap en wethouder 
aldaar, lid prov. regeering, plaatsvervangend lid Rationale 
vergadering, f aldaar 16 Mei 1825, tr. ale wedr. van fAnna 
Henriette van Eys, 2° Utrecht 29 Jan. 1786 f Catha- 
rina Frederica Cornelia van Hangest d'Yvoy, 
geb. Utrecht 20 Sept. 1760, f Rotterdam 20 Jan. 1820, dr. 
van Maximiliaan en Antonia Louisa de Leeuw, 

"VTI. f Johan Frederik Hoffmann, geb. Rotterdam 
7 Jan. 1791, koopman, raad, wethouder, burgem. aldaar, 
lid prov. staten, f Rotterdam 16 Aug. 1870, tr. aldaar 2 Aug, 
1815 fAnna Jozine van der P o t , geb. Rotterdam 4 Xov. 
1792, f aldaar 26 April 1867, dr. van Will em, heer van 
Groeneveld, en Geertruid Johanna Specht van Eyk, 

VTH. f Willem Johan Hoffmann, geb. Rotterdam 
2 Nov. 1821, koopman en lid raad aldaar, f Rotterdam 28 Sept. 
1892, tr. aldaar 16 Sept. 1846 f Johanna Maria Catha- 
rina Havelaar, geb. Rotterdam 3 Fe"j. 1825, f aldaar 

28 Mei 1891, dr. van Jan Jacob en Adriana Catha- 
rina de Wit. 

XJit dtit huwelijk: 

1, Adriana Catharina Ho f f m a n n , geb. Rotterdam 
12 Sept. 1849, tr. aldaar 23 Oct. 1873 f Dingeman Mar- 
tinus Lucardie, geb. Rotterdam 4 Dec. 1840, koopman 
aldaar, f Rotterdam 15 Jan. 1898, zn. van Johan Pieter 
en Agatha van der Vliet. [Breda.] 

2. Anna Josine Hoffmann, geb. Rotterdam 12 Feb. 
1852, tr. aldaar 5 Juni 1879 Anthony Cankrien, geb. 
Kralingen 8 Aug. 1844, ara. van BernarduaEwoud en 
Maria van Hoboken. [Soestdijk, Colenso.] 198 HOFFMANN". 

3. Jan Jacob, volgt IX. 

4. Willem Johan, volgt IXbis, 

5. Sara Adriana Petronella Hoffmann, geb. 
Rotterdam 29 Dec. I860, tr. 's-Gravenhage 21 Jan. 1904 
(door echtscheiding ontbonden 1907) Theodoor George 
Gleichman, geb, Rotterdam 14 Juli 1841, oud-lid der 
firma Milders en Gleichman aldaar, zn. van Thomas 
Theodore en Sara Adriana Petronella Havelaar 
en wedr. van Paulina Caroline Hoynck Tan Papen- 
drecht. ['s-Gravenhage.] 

6. Louis Maximilien Antoine, volgt IXter. 

7. Johan Mari Catharinus Hoffmann, geb. Rotter- 
dam 14 Nov. 1867, lioofdadministrateur Levensverzekering- 
maatschappij 's-Gravenhage. ['s-Gravenhage.] 

IX. f Jan Jacob Hoffmann, geb. Rotterdam 12 Nov. 
1854, koopman, f Amsterdam 16 Juli 1894, tr. 1° Rotter- 
dam 1 Juni 1881 (door echtscheiding ontbonden) f Mat hilde 
Petronella Hermanna Schadee, geb. Rotterdam 2 Juni 
1860, f Toulon 17 Dec. 1898, dr. van Hermannus Adri- 
anus en Maria Cornelia Hubert a de Kuyper; tr. 
2° 's-Gravenhage 8 Jan. 1891 Amalie Stookey, geb. 
Arnhem 8 Juni 1855, dr. van Friedrich Wilhelm en 
Henri ette Diekertmanen wed. van f Henry Ad ri anus 
R o b e rt. 

Uit het eerste h<wwelijk: 

Willem Johan Ho f f m a n n, geb. Rotterdam 21 April 
1882, werktuigkundig ingenieur. [New-York.] 

IXbis. f Willem Johan Hoffmann, geb. Rotterdam 
30 Juni 1859, koopman. f Breda 9 April 1905, tr. Rotter- 
dam 25 April 1889 Sara Johanna Havelaar, geb. 
Rotterdam 9 Mei 1866, dr. van Pieter en Cornelia Pau- 
line Hanegraaff. [Breda.] 

Uit dit huwelljk : 

1. Willem Johan Hoffmann, geb. Rotterdam 3 Feb. 
1890. 

2. Pieter Hoffmann, geb. Rotterdam 22 Dec. 1892. 

3. Cornelia Pauline Elseline Hoffmann, geb. Rot- 
terdam 7 Nov. 1897. HOFFMANN HOOPT VAN YREELAND. 199 IXter. Louis Maximilien AntaineHoffmann, geb, 
Rotterdam 25 Dec. 1862, lid der firma Havelaar en Bosch, 
tr. Rotterdam 11 Dec. 1898 Marie Alphousine Wilh el- 
mine Driebeek, geb, aldaar 19 Dec. 1868 ; dr. van Mr. 
Lodewijk Cornelia en Bregitte 'Pauline Johanna 
Schuu ren. [Rotterdam.] 

(Jit dit huivelijk: (Deze kinderen zijn R.-Katholiek) 

1. Louis Jean Hoffmann, geb. Rotterdam 1 Juli 1900. 

2. Willem Johaiw Hoffmann, geb. Rotterdam 3 Jan. 
1903. 

3. Johanna Maria Catharina Hoffmann, geb. Rot- 
terdam 15 Sept. 1906. 
HOOFT VAN VREELAND. 

Protestant — Z a an dam. 

Wapen : In rood een in profit gesteld mlveren 
manshoofd, gekroond met een groenen lau- 
werknms, het achterkoofd van goud, en van 
den krans afdalende een blawwe gestrikte 
sluier met twee afhangende xlAppen, die 
sluier en de slippen bezaaid met zilveren 
leU'en. Helmteeken : het hoofd tusschen een 
antieke zilver&n vhtcht, waarvan de Ivnker- 
vleugel zoodanig over het hoofd heengaat, 
maar niet de sluier zichtbaar is. Dekkleeden : 

Stamreeks. 

I. f Willem JansKn, Ho oft, geb. Zaandam omstreeks 
1490, grootschipper, f op zee 10 Aug. 1563. 

II. Pieter Hooft, komt 1553 en 1560 ala grootschipper 
voor, tr. 1° f Jannetjen Hendriksdr., geb. Wormer, 
f Amsterdam kort voor Aug. 1559, dr. van Hendrik Bor- 
rickszn. 

III. f Willem Hooft, geb. Amsterdam 1549, koren- 
kooper, schepen te Amsterdam 1592, begr. aldaar 18 Nov. 
1605. tr. Amsterdam Nov. 1578 f G-ierte Haeck, begr. dot wel de krans, 
zilver en blauw. 200 Hooirr van vreeland. 

aldaar 2 Sept. 1613, dr. van Hendrik Jauszn. en C la e 8 gen 
IJsbrantsdr. Hem. 

IV. f Hendrik Hooft, geb. Amsterdam 1584, koopman, 
begv. aldaar 20 Jan. 1626, tr. Amsterdam 28 Juli 1611 
f Haesgen Hou tloook, geb. Alkmaar 1589, dr. van He n- 
drick en Ibel Roswinckel. 

V. f Mr. Hen rick Hooft , heer van Oud-Carspel, Schoten 
en Schoterbosch, geb. Amsterdam 3 Sept. 1617, schepen, 
burgem. en raad te Amsterdam, raad ter admiraliteit, gecomm. 
raad, f aldaar 12 Dec. 1678, tr. 1° Amsterdam 5 Feb. 1640 
f Aechje Hasselaer, ged. aldaar 26 Oct. 1617, f Am- 
sterdam 13 Feb. 1664, dr. van Dirk en Brechtgen van 
S c li o t e r b o s c h. 

VI. f Mr. G-errit Hooft, geb. Amsterdam 25 Juli 1649, 
pensionaris, secretaris, schepen, burgem., raad, bewindk. 
O.-I. comp., f aldaar 7 Aug. 1717, tr. Sloten 4 Sept. 1673 
+ Elisabeth van Gheel, geb. Amsterdam 19 April 1654, 
f aldaar 18 Jan. 1700, dr. Daniel, ridder, heer van Span- 
broek, Spierdijk, Zuidmeer en Zuiderwerve, en Johanna 
Boo m. 

TTit dit hu'Welyjk: 

1. Daniel, volgt VII. 

2. f Mr. Hendrik Hooft, uit wien een adellijke tak. 
(asie Ned. Adelsboeh 1906, bl. 300.) 

VII. f Mr. Daniel Hooft, vrijheer van Vreeland, geb. 
Amsterdam 5 Dec. 1675, commissaris, schepen, raad en 
burgem. aldaar, raad ter admiraliteit van net Noorderkwar- 
tier, f Amsterdam 7 Nov. 1743, tr. aldaar 24 Maart 1709, 
f Sophia Maria Reael, geb. Amsterdam 30 Juli 1687, 
f aldaar 24 Juli 1724, dr. van Pie ter , vrijheer van Vreeland 
en heer van Nigtevecht, en Maria EleonoraHuydecoper. 

VIII. f Mr. G-errit Hooft, vrijheer van Vreeland, geb. 
Amsterdam 8 Jan. 1713, postmeester van het Kott. Post- 
komptoir, f Amsterdam 8 Feb. 1750, tr. aldaar 15 Dec. 1739 
f Maria Johanna van derDussen, geb. Amsterdam 
12 Maart 1719, begr. Gouda 13 Juni 1782, dr. van Mr. 
Jacob en Johanna Clara Pels. 

IX. f Mr. Jacob Hooft, geb. Amsterdam 7 Aug. 1742, H001T VAN VREELAPIX 201 

eommissaria, sohepen aldaar, f Amsterdam 6 Nov. 1795, tr. 
aldaar 6 Juli 1766 f Margaretha Jacob a Warin, geb. 
Amsterdam 23 Dec. 1748, f aldaar 14 April 1837, dr. van 
Nicola as en Johanna Catharina van de Poll. 
Uit <Mt huwelvjk: 

1. G err it, wolgt X. 

2. f Jhr. Mr. Daniel Ho oft (zie Ned. Adelsboek 1906 
bl. 298.) 

X. f Mr. Gerrit Hooft, geb. Amsterdam 11 April 1772, 
commissaris aldaar, f Amsterdam 30 Sept. 1801. tr. aldaar 
14 Oct. 1792 f Susanna Cornelia Muilman, geb. Am- 
sterdam 21 Oct. 1771, f Nigtevecht 18 Juni 1846, dr. van 
Henric, baanderheer van Haemstede, heer van Koudekerke 
en Welland, en Susanna Catharina Hartsinck. 

Uit <Ht huwelvjlc: 

1. Jacob, volgt XI. 

2. f Jhr. Hendrik Daniel Hooft, heer van Wouden- 
berg enz. (Zie Ned. Adelsboek 1906 bl. 298.) 

XI. f Jacob Hooft, heer van Vreeland, geb. Amster- 
dam 24 Oct. 1795, lid raad aldaar, f Amsterdam 9 Jan. 1873, 
tr. aldaar 18 Nov. 1818 f Constantia Aletta Witsen 
Elias, geb. Amsterdam 27 Dec. 1799, f Bonn 16 Aug. 1861, 
dr. van Pieter en Adriana Wilhelmina Clara P a- 
hr icius. 

XII. f Gerrit Hooft van Vreeland, geb. Amsterdam 
12 Nov. 1829, f aldaar 10 Jan. 1900, tr. Amsterdam 22 Maart 
1860 f Jkvr. Henriette Wilhelmine Bicker, geb. al- 
daar 8 Maart 1834, f Amsterdam 31 Maart 1908, dr. van Jhr, 
PieterTheodoorenWilhelminaJacobaHillegonda 
Kuvel. 

Uit ddt Miivelvjk : 

1. Hillegonde Willemine Hooft, geb, Amsterdam 
30 Sept. 1862. [Amsterdam.] 

2. Anna Louisa Hooft, geb. Amsterdam 8 Jan. 1867, 
tr. aldaar 4 April 1889 David R ah us en, geb. aldaar 16 
Maart 1858, directeur der Ned, Bank, zn. van Pieter en 
Helena Jeannette Hooglandt. [Amsterdam.] 202 HOOITT VAN VREELAND TAN HOOUN. 
3. G err it Hendrik Hooft van Yreeland, geb. Am- 
sterdam 24 Feb. 1869. [Yreeland.] 

4. Valerie Eugenie Hooft, geb. Amsterdam 14 Feb, 
1872. [Nijmegen.] 

VAN HOOKI*. 

Protestant — Bremen. 

Wapen : In goud e&n zwarte posthoorn, he- 
slag en van zilver. Helmteeken : een zwarte 
jaclithoorn, beslagen van zilver, geplaatsi 
voor een zilveren koker ivaaruit vijf strwis- 
veeren, afwisselend goud en zwart, komen. 
Dekkleeden : goud en zwart. 

Stamreeks. 

I. f Jacob Horn, kwam in 1593 te Bremen. 
H. f Hans Horn, kwam in 1630 te Amsterdam, tr. f 
Anna Tiedeman, 

III. f Niclaus Horn, geb. Bremen Jnni 1641, koopman 
op Italie en de Levant, begr. Amsterdam 22 Dec. 1681, tr. 
Bremen 1 Mei 1667 f Gesina van Est el, geb. aldaar, 
begr. Amsterdam 8 Oct. 1707, dr. van Hendrik en Gees- 
g ie M'eyerts. 

IV. f Hendrik vanHoorn, geb. Amsterdam 19 Mei 
1671, koopman en suikerramnadeur aldaar, f Amsterdam 
24 Jan. 1744, tr. aldaar 2 Mei 1697 f Cornelia Jacob a 
Oetgens van Waveren, ged. Amsterdam 26 Maart 1674, 
f aldaar 12 Feb. 1759, dr. van Nicolaes en Cornelia 
Backer. 

V. f Mr. Nicolaas Hendrik van Hoorn, geb. Am- 
sterdam 5 Feb. 1698, koopman en suikerraffinadeur, directeur 
van den Levantschen Handel, f Amsterdam 28 Aug. 1768, 
tr. 1°. Delft 15 Oct. 1726 f Catharina van Beaumont, 
geb. aldaar 3 Aug. 1706, f Amsterdam 5 Nov. 1739, dr. van Mr. 
Philip Quirijn en Francoise ElisabethvanStrijen. 

VI. f Quirijn Willem van Hoorn, heer van Xoord- 
wijkerhout en de Zilk, geboren Amsterdam 10 Aug. 1730, 
van Hnoux. VAN HOORN. 203~ 

bankier van Stanislaus Augustus Poniatowski, koning van 
Polen, commisaaris en schepen te Amsterdam, burgem., gedep. 
ter rekenkamer, raad ter admiraliteit, f Amsterdam 8 Dec. 
1797, tr. als wedr. van fMargaretha Henrietta Alewijn, 
2° Amsterdam 2 Juni 1771 f Hieronyma Johanna 
Testart, geboren Leiden 22 April 1749, f Amsterdam 30 
April 1817, dr. van Mr. Pieter Cypriaan en Agatha 
Hieronima Nobel. 
Hit dit huwelvjlc : 

1. Pieter Theodoor, volgt VIIA. 

2. Quirijn Willem, volgt Vllbis B. VII. f Pieter Theodoor van Hoorn, geb. Amsterdam 
24 Oct. 1774, thesaurier, kol. sohutterij aldaar, f Amsterdam 
16 Deo. 1842, tr. als wedr. van f Brigitta Henrietta 
Oonstantia Pancras Clifford, 2° 'a-Gravenhage 27 
Oct. 1805 f Elisabeth Marie Smissaert, geb. Utrecht' 
7 Jan. 1777, f Amsterdam 2 Mei 1852, dr. van Mr. Joan 
Carel en Lucia Gerarda Boos. 

"VTII. f Lucien Gerard van Hoorn, geb. Amsterdam 
21 Feb. 1812, thesaurier aldaar 1842, + Amsterdam 1 April 
1889, tr. aldaar 17 Juli 1851 f Anna Maria Margaretha 
van Hoorn, geb. Amsterdam 18 Nov. 1820, f aldaar 21 Maart 
1880, dr. van Quirijn Willem en Jkvr. Wilhelmina 
Cornelia van de Poll. 

Uit dit hwweUjk i 

1. Willemina Maria van Hoorn, geb. Amsterdam 
12 Nov. 1853. [Amsterdam.] 

2. Elisabeth Maria van Hoorn, geb. Amsterdam 22: 
Dec, 1854, tr. aldaar 6 Sept. 1900 Pieter Arnold van 
der Mersch, geb. Amsterdam 27 Feb. 1844, En. van Jo- 
hannes Anthonie en Jacoba Marie Pit. [Baarn.] 

3. Maria Lucia van Hoorn, geb. Amsterdam 13 Deo. 
1856. [Amsterdam.] 

4. Willem Hendrik van Hoorn, geb. Amsterdam 19* 
Feb. 1858, oud-sub-ontv. gemeentebelast, [Amsterdam.] 

5. Pieter Theodorus, volgt IX. . '204 VAN HOOftN. 

6. Pierre Herbert Theophile van Hoorn, geb, 
Amsterdam 14 Aug. 1862. [Amsterdam.] 

7. Herbertina Christine van Hoorn, geb. Amster- 
dam 23 Juni 1864. [Amsterdam.] 

IX. Pieter Theodorus van Hoorn, geb. Amsterdam 
3 Jan. I860, tr. aldaar 10 Maart 1887 Johanna Eugeena 
Theodora Schouwenburg, geb. Amsterdam 20 Mei 1866, 
dr. van Johan Eugeen Theodoor en Catharina Eli- 
sabeth de Marez Oyens. ["Villa Duinouwe onder Bloemen- 
daal.] 

Hit dit kmvelijk: 

1. Lucien Gerard vau Hoorn, geb. Amsterdam 2 
Nov. 1888. 

2. Catharina Elisabeth van Hoorn, geb. Amster- 
dam 17 Maart 1891. 

B. 

Vllbis. f Quirijn Willem van Hoorn, geb. Amster- 
dam 5 Aug. 1783, ontv. directe bel. te Amsterdam, f aldaar 
15 April 1855, tr. Amsterdam 18 Aug. 1819 f Jkvr. Wil- 
helmina Cornelia van de Poll, geb. aldaar 20 Juli 
1795, f Amsterdam 18 Oct, 1847, dr. van Jhr. Mr. Jacob 
Salomon en Franchise Margaretha van Weede. 

VIH. f Quirijn Willem van Hoorn, geb. Amsterdam 
10 Sept. 1822, f aldaar 3 April 1890, tr. Hanau 23 Juni 
1856 Erederica Wilhelmina Louise Gross, geb. 
aldaar 14 Dec. 1832, dr. van Erie d rich Wilhelm en 
Jeannette Christine Kratsch. 

Uit dit hwwelvjh : 

1. Jeannette Christine Louise van Hoorn, geb. 
Amsterdam 4 April 1857, tr. aldaar 6 Aug. 1896 Jhr. Wil- 
lem Herman Albert Clifford, geb. h.Overholland onder 
Nieuwersluis 11 Aug. 1858, zn. van Jhr. George en Eli- 
sabeth Maria van den Bergh. [Villa de Nachtegaal 
onder Baarn.] 

2. Anna Carolina van Hoorn, geb. Amsterdam 19 
Nov. 1861. [Amsterdam.] 

3. Willemina Cornelia van Hoorn, geb. Amsterdam 
15 Jan. 1865. [Amsterdam.] VAN HOORN 205 4. Frederik Willem van Hoorn, geb. Amsterdam 1 
Aug. 1866. [Amsterdam.] 

5. Friedrioh Wilhelm Ludwig van Hoorn, geb. 
Amsterdam 23 Feb. 1868. [Amsterdam.] 

6. Maurits Grustaaf, volgt IX. 

7. Alfred Edouard, volgt IXbis. 

IX. Maurits Gustaaf van Hoorn, geb. Amsterdam 
22 Jan. 1873, koopman, tr. Amsterdam 5 April 1900 Maria 
Johanna Moltzer, geb. aldaar 25 Sept. 1871, dr. van 
Eduard Johan en Maria Johanna G-ether. [Baarn.] 

Uit dit huweUjk : 

1, Quirijn Willem van Hoorn, geb. Hilversum 5 
Aug. 1901. 

2, Eduard Johan van Hoorn, geb. Amsterdam 8 Mei 
1905, 

3, MariaJohannavanHoorn, geb. Baarn 29 Sept. 1908. 
IXbis. Alfred Edouard van Hoorn, geb. Amsterdam 

22 Jan. 1873, wijnkooper, tr. Amsterdam 24 Nov. 1904 
Johanna Elisa Stroeve, geb. aldaar 2 Mei 1872, dr. van 
Johan Elise en Henriette Maria Mulder. [Utrecht.]. 

UitcdAt huwelijh: 

A If r e d E d u a r d v a n H o o r n , geb. Utrecht 21 Maart 1906, HOVY. 

Protestant. - — Pera. 

Wapen : Doorsneden : I. in blaww drie om- 
g&wende zilveren wassende mcmen naast 
elkojuder ; II. in rood twee gouden sterren 
naast elkchnder. G-ekroonde helm. Helm- 
teeken: eene gouden ster. Dekkleeden; 
zilver en rood. Schildhouders : twee rood- 
getongde grifioenen^ het bovenlijfj de vl&iigels 
en ds voorpooten paarsch, het overige vom 
het lichaam groen. 

Stamreeks, 

I, f Jan Hovy, geb. Pera 19 Mei 1674, chirurgijn van 
206 HOVY. 

de yloot yan Czaar Peter van Rusland, f Kroonstad 14 Maart 
1743, tr. Moskou 16 Maart 1703 f Catherina Ram. 

II. f Lodewijk Hoyy, geb. Moakou 16 Sept. 1704, koop- 
man op Rusland eu bankier te Amsterdam, directeur van 
den Moscovischen Handel, f Amsterdam 9 Sept. 1780, tr. 
aldaar 27 Maart 1731 f Susanna Sophia Lups, geb. 
Moskou 7 Mei 1714, t h. Meereyeld onder Watergraafsmeer 
30 Juli 1775, dr> yan Jean en Susanna Hoon. 

Uit dit huwelijk: 

1. f Lodewijk Hovy de Jonge, lid der vroedschap van 
Amsterdam, uit wien een uitgestorven tak. 

2. Hendrik, volgt III. 

III. f Hendrik Hovy, geb. Amsterdam 21 Dec. 1754, 
koopman op Rusland en bankier, directeur van den Russi- 
echen Handel 1782, f Amsterdam' 23 Feb. 1832, tr. 1° aldaar 
12 Juli 1778 f Hzllegonda van der Poor ten, geb. Am- 
sterdam 11 Dec. 1753, f aldaar 8 Jan. 1804, dr. van Josua 
en Hillegonda Josina van Eik. 

IV. f Lodewijk Hoyy, geb. Amsterdam 14 Dec. 1779, 
f 's-Graveland 18 Aug. 1805, tr. Bloemendaal 21 Aug. 1802 
f Judith C a t li a r i n a D e d e 1, geb. Amsterdam 6 Aug. 1 783, 
f Velsen 30 Xov. 1817, dr. van Mr. Willem Gerrit en 
J a c o b a Elisabeth Crommelin; zij hertr. f Mr. J a c o b 
Pompejus Hoeufft. 

Uit het eerste Mnvelijk: 

1. Hendrik, volgt V. 

2. f Jhr. Mr. Willem G- e r r i t Hoyy, geb. Amsterdam 
1805, f 1886, nit wien de adelijke tak, welke in de manne- 
lijke Irjn is uitgestoryen in 1892. (Zie Ned. Adelshoeh 1908 
bl. 197.) 

V. + Hendrik Hoyy, geb. Amsterdam 26 Juli 1803, 
chef van de bierbrouwerij „De Gekroonde Valk" aldaar, f Zeist 
14 Maart 1868, tr. Amsterdam 16 Aug. 1827 f Elisabeth 
yan Voile nliov en, geb. aldaar 20 April 1806, f 's-Graveu- 
hage 22 Mei 1892, dr. van Ant h o n y J a n en M a r i a 
Willi elm in a Backer. 

Uit dit hmvelijl-: 

1. Lodewijk, volgt VI A. HOVY. 207 

2. Maria Wilhelmina Hoyy, geb. Amsterdam 22 Jan. 
1833, tr. 1° Beverwijk 29 Juni 1854 f Justus de Mol 
van Otter loo, geb. Amsterdam 7 Ma art 1823, f Zeist 
15 Mei 1860, zn. van Adriaan en Johanna Theodora 
van Effen; tr. 2° Zeist 14 Oct, 1864 f Isaac Baser Sr., 
geb. Haarlem 3 Mei 1818, resident van Timor, f 's-Gra- 
venhage 11 Oct. 1885, zn. van Mr. Peter Hendrik en 
Machteld Ardesch en wedr. van Catharina Louisa 
Carolina N"ieuwenhuya. [Zeist.] 

3. Anthony Jan, volgt VXbiS B. 

4. Maria Johanna Hovy, geb. Amsterdam 2 Sept. 1837, 
['s-Gravenhage.] 

5. Willem, volgt Vlter C, 

6. Jacob Pomp ejus, volgt Vlquater D. 

7. Elisabeth Johanna Hovy, geb. Beverwijk 12 Nov. 
1843, tr. 's-Gravenhage 24 Nov. 1887 f Dr. Julius Pieter 
Esser, geb. Batavia 5 Maart 1852, zendeling, f 's-Graven- 
hage 28 April 1 889, zn, van Isaac en Catharina Louis a 
Carolina, Nieuwenhuys. [Zeist.] 

8. Cornelia Wilhelma Hovy, geb. Beverwijk 27 Juni 
1847, tr. 's-Gravenhage 5 Oct. 1871 Isaak Esser Jr., geb. 
Buifcenzorg 15 Jan. 1845, letterkundige, zn. van Isaac en 

• Catharina Louisa Carolina Xieuwenlmye. [Haarlem.] 

9. Isabella Sophia Hovy, geb. Amsterdam 12 Juni 
1851. [Zeist.] 

A. 

VI. f Mr. L o d e w ij k Hovy, geb. Amsterdam 8 Aug, 
1828, president van den Raad van Justitie te Batavia, f Am- 
sterdam 15 Sept. 1903, tr. 1° Semarang 25 Jan. 1860 
f Henriette Louise Schiff, geb. Arnhem. 9 Sept. 1832, 
f Batavia 6 Dec. 1864; tr. 2° Arnhem 19 Sept. 1867 Wil- 
helmina Maria Anna Schiff, geb. aldaar 26 Maart 
1828, beide drs. van Jan Willem en Jeanne Judith 
Penning. [Amsterdam.] 

(Jit het e&rste huivelijk: 

Jeanne Judith Hovy, geb. Batavia 10 Oct. 1862, tr. 
Amsterdam 10 April 1884 f J a n Jacob Bij s teru s H e e ms- 208 HOVY. 

kerkj geb. Breukelen 27 Juni 1884, directeur der branch e 
van de Chartered Bank of India, China and Australia te 
Hamburg, f aldaar 1 Sept. 1906, an. van Abrahain en 
Ledia Elisabeth Fleischmann, [Reizend.] 

B. 

VIbis. f Mr, Anthony Jan Hovy, geb. Amsterdam 30 
Sept. 1835, advocaat en procureur, f Ermelo 31 Dec. 1903, tr. 
Zeist 9 Juni 1864 f Marie Is a belle Anne Charlotte 
J o s i n e barones Taets van Amerongen, geb. Utrecht 
10 Feb. 1838, f Schoonebeek 30 Sept. 1903, dr. van baron 
Jean Antoine en lea belle Anna Mathilda van 
Dielen. 

Uit (lit huivelijk : 

1. Elisabeth Marie Hendrica Hovy, geb. Amster- 
dam 25 Jan. 1873, tr. Utrecht 22 Juli 1902 Dr. Johannes 
Hermanus Adriani, geb. Maarssen 16Jan. 1874, leeraar 
wis- en natuurkunde, zn. van Ds . Marten Adriaan en 
Margaretha Cunning. [Utrecht.] 

2. Jean Antoine Louis, volgt VII. 

3. Antoni Jan Hovy, geb. Utrecht 22 Nov. 1879, 
doctorandus med. en arts. [Utrecht.] 

VII. Ds. Jean Antoine Louise Ho vy, geb. Amsterdam 
5 Jan. 1875, predikant te Beilen, tr. Hummelo-Keppel 12 April 
1904 Ursula Christina Magdalena Gunning, geb. 
Amsterdam 28 Kb v. 1873, dr. van Prof. Jan Willem en 
Petronella Adriana Pier son. [Beilen.] 

Wit dit hmvelijk : 

1. Maria Elisabeth Hovy, geb. Schoonebeek 6 Aug, 1905, 

2. Petronella Adriana Hovy, geb. Schoonebeek 31 
Jan. 1907. 

3. Pauline Johanna Charlotte Hovy, geb. Beilen 
12 Maart 1909. 

c, 

Vlter. Willem Hovy, geb. Beverwijk 17 Juli 1840, 
directeur bierbrouwerij „De Gekroonde Valk" te Amsterdam, 
lid le Kamer, tr. 1° Zeist 18 Mei 1866 f Pauline Geer- 
truida Tutein Kolthenius, geb. Amsterdam 21 Mei 209 1845, f aldaar 23 Feb. 1905, dr. van Gulian en Anna 
Maria Em el i a Martini Buijs; tr. 2° Hilversum 3 Dec. 
1907 Me oh t eld Es.ser, geb. Vlissingen 16 Nov. 1862, dr. 
van BernardusHendrikus en Wilhelmina Elisabeth 
van Vollenhoven. [Zeist en Amsterdam.] 
Hit het eerste huwetyjk: 

1. Emelia Paulina Hovy, geb. Amsterdam 7 Juni 1867, 
tr. aldaar 12 Sept. 1889 Jhr. Mr. Witius Hendrik de 
Savornin Lohman, geb. Appingedam 1 Maart 1864, 
raadsheer Hoogen Raad der Nederlanden, curator van het 
gymnasium te 's-Gravenhage, curator der Leidsche Hooge- 
school, zn. van Jhr. Mr. Alexander Frederik en Johanna 
Catharina Ermerins. ['s-Gravenhage.] 

2. Hendrik WiUem, volgt VII. 

3. Johannes Immanuel Hovy, geb. Amsterdam 16 
Juli 1872. [Amsterdam.] • 

4. WiUem Hovy, geb. Amsterdam 24 Jan. 1876, koop- 
man, tr. Steynsburg in de Kaapkolonie 9 Dec. 1904 Susanna 
Hennings, geb. Burgersdorp in de Kaapkolonie 9 Dec. 1882, 
dr. van Carl Christian en Johanna Post ma. [Kaap- 
kolonie.] 

5. Maria Wilhelmina Hovy, geb. Amsterdam 12 Maart 
1877, tr. aldaar 27 Dec. 1904 Mr. Victor Henri Rutgers, 
geb. 's-Hertogenbosch 16 Dec. 1877, advocaat en procureur, 
lid prov. staten van Noord-Holland, zn. van Prof. Dr. Fre- 
drik Lodewijk en Cornelie Catherine Hermance 
Guye. [Hilversum.] 

6. Isabelle Sophie Ho vy, geb. Amsterdam 5 Oct. 1881. 
[Tannenhof bij Luttringhausen .] 

7. Pauline Cornelie Henriette Hovy, geb. Amster- 
dam 17 Juli 1884. [Amsterdam en Zeist.] 

8. Isaac Hovy, geb. Amsterdam 3 Feb. 1886, jur. stud. 
[Amsterdam.] 

9. Witius Hendrik Hovy, geb. Amsterdam 6 Maart 
1888. [Amsterdam.] 

VII. Mr. Hendrik Willem Hovy, geb. Amsterdam 29 
Aug. 1868, advocaat, burgem. van Loosduinen, tr. Dusseldorp 
15 Aug. 1907 Maria Flierdl, geb. Keulen 2 Maart 1868, 

on in ^4 210 dr. van Ferdinand Nioolaus en M a r y S o p h i e A 1 b e r a. 
[Loosduinen.] 

Vit cUt hmvelijk: 

Will em Hovy, geb. Loosduinen 23 Sept, 1908. Vlquater. f Jacob Pompejus Hovy, geb. Beverwij k 
1 Jan. 1842, f 'a-Gravenhage 14 Oct. 1872", tr. Zeist 7 Feb. 
1867 + Johanna Amelia Hora Siecama, geb. Utrecht 
26 Oct. 1844, f Doetinchem 10 April 1884, dr. van Mr. J oh an 
en Jkvr. Henriette Otteline de Casembroot;zij hertr. 
Zeist 13 April 1876 Dr. a r e 1 G o 1 1 1 i e b P h i li p S c h w a r t k. 
[Doetinchem." 

Uit het cerate hwwelijk : 

Henriette Otteline Hovy, geb. h. Nieuw Eroekhuizen 
onder Leersum 17 Nov. 1867, tr. Doetinchem 19 Dec. 1895 
Ds.GerardFosthumus Mejjes, geb. Amsterdam 20 April 
1870, predikant, zn. van Dr. W i 1 1 e m C h r i g t i a a n en 
Agatha. Wendelaar. [Zandvoort.] HUBEECHT. 
van Lanschot Hubrecht. 

Protestant — Eeclo. (O.-Vlaanderen.) 

Wapen : In goud een geruite heper van rood 
en mlver , vergezeld van drie bladerlooze 
groene eikefa, die, onder de keper, gaande 
over twee schuingekruiste pijlen in natmir- 
Ujke kleur, de punten omlaag. Helmteeken : 
een groene eikel doorschoten door een schuin- 
Unks g ep I a-ats te pij I, de pi int oi nlaag , tnssc hen 
een goud-roode vhicht. Dekkleeden: goud 
en rood. 

Stamreeks. 

I. f Jan Hub r e c h t , geb. Eeclo, werd poorter te Leiden 
15 Feb. 1590, begr. aldaar 30 Oct. 1604, tr. omstreeks 1555 
f N. N. de Ha en. 
HUBRECHT, 211 

II. f Pieter Hub r edit, geb, Eeclo onastreeks 1570, 
dekendrapier, f Leiden 29 April 1647, tr. aldaar 9 Juni 1605 
f J u r i n a van Schooten, geb, Dranoutre (W.- Ylaanderen.) 

III. f Jan Hubreohtj geb. Leiden 5 Mei 1606, laken- 
fabrikant en koopman, f Leiden 7 Sept. 1669, tr. aldaar 27 
Aug. 1636 f Anna Grhijs, geb. Leiden 30 Juli 1615 f aldaar 
21 Oct. 1669, dr. van J o s i a s en Sara van derHaegen. 

IV. f Dr. Johan Hubrecht, geb. Leiden 10 Maart 
1655, f aldaar 23 Jan. 1706, tr. Leidenl6 Deo. 1681, fSophia 
van Achthooven, geb. aldaar 7 Feb. 1654, f Leiden 15 
April 1732, dr. van Cornelie en Anna van der Stoffe. 

V. f Mr. Jo si as Hubrecht, geb. Leiden 15 Mei 1685, 
advocaat, veertigraad 1731, schepen 1737, geconrmitteerde ter 
Staten-Generaal 1740, f Leiden 17 Maart 1742, tr. als wedr. 
van f Anna Agneta Hubreebt, 2° aldaar 1 Aug. 1713 
f Maria van Lanschot, geb. Leiden 5 Oct. 1682, f aldaar 
8 Jan. 1742, dr. van W outer en Justine Catarine du 
Tour. 

VI. f Mr. Jan Hubrecht, geb. Leiden 7 Aug. 1718, 
veertigraad 1748, schepen 1754, gecommitteerde ter Staten- 
Generaal 1757, burgem. 1764, sellout 1765, meesterknaap van 
Holland en W. -Fries land 1765, hoofdofficier 1765, f Leiden 
5 April 1794, tr. aldaar 28 Mei 1743 f Agatha Lydia 
van Lanschot, geb. Leiden 17 Nov. 1723, f aldaar 13 Nov. 
1807, dr. van Mr. Johan en Franco ise Margaret ha 
Meerman. 

VII. f Mr. Josias Johan Hubrecht, geb. Leiden 20 
April 1746, secretaris 1784, f Leiden 12 Jan. 1807, tr! Haarlem 
12 Juni 1770 f Anna Maria van Valkenburg, geb. 
aldaar 9 April 1749, f Leiden 26 Maart 1796, dr. van Mr. 
Matheus Willem en Christina Wijnanda le Len de 
Wilhem. 

(Tit dit huweli^h ; 

1. Ohristinus Wijnand, volgt VIII A. 

2. Paul Francois', volgt Vlllbis B, 

A. 

VIII. f Ohristinus Wijnand Hubrecht, geb. Leiden 212 \ HUBRECHT. 

17 Jan. 1777, schepen van Haarlem 1803 — '05, f aldaar 19 
Jan. 1805, tr. Haarlem 2 Aug. 1801 Jkyr. MariaSusanne 
Hoeufft, geb. aldaar 15 Maart 1780, f Haarlem 29 Dec. 
1847, dr. van Jhr. Mr. Leonard Pauw geboren Hoeufft, 
Ida Olasina de Mey van Streefkerk. 

van Lanschot Hubrecht. 

IX. f Johan Alexander vanLanschotHubrecht, 
geb. Haarlem 27 Mei 1802, ontvanger dir. bel. te Haarlem, 
f Deventer 28 Jan. 1851, tr. Brussel 27 Mei 1825 f Maria 
Jacoba Appelius, geb. 's-Gravenhage 22 Xov. 1801, 
f Deventer 8 Maart 1897, dr. van Jean Henri en Elisabeth 
Heiniera Otters. 

(fit dit huivelijk : 

1. Johan Alexander Christinus Wijnandus, rolgt X. 

2. Edouard Leonard Henri, volgt Xbis, 

- X. f Johan Alexander Christinus W ij n a n d u s 
van Lanschot Hubrecht, geb. 's-Gravenhage 9 April 
1826, rijksontvanger, f Rotterdam 3 Dec. 1893, tr. Zeist 
12 April 1866 Florentine van Nouhuys, geb, Amster- 
dam 13 Juni 1842, dr. van Jan Willem Gerhard An- 
thony Losecaat van Nouhuys en Antoinette Gijs- 
bertina Methorst. ['s-Gravenhage.] 
Uit dit hitwelifk : 

1. Maria Jacoba van Lanschot Hubrecht, geb. 
de Bilt 30 Jan. 1867. ['s-Gravenhage.] 

2. Guillaume Leonard van Lanschot Hubrecht, 
geb. deBilt 1 Jan. 1870, tr. Curacao 29 Juni 1909 Pietertje 
S m i d, geb. Yeendam 19 Feb, 1881, dr. van Willem J a n sz. 
en Stientje Otten. [Curacao.] 

3. Marie Louise van Lanschot Hubrecht, geb. de 
Bilt 4 Juli 1873, tr. Rotterdam 9 Feb. 1899 Gustaaf Adolf 
Willem Frederik Losecaat van Nouhuys, geb. Ber- 
licum 28 Maart 1872, arts, controleerend geneeskundige der 
Rijksverzekeringsbank, reserve-officier van gezondheid le kl., 
zn, van Willem en Auguste Wilhelmine ZSTorberte 
Christine Winter. [Breda.] HVBRECHT. 213 

4. Jokan Alexander Christinus Wijnandus van 
Lanschot Hubreoht, geb. Sliedreoht 11 Mei 1878, ad- 
junct-commies Staatsspw.mij. [Breda.] 

Xbis. f Edouard Leonard Henri van Laasoliot 
Hubreoht, geb. Haarlem 10 Oofc. 1832, luit-kol. cav., lid ge- 
meenteraad Amersfoort, f aldaar 30 Nov. 1902, tr. Amster- 
dam 17 Juli 1860 f Alexandrine Regine Blom van 
Aseendelft, geb. aldaar 13 Deo. 1832, f Amersfoort 30 
April 1895, dr. van Corneille Jean en Oatharina An- 
tlionia Henriette Cornelia Chais. 

Uit (tit hv/wetyjk: 

1. Johan Alexander Edouard van Lanschot Hu- 
breoht, geb. Breda 15 Mei 1861, tr. Karang-Anjang 31 Mei 
1894 Frederique Alexandrine Dumas. [Soerabaya.j 

2. Cornelia Catharina van Lanaohot Hubreoht, 
geb. Breda 11 Deo. 1862. [Amsterdam.] 

3. Jeanne Caroline van Lanschot Hubreoht, geb. 
Breda 18 Juni 1865. [Amsterdam.] 

4. Jeanne Henriette van Lanschot Hubreoht, 
geb. 's-Gravenhage 20 April 1868, tr. Amersfoort 27 Sept. 
1900 Henri Alexander Ruysch Lehman de Lehns- 
feld, geb. Haarlem 8 Juli " 1864, gep. kap. art., zn. van 
God fried Martinus en Jeannette Maria Carolina 
Fontein, en wedr. van Judith Oortman Gerlings. 
[Wiesbaden.] 

5. Robertine Louise van Lanschot Hubreoht, 
geb. Deventer 27 Aug. 1875, tr. Amersfoort 17 Maart 1898 
Francois Edouard Knoote, geb. "s-Gravenhage 20 Sept . 
1872, le luit. grenadiers en jagers, zn. van Francois. en 
Jkvr. Jeanne Eugenie Baud. ['s-Gravenhage.] 

B. 

VlUbis. f Mr. Paul Francois Hubreoht, geb. Lei- 
den 25 Maart 1778, schepen 1803 en raad 1808 — '13, notaris 
1805— '26, lid gedep. staten van Holland 1819 — '46, enz. 
f Leiden 11 Maart 1846, tr. 1° aldaar 3 Aug, 1801 f Mar i a 
van Lelyveld, geb. Leiden 9 Oct. 1776, f aldaar 10 Mei 
1809, dr. van Pieter en Cecilia Claudina Marcus,tr. 214 HUBTCECHT. 

2° Haarlem 1 April 1810 -f Sophia Marin Henriettede 
Veer, geb. Velgen 7" Aug, 1786, f Leiden 26 Mei 1874, dr. 
van Pieter en Hermina van der Keeren. 

Uit het eerste hwwelijk : 

1. Pieter Glaudius Hubrecht, volgt IX. 

Uit het t-weede huivelijh: 

2..Josias Johan Hubrecht, volgt IXbis. 

IX. f Mr. Pieter G-landius Hubrecht, geb. Leiden 19 
Jan. 1805, burgem. en seer, van Leiderdorp 1829 — 67, lid 
gemeenteraad van Leiden 1844—51, f 's-Gravenhage 20 Sept. 
1874, tr. 1° Zutfen 25 Sept. 1828 f AbrahaminaLouise 
Steenlaek, geb. Rotterdam 11 April 1807, + Leiden 8 
Dec. 1 849, dr. van Mr. AmVrosius en Elisabeth Marie 
Francken. 

Uit &it hmveliglc : 

1. Paul Franpois, volgt X, 

2. "Willem Herman, volgt XbiS, 

X. f Mr. Paul Francois Hubrecht, geb, Leiden 29 
Nov. 1829, lid gemeenteraad van Rotterdam 1853—60, pro v. 
staten van Z.-Holl. 1859 — '69, secr.-generaab van Binnenl. 
Zaken 1869, lid Raad van State 1891—1902, f Doom 7 Juli 
1902, tr. Leiden 21 April 1852 t Maria Pruys van der 
Hoeven, geb. Rotterdam 15 Jan. 1824, 's-Gravenhage 17 
Jan, 1901, dr. van Dr. Cornelia en Maria Cornelia 
Trompert. 

Uit dit huwelijk : 

1. Arabrosius Arnold Willem, volgt XI. 

%. Abrahamina Arnolda Louise Hubrecht, geb; 
Rotterdam 21 Juli 1855, tr. 1° 's-Gravenhage 4 Oct, 1888 
f Prof. Dr. Franoiscus Cornelia Donders, geb. Til- 
burg, 27 Mai 1818, hoogleeraar te Utrecht, + aldaar 24 Maart 
1889, zn. van Jan Francis en Agnes Elisabeth (Clara) 
Hegh; tr. 2° 's-Gravenhage 21 April 1892 f Dr. Alphonse 
Marie Antoine Joseph Grand mont, geb. Luik 31 
Mei 1837, med. doctor, f Taormina 30 April 1909, zn. van 
Joseph en Nicole Marie Catherine Donders en 
wedr. Agnese Elisabeth Clare Versteeg [Taormina, 
Sicilie.'l HUBRECHT. 215 

3. Maria Hubrecht, geb. Rotterdam 21 Nov. 1865. 
[Doorn, Witte Huis.j 

XI. Prof. Dr. Ambrosius Arnold Willem Hubrecht, 
geb. Rotterdam 2 Maart 1853, hoogleeraar te Utrecht, tr. 
's-Gravenhage 31 Oct. 1878 Johanna Maria Mole water, 
geb. Rotterdam 22 Nov. 1853, dr. van Dr. Jan Baetiaan 
en Jeanne Guillaumine Louise Rose. [Utrecht.] 

(lit dit huwelijtc : 

1. Paul Francois, volgt XII. 

2. Jan Bastiaan, volgt Xllbis. 

XII. Dr. Paul Francois Hubrecht, geb. Leiden 8 
Juli 1880, assistent voor de geologie bij de Techniscbe Hooge- 
school, tr, 's-Gravenhage 17 April 1906 Anna Petronella 
van Oovdi, geb. Venlo 7 Dec. 1884, dr, van Her m anus 
LubertuB en Anna Le Poole. [Delft. ] 

(Jit dit JwLwelvjlc : 

Tom Frank Hubrecht, geb. ? a-Gravenhage 23 Jan. 1907. 

XllfolS, Dr, Jan Bastiaan Hubrecht, geb- Leiden 13 
April 1883, sterrenkundige aan de sterrenwacht te Cambridge, 
tr. 's-Gravenhage 19 Dec. 1907 Jkvr. Leonore van Alp hen, 
geb. aldaar 23 Jan. 1885, dr. van Jhr. Daniel Francois 
en Jkvr. AdolphineWestpalmvanHoorn. [Cambridge.] 

Hit dit JmweUjk: 

Daniel Francois Marie Hubrecht, geb. Cambridge 
4 JVIaart 1909. 

XblS. f W i 1 1 e m Herman Hubrecht, geb. Leiden 16 
Juni 1839, hoofd-ingenieur van den Waterstaat, f Haarlem 
10 April 1888, tr. als wedr. van f Cafch arina H ; enrie fct a 
Femmina Jansen, 2° Amsterdam 9 Aug. 186 : 7 at her.ine 
Jeanne Bienfait, geb. aldaar 13 Feb. 1838,) dr, van Louis 
Pierre en C a t h a r i n a J o h a n n a B o d e 1 jST ij e n h u i s. [Hil- 
versum, h. Zonneheuvel.] 

XJit dit hivwelijk: 

1. CatharinaJoh anna Hubrecht, geb. Utrecht 17 Jan. 

1870. [Hilveraum, h. Zonneheuvel.] 

2. Pieter Glaudius Hubrecht, geb. Utrecht 2 Jan. 

1871, lid der firm a van der Werff en Hubrecht in effect en en 
assurantien. [Amsterdam.] 216 DE GROOT JAMIN. IXbis. f Jo si as Johan Hubr echt, geb. Leiden 14 Jan. 
1819, ontvanger der registratie, f Leiden 14 April 1880, tr. 
1° Voorburg 23 Nov. 1843 + Jkvr. LouiseBudolphine 
Julie van Alphen, geb. Leiden 30 Sept. 1814, f Bloe- 
menriaal 25 Aug. 1847, dr. van Jhr. Mr. Daniel Fran 901 a 
en Louise Rudolphine Julie de Vignon; tr. 2° Noord- 
"vvijk 8 Dec. 1852 f Sabina Wilhelmina "Vers ter, geb. 
Oisterwijk 2 Sept. 1824, f Leiden 7 Maart 1899, dr. van 
Abraham Heudrik en Wilhelmina Leyendekker. 

(Tit het cerate hnwelijk : 

1. Dr. Henri Francois Rudolph H u b r e c h t , geb. 
Vlaardingen 15 Sept. 1844, direeteur der Nederl. Bell Tele- 
phoon Mij., lid 2e Kamer en kamer van koophandel. [Am- 
sterdam.] 

2. Louise Sophie Pauline Hubrecht, geb. Vlaar- 
dingeri 21 Feb. 1846. [Leiden.] 

(lit het tweede huivel/jk : 

3. Wilhelmina Sophi a JohannaSa bin a Hubrecht, 
geb. Noordwiik 18 Aug. 1854, tr. Leiden 27 Aug. 1895 Mr. 
Martians d'Aumerie, geb. Boxmeer 24 Feb. 1831, oud-lid 
prov. ataten van Gelderland, oud-kantonreohter te Leiden, zn. 
van Gideon Anthonis Balthasar en Sara Keer en 
wedr. f Maria Louisa Lutgert. [Leiden.] DE GROOT JAMXN. 

Protestant — Maastricht. 

Wapen: G&vi&r&ndeeld : I. en IV, in silver 
een rood anker; II. en III. doorsneden: a. 
in silver een roode ao/ngezichtswassenaar ; 
b. in blaiiw een gottden ster. Helmteeken : 
een zwa/rte kadnv, de rechterpoot opgeheven 
of een omgekeerd rood anker, de divarsstang 
onzichtlmar. Dekkleeden : silver en rood. 
Wapenspreuk: Spes inea jam in Deo. 

Stamreeks. 

I. f Michel Jam in, geb, omstreeks 1620, tr. Maastricht 
DE GROOT JAMIN. 21*7 

28 Dec. 1650 f Jeanne Coning, dr. van Henry Coning. 

II, f Michel Jamin, geb.13alh.em (prov. Luik) 15 Feb. 
1663, ontvanger te Oyen 1698, gemeensman te Nijmegen 
1704— '22, f aldaar 16 Juli 1722, tr. 's-Gravenhage 2 April 
1698 f Catharine Constantia de Wilde, geb. aldaar 
2 Juli 1681, f Nijmegen 22 Sept. 1747, dr. van Pierre 
Sauvage (later de Wilde genaamd) en Sara van Huls. 

IU. f Diderik Casper Jamin, geb. Nijmegen 23 Sept. 
1715, majoor der hop mans chap aldaar 1766 — 1801, f Nijmegen 
27 Jan. 1801, tr. Beek bij Nijmegen 1 Aug. 1749 f Gerdruth 
Jungnickel, geb. Nijmegen 15 Aug. 1723, f aldaar 21 Aug. 
1786, dr. van Johannes en Anna Buningh. 

IV. f Diederik Casper Jamin (na 1789 de G-root 
Jamin) geb. Beek bij Nijmegen 10 Dec. 1759, -\verd poorter 
te Amsterdam 13 Feb. 1787, f aldaar 2 Juli 1814, tr. Am- 
sterdam 18 Mei 1788 f Margaretha Elisabeth de Groot, 
geb. aldaar 27 Feb. 1768, f Amsterdam 1 April 1814, dr. 
van Jan en Aletta Steenbergen, 

V. f Joannes Gerardus de Groot Jamin , geb. Am- 
sterdam 22 Sept. 1790, f aldaar 4 Jan. 1872, tr. Amsterdam 
10 Sept. 1834 f Maria Petronella Catharina van 
Walree, geb. aldaar 27 Maart 1805, f Amsterdam 12 Juni 
1873, dr. van Carl en Johanna Elisabeth van der 
Sande. 

Hit (tit huweUjk; 

1. Elisabeth Margaretha Maria de Groot Jamin, 
geb. Amsterdam 27 Juli 1836, tr. aldaar 1 Mei 1867 Willem 
Bruyn, geb, Amsterdam 5 Nov. 1826, chef der firma Leu- 
venigh Willink & Co, f aldaar 7 Dec. 1895, zn. van Josua 
en Elisabeth de Clercq. [Amsterdam,] 

2. Joannes Gerardus de Groot Jamin, geb. Amster- 
dam 14 Jan. 1842, lid van verschillende stedelijke commissien, 
mede-bestuurder van de -Spaarbank der stad Amsterdam. 
[Amsterdam.] 218 KEISER. 

Brunsvelt Keiser. — Tjassens Keiser. — Warmolt 

Keiser. — Busch Keiser. 

Protestant — Nordhorn (Bentheim.) 
Wapen ; In goad drie hraedarrtvige zwarte 
kruisen. Helmteeken : een hruis van het 
scliild. Dekkleeden : goud en zwart. Stamreeks. 

I. f Gerhard Keiser, gel>. Nordhorn omstreeks 1 580, 
burgem. aldaar, tr. f Henrica Harsinot. 

II. f Mr. Herman Keiser, geb. Nordhorn omstreeks 
1608, rigter te Ulsen, tr. f Johanna van Mi d d a c h t e n. 

III. f Mr. G-erhardt Keiser, geb. Ulsen 10 Sept. 1637, 
geheimraad van den Yorst, landschrijver van Bentheim , f 
Aug. 1669, tr. in Feb. 1664 f Aleyda L ohm an, geb. 10 
Sept. 1637, f Neuenhaus 30 Juni 1711, dr. van Jan Mein- 
hard en Gesina Kestringli en wed. van f Herman 
Becke; zij liertr. f Mr. Gerhard B u y t e n d ij k. 

IV. f Mr. JohanHarmen Keiser, geb. Bentheim 2 Mei 
1668, gezworene en raad te Groningen, gedeputeerde staat, 
lid der Hooge Justitiekaraer, f Groningen 19 Oct. 1718, tr. 
aldaar 19 Feb. 1693 f Maria War molts, geb. Groningen 
29 Sept. 1670, f aldaar 17 Mei 1738, dr. van Jacobus en 
Itjen C alines. 

(lit d-it huweXijh: 

1. Gerhard Jacob, volgt V A. 

2. Jo ban, volgt Vbis B. V. f Mr. Gerhard Jacob Keiser, geb. Groningen 21 
Mei 1701, assessor van het krijgsgericbt 1727, gezworene 
1732, raadsheer 1739, gedeputeerde staafc 1741, luit. pres. 
van het hof, f Groningen 6 Juli 1*787, tr. aldaar 29 Aug. 
Kkiskk. KE1SEK. 219 

1728 f Anna Margaret ha yan Brunsveld, geb. Gro- 
ningen 1 April 1701, f aldaar 18 Dec. 1779, dr. van Theo- 
dorus en Margaretha Tjaoomina Emmius. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Harmen, volgt VI AA. 

2. Theodorus, volgt VIbis AAA, 

3. Jacob Warmolt, volgt Vlter AAAA. 

AA, 

VI, f Mr. Jan Harmen Keiser, geb. Groningen 2Mei 
1730, rentmeester der Stadsveenen 1758, raadsheer te Gro- 
ningen 1768, begr. aldaar 27 Mei 1800, tr. Groningen 10 
Juli 1757 f Johanna Clara Quintus, geb. aldaar 18 
Aug. 1738, f Groningen 24 Juni 1798, dr. van Mr. J oh an 
Hendrik en Margaretha Clementia Wichers. 

VII. f Mr. Gerhard Jacob Keiser, geb. Groningen 
11 Nov. 1757, onderkoopman O.-I. Comp. te Batavia, f aldaar 
11 Dec. 1806, tr. Batavia 2 April 1789 f Johanna Maria 
de Bruyn, geb, Malakka in 1769, dr. van Pieter Gerar- 
dus en Cornelia Magdalena de S me ling. 

VTII. f Jan Harm Keiser, geb. Groningen 9 Feb. 
1790, f h. Leeuwenstein onder Arnhem 4 Sept. 1841, tr. Kaap- 
stad 16 Nov. 1812 f Elisabeth Henrica Eaure, geb. 
Kaap de Goede Hoop 1 Maart 1791, f h. Leeuwenatein 9 
April 1 863, dr. van Pieter Hendrik en Anthonia 
Alida Beck. 

IX. f Gerhard Jacob Keiser, geb. Kaapstad 20 Sept. 
1813, f Beek bij Nijmegen 14 Nov. 1887, tr. Kampen 17 
Feb. 1842 f Constantia Anna Cornelia Diderica 
van Vloten, geb. Lobith 23 Nov. 1817, f Schiedam 6 Nov. 
1891, dr. van Ds. Erederik Constant ijn en Antonia 
Elizabeth Beeckman. 

Uit dit Mavelvjk: 

1. Mr, Jan Harm Keiser, geb. h. Leeuwenstein 10 Dec. 
1842, oud-griffier kantonger. te Schiedam, oud-grifEer arr. 
rechtbank te Zierikzee. [h. Grindhorst onder Velp, G,] 

2. Antoinette Elisabeth Hendrica Keiser, geb. 
Arnhem 29 Sept. 1848, tr. Beek bij Nijmegen 6 Maart 1873 220 keiskr. 

Mr. Lodewijk Hendrik Daniel de Vos vau Neder- 
veen Cappel, geb. Utrecht 1 Mei 1846, oud-griffier kanton- 
gerecht te Enklmizen, zn. van Mr. Cornells Lodewijk 
en Anna Elisabeth Maria Graevestein [ Yelp, G.] 

AAA. 
Brunsveld Keiser. — Tjassens Keiser. 

VIbis. f Theodorus Brunsvelt Keiser^ geb. Gro- 
ningen 1 Nov. 1731, hut. kol. inf., f Groningen 29 Sept. 
1807, tr. Leeuwarden 20 Dec. 1767 f Anna Arendine 
Cornelia Tjassens, geb. Groningen 7 April 1741, + Gro- 
ningen 17 Mei 1805, dr. ran Mr. Oornelis en Ha r manna 
Wolthers. 

VII. Mr. Oornelis Keiser, geb. Groningen 2 Juli 1775, 
eontroleur belast., Groningen 1 Sept. 1834, tr. aldaar 5 Oct. 
1806 fPompeja Hebbelia Henrika Tjassens, geb. 
Groningen 31 Maart 1778, f aldaar 5 Aug. 1836, dr. van 
Mr. Samuel "YV o 1 1 h e r en Harmanna Maria L a in a n . 

VIII. f Ds. Cornells Tjassens Keiser, geb. Groningen 
29 Sept. 1814, predikant, f Groningen 2 Feb. 1892, tr. Midwolda 
26 April 1848 f Magdalena Barbara Jacoba Cramer 
von Baumgarten, geb. aldaar 21 Maart 1825, f Helium 
31 Jan. 1874, dr. Tan Gerrit Johan Frederik en Jo- 
hanna Catharina Broese. 

JJit dit kmvelijk: 

1. Cornells Keiser, geb. Eenum 9 Mei 1840. [Groningen.] 

2. Gerrit Joan Frederik, volgt IX, 

3. Theodorus, volgt IXbis. 

4. Bernard Johan, volgt IXter. 

5. Will em Idsert, volgt IXquater. 

6. Arnold Frederik, volgt IXquinqUies. 

7. Johanna Catharina Tjassens Keiser, geb. Hel- 
ium 19 Juli 1864, tr. Tegal 15 Maart 1900 Hendrik Jan 
van der Zoo deJong, geb. Amersfoort 23 Aug. 1876, 
werkzaam Sf. Pagongan, zn. van Cornells en Oeta Din a 
Leinweber. [Tegal.] 

8. f Hermanna Maria Keiser, geb. Helium 2 Jan. 
1867, f Groningen 21 Maart 1906, tr. Groningen 14 Nov. K.E1SER. 221 

1892 Roelof Huges, geb, Gasselte 18 Eeb. 1865, arts, off. 
van gezondheid le kl v zn. van Timotheus Hugo en Al- 
berta' Jantina Prins. Hij hert. A. J. Rebenscheidt, 
[Ngawi, res. Madioen,] 

IX. Ds. Grerrit Joan Frederik Tjassens Keiser, 
geb, Eenum 3 Oct. 1850, predikant te Garmerwolde, tr. Noord- 
dijk 7 Juni 1877 MargarethaLucretiaElisabethBusch 
Keiser , geb. Sehingen 31 Jan. 1858, dr. van Ds. Job an 
Gerard en Everdina Cornelia Tijl. [Garmerwolde.] 

Uit dit hu/weMjk .■ 

1. Joan Gerard, volgt X. 

2. Theodorus Brunsveld Keiser, geb. Garnierwolde 
24 Sept. 1883. 

3. Everhard Cornells Martinus Keiser, geb. Gar- 
merwolde 17 Nov. 1888. 

4. Magdalen a Barbara J a cob a Keiser, geb. Gar- 
merwolde 2 Sept. 1892, 

X. Joan Gerard Keiser, geb. Ter Apel 12 Nov. 1881, 
machinist Sf. Pangkali, tr. Tegal 16 Oct. 1906 Jacoba 
Zwanetta Klaasesz, geb. Steenwijk 3 Dec. 1884, dr. van 
Roelof en A n.n a Paulowna Groenewoudt. [Tegal.] 

Uit dit huwelijlc: 

Gerrit Jolian Frederik Keiser, geb. Tegal 18 Aug. 
1907. 

IXbiS. Dr. Theodora sBrunsveldKeiser, geb. Eenum 
20 Dec. 1852, arts, tr. Loppersum 23 April 1885 G armt in a 
Tichelaar, geb. aldaar 15 Maart 1863, dr. van Ailje en 
Titia Elings. [Groningen.] 

Uit dit huweMjk: 

1. Titia MagdalenaBrunsveldKeiser, geb. 't Zandt 
3 Juni 1887, litt. atudente. [Groningen.] 

2. AlbertusJacobusBrunsveldKeiser, geb. 't Zandt 
29 Dec. 1889. 

Xlter. Bernard JohanTjassensKeiser, geb. Eenum 
11 Maart 1885, gep. kap. inf., tr. Soerabaya 20 Aug. 1881 
S araElisabeth Geertruida JohannavanDuren, geb. 
Ambarawa 7 Maart 1863, dr. van Huibert enSarah 
Cornelie Kloetli. [Groningen.] 222 KEISER. 

Uit dit huwelijk : 

1. Cornel is Bernard Tjassens Keieer, geb. Soera- 
baya 29 Aug. 1882, scheikundige. 

2. HubertuB Johan Tjassens Keiser, geb. Serang 
op Bantam 17 Aug. 1885, teclmicus. 

3. Gerrit Joan Frederik Tj as sens Keiser, geb. 
Groningen 30 Nov. 1887. 

IXquater. Willem I d s e r t Tjassens Keiser, geb. 
Helium 17 Oct. 1858, chef der werkplaatsen der Staatsspoor- 
wegmaatgchappij, tr. Batavia 11 Juli 1882 Anna Elisabeth 
Eggerdiiik, geb. 18 Sept. 1858, dr. van J o h a n F r e d e r i k 
en Anna G e e r t r u i d a Kuyper. [Bandoeng, Tjitjendo. J 

Uit dit IncivelijJi' : 

1. Gomel is Willem Idsert Tjassens Keiser, geb. 
Batavia 7 Jan. 1884. 

2. Johan Frederik Tjassens Keiser, geb. Batavia 

23 Feb. 1887. 

3. Magdalena Jacoba Barbara Tjassens K e i s e r, 
geb. Bandoeng 11 Oct. 1895. 

IXquinquies. Arnold Frederik Tjassens Keiser, 
geb. Helium 10 Sept. 1862, inspecteur van politie, tr. Pijn- 
acker 3 Oct. 1895 f Jkvr. Maria Godardina Hesselt 
van D inter, geb. aldaar 3 Jan. 1860, f Amsterdam 18 Oct. 
1906, dr. van Jlir. Jacob Louis en Catharina Agatha 
Jacoba Roering. [Amsterdam.] 

TJit dit Mnvelijlc: 

Cornells Louis Tjassens Keiser, gel). Amsterdam 
17 Feb. 1897. 

AAAA. 

Warmolt Keiser — Busch Keiser. 

Vlter. Mr. Jacob Warmolt Keiser, geb. Groningen 

24 Kb v. 1737, gezworene aldaar 1766, hoofdman der justitie- 
kamer te Groningen, pres. rechtbank, f aldaar 17 Aug. 1821, 
tr. Groningen 23 April 1769 f Hel ena . Eli s ab e t h L oil- 
man, geb. aldaar 30 Juni 1744 f Groningen 2 April 1812, 
dr. van J o h a n en 1 1 a E 1 i s a b e t h Bothenius. 

VII. f Mr. Gerhard Jacob Keiser, geb. Groningen KttlSER. 223 

6 Juli 1770, notaris en lid gedep.. staten, f Groningen 5 
Sept. 1848, tr. aldaar 11 Nov. 1795 f Gesina Ellegonda 
Busch, geb. Groningen 11 Nov. 1773, f aldaar 5 Maart 
1841, dr. van Isaak en Aafje Albertina van Trojen. 

Uit ddt Iwwelijk: 

1. Jacob War molt, volgt VIII. Warmolt Keiser. 

2. Isaac, volgt Vlllbis. Busch Keiser. 

3. Marcus Jan, volgt Vlllter, 

Warmolt Keiser. 

VIII. f Mr. Jacob Warmolt Keiser, geb. Groningen 
20 Oct. 1799, ontv. belast., directeur registratie. hypotheek- 
bewaarder, f 's Hertogenbosch 7 Dec. 1878, tr. 1° Gronin- 
gen 8 Sept. 1824 f Jkvr. Agatha Johanna Wioliers, 
geb. Oostwolde 4 Aug. 1798, f Utrecht 21 Jan. 1835, dr. 
van Jlir. Michael Adriaan en Philip pin a Jacob a 
Smit; tr. 2° Gorinchem 13 April 1838 f Catharina 
. Anna Helena Oloete, geb. Heeswijk 12 Sept. 1813, 
t Apeldoorn 12 Mei 1887, dr. van Jacobus Coenraaden 
ITlorentina Catharina Speelman. 
Uit het eerste huivelijk : 

1. Philip pin a Jacob a Keiser, geb. Zuidhorn 2 Maart 
1829, tr. 's -Hertogenbosch 1 Juli 1868 f Johannes Ge- 
rard us Losgert, geb. Grave 27 Juni 1830, notaris te 
's-Hertogenbosch, f aan de Maas in April 1 884, zn. van 
Abraham en Marie Christina Logger en wedr. Geer- 
truida Nicola sin a Keukenschrijver. ['s-Gravenhage.] 

2. Gesina Ellegonda Keiser, geb. Assen 13 Nov. 1830. 
[ 's-Gravenhage.] 

Uit het tiveede htiivelijk: 

3. Florentia Catharina Jacoba Keiser, geb. Go- 
rinchem 14 Aug. 1840. [Arnhem.] 

4. Marcus Jan, volgt IX, 

5. Jacobus Elore'ntius Keiser, geb. Assen 8 Oct. 
1845, contcoleur waarborg te Arnhem, tr. Middelburg 25 
April 1884 f Adriana Pauline van den Bilt, geb. 
aldaar 25 Oct. 1861, f Arnhem 28 Maart 1907, dr. van Mr. 224 • KEISER. 

Jacobus Paul us en Petronella Fran^oise de Bac- 
ker. [Arnhem.] 

6. Aafje Albertina Keiser, geb. Assen 19 Aug 1 . 1847, 
[Nijmegen.] 

7. Gerhard Johan, volgt IXbis, 

8. Anna Elisabeth Keiser, geb. Groningen 11 Mei 
1852. [Nijmegen.] 

IX. f itarcuB Jan Keiger, geb. Assen 21 -Dec. 1843, 
notaris, t Weesp 11 Mei 1887, tr. 's-Gravenhage 3 Nov. 1874* 
Gatliarina Elisabeth Steinbuch, geb. ter Neuzen 2 
Oct. 1846, dr. van Jean Jacques en Johanna Maria 
van Eck. [Leiden.] 

Vii (lit huwelvjk : 

Theodora Aleide JCeiaer, geb. Weeap 20 Oct. 1881, tr. 
Ierseke 20 Oct. 1904' Cornel is Siebus, geb. aldaar 3 Juni 
1881, zn. van Jan en Cornelia Liadenberg. [Ierseke.] 

IXbis. f Gerhard J o h a n Keiser, geb. Groningen 24 
Mei 1849, gemeentesecretaris te Wolvega, f aldaar 11 Aug. 
1885, tr. Vianen 17 Juni 1880 Anna Franciscina Janna 
Willemina Sooseboom, geb. aldaar 30 Juni 1859, dr. 
van W i 1 1 e m en M a r i a Johanna van den Berg. [Leiden.] 

lht dii huivelijk: 

Gatliarina AnnaHelen a Keiser, geb. Ztvolle 2 5 Maart 
1881, tr. Pekalongan 24 Feb. 1906 Xicolaas Zegevs de 
Beijl, geb. Patie 29 Mei 1877, chef-procuratiehouder der 
firma vau Putten en Co., zn, van Hendriken W i 1 h e 1 rn i n a 
Aleida Hor sting [Gheribon.] 

BusetL Keiser. 

VHIbis, f Ds. I a a a cEuadi Keiser, geb. Groningen 5 Mei. 
1805, predikant, f Mensingaweer 2 Aug. 1867, tr. 1° Groningen 
30 Sept. 1828 f M a r g a r e t h a Lueretia Elisabeth van 
Heiningen Bosch, geb. aldaar 3 Nov. 1801, + Mensingaweer 
7 Jan. 1842, dr. van Mattheus en Johanna Riedell; 
tr. 2° Groningen 21 Juni 1848 f Hendrika Jacob a de 
Roche fort, geb. 's-Gravenhage 15 Feb. 1815, f Groningen 
23 Feb. 1886, dr. van Pieter Abraham en Anfcje 
Douses. 225 Uit het eerate hmvelijk : 

1. Gerhard Jacob Busch Keiser, geb. Westerwijtwert 
2 Mei 1829, postdirecteur in Holokus (New- Jersey) wiens- 
tak in Amerika bloeit. 

2. Mattheus Yan Heiningen, volgt IX. 

3. Philip Willem, volgt IXbis. 

4. Johan Gerard, volgt IXter. 

5. Gesina Ellegonda Busch Keiser, geb. Middel- 
stum 30 Mei 1836, tr. Mensingaweer 28 Aug. 1862 Car el 
Willem van Roche fort, geb. Hoogezand 11 Maart 1821, 
gep. gemeenteontv. aldaar, zn. van Pieter Abraham en 
Antje Douwes. [Hoogezand.] 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Da. Pieter Abraham Busch Keiser, geb. Mensin- 
gaweer 2 April 1851, predikant, tr. 1° Wehe (Gr.) 27 Feb. 
1878 f Grietje Kornelia Lubbers, geb. Ulrum 19 Dec. 
1855, f Roderwolde 18 Aug. 1888, dr. van Cornells Theo- 
dorus en Clasina Wierenga, tr. 2° Warfum 24 Nov. 
1893 Geziena Johanna Lichtenvoort, geb. Nieuwe- 
schans 19 Nov. 1857, dr. van Bnno Doedes en Jacob a 
Slingenberg. [Roderwolde.] 

IX. f Dr. Mattheus van Heiningen Busch Kei- 
ser, geb. 22 Sept. 1830, arts, f Singapore, tr. Spijk 16 Juli 
1857 Gerharda Wilhelmina Sypkens, geb. Lutjegast 
9 Mei 1835, dr. van Rutger Adolf Benthem en Weme- 
lina de Jonge. [Groningen.] 

Uit &lt huwelvjk: 

Rutger din a van Heiningen Busch Keiser, geb. 
Bierum 10 Dec. 1858, tr. Oostwolde 30 Nov. 1881 Ds. Jo- 
hannes Oosterhuis, geb. Zuidwolde 11 Aug. 1857, pre- 
dikant, zn. van Albert Gerrit en Jantje BuniBg. 
[Suawoude.] 

IXbis. f Philip Willem Busch Keiser, geb. Mid- 
delstum 19 Nov. 1832, koopvaardijkapitein, f Elburg 1 April 
1891, tr. 1° den Helder 24 Mei 1860 f Neeltje Boon, 
geb. Texel 7 Nov. 1837, f den Helder 13 April 1870, dr. van 
Jacob en Antje Plaasman. 

Uit <tit hwwelijk: 

2G. id. 1& 226 KEISER. 

1. Margaret ha Lucretia Busch Keiser, geb. den 
Keldsr 4Nov. 1861, tr. aldaar 24 Dec. 1885 Johannes Wil- 
helm us Tan derHeide, geb. Leeuwarden 4 Sept. 1859, 
ssn. van Frans en Wietske Posthuma. [Amsterdam.] 

2. Jacob Cornelia Busch Keiser, geb. den Helder 28 
Jan. 1869, vestigde zich in Amerika. 

IXter. f Ds. Jo ha n Gerard Busch Keiser, geb. 
Westerwijtwert 5 Mei 1834, predikant, f Amersfoort 11 Dec. 
1905, tr. Hasselt 23 Feb. 1857 f Everdina Cornelia Tijl, 
geb. aldaar 12 Nov. 1834, f Dalen 16 Aug. 1893, dr. van 
Mr. Martinus Lambertus en Hendrika Jansen. 

Uit dit fowwelijk: 

1. Margaretka Lucretia Elisabeth Busch Keiser, 
geb. Sohingen 31 Jan. 1858, tr. Xoorddijk 7 Juni 1877 Ds. 
Gerrit Joan Frederik Tjassens Keiser, geb. Benum 
3 Oct. 1850, predikant, zn. van Ds. Cor ne lis en Magdalena 
Barbara Jaooba Cramer von Baumgarten. [Garmer- 
wolde.] 

2. Hendrika Martina Busch Keiser geb. Menaldu- 
madeel 16 Sept. 1859. [Amersfoort.] 

3. Ds. Isaak Busch Keiser, geb. Ulrum 22 Feb. 1862, 
predikant, tr. Groningen 21 Jan. 1891 Johanna Catharina 
Lucretia Boer ma, geb. Saaksum (Gr.) 14 Dec. 1865, dr. 
van Alphonsus Petrus Antonius en Johanna Lu- 
cretia Scheurholts. [Bedum.] 

4. Gezina Carolina Busch Keiser, geb. Ulrum 6 Juli 
1866, tr. Dalen 12 April 1890 Johannes Cornells van 
der Meer, geb. Rotterdam 16 Aug. 1862, inspecteur der bel., 
zb. van Johannes Catharinus en Wilhelmina Hen- 
drika van Druten. [Amersfoort.] VIHter. f Dr. Marcus Jan Keiser, gob. Groningen 
6 Dec. 1806, med. doctor te Groningen, f aldaar 4 Dec. 1892, 
tr. Groningen 5 Juni 1832 f Boelina Wieners, geb. Gro- 
ningen 11 Sept. 1807, f aldaar 28 Nov. 1891, dr. van 
Antoon en Helena Margaretha Wichers. 

Uit dit Miiv eUjl- : 

1. Gerhard Jacob, volgt IX. KEISKR. 227 ' 

2. Helena Margaretha Keiser, geb, Groningen 30 
Maart 1835. [Arnhem.] 

3. Antonius Keiser, geb. Groningen 8 Oct. 1836, ontv. 
belast., tr. Middelburg 10 Juli 1878 Jeannette Adrienne 
van Sonsbeeck, geb. aldaar 16 Maart 1845, dr. van 
W i 1 1 e m Laurens en Heine F e 1 i o i e Seoonde van 
Franckenberg en Proschlitz. [Middelburg.] 

4. Jacobus Warmolt, volgt IXbis. 

5. Johan, volgt TSLtQY, 

6. Gesina Ellegonda Keiser, geb. Groningen 1 Maart 
1843. [Arnhem.] 

7.FrederikJohanKeiser, geb. Groningen 8 Maart 1845, 
oud-genee sheer, tr. 1° Groningen 25 April 1882 fPetronella 
Helena Janssonius, geb. aldaar 25 Feb. 1846, f Gro- 
ningen 19 Sept. 1899, dr. van Antonius Haakma en 
Margaretha Hermanna Kuipere; tr, 2° Arnhem 11 
Juli 1901 Maria Engelina Dekker, geb. Mr. Cornells 
8 Juli 1857, dr. van Johannes Fredericus en Maria 
Henriette Jacoba Cornelia Lutjens. [Arnhem.] 

8. Johanna Elisabeth Keiser, geb. Groningen 8 
Maart 1845, [Arnhem.] 

9. Anna Elisabeth Keiser, geb. Groningen 1 Feb. 
1847, tr. aldaar 17 Meil872Manta Meindert Adrianus 
O ff e r s , geb, Botterdam 25 Mei 1844, commissionnair in 
effecten, zn. van "Abraham en Anthony Dijxhoorii. 
[Botterdam.] 

10. Lucas Johan Keiser, geb. Groningen 23 Feb. 
1850, adj.-directeur posterijen. [Amsterdam. 1 

IX, f Mr. Gerhard Jacob Keiser, geb. Groningen 
8 April 1833, pres. van den Raad van Justitie te Batavia, 
f aldaar 12 Feb. 1890, tr. Harderwijk 20 Juli 1858 + Hen- 
riette Elige Charlotte Philippine K6nig, geb. 
Charleroi 31 Dec. 1830, + Groningen 15 Mei 1902, dr. van 
Henri en Adele Pierart. 

Uit d/it huwelvjlc; 

1. Adele Boline Josephine Louise Keiser, geb. 
Batavia 25 Nov. 1862, tr. aldaar 14 Aug. 1882 Marinus 
Johannes Meertens, geb. Soerabaya 22 Mei 1854, zd. - 228 KEISEK. 

yan Anthony Mangelaar en.Catharina Anna Maria 
Hoogeveen. ['s-Gravenhage.] 

2. Marcus Jan Keiser, geb. Batavia 12 Mei 1864, 
werkzaam ten kantore van de firma G. KolfF en Co., tr. Mr. 
Cornells 3 Mei 1899 Her mine Adriana Bloem, geb. 
Batavia 1 Dec. 1872, dr. van Jan Jacob en de inlandsche 
vrouw Aloes. [Weltevreden.] 

IXbis. Jacobus Warmolt Keiser, geb. Groningen 
27 Jan. 1838, oud-hypotheekbewaarder te Leiden, tr. Gro- 
ningen 7 Juni 1865 Jkvr. Augusta Emerentia Lewe 
van Aduard, geb. Kleef 14 Juli 1839, dr. van Jhr. Sea to 
Ludolph en Henriette Adriana barones thoe 
Schwartzenberg en Hoh enl an s berg. [Leiden.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Marcus Jan Keiser, geb. Holwerd 9 Nov. 1866, 
notaris. [Kroimnenie.] 

2. Henriette Adriana Keiser, geb. Gulpen 29 Aug. 
1869. [Leiden.] 

IXter. Job an Keiser, geb. Groningen 19 Oct. 1839, 
ontvanger accijnzen en invoerrechten, tr. Bunde (Oost-Fries- 
land) 15 Oct. 1871 Tjalka Frederika LuggeraPannen- 
borg, geb. Charlotteni^older in Bunde 17 Dec. 1843, dr. van 
Lucas Hinder ks en Tjalka Frederic a. Brands. 
[Utrecht.] 

Uit d/it huwelijk: 

1. Roelina Keiser, geb. Nieuweschans 25 Jan. 1873, 
tr. Utrecht 22 Maart 1899 Iman Jan Jacob van Assum, 
geb. Groenlo 24 Mei 1872, inspect, belast., zn. van Johan 
Herman en Maria van den Bosch. [Alphen a/d Rijn.j. 

2. Lucas Hendrik Keiser, geb. Nieuweschans 5 Oct. 
1874, arts, tr. Utrecht 21 Dec. 1905 Magdalena Susanna 
't Ho oft, geb. aldaar 11 Jan. 1879, dr. van Johan Step h an 
en Johanna Petronella Andriessen. [Utrecht.] 

3. Marcus Jan Keiser, geb. Nieuweschans 13 Maart 
1877, inspeotcur van politie. [Amsterdam.] UK KE5IPENAEK. 229 
DE KEMFEttAER. 

Protestant — Bruesel. 
Wapen: In groen een goudgekroonde gouden 
lemiw, tusscfien ttvee rechtop geplaatste mi 
naar elkatider toegewende mlveren nikkels 
met getmide snede en gouden hand/vai. 
Helmteeken: een uitkomende gehaarde wil- 
deman, die in de opgeheven handen de sihhels 
houdt. Dekkleeden : goud en groen ; S child - 
liouders : Uvee gouden leeuiven. Wapen- 
sprenk : Aeterna virtide parantur. Stamreeks. 

I. f G u i 1 1 i a m de Kempenaer, geb. Brussels koopman, 
werd poorter te Amsterdam 22 Mei 1581, f aldaar Dec. 1611, 
tr. f Bar be de Constant. 

II. f Dancker de Kempenaer, geb. Brussel, werd 
poorter te Amsterdam 22 Mei 1581, koopman, + Amsterdam 
na 1665, tr. f Margaretha Loockemans, geb. 's-Herto- 
genbosch, dr. van Hendrik en Geertje Paulus. 

III. f Hendrik de Kempenaer , geb. Amsterdam 1626, 
koopman aldaar, f Amsterdam 1690, tr. als wedr. van f Anna 
de Barry en f Aletta van Dieden, 3° Amsterdam 26 
Mei 1665 f Geertruy van der Waeyen, geb. aldaar 
26 8ept. 1627, f Haarlem in Nov. 1702, dr. van Jacques 
en G-eertruyd Spieghel. 

Uit dit huwelijl *.* 

1. Jacob, volgt IV. 

2. f Dancker de Kempenaer, 1668 — 1746, uit wien de 
adellijke tak van Andringa de Kempenaer. (zie Ned r 
Adelsboeh 1907, bl. 304.) 

IV. f Ds. Jacob de Kempenaer, geb. Amsterdam 5 
Sept. 1666, predikant te Pingjum, Surich, Bolsward, Haarlem 
en 's-Gravenhage, f aldaar 3 April 1726, tr. 's-Gravenhage 
19 Jan. 1696 f Geertruy Snevens, geb. aldaar, + 's-Gra- 
venhage 2 Oct, 1737, dr, van Mr, Isaac en Elisabeth van 
der Cliijs en wed. van Ds. Jacob Hendrik de Vriese, 230 1>K KEMPENABtt. 

V. f Mr. J oh an de Kempenaer, geb. 's-Gravenhage 
22 April 1707, griffier van den Raad en leenhove van Brabant 
en Overmaze, f Gravenhage 30 April 1771, tr. 1° 's-Graven- 
zande 7 Mei 1737 f Geertruy Pa ma, geb. 't Woud bij 
Delft 28 Nov. 1704, f 's-Gravenhage 23 April 1748, dr. van 
Da. Petrus en Sara de ileulenaer. 

VI. f.Mr. Jacob de Kempenaer, geb. 's-Gravenhage 
7 Feb. 1738, lid van het marine eomite, vroedschap en 
raad te 's-Gravenhage, f aldaar 25 Sept. 1809, tr. 12 April 
1761 f Matthea Huberta van Minningen, geb. Zalt- 
Eommel 16 Juni 1736, f 's-Gravenhage 23 Dec. 1800, dr. van 
Mattheus Hubertus en CatharinaMaria Franc ken. 

VII. f Pieter Pa ma de Kempenaer, geb. 's-Graven- 
hage 31 Jan. 1762, Ttoopman te Amsterdam, f Leiden 13 
Maart 1841, tr. Amsterdam 16 April 1789 f Susanna 
Weveringh, geb. aldaar 22 Feb. 1765, f Leiden 10 April 
1853, dr. van Mr. Maart en en Jacob a Elisabeth Ver- 
beek. 

Uit dit h'UiveUjk : 

1. Jacob Mattheus, volgt VIII A. 

2. G err it Xioolaafl, volgt VTIIbiS B. VIII. f Mr. Jacob Mattheus de Kempenaer, geb. 
Amsterdam 6 Juli 1793, minister van BinnenL Zaken, rijks- 
advocaat te Arnhem, f aldaar 12 Feb. 1870, tr. Haarlem 19 
Aug. 1818 f Arnoldina Jacoba Gerlings, geb. aldaar 
13 Jan. 1796, f Arnhem 29 Dec. 1871, dr. van Mr. Jacob 
en Arnoldina Ursula Snoeck. 

Uit dit ■IvwvueZij'k : 

1. Jacob Ursel, volgt IX. 

2. Johan Jacob, volgt IXbis. 

IX. f Mr. Jacob TJrsel de Kempenaer, geb. Arnhem 
15 Juni 1820, rijksadvocaat te Arnhem, f aldaar 2 Jan. 1895, 
tr. Leiden 23 Sept. 1847 + "VVillielminaElisabethKairac, 
geb. Groningen 14 Maart 1820, f Brussel 22 Aug. 1880, dr. 
van Mr. Guillaume Jean Jacques en Antonia Cor- 
nelia Besier. DE KEMPENAER, 231 

Wit <Ut huwelijk : 

1. f Susanna Petronella de Kempenaer, geb. Arn- 
hem 1 Juli 1848, f Leiden 13 Sept. 1909, tr. Arnhem 11 Mei 
1871 Rudolf August Marie Spengler, geb. Amsterdam 
4 Jan. 1846, gep. majoor art., secretaris van de zaken van 
Weldadigheid van H. M. de Koningin-Moeder, in t van G uli am 
Cornells en Catharina Petronella Spengler. ['s-Gra- 
venhage.] 

2. Willem Jacob Anton, volgt X. 

3 . Anna Cornelia de Kerapenaer, geb. Arnhem 9 
Juni 1851. tr. aldaar 11 Feb. 1875 3fr. AdriaanHendrik 
Philipse, geb. h. Leeuwendaal bij Rijswijk 5 Aug. 1842, 
zn, van Mr. Johan Antoni en Maria Clazina Groen 
van Prinsterer. [Haarlem.] 

4. Jacob Matheus, volgt Xbis, 

5. Hendrik Jacob, volgt Xtor. 

6. Catharina Caroline Antoinette de Kempe- 
naer, geb. Arnhem 8 Feb. 1859, tr. aldaar 9 Feb. 1899 
Charles George Guillaume Vertholen de Salve 
Bruneton, geb. Batavia 18 Juli 1840, gep. luit.-kol cav., 
zn. van Johannes Vertholen en Jkvr, Charlotte 
Georgine Guillaumine de Salve de Bruneton en 
wedr. van Margaretha Wilhelmina Geisweit van 
der Netten. [Bennekom.] 

7. Cornells, volgt Xquater. 

X. f Willem Jacob Anton de Kempenaer, geb. 
Arnhem 16 Oct. 1849, le luit der inf., f Arnhem 13 Mei 1907, 
tr. Breda 17 Oct. 1879 (door echtscheiding ontbonden) Ida 
Johanna Simon, geb. aldaar 29 April 1856, dr. Tan 
Martinus Christiaan Frederiken Aafke DOlleman. 
['s-Gravenhage.J 

Uit *dit hwweUjk: 

1. Jacob Ursel de Kempenaer, geb. 's-Hertogenbosch 
2 Sept. 1880. [Dusseldorp.j 

2. Aafke de Kempenaer, geb. 's-Hertogenboech 23 
April 1883, werkzaam ter Kon. Bibliotheek. Ps-Gravenhage.] 

3. Anna Adrienne de Kempenaer, geb. 's Graven- 
hage 16 April 1887. 232 DE KBMPENA'BB,. 

Xbis. f Jacob Ma the us de Kempenaer, geb. Arn- 
hem 6 Juni 1853, burgem. van Aalsmeer 1883, Voorschoten 
1886, Oegstgeeat en Voorhout 1895, f Leiden 23 Jan. 1900, 
tr. Rotterdam 3 April 1884 Henrietta Josephine Oatha- 
rina Rueb, geb. Rotterdam 10 Sept. 1863, dr. van Chris- 
toff el en Adrian a Catharina Gleichman. ['s-Graven- 
hage.] 

Uit dit fmwelijk: 

1. Christoffel de Kempenaer, geb. Aalsmeer 15 Dec. 
1884. [Amsterdam.] 

2. Adriana Catharina de Kempenaer, geb. Rotter- 
dam 24 Jam 1886, tr. Oegstgeest 23 Mei 1906 Will em J oh an 
Jacob Cornelia Bij level d, geb. Haarlem 12 April 1878, 
commies bij het oud-archief der gemeente Leiden, zn. van 
Emil Pieter Hendrik Marie en BerthaJohannaWil- 
h elm in a van der Vliet. [h. Curium onder Oegstgeest.] 

3. Jacoba Ursula de Kempenaer, geb. Voorschoten 
5 Juni 1888. ['s-Gravenhage.] 

Xter. Hendrik Jacob de Ke m penae r , geb. Arnhem 

20 Juli 1855, tr. Utrecht 8 Xov. 1889 Maria Anna Sara 
de Kock, geb. aldaar 9 April 1862, dr. van IJsbrand 
Jan Hendrik en Thorese Louise Anna van Teutem. 
[Amersfoort.] 

Uit dit Jimvelij'k : 

1. Jacoba Erica de Kempenaer, geb. Malang 22 Oct. 
1890. 

2. Us brand Jan Hendrik de Kempenaer, geb. 
Malang* 30 December 1893. 

Xquater. Mr. Cornells de Kempenaer, geb. Arnhem 
19 Aug. 1861, rijksadvocaat te Arnhem, tr. Rotterdam 23 
April 1891 Sara Adriana Pet ronella Hue b , geb. aldaar 

21 Jan. 1870, dr. van Christoffel en Adriana datha- 
rina Gleichman. [Arnhem.] 

Uit dit Jmwelijk: 

1. Adriana Catharina de Ke mpenaer , geb. Arnhem 
31 Jan. 1894. 

2. Cornells deKempenaer, geb. Arnhem 17 Sept. 1895. 
IXbis. Johan Jacob deKempenaer, geb. Arnhem I)& KEMPENAER. 233 

12 Nov. 1832, tr. aldaar 3 Juli 1862 Anna Els a be Dijck- 
meeater, geb. Gorinchem 20 Sept. 1836, dr. van Mr. Jo- 
hannes en Lydia Christina Adelaide Canneman. 
[Arnhem.] 

Uit dit huwelvjk: 

1. Lydia Christine Adelaide de K empenaer, geb. 
Arnhem 29 Maart 1865. [Arnhem.] 

2. Arnoldina Jacoba de Kempenaer, geb. Arnhem 
14 Juli 1866. [Arnhem.] 

3. Maria Wilhelmina Sophia de Kem penaer , geb. 
Arnhem 20 Feb. 1869. [Arnhem.] 

4. Johan Jacob, volgt X. 

5. Geertruid Antonia de Kempenaer, geb. Arnhem 
11 Not. 1872. [Arnhem.] 

6. Anna de Kempenaer, geb. Arnhem 17 Jan. 1875. 
[Arnhem.] 

X. Johan Jacob de Kempenaer, geb. Arnhem 21 
Maart 1871, burgemeester van Hedel 1900, van Zelhem 1906, 
tr, Maarssen 22 Nov 1900 Jkvr. Paulina GerardinaStrick 
van Linschoten, geb. aldaar 29 Sept. 1871, dr. van Jhr. 
Jan Carel en Jeanne Louise Tissot van Patot. 
[Zelhem.] 

Uit dit hwweUjIc: 

1. Johanna Louise de Kempenaer, geb. Hedel 31 
Aug. 1903. 

2. Anna Elzabe de Kempenaer, geb. Hedel 1 Oct. 
1904. 

Vlllbis. f Mr. Gerrit Nicolaaa de Kempenaer, 
geb. Amsterdam 22 Dec. 1805, reenter an*, rechtb. 's-Gra- 
venhage, f aldaar 29 Dec. 1886, tr. ? s-Gravenhage 13 Mei 
1836 f Jacoba Catharina Maria van de Kasteele, 
geb. aldaar 30 Maart 1812, f 's-Gravenhage 24 Dec. 1890, 
dr. van Ds. Beinier Pieter en Sara Clasina de Kem- 
penaer. 

Uit dit htvwelijk : 

1. Suzanua Hermina de Kempenaer, geb. 's-Gra- 
venhage 26 Jan. 1837, tr. aldaar 16 Sept. 1857 f Dr. Jacobus 
Maria Piepers, geb. Brusael 7 Nov. 1826, arts, + 's-Gra- 234 DK KEMPENAER. 

venhage 13 Oct. 1 899, zn. van W i 1 1 e m Johannes en 
Hendrioa Clara Haringman. [ J s-Gravenhage.] 

2. Nicolaas Reinier, volgt IX. 

3. Elisabeth Henriette de Kempenaer , geb. 's-Gra- 
venliage 29 Jan. 1841, tr. (door echtscheiding ontbonden 
1870) aldaar 9 Oct. 1861 f Adrianue Marius Mazel, 
geb. 's-Gravenhage 18 Sept. 1833, gen.-maj. art., f aldaar 16 
Jan. 1895, zn. van. Jean Zacharie en Maria Prederica 
Steyn Parve. [Wiesbaden.] 

IX. Nicolaas Keinier de Kempenaer, geb. 's-Gra- 
venhage 5 April 1838, oud-dir. gasfabriek te Doetinchem, tr. 
Diepenveen 26 Aug.1868 Agnes Helena Johanna Smijter, 
geb. aldaar 1 Juni 1846, dr. van Key nt Johan en Johanna 
Maria Coster. [Velp, G.'l 

Uit dit kutvulijTc : 

1. Gerrit Jacob, volgt X. 

2. Johanna Reinarda de Kempenaer, geb. Wehl 20 
April 1872, tr. Doetinchem 9 Juni 1898 Mr. A. van G iff en, 
geb. Aengwirden 21 Oct. 1870, notaris, zn. van David Flue 
en A. Hofman. [Leeuwarden.] 

X. Mr. Gerrit Jacob de Kempenaer, geb. Wehl 6 
Aug. 1869, advocaat, tr. Haarlem 20 Juli 1896 Hermiene 
Betsy Albertine Resin k, geb. Djokjakarta 24 Mei 1872, 
dr. van A. en J. F. de Klerk. [Leeuwarden.] 

(Tit dit huwelijk: 

1 . Jeanne Agnes Reinorda de Kempenaer, geb. 
Serang 21 Oct. 1897. 

2. Hermiene Gerard a de Kempenaer, geb. Haarlem 
25 Juni 1903. VAN KETWICH. 235 
VAN KETWICH. 
van Ketwich Verschuur, 

Protestant, — Zwolle. 

Wapen van Ketwich; In goud een blauwe 
dwarsbalk, vergezeld vcm drie groene klaver- 
blaadjes. Helmteeken : een groen klaverblad 
tusschen een gouden vlucht. Dekkleeden : 
goud en hlauw. Wapen van Ketwich Yerschuur: 

Gedeeld: I. het bovenomschreven %vajpen van 
Ketwich; II. in silver drie ziva/rte lig- 
gende muizen (Yerschuur). Helmteeken: 
een- groen Maverblad tusschen gouden vlucht. 
Dekkleeden: rechts: goud en blauw, links: 
zilver en zivart. 

Bij K. B. d.d. 17 Juli 1836, n° 97, verkregen Jan Dirk en 
Jan Adriaan van Ketwich vergunning den naam Ver- 
schuur bij den hunne te roegen, omdat zij waren opgevoed 
bij eenen oud-oom, Mr. Jan Yerschuur, in 1812 rechter 
in de schepenbank te Leiden, wiens echt met Geertruida 
Hillegonda van Ketwich kinderloos bleef. 

Stamreeks. 

I. f Berent van Ketwich, geb. omstreeks 1525, lid 
der gezworene gemeente te Zwolle 1556, f aldaar voor 20 
Maart 1579, tr. Zwolle omstreeks 1550 + Barbara then 
Water, dr, van Johan en Barbara Blauw. 

II. f Johan van Ketwich, geb. Zwolle omstreeks 1565, 
geneesheer aldaar, later chimrgijn in militairen dienst, tr. 
Zwolle omstreeks 1600 f Eva Jans. 

III. f Henriok van Ketwich, geb. omstreeks 1605, 
f 9 Nov. 1663, tr. in Maart 1632 f Enneken Lobeeck, 
geb. Bredevoort, f 30 Maart 1667, dr. van Henrich en 
Grietken Snoecklaken. 236 VAN KETWICH, 

IV. f B a rent van Ketwich, geb. Bredevoort 29 Feb. 
164 4 , geneesheer te Raalte, ceurnoot van den richter aldaar, 
en van net echoutambt Heino, f Raalte 28 Feb. 1700, tr. 
aldaar 7 Dec. 1668 f Joanna van Vilster en, geb. aldaar 
14 Sept. 1647, f Raalte 19 Jan. 1720, dr. van Henricken 
Jenneken Spyckerhuys. 

V. f Hermanns van Ketwich, geb. Raalte 21 Dec. 
1678, ver waiter, schultus en richter in het schoutainbt Raalte, 
f aldaar 6 Feb. 1739, tr. Raalte 21 Juli 1709 f Derkje 
van Duren, geb. 3 Juni 1686, f Raalte 21 April 1738, dr. 
van Joannes en Lueretia Rouse. 

VI. f Berend Hendrik van Ketwich, geb. Raalte 
7 Maart 171 7, groothaudelaar te Zwolle en deelhebber in het 
bankiershuis Ketwich en Voombergh (thans Labouchere 
Oyens en Co) te Amsterdam, f te Zwolle 3 April 1799, tr. 
als wedr. van f Johannavan Dhene en f Berendina 
Catharina Tilburgh, 3° Zwolle 23 Juni 1749 f Jo- 
hanna G-osdey, ged. aldaar 9 Juni 1727, + Amsterdam 
6 Aug. 1800, dr. van Frederik en Anna Maria van 
Bergen. 

VII. f Ds. Derk van Ketwich, geb. Zwolle 11 Mei 
1750, predikant te Opheusden, f aldaar 1 Sept. 1794, tr. als 
wedr. van fBarthaJohannavan'tOever, 2° Amsterdam 
10 Kov. 1784 f Geertruida Hillegonda van Pa pen- 
dorp, geb. aldaar 18 Maart 1755, f Amsterdam 16 April 
1824, dr. van Cornelius Johannes en Hillegonda de 
Vr ies. 

Hit dit Mvwelijk: 

1. Johannes, volgt VIII A. 

2. Herman us Didericus, volgt VHIbis B. VIII. f Jo ha cues van Ketwich, geb. Opheusden 28 
April 1790, groothandelaar te Zwolle, f aldaar 25 April 1842, 
tr. Zwolle 28 Mei 1813 f GezinaBerendinaZebinden, 
geb. aldaar 14 Maart 1795, f Zwolle 19 Maart 1871, dr. van 
Chris ti a an Jan en Geertruida Bernhardina Hart- VAN KETWICH. 237 

Uit dit hmvelijki 

1. Didericus, volgt IX. 

2. Frederik, volgt IXbis. 

IX. f Didericus van Ketwioh, geb. Zwolle 8 Oct. 
1816, gezagvoerder ter koopvaardij, + Nieuwer-Amstel 13 Nov. 
1889, tr. Middelburg 13 Juli 1849 f MariaCorneliaMun- 
tendam, geb. aldaar 23 Oct. 1816, f Nieuwer-Amstel 19 
Maart 1895, dr. van Nicolaas Theodorus en Maria 
Wilhelmina van der Horst Serle, 

Uit dit huwelijfc: 

1. Johanna Frederik, volgt X. 

2. Alida Margaretha Geertruida van Ketwioh, 
geb. Amsterdam 29 Jan, 1857, tr. aldaar 25 Nov. 1883 (door 
echtscheiding ontbonden) Jacobus Jan Doyer, geb. Am- 
sterdam 28 Maart 1858, zn. van Assuerus en Catherine 
Margareta Madeleine Lamaison. [Amsterdam.] 

3. f Esther Fetronella van Ketwioli, geb. Amster- 
dam 20 Nov. 1862, f Nieuwediep 26 Mei 1891, tr. Amster- 
dam 27 Feb. 1890 Gustaaf Adolf de Cocq, geb. 's-Gra- 
venhage 30 Nov. 1858, luit. t. zee, zn. van Cornells en 
Bosina Susanna Wolfson. 

X. Johannes Frederik van Ketwioh, geb. Amster- 
dam 3 Juni 1850, directeur der Amsterdamsche Voorschot- 
bank, tr. Dieren 9 Maart 1876 Maria Gerardina Aletta 
Engelberts, geb. Amsterdam 26 Mei 1854, dr. van W H- 
lem Jodocns Matthias en Gerardina Sneer. [Am- 
sterdam.] 

Uit dit hVfWelijk: 

1. Maria Cornelia van Ketwioh, geb. Borne 6 April 
1877, tr. Amsterdam 10 Mei 1900 Mr. Dr. Mattheus Ger- 
rit ten Cate, geb. Hengelo 11 Sept. 1873, advocaat en 
prccureur, zn, van Hendrik en Her mine St en vers. 
[Hengelo, 0v.] 

2. Albertina Franoisoa Johanna van Ketwioh, 
geb. Borne 27 Dec. 1878, leerares in het teekenen aan ver- 
schillende inriehtingen van onderwijs. [Amsterdam.] 

3. Elisabeth Marie van Ketwioh, geb. Borne 4 Juli 
1880, tr. Amsterdam 30 Nov. 1899 Henri Emile Meyers, 238 VAN KETWICH. 

geb. Paramaribo 26 Nov. 1871, koopman, zu. van Henri 
Em ile en Cornelia Polak. [Paramaribo.] 

4. DidericuSj volgt XI. 

5. Jacob Hendrik Tan Ketwich, geb. Hengelo (Ov.) 
6 Maart 1887, employe eener tabaksonderneming. [Rambi- 
poejihj Djember.] 

XI. Didericius van Ketwich, geb. Hengelo (Ov.) 11 
Dec. 1882, vertegenwoordiger der Epargne Beige in Indie, tr. 
Amsterdam 25 Jan. 1906 Jeannette Elisabeth Maria 
Bernardina Ho f f , geb. aldaar 19 Juni 1882, dr. van 
Bernardus Theodorus vV i 1 1 e b r o r d u s en Maria 
Elisabeth Lei sing, [Kediri.] 

Uit dit hwivelijk: 

Gerard in a Jeannette van Ketwich, geb. Water- 
graafsmeer 12 Oct. 190'7. 

IXbis. f Frederik van Ketwich, geb. Zwolle 8 Oct. 
1816, luit.-kol. der inf. O.-I. L., lid van liet bestnur der 
kweekschool voor zeevaart te Leiden, t aldaar 14 Feb. 1893, 
tr. Padang 14 Eeb. 1856 + Cornelia Swerver, geb. Vlie- 
land 28 Oct. 1821, f Klaten (res. Soerakarta) 9 April 1907, 
dr. van Gerrit Jacob en Aafke Douwes Vissoher. 

Uit (tit hmvelijlc : 

1. Johannes Be rend Diderik van Ketwich, geb. 
Padang 11 Nov. 1856, inspecteur suikercultuurmaatschappij 
der Vorstenlanden, tr. Tandjong Modjo 28 Dec. 1887 (door 
echtscheiding ontbonden Klaten 23 Ang. 1907) Henriette 
Augustine van Waesberghe, geb. Semarang 22 Juni 
1870, dr. van Dr. Willem Hendrik en Augustine 
Charlotta Celestina Wener. [Klaten.] 

2. Afina Johanna Cornelia van Ketwich, geb. 
Zwolle 29 Oct. 1858, tr. Leiden 7 Mei 1885 f Dr. Com- 
bertus Pieter Burger, geb. te Doesburg 14 Mei 1855, 
med. doctor en arts te Rotterdam, f Bloemendaal 2 Maart 1892, 
zn. van Dr. Dionya en Anthonia Jacoba Ockers Cau. VTIIbiS. f Hermanns Did eric us van Ketwich, 
geb. Opheusden 26 Dec. 1791, groothandelaar te Zwolle, VAN KimVlCH. 239 f aldaar 22 Maart 1851, tr. Amsterdam 12 Juli 1815 f Catha- 
rina Elisabeth van Monnom, geb. aldaar 23 Juni 1796, 
f Zwolle 17 April 1843, dr. van Jan Daniel en Elisa- 
beth Asschenberg. 
Uit cUt h/uwelijk: 

1. Jan Dirk, volgt IX. 

2. f Herman van Ketwich, 1827—1898,' hoofd-inge- 
nieur van den "Waterstaat in Ned.-Indie, uit wien een erkenden 
zoon. 

3. Bartha Johanna van Ketwich, geb. Zwolle 11 
Dec. 1840, tr. Haarlem 19 Juli 1872 Prof. Dr. Jacob Ver- 
dam, geb. Amsterdam 22 Jan. 1845, hoogleeraar in de letteren 
te Leiden, zn. van Hendrik en Mij ntj e Par Bon. [Leiden.] 

Van Ketwich Verschuur. 

IX. f Mr. Jan Dirk van Ketwich V er eoliuur , geb. 
Zwolle 15 Juli 1819, deken der orde van advocaten, wet- 
houder te Zwolle, f aldaar 29 Juli 1887, tr. Zwolle 18 Aug. 
1845 f Alberta Alyda Luttenberg, geh. aldaar 17 Mei 
1820, f Zwolle 10 Oct, 1900, dr. van Gerrit en Alida 
Hendrik a Cavalier, 

Uit dit huwelijk : 

1. Herman Dirk, volgt X. 

2. Grerrit Hendrik, volgt Xfois. 

X. Mr. Herman Dirk van Ketwich Verschuur, 
geb. Zwolle 7 Aug. 1846, president van hefc gerechtehof, lid 
van den gemeenteraad te Leeuwarden, tr. Nijmegen 24 Juli 
1874 Maria Scheers, geb. aldaar 21 Maart 1853, dr. van 
Dr. Jan Herman Adriaan en Cornelia Beyers. [Leeu- 
warden.] 

Uit dit huivelijk; 

Cornelia van Ketwich Verschuur, geb. Leeuwarden 
18 Sept. 1886. 

Xbis. f Mr. G-errit Hendrik van Ketwich Ver- 
schuur, geb. Zwolle 19 Sept. 1848, lid gemeenteraad, ad- 
vocaat, kantonrechter plaatsvervanger, f Zwolle 30 Maart 
1883, tr. Nijmegen 19 Sept 1873 f Petronella Helena 
Everarda van Y o orthuy sen, geb. Nijmegen 17 Juli 240 VAX XETWICH. 

1849, t Zwolle 30 Maart 1883, dr. van Evert Pijnappel 
ran Voorthuysencu PctronellaHelenavanSorgen. 
XJii <Ht huweltyk: 

1. Bertha Helena van Ketwich Verschuur, geb, 
Zwolle 3 Juli 1874, tr. Kijmegen 17 Sept, 1897 Mr. Hen- 
d r i k u a Wilhelmus Methorst ; geb. Amerafoort 22 Maart 
1868, direeteur van net Gentraal Bureau voor de Statistiek, 
zn. van Pieter enffenrietteWilhelminaSteinbuch. 
['s-Gravenhage.] 

2. Jan Dirk, volgt XI, 

3. Evert, volgt Xlbis. 

XI. Mr. Jan Dirk van Ketwiob Verschuur, geb, 
Zwolle 1 Jan. 1877, hoof doom mies dep. van Buitenl. Zaken, 
tr. Zutphen 8 Feb, 1904 Johanna Antonia Camerling 
H el-molt, geb. Haarlem 14 Sept. 1883, dr. van Jan Da ni el 
en Eugenie Jeannette Bernardine Josine Alexan- 
drine van Lie r op. ['s-Gravenhage.] 

Uit cUt Jnmelijk: 

Eugenie Helene van Ketwich Verschuur, geb. 
's-Gravenhage 12 Jan. 1905. 

Xlbis. Mr. Dr. Evert van Ketwieh Verschuur, 
geb. Zwolle 23 Feb. 1879, hoofdcomraies prov. griffie van 
Overijssel, tr. 's-Gravenhage 7 Aug. 1902 Jeannette Justine 
van den Berg, geb. Semarang 15 Maart 1882, dr. van 
Henrious Petrus Joannes en Franeina Wilhelm ina 
Susanna Sena a. [Zwolle.] 

(lit dit hiiwelijlt: 

1. Adriaan Marius van Ketwieh Verachuur, geb. 
's-Gravenhage 11 Aug. 1903. 

2. Henrieus Petrus Joannes van Ketwieh Ver- 
sohuur, geb. 's-Gravenhage 11 Jan. 1905. 

3. Gerrit Hendrik van Ketwieh Verschuur, geb. 
Zwolle 15 Juli 1906. 

4. Frank Will em van Ketwieh Verschuur, geb. 
Zwolle 25 Aug. 1909. 241 
KOENEW. 

Protestant — Duren. 

Wapen : In zwart drie gouden paten, waar- 
van die ter Unkerzijde tot de halve hoogte 
reiki. Helmteeken: een zwart anker wacvr- 
voor twee zilveren zwaarden, met de punten 
Bchuin gekrwist, &% rustende op het anker, 
alles tusschen een bewrtelings van mvart en 
goud doorsneden vlucht. Dekkleeden: goud 
en zwart. 

Stamreeks. 

I. f Arndt Koenen, vermeld te Duren 1556, f v66r 
1574, tr. f N. ST. 

II. + Huprecht Koeneu, vermeld te Duren 1574, f v66r 
1625, tr. f N. N. 

III. f Johann Koenen, vermeld te Duren 1625, fom- 
streeks 1660, tr. f K N. 

IV. f Johann Koenen, geb. 1624, koopman te Diiren, 
t 1689, tr. omstreeks 1651 f Anna Kleingarn, f na 1689. 

V. f Johann Wilhelm Koenen, geb. 1661, koopman 
te Diiren, echepen in het hoofdgerioht aldaar 1711, tr. 1° 1686 
f Maria Schoeller' geb. Gulik 18 Jan. 1665, f aldaar 30 
Juli 1705, dr. van Johann en Margaretha Hup per tz. 

Uit dit hntvelijk : 

1. Johann, volgt VI. 

2. f Abraham, werd 29 April 1749 door Koning Friedrich 
II in den Pruissischen adel yerheven. 

VI. f Johann Koenen, geb. 1686, lakenfabrikant te 
Duren, begr. aldaar 7 Oct. 1738, tr. Stolberg 6 Dec. 1716 
f Maria Momma, ged. aldaar 5 Feb. 1693, begr. Duren 
14 Juni 1765, dr. van Leonard Conrad en Ma riaPeltzer 

Uit dit huwelijJc : 

1. Johannes Wilhelmua, volgt VII. 

2. f Johannes, werd 11 Mei 1802 (diploma dd. 18 Mei. 
1802) door Koning Friedrioh Wilhelm in den Pruissiachen adel 
yerheven. 16 242 K0ENEN. 

VII. + Johannes Wilhelmus Koeneu, ged. Diiren 
5 Aug-, 1725, koopman te Amsterdam, f aldaar 22 Aug. 1794, 
tr. Gulik 13 Aug. 1759 f Anna Barbara Elisabeth 
Stalman, geb. aldaar 1727, begr. Amsterdam 9 Dec. 180£, 
dr. van. Hendrik Arnold en Margaretha Adelheid 
Graver. 

VIII. f Hendrik Jacob Koenen, ged. Gulik 4 Jan. 
1765, lid van het handelghuis Bock en Koenen te Amsterdam, 
raad aldaar 1805, f Amsterdam 11 Deo. 1808, tr. ■ ab 
weduwnaar van f Marianne Willi elm in a N eel, 2° Delft 
22 Maart 1801 f I 1 r a neon a Antoinetta Coenradina 
Pauw, geb. aldaar 1 Mei 1775, f Haarlem, h. Buitenrust, 
30 Juni 1846, dr. van Mr. Engelbert en Cornelia Hil- 
legonda (barones) des Vitiates. 

IX, Mr. Hendrik Jacob Koenen, geb. Amsterdam 11 
Jan. 1809, letterkundige, lid van den gemeenteraad van Am- 
sterdam 1842, wethouder aldaar 1847 — '51, lid prov. staten 
van N. -Holland 1850, curator van het Atheneum Illustre te 
Amsterdam, f Haarlem 13 Sept. 1874, tr. Leiden 28 Oct. 
1831 f Dionysia Oatharina van Halter en, geb. al- 
daar 18 Dec. 1805, f Haarlem 8 Sept. 1868, dr. van Mr. D a- 
niel en Adrian a Agatha a u. 

Uit (lit huwelijk : 

1. Daniel Adriaan, volgt X. 

2. Anna Adrian a Agatha Cornelia Koenen, geb. 
Amsterdam 30 Juli 1838 [Haarlem, h. Bnitenrust.] 

X, t Mr. Daniel Adriaan Koenen, geb. Amsterdam 2 
Aug. 1835, industrieel, lid prov. ataten van JNT.-Holland 
1881 — 89, lid gemeenteraad van Amsterdam, f Utrecht 21 
Maart 1897, tr. Amsterdam 19 Juni 1863 f Ignatia van 
Xotten, geb. aldaar 8 April 1839, f Velzen, h. Beeckzangh, 
2 Aug. 1889, dr. van Mr. Frederik Hendrik en Jacoba 
Oatharina v an Heukelom. 

Uit (lit kiiiveUjk: 

1. Hendrik Jacob, volgt XI. 

2. Frederik Hendrik Koenen, geb. Amsterdam 17 
Mei 1866. [Manchester.] 

3. Salomon, volgt Xlbis. KOENEN, 243 

4. Jacoba Catharina Dionysia Koenen, geb. Am- 
sterdam 29 Oct. 1874, tr. Utrecht 2 Oct. 1900 Mr. Andrew 
de Graaf, geb. Rotterdam 17 Oct. 1867, advocaat te Utrecht, 
zn. van Ds. Nicolaas Hendrik en Johanna Elisabeth 
Pier b on. [Utrecht.] 

5. Cornelia Margaretha Koenen, geb. Nieuwer-Am- 
Btel 25 Mei 1878. [Utrecht.] 

XI, f Mr. Hendrik Jacob Koenen, geb. Amsterdam 10 
Juli 1864, redacteur van het dagblad De Telegraaf 1893 — 
1901, boofdambtenaar ter seeretarie van Amsterdam 1901 — '07, 
geschiedkuudige, f Laag Soeren 23 Mei 1907, tr. Utrecht 12 
April 1894 Johanna Carolina de Graaf, geb. Rotter- 
dam 25 Maart 1866, dr. van Ds. Nicolaas Hendrik en 
Johannes Elisabeth Pierson. [Eaarn.] 

Hit dit hutvelijk: 

1. Daniel Adriaan Koenen, geb. 's-Gravenhage 9 
Juni 1895. 

2. Ignatia Elisabeth Jacoba Koenen, geb. 's-Gra- 
venhage 3 Oct. 1897. 

3. Ida Maria Adriana Koenen, geb. 's-Gravenhage 
9 Dec. 1899. 

4. Nicola as Hendrik Koenen, geb. 's-Gravenhage 
27 Nov. 1901 

Xlbis. Salomon Koenen, geb. Amsterdam 20 Feb. 
1871, rijke-landbouwleeraar in algemeenen dienst, tr, Utrecht 
25 Mei 1899 Daniela Annetta de Graaf, geb. Rotter- 
dam 19 Sept. 1869, dr. van Ds. Nicolaas Hendrik en 
Johanna Elisabeth Pierson. [Wageningen.] 

Hit dit huwelvjlc: 

1. Ignatia Koenen, geb. Deventer 26 Mei 1901. 

2. Clasina Jacoba Koenen, geb. Deventer 4 Aug. 1902. 

3. Daniel Adriaan Koenen, geb. Deventer 21 Sept. 1903. 

4. Nicolaas Hendrik Koenen, geb. Deventer 26 Dec. 
1904. 244 KOL. 
KOL. 

Protestant — Ankeveen. 

Wapen : In bla-mv drie &ilveren penning en, 
elke penning beladen met een roode roos, ge- 
knopt van groen. Helmteeken : een vijfpun- 
tige ster tusschen een vlucht. Stamreeks. 

I. f Cornelia Kol, vermeld omstreeka 1620. 

II. f Jacob Kol, f 27 Aug. 1687, tr. f Geertje Freke 
K roost. 

III. f Cornelia Kol, geb. Ankeveen 7 Oct. 1677, tr. 8 
Mei 1698 f Hendrikje Splinters van Veeren, f 6 
Sept. 1721. 

IV. f Jacobus Kol, geb. Ankeveen 2 April 1699, tr. 
12 April 1722 f Aaltje Jans dr. Perk. 

V. f Jan Kol., geb. Ankeveen 26 Sept. 1726, ontv. van 
H. H. M., f Utrecht 12 Nov. 1805, begr. Odijk, tr. Utrecht 
29 Jan. 1747 f Anna Elisabeth Vlaer, geb. aldaar 11 
Dec. 1726, f Utrecht, dr. van Ever hard en Anna Catha- 
rina Vers tee gh. 

VI. f Everard Kol, geb. Utrecht 8 Aug. 1753, lid 
prov. staten en raad aldaar, f Utrecht 31 Dec. 1824, tr. 
aldaar 2 Dec. 1777 f Henrietta Smit, geb. Utrecht 17 
Jan. 1754, f aldaar 11 Peb. 1820, dr. van Mr. Jacob en 
Willemina Florentina Vlaer. 

VII. f Mr. Jan Kol, geb. Utrecht 30 Maart 1789, chef der 
firma Vlaer & Kol, bankiers, lid prov.staten van Utrecht, f al- 
daar 7 Jan. 1848, tr. Utrecht, (ondertr. 14 April 1815) f Jean- 
nette Theodore Reitz, geb. Utrecht 23 Jan. 1794, f al- 
daar 27 Juni 1866, dr. van Dirk Antoni en Aletta Eli- 
sabeth van Peach. 

Uit tilt huiveUjk: 

1 . Ever hard Henr y, volgt VIII A. 

2. Jan, volgt VHIbis B. kol. 245 

A, 

VIII. f Everhard Henry Kol, geb. Utrecht 15 Mei 
1816, chef der firma Ylaer en Kol, bankiers, f Utrecht 8 April 
1888, tr. 1° aldaar 15 April 1842 f Anna Elisabeth 
barones van Heeokeren van Brandsenburg, geb. 
Utrecht 29 Maart 1813, f aldaar 11 Maart 1843, dr. van 
baron DerkJan Gideon en Anna Elisabeth van Beek; 
tr. 2° Rotterdam 2 Nov. 1848 f Sophia Smith, geb. al- 
daar 18 Deo. 1823, f Utrecht 17 Maart 1881, dr. van William, 
heer van Engelen, en Sara Geertruyda van Hoey. 

Uit het eerste hmvelijli .* 

1. f Jeannette Theodore Kol, geb. Utrecht 6 Maart 
1843, f Londen 7 Nov. 1903, tr. Utrecht 19 Nov. 1868 Carl 
Wilhelm Groos, geb. Rotterdam 9 Feb. 1840, koopman, 
zn. van Adolph Wilhelm Jacob en Hendrina Jurg. 
[Londen. ] 

Uit het tiveede huweUjk : 

2. Jan, volgt IX. 

3. Herman Eriedrich Kol, heer van Ouwerkerk, geb. 
Utrecht 4 Jan. 1853, chef der firma Ylaer en Kol, bankiers, 
lid van den gemeenteraad van Utrecht, tr. Zeist 20 Juli 
1881 Constance Isabella Jacqueline Grot he* geb. 
h. Neyenheim te Zeist 3 Oct. 1856, dr. van Jacob Tlieo- 
door en Johanna Louise Antoinette barones T a e t s 
van Amerongen. [Utrecht.] 

4. Anna Elisabeth Kol, geb. Utrecht 9 Mei 1854, tr. 
Utreckt 6 Nov. 1873 Gustav Adolph Heubel, geb. 
Hamburg 5 Dec. 1849, fabrikant, zn. van Adolph en Jo- 
hanna Ulrica Hoppe, [Goslar.] 

5. Wilhelmina Florentina Kol, geb. Utrecht 14 Juni 
1856, tr. aldaar 13 Juni 1880 Mr. Johannes Marinus 
Sellout Yelthuys, geb. Sluis 23 Sept. 1851, grifner kan- 
tongerecht, zn. van Cornells en Maria AdrianaBe- 
kaar. (Utrecht.] 

6. Everard, volgt IXbis. 

7. Sophie Kol, geb. Utrecht 14 Juni 1861, tr. aldaar 
17 Juli 1888 f Mr. Charles Ferdinand Pahud de 
Mortange3, geb. Tjandjoer (Preanger regentschappen) 29 Aug. 246 kol. 

1860, adj. commies dep. van kolonien, f 's Grayenhage 21 Dec. 
1903, zn. van Willem Johannes en Margare tha Ja- 
colba van Es. [ J s-Gravenhage.] 

8. Sara Geertruida Kol, geb. Utrecht 14 Feb. 1863, 
tr, aldaar Mr. Carel Mariue Sasoh, geb. 's-Gravenhage 
19 April 1859, direoteur der Haarlemgche Brandverzekering- 
maatschappij, lid van den Baad, zn. van Mr. Jacob Cor- 
nells en Wilhelmina Adriana Roest. [Haarlem.] 

IX, Jan Kol, geb. Utrecht 23 Oct. 1849, bankier, chef 
der firma Vlaer en Kol en van Jan Kol en Co. te Amsterdam, 
directeur der Crediet- en Depositokas te Utrecht, tr. 1° Eh 
berfeld 9 Juni 1872 f Wilhelmina Debora Bitters- 
haus, geb. aldaar 10 Maart 1849, f Utrecht 3 Mei 1881, 
dr- van Wilhelm en Lisette Hxittemann; tr. 2° Ham- 
burg 22 Jan. 1884 Carolina Elisabeth Heubel, geb. 
aldaar 25 Maart 1852, dr. van Adolph en Johanna Ul- 
rica Hoppe. [Utrecht.] 

(Jit het eerste. huwelijJc. 

1. Everard Henry Kol, geb. Amsterdam 12 Maart 1873, 
bankier, chef der firma Vlaer en Kol. [Utrecht.] 

2. Maria Johanna Elisabeth Kol, geb. Amsterdam 
2 Sept. 1874. [Utrecht.] 

3. Eleonore Adriana Kol, geb. Utrecht 4 Maart 1876. 
[Utrecht.] 

4. Panla Debora Kol, geb. Utrecht 30 Juli 1877, ver- 
pleegster Wilhelmina Gasthuis. [Amsterdam.] 

5. Wilhelmine Maria Kol, geb. Utrecht 19 Juli 1880. 

IXbis. Everard Kol, geb. Utrecht 10 Nov. 1859, ban- 
kier, chef der firma Jan Kol en Co,, tr. Schiedam 21" Juli 
1884 (door echtscheidiug ontbonden) Jkvr. Petronella 
Frederics van Raders, geb. Semarang 12 Oct. 1864, 
dr. van Jhr. Mr. Herman Karel Ferdinand Alexan- 
der en Ernestina Geertruida Mijer. [Amsterdam.] 

Uit dAi hu-welijlt : 

1. Sophie Ernestine Kol, geb. Amsterdam 10 Nov. 
1885. 

B. 
Vlllbis. f Jan Kol, geb. Utrecht 3 Juni 1828, f Brus- 247 eel 4 Mei 1898, tr. Doom 12 Nov. 1851 f Ulbine barones 
d'Ablaing van Giessenburg, geb. Doom 22 Mei 1829, 
f Great Missenden Bucks (Engeland), 21 Juni 1904, dr. van 
baron Joan Daniel Cornells Carel Wilhelm, heer 
van Gieseenburg, Giessen-Nieuwkerk, Cadzand, Vorde, Stoc- 
kum, Gamp zum Thurn en Moersbergen en Albertine Otte- 
line barones Rengers. 

Uit d/it huweUjk: 

1. Ever hard Henry Kol, geb. de Breul bij Zeist 18 
Oct. 1859, [Londen.] KOOL. 

Diemer Kool. 

Protestant — Dordrecht. 
Wapen Kool: In zilver een palmhoom op 
een heuvel, alles in naUiurUjke kleur. Helm- 
teeken : em zilveren zwaarcl met gouden 
gevesttusscheritweestrudsveeren. Dekkleeden : 
zilver en groen. Wapen Diemer Kool: O&vierendeeld • I. 
en IV. het bovenomschreven wapen Kool; 
II. en III, in goud een blauwe rechter- 
schwinbalk, beladen met een gouden ruit, 
m de richUng der balk. (Diemer) Twee 
helmen. Helmteekens : 1. een mlveren zwaard 
met gouden gevest hisschen i/tvee struisveeren 
(Kool) 2° een vlucht volgens kwarUer 2. 
(Diemer) Dekkleeden : rechts: zilver en 
groen, links: goud en blaMW* 

Stamreeks. 

I, f Jan Cool, leefde omstreeks 1580. 
H, f Jan Cool ; geb. omstreeks 1600, tr. Dordrecht 9 
Aug. 1626 f Magdalena Teunisdr, geb. 's-Hertogenbosch. 248 kool. 

III. f Heudrik Cool, geb. Dordrecht, tr. aldaar 14 Juli 
1669 f Jenneke Theunisdr., geb. Klundert. 

IV. f Jasper Cool, geb. Dordrecht, meester bij liet 
metselaarsgilde te Rotterdam, tr. Dordrecht Oct. 1685 f An- 
ne t j e G-errits. 

V. f Johannes Cool (Kool), ged. Dordrecht 14 Oct. 
1690, meester bij het metselaarsgilde te Rotterdam 1729, 
tr. f Jannetje Aertsdr. van der Linde, beide begr. 
Rotterdam Mei 1763. 

VI. f Aert Kool, ged. Rotterdam 11 Feb. 1725, stads- 
bouwmeester en hoofdman van het metselaarsgilde te Rotter- 
dam, f aldaar 12 Juli 1802, tr. Rotterdam 11 Nov. 1759 
f Adriana Jonkers, geb. aldaar 9 Juni 1738, f Rotterdam 
18 Juni 1817, dr. van Cornells en Maria Soetermeer, 

VII. f Cornelia Kool, geb. Rotterdam 18 Dec. 1762, 
civ. ing., f Philippe ville (prov. Namen) 28 Jan. 1847, tr. Rot- 
terdam 3 Dec. 1785 f Clasina Langenberg, geb. aldaar 
26 Juli 1767, f Philippeville 9 Jan. 1859, dr. van Michiel 
en Maria Bij le veld. 

Uit dit huivelijk: 

1. Aart, volgt VIII. 

2. Cornells Nicolaas Kool, ged. Rotterdam 13 Nov. 
1800, industrieel, uit wien een tak. 

VIII. f A a r t Kool, geb. Rotterdam 27 Mei 1787, kolonel 
der genie, ridder M. W. O. enz., f Maastricht 6 Febr. 1862, 
tr. Danzig 13 Dec. 1814 f Maria Amalia Schlander, 
geb. aldaar 14 Aug. 1795, f 's-Gravenhage 3 Sept. 1874, 
dr. van Franz Anton en Anna van Almond e. 

IX. J oh an Arthur Kool, geb. Danzig 3 Maart 1817, 
officier der genie 1836 — 54, later hoofd-ingenieur bij den aanleg 
der Staatsspoorwegen, f 's-Gravenhage 4 Juni 1873, tr. Breda 
23 April 1840 f Cornelia Johanna van der Hoeven, 
geb. aldaar 9 Juli 1819, f Maastricht 20 Nov. 1856, dr. van 
Pieter Cornells Tobias en Susanna Jacob a 
Broeckhoff van Jaarsveld. 

Uit dit Jwioeligk : 

1. Arthur, volgt X. 

2. Pieter Cornells, volgt Xbis. KOOL, 249 

3. Maria Amalia Jacobs Kool, geb. Maastriolit 22 
Oct. 1843, tr. 's-Gravenhage 12 Sept. 1866 J ohannes Marinufi 
Jacobus van Rijen, geb. Harderwijk 19 April 1840, gep. 
kapitein-kwartiermeester, zn. van Wijn and Cornells Dirk 
en GezienaJohannaAleidaBerghuia. ['s-Gravenkage.] 

4. Cornelia Johannes Kool, geb. Maastricht 9 Jnni 
1845, oud-ingenieur van 'a Rijks Waterstaat. [Reizend.] 

X. Arthur Kool, geb. Maastricht 21 Feb. 1841, hut. 
gen., adj. i. b. d. van H. M. de Koningin, oud-commandant 
van het veldleger, oud-chef van den generalen staf, oud- 
minister van Oorlog, oud-lid 2e Earner, 50-jarig dienstkruis 
in brillanten enz., tr. 1° Nijmegen 16 April 1863 + Johanna 
Francoise Adolphine Diemer, geb. Baarn 12 Feb. 1843, 
f 's-Gravenhage 30 Maart 1895, dr. van Johan Gerard 
Joseph en Johannetta Frederika Coertzen; tr. 2° 
Arnhem 29 Bee. 1898 Arnoldina Adriana Diederica 
Pels Rijcken, geb. Paramaribo 3 Feb. 1854, dr. van Mr. 
Frans Marinus ChristiaanenHerminaGeertruida 
Lenting. ['s-Gravenhage.] 

Uit het eerste hmuelijlc : 

1. Johannetta FrederikaKool, geb. Arnhem 30 Jan, 
1864, tr. 's-Gravenhage 17 Juli 1889 Dr. Gerard Marie 
Slothouwer, geb. Franeker 25 Mei 1860, directeur R. H. 
B, S. te Wageningen, zn. van Ds. Dirk en Geertruida 
D ie li 1. [Wageningen.] 

2. Johan Arthur, volgt XI. 

3. Frederica Johanna Kool, geb. Haarlem 31 Mei 
1868. ['s-Gravenhage.] 

XI. Johan Arthur Diemer Kool, geb. Venlo 7 Juni 
1866, verkreeg bij K. B. d.d. 12 Aug. 1901, n° 47, vergun- 
ning den naam Diemer voor den zijnen te voegen, luit.-ter-zee 
le kl., tr. Voorburg 2 April 1891 Agatha Sophia Beijnen, 
geb. aldaar 7 Oct. 1866, dr. van Leonard Cornelia en 
Johanna Jacob a Mulder, [den Helder.] 

Uit dit hwweUjk : 

1. Frederika Johanna Diemer Kool , geb. den Helder 
9 Maart 1892. 

2. Arthur Diemer Kool, geb. Paramaribo 30 Jan. 1896. 250 KKONENBEKG. Xbis. Pieter Cornells Kool, geb. Maastricht 19 Maart 
1842, gep. luit.-gen., oud-commandant der stelling van Amster- 
dam, tevens bevelhebber in de le mil. afd., tr. Newport 
(eiland Wight) 31 Maart 1875 Anna Maria Lucia Bolk en, 
geb. Amsterdam 27 Maart 1853, dr. van Alexander A nthon 
en Maria Louise Johannetta Frederika Diemer. 
['s-Gravenhage.] 

XTii dit hwwelijk : 

Alexander Anthon, volgt XI. 

XI. Mr. Alexander Anthon Diemer Kool, geb. 's-Gra- 
venhage 9 Feb. 1878, verkreeg bij K. B. d.d. 12 Aug. 1901, 
n° 47, vergunning den naam Diemer voor den Kijnen te 
voegen, tr. Heemstede 18 Dec. 1906 Jaooba Cornelia 
Dolleman, geb. aldaar 5 Jan. 1884, dr. van Jan Philip pe 
en Henriette Louise Thierry de Bye. [Heemstede.] 

XJit dit huivelijlc: 

Maria Louisa Diemer .Kool, geb. 's-Gravenhage 21 
Sept. 1907. „__ 

KBONENBEBGk 

Protestant — Deventer. 
Wapen: In zilver een roode bwrcht, geopencl 
van 't veld en verlicht vovti zwart: Ge- 
kroonde helm. Dekkleeden : zilver en rood. Stamreeks. 

I. f Hendrik Oroenenborch, wonende te Deventer, 
tr. + Stijntje G err its. 

II. f Hendrik C roonenber gh, ged. Deventer 16 Jan. 
1659, tr. als wedr. van + Reyntijn Boelofs en f Aaltje 
Wijera, 3° f A lei da Smits, dr. van Berent. 

III. f Berent Jan Kronenberg, geb. Dalfsen 6 Dec. 
1701, koopman en verwalter schultus, f aldaar 1753, tr. 15< KUONENBEKG. 251 

Maart 1728 f Anna Catharina van Coe b v elt, ged. Goor 
1 Jan. 1703, f Deventer 23 Jan. 1780, dr. van lenrick 
en Johanna Stroynk. 

IV. f Hendrik Kronenberg, ged. Dalfsen 2 Nov. 1732, 
procureur aldaar, f Dalfsen 18 Maart 1 804, tr. Tubbergen 
16 Dec. 1766 f Aleyda Maria Dull, ged. Almelo 31 Juli 
1735, f Deventer 12 Aug. 1807 dr. van Mr. Andreas Joan 
en Gezina de Vries, 

Uit (lit Miwelijk: 

1. Andreas Joan, volgt V A. 

2. Reinier, volgt Vhis B. 

3. Henricus Gerhardus, volgt Vter C. V. f Db. Andreas Joan Kronenberg, ged. Dalfsen 16 
Juli 1769, predikant te Gorssel 1791—1800, bij de Waalsche 
gemeente te Arnhem 1800—1833, f Arnhem 10 Jan. 1833, 
tr. Ede in 1795 f Isabella Maria Ammon, geb. aldaar 
28 Mei 1769, f Arnhem 24 Maart 1850, dr. van Mr. Ever- 
ardus Johannes en Fenna Henrietta Panneeouck. 

VI. f Mr. Henri Jean Kronenberg, geb. Arnhem 
27 Feb. 1804, lid raad en wethouder van Arnhem, f aldaar 
13 Feb. 1890, tr. Arnhem 2 Mei 1844 f Theodora Susanna 
Toe Water, geb. Zutfen 14 Dec. 1818, f Arnhem 31 Aug. 
1871, dr. van Mr. Herman Albert en Jaooba Gijsber- 
tina Mulier. 

Uit d/it hu/welijk : 

1. Herman Albert Kronenberg, geb. Arnhem 17 
Oct. 1848, tr. Nunen (N.-Br.) o Sept. 1907 Anna Johanna 
Nierstraasi, geb. Rotterdam 3 Feb. 1866, dr. van Johannes 
Leonardus en AnnaMaria Messehaert (Nunen, N.-B.) 

2. Is a belle Marie Kronenberg, geb. Arnhem 1 April 
1854. [Arnhem.] 

B. 

VbiS. f Eeinier Kronenberg, geb. Dalfsen 6 Feb. 
1775, lid raad te Deventer, f aldaar 19 Kov. 1846, tr. Gro- 
ningen 14 Oct. 1807 f Elechijn Mees, geb. Leermens '252 KEONBXBEKG. 

(Gr.) 14 Nov. 1780, f Deventer 22 Jan. 1819, dr. van Menso 
Alting en Fenna van Eerde. 

VI. f Mr. Menso Alting Kronen!) erg , geb. Deventer 
17 Sept. 1814, kantonrechter te Goor, later te Deventer, 
f aldaar 28 Oct. 1882, tr, Leeuwarden 15 Maart 1860 
f Arnoldina Huberta Chernac Blichtenbree, geb. 
Deventer 9 Jan. 1825, f Amsterdam 22 Oct. 1899, dr. van 
Laduslandus en Susanna ElisabethvanBerchuys. 

Uit dit JmweUjk: 

Helena Kronen berg, geb. Deventer 24 Nov. 1862, tr. 
aldaar 20 April 1892 Steven van Delden, geb. Franeker 
27 Jan. 1851, oud-directeur postkantoor Alkmaar, zn. van 
Maurits Ernst en Wilhelmina Helena Houck. [De- 
venter.] 

C. 

Vter. t Mr. Henricus Gerliardus Krone nberg, geb. 
Dalfsen 10 Mei 1781, advocaat en notaris te Deventer, f aldaar 
7Aug. 1819, tr. Deventer 23 April 1809 f Hester Geertrui 
Budde, geb. Deventer 28 Nov. 1786, f aldaar 15 Feb. 
1879, dr. van Henri en Gesina Margaret ha Grim. 

Uit dit huwelvjk : 

1. Hendrik, volgt VI CC. 

2. Mr. Gerhard Joan Kronenberg, geb. Deventer 
11 Nov. 1816. [Deventer.] 

3. Andreas Joan, volgt VTbiS CCC. 

cc. 

VI. f Mr. Hendrik Kro he n b e r g , geb. Deventer 5 
Mei 1811, burgem. en kantonrechter te Vollenhove, raadsheer 
prov. gerechtshof van Overijssel,- schoolopziener, + Zwolle 28 
Juni 1850, tr. Deventer 7 Oct. 1841 f Maria Elisabeth 
Duymaer van T wis t, .geb. Deventer 20 Feb. 1811, f aldaar 
15 April 1883, dr. van Mr. AlbertusJacobusenJudith 
van Dog hem. 

Uit dit Miivelij'k : 

1. Hendrik Gerhard, volgt VII. 

2. Albertus Jacob, volgt VTIbiS. 

3. Hester Geertruid Kronenberg, geb. Zwolle 24 Dec. 1848, tr. Deventer 17 Aug. 1871 f Mr. Joan Philip 
Ver Loren van Themaat, geb. Dalfsen 31 Aug. 1840, 
reenter te Hoorn, later te Zutfen, f Warnsveld 18 Jan. 1890, 
zn. van Dr. Keep en Elize Henriette Adelaide de la 
Fontaine Schluiter. [Warnsveld.] 

VII. Mr. Hendrik Gerhard Kronenberg, geb. Vol- 
lenhove 19 Oct. 1845, oud-advooaat en kantonrechter plaats- 
vervanger te Devent er, lid kassierefirma G. Vermeer Johzn., tr, 
Deventer 12 Oct. 1876 Wilhelmine Gerhardine Putman 
Cramer, geb. Zutfen 23 Sept. 1851, dr. van Mr. Will em 
Jan Carel en Gerhardine Jordens. [Deventer.] 

Uit dAt hwwelijk : 

1. Mr. Hendrik Kronenberg, geb. Deventer 21 Juni 
1878, advocaat en proeureur, kantonrechter pla at b vervanger, 
tr. 's-Gravenhage 4 Juni 1908 Jkvr. Vincenoe Adrienne 
Rethaan Mac are, geb. Haarlem 28 Juni 1878, dr. van 
Jhr. Mr, Adrien Jonathan en "Vincentia Louiaavan 
Bijnkershoek van der Koog. [Deventer.] 

2. Jeanne Eater Kronenberg, geb. Deventer 21 Juni 
1878, tr. Deventer 26 Oct. 1904 Edouard Pierre Marie 
Olavareau, geb. Venlo 30 Juli 1874, le luit. cav., zn. van 
Pierre Jean Auguate en Maria Jeannette Amelie 
Milliard. [Deventer.] 

3. Maria Elisabeth Kronenberg, geb. Deventer 12 
Juli 1881. 

VllbiS. Dr. Albertus Jacob Kronenberg, geb. Vol- 
lenhove 28 Maart 1847, conrector gymnasium en arrondisse- 
nients-schoolopziener, tr. Deventer 4 Aug. 1880 f Anna 
Maria Catharina Jordens, geb. aldaar 25 Feb. 1856, 
f aldaar 25 Maart 1905, dr. van Mr. Gerhard Eisso en 
Sophie Marie Catharine Jarman. [Deventer.] 

Uit dit hwiveVijU: 

1. Sophie Marie Catharine Kronenberg, geb. 
Deventer 4 Sept. 1881. 

2. Mr. GerhardEisso Kronenberg, geb. Deventer 31 
Jan. 1884. [Deventer.] 

3. Hendrik Gerhard Kronenberg, geb. Deventer 15 
Juni 1886, jur. cand. [Leiden.] 254 KRONKNBERG. 

ccc. 

VXbis. f Mr. Andreas Joan Kronenberg, geb. 
Deventer 3 Oct, 1818, commissaris van politic f aldaar 23 
Maart 1863, tr. Deventer 16 Juni 1853, Wendilia Elisa- 
beth Houck, geb. Deventer 24 Oct. 1827, dr. van Mr. 
Maurits Erneet en Johanna Dorothea Friderica 
Hagedoorn, [Deventer.] 

Uit dit hmvelijJc: 

1. Hendrik Gerhard, volgt VII, 

2. Maurits Ernst, volgt Vllbis. 

3. Bernard Winold Filip, volgt Vllter. 

4. Dr. Augustus Johannes Kronen berg, geb. Deven- 
ter 3 Mei 1862, leeraar gymnasium. [Rotterdam.] 

VTI. f Dr. Hendrik Gerhard Kronen berg, geb. 
Deventer 3 Juni 1854, med. doctor, arts, f villa Rhijrigeest onder 
Oegstgeest 11 Juni 1909, tr. Sexbierum (Barradeel) 30 Juni 
1882 Maria Eremina Lammerts van Biieren, geb. 
Landsmeer 21 Juni 1862, dr. van Pieter Adrian us en 
Mayke Adriana V ermeys. ['s-Gravenhage.] 

Uit cl/lt hwwelijlc: 

1. Mayke Adriana X r o n e n b e r g , geb. Zaandam 4 
Juli 1886. 

2. Andrea Joanna feronenberg, geb. Zaandam 17 
Maart 1890. 

3. Maurits Ernst Kronenberg, geb. Zaandam 3 Feb. 
1892. 

4. Eremina Maria Kronenberg, geb. Zaandam 4 
Sept. 1894. 

"VTHbiS. f Mr, Maurita Ernst Kronenberg, geb. 
Deventer 26 Jnli 1855, advocaat en procureur, daarna gemeente- 
secretaris aldaar, f Deventer 14 Sept. 1890, tr. Beek bij 
Ubbergen 12 Mei 1886 Catharina Christina van der 
Goes, geb. aldaar 28 Sept. 1862, dr. van Franc Will em 
en Albertine Isaa van Log hem. [Leiden.] 

Uit dit hinvelijk .- 

1. Andreas Joan Kronenberg, geb. Deventer 3 Sept. 
1887, jur. stud. [Leiden.] KONENBERCI LE £RON DE YEXELA 255 

2. Franc Will em Kronen berg,, geb. Deventer 26 
Maarfc 1889, jur. stud. [Leiden.] 

3. Wendilia Elisabeth Kronenberg, geb. Deventer 

25 Maart 1891. 

Vllter. Mr. Bernard Winold Filip Kronenberg, 
geb. Deventer 30 Sept. 1858, pres. rechtbank, tr. Zeist 30 
Oct. 1890 Elisabeth HenriettaY alter, geb. Amsterdam 
19 Jan, 1866, dr. van Pieter en Margar e tha Poll. [Mid- 
delbnrg.j 

Uit dit huwelvjk: 

1. Wendilia Elisabeth Kronen berg, geb. Zierikzee 

26 Sept. 1891. 

2. Pieter Kronenberg, geb. Zierikzee 12 Dec. 1892. 

3. Gerhard Joan Kronenberg, geb. Zierikzee 19 
Oct. 1894. LE BKOW DE VEXELA. 

Jioomsoh-Katholiek. — Spanje. 

Wapen : In mvart een arm, komende mt een 
wolk, nitgaande van- de linker schil&rand, 
alles in natuurlijke kleur. houdende een 
mlveren, brandende fakkel, de vlam gcwd, 
begeleid van twee vliegende xibveren mien, 
de rechter schwinrechts, de linker omgewend 
schiiinlinks, de koppen van de fakkel afge- 
wend , en een blamv schildhoofd beladm 
■met zeven sterren (5), elk met tivee punten omhoog, geplaatst 3 
en 4. Helm gekroond. Dekkleeden : blauiv en govd. 

Stamreeks. 

I. f Joseph Le Bron de Yexela (Mbro de Yarela) geb. 
omstreeks 1730, tr. Cadix 1766 f Maria Anneita Setaro. 

II. f Lorenzo Maria Le Bron de Vexela, geb. 
Cadix 11 Nov. 1767, kolonel, 'f Maastricht 24 Feb. 1856, 
tr. f Anna Hennebert, geb. Namen 17 Jan. 1772, f Maas- 
256 LK iJROX 1)K VHXELA. 

tricht 4 Juni 1842, dr. van Francois Joseph en Maria 
Yasner. 

III. f Joseph Le Bron de Yexela, geb. Nijniegen 
10 Maart 1793 , generaal-majoor, ridder M. W. 0. 3e kl., 
f Maastricht 13 Nov. 1853, tr. aldaar 15 Nov. 1836 f Anne 
Caroline baronea van Oldenneel tot Heerenbrinck, 
geb. Brussel 4 Deo. 1811, t Maaatricht 10 Feb. 1883, dr. 
van baron Hendrik F r a n s Anton Caspar Ignatius 
en Jeanne Francoise Weemaels. 

C'it dit hmvelijk: 

1. Jules Laurent Le Bron de Yexela, geb. Sema- 
rang 7 Nov. 1837, gep. luit.-kol. reg. grenadiers, voorzitter 
Alg. Rekenkamer, ridder M. W. O. ['s-Gravenhage.] 

2. Charles Anne, volgt IV. 

3. Marie Felicie Le Bron de Yexela, geb. Seniarang 
3 Maart 1841, tr. Maastricht 10 Dec. 1863 f Gustave 
Bonhomme, geb. aldaar 21 Dec. 1833, f Maastricht 26 
Sept. 1874, zn. van Matheus Gerardus en Maria Vic- 
toria Theresia Bosch. [Maastricht.] 

4. Ernestine Hyacint.he Le Bron de Yexela, geb. 
Maastricht 13 Jan. " 1843, tr. aldaar 25 Juni 1867 f Jhr. 
Adriaan Cornells Jacob Wittert van Hoogland, 
geb. 's-Gravenhage 28 Juli 1843, luit.-kol. inf., f Maastricht 
20 Sept. 1898, zn. van baron Everard Boni facing en 
Maria Adolphina van der Schooren. [Maastricht.] 

5. Anna Wilhelmina Le Bron de Yexela, geb. 
Maastricht 29 Oct. 1846, tr. Pont-a-Mousson (Meurthe-et-Mo- 
selle) 6 Feb. 1872 Marie Auguste Richard burggraaf 
d'Avout, geb. Hagenau (Neder-Elzas) 28 Oct. 1844, oud- 
ofttcier van justitie, zn. van baron Pierre Ferdinand 
Jerome en Marie Therese Charlotte Emilie G u i 1- 
laume de Rogeville. [Dijon.). 

6. Henri Antoine Le Bron de Yexela, geb. Bunde 
18 Aug. 1847, luit.-kol. inf,, pro v. adjudant. [Maastricht.] 

7. Mgr. Laurent Natalia Le Bron de Yexela, geb. 
Maaatricht 22 Mei 1849, plebaan-deken, en kanunnik van het 
Kathedraal Kapittel van Roermond, [Roermond.] 

8. RudolphelsabelleLeBronde Yexela, geb. Maas- LB BEON I>M VEXKLA — LOHMAN 257 

tricht 9 Sept. 1861, gep. luit. inf., tr. Nijniegen 26 Jan. 1904 
Johanna Boelina Maria Qeziena, Bwaao, geb. Delf- 
zijl 6 Juli 1875 dr, van Pieter Cornelia Laurens en 
Ademina Rikkers. [Nijmegen.]- 

9. Julie Isabelle Le Bron deVexela, geb. Maastricht 
29 April 1853. [Maastricht.] 

IV, f Charles Anne L e Bron de Yexela, geb. Sema- 
rang 23 Jan. 1839, schout-bij-nacht, f Brussel 9 Deo. 1906, 
tr. Ixelles 19 Oct. 1872 f Melanie Josephe Grislaine 
de Wargny de Terloo, geb, Battignies-lez-Binche 1 Sept. 
1844, f Ixelles 7 Noy. 1896, dr. yan Joseph Guillaume 
Etienne Bernard Ghislain, ecuyer, en Melanie Ber- 
nardine Desiree Joaephe Gerard. 

Vit cUt huwelijk : 

Melanie Marie Julie Joseph Le Bron de Vexela, 
geb Ixelles 2 Juni 1875, tr. Jambes (prov. Xamen) 17 Aug. 
1907 Paul Marie Thierry Pierre burggraaf Ruinart 
de Brimont, geb. St. Omer 23 Juni 1868, zn. van burg- 
graaf Paul Henry Francois Xayier en Marie Jose- 
phine Moulart de Vilmaret. [Parijs.] LOHMAN. 

Proteatant. — Neuenhaue. 

Wapen : Doorsneden van groen en goud en 
een zivaHe divarsbalk gaande over de deeVings- 
lijn t het groen heladen met ttvee zilveren 
Iclaverbladen, het goud met een zwa/rt arends' 
been, uitgaande van de onderkant van den 
balk, de knie rechts, de klaiiw omlaag, 
Sehildhouders : twee rood-getongde zwarte 
griffioenen. 

Stamreeks. 

I, f Meinhard Lohman, geb. 1550 t burgemeester Tan 
Keuenhaue 1598, f 1635, tr. f Aleit Meinere, f Ootmar- 
suni, begr. Neuenhaus Peb. 1640. 

II. f Joan Meinhard Lohman, geb. 1595, ontv. gen. 

17 
2 58 LOHMAN. 

des graafschaps Bentheim, burgem. en raadsheer te Neuen- 
haus 1663 , erfrechter aldaar, f Keuenhaiis 16 Juli 1664, tr. 
1620 f Gesien Kestringh, geb. 1599, f Oct. 1669, dr. 
van Prof. Hendrik. 

III. t Meinhard Lohman, geb. Lage in Oost-Friesland 
1638, betaalmeeater eu gezworeue te Groningen, f aldaar 13 
Oct. 1689, tr. f Wytssia Swarte, geb. in 1640, f Gronin- 
gen 5 Nov. 1690, dr. van Gerardus en Helena Rene man. 

IV. f Hendrik Lohman, geb. Groningen 2 Dec. 1673, 
kap.-iuf,, + Nijmegen 12 Sept. 1702, tr. Groningen 3 Haart 
1694 f Kisa Tarn men, geb. aldaar 21 Sept. 1671, f Gro- 
ningen 3 Juni 1749, dr. van Jolian, heer van Lopperaum, 
en Helena van Halt en. 

Uit dit hiitvelijk : 

1. f Mr. Meyndert Lohman, heer van Lellens 1697— 
1765, uit wien de adellijke tak. (Zie Ned. AdeUboek 1907, 
bl. 338.) 

2. Johan, volgt V. 

V. f Johan Lohman, geb. Groningen 20 Juli 1701, 
' kol.-inf., f Groningen 14 Feb. 1786, tr. als wedr. van fEtta 

Margaretha B o t h e n i u s, 2° Groningen 3 Jan, 1733 
f Ida Elisabeth Bothenius, ged. Groningen 7 April 
1706, f aldaar 3 Mei 1756, dr. van Louis en Elisabeth 
a t h a r i n a Spandow en wed. van f Wolter Woltliers. 
Uit dit huwelijk: 

1. Louis, volgt VI. 

2. f Johan T amine n Lohman, 1740—1794. tr. 1765 
f J o h a n n a F r a n e o i a e v a n d e r S c h a a f f, f 1803, uit wien 
een tak, die nog bloeit. 

VI. f Mr. Louis Bothenius Lohman, geb. Groningen 
23 Feb. 1738, raadsheer en municipaal aldaar, curator der 
Hooge school, f Groningen 19 Jan. 1807, tr. Groningen 23 
Maart 1764 f Anna Henrietta Gockinga, geb. Gro- 
ningen 15 Maart 1743, f aldaar 15 Sept. 1805, dr. van 
lien eke Eusch Gockinga en Johanna Henrietta Trip. 

VII. f Mr. Johan Lohman, geb. Groningen 15 April 
1775, advoeaat aldaar, f Groningen 20 Nov. 1816, tr. Hoo- 
gezand IB Juli 1802 f Eleonora Alagonda Houtina liOHMAN. 259 

Gockinga, geb. Groningen 24 Aug. 1778, f aldaar 14 Oct. 
1847, dr. van Mr. Scato en Johanna Maria Veldtmau, 
Uit (hit hmvelijh: 

1. Louis j volgt VIII. 

2. Scato, volgt Vlllbis 

VIII. Mr. Louis Bothenius Lohman, geb. Groniugen 
20 Juli 1803, wethouder en procureur aldaar, f Groningen 
13 Juli 1856, tr. aldaar 16 Feb. 1832 f Johanna Geer- 
truida Ellens, geb. Amsterdam 22 Juni 1809, + Groningen 
27 Dec. 1854, dr. van Johannes en Geertruy V el ding. 

IX. f Mr. Johan Lohman, geb. Groniugen 20 Oct. 1832, 
procureur en wethouder -te Groniugen, tr. Lochem 24 Oct. 
1856 f Johanna Wansleven, geb. Elden bij Arnhem 14 
Maart 1836, f Lochem 21 April 1903, dr. van Ds. Willem 
Carel en Maria Elisabeth Kraals. [Lochem.] 

Uit dM Kuwelijk : 

1 . Mr. Louis Bothenius Lohmau, geb. Lochem 13 
Aug. 1858, reenter te Groningen, tr. aldaar 21 Sept. 1896 ' 
Wibbina Maria Geertsema, geb. Groningen 31 Maart 
1869, dr. van Mr. Carel Coenraad en Jkvr. Aleida 
Sybilla Sara Quint us. [Groningen. 1 

2. Willem Carel, volgt X. 

X. Mr. Willem Carel Lohman, geb. Groningen 8 Juli 
1861, directeur assurantiemaatschappij Concordia te Zwolle, 
tr. 1° Groniugen 11 Juni 1886 f Jkvr, Clara van Sminia, 
geb. Oudkerk 6 Aug. 1857, f op Sminia-state aldaar 2 April 
1887, dr. van Jhr. Hector en Cathariua van Haersma 
Bum a j tr. 2°, Zwolle 3 Oct. 1900 Lucie van Laer, geb. 
aldaar 10 Oct. 1876, dr. van Mr. Daniel en Johanna Vos. 
[Zwolle.] 

Uit het eerste hwivelijk: 

Johan Lohman, geb. Oudkerk 31 Maart 1887. 

Vnibis. f M r - Scato Lohman, geb. Groningen 2 Mei 
1810, advocaat, f aldaar 24 Sept. 1842, tr. Groningen 22 
April 1840 t Imke Smid, geb. Groningen 26 Dec. 1812, 
t Haren (Gr.) 31 Jan. 1886, dr. van Popko en Teelke 
Janssonius. 

IX. Scato Lohman, geb. Groningen 22 Nov. 1842, no- 260 LUCAS SEN. taris, tr. Staphorst 10 Juni 1869 Ignatia Maria Jacob a 
"Gb binge Wubben, geb. aldaar 28 Dec. 1841, dr. van 
Frederik Allard en Margaret ha Johanna Cornelia 
d e Groot. [Haren, Gr.] 
Uit dit h-uwelijk: 

1. Imke Lohman, geb. Haren 17 Maart 1870. 

2. FrederiVa Johanna Ailardina L oh man, geb. 
Haren 3 Nov. 1875. 

3. Sea tie n e Edskediene Lohman, geb. Haren 1 Juli 
1877. LUCASSEN. 
Valok Lueassen. 

Protestant (do eerste vijf generation Roomsch- 
Katholiek). — Zevenaar. Wapen Lueassen: In rood zeven gouden 
tsterren, zes in een cirkel, een m het hart, 
Helmteeken: een mlveren oprijzende kwclcmi, 
rood gehekt. Dekkleeden : goud en rood;. Wapen Yalek Lueassen: In hlwuw drie 
goudgekapte valken in natutirlijke kle-ur. 
(Valok). Hartschild: het voor omschreven 
wapen Lueassen. Twee helmen, delimiter 
gekroond. Helmteekens : 1. de zwaan 
(Lueassen); 2. een valk in natuurlijke 
kl&ur, met geopende vlncht (Valok). Dek- 
kleeden: rechts: goud en rood, links: zilver 
en blauw. 

Stamreeks. 

I. f J acobu s Lucra,ss en, geb. onistreeks 1635, f Zevenaar 
1685, tr. aldaar 2 Aug. 1676 f Johanna Mich els, dr. van 
Hendrick eu Judith Roraswinckel. 

II. f Arnoldus Lueassen, begr, Zevenaar 15 Maart 
LTJCASSEN. 261 

1742, tr. aldaar 10 Nov. 1711, f Elisabeth Boom s, dr. 
van Gerrit en Gerharda Holtliuya. 

HI. f Joanne a Henricus Lucas sen, ged. Zevenaar 15 
Aug. 1728, schepen en heemraad der heerlijkheid Millingen, 
f Millingen 19 April 1784, tr. f Joanna Beymers, ged. 
Millingen 18 Sept. 1730, f Bimmen 25 Oct. 1799, dr. van 
Richardus en Hendrina van Haren. 

IV. f Reynirus Lucassen, f li. Hingmin (land van 
Kleef) 1 Jan. 1793, tr. Millingen 12 April 1782 f Anna 
Josina Lenim, geb. 1759, f Bimmen 1 Aug. 1809, dr. van 
Joannes en Joanna Coppers. Zij hert. f Wilhelmus 
Verhoeven. 

V. f Theodore Lucassen, geb, h. Hingmin 3 Aug. 
1792, kolonel-inspecteur, chef der milit. administrate in N.-I., 
oprichter (1840) der Tegalsche suikerfabrieken Kern angle n en 
Doekoewringin, ridder I.W. 0., f 's-Gravenhage 31 Jan. 1854, 
tr. 1° Rembang 27 Aug. 1821 f Josine Antoinette 
Elisabeth des Zweedsohen Rijks Edele Holmberg de 
Beckfelt. geb. Semarang 12 Nov. 1805, f Weltevreden 1 
April 1832, dr. van Nioolaas Anthony en Cornelia 
Elisabeth van Muyden; 2° Batavia 28 Aug. 1834 
f Suzanna Antoinette Pietermaat, geb. Amsterdam 
1 Nov. 1814, f 's-Gravenhage 25 Dec. 1884, dr. van Mr. 
Daniel Francois Willem en Johanna Magdalena 
Ringeling. 

Uit het eerste fouwel/vjk: 

1. Theodore Reinier Nicolas, volgt VI. 
Uit het tweede huwelijk .* 

2. Daniel Francois Willem, volgt VTbis. 

3. Pieter, volgt Vlter. 

4. Paul Henri Theodore, volgt Vlquater. 

5. Antoine Theodore, volgt Vlquinquies. 

VI. Theodore Reinier Nicolas Lucassen, geb. 
Salatiga 15 Nov. 1830, f Menton (Alpes maritimes) 3 Maart 
1897, tr. Batavia 2 Juli 1855 f Magdalena Maria van 
Braam Morris, geb. aldaar 17 Aug. 1836, f Parijs 25 April 
1879, dr. van Frederick en Theodora Frangoise 
Pietermaat. 262 LUCASSEN. 

Uit dAi hmvelijk: 

1. Suzanna Antoinette Theodora Lucassen, geb. 
Tegal 16 Mei 1856, tr. Parijs 1 Juli 1879 Marie Kene 
Louis d e Bodorel markies de Seilhac, geb. k. Fa verol- 
les (.Uure) 13 Juli 1855, zu. van markies Mar tial en Marie 
Charlotte Louise de Joussineau de Tourdonnet 
des marquis de Tourdonnet. [Seilhac, k. Seilhac, Correze.] 

2. Theodore Francois, volgt VII. 

3. Theodora Francoise Lucassen, geb. Tegal 13 
Dec. I860, tr. Parijs 24 Jan. 1884 Jean Marie Felix 
Florentin Augustin le Olerc dePulligny, geb. k. 
le Chesnay-IIaguest bij Bcos (Eure) 9 Not. 1859, ingenieur- 
en-ehef des Fonts et Chaussees, „direoteur-general de la Societe 
de construction du port de Pernambuco. (Br6sil)", zn. van 
burggraaf Felix Augustin en Sophie Huve de Gar el. 
[Parijs en le Vesinet (Seine et Oise), villa Trianette.J 

VTI. f Mr. Theodore Francois L u o a s a e n, geb. Tegal 
1 Mei 1858, f Moulins-sur-Allier (Allier) 13 Juni 1893, tr. 
's-Gravenhage 31 Mei 1883 Susanna Augusta The dor a 
V a 1 c k , geb. Malang 14 Juni 1863, dr. van Mr. Frans Carl 
en Suzanna Antoinette Lucassen. ['s-Gravenhage.] 

Hit (lit huweUjk : 

1 . Theodorus Keynirus Yalck Lucassen, geb. 
'g-Gravenhage 14 Juni 1884, verkreeg bij K. B. dd. 26 Maart 
1906, n°. 59, vergunning den naam Yalck voor den zijnen 
te voegen, jur. cand. [Leiden en 's-Gravenhage.] 

2. Frans Titus Yalck Lueassen, geb. 's-Gravenhage 
17 Oct. 1885, verkreeg bij K. B. dd. 20 Feb. 1895, n°. 67, 
vergunning den naam Yalck voor den zijnen te voegen. 
"'s-Gravenhage. ~\ 

3. Jeanne Cornelie Suzette Madeleine Yalck 
Lucassen, geb. Kemanglen 10 Aug. 1887, verkreeg bij 
K. B. dd. 26 Maart 1906 vergunning den naam Yalck voor 
den haren te voegen, tr. 's-Gravenhage 17 Sept: 1908 Ma- 
rie An net Yictor Mai* tial de Kodorel graaf d e Seil- 
hac, geb. k. Seilhac (Correze) 10 Aug. 1880, zn. van markies 
Marie Rene" Louis en Suzanna Antoinette Theo- 
dora Lucassen. [k. Seilhac." LUCASSEN; 263 VTbis. f Daniel Francois Will em Lucaseen^ geb. 
Batavia 6 Jan. 1837, f Malang 20 Nov. 1892, tr. Soerabaya 
2 Mei 1862 Adriana Casparine Minette van Ben- 
them van clen !§ergh, geb. Zalt-Bommel 3 Oct. 1839, 
dr. van Mr. Thomas Theodorus Henricus en Adri- 
ana Casparine Minette PusohPool. [Heemstede, h. 
Dennenheuvel.] 

Hit (lit huwelijk: 

1. Adrienne Minette Lucassen, geb. Tegal 4 Mei 

1867, tr. aldaar 29 Juni 1891 Robber t van Lennep, geb. 
Amsterdam 17 Aug. 1863, directeur der N. I. Cultunr-Mij. 
„ de Yorstenlanden", zn. van Mr. Herman Jozua en Hen- 
riette Wilhelmina Sillem. [Amsterdam.] 

2. Edouard Paul Lucassen, geb. Tegal 5 Sept. 1869. 
[Heemstede,] 

3. Suzette Antoinette Lucassen, geb. Tegal 5 Mei 
1871, tr. Heemstede 30 Aug. 1909 Prof. Dr. Jacobus Will em 
Langelaan, geb. Amsterdam 3 Sept. 1871, oud-hoogleeraar 
in de anatomie aan de Hooge School te Leiden, zn. van Dr. 
Johannes Jacobus en Johanna Eilisabeth Judith 
Butgers. [Yogelenzang, Huis op de Hoogte.] 

4. Henri Paul Lucassen, geb. Pekalongan 27 Jan. 1874. 
[Heemstede.] 

5. Pierre Louis Lucassen, geb. Tegal 25 Nov. 1880, 
directeur bijkantoor der Yerzekeringmij. „de Globe". [Amster- 
dam.] 

Vtter. + Pieter Lncassen, geb. Batavia 15 Mei 1843, 
f 's-Gravenhage 3 April 1901, tr. Batavia 21 April 1866 Jkvr. , 
Levine Louise van Bap par d, geb. aldaar 27 Juni 1848, 
dr. van Jhr. Everard en Wilhelmina Aricie Caroline 
Cornets de Groot. [Nijmegen.] 

Uit dit hv/welijh : 

1. Louise Caroline Lucassen. geb. Tegal 17 Juni 

1868, tr. aldaar 30 Mei 1895 Lucien Paul B6dier de 
Prairie, geb. Singapore 6 Oct. 1862, zn. van Achilie en 
Madeline Mina Chaulan. [Scheveningen.] 

2. Everard volgt VII. 

3. Pieter Lucassen, geb. 's-Gravenhage 19 Sept. 1882, 264 LUCASSEN. 

tr. Nijmegen 29 Sept. 1909 Christina G a bin a Hendrina 
Klaassen, geb. aldaar 11 Dec. 1882, dr. van Jacobus en 
Penna yen Senden. [Nijmegen.] 

4. Charles Paul Lucaasen, geb. 's-Gravenhage 4 Feb. 
1884. [Hamburg.] 

VII. Everard Lucasgen, geb. Tegal 29 Juli 1872, tr. 
op Java 29 Maart 1902 Henriette Dorothea van Mot- 
man, geb. Batavia 19 Juli 1870, dr. van G e r r i t Willeni 
Casimir en Caroline Catharinavan Mot man. [Java.] 

Uit dit huivelvjk .* 

1. Louise Henriette Lucaseen, geb. Soekaboemi 6 
Jeb. 1909. 

Vlquater. f Paul Henri Theodore Lucassen, geb. 
's-Gravenhage 13 April 1850, 1-e luit. grenadiers en jagers, 
f aldaar 24 Sept. 1891, tr. Leemvarden 6 Juli 1876 (door 
echtacheiding ontbonden) PetronellaCatharinadeWith, 
geb. Bergum 24 April 1855, dr. van Mr. Jan Minn em a 
van Haersma de With en Antje Hoitinga Mulier. 
[Twello, h. de Parkeler.] 

Uit dit Mwelyjk: 

1. Theodore Henri Luca & & e n, geb. Harlingen 21 April 
1877, cand. notaris te Twello. [Deventer.] 

2. Jan Lucassen, geb. Leeuwarden 30 Aug. 1880, com- 
mies bij 'b Kijks Waarborg, tr. ' s-Gravenhage 18 Feb. 1907 
Maria Cornelia van Idsinga, geb. Scheveningen 14 
Dec. 1887. dr. van Hendrik Johan en Elisabeth Anna 
Costing. ['s-Gravenhage.] 

VlquinquiCS. Antoine Theodore Lucassen, geb. 
'a-Gravenhage 27 Mei 1852, gep. luit. kolonel oav., tr. Maria 
Antoinetta Hendrika Stapelkant, geb. 's-Gravenhage 
12 Nov. 1858, dr. van Gerrit Lodewijk en Elisabeth 
Cornelia van Tartwijk. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit hmvelijk: 

Anna Carolina Maria Lucassen, geb. 's-Gravenhage 
8 Jan. 1880. ['s-Gravenhage J LUZAC. 265 
LUZAC. 

Protestant — Bergerac, 

Wapen: In goud negen zwarte klaverbladen. 
Dit wapen werd tegen het einde de;p-48e 
eeuw vervangen door : in blaww een zil/veren 
schip tusschen twee zwavte rotsen, zijnde het 
drukkersTignet der Leidache Luzao'-s. Stamroeks. 

I. f Pierre Luzac, geb. omstreeks 1620, tr. X.N. 

II. f Jean Luzac, geb. Bergerac 25 Jan. 1646, f Fra- 
neker 29 Oct. 1729, tr. als wedr. van f Marguerite 
Grillier, 2° Amsterdam Sept. 1701 f Marie Judith de 
la Lande, geb. Parija 14 Juli 1672, f Leiden 12 Oct. 1744. 

III. t Jean Luzac, geb. Amsterdam 10 Juli 1702, boek- 
handelaar en courantier te Franeker, later nitgever te Leiden, 
f aldaar 3 April 1783, tr. 's-Gravenhage 4 April 1741 + Anna 
Hillegonda Valckenaer, geb. Leeuwarden 23 Juni 1718, 
t Leiden 11 Nov. 1760, dr. van Isaac en Margaretha 
Duyvestein. 

IV. f Prof. Mr. Jean Luzac, geb. Leiden 2 Aug. 1746, 
courantier en hoogleeraar in bet Grieksch en de geschiedenie 
aldaar 1785— '96, 1802— '07, + Leiden 12 Jan. 1807, tr. 's-Gra- 
venhage 29 Nov. 1784 f Maria Adriana Geertruyd 
Tan Persijn, geb. aldaar 5 Jan. 1758, f Leiden 26 Maart 
1806, dr. vanNicolaas en JohannaPetronella Camper. 

V. f Mr. Oorneille Jean Luzac, geb. Leiden 13 Dec. 
1796, yoorz. rechtbank aldaar, f Leiden 30 Aug. 1861, tr. 
Rotterdam 22 Feb. 1821 f Johanna Cornelia Blokhuij- 
z en, geb. aldaar 8 Dec. 1797, f Leiden 11 Not. 1870, dr. 
Tan Cornelia Gerbrand en Johanna Vis. 

XJit dit Miwetyjk; 

1 . Jean, volgt VI. 

2. Sara Louise Luzac, geb. Leiden 18 Oct. 1835, 
t Loenen a/d Vecht 17 April 1885, tr. Leiden 21 Maarf 1861 266 juuKAc. 

Will em Isaac Doude van Troostwijk, (bij K. B. dd. 
6 Aug. 1860, n° 24, verkreeg hij vergunning zijn vaders 
naam te veranderen in dieu van Doude vanTroostwijk) 
geb. Amsterdam 18 Juli 1838, oud-burgemeester van Loenen, 
Loenersloot en Ruwiel, oud-lid pror. staten van Utrecht, zn. 
van--v r JE lisa Theodore van Beusekom en Cornelia 
Antoinette DoudevanTroostwijk, [Nieuwersluis, gem. 
Loenen.] 

VI. f Mr. Jean Luzao, geb. Leiden 7 Feb. 1833, seer, 
van euratoren der Leidsche Hoogeschool, leeraar H. B. S. te 
Leiden, journalist, f Bloemendaal 6 Mei 1868, t.r. Leiden 10 
Aug. 1859 f Bertha Gerard a Petronella Pruys van 
der Ho even, geb. aldaar 16 Juli 1833, f Leiden 4 Jan. 
1891, dr. van Prof. Cornelia en Cornelia Trompert. 

Uit dit kwwelijk : 

1. Corneille Jean, volgt VII. 

2. Cornells Ger brand, volgt VTIbis. 

VII. Dr. Corneille Jean Luzac, geb. 's-Gravenhage 
8 Sept. 1860, leeraar R. H. B. S. te Warffum, f aldaar 25 
Maart 1890, tr. Maastricht 23 Deo. 1889 Carolina Ja co- 
in ina larianne von Eichstorff, geb. Lobith 17 Mei 
1863, dr. van Henri Louis en Diederika Johanna 
Reeaer. [ ? s-Gravenhage.] 

Uii dit huivelijk; 

Jean Luzae, geb. Warffum 3 Nov. 1890. 

VTIbis. f Cornells Ger brand Luzae, geb. Leiden 3 
Juli 1862, boekhandelaar en uitgever te Louden, f aldaar 13 
Aug. 1903, tr. Leiden 28 Nov. 1895 Dorothea Catharina 
Helena Christina Hunger, geb. Amsterdam 27 Jan. 
1870, dr. van Jan George en Eliz a be t h Lulofs. [Leiden.] 

Uit dit hmvelijk: 

l.Jan Gerbrand Luzac, geb. Louden 1 Jan. 1897. 

2. Elizabeth Luzac, geb. Louden 5 Juli 1898. 

3. Bertha Gerarda Petronella Luzac, geb. Londen 
29 Jan. 1901. YAN MAA.NEX. 267 
VAN MAAKEK 
Protestant. — Gelderland. Wapen : In bla/uw drie zilveren Iwlve manen. 
Helmteeken : een ziVveren halve maan. Dek- 
kleeden : silver en blamv. Stamreeks. 

I. f W outer van Maanen, geb. omstreeks 1626, tr. 
t Aletta N. K. 

II. f Eeyer van Maanen, geb. in Gelderland, f 'a-Gra- 
venhage 27 Jan. 1724, tr. (ondertr. 's-Gravenhage 11 Oct. 1676) 
f .Tannetje van der Putten, geb. in Gelderland, dr. van 
Abraham. 

III. f Johannes van Maanen, geb. 's-Gravenhage 31 
Dec. 1681, sollioiteur-militair, + aldaar 2 Feb. 1711, tr. 's-Gra- 
venhage ^ April 1 706 f Johanna van der Linden, geb. 
aldaar 1683, dr. van Cornelia en Lambertje van Ob, 

IV. f Cornelia van Maanen, geb. 's-Gravenhage 12 
Mei 1708, notaria en procureur voor den Raad van Z. H. den 
Prina en voor de St, Gen,, f 's-Gravenhage 12 Jan. 1743, tr. 
Leiden 23 Oct. 1736 f Susanna, de Klopper, geb. aldaar 
5 Oct. 1714, f 's-Gravenhage 18 Mei 1772, dr. van Felix 
en Maria Doterem, 

XJit cMt huwelijk: 

1. Johannes, volgt V A. 

2. Felix, volgt Vbis B. 

A, 

V. f Mr. Johannes van Maanen, geb. 's-Gravenhage 
26 Juni 1738, raadsheer in den Hove van Holland, + 's-Gra- 
venhage 24 Feb. 1795, tr. Rotterdom 26 Oct. 1768 f Maria 
van Over zee, geb. aldaar 14 *Maart 1739, f 's-Gravenhage 
18 Juni 1820, dr. van Pieter en Elizabeth Eilbracht. 

Uit dit hwwelij'k : 

1. Oornelis Felix, volgt VI. 268 VAN MAANEN. 

2. Pieter Jacob, volgt VIbis. 

3. Gerliardus Johannes, volgt Vlter. 

VI. f Mr. Cornelia Felix van Maanen, geb. 's-Gra- 
venhage 9 Sept. 1769, minister van justitie en politie 1806 — '09, 
van justitie 1815 — '42, minister van staat sinds 1842, f 's-Gra- 
venhage 14 Feb. 1846, tr. aldaar 11 Nov. 1798 f Maria 
Theodora van der Meeraoh, geb. 's-Gravenhage 5 Sept. 
1771, f aldaar 8 April 1855, dr. Tan Mr. Guilliam en 
Adriana Gerarda van der Craglit. 

VH, f Mr. Guiliaume AdrienG6rardvanMaanen, 
geb. 's-Gravenhage 5 Maart 1801, procureur-generaal bij den 
Hoogen Saad, f 's-Gravenhage 25 Nov. 1871, tr. Groningen 
7 Dec. 1827 f Willielmina Johanna B a k k e r , geb. 
Enkhuizen 30 Nov. 1805, f 's-Gravenhage 18 Aug. 1885, dr. 
van Prof, Dr. Gerbrand en Jacoba Johanna Poel. 

Vit S/tt hiiwelijk: 

1. Cornells Felix Theodorus, volgt VIII. 

2. Jaooba Johanna van Maanen, geb. Groningen 29 
Mei 1830. [Utrecht.] 

3. f Marti ne Margaret ha Jacoba van Maanen, 
geb. Groningen 29 Sept. 1831, f Ohaam 28 Maart 1904, tr. 
's-Gravenhage 30 Jan. 1875 Jan Bar tholomeus Snellen, 
geb. Rotterdam 26 Feb. 1830, oeconoom, zn. Tan Govert 
George en Johanna Messchaert, wedr. van f Alida 
B r o e s e. [Chaam.] 

4. Johan Will em Gerbrand, volgt VTIIbis. 

5. f PetronellaCatharin a van Maanen, geb. 's-Gra- 
Tenhage 4 Sept. 1837, f Amsterdam 8 Dec. 1887, tr. 's-Gra- 
Tenhage 15 April 1875 Jane Maurits Engelhart, geb. 
Brugge 30 Juli 1828, gep. dirigeerend off. t. gezondheid lste 
kl., zn. van Dr. Christiaan en AnnavanSlooten, wedr. 
f Melanie Angelique Marie Th6rese Tan Sloten. 
[Apeldoorn.] 

6. Adriana Maria van Maanen, geb. 's-Gravenhage 
13 Feb. 1839. [>-GravenhageV] 

7. Willielmina Johanna Tan Maanen, geb. 's-Gra- 
venhage 18 April 1840. ['s-Gravenhage.] VAN MAANEN. 269* 

8. Otto Antonie van Maanen, geb. 's-Gravenhage 23 
Mei 1841, gep. kol. art. ['s-Gravenhage.] 

9. Henrietta Jaooba van Maanen, geb> 's-Graven- 
hage 24 Juni 1842. ['s-Gravenhage.] 

VIII. f Mr. Cornelia Felix Theodorus van Maanen, 
geb. Groningen 3 Jan. 1829, advocaat-generaal bij den Hoogen 
Raad, f 's-Gravenhage 2 Maart 1899, tr. 1° Woudenberg 22 
Nov. 1860 f Wilhelmina Johanna Louisa Heller, 
geb. 's-Gravenhage 9 Dee. 1829, f aldaar 26 April 1868, dr. van 
Coenraad en Francyntje van Vlastuin; tr. 2° 's»Gra- 
venhage 12 Jan. 1888 f Dodonea Jaooba Cats, geb. Irn- 
sum 3 Juni 1850, f 's-Gravenhage 14 Maart 1905, dr. van Mr. 
Epeus en Sjoerdtje W i e r d i n a StarLichtenvoordt. 

Uit het eerste huwelijJc : 

1. Maria van Maanen, geb. 's-Gr a venhage 13 Feb. 1864, 
tr. aldaar 8 Jan. 1884 Dr. Willem Fred-erik Unia 
Steyn P a r v e , geb. Maastricht 14 Dee. 1855, achoolarts* zn. 
van Dr. Daniel Jan Steyn Parve en Lena Wilhel- 
mina Wicherina van Naerssen. [Devente.] 

2, Cornelia Felix van Maanen, geb. 's-Gravenhage 
27 Maart 1868, le employe Sf. Kalibagor, lid gewestelijken 
raad van Banjoemaas, tr. Poerwokerto ,(rea. Banjoemas) 15 
Maart 1902 Anna Maria Catharina Str eiff , geb. Cheri- 
bon 30 Maart 1874, dr. van Johaun Fredolin en Maria 
Henrica Boesch. [Sf. Kalibagor, Banjoemaa.] 

Vlllbis. Ds. JohanWillemGerbrandvanMaanen, 
geb. 'a-Gravenhage 16 Sept, 1834, oud Bemonstr. predikant, 
oud leeraar gymnasium, tr. Moordreoht 25 Juni 1873 Catha- 
rina Adriana Yisser, geb. Delft 3 Juni 1845, dr. van 
Willem Martinua enJosinaMargarehtaBlotkamp. 
[Utrecht.] 

Uit <Ut huivelijk: 

1. Willem van Maanen, geb. Moordrecht 11 Jan. 1877, 
le luit. art. [Zwolle en Legerplaats bij Oldebroek.] 

2. Jaooba van Maanen, geb. Moordrecht 14 Sept. 1878, 
tr. Utrecht 25 Juli 1907 Jan Vermande, geb. Hoorn 1 
Oct. 1877, uitgever, zn. van Jan en Geertruida Janna 
B o 1 d i n g h. [Hoorn.] '270 VAN MAANEX. 

3. Catharina van Ma an en, geb. Moordrecht 20 Juli 
1881. [Amsterdam.] 

4. Adriaan van Maaiieii, geb. Sneek 31 Maart 1884, 
phil. cand. [Crroningen.] 

VIbiS. f Prof. Dr. Pieter Jacob van Maanen, geb. 
's-Gravenhage 2 ]Sov. 1770, hoogleeraar in de geneeskunde 
te Harderwijk en te Amsterdam, + aldaar 17 Not. 1854, tr. 1° 
Harderwijk 15 Juli 1798 f Antonia Jaooba Porsten, 
geb. aldaar 14 April 1777, f Harderwijk 4 Maart 1806, dr. van 
Prof. Dr. Rudolf en Agnes Nieuhof. 

Hit dit huwelvjk : 

1. Jean Rudolphe, volgt VII, 

2. Jean Marie, volgt Vllbis. 

VII. f Dr. Jean R u d o 1 p h e van Maanen, geb. Harder- 
wijk 27 April 1799, med. doctor, lid prov. ataten van Gelderland, 
f Barneveld 25 Nov, 1883, tr. Amsterdam 3 Jan. 1828 f Jo ha nn a 
Theodora Dull, geb. aldaar 6 Dec. 1802, + Barneveld 12 
Feb. 1874, dr. van Antonie en Antje Muijsken. 

Uit dit hmvelijk: 

1. Henriette Christine van Maanen, geb. Amster- 
dam 8 Juli* 1833, tr. 1° Barneveld 9 Feb. 1860 f Mr. 
Lucretius Jacobus van Maanen, geb. 's-Gravenhage 
2 Juni 1807, raadsheer in het prov. gerechtshof in Zeeland, 
f 's-Gravenhage 25 Maart 1860, zn. van Gerardus Jo- 
hannes en Jacoba Theodora Zoutmaat; tr. 2° 's-Gra- 
venhage 28 Aug. 1862 f Joost van Vollenhoven, geb. 
Rotterdam 3 Juni 1816, koopman, f Oisterwijk 3 Mei 1884, 
zn. van Cornelia en Jeanne 1 1 e Christine Baud en 
wedr. van f M a rieAugusteSch neither. ['s-Gra venhage.] 

2. Pierre Jacques, volgt VIII. 

3. Jeannette Rudolphine van Maanen, geb. Am- 
sterdam 16 Dec. 1837. [Barneveld.] 

4. Elisabeth Susanna van Maanen, geb. Amsterdam 
20 Juni 1840, tr. Barneveld 26 Mei 1864 f Dr. Paul us 
H u b e r t u s Kapteyn, geb. Bodegraven 2 Jan. 1839, prae- 
ceptor gymnasium Willem. Ill te Batavia, f Barneveld 16 
Juli 1864, zn. van Pa u lus en Maria van Leeuwen, 
[Barneveld/ YAN MAANEN. 271 

VIII, f Pierre Jacques van Ma an en, geb. Amster- 
dam 4 Dec. 1835, boekhouder, f aldaar 20 Juli 1899, tr. 
Barneveld 6 Aug, 1868 f Johanna Cornelia Catliarina 
Has, geb. Amersfoort 13 Jan. 1832, f 1905, dr. van Mr.W i 1 1 e m 
Jacob en Johanna Anfconia van Kouwental. 

Uit dit huwelvjk : 

Johanna Theodora van Maanen, geb. Nijkerk 5 Mei 
1871. [Amsterdam.] 

VIXbis. f Mr. Jean Marie van Maanen, geb, Harder- 
wijk 22 Feb, 1801, pres. prov, gerecktshof in* N.-Holland, 
lid prov. staten van N.-Holland, + Haarlem 24 Dec. 1890, tr, 
Amsterdam 4 Jan. 1833 f Henrietta van Effen, geb. 
Rhenen 3 Juni 1806, f 's-Grravenhage 26 Sept. 1879, dr. van 
Theodorus en Job anna Hoelofs. 

Uit dit huwelijk : 

1. Pieter Jacob, volgt VIII. 

2. Mr. Cornells Felix Flore ntius Jacobus van 
Maanen, geb. Amsterdam 2 Jan. 1841, tr. 1° Grand Bapids 
in Oct. 1868 f Henriette Martin, wed. N.N. Raymond; 
tr. 2° Fottie JBergsma. [V. St. v. Amerika.] 

3. A n g e 1 i t[ u e Henriette Justine van Maanen, 
geb. Amsterdam 12 April 1844. [Brussel.] 

VIII, Pieter Jacob van Maanen, geb. 's-Gravenhage 
2 Maart 1834, technisch agent maohinerieen, tr. Pasoeroean 
30 Jan. 1861 Clelie Franpoise Tissot, geb. Soerabaya 
25 Dec. 1842, dr. van Pierre Philippe Artus en Jo- 
hanna Magdalena de Jong. [Sidoardjo.] 

Uit dit hwwelijk : 

1. Francoise Madeleine Henriette van Maanen, 
geb. Fasoeroean^28 Feb. 1862. [Sidoardjo.] 

2. Jean Marie van Maanen, geb. Pasoeroean 24 Oct. 
1865, employe Sf. Kawarassan. [Kediri.] 

3. Henriette van Maanen, geb. Land Tjeptar (Soera- 
karta) 22 Nov. 1866. [Sidoardjo.] 

4. Johanna Magdalena van Maanen, geb. Land 
Tjeptar (Soerakarta) 22 Nov. 1866. [Sidoardjo.] 

5. Marie van Maanen, geb. Land Tjeptar (Soerakarta) 
12 Sept, 1868. [Sidoardjo.] 272 VAN MAANEN. 

Vlter. f Gerardus Johannes van laanen, geb, 
's-Gravenhage 3 Juni 1772, seer, der geheime cijfers dep, van 
Buitenl. Zaken, f aldaar 18 Maart 1856, tr. 's-Gravenhage 
8 Nov. 1801 f Jacoba Theodora Zoutmaat, geb, al- 
daar 14 Sept. 1777, f 's-Gravenhage 15 Aug. 1842, dr. van 
Frangois en Catharina van Steveninck. 

VII. f Mr. Lucretius Jacobus ran Maanen, geb. 
's-Gravenhage 2 Juni 1807, raadheer in het prov. gerechts- 
hof in Zeeland, f 's-Gravenhage 25 Maart 1860, tr. Barne- 
veld 9 Feb.*1860 Henriette Christine van Maanen, 
geb. Amsterdam 8 Juli 1833, dr. van Dr. Jean lludolphe 
en Johanna Theodora Dull. Zij hertr. f Joost van 
Vollenhoven. ['s-Gravenhage.] 

(lit dit h/u-welijk: 

Lucretius Rudolph Theodorus van Maanen, 
geb. 's-Gravenhage 31 Oct. 1860, gemeente-ontvanger, tr. 
Noordwijk 24 Mei 1888 f Cornelia Jacoba van Nes, 
geb. aldaar 27 Sept. 1859, f Monnikendam 22 Aug. 1S97, 
dr. van Dr. Jan en Maria. Clasina de Bruyn. [Monni- 
kendam.] 

B. 

Vbis. Mr. Felix van Maanen, geb. 's-Gravenhage 1 
Dec. 1739, lid der vroedschap en rechtbank aldaar, f 's-Gra- 
venhage 28 Maart 1813, tr. 1° aldaar 27 Aug. 1769 f Eli-, 
sabeth Marie Guicherit, geb. 's-Gravenhage 17 Sept. 
1739, f aldaar 7 Dec. 1786, dr. van Abraham en Louise 
Ver on. 

(fit ddt hmvelijk : 

1. Abraham Louis, volgt VI. 

2. Felix Jean Francois, volgt Vlbis.* 

VI. f Ds. Abraham Louis van Maanen, geb, 's-Gra- 
venhage 16 Oct. 1775, pred. Waalsche gemeente aldaar 1802, 
f Breda 21 Juni 1807, tr. aldaar 15 ^Tov, 1801 f Marga- 
reta Geertruyda van de Pol, geb. Besoyen 3 Mei 
1772, f Heusden 3 Oct. 1835, dr. van Jan Frederik en 
Laurina Mattignon. 

VII. f Felix Theodorus Marinus van Maanen, VAN MAANEN. 273 

geb. Breda 19 Dec. 1802, kap. inf. O.-I. L., dan zoutverkoop- 
pakhuismeester, ridder M, W, (X, + Semarang 24 Deo. 1871, 
tr. Magelang 10 Aug. 1848 f Johanna Maria Say, geb. 
1811, t Sidoardjo 26 Juli 1904. 
Cit dit huivelyjk: 

1. f Felix Johannes Louis van Maanen, geb. 
Padang 8 Sept. 1834, ontvanger der in- en uitvoerrechten 
en accijnsen, f Magelang 24 Oct. 1898, tr. als wedr. van 
f Susanna Kim, 2° Batavia 13 Maart 1872 Johanna 
Carolina Kim. [Batavia.] 

2. f Louise Theodora van Maanen, geb. Semarang 
19 Oct. 1838, f Maastricht, tr. Semarang 9 Maart 1865 Jan 
Franciscus Gerardua Slors, gep. kap. inf. O.-I. L. 

3. Laurentia Johanna Maria van Maanen, geb. 
Kedoe 27 Feb. 1841, tr. Sidoardjo 5 Nov. 1885 fFrederik 
God fried Samuels, geb. Amboina in 1818, controleur der 
in- en uitvoerrechten en accijnsen, f Lawang 19 Aug. 1905, 
zn. van Johan FrederikenJohannaMariaElisabeth 
Ley der. [Lawang.] 

4. Abraham Gerhard, volgt VIII. 

5. Johanna Gerhardina van Maanen, geb. Magelang 
26 Feb. 1846. [Sidoardjo.] 

6. Theodorus van Maanen, geb. Magelang 7 Feb. 1848, 
gep. kantoorchef Post en Telegraafdienst, tr. Banjoemas 8 
April 1880 f DorotheaAntoinettaCoolen, geb. Grissee 
28 Mei 1844, f Malang 3 Juni 1905, dr. van August Fre- 
derik en Angenetta A rend a. [Malang.] 

7. Louis, volgt VHIbis. 

8. Geertruida van Maanen, geb. Magelang 7 Maart 
1851. [Sidoardjo.] 

9. Frederik, volgt VXCEter. 

VIII. f Abraham Gerhard van Maanen, geb. Ma- 
gelang 7 Sept. 184.3, ontvanger der in- en uitvoerrechten en 
accijnsen, f Sidoardjo 11 Maart 1888, tr. Batavia 27 April 
1866 f Petronella Christina Orth, geb. aldaar 6 Dec. 
1848, f Padang 21 Jnli 1882, dr. van Johan Heinrich 
en Helena Eimath. 

Vit dit huwelijk : 

38 "274 VAN MAANEN. 

1. Helena Christina van Maanen, geb. Batavia 11 
Mei 1867, tr. Sidoardjo 23 Juli 1888 Alfonse Leonard 
Char lea Keynaert, employe Koloniale Bank. [Soerabaya.] 

2. Christina Charlotta van Maanen, geb. Batavia 
27 Aug. 1870. 

3. Felix Theodonis Marin us van Maanen, geb. 
Batavia 1 Oct. 1872. [Malang.] 

4. Louise Theodora van Maanen, geb. Batavia 8 
Jan. 1879. 

5. Hendrik Gerhard van Maanen, geb. Batavia 18 
Maart 1881. [Tebing Tinggi, Deli.] 

VIITbiS. Louis van Maanen, geb. Magelang 7 April 
1850, gep. commies 2e kl. Post- en Telegraafdienst, admini- 
strates Koffie-ondernenimg Djolong, tr. Semarang 8 Mei 
1875 Mathilde Gottschalk. [Pati.] 

Uit cUt huivelijk: 

Marie Louise Henriette van Maanen, geb, Sema- 
rang 9 September 1876, tr. Pati 18 Juli 1905 Marinus de 
Yrieze, geb. Dreischor 6 Jan. 1875, employe Kome-onder- 
neming Djolong, zn. van Cornelia en Maria Gakeer. 
[Pati.] 

Vlllter. FrederikvanMaanen, geb. Magelang 3 Maart 

1856, commissionair en venduhouder, tr. Soemedang 2 Sept. 
1878 Johanna Elisabeth Greefkes, geb. aldaar 26 Aug. 

1857, dr. van Johannes en Elisabeth Zitter. [Cheribon.] 
Uit (hit huivelijk: 

1 . Jeannette Henriette van Maanen, geb. Madja- 
lengka 21 Maart 1882. [Cheribon.] 

2. Theodorus Marinus van Maanen, geb. Cheribon 
3 Feb. 1884. [Cheribon.] 

3. August van Maanen, geb. Cheribon 10 Aug. 1887, 
employe Stoomtram Semarang — Cheribon. [Cheribon.] 

VTbis. f Felix Jean Francois van Maanen, geb. 
VGravenhage 29 Jan. 1778, ontvanger dir. belastingen, lid 
van den raad aldaar, f 's-Gravenhage 30 Oct. 1835, tr. aldaar 
27 Oct. 1805 f Cornel ie Albertine Francois e Del- 
prat, geb.Zutfen 6 Sept. 1787, + 's-Gravenhage 27 Juni 1869, 
dr. van Ds. Daniel en Franco is e May. VAN MAANEN, 275 

Uit (lit huweVioh: 

1. Th6odore Albert, volgt VII. 

2. Elisabeth Albertine van Maanen, geb. 's-Gra- 
venhage 31 Oct. 1828. ['s-Gravenhage.] 

VII. f Theodore Albert van Maanen, geb. 's-Gra- 
venhage 22 Jan. 1810, majoor genie, f Utrecht 28 Feb. 1887, 
tr. Nijmegen 19 Maart 1835 f Johanna Frederica Char- 
lotte Taalman Kip, geb. Amsterdam 15 Nov. 1797, 
f Utrecht 23 Mei 1880, dr. van Willem Frederik en De- 
bora Berewout. 

VIII. f George Emerentius Gerardus van Maa- 
nen, geb. den Helder 24 Nov. 1838, fabrikant, f Utrecht 
22 Oct. 1887, tr. aldaar 7 Mei 1868 f Caroline Usener, 
geb. Ylissingen 17 Juli 1842, f Utrecht 17 Nov. 1904, dr. 
van Johan Gabriel en Hosalie Duvivier. 

Uit dAi huwelyjk : 

1. Rosalie Georgine van Maanen, geb. Utrecht 18 
Dec. 1870, tr. aldaar 26 Mei 1898 Charles Marie Julius, 
geb. Sitobondo 28 Maart 1873, arts, zn. van Christiaan 
Frederik en Anne Meyer. [Varsseveld.] 

2. Theodora Carolina van Maanen, geb. Utrecht 
27 Juli 1877, tr. aldaar 5 Juni 1902 Christiaan Jacob 
van Hiele, geb. Venlo 22 Juni 1863, ontvanger der directe 
belastingen, zn. van Teunis en Elisabeth van Dam. 
[Groenlo.] 

3. Frans Lodewyk, volgt IX. 

IX. Dr. Frans Lode^vyk van Maanen, geb. Utrecht 
26 Dec. 1880, phil. doctor, leeraar scheikunde, tr. 's-Graven- 
hage 21 Dec. 1905 Henriette Elisabeth de Jong, geb. 
aldaar 20 April 1885, dr. van Coenraad Jacobus en 
Christina Carolina Minette Hopma' [Enschede.] 

Uit dit hv.iveUj'k: 

Theodoor Albert van Maanen, geb. Schiedam 18 
Sept. 1907. 276 MAGNfiK. 
MAGNEE. 
Roomsch-Katholiek. — Luik. 

Wapen : In groen een golvende reckter achuin- 
balk van zilver, en een roode toitmooikraag 
van drie hangers in het schildhoofd, gaande 
over de balk. Helmteeken : twee wapperende 
rechthoehige vlaggen van rood, de stokkqn 
zwart en geplaatst als een omgekeerde heper. 
Dekkleeden: zilver en rood. Wapenspreuk: 
Per arduo sinno. 

Stamreeks. 

I. f Caspar Magnee, geb. omstreeks 1613, tr. fAnna 
Gath y. 

II. f Bartholomeus Magnee, geb. Luik 22 Mei 1638, 
tr. f Marguerite Hodaige, geb. Luik 12 Aug. 1645, dr. 
van Regide en Elisabeth Palude. 

III. f Simon Magnee, geb. Luik 15 Sept. 1683, 
f Catherine Lelarge, geb. Luik 4 Aug. 1691, dr. van 
Arnold en Cath6rine Dieppe. 

IV. f Mar cell us Gerard ua Magnee, ged. Luik 18 
April 1/23, „prepose" der staten van Luik, griffier van den 
gewonen raad, geheimraad van den prins-bisachop van Luik 
en diens amodiateur in zijn graafschap Horn, f kaateel Horn 

12 April 1811, tr. Theux 19 Aug. 1752 f Mar i a Er ne s tina 
Constant ia de Boniver, ged. aldaar 30 Sept. 1731, 
f Tongeren 24 Juni 1787, dr. van ridder L a m b e r t u s 
JosephuB en Johanna Margaret ha de Coulona. 

V. f Mr. Mareellus Joseph us Magn6e, ged. Luik 

13 April 1756, advocaat, f Koermond 3 Dec. 1829, tr. Tongeren 
2 Nov. 1791 f Rose Philippine Marie d e B ellef r oi d, 
ged. aldaar 28 April 1757, f kasteel Horn 6 Nov. 1846, dr. 
van Mr. Arnoldua Ohriatianua enElisabethHelena 
Kosa Dries a ens. 

VI. fRobertusMarcellus Arnoldua Magn6e, geb. 
k. Horn, ged. 30 Juli 1793, burgem. van Horn, lid prov. 
staten van Limburg,. f k. Horn 15 Juli 1858, tr. aldaar 30 MAGNfiB 277 

Oct. 1832 f Catharina Elisabeth Josephina Bober- 
tina de Belle froid, geb. Tongeren 19 April 1807, f k. 
Horn 18 Oot. 1873, dr. van Christianus Ludovicus 
Wilhelmus en Josephina Maria Francisca vander 
Meer. 

Hit &it hmvelijk: 

1. OcVavia Magnee, geb. k. Horn 29 Sept 1833, tr. 
aldaar 16 April 1856 f Georges Guillaume Janssene, 
geb. Linne 17 Oct. 1822, burgem. yan Linne, lid prov. staten 
van Limburg, f Boermond 28 Nov. 1867, zn. van Jose plane 
G-regorius Christianus en Ounegondis Maria van 
der So ho or. [Linne.] 

2. Leon Armand Hyacinthe, volgt VTI. 

3. Marie Alexandrine Magnee, geb. k. Horn 8 Aug. 
1841, tr. aldaar 11 Mei 1864 Alexandre Charles Marie 
Lambert de Spirlet, ecuyer, geb. Luik 17 Sept. 1842, 
oud-lid prov. staten van Luik, zn. van den ecuyer Alexan- 
dre Armand en Jkvr. EusebienneBosaliedeDonnea. 
[Brussel.] 

4. f Elisabeth Julienne Magnee, geb. k. Horn 16 
Jan. 1843, f Vught 12 Mei 1900, tr. k. Horn 19 Juni 1866 
Jhr. Mr. Pieter Maria Frans van Meeuwen, geb. 
VHertogenbosch 25 April 1837, pres. gerechtshof aldaar, zn. 
van Jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus en Cornelia 
Maria Theresia Hanssen. ['s-Hertogenbosch en Yught.J 

5. Jules Louis Victor, volgt VTIfois. 

VII. f Leon Armand Hyacinthe Magnee, geb. k. 
Horn 11 Maart 1840, burgem. van Horn, lid van ged. staten 
van Limburg, lid le Kamer, f k. Horn 14 April 1902, tr. 
Boermond 10 Mei 1881 f Jkvr. Maria Anna Petronella 
Hubertine Petit d'Oudenborgh, geb. aldaar 27 Juli 
1841, fk. Horn 21 Maart 1906, dr. van Jhr. Chris top horus 
Anton ius Casimirus en Elsabeth Antoinette Hu- 
bertine barones de Looquenghien. 

VIII. Bobert Theodore Octave Albert Josef 
Leon Magn6e, geb. k. Horn 28 Aug. 1883, tr. Boermond 
27 Juni 1907 Pauline Nathalie Hubertine Caroline 
burggravin van Aefferden, geb* Boermond 2 Dec. 1888, 278 MAGNfiB. 

dr. van burggraaf Oarolus Albertus Marie Ernestus 
en Marie Josephine Guillielmine Hubertine Leurs. 
[k. Horn.] 

Uit <Mt huwetijk : 

Leon Pierre Mari Magnee, geb. k. Horn 22 Nov. 1908. 

VTTbis. f Jules Louis Victor Magnee, geb. k. Horn 
9 Nov. 1845, burgem. van Ulestrate, f h. Vlieck (gem. TJle- 
strate) 14 Nov. 1891, tr. Roermond 12 Oct. 1869 Josephine 
Hubertine Melanie Caroline Beerenbroek, geb. 
Weert 3 Oot. 1848, dr. van Louis Francois Hubert en 
Johanna Sophia Francisca van Mulbracht. [Roermond.] 

Uit dit MiweUjk: 

1. Octave Robert Louis Jules, volgt IX. 

2. Louis Leon Marie Magnee, geb. Roermond 3 Nov. 
1872. [Roermond.] 

IX. Octave Robert Louis Jules Magnee, geb. 
Roermond 28 Juni 1870, directeur Bank en Hand, Vereeniging 
Naudin ten Cate, lid van den Landraad, tr. Wiesbaden 30 
Nov. 1903 Maria Louisa Haitsma Mulier, geb. Amers- 
foort 8 Sept. 1876, dr. van Pieter en Jkvr. Elisabeth 
Maria Barchman Wuytiers. [Medan.] 

Uit dit kuwetyjk ; 

1. Jeanne Melanie Miette Magnee, geb. Medan 30 
Jan. 1906. 

2. Elisabeth Juliette Pierrette Oscare Magnee, 
geb. Medan 17 Sept. 1907. 27a MOLL. 

de Bruyn do Neve Moll. 

Protestant — Wageningen. Wapen : m goud drie zwcwte molten-, de pooten 
en de snuiten rood. Helmteeken: een mol 
mi het schild, tmsschen een goud-zwarte 
vfoicht. Dekkleeden : goud en zwart. Stamreeks. 

I. f Jacob Moll, geb. Wageningen, tr. omstreeks 1650 
f Oatharijn van Haastenberg. 

II. f Bartholomews Moll, ged. Wageningen 3 Aug. 
1680, f Rotterdam tussohen 30 Jan. en 5 Feb. 1724, tr. 
aldaar 7 Feb. 1705 f Lijsbeth 'sHeerenbergh, ged. 
Rotterdam 18 Mei 1681, begr. aldaar 18 Jan. 1734, dr. van 
Leendert en Catarina Kiggelaar. 

HI. f Jacobus Moll, ged. Rotterdam 3 Juni 1714, begr. 
aldaar 1 Juli 1782, tr. 1° Rotterdam 7 Juli 1737 f Maria 
Bosch, ged. aldaar 12 Maart 1719, f Rotterdam Oct. 1743, 
dr. van Klaas Pietersz. en Neeltje Ariens van 
Kamp; tr. 2° Rotterdam 31 Oct. 1745 f G-eertruida 
van Pamburgh, ged. Oudewater in 1720, f aldaar 14 
Nov. 1791. 

Uit het eerste JwweUjk: 

1. Hendrik, volgt TV A. 
Uit het tweede JwAveUjk: 

2. Bartholomeue, volgt IVbis B. 

A. 

IV. f Hendrik Moll, ged. Rotterdam 22 Sept. 1743, 
f aldaar 15 Dec. 1817, tr. Dordrecht 28 Feb. 1773 f Maria 
van Eyl, geb. aldaar 29 Jan. 1752, f Rotterdam 26 Juni 
1825, dr. van Willem en Catharina Magdalena Cor- 
b t a n j e. 
Moll. 280 MOLL, 

Hit cUt huwelijk : 

1 . Johannes, volgt V. 

2. Hendrik Bar tholomeus , volgt Vbis. 

V. f Johannes Moll, geb. Rotterdam 11 Jan. 1780, 
rentm. der goederen van de Herv. Gem. to Dordrecht, 
f aldaar 3 Mei 1846, tr. Dordrecht 27 Sept. 1807 f Petro- 
nella J a cob a de Bruyn de Neve, ged. aldaar 14 Maart 
1787, f Dordrecht 16 Jan. 1814, dr. van Will em en Aga- 
tha Agneta Ouboter. 

VI. f Dr. Hendrik Mar in us de Bruyn de Neve 
Moll, geb. Dordrecht 14 Nov. 1813, rector van het gymna- 
sium te Zierikzee, f aldaar 25 Oct. 1898, tr. Zierikzee f Jo- 
hanna Cornelia Boeye, geb. Hoordgouwe 5 Mei 1824, 
f Zierikzee 27 Maart 1902, dr. van Mr. Jacobua en He- 
lena Cornelia Moolenburgh. 

Vit <Ht Jmwelijk: 

1. Johan Hendrik, volgt VII. 

2. Helena Cornelia Moll, geb. Zierikzee 18Junil851, 
tr. aldaar 16 Oct. 1873 f Mr. Franciscus Johannes 
Maria Jespers, geb. Breda 10 Oct. 1841, f Roermond 4 
Maart 1881, zn. van Mr. Franciscus Johannes en 
Marie Reinders. 

3. Adriaan Anton, volgt V ilblS. 

VII. Dr. Johan Hendrik Moll, geb. Zierikzee 26 Nov. 
1847, rector van het gymnasium te Amersfoort, tr. Deventer 
26 Juli 1877 Petronella Arnolda Louise Maria Co- 
ninck Westenberg, geb. Rijssen 10 April 1853, dr. van 
Gerhard Cornells Trans en Francina Adrians 
Bartha Antoinetta Robide van der Aa. [Amersfoort.] 

Hit dit huivelvjh: 

1. Mr. Hendrik Marinus Moll, geb. Deventer 10 Mei 
1878. [Rotterdam.] 

2. Francisca Adriana Bartha Antoinette Moll, 
geb. Sneek 21 Aug. 1879, tr. Amersfoort 14 Feb. 1907 
Mr. Leonard Louis Ferdinand Andre de la Porte, 
geb. Haarlem 8 Sept. 1875, zn. van Pieter Cornells en 
Anna Herberta Mispelblom Beyer. [Baarn.] 

3. Johanna Cornelia Moll, geb. Sneek 3 Mei 1882, MOLL. 281 

tr, Amersfoort 17 Juli 1906 Mr. Dr. Walter Pieter Vis, 
get). Amsterdam 21 Feb. 1882, advocaat en procureur, zn. 
van Pieter Cornells en Maria Couwenhoven. 
[Haarlem.] 

4. Lena Cornelia Moll, geb. Sneek 26 Oct. 1885. 
[Amersfoort.] 

VXIbis, Mr. Adriaan Anton Moll, geb. Zierikzee 23 
Sept. 1858, advocaat en prooureur, tr. Haarlem 18 Oct. 1888 
Johanna Catharina Bodel Bienfait, geb. Nieuween 
18 Mei 1862, dr. van Ds. Pierre Eve rard Henri en Hen- 
riette Wilhelmine Brouwer Star ok. [Dordrecht.] 

XTit ctit foivweUjk: 

1. Henriette Wilhelmina Moll, geb. Dordrecht 2 
Jan. 1890. 

2. Johanna Cornelia Moll, geb. Dordrecht 31 Maart 
1891. 

3. Anna Maria Fanny Moll, geb. Dordrecht 9 Juli 
1893. 

Vfois. Hendrik Bartholomeus Moll, ged. Botterdam 
30 Dec. 1781, f aldaar 20 Dec. 1834, tr. Rotterdam 4 Juli 
1804 f Anna Margaretha Blankenbijl, geb. aldaar 27 
April 1783, f Rotterdam 23 Juli 1834, dr. van Us brand 
en Petronella van Bingen. 

VX t Hendrik Marinus Moll, geb. Rotterdam 18 
Juni 1819, makelaar aldaar, f J s-Gravenhage 17 Dec. 1882, 
tr. Dordrecht 9 Aug. 1855 f Cornelia Gelina Jacob a 
van der Meer d e W ij s, geb. aldaar 8 Nov. 1820, + Utrecht 
8 Oct. 1903, dr. van Jacobus en Dionisia Maria 
Ver burg, 

Uit Mt MvweUjk: 

1. Hendrik Bartholomeus, volgt VII. 

2. Dionisia Maria Moll, geb. Rotterdam 22 Maart 
1859. [Utrecht.] 

VU. Hendrik Bartholomeus Moll, geb. Rotterdam 
18 Juli 1857, luit. kol. art., tr. Utrecht 28 Oct. 1884 Petro- 
nella Wilhelmina Kiiller, geb. Vught 1 Deo. 1863, 
dr, van Gijsbertua Petrus en Constantia Maria Boll. 
[Bussum, Wilhelminapark „Casa Cara".] 282 MOLL. 

(Jit dit huwelijk: 

1. Hentfrik Marinus Moll, geb. "Utrecht 23 Jan. 1886. 

2. Constantia Maria Moll, geb. Utrecht 25 Dec. 1888. 

B. 

IVbis. f Bartholomeus Moll, geb. Rotterdam 20 Oct. 
1747, koopman aldaar, + Rotterdam 9 Mel 1812, tr. 1° aldaar 
14 Sept. 1777 f Anna van Eyl, ged. Dordrecht 2 Aug. 
1754, f Rotterdam 11 Aug. 1797, dr. van Will em en Ca- 
tharina Magdalena Coratanje. 

Uit d/it huwelvjk: ■ % 

1. Jan Will em, volgt V. 

2. Hendrik, volgt Vbis. 

V. f Jan Willem Moll, ged. Rotterdam 14 Jan. 1781, 
koopman aldaar, f Dordrecht 5 Juni 1853, tr. aldaar 23 Juni 
1804 f Johanna van der Koogh, geb. Dordrecht 29 Jan. 
1779, f aldaar 30 Mei 1847, dr. van Willem en Elisabeth 
van Str ij en. 

VI. f Prof. Dr. theol. Willem Moll, geb. Dordrecht 28 
Feb. 1812, hoogleeraar te Amsterdam, f aldaar 16 Aug. 1879, 
tr. als wedr. van f Elisabeth van Brake 1, 2° Arnhem 
12 Juli 1850 f Anna Elisabeth Henriette Theodora 
Voet, geb. Delft 6 Dec. 1819, f Utrecht 31 Maart 1890, dr. 
van Gfoswin en Sibilla Cornelia Briukman. 

Uit <Mt Jiwwelijk : 

1. Jan Willem, volgt VII. 

2. Cornelia Elisabeth Anna Charlotte Moll, geb. 
Amsterdam 14 Juni 1852, tr. aldaar 18 Juni 1874 f A driaan 
Walter Me eg, geb. Rotterdam 26 Dec. 1847, civ. ing., 
wethouder te Utrecht, f aldaar 25 Oct. 1907, zn. van Mr. 
Willem Cornelis en Jacoba ClaudinavandenHam. 
[Utrecht.] 

3. G- os win, volgt VlXbis. 

VII. Prof. Dr. Jan Willem Moll, geb. Amsterdam 3 
Juni 1851, hoogleeraar te G-roningen, tr. als wedr. van 
■f-Catharina Magdalena vanBrakel, 2° Utrecht 5 Aug. 
1886 Anna Carolina Fruin, geb. aldaar 25 Juni 1865, MOLL. 283 

dr. van Mr. Jacobus Antonie en Anna Carolina 
Schneitner. [Groningen.] 

Uit d4t huwelvjk: 

Willem Moll, geb, Utrecht 5 Juli 1888. 

VHbis, Mr. Goswin Moll, geb. Amsterdam 11 Jan. 
1856, directeur van de Bijbank der Ned. Bank te Rotterdam, 
lid van den gemeenteraad aldaar, tr. Amsterdam 26 Aug. 1880 
Jkvr. Olowina Cornelia Backer, geb. aldaar 27 Mei 
1854, dr. van Jhr. Mr. Cornelia Henrick en Olowina 
Wilhelmina Alewijn. [Rotterdam.] 

Uit dit JmiveUjIc: 

1. Cornelia Henriette Moll, geb. Amsterdam 3 Oct. 
1881, tr. Rotterdam 20 April 1905 John Herman van 
den "Wall Bake, geb. Amsterdam 1 Sept. 1874, zn. van 
Rudolf Willem Jan Cornells en Suzanna Agneta 
van Walree. [Amsterdam.] 

2. Willem Moll, geb. Nieuwer-Amstel 13 Sept. 1890. 
[Rotterdam.] 

VbiS. f Hendrik Moll, ged. Rotterdam 14 Oct. 1787, 
f aldaar 14 Dec. 1869, tr. f Adriana Kuyk, 
Uit <Ht JwweVyjk : ' 

1. f Wilhelmina Maria Moll, geb. Rotterdam 21 Juli 
1828, f Ylissingen 15 Mei 1907, tr. aldaar 4 Nov. 1869, 
Willem Jacobus Zegelaar, geb. Ylissingen 22 Sept. 
1843, zn. van Jan Antony en Maria Johanna Luit- 
w i e 1 e r. [Ylissingen.] 

2. Hendrik Adrianus Moll, uit wien een tak in Ned. 
Indie. 284 MOOLENBUEGH. 

MOOLENBUBGH. 

Protestant. — Br ouwer shaven. 
Wapen : In silver een roode molen op em 
gemetseld btirchtvovmig ondersUik . Helm- 
teeken : de molen. Dekkleeden : silver en 
rood. Stamreeks. 

I. f Hendrik Moolenburgh, leefde omsfcreeks 1650 te 
Brouwershaven, tr. N. K. 

II. f Maarten Moolenburgh, geb.. Brouwershaven, tr. 
Zierikzee 30 Oct. 1664 + Anneken imaus, ged. aldaar 
12 Feb. 1642, dr. van Aman Louiaz en Durfje Jans. 

III. f Aman Moolenburgh, ged. Noordgouwe 1 5 Aug. 

1677, tr. als wedr. van f Anna Padt, 2° Zonnemaire 16 
Maart 1712 f Maria Mechelmana, ged. Dreischor 13 Maart 

1678, dr. van Leendert Claesz. en Judith de Vogel. 
IV". f Cornells Moolenburgh, ged. Zonnemaire 3 Jan. 

1717, schout aldaar, tr. (ondertr. Zonnemaire 28 Juli 1746) 
f Lena Hocke, ged. aldaar 8 Jul! 1725, dr. van Jacob 
Barendsz, en Maria Claesdr. Mechelmans. 

V. f Jacob Moolenburgh, ged. Zonnemaire 25 Oct. 
1749, schout aldaar, f Zonnemaire 21 Maart 1817, tr. Ooster- 
land 26 Nov. 1778 f Janna van der Stolpe, geb. aldaar 

I Juli 1753, f Zonnemaire 31 Oct. 1835, dr. van Hubrecht 
Cornelisz. en Neeltje Marcelis Padmos. 

VI. + Hubregt Moolenburgh, geb. Zonnemaire 24 
Maart 1784, lid prov. ataten van Zeeland, f Zonnemaire 11 
Dec. 1858, tr. aldaar 24 Aug. 1824 f Johanna Cornelia 
de (Hopper, geb. Haamstede 8 Juli 1802, f Zonnemaire 

II April 1890, dr. van Gillis en Pieternellla Aartsdr. 
van den Broeke. 

Uit dit hiwjelijh : 

1. Jacob, volgt VII. MOOIENBURaH. 285 

2. Helena Hubrina Moolenburgh, geb. Zonnemaire 
6 April 1834. ['s-Gravenhage.] 

3. Jacoba Gillesina M oolenburgh, geb. Zonnemaire 
19 Nov. 1839, tr. aldaar 4 April 1860 f A. J. Brevet, geb. 
IJzendijke 22 April 1845, hoofdingenieur van 's Rijks-Water- 
staat, f Maastricht 9 Juli 1889, an. van Jacobus en Joanna 
Maria Tromp. ['s-Gravenhage.] 

"VII. f Mr. Jacob Moolenburgh, beer van Zonne^ 
niaire, geb. Zounemaire 8 Nov. 1827, burgemeeater aldaar 
1853, lid prov. staten van Zeeland 1853, advooaat te Zierik- 
zee 1857, lid van den gemeenteraad 1868, notaris aldaar 
1873, lid le Kamer 1883, f Zierikzee 26 April 1892, tr.. 
Ooltgensplaat 31 Mei 1858 f Cornelia Hocke van W eel, 
geb. aldaar 5 Oct. 1834, f Bloemendaal 20 Maart 1909, dr. 
van Anthony en Adriana Theodore de Cleroq. 

Wit dit Jmivelijk: 

1. Huibrecht Cornells volgt VIII. 

2. Adriana Theodora Moolenburgh, geb. Zierikzee 
13 Sept. 1864, tr. aldaar 3 Nov. 1888 Mr. Johann Hein- 
rich van Bel, geb. Woerden 7 Oct. 1860, reenter recht- 
bank te Middelburg, wedr. van f Emma Maria Carolina 
Geiseel, en zn. van Evrard Jean en Barbe Frede- 
rique Berthe Fritz well er. [Middelburg.] 

3. Johanna Pieternella Cornelia Moolenburgh, 
geb. Zierikzee 5 Nov. 1867, tr. aldaar 28 Sept. 1893 Jhr. 
Charles Philippe Louis van Kinschot, geb. 's-Gra- 
vendeel 19 Maart 1868, rijksontvanger te Tiel, zn. van Jhr. 
.Mr. Alexander Rijk Petrus en HelenaJohannavan 
den Bergh. [Tiel.] 

4. Antonie, volgt VlllbiS. 

VIII. Mr. Huibrecht Cornells Moolenburgh, geb.. 
Zierikzee 29 April 1860, burgem. aldaar, lid prov. staten van 
Zeeland, tr. Zierikzee 13 Nov. 1894 Anthonia Johanna 
IVederika Helder, geb. Wijnaldum (gem. Barradeel) 30 
Mei 1869, dr. van Dr. theol. Johannes en Anna Maria 
Sibinga. [Zierikzee.] 

Uit dAt hwwelyjk : 

Jacob Moolenburgh, geb. Zierikzee 29 Aug. 1897. 286 MOOLENBURGH VAN BRAAM MORRIS, 

VHIbiS. Mr. Autonie Moolenburgh, geb. Zierikzee 
14 Juli 1871, advocaat aldaar, tr. Middelburg 12 Sept. 1895 
Maria Catharina Johanna Evers, geb, Amsterdam 26 
Juni 1871, dr. van Johannes Jacobus Tlieodorus en 
Catharina Willi elmina Juynboll. [Zierikzee.] 

ITU dit huiveli/jk: 

1. Catharina Willi elmina Moolenburgh, geb. Zie- 
rikzee 28 Mei 1898. 

2. Cornells Moolenburgh,, geb. Bussum 26 Juni 1901. 

De geslachten Looker Moolenburgh, Hocke Moolen- 
burgh en de Cleroq Moolenburgh, vormen een jongeren 
tak van chit geslacht. 
VAN BRAAM MORRIS. 

Protestant — Wales. 

Wapen: Geviermdeeld : I. eti IV. in rood 
een gouden leeuw; XT. en III. in mlver drie 
roode hoekm, naast elliander. Helmteeken: 
een vlamvmende hurcht. Dekkleeden: rechte ; 
goud en rood, links: silver en- rood. Wapen- 
spreuk : Tandem vincitur I Stamreeks. 

(sedert de vestiging in N.-Ameriha.) 

I. f Bichard Morris, kapitein in het Pa rl em en t sieger 
in het regiment van zijnen broeder kolonel Lewis Morris, 
verliet na de Bestauratie zijne goederen in Wales (1660), 
vestigde zich eerst in Barbados, toen bij Haerlem (New- York), 
f 1672, tr. f Sarah Pole, f 1672. 

II. f Lewis Morris, geb. New-York 1671, lste keer 
van Morrisania, lid van de „ assembly" yan New- Jersey, op- 
perrechter van New-York, gouverneur yaw New-Jersey, kolo- 
nel, f Kingsbury 21 Mei 1746, tr, 3 Noy. 1691 f Isabella 
Graham, f April 1752, dr. Tan James Graham of the 
Karls ofMontrose. VAN BKAAM MORttlS. 287 

HI. f Lewis Morris, geb. Trinton 23 Sept, 1698, heer 
van Morrisania, lid van de „ assembly" van New-York, „ohief- 
justicer of the vice-admiralty-court", kolonel, f Morrisania 
3 Julil762, tr. 1° 17 Maart 1723 f Trijntje Staats, geb. 
New-York 4 April 1697, f 11 Maart 1731, dr. van Dr. Samuel 
en Johanna Eeynderta. 

IV. f Lewis Morris, geb. Morrisania 8 April 1726, 
heer van Morrisania, lid van het „ continental congress", 
onderteekenaar der Onafhankelijkheidsverklaring der Yer. 
Siaten van N.-Araerika, „ major-general of the state-militia", 
f Morrisania 22 Jan. 1798, tr. f Mary Walton, geb. 1728, 
f 11 Maart 1794. 

V. f Staats Morris, kapitein-adjudant van den G-.en, 
Wayne, tr. Philadelphia 23 Juni 1798 f Everarda Catha- 
rina Sophia van Braam Houckge est, geb. Amsterdam 
2 April 1765, f Stillwater (Saratoga County) 1816, dr. van 
Andreas Everardus en Oatharina Cornelia Gr e e r- 
t r u i d a barones van Eeede vanOudfcshoornen wed. van 
f Richard Broke Roberts. 

VI. f Frederick van Braam Morris, geb. Stillwater 
28 Feb. 1807, f Batavia 20 Mei 1849, tr. aldaar 28 Aug. 
1834 f Theodora Francoise Pietermaat, geb, Amster- 
dam 30 Oct. 1813, f Voorburg, h. Arentsburg, 20 Juni 1842, 
dr. van Mr. Daniel Francois Willem en Johanna 
Magdalena Ringeling. 

VII. Daniel Francois van Braam Morris, geb. 
Batavia 3 Oct. 1840, oud-gouverneur van Celebes en onder- 
hoorigheden, ridder M. W. 0., tr. Tegal 24 Jnni 1867 Catha- 
rina Theresia Lion, geb. Batavia 3 Juli 1845, dr. van 
Jacobus en Adriana Catharina van denWilten- 
burgh. [Batavia.] 

Uit (tit h'UtveUjk: 

1. Jeanne Catharine van Braam Morris, geb. 
Boelokomba (Celebes) 29 Maart 1869, tr. Macassar 12 Oct. 
1889 Albert Kisjes, geb. Harlingen 18 Jan, 1863, gep. 
luit.-kolonel O.-I. L., zn. van Jan en Siebregje van der 
Hoek. ['s-Gravenhage.] 

2. Theodora Francoise van Braam Morris, geb. 288 VAN BUAAM MORRIS — VAN DE MORTEL. 

Boelokomba (Celebes) 14 Mei 1870, tr. Maoassar 22 Nov. 1890, 
Franciscus Willem Jolian Hendrik Tengbergen, 
geb. Noord-Scharwoude 23 Mei 1865, directeur Padangsche 
Handel-Mpij. en der Atjeheche Handel-Mpij. zn. van Fran- 
ce i s c u s Willem Jolian Hendrik en Cornelia van 
Warmelo. [Padang.] 

3. Theodore Reinier NicolaasvanBraainMorrie, 
geb. Balang Nipa (res. Celebes) 14 Sept. 1871. [Lawang.] 

4. Henry Francis van Bra am Morris, geb. Balang 
Nipa (res. Celebes) 15 Sept. 1872, adm. Houtaankap Goe- 
ming. [Tjepoe, res. Eembang.] 

5. Daniel Francois van Braam Morris, geb. in de 
afd. XIII en IX Kota (Padangsche Bovenlanden) 29 Juni 1876, 
adj.-landmeter 2e kl., tr. B. Ch. Loudon. [Weltevreden/J 

In Is'. -I. leven nog personen, den naam van Br a am Morris 
voerende, afstammende uit twee natuurlijke zonen van VI. 

VAN DE MORTBIi. 

Roomsch-Katholiek — Mortel bij Lille- St .-Hubert (Belgie). 

Wapen : In zwart em rood ankerkniis, 
vergezeld vcm vi&r gottden korenschoven. 
Helmteeken : een horenschoof iiit het schild, 
somwijlen tusschen eene vfoicht. Dekkleeden : 
rood en smart. Stamreeks. 

I. f Theoderick van de Mortel, leefde in 1570, tr, 
f Margaret ha, N. N. 

II. f Petrus van de Mortel, geb. omstreeks 1588, tr. 
f Maria (van Hove.) 

IH. f Joannes van de Mortel, geb. Maeseyek 15 Aug. 
1616, tr. aldaar 27 Nov, 1635 f Maria Beyners, 

IV. f Hubertus van de Mortel, ged. Maeseyck 5 Dec. 
1649, koopman te Amsterdam, f v66r 1710, tr. aldaar 24 
YAN DE MORTEL 289 

April 1686 f Johanna Isabella Ingels, f na 23 Juli 
1710, dr. van Mr. Johannes Benedictns en Johanna 
Oatharina Losson. 

V. f Johannes Benedictus van de Mortel, geb. 
Amsterdam in 1687, tr. aldaar 16 April 1716 f Bmerentia 
Clara Tensini, geb. Amsterdam, dr. van Nicolaas 
Andreas. 

VI. f Franciscus Jacobus van de Mortel, geb. h. 
Ligtenberg bij Wisch (G.) 9 Sept. 1723, tr. Wisch 18 Mei 1749 
f Johanna Maria Josepha Renaeoremer, geb. 's-Her- 
togenbosch 5 Maart 1723, f aldaar 20 Maart 1792, dr. van 
Dr. Joannes en Maria Allegonda van Eyll. 

VII. f Josephua Franciscus van de Mortel, geb. 
's-Hertogenbosch 20 Nov. 1760, f Boxmeer 14 Mei 1808, tr. 
Gelder f Maria Francisca Anthonetta Fortmans, 
geb. aldaar 27 Oct. 1776, dr. van Peter JohannesHya- 
cinthus en Meehtildis van Upelaer. Zij hertr. f Mr. 
Gasparus Franciscus MariaPetruadeKesschietre 
van Havre. 

Uit (Mt huweUjk : 

1 . Joannes Benedictus Hyacinthus, volgt VIII A. 

2. Augustus Franciscus Henricus, volgt Vlllbis B. 

A. 

VIII. f Mr. Joannes Benedictus Hyacinthus van 
de Mortel, geb. Boxmeer 21 Aug. 1797, reenter en raads- 
heer prov, Hof te 's-Hertogenbosch, lid raad aldaar, f Bos- 
malen 8 Dec. 1887, tr. 's-Hertogenbosch 12 Sept. 1827 
f Johanna Cornelia van Bijckevorsel, geb. aldaar 11 
April 1798, f h. de Brouwmeer onder St. Michielsgestel 10 
Juli 1861, dr. van Augustinus Tilmanus en Theresia 
Josepha van Meeuwen, 

Uit (Ut huweUjk : 

1. Victor Franciscus Joannes Joseph us, volgt IX. 

2. Joannes Benedictus Augustinus, volgt IX t>is. 

IX. Victor Franciscus Joannes Josephus van 
de Mortel, geb. 's-Hertogenbosch 1 Juni 1835, oud-notaris 
aldaar, tr. 'a-Hertogenboscb 14 Mei 1868 C at ha ri n a Ger ar- 

9, ii. 19 290 VAN DE M0RTEL- 

dina Antonia Mahie, geb. aldaar 16 April 1844, dr. 
van Johannes Henricus, heer Tan Boxtel en Liempde, 
enGeertruida Antonia van Son. ['s-Hertogenbosch,] 

Uit dit huwelijk: * 

Joannes Henricus Joseph us, volgt X. 

X. Joannes Henricus Josephus van de Mortel, 
geb. 's-Hertogenbosch 27 Juni 1871, cand. notaris, tr. 's-Her- 
togenbosch 15 Oct. 1896 Jkvr. Cecilia Maria Paulina 
Johanna de la Court, geb. aldaar 28 IS~ov. 1876, dr. van 
Jhr. Josephus Maria Wilhelmus Emmanuel en 
Antoinette Julie Clemence Ghislaine Bethune. 
['s-Hertogenbosch.] 

Uit d/it hmvelijk: 

Joannes Benedict us Victor Maria Josephusvan 
de Mortel, geb. 's-Hertogenbosch 2 Aug. 1897. 

IXbis. f Joannes Benedictus Augustinus van 
de Mortel, geb. 's-Hertogenbosch 20 Juni 1837, lid raad en 
wethouder aldaar, f 's-Hertogenbosch 16 April 1897, tr. 
aldaar 25 Sept. 1867 f Jkvr. Rose Corneiie Eugenie 
Marie van Meeuwen, geb. 's-Hertogenbosch 3 Maart 
1841, f aldaar 14 Juni 1877, dr. van Jhr. Mr. Ed u a rd us Jo- 
hannusPetrusenCorneliaMariaTheresiaHanssen. 

Uit dit hmvelijk: 

1. Eduardus Antonius, volgt X. 

2. Joanna Eugenia Kosa van de Mortel, geb. 's-Her- 
togenbosch 26 Feb. 1872, tr. aldaar 21 Juni 1897 Kudolpn 
Balthazar Antony Nicolaas de Quay, geb. Maastricht 
6 Dec. 1868, kap. gen. staf, zn. van Gasparus Beginald 
Joannes en Lucie Charlotte Cicile Hubertinevan 
Steenveldt. ['s-Gravenhage.] 

X. Eduardus Antonius van de Mortel, geb. 's-Her- 
togenbosch 17 Nov, 1869, directeur der 's-Hertogenbossche 
brandTvaarborgmaatschappij, oud-lid raad aldaar, tr. 's-Hertogen- 
bosch 7 Jan. 1902 Jkvr. Cornelia Maria Elisabeth 
van Kijckevorsel, geb. aldaar 9 Feb. 1877, dr. van Jhr. 
Mr. Cornells Richardus Edmundus en Antoinette 
Petronellla Francisca van Heyst. ['s-Hertogenhosch.] 

Uit dit huwelijk: VAN DE MORTEL. 291 

1. Joannes Benedietus Cornelius Maria yan de 
Mortel,, geb. 's-Hertogenbosch 19 Deo. 1902. 

2. Anna Maria Elisabeth Tan de Mortel, geb. 
's-Hertogenbosch 19 Feb. 1904. 

B. 

VIITbiS. fAugustus Franciscus Henricusvan de 
Mortel, geb, Boxmeer 13 Juli- 1803, notaris aldaar, + Box- 
raeer 9 Juli 1845, tr. Grave 10 Juni 1836 t Agnes Maria 
Joanna Ludovica Angela van Tuerenhout, geb. al- 
daar 16 Juli 1808, f Boxmeer 11 Jan. 1891, dr. van Vin- 
centius en Florentia Verster. 

(Jit dit hii'Welvjk : 

1. Josephus Florentius Joannes, volgt IX. 

2. Francisca Wilhelmina van de Mortel, geb. 
Boxmeer 27 Juli 1839, tr. aldaar 19 Aug. 1869 Petrus 
Hubert us Heynen, geb. Roermond 27 Mei 1842, oud* 
leeraar E. H. B. S. te 's-Hertogenbosch, zn. van Johannes 
Henrious en Anna Catharina Sun tj ens. ['s-Herto- 
genbosch.] 

3. Vincentius Georgius, volgt IXbis. 

4. Agnes Florentina Henrica Christina van de 
Mortel, geb* Boxmeer 21 Jan. 1843, non. [klooster der Liefde- 
zusters te Tilburg.] 

XT. f Josephus Florentius Joannes van de Mor- 
tel, geb. Boxmeer 8 Juni 1837, notaris, f Tilburg 10 Mei 1896, 
tr. Boxmeer 31 Mei 1869 FranciscaAntoniaMariaVer- 
heyen van Estvelt, geb. aldaar 21 Juli 1838, dr. van 
Mr. Jacobus Adrianus Michael Wouter en Maria 
Elisabeth Hengst. [Tilburg.] 

Hit dit h<uwety}k: 

1. August Antoon Maria van deMortel, geb. Tilburg 
9 Feb. 1870. [Tilburg.] 

2. Elisabeth Maria Alphonsa van de Mortel, geb. 
Tilburg 2 Juni 1873, tr. aldaar 21 Aug. 1895 Joannes 
Marie Augustinus Smits, geb. Breda 12 Mei 1869, mede- 
eigenaar der stoombierbrouwerij „De Drie Hoefij zers' ' zn. 
van Franciscus Henricus Maria en Philomena 292 VAN DE MORTKI. 

Maria Coletta Petronella van Waesberghe. 
[Breda.] 

3. Agnes Francis ca Antonis Maria Tan de Mortel, 
geb. Tilburg 2 Juni 1875, tr. aldaar 18 Aug. 1903 Richar- 
dus Josephus Franciscus Antonie Maria Stael, 
geb. Tilburg 6 Juni 1865, notaris, zn. van Henricus 
Petrus en Johanna Antonia Adriana Cornelia 
Koppelaar. [Oas.] 

4. Josephus Alphonsus Maria van de Mortel, 
geb. Tilburg 31 Maart 1877, burgem. van Cuyk. [Cuyk.'j 

5. Mr. Jan Christiaan Alphonse Maria van de 
Mortel, geb, Tilburg 19 Juli 1880, advocaat en procureur. 
[Tilburg.] 

6. Maria Josepha Huberta Alphonsa van de 
Mortel, geb. Tilburg 7 Nov. 1881. [Tilburg.] 

IXbis. f Vinoentius Georgiua vande Mortel, geb. 
Boxmeer 3 Aug. 1841, griffier kantongerecht te Zevenbergen, 
+ aldaar 1 5 Jan. 1884, tr. Yoorburg 1876 Christina Maria 
Francisca Joseph ina de Charro, geb. ? s-Gravenhage 
21 Deo. 1855, dr. van Justus Joannes Augustinus en 
Theresia Maria Petronella Janssens. [Velp N\-B.] 

Uit dit hit- welijlc : 

1. Augustus Josephus Vinoentius Maria van de 
Mortel. 

2. Theresia Agnes Maria van de Mortel. 

3. E mi lie Frederique Maria van de Mortel. 

4. Maria Francisca Albertina van de Mortel. 
VAX DER MUELEN. 293 

VAN DER MTJELEN. 

Protestant — Antwerpen. 

Wapen : In blauw vier gouden molen-njie'ken 
zonder zeilen, schmn-krmslmgs geplaatst. 
Hartachild : in zilver een iiitgerakte dorre 
boom van &wa/rt. G-ekroonde helm. Helm- 
teeken: een %ilveren valk iusschen een gouden 
vlucht. Dekkleeden : goud en blmiw. 

Stamreeks. 

I. f Jean du Moulin, gezegd van der Meuleu, 
f Antwerpen 1557, tr. aldaar f Catherine van Aerssen, 
van Bergen-op-Zoom. 

II. f Johan van der Meulen, f Antwerpen 1563, begr. 
op het Boschkerkhof, tr. Antwerpen 0. L. Vrouwe Kerk op 
den 6den dag na Trinitatis 1543 f Elisabeth Zegers, 
geb. Lier, f Bremen 15$7, oud 67 jaar, dr. van Aert en 
Anna van den Eynden. 

Uit dit fawwelvjlc: 

1. Andre, volgt III. 

2. Daniel du Moulin, gezegd van der Meulen, 
1554 — 1600, uit wien een geslacht van der Meulen. 

III. f Andre van der Meulen, heer van Ranst en Mil- 
ligen, geb. Antwerpen in 1549, sckepen en raad van den 
Hertog van Anjou, agent van de staten van Brabant, door 
den Hertog van Parma uit Antwerpen verdreven, gaat naar 
Bremen en in 1609 naar Utrecht, f TJtreeht 2 Jan. 1611, tr. 
Antwerpen 16 Oct. 1583 f Susanna de Malapert, geb. 
aldaar 12 Mei 1566, + Utrecht 18 Aug. 1625, dr. vanKico- 
laas en Josina Kethele. 

IV". f Andre van der Muelen, heer van Nieuwcoop, 
geb. Bremen 4 Jan. 1591, studeerde te Padua, domheer van 
Oud-Munster, f Utrecht 16 Juni 1654, tr. Delft 28 Sept. 1627 
f Machteld Catharina van S ant en, geb. aldaar 14 Dec. 
1600, f Utrecht 15 Dec. 1677, dr. Tan Will em en Catha- 
rina de Rechtere. 

V. f Mr. Willemvander Muelen, heer van Xieuwcoop, 
BHjenbuvg, Portengen en Gieltjensdorp, geb. Utrecht 24 Feb. 294 VAN DEH MUELEN. 

1631, raad en schepen te Utrecht, thesaurier dier stadl686, 
f Utrecht 25 Aug. 1690, tr, als wedr. van f Constantia 
Deutz, 2° Sloterdijk 9 Juni 1671 f Elisabeth Coy- 
mans, geb. Amsterdam 2 Bee. 1639, f Utrecht 21 Feb. 1720, 
dr. van Johan en Sophia Trip. 

VI, f Mr. Jan Carel van der Muelen, heer van Blijen- 
burg, geb. Amsterdam 2 Aug. 1672, kanunnik van St. Marie, 
burgem. te Utrecht, gecomm. ter staten van financie 1724, com- 
missaris der posterijen 1730, f Utrecht 13 Nov. 1738, tr. als 
wedr. van f Aletta Maria Voet, 2° Amsterdam 3 Nov. 1701 
f Constantia Eli ana Huydecoper, geb. aldaar 19 Dec. 
1677, f Utrecht 11 April 1743, dr. van Mr. Joan en So phi a 
Coy mans. 

Uit dit hwivelijk : 

1. Jan Andre, volgt VII A. 

2. Jozef Elias, volgt Vllbis B. 

3. f Mr. Johan Carel van d^r Muelen, 1718—1801, 
uit wien een uitgestorven tak. VII. f Mr. Jan Andre van der Muelen, geb. Utrecht 
6 Dec. 1703, commies gen. der convoyen en licenten te 
Zutfen, gecomm. raad ter admiraliteit te Amsterdam en 
ontv. gen. der Vereenigde Nederlanden, f Zutfen 18 Jan. 
1760, tr. Utrecht 14 Nov. 1737 f Charlotta de Geer, 
geb. h. Finspong in Zweden 16 Oct. 1716, f Zutfen 4 
April 1749, dr. van Jan Jacob, heer van Finspong, en 
Jacqueline Cornelie van Assendelft. 

Uit dit h/uivelijk: 

Jan Carel, volgt VIII. 

VIII. f Jan Carel van der Muelen, heer vau Blijen- 
burgj geb. Zutfen 30 Sept. 1738, burgem. van Zutfen, f h. 
Hulse onder Gorssel 11 Feb. 1828, tr. Jutphaas 25 Oct. 1772 
f Charlotta Hedwig Ulrica de Malapert, geb. al- 
daar, 4 Juli 1745, f h. Hulee 12 Mei 1821, dr. van Louis, 
heer van Jutphaas, en Louisa de Geer. 

Uit dit hv/Welijk: 

1. Louis, volgt IX A A. VAN DEE, MUELEN. 295 

2. Pieter, volgt IXbis AAA. 

3. Willem, volgt IXter AAAA. 

AA. 

XI. f Louis vanderMuelen, geb. Zutfen 20 Deo. 1774, 
eerst-luit. art., dan luit. marine, rijksontv. tie Enschede, f al- 
daar 4 Dec. 1835, tr. Almen 6 Juni 1810 f Aleida Hade- 
wig Wijnanda van der Wijck, geb. Raalte 22 Oct. 1783, 
f Deventer 18 Dec. 1838, dr. van Derk en Francoise 
Maria Lulofs. 

X. f Carel Johan van der Muelen, geb. Enschede 
21 Jan. 1823, kap. inf., f Utrecht 19 Maart 1869, tr. Bergum 
5 Aug. 1861 f Anna Agatha Alberfcina Binia van 
Nauta geb. Giekerk 13 Mei 1829, f Leeuwarden 31 Mei 
1882, dr. van Mr. Cornelius Franciscus Frisius en 
Jkvr. Willemina Hendrika van Heemstra. Zij hertr. 
f Mr. Jan Gerard de Witt Hamer, 

Uit dit Jvwwetyj'k ; 

Wilhelmina Hendrika van der Muelen, geb. 
Woerden 1 Dec. 1863, tr. 's-Gravenhage 26 Juli 1888 Mr. 
Pieter Francois Louis Verschoor, geb. Arnhem 3 Mei 
1861, advocaat en procureur, zn. van Pieter L o d e w ij k en 
Susanna Elisabeth Engelen. ['s-Gravenhage.] 
AAA. 

IXbis. f Pietejr van der Muelen, geb. h. Hulee onder 
Gorssel 31 Oct. 1780, wijnkooper te Zutfen, f aldaar 27 
Feb. 1841, tr. Zutfen 2 Sept. 1818 f Helena Aleida 
Hesselink, geb. aldaar 7 Sept. 1800, f Zutfen 31Jan. 1829, 
dr. van Willem Frederik en Sara Helena Hoffman. 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Frederik volgt X. 

2. Johan Andre, volgt Xbis. 

X. f Willem Frederik van der Muelen, geb. Zut- 
fen 22 Dec. 1820, notaris te Hardenberg. later te Goor, 
f Goor 4 Mei 1888, tr. Haarlem 20 Juli 1854 f Henrietta 
Wilhelmina Frederica Agnesa Prager, geb. Grave 
26 Feb. 1823, f Goor 28 Juli 1888, dr. van Carel Christiaan 
en Johanna Gerharda Haitink. 296 VAN DEft MUELEN. 

Uit dit huivelijk ; 

1. Sophie Constance van der Muelen, geb. Harden- 
berg 3 Juni 1855, tr. Goor 17 Oct. 1878 Jan Tromp 
Meesters, geb. Steenwijk 10 Juni 1847, lid prov. staten 
van Overijssel, zn. van Saleo en Aidina Anna Susanna 
V i e t o r. [Steenwijk,] 

2. Pieter Johan Gerhard^ voZ^t XI. 

3. Elisabeth Jacob a van der Muelen, geb. Harden- 
berg 28 Oct. 1863, tr. Goor 10 Sept. 1888 Adolphe 
Louis Kulenkamp Leramers, geb, Timangam (0.. I.) 
16 Mel 1856, agent van het ministerie van Financien, zn. 
van Louis Mari Hubert en Adolphine Wilhelmine 
Susanna 31 usque tier. [Amsterdam.] 

XI. Mr. Pieter Johan Gerhard van der Muelen, 
geb, Hardenberg 11 Feb. 1862, reenter arr. rechtbank, tr. 
Almelo 23 April 1896 Rosa Maria Salomons on, geb. 
aldaar 20 Maart 1868, dr. van God fried en Maria Rose 
A g s e r, [Haarlem,] 

Uit dit hmveUjk : 

1. God fried van der Muelen, geb. Almelo 20 Maart 
1897. 

2. Sophie Constance van der Muelen, geb. Almelo 
8 Juni 1899. 

3. Marie Rose van der Muelen, geb. Almelo 11 Mel 
1901. 

Xbis, f Johan Andre van der Muelen, geb. Zut- 
fen 5 Sept, 1822, kap. luit.-ter-zee, f Zutfen 16 Maart 1865, 
tr. aldaar 13 Sept. 1855 f Maria Susanna van der 
Muelen, geb. h. Gressink onder "Warnsveld 23 Juni 1825, 
f Arnhem 16 Jan. 1892, dr. van Mr. Will em en Fran- 
poise Adriana Warnardina Balfour of Burleigh. 

Uit dit h/wwelijlc : 

Francoise Wilhelmina van der Muelen, geb. Zut- 
fen 28 April 1859, tr. aldaar 11 Mei 1882 Hendrik Jo- 
hannes Hoogeveen, geb. Benschop 11 Maart 1842, gep. 
majoor inf., zn. van Adriaan en Johanna Maria Mon- 
nik en Tvedr. van fArendina Maria Sohuekink Kool. 
[Utrecht.] VAX DER MUELEN. 297 

AAAA. 

IXter, f Mr. Will em van der Muelen, geb. h. Hulse 
onder Gorssel 7 Aug. 1787, griffier kantongerecht te Zutfen, 
t aldaar 28 Feb. 1847, tr. Gorssel 4 Juli 1816 f Francoise 
Adriana Warnardine Balfour of Burleigh, geb. k. 
Putting aau de Maas ouder Keseel 4 Juli 1785, f Zutfen 
14 Nov. 1867, dr. van Johan Adriaau en Louise Su- 
zanne Maria de Malapert. 

(lit d<it hmvelijlc : 

Johan Adriaau, volgt X. 

X. f Johan Adriaan vanderMuelen, geb. Gorssel 3 
Dee. 1818, luit. kol. Westindisehe jagers, f 's-Gravenhage 18 
Oct. 1874, tr. Paramaribo 10 Oct. 1842 f Johanna "Wer- 
nerdina Paulina Balfour van Burleigh, geb. Brussel 
10 Oct. 1820, f 's-Gravenhage 4 Maart 1884, dr. van Pa- 
trick en Henrietta GerhardinaWilhelmina Elisa- 
beth Clianguion. 

XJit het huwelijh: 

1. Willem Ja*n van der Muelen, geb. Paramaribo 25 
Dec. 1843. 

2. Patrick Andre vanderMuelen, geb. Paramaribo 10 
Oct. 1847, gep. kap. inf., tr. 's-Gravenhage 10 April 1872 
Henrica Dumontier, geb. Paramaribo 19 Sept. 1850, dr. 
van Pranciscus Amandus Carolus en Cornelia Jo- 
hanna Kamerling. ['s-Gravenhage.] 

B. 

VllblS. f Mr. Jozef Eli as van* der Muelen, heer 
van Maarssebroek, geb. Utrecht 8 Maart 1707, raad en burg em. 
aldaar, extra-ordinaris gecommitteerde, f Utrecht 19 Feb. 
1781, fr. Jutphaas 21 Sept. 1738 f Maria de Malapert, 
geb. aldaar 19 Juli 1709, f Utrecht 19 Juli 1746, dr. van 
P i e t e r , heer van Jutphaas en Plettenberg, en Susanna 
Godin. 

VIII. f Mr. Pieter Jacob van,der Muelen, geb. Utrecht 
1 Dec. 1741, vroedscliap aldaar 1786, f Usselstein 23 April 
1796, tr. Lopik 7 Mei 1765 f Maria Martina van Pan- 
buys, geb. Utrecht 26 Aug. 1747, f Usselslein 19 Oct. 1830, 298 VAN DER MUELEN, 

dr. van Mr. Jan Hendrik, vrijheer van Vliet, lieer van 
Stockum, en Qeertruid Catharine van Westpalm. 
Uit dit hniweUjk: 

1. Willem, volgt IX BB. 

2. Carel Joseph, volgt IXbis BBB. 

BB. 

IX. f Willem van der Mueleii, geb. h. Snellenberg 
onder Benschop 8 Nov. 1773, maire, later burgem. van Vrees- 
wijk, f aldaar 9 Sept. 1834, tr. IJsselBtein 9 Sept. 1800 
f Johanna Hermina Wilhelmina Douwes, geb. Am- 
sterdam 25 Mei 1779 f Vreeswijk 27 Maart 1833, dr. van 
Jacob en Wilhelmina Elisabeth van Markel. 

Uit (Ut huivelij~k: 

1. Pieter Jacob Marius, volgt X. 

%. Jan Carel, volgt Xbis. 

3. Willem, volgt Xter. 

4. Jan, volgt Xquater. 

X. f Pieter Jacob Mariua van der Muelen, geb, 
Vreeswijk 7 Jan. 1807, wethouder en burgem. aldaar, 
f Vreeswijk 28 Nov. 1881, tr. Vianen 24 Juni 1841 f Eli s a- 
beth Hendrika Theodora Stijman, geb. Banda 15 Juni 
1821, f Vreeswijk 18 Jnli 1897, d,r, van Johannes en 
Jacoba Wilhelmina de Yries. 

(Tit dit huivelvjk : 

1. Willem van der Mueleu, geb. Vreeswijk 21 Feb. 
1843, notaris te Driebergen, tr. Millingen 27 Aug. 1885 
Wilhelmina Agenieta Jans en, geb. aldaar 19 Jan. 1846, 
dr. van Johannes en Johanna If aria Arntz. [Drie- 
bergen.] ♦ 

2. Pieter Jacob Marius van der Muelen, geb. 
Vreeswijk 18 Mei 1847, oud-gemeente ontv. aldaar, tr. Apel- 
doorn 1 Aug. 1894 Anna Maria Bennik, geb. Vreeswijk 
24 Jan. 1856, dr. van Hendrik Eeintje en Maria Oos- 
t e r 1 a a k. ['s-Grravenhage.] 

Xbis. f ^ r - Ja n Car eWau der Muelen, geb. Vreeswijk 
3 Sept. 1812, notaris te Batavia, f aldaar 7 Oct. 1843, tr. VAN DER MUELEN. 299 

(bij volmacht) Batavia-Goes 2 April 1841 f Henrietta 
Cornelia Verschoor, geb. Goes 22 Nov, 1807, f 's-Gra- 
venhage 4 Aug. 1892, dr. van Jan Hendrik, heer van 
Nisse, en Cornelia Wernerina Spijker. 

XI. Jan Carel van der Muelen, geb. Batavia 3 Dec. 
1843, cand. notaris, tr. 's-Gravenhage 20 April 1893 Mag- 
dalena Frederika Krohof, geb. aldaar 17 April 1864, 
dr. van Hendrik en Frederioa van Dehn en wed. van 
f Praneiscus Antonius Janssen. ['s-Gravenhage.] 

Uit ctit huwelijk: 

1. Jan Carel van der Muelen, geb. ' s-Gravenhage 
22 Mei 1887, 

2. Jan Hendrik Willem van der Muelen, geb. 
's-Gravenhage 26 Jan. 1895. 

Xter. f Willem van der Muelen, geb. Vreeswijk 10 
Nov. 1813,' secretaris, later wethouder van Achttienhoven, 
f aldaar 20 Aug. 1880, tr. Achttienhoven 7 Juli 1869 f Wil- 
helmina Hendrika Paulus, geb. Amsterdam 30 Sept. 
1834, f Weesp 6 Feb. 1904, dr. van Joseph Antoine 
en Petronella Hendrioa van den Hummel. 

(Jit dit hu-welijh: 

1. Willemina Hermina van der Muelen, geb. Acht- 
tienhoven 13 Jan. 1871, [Amsterdam.] 

2. Willem van der Muelen, geb. Achttienhoven 28 
April 1872. [Amsterdam.] 

Xquater. f Jan van der Muelen, geb. Vreeswijk 19 
Sept. 1816, wijnhandelaar te Weesp, f aldaar 28 Aug. 1849, 
tr. Zeist 23 Nov. 1843 f Johanna Maria Clasina van 
Bern, geb. aldaar 4 Aug. 1815, f Weesp 2 Oct. 1871, dr. 
van Frans Kicolaas en Jacoba Anna vanGoor Hin- 
lo pe n, 

Uit <Mt huiveUjk: 

Frans Kicolaas van der Muelen, geb. Weesp 17 Feb. 
1847, ond-wethouder aldaar, oud-lid prov, staten van Noord- 
Holland, tr. Weesp 29 Mei 1873 Willemina Vastwijk, 
geb. aldaar 24 Oct. 1846, dr. van Willem Jan en Geer- 
fcruida Wilhelmina van V els en. [Weesp.] 300 VAN DEB MEULEN. 

BBB. 

IXfois. *)• Dr. Oarel Josepli van der Mueleii, lieer 
van Maarssenbroek, geb. IJsselsteiu 6 Juli 1782, med. doctor 
te Utrecht, f aldaar 27 Feb. 1844, tr. Utrecht 27 April 
1807 f Maria Henrietta van der MueleB, vrouwe 
van Maarssenbroek, geb. Utrecht 14 Jnni 1785, f h. Denuen- 
burg onder Driebergen 6 Juni 1855, dr. van Mr. Jan Car el, 
heer van Maarssenbroek, en Hillegonda Susanna de 
M a 1 e p r a d e. 

X. f Jan Oarel van der Muelen, geb. Utrecht 2 Bee. 
1826, cand. notaris en kap. schutterij, f h. Broekbergen 
onder Driebergen 21 April 1871, tr. Utrecht 25 Juni 1858 
f Willi el mina Georgettta Reinhardina van Yeer- 
sen, geb. aldaar 22 Aug. 1835, f Utrecht 5 Aug. 1895. 
dr. van Cornelia Jan en Catharina Elisabeth van 
der Muelen. 

Uit d>it hmvelijk: 

1. f Mr. Oarel Joseph van der Muelen, geb. h. 
Broekbergen onder Driebergen 2 Mei 1859, buitengewoon 
subst. griffier van den landraad te Soemenap, + aldaar 30 Jan. 
1885, tr. Arnhem 16 Aug. 1883 Jkvr. Adriana Sophia 
Elisabeth van Raders, geb. Arnhem 7 Mei 1859, dr. 
van baron Jan Ernst Willem Frederik en Stephanie 
Ketjen. Zij hertr. Eudolph Christiaan Oarel van 
H a s b e 1 1. [Kainpen.] 

2. Maria Henrietta Jacoba van der Muelen, geb. 
h. Broekbergen 11 Juni 1862, tr. Utrecht 18 Mei 1883 
Sebastiaan Ignatius Oambier van Nooten, geb. h, 
de Oorsprong onder Lopik 25 Juli 1852; burgem. van 
Maarsscn, zn. van Willem Hendrik Joan en Johanna 
Andrea van der Muelen. [Maarssen.] 

3. Constantia Louisa van der Muelen, geb. li. 
Broekbergen 18 Mei 1863, tr. Utrecht 22 JSTov. 1894 Jhr. Mr. 
Pieter Anthony Johan van den Brandeler, geb. 
Dordrecht, 20 Sept. 1857, advocaat-generaal gereohtshof te 
Amsterdam, an. van Jhr. Mr. Pieter en Cornelia An- 
tonia Schorer, en wedr. van fElisabeth Louise van 
Idsinga. [Amsterdam.] 
I)y. PUDKR 

LtUi(>- NlfKliAAIlH. 

-1719. TAN DER MUBI/EN ~- NIETJWENHUI8 (NYBGAARB). 301 4. Ds. Pieter Jacob ?an der Muelen, geb. h. Broek- 
bergen 17 Aug. 1865, predikant, tr. Utrecht 18 Dec. 1890 Anna 
Adriana Petronella van Lelyveld, geb. Hoorn 14 
Mei 1863, dr. van Pierre en Adriana Petronella van 
der Sfcraaten Stokbroo. [Tubbergen.] 

5. Wilhelmina Carolina Reinhardina van der 
Muelen, geb. h. Broekbergen 21 Mei 1867. [Zeist.] 

6. Joban Oarel Elisa Tan der Muelen, geb. h. 
Broekbergen 15 Mei 1871 [Zeist.] 
OTEUWENHTJIS (NYEGAABD) 
Bomela Nieuwenhuis. 

Protestant — Kopenhagen. 

Wapen Nieuyvenbuis: Doorsneden I. in 
blaww een mlveren wassende aangezichts- 
maan, II. in rood een zilverm hms. Helm- 
teeken : een doodskop &ci face gesteld, ivaar- 
wit drie, groen gebloAerde, gouden korenaren 
oprijzen. Dekkleeden : goud en rood. Wapen Domela Kieuweahuis: Ge- 
vierendeeld I. en IV het bovenomschreTen 
wapen Nieuwenhuis; II. en III. in 
goud een fcorenschoof in natwiirlijke Ideur. 
(Bomela). Helniteeken en dekkleeden 
als bij Nieuwenhuis. Stamreeks. 

•I. f Peder Nyegaard, leefde omstreeks 1581. 
II. f Niels Nyegaard, geb. Kopenhagen omstreeks 
1625, koopman, tr. t Oathrine Susanne, dr. Tan Hans 
en Birgitte Sophusdr. BI :: ff3 
!A':JiraE 302 NIBUVENHUIS (NYEGAARD). 

Uit (Mt himelijh: 

1. Peder, volgt III. 

2. f Ds. Hans Nyegaard, wiens zoon f PederNicolai 
Nyegaard (Neugarteu) tot baron van Gartenberg werd 
verheven, 

III. f Ds. Peder Nyegaard, geb. 1666, vlootpredikant 
1694, opperpredikant te Resen en Humlun (Ribestift) 1701, 
f 10 Juli 1719, tr. 2° 27 Juli 1701 Gjertrud Lisbeth 
Jersin, geb. 10 Nov. 1680, f 8 Aug. 1716, dr. ran Jacob 
Jensen en Alhede Burchardsdr. 

IV. f Ds. Niels Nyegaard, ged. Resen 28 Nov. 1708, 
verliet de geestelijke loopbaan en werd koopnian te Kopen- 
hagen, f Ribe 1765, tr. 8 Oct. 1737 + Kristine Raakjaer. 

V. f Jacob Severin Nyegaard (later Nieuwenhuis) 
geb. Hals (Aalborgstift) 12 Nov, 1746, eerst zeekapitein, 
vestigde zich, na schipbreuk te hebben geleden nabij Ken- 
nemerland, te Alkmaar als koopman, lid der municipaliteit, 
f Alkmaar 29 Aug. 1818, tr. 1775 f Maria Geertruida 
Solioll, geb. Burtscheid Aug. 1745, f Alkmaar 11 Oct. 1810, 
dr. ran Zach arias en Catharina Pastor. 

VI. | Prof. Dr, Jacob Nieuwenhuig, geb. Alkmaar 
26 Oct. 1777, eerst predikant te Zutfen 1800, Utrecht 1803, 
prof, in de wiskunde te Deventer 1816, te Leiden in de 
philosophic 1822, f kasteel den Engh onder Vleuten 7 April 
1857, tr. 1° Zutfen 18Sept.l800 f Caroline Wilhelmine 
Ferdinandine Domela, geb. BrnnBWijk 18 Juni 1777, 
f Utrecht 16 Aug. 1810, dr. van Johan Peter en Sophia 
Wilhelmina Elisabeth Springmans; tr, 2° Utrecht 
2 Kei 1811 f Anna Margaretha Elisabeth Clasina 
van Pesch, geb. aldaar 29 Jan. 1789, f kasteel den Engh 
17 Sept. 1867, dr. van Coenraad Smits van Pesch en 
Anna Margaretha Rave e. 

Uit het eerste huwelvjjc: 

1. Ferdinand Jacobus Domela, volgt VII A. 
Uit het tweede hwwelijk: 

2. Coenraad Jacobus Nicolaas, volgt Vllbis B. 

3. Adriaan Jacobus, volgt VHter C. 
Ds. NIELS NYEGAARD. 
1708—1765. 
JACOB SEVERIN NYEGAARD (NIEUWENHUIS). 
1746--1818. NIEUWENBUIS (NYEGAAftD). 303 

A. 

Domela Wieuwenhuis. 

VII, f Prof, Br. theol. Ferdinand Jacobus Domela 
Nieuwenhuis, geb. Utrecht 3 Mei 1808, predikant te 
Monnikendam 1834, te Utrecht 1837, prof, in de godgeleerd- 
heid te Amsterdam 1845, f h. Bande onder Diepenveen 28 
April 1869, tr. 1° Amsterdam 18 Juni 1834 f Henriette 
Frances Berry, geb. h. Alphington bij Exeter (Devonshire) 
8 Mei 1810, f Amsterdam 7 Mei 1857, dr, van William 
en Henriette Adamina Ravee. 

XJit ddt huweUjh: 

1. Jacob, volgt VIII. 

2. Johannes Marinua Domela Nieuwenliuig. geb, 
Utrecht 3 Juni 1844, oud-hoofdcommies-opperboekhouder aan 
het Grootboek der Nederl. Rationale Schuld, [Amsterdam.] 

3. Ferdinand, volgt VHIbis, 

4. Henrietta Frances Domela Nieuwenhuis, geb. 
Amsterdam 6 Feb. 1848. [Amsterdam.] 

5. Dr. Phil. Adriaan Jacob Domela Nieuwenhuis,, 
geb. Amsterdam 27 Maart 1850, tr. Erfurt 7 Juni 1876 Ulrika 
Dorothea Amalia Weissenborn, geb. aldaar 10 Oct. 
1852, dr. van Prof. Johann Christian Hermann en 
Em i lie Wagner. [Miinehen.] 

VuX Prof, Mr. Jacob Domela Nieuwenhuis, geb. 
Monnikendam 19 Feb. 1836, lid prov. staten van N.-Holl. 
1877, oud-hoogleeraar in het strafrecht te Groningen 1884, 
redactenr van het Tijdschrift voor Strafrecht, tr. Woerden 20 
Aug. 1863 Elisabeth Eolandus Hagedoorn, geb. Coe- 
vorden 22 Jnli 1842, dr. van Jan Derk en Petronella 
de Brauw. ['s-Gravenhage.] 

Uit dUt huiveUjk: 

1. Ferdinand Jacobus, volgt IX. 

2. Mariane Petronella Domela Kieuwenhuis, 
geb. Amsterdam 4 Juli 1867, tr. Groningen 17 Sept. 1888 
Dr. Charles Emil Krafft, geb. te Aigle (Waadtland) 7 
Feb. 1863, med. doctor en direoteur der oplei dings school 
voor ziekenverpleegsters „La Source" te Lausanne, zn, van 
Dr. pharm. Henri en Laura Verrey. [Lausanne.] 304 NIEUWENHUIS (NYEGAAUD.) 

3. Jan Derk, volgt IXbis« 

IX. Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenliuis, 
geb, Amsterdam 16 Juli 1864, waarn. consul-generaal te 
Bangkok 1890 — ? 92, diplomatiek vertegenwoordiger en con- 
sul-generaal te Pretoria 1895, buitengewoon gezant en ge- 
volmachtigd minister te Si am 1904, tr. Zurich 25 April 
1889 Clara von Bordorf, geb. aldaar 13 Juni 1862, 
dr. van Salomo en Johanna Maria Catharina Krafft. 
[Siam.] 

Hit clit hwwelijk: 

1 Elisabeth Maria Mathilda Domela Nieuwen- 
huis, geb. Bankok 3 April 1892. 

2. Johannes Marinus Domela Nieuwenhuis, geb. 
's-Gravenhage 22 Aug. 1894. 

3. Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenlmis, 
geb. Groningen 7 April 1903. 

IXbis. Ds. Jan Derk Domela Nieuwenhuis, geb. 
Amsterdam 25 Juli 1870, achtereenvolgens predikant te 
Oostende, Odijk en Gent (Belgie) tr. Groningen 31 Juni 1893 
Andrea Elisabeth Hermina Sypkens, geb. Elburg 
14 Juli 1870, dr. yan Ds. Willem en Willemina Elisa- 
beth Hoefhamer. [Gent.] 

Uit dit JvwweWjki 

1. Onko Jalmar Tjardo Nyegaard Domela Nieu- 
wenhuis, geb. Edinburg 15 April 1894. 

2. Sypko Hayo Edzard Nyegaard Domela Nieu- 
wenhuis, geb. Edinburgh, 15 April 1894. 

3. Jacob Ferdinand Sypko Nyegaard Domela 
Nieuwenhuis, geb. Odijk 4 Feb. 1900. 

VTIIblS. Ds. Ferdinand Domela Nieuwenliuis, 
geb. Amsterdam 31 Deo. 1846, predikant te Harlingen 1870, 
Beverwijk 1871, 's-Gravenhage 1875, legde zijne bediening 
neder 1879, stichter der Sociaal-Democratische party, lid 2e 
Kamer 18S8 — '91, leider der Vrije Soclalistsn, tr. 1° Amster- 
dam 24 Maart 1870 f Johanna Lulofs, geb. aldaar 1 
April 1847, f Beverwijk 26 Maart 1872, dr. van Jan Doeke 
en Elisabeth Taak'sj tr. 2° Beverwijk 29 Oct. 1874 f Jo- 
lianna A d r i a n a Ve r h a g e n , geb. Beverwijk 1 1 Feb. 1842, 
Prof. Dr. theol. jacoi; mki wknhi'i 
1777- -1857. 
IVof. Ilr. th.M.l. 

KKItUlNANI) .1 ATOM'S IMIVKI.A XI HI' IV KN Hi: IS. 

180N — iSlii*. NIEUWENHTJ1S (NYEGAAED). 305 

f ? s-Gravenhage 1 Aug. 1877 , dr. van Petrus en Jo- 
hanna Schuyte maker; tr. 3° 's-Gravenhage 21 April 1880 
f Johanna Frederika Schingen Hagen, geb. Bever- 
wijk 14 Sept. 1844, f 's-Gravenhage 27 Feb. 1884. dr. van 
Isaak en Janna Sohuy te maker ; tr. 4° Harlingen 27 
Mei 1891 Egberta Johanna Godthelp, geb. Harlingen 
2 Aug. 1863, wed. f George Johan Feith en dr. van Eg- 
bert en Blsien Smidt. 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Ferdinand Jacobus, volgt IX. 

2. Theodoor, volgt IXbis. 
Uit het tweede huwelijk: 

3. Johanna Domela Nieuwenhuis, geb. Beverwijk 
23 Sept. 1875. 

4. f Louisa Dotnela Nieuwenhuis, geb. 's-Graven- 
hage 7 Juli 1877, f Repelen (Rijnprov.) 6 Dec. 1902, tr. Am- 
sterdam 21 Dec. 1898 Dr. hum. et lit. Albert Kolkman, 
geh. Hoorn 30 Jan. 1865, leeraar H. B. S. te Amsterdam, zn. 
van Dirk en Albertha Catharina Wesselink. Hij 
hertr. Ike Maria Duinker. [Amsterdam.] 

Uit het vierde huwel/ijh : 

5. Caesar Domela Kieuwenhuis, geb. Amsterdam 
15 Jan. 1900. 

IX. Ferdinand Jacobus Domela Kieuwenhuis, 
geb. Harlingen 12 Feb. 1871, ing. te Perth (Australia) tr. 
aldaar 22 Mei 1893 Fmilie Kettle, geb. Perth 9 Mei 
1865. [Perth.] 

Uit dull huwelijk: 

Emilie Johanna Domela Kieuwenhuis, geb. Perth 
28 Maart 1894. 

IXbis. Dr. Theodoor Domela Kieuwenhuis, geb. 
Beverwijk 17 Maart 1872, arts te Tunis, tr. aldaar 15 Juli 
1902 Alice Bert he Rose Le Roy, geb. Marnia (dep. 
Oran) 18 Jan. 1883, dr. van Fernand Joseph Alphee 
en Mathilde Plat. [Tunis.] 

Uit (lit huwelijk : 

l.MadeleineYvonneAliceDomela Kieuwenhuis, 
geb. Tunis 14 Juli 1903. 

is, 11. £0 306 .mieitwenhuis (nyegaaud). 

2 . Rene Theodoor Ferdinand Domela Nieuwen- 
liuis, gob. Tunis 8 Feb. 1908. 

VllfoiS. f Mr. CoenraadJacobus Nicolaas Xieuwen- 
huis, geb. Utrecht 5 Sept. 1813, advocaat te Amsterdam, 
kantonreehter te Woerden, ra ad sheer gerechtghof te Utrecht, 
tr. Frederikskilde 20 Juni 1840 f luguste Nyegaard 
(achterkleindochter van Niels Nyegaard genoemd onder IV.) 
geb. Frederikskilde 26 Sept. 1818, f Utrecht 3 Dec. 1879, 
dr. van Paul Nicolai en Cathrine Elisabeth Ross. 

Uit dAi huivelij'k : 

1. Peder Nicolai, volgt VIII. 

2. + Anna Margaret li a Elisabeth Clasina Nieu- 
wenhuis, geb. Amsterdam 14 Jan. 1844, f Nieuvversluis 
7 Feb. 1890, tr. Utrecht 20 Nov. 1870 Francis Henri 
van den Oudendijk Pie terse, geb. 's-Hertogenboscli 
10 Juli 1843, gep. kol. der inf., voorzitter voogdijraad), zn. 
van Johannes Mar inns en Anna Bernard a Berry. 
Hij herfcr. Utrecht 16 April 1891 Catharina Elisabeth 
Nieuwenliuis, zuster zijner eerste vrouw. [Utrecht.] 

3. Ferdinand Jacobus, volgt VHIbiS, 

4. Catharina Elisabeth Nieuwenhuis, geb, Woer- 
den 15 Dec. 1851, tr. Utrecht 16 April 1891 Francis Henri 
van den Oudendijk Pieterse, voornoemd. [Utrecht. 

5. Mr. Ooenraad August Ni euwenhuis, geb, Woer- 
den 5 Nov. 1857, advocaat te Amsterdam, tr. Utrecht 5 Nov. 
1891 Adrienne Jacob a Susanne Madeleine Nieu- 
wenhuis, geb. Parijs 7 Jan. 1859, dr. van Mr. Adriaan 
Jacob en Madeleine Susanne Pillet. [Amsterdam.] 

6. Jacob Dionys, volgt Vlllter. 

VIII* Peder Nieolai Nieu wen huis, geb. Amster- 
dam 13 Oct, 1842, generaal der art. in Deenschen dienst, tr. 
Brahe-Trolleborg (eil. Funen) 21 Sept. 1866 Louise Bagger, 
geb. Vissenbjerg 16 Nov. 1847, dr. van Ds. Frederik 
Villi elm en Mariane Louiye Tofte. [Kopenhagen.] 
Uit d it huwelijk 4 kinderen, welke, als zijnde Deensche onder- 
danen, hier niet vermeld worden. 
PROF. Mr. JACOB DOMELA NIEUWENHUIS. 

1836. 
Ml*. 00"ENRAAI) JACOBUS 
1813- N 100 LA AS KIEUWKNHl'IS 
-1881. NIEUWENHUIS (NYEGAABD). 307 

VlllbiS. Ferdinand Jacobus Xieuwenhuys, geb, 
TVoerden 9 Aug. 1848, oud-ass. P r °f* in de bouwkunst te 
Delft, direeteur der Gemeentewerken te Utrecht, tr. Straats- 
burg 14 Juni 1877 Josephine Philippine Janitsoh, 
geb. Mainz 16 Oct. 1854, dr. van Eduard en Magdalena 
Leo. [Utrecht.] 

XJit dit MnveUjk: 

1. Magdalena Maria Nieuwenhuis, geb. Utrecht, 
2 April 1878. 

2. Francis Goenraad Nieuwenhuis, geb. Utrecht 
28 Mei 1880, dir. gasfabriek te Oisterwijk. [Oisterwijk.] 

3. Elisabeth FranciscaNieuw en hu is, geb. Utrecht 
5 Mei 1882. 

4. Sidonia Augusta Nieuwenhuis, geb. Utrecht 20 
Juli 1886. 

5. Antonia Josephina NieuwenhuiSj geb. Utrecht 
15 Mei 1893. 

VTIIter. Jacobus Dionys Nieuwenhuis, geb. Utrecht 
11 Juli I860, fabrieksdirecteur, tr. aldaar 13 Juni 1883 Cor- 
nelia Gijsberta Grondijs, geb, Utrecht 23 Aug. 1862, 
dr. van Johannes Gijsbertus en Geertrnij van Balle- 
goyen. [Heerenveen.] 

XJit dit hutvelijk: 

1. Augusta Geertruida Johanna Frederika Nieu- 
wenhuis, geb. Sneek 19 Jan. 1885, tr. Utrecht 7 Feb. 
1907 Leonardus Jacobus Teepe, geb. aldaar 1 Feb. 
1877, stations chef, zn. van Leonardus en Jacob a Zieren- 
donk [Soesterberg.] 

2. Geertrui Cornelia Nieuwenkuis, geb. Sneek 5 Mei 
1886, tr. Utrecht 6 Feb. 1908 Jan Nicolaas Jacobus van 
Amstel, geb. "Warnsveld 11 Juli 1884, journalist, zn. van 
Jacobus en Alida Cornelia S chip per s. [Utrecht.] 

a 

VHter, f Mr- Adriaan Jacob Xieuwenhuis, gel), 
De venter 15 Nov. 1820, f Utrecht 11 Maart 1880, tr. Parijs 
5 Oct. 1854 f SuzanneMadelaine Pillet, geb. St. Pierre 
l'Eglise 29 Nov. 1832, f Parijs 11 Juni 1872. 308 3UEUWENHU1S (NYtfGAAKD). NOLTHEN1TJS. Hit dit huivelijk: 

1. Adriaan Jacob volgt VIII, 

2. Adrienne Jacqueline Susanne Madeleine, 
Xieuwenhuis, geb, Parijs 7 Jan. 1859, tr. Utrecht 5 Nov. 1891 
Mr, Coenraad August Nieuwenliuig, geb. \Yoerden 
5 Nov. 1857, advocaat te Amsterdam, zn. van Mr. Coen- 
raadJacobusNicolaasenAugustaXijegaard. ['s-Gra- 
venhage.] 

VIII. Adriaan Jacob Xieu w enhui s , geb. Parijs 23 
Juli 1855, tr. "Utrecht 19 Feb. 1874 Maria Elisabeth van 
Welseu, geb. Amsterdam 5 Maart 1853, dr. van Jacobus 
en Maria Z irk zee. ["Leiden.] 

Vit dit huwelijk : 

1 . Maria Madeleine Xieuwenliuis, geb. Utrecht 28 
Nov. 1874. 

2, Adrienne Jacqueline Nieuwenhuia, geb. Am- 
sterdam 15 Juni 1876. ItfOIiTHEOTTJS. 
Tutein Nolthenius. 

Protestant. — Muhlheim a d. Roer. 

Wapen : Gevierendeeld ; J. in groen een 
Neptunus met mjn drietand in de rechter- 
hcvnd, gemten op een dolphijn zwemmende 
op een water, alles in natuurlijke Jcl&ur ; 
II. in goud twee dolphijnen in natuurlijke 
kleur t boven elkander geplaatst; III. in zilver 
zes liggende zwarte blokjes 3, 2 en 1; IV. 
in blauw %es gouden steren 3, 2 en 1. 
Helmteeken : een uitkomende zilveren mvaa n. 
Bekkleeden : goud en groen. S child ho uders : 

twee rood-getongde omziende bruine lee-uwen. Wapenspreuk : Vo- 

lu) it ate pot est as . 

Stamreeks. 

I. f Ds. Hendrik Nolthen, predikant te Muhlheim a/d 
Koe.r, f 30 April 1580, tr. f Oatharina X. N v f Muhl- 
heim 7 Sept, 1586. 
NOLTHENirS. 309 

II. f Ds. Jurriaan Nolthenius, predikant, + Brielle 
11 Feb. 1590, tr. Alkmaar 28 Oct. 1576 + Geertje 
Gerrits, geb. aldaar, f Bommenede 26 Oct, 1607, dr. Tan 
G er rit Gerr its. 

III. f Ds. HendrikNoltlienius, geb. Medemblik 30 Dec. 
15S0, predicant te Bommenede, f aldaar 18 Ma&rt 1631, tr, 
Kampen 1 Dec. 1604 f Burgje Cornelia dr. , f Brielle 
28 Jan. 1653. 

IV. f Ds. GeorgiusNolthenius, geb. Bommenede 10 Jan. 
1613, predikant te Dreischor, + aldaar 18 Oct. 1654, tr. 1 
Dordrecht 24 Aug. 1636 f Maria van Wesel, geb. 1611 
f 20 Feb. 1645, dr. van Pieter en Elisabeth van der 
Laan. 

V. f Pieter Nolthenius, geb. Bommenede 10 Mei 1642, 
koopman in granen en pondgaarder te Dordrecht, f aldaar 
voor 1695, tr. Dordrecht 23 Dec. 1670 f Elisabeth van 
Wesel, geb. aldaar, f Dordrecht na 1695, dr. van Rochus 
en Margrieta de Vries. Zij hertr. f Pieter van Son. 

VI. f WilhemNolthenius, gezegd van Bleij enburgh, 
geb. Dordrecht 17 Jan. 1675, kerkmeester Eilandskerk te 
te Amsterdam 1711—13, f Maarssen 14 Feb. 1757, tr. Leiden 
5 Feb. 1697 f Catharina deWitt, geb. Rotterdam 2 April 
1674, f Amsterdam 3 JSTov. 1714, dr. van Jeronimus en 
Maria Baelde. 

VII. f Balthasar Nolthenius, geb. Amsterdam 26 
April 1701, kap. burgerwacht, regent dolhuis 1748 — 55, f Am- 
sterdam 22 Feb. 1755, tr. 18 April 1725 fJohannaBoel, 
geb. 9 Juli 1697, f 28 Mei 1768, dr. van Hendrik en 
Cornelia G eus. 

TJit (Lit huwelijk : 

1. Willem Hendrik, volgt VIII A. 

2. Daniel, volgt VHIbis B. 

3. Jeronimus, volgt Vlllter C. 

A. 

VIII. f Willem HendrikNoltlieniuB, geb. Amsterdam 
19 Maart 1726, opperboekhouder O.-I. Comp., Leproosmeester 
1748 — 70, kerkmeester der Eilandskerk 1770 — 79, der Wester- 310 NOLTHENIi r S. 

kerk 1779 — 96, f Amsterdam 12 Dec. 1796, tr. als wedr. van 
f Sara van der Grift, 2° Amsterdam 25 April 1774 
f Suzanna Clasina Arntzenius, ged. Gouda 12 Jan. 
1738, f Amsterdam 16 Juli 1787, dr. van Mr. Otto en 
A d r i a n a P e t r o n e 1 1 a Monok. 

IX. f WillemHendrikNolthenius, geb. Amsterdam 
11 April 1776, f aldnar 16 Nov. 1827, tr. Kopenhagen 5 
Sept. 1804 f Julie Tutein, geb. aldaar 19 Maart 1783, 
zij verkreeg bij K. B. d. d. 27 Juni 1856 voor zich en hare 
nakomelingen vergunning den naam Tutein voor dien van 
Nolthenius te voegen, f Apeldoorn 3 Maart 1865, dr. van 
Pieter en Pauline Louise Tutein. 

[Tit dit hmvelijk 

1. Guli an, volgt X AA. 

2. Pieter Mar i us, volgt XbisAAA. 

3. Julius Hendrik, volgt Xter AAAA. 

Tutein Wolthenius. 
AA. 

X. f Grulian Tutein Noltlienius geb. Amsterdam 
27 Juni 1807, koopman aldaar, f Amsterdam 31 Maart 1848, 
tr. Amsterdam 1 5 JSTov. 1836 f Anna Maria Emilia 
Martini Buys, geb. aldaar 28 Oct. 1806, f Zeist 17 Aug. 
1875, dr. van Mr. Paulus Hubert en Geertruid Jo- 
hanna Antonia Striek van Linschoten, vrouwe van 
Loenersloot, Oucoop en ter Aa. 

(Tit <lit hmvelijk : 

f Pauline Geertruida Tutein Nolthenius, geb. Am- 
sterdam 21 Dec. 1845, f aldaar 23 PeK 1905, tr. Amsterdam 18 
Mei 1866 Willem Hovy, geb. Beverwijk 17 Juli 1840, direc- 
teur bierbrouwerij „De Gekroonde Valk", lid der le Kamer, zn. 
van Hendrik en Elisabeth van Vollenhoven. Hij 
liertr. Mecliteld Esser. [Zeist en Amsterdam.] 

AAA. 

Xbis. f Mr. Dr. Pieter Marine Tutein Noltheniua, 
geb. Amsterdam 16 Juli 1814, med. doctor, daarna ad- 
vocaat, kantonrechter te Amsterdam, burgem. van Pur- NOLTHENIUS. 311 

merend 1850—55, Haarlem 1858—59, Apeldoorn 1864—72, 
lid 2e Kamer, f Zutfen 31 Aug. 1896, tr. 1° Amsterdam 
22 Aug. 1850 f Johanna Koopm ans, geb. aldaar 8 Maart 
1827, f Purnierend 9 Feb. 1855, dr. van Klaas en Antje 
Van der; tr. 2° Deventer 12 Mei 1859 t Jeanne F et- 
ui en ger, geb. aldaar 14 Juni 1829, f Apeldeorn 20 Mei 
1905, dr. van Abraham Got fried Pleter en Pauline 
V i s a e r. 

Uit het eerste hwwelijk: 

1. Rudolph Peter Johann, volgt XI. 
Uit het tweede hwwelijk : 

2. Gulian Eduard Hugo, volgt Xlfois. 

3. Henri Paul Jules, volgt Xlter. 

XI. Rudolph Peter Joliann Tutein Nolthenius, 
geb. h. Koppelrust onder Abcoude 6 Juni 1851, civ. ingenieur, 
hoofdingenieur-tit. van 's Rijks Wateretaat, bankier, lid der 
firma H. Oyens en Zonen, tr, Amsterdam 2 Dec. 1880 
Alieda Maria Tutein Nolthenius geb. aldaar 6 Feb. 
1855, later te noemen. [Amsterdam.] 
Uit (lit hiiwelijlc: 
. 1. Paul Tutein Nolthenius geb. 's-Hertogenbosch 
18 Feb. 1884, Bachelor of science te New-York. [New-York.] 

2. Elisabeth Maria Tutein Nolthenius., geb. 
; s-Hertogenbosch 10 Jul! 1886. 

3. Arthur Brown Tutein Nolthenius, geb. 's-Her- 
togenbosch 12 Oct. 1891, hij verkreeg bij K. B. dd. 29 Sept. 
1900 vergunning den naam Brown voordenzijne te voegen. 

Xlfois. Gulian Eduard Hugo Tutein Nolthenius, 
geb. Haarlem 9 Maart 1860, opperhontvester der Koningin, 
tr. Deventer 24 Juli 1884 Geertruid Albertina Johanna 
van Marie, geb. aldaar 4 Juni 1860, dr. van Hen drik Ru- 
dolf en Henrica Judith Werndly. [Apeldoorn.] 

Uit dit TtuwelijJc; 

1. Pieter Marina Tutein Nolthenius, geb. h. Het 
Schol bij Deventer 27 Juli 1885, boschbouwkundige. 

2. Hendrik Rupolph Tutein Nolthenius, geb. 
Wageningen 9 Maart 1888. 

Xlter. Henri Paul Jules Tutein Nolthenius, geb. 312 NOLTHENIUS. 

Deveuter 9 Maart 1861, burgem, van Apeldoorn, jagermeester 
op bet Loo, tr. 's-G-rayenhage 25 April 1889 Jkvr. Pet ro- 
ne 1 1 a Adriana van II a e f t e n , geb. Amsterdam 28 April 
1868 ; dr. van Jhr. Adriaan Constant en Johanna 
B o u d o w i n a Boot. [Apeldoorn.] 
Uit dit huivelijk : 

1. Jeanne T n t e i n N o 1 t li e n i u a, geb. Vlissmgen 17 
Sept. 1890. 

2. Adriaan Constant Tutein T^olthenius, geb. 
Ylissingen 16* Sept. 1892. 

3 . Gteertruida Maria O d i 1 i a Tutein Nolthenius, 
gel), Ylissingen. 10 Jan. 1896. 

4. (r u 1 i a n Bduard Hugo Tutein NolfcheniuSj geb. 
Apeldoorn 21 Feb. 1904. 

5. Henri ette Pauline Julie Tutein Noitheuius 
geb. Apeldoorn 19 Maart 1908. 

AAAA. 

Xtor. f Julius Hendrik Tutein Nolthenius, geb. 
Amsterdam 30 Maart 1824, koopman aldaar, lid de firma 
Tutein Nolthenius en de Haan in effect en, f Amsterdam 6 Mei 
1889, tr. Amsterdam 16 Aug. 1849 f Elisabeth Maria 
We y mar, geb. aldaar 23 Aug. 1825, f h. Heyenoord 
onder Arnhem 19 Aug. 1902, dr. van Johannes J a c o b u s 
en A 1 i e d a Maria Wolterbee k. 

Uit dit huwclijJc : 

1 . Claude Robert Jacques, volgt XI. 

2. Julia Elisabeth Tutein Noltlieuius, geb. Am- 
sterdam 22 Sept. 1853, tr. aldaar 28 Sept. 1876 f Robert 
Daniel Crommelin, geb. h. Houtrust bij Haarlem 20 
Juli 1841, lnit. ter zee le kh, lid der firma Tutein Nolthe- 
nius en de Haan, f 's-G-ravenhage 4 April 1907, zn, van 
Gulian Cornelia en Louise Smissaert. [reizend.] 

3. A 1 i e d a M a r i a T u t e i n N o 1 1 h e u i u s , geb. Amsterdam 
6 Feb. 1855, tr. aldaar 2 Dec, 1880 haren neef Rudolph 
Fieter Johann Tutein lS T ol theni us , voornoemd. [Am- 
sterdam.] 

4. Jan Rudolph, volgt Xlbis. XOLTHEXIUS. 313 

5. Catharina Augusta Tuteiu Nolthenius, geb, 
Amsterdam 9 April 1861, tr. Bloemendaal 12 Nov. 1891 
Menso Kamerlingh Onnes, geb. Brussel 25 Feb. I860, 
kunstschilder, zn, van Harm en Anna Gerdina Goers. 
[Leiden.] 

6. Hugo lutein Nolthenius, geb. Amsterdam 2 Aug. 
1863, mededirecteur van de Ned. Fransche Oliefabrieken Calve 
te Delft. [Delft.] 

7. Cornelia Augusta lutein Noltheni us , geb. Am- 
sterdam 10 Juli 1865. [Katwijk a/Zee.] 

8. Johannes Jacobus Tutein Nolthenius, gel). 
Amsterdam 29 Maart 1869, directeur der Belllcourt Land 
Company en Brookchester Land Company. [New- York.] 

XI. Claude Robert Jacques Tutein Nolthenius, 
geb. Amsterdam 5 Nov. 1851, tr. De venter 4 Juni 1889 
Jeanne Wilhelmina Baudouine Sophie Wilbren- 
ninck, geb. Zwolle 25 Juni 1854, dr. van Boudewijn 
Elias en Walradina Sophia Louisa Brown. [VGra- 
venhage.] 

Uit (tit huwelijk: 

1. Willem Robert Tutein Nolthenius, geb. 's-Gra- 
venhage 8 Oct. 1893. 

2. Henri Bo ud e w ij n T u t ein Nolt h e ni u s , geb. 's-Gra- 
venhage 12 Sept. 1895* 

Xlbis. Dr, Jan Rudolph Tutein Nolthenius, geb. 
Amsterdam 25 Nov. 1857, mededirecteur der Ned. Franache 
Oliefabrieken Calve te Delft, tr. Amsterdam 20 Sept. 1883 
Maria Cordes, geb. aldaar 19 April 1859, dr. van Dirk 
en Maria Augusta Sebastian. [Yrijenban.] 

Uit dit hiiwelijlt: 

1. Julius Hendrik Tutein Noltenius, geb. Delft 5 
Aug. 1884, techniach beambte fabrielcen Calve. [Delft.] 

2. Maria Augusta Tutein Nolthenius, geb. Delft 
4 Sept. 1888, tr. Vrijenban 2V Mei 1909 Jan Jacob van 
Wulfften Palthe, geb. Almelo 8 April 1883, procuratie- 
houder der chemische wasscherij en ververij voorheen Gebroe- 
ders Palthe,, zn. van Arnold Albert Will em en Maria 
Aurelia Engberts. [Almelo.] 314 NOLTHENIUS. 

3. Elisabeth Maria Tutein Xolthenius, geb. Delft 
15 Nov. 1890. 

4. Dirk Tutein Nolthenius, geb. Delft 15 Sept. 1893. 

5. Ada Tutein Nolthenius, geb. Delft 8 Ang. 1901. 

B. 

"VTIIbis. fDaniel Noltheni us, geb. Amsterdam 25 Dec. 
1736, koopinan, regent Leprozenhuis 1772 — 82, f Amsterdam 
5 Juni 1782, tr*. aldaar 19 Jaiii 1763 + Martina Frederica 
de Wilde, geb. Amsterdam 9 Nov. 1742, f Naarden 5 Mei 
1828, dr. van Martinus en Frederica Augusta van 
San den. 

IX. f Daniel Nolthenius, geb. Amsterdam 30 Oct. 

1779, t aldaar 28 Not. 1811, tr. Amsterdam 18 Mei 1805 
f Maria There si a Jacobina Mertens, geb. Keulen in 

1780, f Amsterdam 6 Feb. 1832, dr. van Wilhelmus en 
Sebillla Br e nigs. 

X. f Daniel Martinus Nolthenius, geb. Abcoude 
17 Aug. 1806, f Bussum 9 Sept. 1885, tr. als wedr, van 
f Maria Mekking, 2° Amsterdam 2 Juli 1834 f Anna 
Elisabeth Teysenrooth, geb. aldaar 26 Jan. 1807, 
f Amsterdam 30 Nov. 1876, dr. van Ernst Frederik en 
Anna Fokken. 

Vit ttit hmvelijk: 

1. Anna Elizabeth Martina Noltheni us, geb, Am- 
sterdam 19 Oct. 1838. [Bussum.] 

2. Willem Joseph Alexander Nolthenius, geb. 
Amsterdam 16 Aug. 1840, gep. kap.-ter-zee. [Bussum.] 

3. Maria Theresia Victoria Nolthenius, geb. Am- 
sterdam 26 Aug, 1842. [Bussum.] 

4. Bertha Ernestina Sebilla Nolthenius, geb. 
Amsterdam 9 Oct. 1844, tr, Naarden 7 Aug. 1878 f Joseph 
Hubert Cramer, geb. Wageningen 29 Feb. 1844, toon- 
kunstenaar, f Bad Elster 31 Aug. 1899, zn. van Jan A n- 
dries en Josephine Neujean. [Bussum.] 

5. Hugo Frederik Johan, volgt XI. 

6. Arthur Gustaaf Daniel, volgt Xlbis. 

XI. Hugo Frederik J oh an Nolthenius, geb. Am- NOLTHENIUS. 315 

sterdam 20 Dec. 1848, leeraar gymnasium te Utrecht, tr. 
de Bilt 16 Juli 1883 Judith Engelberfca Adolpliine 
Mertens, geb. Amsterdam 5 Nov. 1855, dr. van Johann 
Martin en Maria Elizabeth Rust. [Utrecht.] 
Uit Hit hu'ivelijk: 

1. Anna Maria Elisabeth Nolthenius, geb. de Bilt 
8 Mei 1884, pianiste. [Utrecht.] 

2. Frieda Hilde Bertha Nolthenius, geb. Utrecht 
23 Nov. 1886, jnr. doct. [Utrecht.] 

2. Bertha D a n i e 1 a I s o 1 d a Nolthenius, geb. h. 
Felicitas 1 Nov. 1889, leerling aan het conservatorium voor 
muziek. [Amsterdam.] 

4 Hugo Balder Sigo Nolthenius, geb. h. Felicitas 
13 April 1892, student. [Utrecht.] 

Xlbis. Arthur Grustaaf Daniel Nolthenius, geb. 
Amsterdam 15 Nov. 1852, oud-luit.-ter-zee, agent 's Rijks- 
verzekeringsbank, tr. 1° Amsterdam 22 Mei 1886 Annette 
Catharine le Yino, geb. aldaar 2 Nov. 1850, dr. van 
Louis en Arendina van Abeleven; (dit hnwelijk werd 
echtscheiding ontbonden) ; tr. 2° Hilversum 27 Feb. 1890 
Keiniera Alexandrina Susanna barones van H a r- 
denbroek, geb. Kleef 3 Jan. 1861, dr. van Johan A dolph 
en Beintje Keller. [Zutfen.] 

Uit het eerste hwwelijk ; 

Arthur Will em Hugo Grijsbertus Nolthenius, 
geb. Utrecht 21 April 1887, student aan de Academie van 
Beeldende Kuneten. [Amsterdam.] 

c. 

Vlllter. f Mr. JeTonimus Nolthenius, geb. Am- 
sterdam 19 Dec. 1738, advocaat en notaris, schout en secre- 
taris van Ouderkerk a/d Amstel, regent Nieuwe Zijds Huis- 
zittenhuis 1772—96, f Amsterdam 22 Dec. 1796, tr. aldaar 
7 Feb. 1763 f Johanna Maria van der Meulen, 
geb. Amsterdam 7 Feb. 1738, f Amsterdam 26 Juli 1787, 
dr. van Dirk en Johanna Maria Schelte. 

IX. f Mr. Balthazar Nolthenius, geb. Amsterdam 
19 Nov. 1763, notaris aldaar, secretaris van Ouderkerk 316 NOLTHENIUS. 

a/d Amstel, f Amsterdam 31 Juli 1830, tr. aldaar 17 Nov. 1794 
f G-eertruy Oatharina Hoogeveen, geb. Utrecht 8 
April 1769, f h. Presikhave onder Arnliem 11 Nov. 1839, 
dr. van Cornells en Hendrina Johanna Sanderson. 
Hit ddt kwweUjk .■ 

1. Balthazar, volgt X CC. 

2. Johannes Jacobus, volgt Xbis CCC. 

CC. 

X. f Balthazar Nolthenius, geb. Amsterdam 6 April 
1803, f aldaar 3 Oct, 1861, tr. Xaarssen 2 Oct. 1829 fLu- 
crefcia Wilhelmina van Kerchem, geb. Amsterdam 6 
Jan. 1802, f Maarssen 8 Juni 1884, dr. van Cornelia en 
W i 1 h e 1 m i n a Luoretia B 1 o y a van Trealong. 

Uit cUt hAiwelijk: 

1. Petronella Ottolina Nolthenius, geb. Amsterdam 
13 Jan. 1839. [Amsterdam/; 

2. Clara Petronella Nolthenius, geb. Amsterdam 
20 Oct, 1840. [Amsterdam. - ] 

CCC. 

Xbis. f Johannes Jacobus Nolthenius, geb. Am- 
sterdam 7 Aug. 1804, f Arnhem 26 Dec. 1878, tr. Amsterdam 
7 Aug. 1824 f Elisabeth Catharina Gasman, geb. al- 
daar 8 Oct. 1799, f Arnhem 29 Oct. 1864, dr. van Will em 
en jolianna Bakker. 

Uit clit huwelijk: 

1. Balthazar Cathar inus, -volgt XI. 

2. f Johannes Jacobus Nolthenius, geb. Amster- 
ram 3 Oct. 1832, f 's-Gravenhage & Maart 1908, tr. 1° Rheden 
5 Mei 1866 f Wilhelmine Adolphine Schill, geb. Ba- 
tavia 5 Mei 1842, t a. b. S. S. Alphee bij Aden 9 Juni 1866, dr. 
van Mr. Pieter Adolf en Cornelia Margaretha Wil- 
helmine Kolff; tr. 2° Maarssen 12 April 1883 Jannette 
Jacoba Meijer, geb. Medernblik 14 Juli 1847, dr. van 
Lucas en Adriana Maria Wolters. ['s-Gravenhage.] 

3. Mari J oh an Henri, volgt Xlbis. 

4. Willem Hendrik, volgt Xlter. 

5. Adriaan Wilhelm, volgt Xlquater. NOLTHENIUS. 317 

XI. f Balthazar Catarinus NoltheniuB, geb. Aui- 
Bterdam 8 Oct. 1837, Oost-Ind. ambtenaar, f Batavia 11 Mei 
1878, tr. Delft 16 Feb. 1859 f Maria Catharina Cor- 
nelia Swaying, geb. Zaandam 18 Nov. 1830, f Haarlem 
31 Maart 1902,, dr. van Antlionie Johannes en Hester 
d e Quack. 

Uit dit huwelijk : 

1. Jacobus Antlionie J diamines, volgt XII. 

2. Hendrik Johannes, volgt XHfois. 

XII. Jacobus Anthonie Johannes Xoltlienius.. 
geb. Probolinggo 26 Maart 1860, hoofdinspecteur van politie, tr. 
Haarlem 4 Mei 1893 Maria Sojihia Schreuder, geb. 
Haarlem 9 Jan. 1870, dr. van Conrad Hermann en 
Belia Adriana G-eertruida van de Poll. [Haarlem.] 

Uit dit huwelijk: 

Belia Maria Oonradina Nolthenius, geb. Haarlem 
11 Sept. 1896. 

XllbiS. Hendrik Johaanes Nolthenius, geb. Pro- 
bolinggo 7 Juni 1863, boekhandelaar en ui^gever, tr. Am- 
sterdam 10 Mei 1900 Anna Glazener, geb. aldaar 15 
April 1874, dr. van Andries Nicolaaa en Johanna 
Frederika Claas. [Haarlem.] 

Uit Mt huwelijk : 

1, Balthazar Catharinus Nolthenius, geb. Haar- 
lem 24 Aug. 1902. 

2, Marius Johannes Nolthenius, geb. Haarlem 16 
Juli 1905. 

Xlbis. f Mari Jolian Henri Nolthenius, geb. Am- 
sterdam 16 Nov. 1834, f Utrecht 24 Mei 1897, tr. 's-Gra- 
venhage 27 Nov. 1879 Helena Dina Lydia Bevjerink, 
geb. Batavia 12 Aug. 1851, dr. van W i 11 e m en Gee r- 
t r u ij d a Ernestina M e ij e r. 

Uit dit huwelijk : 

1. Marie Johan Henri Cornells Nolthenius, geb. 
Arnhem 22 Augf 1881, ass. ond. Kwala Mentjirem. [Bindjei.] 

2. Johannes Jacobus Nolthenius, geb. Arnhein 18 
Maart 1886. 

Xlter. "VVillem Hendrik Nolthenius, geb. Amster- 318 N0LTHEN1US. 

dam 7 Maavt 1836, gep. ritmeester, tr. 1° Terheiden bij Breda 
9 Not. 1865 -f Jkvr. Anna Job anna van der Wijck, 
geb. 's-Hertogenbosoh 4 Dec. 1838, f Haarlem 28 Oct. 1868, 
dr. van Jhr. Jacob Marius en Deli an a G-laudina Ca- 
tbarina Tegel; tr. 2° Middelburg 28 Sept. 1871 Fran- 
coise Julie Boogaert, geb. aldaar 8 Juni 1850, dr. van 
Henri en Constance Pauline Louise barones v a n 
Heeckeren van Brandenburg. [ 's-Gravenhage.] 
Uit ket tweede hmvelijlc ; 

1. Constance Henriette Nolthenius, geb. 's-Gra- 
venhage 16 Dec. 1873, tr. aldaar 11 Oct. 1900 Jhv. Cor- 
nells Erneste Dittlinger, geb. Heusden 23 Jan. 1862, 
oud-luit.-ter-zee lekl., inspecteur Rijnvaart, zn. van Louis en 
Agatha Margareta Sandt van Nooten. ['s-Gravenhage. J 

2. Jacoba Johanna No It h eni us, geb. Zutfen 29 Nov. 
1882, tr. 's-Gravenhage 31 Mei 1906 Mr. Huibert Willem 
Coenraad Johan cle Jong, geb. Arahein 17 Feb. 1883, 
advocaat en procureur, zn. van Coenraad Jacobus en 
Jacoba Henriette Petronella Kuyper, [Leiden. J 

3. Her m an Johan Noltlienius, geb. Baarn 5 Nov. 
1885, 2e luit. inf. [Breda.] 

IXquater. f Adriaan Wilhelm Noltlieniug, geb. 
Amsterdam 18 Jan. 1838, kap. genie, f in Atjeh 27 Dec. 
1873, tr. Batavia 26 Aug. 1865 Fre der i ca ' Mathilda 
Cornelia K roe sen, geb. Siboga 7 Nov. 1845. ['s-Gravenhage, j 

Uit dit hwwelvjk: 

1. AdrianuB Karel, volgt XII. 

2. W. E. G. XoltheniuB, geb. Batavia, 27 Sept. 1868, 
machinist Kon. Paketvaarfcmij. [Ned. -Indie.] 

XII. A d r i a n u s K a r e 1 N o 1 1 h e n i u s, geb. Batavia 5 Juli 
1867, gep. majoor tit. O.-T. L., tr. Felicine Caroline 
Q u a rter o, geb. Semarang 19 Juli 1880. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit Jmivelijk: 

Adriaan F e 1 i c i e n Nolthenius, geb. Batavia 18 Maart 
1901. 
00STING. 319 

OOSTIFG. 

Protestant — Meppel. 

Wapen: In rood drie %ilve-ven St. Jacol>$- 
schelpen. Helmteeken: em ziVveren St. 
Jacohsschelp tusschen em roo&e vhicht. 
Dekk leeden : zilver en rood. ScMldhouders : 
twee omziende leeuwen in nabuwlijJce Meur. 

Stamreeks. 

I. f Nicolaas Oosting, geb. 1551, tr. K. N. 

II. f Roelof Oosting, geb. 1580, woonde te Meppel, 
f 1657, tr. 1° f JJanke Costing, 

III. f Nicola a s Oo sting*, tr. f Gesina laeok. 

IV. f Mr. Roelof Oo sting, geb. Meppel 11 Feb. 1652, 
comparant ten landdage 1685, f Meppel 24 Aug. 1729, tr. 
Koekanje 7 Juli 1678 f Anna Costing, ged. Meppel 28 
Sept. 1651, f aldaar 24 Jan. 1733, dr. -van Wijcher en 
It j en Peters. 

V. f Mr. Kicolaas Oosting, geb. Meppel 29 Dec. 1678, 
comparant ten landdage 1720, f n - de Hof 9 Jam 1748, begr. 
IJhorst, tr. 1° Meppel 10 Dec. 1709 f Jobanna Huysingh, 
geb. Wachtum (kerspel Dalen) f h. de Hof 2 Ang. 1722, dr. 
van Lambert en Maria Schuringh. 

VI. f Mr. Henricus Oo sting, ged. IJhorst 24 Juli 1718, 
comparant ten landdage 1750, sellout van Sleen, f Wachtum 
17 Feb. 1793, tr. 1° 11 Mei 1746 f Johanna Margaretha 
Haak, f Assen 12 Oct. 1752, dr. van Mr. Jan en Wille- 
m ina Tabingh. 

VII f Mr. Jan Haak Oosting, geb. Assen 27 Oct. 1749, 
comparant ten landdage 1776, lid van den Loffelijken Ftstoel 
1786 — '98, lid departementaal bestuur van Overijssel, lid 
staten van Drenthe enz., f Assen 1 Dec. 1828, tr. als wedr. 
van f Barb era Maria van Lier, 2° Tries 17 Maart 1782 
•f Catharina Fvers, geb. Scheemda 11 Aug. 1762, f Assen 
5 Sept. 1806, dr. van Jan en Magdalen a Catharina 
van Oostbroek. 320 OOSTING. 

Uit dit Jiwwelijk : 

1. George, volgt VIII A. 

2. Johannes Bieruma, volgt Vllllois B. 

3. Hendrik Jan, volgt VHIter C. 

A. 

VIII. f Mr. Georg Oosting, geb. Assen 30 Mei 1785, 
controleur der belastingen, f h. Vredenrust bij Hoogeveen 
24 Jan. 1818, tr. Hoogeveen 10 Hov. 1805 f Aleida Oar- 
seen, geb. aldaar 8 Juni 1786, + h. Vredenrust 27 Jan. 
1818, dr. van Caspar Everhard en Mari a van Eo g s e n. 

IX. f Mr. Caspar Everhard Cos ting, geb. Hoogeveen 
30 Jan. 1815, subst.-griffier bij het gerechtshof te Leeuwarden, 
f Seheveningen 11 Juli 1889, tr. Veendam 27 Mei 1842 
$ Maria Cornelia Jaeoba Harmenna Nauta, geb. 
Groningen 13 Aug. 1819, f 's-Gravenhage 29 Sept. 1897, 
dr. van Mr. Hemmo Hylico en Jkvr. Anna Habyna 
A 1 b e r da van M e n k e m a. 

Uit dit hwwelijk: 

1. Anna Habyna Oosting, geb. Assen 2 Nov. 1843, 
tr. Assen 26 Sept. 18/2 f Mr. Bernard Oosting. [Assen.] 

2. Georg Oosting, geb. Assen 10 Maart 1846, civ.-iug., 
gep. hoofd-ingenieur bij den Watersfcaat en Burgerlifke Open- 
bare Werken in Ned. -Indie. ['s-Gravenhage.] 

3. Hemmo Hylico Oosting, geb. Assen 17 Dec. 1847, 
directeur spoorwegpostkantoor te Arnhem. [Arnhem.] 

4. Aleida Oosting, geb. Assen 8 April 1850. ['s-Gra- 
venhage.] 

5. Elisabeth Anna Oosting, geb. Assen 21 Oct. 1857, 
tr. Leeuwarden 25 Juni 1883 Henderik J oh an van J.d- 
singa, geb. Kollum 12 Dec. 1849, zn, van Johan Willem 
en Elisabeth Hester Bindervoet. ['s-Gravenhage.] 

B. 

Bieruma Oosting. 

VIHbis. f Mr. Johannes Bieruma Oosting, geb. 
Assen 16 Jan. 1786, reenter arr. rechtbank te Leeuwarden, 
f aldaar 8 Maart 1829, tr. Leeuwarden 27 Sept. 1815 OOSTING, 321 

f Sjuckje Oats, geb, aldaar 25 Sept. 1795, f Leeuwarden 
3 April 1871, dr. van Pieter en Einske Heringa, 

IX. f Mr, Johannes Bieruiaa Oosting, geb. Leeuw- 
arrden 5 Sept. 1816, verkreeg bij K. B. van 17 Sept. 1830 
vergumiing den geslachtsnaam Bieruma bij den ?4jnen te 
voegen, burgem, van Leeuwarden 1871 — 77, lid 2e learner 
St.-Gen., f Oranjewoud bij Heerenveen, h. Oranienstein, 24 
Juli 1885, tr. Leeuwarden 12 Nov. 1840 + Agatha Victoria 
Brantsma, geb. aldaar 9 Juli 1817, f Oranjewoud 21 Jan. 
1897, dr. yan Mr. Gerard Samuel en Cornelia har- 
lot t a barones yan Asbeck. 

X f Johannes Bieruma Oosting, geb. Heerenveen 29- 
Aug. 1842, f Oranjewoud, h. Oranienstein, 13 Sept. 1902, tr. Gin- 
neken 22 April 1869 + Cornelia Charlotte Brantsma, 
geb. 's-Gravenhage 28 April 1848, + Leeuwarden 1 Maart 
1894, dr. van G-errit Ferdinand en Maria Johanna 
Cats. 

Uit dit huweUjk : 

1. Jan, volgt XI. 

2- Maria Johanna Bieruma Oosting, geh. Oranje- 
woud, h. de Tent, 10 April 1871, tr. Schoterland 27 Oct. 1892 Mr. 
Coert Lambertu s baron van Harin?ma thoe Slooten, 
geb. Beetsterzwaag 11 Dec. 1865, reenter rechtbank te Leeu- 
warden, zn. yan baron Mr. Binnert Philip en Jkvr. Anna 
yan Beyma. [Leeuwarden,] 

3. G-errit Ferdinand Bieruma Oosting, geb. h. de 
Tent 28 Juni 1873. [Oranjewoud, h. Oranienstein.] 

4. Agatha Victoria Bieruma Oosting, geb. h. de 
Tent 25 Aug* 1875. [Oranjewoud, h. Oranienstein.] 

XI. Mr. Jan Bieruma Oosting, geb, Oranjewoud, h. de 
Tent, 8 Mei 1870, tr. Beetsterzwaag 28 Nov. 1895 Adria na 
J a n k e barones van Harinxma thoe Slooten, geb. aldaar 
1 Juli 1873, dr. van baron Mr. Bijnhard en Adriana 
Johanna "Wilhelmina barones van Syfczama. [Lochem, 
h. de Cloese.[ 

Uit dit huweUjk: 

1. Adriana Johanna Wilholmina Bieruma Oos- 
ting, geb. Leeuwarden 5 3Teb. 1898. 

no 11. **• 322 OOSTING, 

2. Cornelia Charlotte Bieruma Oo sting , geb. 
Leeuwarden 20 April 1899. 

3. Johan Maurits Bieruma Oosting, gob. Lochem, 
h. de Cloeae, 4 Sept. 1909. 

c. 

VTITter. f Hendrik Jan o a t i n g , geb. Aasen 28 
Juni 1787, burgemeester van Assen 1831 — 56., rijksbetaal- 
meester aldaar 1847—70, f Assen 6 Feb. 1879, tr. aldaar 25 
Aug. 1809 f Maria Hofstede, geb. Aasen 15 Dec. 1790, 
f 12 Sept. 1869, dr. van Mr. Petrua en Suzanna Chris- 
tina Kymmell, 

1. Petrua, volgt XI. 

2. Sjuck Johannes, volgt IXbis. 

3. Bernard, volgt IXter. 

4. Hendrik Jan Will em, volgt IXquater, 

IX. fMr. Petrus Oos ting, geb. Zutfen 4 Dec. 1812, grif- 
fier kantongereoht Aasen, f aldaar 16 Maart 1857, tr. Zwolle 16 
Juni 1840 f Rhijnvisa Mathilda Elisabeth Catha- 
rina Feith, geb. Weener (0. Friesl.) 2 April 1821, f huize 
Bosch wijk bij Zwolle 18 Juni 1887, dr, yan Dr. Everhard 
Eiao Christ off el en Thalea Anna Magdalena Hesse. 

XJit dit hmveli/jh: 

1. Hendrik Jan, volgt X. 

2. Mr. Eyerhard Ooating, geb. Assen 23 Aug. 1844, 
oud-pre3. arr. rechtbank aldaar, voorzatter Baad yan Beroep 
yoor de Yermogens- en Be drijfsbela sting in Drenthe, tr, 
Assen 16 Nov. 1899 Jkyr. Anna Geertruida van Holthe, 
geb. aldaar. 24 Maart 1844, f Wiesbaden 23 April 1909, 
wed. van f Isaac Huguenin, en dr. van Jhr. Mr. Anne 
Willem en Marie HoraBuma, [Asaen.] 

X. Hendrik Jan Oo sting, geb. AsBen 25 Aug. 1842, 
oud-ass. resident, lid % gemeenteraad te Assen, tr. Arnhem 11 
Mei 1871 Maria Wilhelniina Comma rina baronesvan 
Neukirchen genaamdNijvenheim, geb. den Helder 
21 Mei 1850, dr. van baron Adriaan Abraham en Co m- 
marine Yillerius. r Assen,] oostinq. 323 

Vit ddt htowelijk: 

1, Petrus, volgt XI. 

2, Adriaan Abraham, volgt Xlbis, 

XI. Mr, Petrua Oosting, geb. Panggoel (res. Madioen) 
21 Feb. 1872, ambtenaar 0. M. kantongerechten in het arr. 
Assen, tr, aldaar 2 Juni 1905 Talea G-ebina Smidt, geb. 
Aseen 6 Nov. 1884, dr. van Eerke Albert en Maria 
Iiamberdina Swaters van Schaumburg. [Aseen.] 

Vit d*t hmvelyjkt 

1. Maria Lamberdina Johanna Oosting, geb. Assen 
21 Maart 1906. 

2. Hendrik Jan Petrus Oosting, geb. Assen 26 
Aug. 1908. 

XTbis, Adriaan Abraham Oosting, geb, Soemedang 
(res. Preanger regentschappen) 5 Juli 1874, ing. der tele- 
graphie, ehef der Hers tellings werkplaats, tr. Arnhem 8 Nov. 
1900 Abrahamina Beelaerts van Emmichoven, geb. 
aldaar 2 Juli 1878, dr. van Marinus Pieter en Anna 
Elisabeth Margaret ha d'Ozy. [Scheveningen.] 

Uit cUt TmweUjh; 

1. Anna Elisabeth Margaretha Oosting, geb, 's-Gra- 
venhage 30 Jan. 1902. 

2. Hendrik Jan Marie Oosting, geb. 's-Gravenhage 
4 Dee. 1905. 

IXbis. f Mr. Sjuck Johannes Oosting, geb. Assen 
25 Aug. 1825, notaris te Emmen, + aldaar 27 Juni 1900, 
tr. Assen 26 Jan. 1853 Digna Cornelia Hofstede, geb. 
Beilen 31 Mei 1830, dr. van Mr. Wolter Hendrik en 
Digna Maria van Berghuys. [Emmen.] 

TJit &it hwwefyjlc : 

1. Maria Digna Oosting, geb. Beilen. 31 Oct. 1853, tr. 
Emmen 4 Juni 1885 Jhr. Mr. Rudolph Otto Arend van 
Holthe tot Eohten, geb. Assen 22 Juni 1849, kanton- 
rechter te Emmen, zn. van Jhr. Mr. Pieter Adam en Jkvr. 
Petronella Maria Nicolette de Court. [Emmen.] 

2. Hendrik Jan Oosting, geb. Emmen 29 Nov. 1856, 
notaris aldaar. [Emmen.] 

3. Jan Oosting, volgt X. 324 OOSTING. 

X, Jan Oosting, geb. Emmen 26 Jan. 1863, cand. no- 
taris aldaar, tr. Aesen 19 Oct, 1893 Maria Anna Aleida 
Costing , geb. Akkrnni 5 Sept. 1873. [Emmen.1 

Uit (tit huwelijkr 

1. Digna Cornelia Oosting, geb. Emmen 24 Feb. 1900. 

2, Will em Sjuck Joliannnes Oosting, geb, Ernmen 
9 Sept. 1906. 

IXter. f Mr. Bernard Oosting, geb. Assen 28 Dec. 
1826, kantonreohter aldaar, f Assen 3 Juli 1897,. tr. 1° 
Peize 17 Juni 1862 + Roelina Kymmell, geb. aldaar 11 
Sept. 1833, f Assen 7 April 1866, dr. van Ber end Willi nge 
en Aleida, Honian; tr, 2° Assen 26 Sept. 1872 Anna 
Habyna Oosting, geb. aldaar 2 Nov. 1843. [Assen.] 

Uit het eerste huwelijk. 

1. Aleida Roelina Oosting, geb. 18 Jnui 1863, tr. 
aldaar 23 Juni 1892 Will em Oerard ran Nes, geb. 
Rouveen (gem, Staphorst) 9 Sept. 1846, gep. yice-admiraal, 
ridder M. W. 0., zn. van Pieter Eliza Karel en Hen- 
riette Sara MiZene Antonia Johanna Schilling. 
['s-Gravenhage.] 

2. Maria Hendrika Oosting, geb. Assen 30 Maart 
1866. tr. aldaar 10 Feb. 1891 Mr. Petrus Hofstede 
Or ull, geb. Meppel 2 April 1862, onder-voorzitfcer Raad van 
Bestuur van Suriname, zn. van Dr. Wolter Hendrik Crull 
en Catharina Annette Kuiper. [Paramaribo.] 

Uit het tweede Ji-uwelijki- 

3. Caspar Everhard Oosting, geb. Assen 8 Feb. 
1877, le luit. veld-art., tr. Baarn 4 Nov. 1909 A. Pit. [Utrecht.] 

IXquater. f Hendrik Jan Willem Oosting, geb. 
Assen 8 Juni 1831, ontv. dir, bel. en accijnzen te Akkrum, 
+ Assen 19 Juli 1890,. tr. Dokkurn 12 Sept. 1872 f Lam- 
bert a Anna Aleida van der Weide, geb. aldaar 1 
April 1845, f Akkrum 28 Sept. 1873, dr. van Dr. Willem 
Roelof en Elisabeth Helena Schik. 

Uit dit huweli/jk: 

1. Maria Anna Aleida Oosting, geb. Akkrum 5 Sept. 
1873, tr. Assen 19 Oct. 1893 Jan Costing. [Emmen.] Y&N DKR OUDERMEULEN, 325 

VAN DER OUDEBMEULE3ST. 

Protestant. — Brabant. 

Wapen : Dooraneden : I. in goud een roods 
windmolen van amticken vorni; II. in rood 
vijf gouden rozen 2 en 1 en 2, Helmteeken : 
de ivindmolen. Dekkleeden : goud en rood. Stamreeks. 

I. f Gerrit van der Oudermeulen, geb. Lier om- 
streeks 1570, huidenvetter, f Amsterdam 1623, tr. f Lij sbeth 
Lellebooms. 

II. f Christiaen van der Oudermeulen, geb. Ham- 
burg in 1599, leertouwer te Amsterdam, f aldaar, tr. Am- 
sterdam 23 Aug. 1626 f Anna Jans dr. Swart, geb, ter 
Welter 1599. 

III. + Jan ran der Oudermeulen, ged. Amsterdam 
5 Aug. 1638, gouddraadtrekker aldaar, tr. Amsterdam 29 Jan. 
1662 f Maritge van Merrevoort, geb. Middelburg 1639, 
dr. van Cornelia. 

IV. f Christiaan van der Oudermeulen, geb. 1665, 
sckilder te Amsterdam, begr. aldaar 29 Xov. 1730, tr. Am- 
sterdam 13 April 1688 f Trijntje Dekker, geb. 1667, dr. 
van Taet Hanszn. en Aeltje Harmensdr. Timmerman. 

V. f Cornells van der Oudermeulen, ged. Am- 
sterdam 6 Jan. 1706, juwelier, begr. aldaar 28 Maart 1758, 
tr. Wageningen in Dec. 1733 f Anna ten Breuren, ged. 
Amsterdam 23 Oct. 1705, begr. aldaar 26 Maart 1754, dr. 
van Harmen en Willemina G-ijsberts. 

VI. f Cornelia van der Oudermeulen, geb. Amster- 
dam 16 Jan. 1735, koopman in juweelen en Oostersche 
stofien, bewindh. O. I. Comp., directeur der kolonie Suri- 
name 1793, f Amsterdam 5 Maart 1794, tr. Baambrugge 19 
Maart 1759 f Barbara van Helsdingen, geb. Brielle 2 
Sept. 1737, f Amsterdam 18 Bee. 1811, dr. van Mr. Ab rah. am 
en Adriana Margaretha Ruymveld. 326 TAN DEH OUDERHEULEN. 

VII. f Mr. Cornelia van der Oudermeulen Jr., 
geb,, Amsterdam 1 Jan. 1760, bewindhebber O.-I. Comp. 1789, 
der W.-I. Comp. 1790, raad teAraBterdam 1790—95, f aldaar 
29 Juni 1828, tr. 's-Gravenhage 20 Sept. 1783 + Christina 
Catharina Barbara van Hees, geb. aldaar 19 Jan 1765, 
f b. Blankenburg on der Wassenaar 22 Oct. 1834, dr. Tan 
Mr. Ignatius Jolian, heer van den Tempel, en Hester 
Glaudina Tan Eoyen. 

VIII. f Eduard Tan der Oudermeulen, geb. Am- 
sterdam 28 Oct. 1801, oud-off. art., lid raad 's-Gravenhage, 
f Frankfort a. M. 13 Feb. 1853, tr. Hoorn 23Meil833 f A lid a 
Tan Wickevoort Crommelin (later barones Tan der 
Oudermeulen K. B, d. d. 7 Aug. 1877, n° 52, zie Ned, Adels- 
boek 1906, bl. 324) geb. Hoorn 2 Aug. 1806, grootmeesterea 
Tan Koningin Sophie, f 's-Gravenhage 18 Juni 1883, dr. Tan 
Jan Iman Hendrik en Ida Geertruid Baert. 

IX. f Cornelia Jan van der Oudermeulen, geb. 
's-Gravenhage 28 Maart 1838, stalmeester i. b. d., lid proT. 
staten van Zuid-Holland, f h. Oud-Wassenaar 1 Juni 1904, 
tr. 's-Gravenhage 7 Dec. 1859 Julia Ewou'da gravin van 
Randwijck, geb. Bemmel 30 Juni 1836, dr. van graaf Mr. 
Lodewijk Napoleon en Jkvr, Claire Julie Helene 
Philippine van Vredenburch. [Wiesbaden.] 

Uit dit hwveUjk: 

1. Claire Julie van der Oudermeulen, geb. 's-Gra- 
venhage 27 Maart 1864, tr. Wassenaar 6 Oct. 1887 f H e n d r i k 
Anne baron Clifford, geb. 'a-Gravenhage 14 Aug. 1850, 
hofmaarschalk, kamerheer i. b. d., *j- 's-Gravenhage 29 Jan. 
1908, zn. van baron Mr. Hendrik Maurits Cornells 
en Anna Frederika gravin van Limburg Stirum. 
['s-Gravenhage.] 

2. Eduard, volgt X. 

X. Eduard van der Oudermeulen, geb, 'a-Graven- 
hage 2 Jan. 1867, tr. aldaar 10 Aug. 1893 Jkvr. Carolina 
Josephina van Haeften, geb. Batavia 13 April 1873, 
dr. van Jhr. Johan Cornelia Adrianus en Carolina 
Wilhelmina von Oven. [Apeldoorn.] 

Uit dit hwvelyjk : TAN DEB OUDERMUELEN. 327 1. Eduard Cornells van der Oudermeulen, geb. 
Wassenaar 21 Ang. 1894. 

2. Caroline Marie van der Oudermeulen, geb. 
Wassenaar 19 Sept. 1895, 

3. Frederique Constance Anita Eduarde van der 
Oudermeulen, geb. Apeldoorn 13 Juni 1907. OYENS. 

de Marez Oyens. 

Protestant. — Kniphausen. Wapen Oyens: In silver een blauwe 
aardbol, omgord en gehrwlsd van goud, het 
hruis naar onderen gericht. Wapen de Mare a Oyens: Gevierendeeld 
I. en IV* het bovenomschreven wapen 
Oyens; II. en III, in blawv een mlveren 
JcrtiiSf vergezeld van vier gouden ro%en. (de 
Marez). Helmteeken : een uitkommde 
Turk, in blaww en goud gehleed, een witte 
tnlbamd op het hoofd, houdende twee wimpels 
volgens het scMld en uitkommde tusschen 
twee wimpels v<mi Hoaho elk beladen met 
een zilveren halve maan. (d e Marez). 
Dekkleeden: silver en blauw. Wapenspreuk: 
Ex fide vivo. 

Stamreeks. 

I. f Pieter Oyens, geb. Kniphausen 10 Feb. 1695, 
f begr. Amsterdam 27 Feb, 1774, tr. aldaar (ondertr. 21 
April) 1735 f Maria Homoetj geb. Apeldoorn 1700 ; f Am- 
sterdam 27 Feb. 1778, dr. van Lnbbert. 

H. f G err it Oyens, geb. Amsterdam 18 Sept. 1737, 
koopman, f Amsterdam 12 Dec. 1803, tr. als wedr. van 

etc Mark'/ Oykns. 32S oyens. 

f Wilhelmina Bettinks, 2° Amsterdam 15 April 1777, 
f Johanna van den Kommer, geb. aldaar 31 Aug. 1744, 
f Amsterdam 22 Maart 1839, dr. ran Hendrik en Mag- 
dalena Nieu wenhuij a. 

III. f Hendrik Oyens, geb. Amsterdam 18 April 1778, 
bankier aldaar, f Amsterdam 1 Peb. 1851, tr, Amsterdam 
24 Juli 1802 f Petronella Adrian a de Marez van 
Zuylen, geb. aldaar 13 April 1784, + li. Stoutenburg nabij 
Amersfoort 24 Juli 1802, dr. van Jeronymo en Gerardina 
Teyssen. 

Uit d/it Mt/welijk : 

1. Hendrik Gerard, volgt IVA. 

2. Gerrit Hendrik, volgt IVbiS B. 

A. 

IV. f Hendrik Gerard Oyens, geb. Amsterdam 4 
Juli 1804, Hd der bankiergfirma H. Oyens en Zonen, f Am- 
sterdam 1 Nov. 1866, tr. Amsterdam HKeil825 f Ursula 
Christina Metzler, geb. aldaar 17 Sept. 1805, f Am- 
sterdam 20Maartl868, dr. van Jan Elias en Anna Geer- 
t r u y Wendorp. 

Uit dit huivelijli : 

1. f Petronella Adriana Oyens. geb, Amsterdam 
1 Ang 1834, f Zetten 3 Oct. 1907, tr. Amsterdam 1 Aug. 
1872 Ds. Hendrik Pier son, geb. aldaar 10 Juni 1834, 
predikant, directeur der Heldringgestichten , zn. van Jan 
Lodewijk Gregory Pieraon en Ida Oyens en wedr. 
van f Her mine Agnes Kolff. [Zetten. j 

2. f Mr. Hendrik Oyens, geb. Amsterdam 6 Jan. 1837, 
bankier, Hd der firma H. Oyens en Zonen te Amsterdam, 
f Brussel 25 Nov, 1905, tr. Amsterdam 29 Oct. 1863 Ida 
Waller, geb. aldaar 29 Maart 1841, dr. van Joannes 
Deodatus en Henriette Adriana Oyens. [St.-Cloud.] 

3. Pieter, volgt V. 

4. Coenraad Adriaan, volgt Vfois. 

V. f Pieter Oyens, geb. Amsterdam 29 Juli 1842, 
kunstschilder, f Brussel 15 Feb. 1894, tr. Dusseldorp 13 OYENS. 329 

Maart 1893 Auguste Krupp, geb. Elberfeld 3 Feb. 1858, 
dr. van Christoph en Auguste Prisack. [Brussel.] 

XJii dit huwetijk .* 

Magdalena Anna Oyens, geb. Brussel 24 Maart 1894. 

Vfois. Coenraad Adriaan Oyena, geb. Amsterdam 
6 Feb. 1849, fabrikant, tr. Tiel 8 Aug. 1873 Greer truid 
van Lookeren Campagne, geb. aldaar 27 Sept. 1852, 
dr. Tan Willem en Johanna Cornelia Hasselman. 
[Hilversum.] 

XJii dit hwwelijk: 

1. Hendrik Gerard Oyens, geb. Tiel 18 Oct. 1878. 

2. Willem Adriaan Oyens, geb. Tiel 3 Juni 1881. 

3. Ursula Christ ina Magdalena Ovens, geb. 31 
Maart 1883. 

B. 

de Marez Oyens. 

VIbiS.. f Mr. Gerrit Hendrik de Marez Oyens, 
geb. Amsterdam 1 Feb. 1811, bankier, f Amsterdam 19 Maart 
1883, tr. aldaar 18 Feb. 1835 f Aletta Maria Waller, 
geb. Amsterdam 2 Maart 1810, + aldaar 30 Juni 1898, dr. 
van Hendrik Jan en Catharina Elisabeth van Rhijn, 

Hit dit huwelijk: 

1. Petronella Adriana de Marez; Oyens, geb. 
Amsterdam 10 Nov. 1835, tr. aldaar 9 Juni 1864 Rein- 
hardt Laurens Mirandolle, geb. Haarlem 15 Maart 
1833, oud-lid van den Raad te Rotterdam, oud-directeur bij- 
kuntoor Ned. bank aldaar, zn. van Mr. Charles Francois 
en Louise Charlotte Antoinette van der Tuuk. 
[ } s-Gravenhage.] 

2. Catharina Elisabeth de Marez Oyens, geb. 
Amsterdam 22 Juni 1839, tr. aldaar 1 Juni 1865 f Johan 
Eugien Theodoor Schouwenburg, geb. Amsterdam 22 
Maart 1832, f aldaar 31 Maart 1866, zn. van Lucus Maxi- 
miliaan en Maria Henrietta de Jong. 

3. Hendrik Jan de Marez Oyens, geb. Amsterdam 
11 Aag. 1843, chef van het bankiershuis H. Oyens en Zonen, 
tr. Amsterdam 23 Jan. 1879 Marie Cornelie Reynvaan, 330 OYENS. 

geb. aldaar 24 Dec. 1854, dr. vun Apoloniue Johannes 
en Cornelia van de Poll. [Amsterdam.] 

4. Johannes Christiaan, volgt V. 

5. Ida de larez Oyons, geb. Amsterdam 2 Maart]1846. 
[Amsterdam.] 

6. Adriaan Deodatus, volgt Vfois. 

7. Cornelia de larez Oyens, geb. Amsterdam 15 Juli 
1850. [Amsterdam.] 

V. Mr. Johannes Christiaan de Marez Oyens, 
geb. Amsterdam 21 Jan. 1845, oud-raadadviseur dep. van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, oud-minister van Water- 
staat, Handel en Nijverheid, tr. 's-Gravenhage 8 Sept. 1877 
Maria Sophia Catharina von Weckherlin, geb. al- 
daar 30 Sept. 1855, dr. van Wilhelm Carel Albert en 
Marie Henriette Handel. ['s-Gravenhage.] 

(Jit dit hiiweUjk ; 

1. Mr. Willein Gerard de Marez Oyens, geb. Am- 
sterdam 28 Nov. 1878, procuratiehouder kassiersfirma Met- 
horst en van Lutterveld. [Amersfoort.] 

2. Gerrit Hendrik, volgt VI. 

3. Ferdinand August Hendrik de Marez Oyens> 
geb. 's-Gravenhage 12 Dec. 1883. 

4. Hendrik Jan de Marez Oyens, geb. 's-Gravenhage 
13 April 1889. 

VI. Gerrit HendrikdeMarezOyeua, geb. Amsterdam 
11 Jan. 1881, procuratiehouder van het bankiershuis H. Oyens en 
Zonen, tr, Amsterdam 12 Maart 1907 Marie Josine den 
Tex Bondt geb. aldaar 26 Dec. 1884, dr. van Cornelia 
Joan en Henriette Helena Biben [Amsterdam.] 

Uit dit huweH/jk : 

Henriette Helena de Marez Oyens, geh. Amster- 
dam 4 Dec. 1908. 

Vbis. Adriaan Deodatus de Marez Oyens, geb. 
Amsterdam 30 April 1847, directeur van Labouchere Oyens 
en Co's Bank, tr. Amsterdam 7 Sept. 1871 Maria Susanna 
Henriette van Eeghen, geb. aldaar 5 Jan. 1850, dr. 
van Jan en Henriette Louise Labouchere. [h. Linden- 
heuvel onder Overveen en Amsterdam.] 331 Uit did }mwelv)k: 

1. Gerard Hendrikde Marez Oyens, geb. Amster- 
dam 31 Juli 1873, direoteur van Labouchere Oyens en Co's. 
bank, tr. Bennebroek 21 Not. 1901 Fred6riqne Christine- 
barones van Ittersum, geb. aldaar 10 Nov. 1875, dr. van 
baron Johan Anna Eliza en Catharina Christina. 
Margaret ha Diemont. [Amsterdam.] 

2. Henriette Louise de Marez Oyens, geb. Amster- 
dam 25 Deo. 1874, tr. aldaar 13 Jan. 1898 Casper Willem 
Ueinhard van Oostveen, geb. Amsterdam 21 Sept. 1866y 
lid der firma van Oostveen, en Co., wijnhandelaren, zn. van 
Anthoni Johannes en Anna Maria Scholten. [Am- 
sterdam.] 

3. A dele Maria de Marez Oyens, geb. Amsterdam. 
21 Juni 1876. 

4. Ida de Marez Oyens, geb. Amsterdam 5 April 1878, 
[Utrecbt.] 

5. Aletta Maria de Marez Oyens, geb, Amsterdam 
12 Feb. 1880. 

6. Deborah Christine de Marez Oyens, geb. Am- 
sterdam 17 Mei 1883. PASTOB. 

Protestant, — Haaren (L.) 

Wapen: In rood een gouden dwarsbalJc vet- 
gezeld van drie klaverbladeren vom hetzelfde. 
Helmteeken; een hooge roods rrmts met 
gouden opslag en beladm met een gouden 
Maverblad. Dekkleeden : go-ud en rood. 

Stamreeks. 

I. f Johann Pastoir von Haaren, trad 1440 in n Mann- 
dienst" der stad Aken, werd 31 Maart burger aldaar, bier- 
brouwer, raad van Aken, f omstreeks 1460, tr. 1° tussohen 
1420 en '25 f N. N. Boisblock, dr. vanN. N. en Ly se N. N.. 
'332 PASTOR. 

II. f Hermann Pastoir von Haaren, vermeld 1440 
en 1480, tr. f N. N. 

III. f Hermann Paatoir, lid van den Grooten Raad 
1478, later van den Kleine Raad van Aken, burgemeester aldaar 
1500, rentmeeeter dier stad 1498, '99 en 1503, + 1515, tr. 
1477 f Sibilla von Wirth , wed. f Heinr ich Gartz wei- 
ler, t 1504, begr. begr. St. Foilan-kerk te Aken. 

IV. f Hermann Pastoir, geb. Aken 1485, raad aldaar, 
tr. als wedr. van f Agnes Hagen, na 1526 f Maria {Bel- 
larta) f 1592. 

V. f Hermann Pastoir, geb. omstreeks 1530, f 1015, 
tr. f Johanna N.N. 

VI. f Lambert Pastor, geb. Aken omstreeks 1 575, 
f voGr 1659, tr. 2° 3 April 1622 f Maria Fie bus, ged. 
Aken 2 Juli 1597, f ma 1659, dr. van Gerhard en Elisa- 
beth von Thienen. 

VII. f Goddert Pastor, geb. Aken 8 Aug. 1628, fa bri- 
kant te Stolberg, f Burtscheid 3 Dec. 1699, tr. Stolberg 5 
Jan. 1660 f K a tharin a Clermont, f 2 Jan. 1701, dr. 
van J o h a n n Clermont. 

VIII. f Johannes Pastor, ged. Burtscheid 1 April 
1667, fabrikant aldaar, f Burtscheid 13 Jan. 1728, tr. als 
wedr. van f Maria Elisabeth Prick, 2°fHelene Mar- 
garete Schmids, geb. Gulik 25 Jan. 1684, f Burtscheid 
26 Mei 1742. 

IX. f Gotthard Pastor, geb. Burtscheid 22 Feb. 1722, 
fabrikant aldaar, f Aken 26 Maart 1783, tr. als wedr. van 
f Klara Christina Moll, 2° Muhlheim a/d. Rijn 7 Maart 
1747 f Susanne Maria Andreae, geb. 1730, f 1793, dr. 
van Thomas Daniel en Helene T es chenmach e r. Zij 
hertr. + Christoph Heinrich Wenkebach. 

X. f Eriedrich Philip Pastor, geb. Aken 6 April 
1754, lnit. kol. titulair der inf., f 's-Hertogenbosch 10 Feb. 
1835, tr. Maastricht 4 Juli 1779 f Re gin a Susanna 

'Carolina von Bose, geb. Leeuwarden 1753, f 's Hertogen- 
bosch 9 Sept. 1 830, dr. van Carl en Barb era von 
Kreuznaoh. 

XI. f Carl Gottlieb Willi elm Pastor, geb. Maastricht PASTOR. 333- 

27 Sept. 1788, ontvanger der rijkgbelastingen, f Arnhem 13 
Aug. 1869, tr. Waalre 18 April 1836 f Anna Maria de 
Tries, geb, aldaar 28 Deo. 1802, f Utrecht 18 Feb. 1876,, 
dr. van Simon en Charlotte Henrietta Keinholt. 
Uit (lit hutvelijh : 

1. Frederik Carel, volgt XII. 

2. Carel Hendrik Simon volgt Xllfois, 

3. Simon Lodewijk, volgt Xllter. 

XII. f Frederik Carel Pastor, geb. Apeldoorn 23 
April 1838, controleur van het buitengewoon zegel te Amster- 
dam, f aldaar 17 Augustus 1877, tr. Breukelen, huize Vrede- 
oord, 25 Sept. 1873 Antoinetta Hendrika Duuring, 
geb. Rotterdam 12 Nov. 1838, dr. van Gerard en Dorothee 
Marie Dalen, [VGravenhage.] 

Uit (Lit Jvwwelijk: 

1. Carel Gottlie'b Wilhelm Pastor, geb. Amster- 
dam 9 Jtili 1874, ambtenaar bij het dep. van Waterstaat. 
['s-Gravenhage.] 

2. f Dorothea Maria Pastor, geb. Amsterdam 4 JuK 
1877, t Nieuwpoort 9 Dec. 1908, tr. 's-Gravenhage 15 Aug. 
1901 Ds. Eliza Didericus Gertrudis vander Horst, 
geb. Gorinchem 25 Oct. 1877, pred. te Nieuwpoort, zn. van 
Pieter Cornells en AnnaGeertruidaPikaar. [Nieuw- 
poort.] 

Xllbis. f Carel Hendrik Simon Pastor, geb. 
Apeldoorn 3 Oct. 1841, inspecteur der administrate bij de 
K. N. Marine, f Loosduinen 3 Deo. 1907, tr. Wageningen 
23 April 1880 Marie Wunder, geb. XTithoorn .6 Jan. 1849, 
dr. van Hendrik Jan en Maria Yos Uyterlimmige. 
[ 's-Gravenhage.] 

Uit dit JmwelijJo : 

1 . Maria Margaret ha A nnaPastor, geb. Wageningen 
7 Nov. 1888. 

2, Anna Maria Pastor, geb. Niewediep 29 Mei 1891. 
Xllter, Simon Lodewijk Pastor.' geb, Apeldoorn 

4 Mei 1845, gep. kap., reg. grenadiers en jagers, tr. Utrecht 
30 Sept. 1890 (door eshtscheiding ontibonden) Catharina 
Wilhelmina Adolphina Slingeland, geb. 's-Gravenhage 334 PASTOR PATIJN'. "30 September 1869, dr. Tan Adolf Willem Lodewijk en 
*Catharina Johanna Maria Benz. Ha-Grravenhage.] 

Uit dAt hmvelijk: 

Adolf Karel Simon Pastor, geb. Bergen-op-Zoom 26 
Juli 1891. PATIJIf. 
Clotterbooke Patyn. 

Protestant, — Haarlem. 

Wapen Patijn: Gevierendeeld : I. en IV. 
in zilver drie zwarte molenijzers ; II en III, 
in blaww drie gouden schaatsen. Helmteeken: 
een zwa/rt mol&nijzer. Dekkleeden : rechts : 
mVver en swart, links: goud en blaww. Wapen Clotterbooke Patijn: Gevie* 

X\w WgE3T^ \ rendeeld: I, in viUer d/rie zivarte molenijzers; 

^*S^sH II. in blauw drie gouden schaatsen (Patijn); 

5*C ^- T T T fr" HI* ^ n ^^ een leeuw, vergezeld van drie 

schelpen in het schildhoofd, alles van zilver 
(Clotterbooke); IV. in rood een gouden 
rechter-schmnhalk, beladen met drie zivarte 
koeben en vergezeld van zes gouden merletten, 
zoomsgexvijxe geplaatst. Helmteeken : een 
mvart molenijzer. Dekkleeden: rechts: zilver en blawtv , links: 
goud en blct/uw. Stamreeks. I. f Andries (Patijn) geb. ometreeke 1590, tr, omstreeks 
1610 K". N., begr. Haarlem 28 Maart 1665. 

II. f Daniel Patijn, geb. Haarlem 1616, begr. aldaar 
26 Maart 1681, tr. Haarlem 28 Oct. 1640 f Jannetje van 
den Berg, begr. aldaar 25 Mei 1689, dr. van Jan Tan 
den Berg. 

III. t Andries Patijn, ged, Haarlem 14Jnlil652, begr. FATIJN, 335 

aldaar 24 Jan. 1728, tr. 1° Haarlem 8 Jan. 1674 f Dorothea 
van derSchalcke, ged. aldaar 19 Dec. 1651, begr. Haar- 
lem 2 Oct. 1697, dr. van Cornelia en Elisabeth van 
Wijkenburg. 

IV. f Ds. Daniel Patijn, ged. Haarlem 30 April 1684, 
pred. achtereenvolgens te Kalalagen 1713, Hattem 1716, 
Vlaardingen 1718, Breda 1720, f 's-Gravenhage 20 Nov. 1737, 
tr. aldaar 22 Dec. 1716 + Cornelia van Wolfs winokel, 
geb. 's-Gravenhage 8 Feb. 1684, + aldaar 15 Mei 1755, dr. 
van Gijsbert en Martina Colijn. 

V. fir. Johan Patijn, geb. Breda 25 Juli 1723, schepen 
en burgem. van 's-G-ravenhage, f aldaar 21 Deo. 1787, tr. als 
we dr. van f Maria Heeneman, 2° 's-Gravenhage 16 Maart 
1762 f Magdalena Jaooba Hage, geb. 14 Feb. 1742, 
f 's-Gravenhage 7 Oct. 1800, dr. van Mr, Theodoor en 
Magdalena de Me y. 

Uit ctit hMOeUQk: 

1. f Johanna Magdalena Henriette Patijn, tr. 
•f Mr. Caspar Clotterbooke, 

2, Johan Jacob, volgt VI. 

VI. f Johan Jacob Patijn, geb, 's-Gravenhage 30 Oct. 
1781, rijksontvanger en luit.-kol. der achutterij aldaar, f 's-Gra- 
venhage 28 Sept. 1865, tr. Leiden 27 Sept. 1801 f Cornelia 
Geertruida Znbli, geb. Amsterdam 12 Maart 1779, f 's-Gra- 
venhage 1 Feb. 1853, dr. van Ambrosius Joost en Maria 
Louisa Loefs. 

Uit cUt fattwelijk: 

1. Justus Everhard Louis volgt VII. 

2, Daniel Theodorus Francois, volgt Vllbis. 

Clotterbooke Patijn. 

VH. -f Justus Everhard Louis Clotterbooke Pa- 
tijn, geb. 's-Gravenhage 18 Oct. 1805, verkreeg bij K. B. 
van 16 Feb. 1818 vergunning den naam Clotterbooke 
voor de zijnen te voegen., controleur der rijksbelastingen te 
Middelburg, f aldaar 17 Juli 1833, tr. Middelburg 7 Oct. 
1831 f Jkvr. "Wilhelmina Johanna Schorer, geb. al- 
daar 2 Nov. 1807, f Middelburg 20 Nov. 1833, dr. van Jhr. 336 1'ATIJN^. 

Jacob Hendrik en Johanna Maria van den Brand e. 

VIII. f Johannes Cornelia Clotterbooke P a t ij n, 
heer van Kloetinge, geb. Middelburg 9 Sept. 1832, lid ge- 
meenteraad Utrecht, f aldaar 5 Jan. 1876, tr. Utrecht 8 Oct. 
1857 f Jkvr. Anna Calkoen, geb. Maartensdijk 12 Mei 
1834, f Zeist, h. Veldheim, 30 Jan. 1893, dr. van baron 
Abraham en Margaret ha Cornelia Wilhelmina 
barones Snouckaert van Schauburg. 

'Hit <Mt hmvelijk: 

1. Johan Jacob, volgt IX. 

2. Margaret ha Cornell a Wilhelmina Clotterbooke 
Patijn, geb. Zeist 18 Sept. 1862, tr. aldaar 180ct. 1883 
Mr. Jacob Jan Lodewijk van Hangest baron d'Yvoy, 
heer van Houten, geb, h. Marienberg onder Arnhem 26 Maart 
1857, proc. generaal gerechtahof te Leeuwarden, zn. van 
baron Jan Frederik en Cornelie Henriette Con- 
stance Kverdine barones van Pallandt. [Leeuwarden,] 

IX. Mr. Johan Jacob Clottebooke Patijn, heer van 
Kloetinge, geb. Zeist 28 Juli 1859, bnrgem. van Zeist, tr. 
aldaar 15Juni 1894 Jkvr. Marie Isabelle Anne Josine 
Charlotte Huydecoper, geb. Zeist 15 Feb. 1860, dr. 
van Jhr. Willem Karel en Johanna Maria Elisabeth 
Dij ckmee st er. [Zeist, h. Veldheim. j 

Uit dit h'UwelijJc: 

1. Elisabeth Anna Clotterbooke Patijn ? geb. Zeist 
3 Aug. 1895. 

2. Irnigard Marguerite Clotterbooke Patijn, geb. 
Zeist 19 Oct. 1896. 

3. Marcelle Catherine Clotterbooke Patijn, geb. 
Zeist 18 Aug. 1905. 

Patijn. 
VHbis. f Ds. Daniel Theodorus Francois Patijn, 
geb. 's-Gravenhage 10 Juli 1807, pred, te Wadenoyen 1831. 
Voorburg 1837, f aldaar 9 Oct. 1862, tr. 1° Wageningen 
10 Juni 1835 f Anna Elisabeth Eli as, geb. Schiedam 
23 April 1814, f Amsterdam 24 Nov. 1840, dr. van Vs. tier- 
brand en Henrietta Ever a r da Hillegonda van 
Nellesteyn. patijn. 337 

Vit (tit hwwelijk: 

1. Jacob Gerard, volgt VIII. 

2. Henriette Everharda Hillegonda Patijn, geb, 
Voorburg 10 Nov. 1837, tr. aldaar 3 Mei 1860 Mr. Willeni 
Nicolaas Jacob van Henggt, geb. Utrecht 8 Maart 
1833, oud-kantonrechter te Doesburg, zn, yan Mr. Jan 
Hendrik Garel en Jkvr. Johanna Adriana de Pes- 
ters. [Maartensdijk, h. Persijn, en Utrecht.] 

VIII. Mr. Jacob Gerard Patijn, geb. Wadenoyen 7 
April 1836, oud-burgem. van 's-Gravenhage, commissaris der 
Koningin in Z. -Holland, ataatsraad i. b. d., tr. Zuilen 22 Aug. 
1861 Adriana Jacoba Olaeina Veeren, geb. 's-Graven- 
hage 14 Sept. 1836, dr. van Rudolph Hendrik J oh an 
en Sara Jacoba Maria Bongardt. ['s-Gravenhage.] 

Vit Hit hwwelijlc: 

1. Margaretha Theodora Elisabeth Patijn, geb. 
Doetinehem 6 Juli 1862. ['s-Gravenhage.] 

2. Rudolph Johan Hendrik, volgt IX. 

3. Daniel Willem Hendrik, volgt IXbis. 

4. Mr. Jacob Adriaan Nicolaae Patijn, geb. Rotter- 
dam 9 Peb, 1873, hoofdcommies aan de afdeeling arbeiders- 
ver zekering van het departement v an Landbouw enz. , tr . 
aldaar 24 Sept. 1903 Jkvr. Rudolphine van Doom, geb. 
'a-Gravenhage 2 Maart 1880, dr. van Jhr. Mr. Willem 
The o door Cornells en Johanna Carolina van der 
Kemp. [Scheveniugen.] 

IX. Mr. Rudolph Johan Hendrik Patijn, geb. Maar- 
tensdijk 9 Dec. 1863, oud-commies-griiner 2e Kamer, oud-adm. 
der generale thesaurie, lid prov. staten van Z. -Holland, directeur 
Dordtsche bank, lid 2e Kamer, tr. Voorburg 22 Aug. 1893, 
Jkvr. Elisabeth Henriette Marie de Jonge, geb. 
'e-Grravenhage 11 Nov. 1869, dr. van Jhr. Mr. Bonifaciue 
Cornelia en Elisabeth Henriette Maria Philips e. 
['s-Gravenhage.] 

Uit cUt hwveUjk: 

1. Jacob Gerard Patijn, geb. 's-Gravenhage 28 Sept, 
1894. 22 338 PATIJX PAl'W. 

2. Elisabeth Henriette Marie Patijn, geb. 's-Gra- 
venhage 7 Jan, 1896. 

3. Daniel Will em Hendrik Patij n, geb. 's-Grraven- 
hage 14 Mei 1903. 

IXbiS. Daniel Will em Hendrik Patij n, geb. Maars- 
seveen 23 Oct. 1865, lid der firma Patvjn, yan Notten & Co., 
te Amsterdam, tr. Olst 13 Juni 1900 Jkrr. UrsuleGerar- 
dine Teding van B e r k h o u t , geb. Breda 3 Feb. 1868, dr. 
van Jlir. Lodewijk Jacob Hubert en Ursula Martha 
Jacob a Petronella Yssel de Sc hep per. [Baarii, Villa 
Ekebij.J 

Uit (lit fomvelijlc: 

1. Adrian a Jacob a Olaaina Patij n, geb. 's-Gravenhage 
2 Maart 1903. 

2. Jacob Huibert Patij n, geb. Amsterdam 8 Deo. 1904. PAUW. 

Protestant. — Gouda. 

Wapen: In blamv een gehnotte paal, onder- 
steund door een dwarsbadk en vergezeld van 
drie Bespuntige sterr&n, twee ter weersmjd&n- 
van den paal en de derde onder den balk, 
alles van gond. Helmteeken: een %>ronl:eade 
NjE=^- j^^^ r pct/uw in natn'urlijl'8 kleur, aamiende geMeld. 

> c— f~- ==j pf £) ekkle e den: g mi d en b la-uw . 

Stamreeks. 

I. f Dirk G e r r i t sz. P a u w , raad te G-ouda 1440, bur- 
gem. 1449, tr. f Aeltje Beiniers. 

II. f Hendrik Pauw, raad en burgem. te Gouda, f al- 
daar 15 Sept. 1500, tr. f Sophia N.N., f Gouda omstreeks 
1511, dr. van Dirk en Margriet Oem. 

III. f Ileinier Pauw, apotheker, raad, schepen, burgem. 
en thesaurier te Gouda, f aldaar in Maart 1541, tr. 1° Gouda 
30 Sept. 1510 f Aerlanda, f omstreeks 1527, dr. van 
y r a n s A d riaansz. en Elisabeth D a m m a s C 1 a e s dr. 

IV. t Adriaan Pauw, geb. Gouda 13 Jan 1516, paw. 339 

zeepzieder en graankooper, agent van Denemarken, raad en 
schepen te Amsterdam, f aldaar 8 Oct;. 1578, tr. Amsterdam 
6 Mei 1539 + Anna, geb. aldaar 23 Juni 1520, f Enkhui- 
zen 1 Juli 1586, dr. van Jacob Lucasz en Hendrikje 
P i e t e r s dr. 

V. f Jacob Pauw, geb. Amsterdam 22 Bee. 1558, brou- 
wer, raad, schepen en burgem, te Delft, f aldaar 7 Juli 1620, 
tr, 1° Leiden 15 April 1580 f Mecliteld van Seems- 
kerck, geb. aldaar 22 Dec. 1558, f Delft 3 Aug. 1606, dr. 
van Will em en Grrietje Ramp gez. Proost. 

VI. f Mr. Engelbert Pauw, geb. Delft 8 Juli 1585, 
koopman, vaertigraad aldaar, -f Delft 29 Feb. 1648, tr, aldaar 
11 Juli 1610 f Maria van Hoogenhouck ; geb. Delft 
8 Oct. 1589, f aldaar 2 Sept. 1649, dr. van Maarten Janaz. 
en Oatharina van der DuBsen. 

VII. t Mr. Maarten Pauw, geb. Delft 10 Jan. 1616, 
veertigraad. schepen en burgem, aldaar, out. -gen. der Unie, 
t Delft 24 Sept. 1680 tr. aldaar 22 Nov. 1645 f Eli s abet h 
van der Meer, geb. Delft 11 Oct. 1626, f h. Ookenburgh 
te Looaduinen 4 Mei 1708, dr f van PranB en Maria G-ras- 
winckel. 

VIII. f Mr. Engelbert Pauw, geb. Delft 30Aprill656, 
seer, van de Kamer van ontvangsten van Holland, f VGraven- 
hage 22 April 1687, tr. Delft 30 Sept. 1676, f Josina van 
der Goes, geb. aldaar 12 Jan. 1656, f Delft 4 Mei 1715, 
dr. van Mr. Franco, heer van Katers, en Antonia van 
loreest. 

IX. f Mr. Maarten Pauw, geb. VGravenhage 24 April 
1678, veertigraad, schepen en lioofofficier te Delft, baljuw 
van Rijswijk, + 's-Hertogenbosch 31 Aug. 1721 , tr, ala 
wed. van f A n n a Teding van Berkhout, 2° Middelburg 
18 Juli 1712 f Maria Louisa Cau, geb, 's-dfravenhage 
25 Jan. 1688, f Delft 8 Mei 1719, dr. van Mr. Iman en 
Anna Constantia Sterthemius. 

X. f Mr. Iman Pauw, geb. Delft 24 Juli 1715, schepen 
te Vlissingen, griffier van den Hoogen Kaad ? f 's-Gravenhage 
1 Aug. 1779, ~tr. 1° Ylissingen 28 April 1739 f Maria 
Johanna a t h a r i n a van Boessohot, geb. aldaar 17 340 pauw. 

Oct. 1718, f 'a-Gravenhage 8 Ma-art 1754, dr. van Phili bert 
en Catharina Johanna van de Putte. 
Uit djii hwwelvj'k: 

1. f Maart en Pkilibert Pauw, uit wien de adellijke 
tak. (Zie Ned. Adelsboek. 1907, pag, 436.) 

2. f Engelbert, voZgrt XI. 

XI. Mr. Engelbert Pauw, ged. J e*Gravenhage 7 Sept. 
1752, raad, schepen en burgem, van Delft, lid staten van 
Holland, f 'a-Gravenhage 30 Maart 1803, tr. Delft 15 Mei 
1774 f Cornelia Hillegonda [baronea] des Yillatea, 
geb. 's-Gravenhage 20 Juli 1754, f Delft 22 Maart 1802, dr. 
van [baron 1 Mr. Alexander Auguat en Anna Petronella 
des H. R. E. gravin van Heemskerok. 

Uit dit huivelijk: 

1. f Abraham Cornelia Pauw, uit wiena huwelijk met 
AnnaYictoire Hastart, o.a. twee zoong aproten., waarvan 
nakomelingen in Busland. 

2. Engelbert, volgt XII. 

XII. f Engelbert Pauw, geb. Delft 20 Maart 1788, na 
eerst te lliga te liebben gewoond keerde Mj terug en vestigde 
zich te Nordhorn, f aldaar 4 Aug. 1837, tr. Riga 8 Dee. 
1816 f Juliana Dorothea Duve, geb. aldaar 24 Maart 
1797, f Nordhorn 2 Dec. 1840. 

XIII. f Alexander Auguat Pauw, geb. Amsterdam 
27 Aug. 1821, f Brusael 18 Nov. 1878, tr. Wasaenaar 17 
Juni 1851 f Pauline Elizabeth Behmer, geb, Bruasel 
15 Maart 1827, f Haarlem 1 Aug. 1897, dr. van Gerard 
Willern eu Johanna Adelaide Nederveen, 

XIV. Engelbert Alexander Will em Pauw, geb, 
! s-Gravenhage 20 Dec. 1851, leeraar Eransche taal en letter- 
kunde H. B. S. te Haarlem, tr. aldaar 31 Mei 1877 Cornelia 
Wilhelmina Mekern, geb. Bodegraven 30 April 1857, 
dr. van Mr. W ' i 1 1 e m en C or n e 1 i a van den Heuvel. 
[Haarlem. j 

Uit dit Miwelijlc : 
1. Pauline Elisabeth Pauw, geb. Haarlem 20 Dec. 
1877. [Haarlem.] 

2. Cornelia Johanna Adelaide Antoinette Pauw, VAVyf P1E5S0N. 341 geb. Haarlem 27 Juli 1879, tr. aldaar 27 Juni 1901 Dirk 
Schornagel^ geb. Haarlem 22 JSToy. 1878, koopman, sn. 
van DirkenWilhelmina Hendrika Wijdam. [Utrecht.] 

3. Alexander Augustus Pauw, geb. Haarlem 1 Sept. 
1880, geemployeerde Xed. Handel. Mij., agentschap Bankzaken. 
[Singapore.] 

4. Engelber tina Gerardina Wilhelmina Everdina 
Pauw, geb. Haarlem 17 Nov. 1883, tr. aldaar 7 Mei 1907 
Julius Constant ijn Eijk, geb. Breda 4 Maart 1872, 
le luit. inf., zn. van Bernard Desir6en Jacobs Johanna 
S w a a n. [Haarlem.] 

5. Adelaide Johanna Pauw, geb. Haarlem 20 Maart 
1890. [Haarlem.] 

PIEBSON. 

Protestant. — 's - Grave nh age. 
Wapen : In rood een- blaxvive liefer beladen 
met vijf mlveren romn &n vergezeld van drie 
gouden leeuwen, blawv getongd en genageld 
en een silver en schildje beladen met een aw arte 
degen, in het schildhoofd , gaande over den 
top van de keper. Helmteeken : de degen 
tussehen een gouden vhicht, de buitenste 
veeren rood. Dekkleeden : goud en rood,. Stamreeks. 

I. f Dirk (Pier son) geb. omstreekg 1570, tr. f N. 1ST. 

II. + Pieter (Pier son) geb. omstreeks 1600, tr. f N, N. 
HI. f Chris toff el Piers on, ged. 's-Gravenhage 19 Mei 

1630, glasschilder te Gouda, f aldaar 11 Aug. 1714, tr. als 
wedr. van f Maria van Voorne, 2° Gouda 7 Juli 1680 
f Joppina Hodenpijl, geb. Schiedam, f aldaar 18 Oct. 
1687, dr. van Adriaan Aldertsz. en Jannetje Jans 
de Br uicker s. 

IV. f A Hard Piersou, ged. Sohiedam 23 Mei 1681, 342 F1EKS0N. 

begr. Gouda 9 Juli 1736, tr. 1° aldaar 22 Sept. 1709 f Maria 
Sohorel, ged. Gouda 3 Juli 1683, dr. van Ds. D i r o k 
Thomasz. en Olaertie Maghiels. 

V. f Chris toff el Pier boh, ged. Gouda 17 April 1711, 
begr. aldaar 23 Jan. 1766, tr. Gouda 20 Jan. 1737 f Maria 
van Linschoten, geb. aldaar, begr. Gouda 11 Feb. 1783. 

VI. f Allart Pierson, ged. Gouda 11 Feb. 1739, f aldaar 
1 Aug. 1813, tr. Gouda 5 Juli 1762 f Cornelia Geer- 
truyd Boon, ged. aldaar 23 Feb. 1738, begr. Gouda 2 Dec. 
1803, dr. van Pieter en Elisabeth Terbrugge. 

VII. f -Os. Allard Pierson, geb. Gouda 1 Nov. 1770, 
pred. te Amsterdam en Alkmaar, f aldaar 31 Maart 1836, 
tr, al^ wedr. van f Maria Catbarina v an der Steen, 2° 
8 Juni 1800 f Johanna Elisabeth Gregory, geb. Am- 
sterdam 29 Maart 1770, f Alkmaar 2 Nov. 1846, dr. van 
Jan Lodewijk en Johanna Gerard a Tak. 

Uit dit huwelijk: 

1. Allard Cornells, volgt VIII. 

2. Jan Lodewijk Gregory Pierson, volgt VHIbiS, 

VIII. f Allard Cornells Pierson, geb. Alkmaar 14 
Sept. 1801, kap. genie, architect te Amsterdam, f 's-Graven- 
hage 30 Jan. 1870, tr, als wedr. van f Car oli na Henriette 
Constantia Bunnik, 2° Amsterdam 31 Aug. 1837 fHen- 
drika Adriana Papet, ged. Sommelsdljk 21 Sept. 1815, 
f Yoorburg 24 April 1859, dr. van Arnoldus Jacobus 
en Elisabeth Haider. 

Uit dit liwweUjk: 

1. Arbolda Johanna Pierson, geb. Amsterdam 8 Nov. 
1841, tr, 'e-Gravenhage 28 Sept. 1864 f Cornells Mun- 
tendam, geb. Amsterdam 10 Aug, 1842, f Soerabaya 30 
Jan. 1888, zn. van Hendrik en Elisabeth Madelaine 
Men sing. [Nijniegen.] 

2. Ida Pierson, geb. Amsterdam 9 Jan, 1846, tr. in 
1874 f -Dr. Jean Jacques van Renesse, geb. VGraven- 
hage 26 Sept. 1844, f a/b. S.S. Bromo Juli 1888, zn. van 
Jan Mari en Nelly Julie Grant. [Wageningen.] 

3 . Jan L o d e w ij k , volgt IX, 

4. Carolina Alberdina Cornelia Pierson, geb. P1ERS0N. 34$ 

Amsterdam 20 Aug. 1854, tr. Rijswijk 3 Jan. 1878 f Hendrik 
Em vend Koekoek. [Louden.] 

IX. Jan Lodewijk Piersoiij geb. Amsterdam 1 Mei 
1851, oud-le luit, der genie, gep. ingenieur le kl. bij den 
Waterstaat in Ned. Indie, lid van den gemeenteraad ran Nij- 
megen. tr. 1° Gorinckem 22 Maart 1876 f Elisabeth 
Cornelia Petronella Vonck, geb. Delft 23 Dec. 1855, 
f Nijmegen 8 Aug. 1903, dr. van Albertns Maria en 
Martina Cornelia Brons; tr. 2° 22 Dec. 1904 Sara 
Juatina Muntendain, geb. Amstsrdam 22 Oct. I860, dr. 
van Hendrik en Henriette Margareta van Voile n- 
h o v e n, [Nijmegen.] 

Uit het eerste huwelijlc-: 

f Martina Cornelia Piers on, geb. Madioen 12 April 
1877, f Bodjonegoro 1 April 1898, tr. aldaar 24 Juni 1897 
Jan Paulua Willem Houtman, ass. res. en seer, van 
Madioen. [Madioen.] 

VIHbis. f Jan Lodewijk Gregory Pierson, geb. Alk- 
maar 1 Sept. 1806, koopman te Amsterdam, f aldaar 12 Oct, 
1873, tr.Amsterdam 20Meil829 f Ida Oyens, geb. aldaar 
9 Jan 1808, f Utrecht 26 Dec. I860, dr. van Hendrik en 
Petronella Adriana de Marez van Zuylen. 

Uit ctit hiiwelvjlt : 

1. Johanna Elisabeth Pierson, geb. Amsterdam 21 
Feb. 1830, tr. aldaar 26 Juli 1849 f Ds. Nicolaas Hen- 
drik de Grraaf, geb. Utrecht 17 Feb. 1823, pred. te Am- 
sterdam, f aldaar 19 Nov. 1886, zn. van Nicolaas en Hen- 
drika van Sisseren. [Utrecht.] 

2. Allard,. volgt IX A. 

3. Petronella Adriana Pierson, geb. Amsterdam 
12 Aug. 1832, tr. Heemstede 20 Oct. 1858 + Prof. Dr. Jan 
Willem G-nnning, geb. Ylaardingen 22 Sept. 1827, hoog- 
leeraar te Amsterdam, f Hummelo 7 Jan. 1900, wedr. van 
f Henrietta Cornelia van Staveren en zn. van Ds. 
Johannes Herxnanus en Anna Elisabeth van Cam- 
pen. [Hilversum.] 

4. Hendrik, volgt IXbiS B. 

5. Mr. Nicolaas Gerard Pierson, geb. Amsterdam 344 i'ieesox. 

7 Feb. 1839, oud-president en commissaris der Nederl. Bank, 
oud-hoogleeraar te Amsterdam, oud-minister, oud-lid 2e Kamer, 
tr. Amsterdam. 30 Oct. 1862 CatharinaRutgera Waller, 
geb. aldaar 27 Mei 1837, dr. van Francois Gerard en 
Helena Albert ina Beckman. ['s-Gravenhage.] IX. t Prof, Dr. theol- A liar d Pi era on, geb, Amsterdam 8 
April 1831 , pred. te Leuven en Rotterdam, prof, te Heidel- 
berg en Amsterdam, letterkundige, f Lochem 27 Mei 1896, 
tr. Amsterdam 23 Feb. 1854 f Pauline Her mine Elisa- 
beth G-ildemeester, geb. aldaar 7 Maart 1831, f Sohe- 
veningen 6 Sept. 1900, dr. ran HendrikDaniel en Jeanne 
Marie Boissevain. 

Hit dit huiveUjlc: 

1 . <1 a n L o d e w ij k , volgt X. 

2. Henri Daniel, volgt Xfois. 

3. Lin a Eudia Piers on, geb. Rotterdam 26 Oct. 1859, 
tr. Amsterdam 24 Juni 1880 Mr. W i 1 1 e m deBidder, geb. 
Utrecht 24 Jan. 1854, zn. van Carel Conrad Johannes 
en Maria Johanna Kemink. [Kde.] 

4. Johanna Maria Pier son, geb. Rotterdam 25 Oct. 
1851, tr. Amsterdam 11 Mei 1882 Carel Hendrik Everts, 
geb. Bloemendaal 29 Aug. 1851, lid der fit-ma Everts en 
Zuyleooin te Amsterdam, zn. van Bernardus Henricus 
en Geertruida van Delden. [Amsterdam.] 

5. Ida Pier son, geb. Rotterdam 23 Jan. 1864. [Am- 
sterdam.] 

6. Adriana Margaret ha Pier son, geb. Rohrbach bij 
Heidelberg 15 Feb. 1866, tr. Amsterdam 20 Maart 1891 Mr. 
David Abraham Kool, geb. aldaar 10 Nov. 1863, direo- 
teur Neptun, zn. van Mr. Jacob Hendrik Will em en 
Clara Portielje. [Emden. ] 

X. Jan Lodewijk Pier son, geb. Leuven 12 Dec. 1854, 
lid der tirma Adolf Boinsevain & Co., bankiers te Amsterdam, 
tr. Utrecht 20 Mei 1880 HenrietteWilhelminaJohanna 
van Groudoever, geb. aldaar 28 Nov. 1859, dr. van Prof, flERSON. 345 

Dr. Louis- Christiaan en Raoliel M e n d e s da Cost a. 
[Baarn, yilla Uijtenbosch.] 
Uit dit kuwelvjk : 

1. Pauline Hermine Elisabeth Pier so n, gel). Am- 
sterdam 30JuK 1881, tr, Baarn 23 Juli 1903 Paul Antoine 
V6ute Jr., geb. Amsterdam 31 Maart 1877, oeconoom, zn, 
van Paul Antoine en Clara Cornelia Holleman. 
[Barneveld.] 

2. Henriette Pierson, geb. Amsterdam 4 Nov. 1882, 
tr. Baarn 29 Maart 1904 Arnoud Waller, geb. Amsterdam 
6 Oct. 1873, directeur Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, zn. 
van Joannes Deodatus en Marie Christina Martens, 
[Bloemendaal.] 

3. AUard, volgt XL 

4. Louise Christine Pier son, geb. Amsterdam 12 Jan. 
1887. [Baarn.] 

5. Anna Pierson, geb. Baarn 27 Nov. 1891. [Baarn.] 

6. Jan Lodewijk Pierson, geb. Baarn 12 Oct. 1893. 
[Baarn.] 

7. Caroline Pierson, geb. Baarn Feb. 1898. [Baarn,] 
XL Allard Pierson, geb. Amsterdam 30 Nov. 1884, 

pro curat iehouder der firma Adolph Boisaevain & Co., tr. Baarn 
14 Feb. 1907 Ada Muysken, geb. aldaar 4 Deo. 1884, dr. 
van Constantijn en So fie Martens. [Amsterdam.] 

Uit dit huwelijk: 

Jan Lodewijk Pier eon, geb. Amsterdam 6 Jan. 1908. 

Xfois. f Henri Daniel Pierson, geb. Leuven 7 Nov. 
1856, lid der firma Heldring en Pierson, bankiers te 's-Gra- 
venhage, tr. Utrecht 20 Mei 1880 Anna Henriette van 
Goudoever, geb. aldaar 11 Oct. 1858, dr. van Prof. Dr. 
Louis Christiaan en Rachel Mendes da Costa, 
[Scheveningen, villa Intimis.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Bosina Johanna Maria Pierson, geb. 's-Graven- 
hage 24 April 1881. [Scheveningen.] 

2. Eudia Pierson, geb. 's-Gravenhage 12 Mei 1883. 
[Scbeveningen.] 

3. Ida Pierson, geb. 's-Gravenhage 2 Nov. 1885, tr. aldaar 346 PIEKS0N. 

21 Mei 1908 Dr. Grauthier Jean Huet, geb. Amersfoort 
23 Nov. 1879, arts, zn. van Paul Adrien en Christina 
H e r m I n a K o 1 f f. Hs-Gravenhage.] 

4. Nicolaas Gerard Pier son, geb. 's-Gravenhage 10 
Feb. 1889. 

5. Anna 31 aria Fiery on, geb. 'a-Gravenhage 3 Feb. 
1896. 

B. 

IXbis, Ds. Hendrik Pierson, geb. Amsterdam 10 Juni 
1834 , directeur der Heldring-gestichten te Zetten, tr, 1 ° 
Rotterdam 4 Juni 1857 f Her mine Agnes Kolff , geb. 
aldaar 25 Jan. 1833, f ? s-Hertogenbosch 28 Oct. 1870, dr. van 
Johannes en Christine Her mine Hacke; tr. 2° Am- 
sterdam 1 Aug. 1872 f Petronella Adrian a Oyens, 
geb. aldaar 1 Aug. 1837, f Zetten 3 Oct. 1907, dr. van 
Hendrik Gerard en Ursula Christina Magdalena 
MeUlor. ["Zetten.] 

U'lt (lit hiiiveUjk: 

1. Johannes, volgt X. 

2. 13s. Jan Lodewijk Pierson, geb. Heinenoord 16 Oct. 
1861, pred. Groningen, tr. Utrecht 7 Jan. 1886 Antoinetta 
Helena Schot, geb. Bepok (res. Batavia) 10 Nov. 1862, 
dr. van CornelisGoriusenCarolinaJulianaDiicker. 
[Groningen. j 

3. f Christine Her mine Pierson, geb. Heinenoord 
29 Maart 1863, f Hardenberg 1 Sept. 1887, tr. Zetten 16 
Sej^t. 1886 Dr. Theol. Cornelia Christiaan Schot, geb. 
Babauw (res. Timor) 16 Mei 1862, pred. te Hardenberg, zn. 
van Cornells Gorius en Carolina Juliana Dtioker. 
[Hardenberg.] 

4. Ottho Gerhard, volgt Xbis. 

5. Hendrik Jean Chretien, volgt Xter. 

X. Johannes Pierson, geb. Heinenoord 9 Mei 1860, 
}id der firma J. & O. G. Pierson, constructeurs van gazogenes 
enz., tr. Brussel 14 Aug. 1893 Lou is e C ath6rin e JEugeni e 
Beetz, geb. Schaerbeek 23 April 1862, dr. van A n d r i e a en 
Elisabeth Henriette van Genabeth, [Parijs,] PIERSON. 347" 

Uit dit huicelijk; 

1. Andre Henri Pierson, geb. Parijs 19 Sept, 1894. 

2. Louis Georges Piergon, geb. Parijs 21 Juni 1896. 

3. Hendrik Deodaat Pierson, geb. Parijs 26 Juni 1899. 

4. Ida Hermiua Pierson, geb. Parijs 11 Jan. 1901. 
XbiS. Ottho Gerhard Pierson, geb. Heinenoord 10 

Nov, 1866, lid der firraa J. & 0. G. Pierson, constructeurs 
van gazogenes enz., tr. Amsterdam 24 Juli 1890 Jkvr. Fran- 
cois e Isabelle Henriette de Savornin Lohman, 
geb. Appingedam 10 JVTei 1865, dr. van Jhr. Mr. Alexander 
Frederik en Johanna Catharina Ermerins. [Parijs.] 
Uit dit Jmivelij'k: 

1. Hendrik Pierson, geb. Parijs 8 Jnni 1891. 

2. Alexander Frederik Pierson ; geb. Parijs 23 Nov. 
1892. 

3. Jean Louis Pier son, geb. Parijs 25 Jan. 1894. 

4. Adrienne Isabelle Pierson, geb. Parijs 9 Jan. 1896. 

5. Paul Pierson, geb. Le Pecq bij Parijs 10 April 1900- 

6. Her mine Agnes Pierson, geb. Parijs 24 Feb. 1903. 
Xter. Ds. Henri Jean Chretien Pier son , geb. r s-Her- 

togenbosch 21 Aug. 1869, pred. te Ressen, tr. Helvoirt 26 
Juli 1894 Imene Johanna de Zwaan, geb. Amsterdam 
16 Jnni 1871, dr. van Chrlstoffel en Johanna Imene 
Menging. [Ressen..] 
Uit dit Jmivelijlc : 

1. Petronella Adriana Pierson, geb. Ressen 3 Oct.. 
1896. 

2. Johanna Imene Pierson, geb. Ressen 14 Juli 1898. 

3. Hendrik Pierson, geb. Ressen 1 April 1900. 

4. Anne Will em Pierson, geb, Ressen 23 Jan. 1904.. 348 PIETKUMAAT. 
PIETERMAAT. 

Protestant. — Edam. 

Wapen : Gevierendeeld : I. in zUver eon barb 
in iiatu'urlijke lieur; II. in rood drie eikels 
in nutuwlijlte Heur 1 en 2 f TIL in goud een 
hertsgetvei in ■natnurlij'ke Ideur ; IV. in zilver 
een zwarte kraai. Helm gekroond. Helm- 
teeken : de krcuti. Dekkleeden : silver en 
rood. Sehildhoudera : rechta : een omzien.de 
leeuiv in natinirlij~ke ~klenr, links: een om- 
■ziende ztvartc adelaar, devhicht nedenvactrtit. 

Stamreeks. 

I. f Jacob Pietermaat, geb. omstreeks 1 560, tr. 
f N. X. 

II. f Pieter Pietermaut, geb. omstreeks 1590, schepen 
te Edam 1622, 1626, tr. + N. N. 

III. f Pieter Pietermaat, geb. omstreeks 1625, schepen 
te Edam 1649-'51/53, '56/58/60 en '64, begr. aldaar 11 
Maart 1670, tr. Edam 11 Aug. 1645 f Trijn Barents. 

IV. f Pieter Pietermaat, ged. Edam 8 Jan. 1659 
seer, dier stad 1681, gecommitceerde ter auditie van de 
gemeene landarekening in W.-Eriesland 1693, gecommitteerde 
ter admiraliteit yau Amsterdam 1695, hoofdomeier en 
bnrgemeeeter van Edam 1704, f aldaar 13/14 Dec. 1707, tr. 
Edam 3 Deo. 1684 f Catrijntje Honttuyn. 

V. f M r - Pieter Pietermaat, ged. Edam 19 Juni 1695, 
schepen van Edam 1723, '25, tr. aldaar 14 April 1720 
f Lijsbeth Pont, ged. Edam 10 Oct. 1696, dr. van Pieter 
Franaz. en W i 1 1 e m o e t Bouwens. 

VI. Xr. Pieter Pietermaat, ged. Edam 12 Sept. 1731, 
schepen van Hoorn, later pensionaris van 31edemblik, 
f Voorschoten, h. Adegeest, Sept. 1791, tr. Weesp 19 Feb. 1756 
f Magdalena Johanna d' Arrest, ged. aldaar 10 Feb. 
1735, dr. van Daniel en Clementia Lakeman. 

VII. f Daniel Pietermaat, ged. Weeap 18 Jan. 1759, 
raad, schepen en burgem. te Schiedam, + Schiedam 31 Han. 1822, PIBTBBMAAT 349 

tr. 1° aldaar 14 Aug. 1786 + Anna Catharina Pic hot, 
geb. Schiedam 4 Dec. 1767, begr. aldaar 30 Juli 1793, 
dr. van Mr. Daniel Francois en Agatha Wilhelruina 
Hogerwaard, 

VIII. f Mr. Daniel Francois "Will em Pietermaat, 
geb. Schiedam % Oct. 1790, raad fiscaal te Amboina, resident 
van Soerabaya, lid Hooggerechtshof in N. -Indie, f Soerabaya 
30 Nov. 1848, tr. als gesoheiden eohtgenoot van f Johanna 
Magdalena Eingeling, 2° Amboina in 1823 f Sara 
Caroline Moorrees, f April 1877, dr. Yan J. H. I. Moor re e 8. 

Hit d/it h/wwelyjk: • 

1. Daniel Jan Karel, volgt IX. 

2. Francois Will em Anthonie, volgt IXbis. 

IX. f Daniel Jan Karel Pietermaat, geb, Menado 
14 Feb. 1829, f Buitenzorg 28 Oct. 1886, tr. Batavia 25 Jan. 
1854 Henriette Eleonore Horst, geb. aldaar 16 Feb. 
1835, f Semarang 25 Oct. 1899, 

TJit dit hu'ivelijk : 

1. Daniel Francois Willeru Pietermaat, geb. Sema- 
rang 17 Sept. 1855, erfpachter en administrate ur der onder- 
neming Lerep. [Oengaran.] 

2. Eleonore Elisabeth Pietermaat, geb. Semarang 
20 Aug. 1857, tr. Batavia 14 Maart 1878 f Francis Aime 
Charles van d.e n Broek d'Obrenan, geb. Semarang 
22 Dec. 1851, landbouw-ondernemer te Daroepono, f Sema- 
rang 24 Maart 1907, zn. van Prosper Hypolite Andre 
en Sophia Josephina Begin a Le Leu. ['s-Gravenhage.] 

3. f Sara Carolina Pietermaat, geb. Semarang 28 
Juli 1859, f 's-Gravenhage 5 Xoy. 1908, tr. Batavia 17 April 
1878 Paul Alexander Bloys van TreslongPrins, 
geb. aldaar 12 Sept, 1851, assuradeur te 's-Gravenhage, 
zn. van P i e t e r Arnold J o h a n en Jkvr. Pauline Con- 
stance van Eys. ['s-Gravenhage.] 

4. Theodore Francoise Pietermaat, geb. Tempoeran 
(res. Semarang) 12 Oct. 1864. [Java.] 

5. J oh an Hendrik Pietermaat, geb. Tempoeran (res, 
Semarang) 25 Aug. 1866, administrates Sf. Kandang Djati 
tr. Kraksaan (res. Probolinggo) 28 Sept. 1896 Johanna 350 1'IETERMAAT DE KAN IT/,. Willi el mi n a Maria Boermeeater, geb. Suikerfabriek 
Tadjarakan (Kraksaan) 7 Sept. 1877. [Sf. Kandang Djati, 
Kraksaan.] 

6. Jan Antonie Pietermaat, geb. Tempoeran 3 Aug. 
1868, adm. Sf. Kalibagor, tr. Banjoemas 31 Jan. 1900 
Esther Catharina Emilia Soeeman, geb. Djocjacarta 
15 Feb. 1878. [Banjoemas, Sf. Kabibagor.] 

7. Suzette Antoinette Pietermaat, geb. Batavia 
25 Aug. 1872. [Java.] 

8. Fran oo is Paul Pietermaat, geb. Batavia 9 Dec. 
1874, hoofdingenieurinSuriname, directeur van deKolon. Spoor- 
wegen, tr. 's-Gravenhage 27 Juli 1903 f Johanna Marga- 
ret a Schadach, geb. Kropstadt (Pruiasen) 17 Aug. 1867, 
f Nauheim 10 Aug. 1907, dr. van Da. Johann August en 
Cecilia Teresia Lommatzich. [Paramaribo. j 

IX. f Mr. Francois Will em A nth onie Pietermaat, 
geb. Soerabava 7 Oct. 1844, adv. en proc. te Semarang, 
f aldaar 23 "Deo. 1874, tr. Utrecht 18 Juni 1869 Paulina 
Mar tine Toulon ran der Koog, geb. Tilburg 16 Jan. 
1850, dr. van Lodewijk Johan en Martha Kiimema 
Wijndels. Zij hertr. f Abram Baud. ['s-Gravenhage.] 

Uit rMt fmivelijk: 

1. Sara Carolina Pietermaat, geb. Semarang 11 April 
1870. p s-Gravenhage.] 

Martha Kiuneraa Pietermaat, geb. Semarang 11 
Mei 1871. ['s-Gravenhage.] 

DE RAOTTZ. 

Protectant. — Saksem 
Wapen: In groen een roode schuinbalk , 
vergezeld van twee in de richting van den 
schuinbalk geplaatste, gebogene mlveren dol- 
fijnen-, met do ronding des Uchaams naar 
de linkerzijde, de hop onihoog, een doljvjri 
boven en een onder den balk. Gekroonde 
helm. Helmteeken: een rechtop geplaatste 
xilvcren doljijn, do kop omlaag en -plat idt- 
-gestrekt op de kroon, de staari omlioog, het lichaam rondgebogen 
DE RANITZ, 3ol 

naar de Imkermjde. Dekkleeden: %ilver en groen. Sehildhouders : 
twee met groen loof omlcrcmste en omqorde wildemannen- in na- 
tuurlijke kleur, elk in de vrije h<xnd eene knods houdende met 
den ko-p omlaaxf. 

Stamreeks. 

I. f K . N. Baniscli, le atalmeester van de Keurvorst van 
Saksen Johann Georg I, tr. Dresden f N. N. von Biilo w. 

II. f Johann Sigismund Raniach, geb. Dresden in 
1646 of 1647, ritmeester in Statendienst, f Elten in 1724, 
tr. 1° 1676 f Hendrika Bensen, ged. Doetinchem 7 Oct. 
1649, dr. van A n t h o n i en L a m b a c h Lefctinok. 

III. f Johannes Christiaan de Ranitz, beer van 
Sprokkelenburg en Doornick, geb. Doetinchem 30 Nov. 1677, 
kap.-luit. der cav. in Statendienst, f 13 Oct. 1727, begr. Zutfen, 
tr. Herwen 4 Feb. 1700 f Sophia Vermeer, geb. aldaar 15 
Maart 1671, f Kampen 4 Sept. 1716, dr. van Grijgbert en 
Judith Wijnen. 

IV. f Mr. Johaii Hendrik de Ranitz, vrijheer van 
Wolferen, Doornick en de Groote Lindt, geb. Doetinchem 10 
Dec. 1700, advocaat-fiscaal van Overbetuwe, f h. Doomick, 
onder Ressen, 13 Feb. 1767, tr. 1° Andelst 8 Mei 1730 
f Amalia Oandace van Sevenaer, + 1740, dr. van 
Bernard Prans, lieer van Wolferen en Doornick, enJacoba 
Pieterson; tr, 2° Elden (afk. Huissen) 15 Maart 1742 
t Johanna Catharina van Vinoeler, geb. Huiseen in 
1714, f 29 Mei 1775, dr. van Willem Caspar Mattliijs 
en Willi elmine Henriette Ophoff. 

Uit het eerste Jvwwelijk: 

1. Johan Bernard Sigismund, v&lgt V A. 
Uit het tweeds huivelijlc : 

2. Sebastiaan Mattheus Sigismund, vo/^f Vbis B, 

A. 

V", + Johan Bernard Sigismund d e R a n i t z , geb. 25 
Juli 1731, ging naar Surinam e, kap, divisie burgers aldaar' 
f k. Doornick 5 Juni 1811, tr. 6 Sept. 1763 + Anna Margare- 
tha Martini, geb. 12 Oct. 1738, + k. Doorniek 7 Oct, 1821. 352 DE KANITZ. 

VI. f Jacob Frana de $anitz, lieer van Doornick, 
geb. in Suriname 26 April 1773, eerst luit. t. zee, dan burgem. 
van Bemmei, heeniraad van Overbetuwe, f k. Doornick 26 Sept. 
1838, tr. Angeren 7 Dec. 1801 f Catharina Henrietta 
Cornelia Cook, geb. aldaar 7 Dec. 1776, f k. Doornick 
SO Oct. 1858, dr. van Johannes Jodocus en Johanna 
Klisabeth Catharina van Pal and. 

VII. f Sigismuud Jolian F.rederik(IeRanitz,geb. 
k. Doornick il Oct;. 1802, confcroleur belast., t Harderwijk 
27 Oct. 1846, tr. Tiel 7 Dec. 1826 t Anna Juliana van 
Lidth de Jeude, geb. aldaar 8 Maarfc 1806, f Nijmegen 
13 Maart 1883, dr. van Mr. Willem Albert en Anna van 
Zutphen. 

U-'lt dit hmvelijk: 

1. Anna de Ranitz, geb. Harderwijk 26 April 1829, tr. 
Nijmegeu 15 A.ug. 1854 f Jan Willem JacobueWitsen 
Eiiaa, geb. Rijsenburg 10 Sept. 1825, koopvaardij-kapitein, 
f a/b. Zeenymph op zee 6 Nov. 1859, zn. van Pieter en 
Jkvr. Cornelia Margaret ha v an Loo n. [ T s-Gravenhage.] 

2. Elisabeth Catharina Johanna Carolina de 
Banitz, geb. Harderwijk 12 Mei 1835, tr. Nijmegen 12 Juni 
1857 Pieter Anthony Rendorp, geb. Heerde 31 Oct. 1831 > 
ontv. belast. te Scherpenzeel, secretaris, daarna burgem. van 
Beuningen, oud-secr. van Maarssen en Haarsseveen, zn. van 
Cornells Joachim en Christina Louisa Staring. 
[Maarsaen.] 

3. Adriana Johanna Leonora Amelia de Ranitz, 
geb. Harderwijk 23 Aug. 1839. [Nijmegen.'j 

4. Sigismund Theodorus de Ranitz, geb. Harder- 
wijk 25 Nov. 1842, uit wien een tak in West-Indie. 

5. Anna Juliana de Ranitz, geb. Harderwijk 5 Maart 
1844, tr. Nijmegen 29 Dec. 1875 f Jhr. Pieter Witsen 
Eli as, geb. Amsterdam 6 Maart 1820, f 's-Gravenhage 25 
Meil895, zn. van Pieter en Jkvr. C or neli a Ma r g a r e t ha 
v an Loon en wedr. van + Louise Johanna Clara Zaal 
Ti etz. r 's-Gravenhage.J 

B. 
Vbis. f Sebastiaan Matthens Sigismund de Ra- DE RANITK. 353 

li it z, geb. k. Doornick 26 Kov. 1757, luit. in het reg. Oranje- 
Drenthe 1787, lid van iinancien te Groningen, ontv. der ver- 
ponding aldaar, hoofdontv. van de indirecte belast. in Gro- 
ningen en Drenthe, f Groningen 2 Juli 1829, tr. aldaar 21 
April 1793 f Edzardina Johanna Tjassens, geb. aldaar 
6 Feb. 1767, f Groningen 16 Mei 1848, dr. van Herman 
en Anna Lam an. 
Uii dit JmweHjk: 

1. Herman, volgt VI BB. 

2. Cornelia, -volgt VIbis BBB. 

3. Sebastiaan Mattheus Sigismund, volgt Vlter 
BBBB. 

BB. 

VI. f Mr, Herman de Ranitz, geb. Groningen lOJTeb. 
1794, raad, weth, en burgem. van Groningen, curator der 
Groningscbe Hoogeschool, buitengewoon lid der Staten-Gene- 
xaal, f Kreuznach 7 Aug. 1846, tr. Leeuwarden 5 Oct. 1832 
+ Maria Elisabeth Crommelin, geb. Druten 31 Juli 
1803, f Amsterdam 4 Juli 1887, dr. van Samuel en Mag- 
dalena V/ilhelmina Brouwer. 

UU dit huivelijlc; 

1. f Jhr. Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de 
Ranitz. (zie Ned. Adelsboek 1907, bl. 510.) 

2. Jhr. Dr. Samuel de Ranitz (zie Ned. Adelsboek 1907, 
bl. 511.) 

3. Magdalena Wilhelmina de Ranitz, geb. Gro- 
ningen 16 Maart 1837, directriee van liet Doorgangshuis voor 
vrouwen aldaar. [Groningen.] 

5. f Maria Elisabeth de Ranitz, geb. Groningen 28 
Juni 1840, f Haarlem 6 Juli 1906, tr. Groningen 4 Juli 1863 
Marie Adriaan Frederik Hendrik Philip s e, geb, 
's-Gravenhage 20 Juni 1834, zn. van Mr. Johan Antoni 
en Maria Clasina Groen van Prinsterer. [Haarlem.] 

6. Jhr. Mr. Johan Hendrik de Ranitz. (zie Ned Adels- 
boek 1909. bl. 460.) 

BBB. 

VIbis. f Mr. Cornells de Ranitz, geb. Groningen 23 354 I)E RANITZ. 

Maart 1801, notaris te Leek 1834, daarna te Groningen, f al- 
daar 16 Feb. 1860, tr, Zuidhorn 29 Juli 1837 f Geertruida 
■I'rancisea Abresch, gel). Zuidbroek 16 Mei 1815, f 'Gro- 
ningen 27 Nov. 1889, dr. van i'rans Isaac en Hebbeliua 
B eg n era de Drews. 
Uit (lit huivclijk: 

1. Sebastiaan Mattheus Sigismund, volgt "VII. 

2. f Hebbelina Regnera de Ranitz, geb. Leek 28 
Sept. 1839, f 's-Gravenhage 21 Dec. 1895, tr. Groningen 14 
Nov. 1866 f Mr. Chris tiaan Hart man Busmaun, geb. 
Winschoten 13 Jan. 1838, oud-raadsheer gerechtshof te 's-Gra- 
venl.ui.ge_, zn. van Mr. Cornells en Anna Margaret ha 
E m m e n. [ VGravenhage.] 

VII, Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ka- 
nitz, geb. Leek 7 Juni 1838, notaris te Winsum, tr. Gro- 
ningen 2 Mei 1870 Johanna Catharina Geertruida f- 
ferhaus, geb. aldaar 17 Feb. 1842, dr. van Mr. Edo Jo- 
hannes en Aafj e Johanna van Slot e.rdij ok. [Winsum.] 

Uit dit hmvelijk : 

o r u e 1 i s , vvlg I VIII, 

VIII. Mr. Cornelia de Ranitz, geb. Winsum 27 Juli 
1874, cand. notaris, advoeaat en procureur aldaar, tr. Groningen, 
27 Feb. 1901 Sara Magdalena Johanna Catharina 
van Ob, geb- Ter Borg (Wisch) 26 Maart 1876, di\ van 
Jacob en Aleida Petronella I m mink. [Winsum.] 

Uit (Mt h'wwelijlc: 

1 . Johanna Catharina Geertruida de Banitz, geb. 
Winsum 9 Aug. 1903. 

2. Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz, 
geb. Winsum 21 Juli 1904. 

3. Will em Arnold Eduard de Banitz, geb. Winsum 
10 Oct. 1906. 

4. Jacob Edzard de Ranitz, geb. Winsum 3 Aug. 1909. 

BBBB. 

Vlter. f Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de 
Ranitz, geb. Groningen 22 Juli 1804, ontv. ambtapolderlasten 
in Overbetuwe, f Nijmegen 12 Mei 1884, tr. aldaar 26 April DiJ RAWTZ VAX KEENEN. 355 

1837 f Anna Margaretha Jacoba de Sanitz, geb. k. 
Doorniok onder Ressen 14 Aug, 1813, f Nijmegen 19 Sept. 
1903, dr. van Jacob Frans en Catharina Henrietta 
Oornelia Cock. 

XJit <Mt huwelijk: 

1. Edzardina Johanna delianitz, geb. Nijmegen 6 
Aug. 1838. [Nijmegen.] 

%, Catharina Henrietta Cornelia de Ranitz ; geb, 
Nijm egen 13 Sept, 1839. [Nijmegen.] 

3. Amelia Johanna Jacoba de Ranitz, geb. Nij- 
megen 12 Sept. 1844, tr. aldaar 11 Oct. 1876 f Johannes 
St oik, geb. Bemmel 16 Juni 1841, notaris aldaar, f Bemmel 
31 Aug. 1906, zn. van Chriatiaan Evert en Jacoba 
Elisabeth Lohse. [Nijmegen.] 

4. Jhr . SebastiaauMattheusSigismunddeSanitK, 
(zie Ned. Adelsboek 1907, bl. 513.) 

5. Hermanna Sophia de Ranitz, geb. Nijmegen 3 
Aug. 1848, tr. aldaar 24 April 1872 Johannes Karel K em- 
pees, geb. Breda 12 Oct. 1846, oud-hoofdinspeoteur der Staats- 
spoorwegen in Ned. Indie, zn, van Jean Chretien Jacques 
en Josina Alijda Antoinetta Mansfeldt. [Nijmegen.] VAN BEENEN. 

Protestant. — Tiel. 

Wapen : Doortmeden : I. in gwart sen rood- 
getongde halve gouden griffioen, opkomende 
mi de doorsnijdingsHjn ; II. in hlasaw eene 
vUegende zil/ver&ii duif, de pootjes voorwaarts 
also/ zij aich wil nede-rzetten, de vleugels 
opgeheven; <Ht blauwe veld wigebogm-ge'kcvpt 
vcm goud f heladen met twee blauwe Mercu- 
riusstaven, e&n aan de rechterxvjde en ee% 
aan de Unkernyjde. Gekroonde helm. Helmteeken: een bos vat/ti 
vijf blaiHve struisveeren. Dekkleeden : goud en blmivo, Schild- 
houders : twee omm-ende rood-getongde gouden grifjioenen. 

Stamreeks. 

I, Dirck Jansz. van Reenen, geb. Tiel, hoofdman van 
356 VAN KEENEN. 

het St. Jozef- of timmermansgilde te 's-Gravenhage 1667, kap. 
eener comp. burgers 1675, wijnkooper, tr. als wedr. vauf Ari- 
aentje S y m o n s , 2° (ondertr. 3 Maart 1661) f A d r y a n a 
vanBalckenende, wed. van den schilder f Paulus Potter 
en dr. van Claes Dirkszn. en Dignum Pie t era, 

II. f Nioolaas Uirokezn, van Reenen, ged. 's-Gra- 
venhage 31 Jan. 1662, tr. Delft (ondertr. 's-Gravenhage 10 
Aug. 1687) f Mar ia Zauns chliffer, wed. van f Dr. Alexan- 
der d e Bye. 

III. + Johannes Jacobus van Reenen, ged. 7 Dec. 
1692, procureur, begr. 's-Gravenhage 20 Sept. 1779, tr. 1721 
f Maria Margaretha de Haas, begr. 's-Gravenhage 29 
April 1765, dr. van Laurens Lamoraal en Petronella 
van Outshoorn, 

IV. f Mr, Laurens Lamoraal van R, e e n e n , geb. 
's-Gravenhage 29 Maart 1722, grime r van den Hoogen Krijgs- 
raad, f aldaar 3 Maart 1800, "tr. 24 Sept. 1747 f Rebecca 
Henrietta von Massow, ged. 's-Gravenhage' 22 Dec. 1723, 
begr. aldaar 1 Juli 1803, dr. van Gerlach Cornelia 
Joannes en Anna Geertruy de Villegas. 

V. f Mr. Gerlach Cornells Joannes van Reenen, 
geb. 's-Gravenhage 2 April 1752, commissaris en schepen te 
Amsterdam, f aldaar 7 Dec. 1822, tr. Amsterdam 18 Nov. 
1781 f Maria Petronella Schlosser Beeldsnij der, 
ged. aldaar 24 Dec. 1755, f Amsterdam 27 Jan. 1793, dr. 
van Mr. Jacobus en Hendrina Fremijn. 

Uit fat huwelijk : 

1, Jacobus Henricus, volgt VI A. 

2. Joannes Will em volgt VIbis B. 

A. 

VI. f Mr. Jacobus Henricus van Reenen, heer van 
Kronenburgh, Loenen en JSTieuwersluis, geb. Amsterdam 2 Kov. 
1783, professor aan het Athenaeum Illustre aldaar, lid 2e 
Kamer, f Amsterdam 3 Aug. 1845, tr. aldaar 6 Sept. 1815 
f Louise vanVollenh oven, geb. Amsterdam 2 Feb. 1790, 
f Loenen 29 Aug. 1862, dr. van Jan Messchert van Vol- 
lenhoven en Elisabeth van der Poor ten. VAN EEENEX. 357 

Uit d/it Jmwelyjk: 

1. f Jhr. Mr. Gerlach Cornells Johannea yanJiee- 
nen, heer van Loenen. (zie Ned. Adehhoek 1907, bl. 538.) 

2. Jan Jacobus Henricus volgt VII. 

VII. f Mr. Jan Jacobus Henricus van Reenen, 
heer van Bergen, geb. Amsterdam 16 Juli 1821, f Bergen 
(N.-H.) 24 Jan, 1883, tr. Heemskerk 5 April 1854 f Jkvr. 
Wilhelmina Jacob a Bend or p van Marquette, geb. 
Amsterdam 7 Juli 1832, f h. Bergen 19 Aug. 1908, dr. van 
Jhr. Jacob, heer van Marquette , Wijk-aan-Zee»en-Duin en 
Heemskerk, en Jkvr. Agneta Margaretha Catharina 
Deutz van Assendelft. 

Uit dit hiowelijk: 

1. Agneta Margaretha Catharina van Beenen, 
geb. h. Bergen 31 Mei 1857.. tr. Bergen 7 Sept. 1882 Louis 
Beinier baron Taets van Amerongen, geb. Utrecht 10 
Dec. 1835, oud-hofmaarschalk van Prins Hendrik, kamerheer 
i. b. d., ivedr. van + Ernestine Kenriette Antoinette 
barones vanderDuyn en van fSophi a Adri ana Johanna 
barones van Heemstra en zn, van baron Mr . Louis 
Beinier en Anna Jaeoba barones van Boetzelaar. 
[h. Groeneveld onder Baarn.] 

2. Jacob, volgt VIII. 

3. Louise van Beenen, geb. h. Bergen 30 Jan. 1861. 
[h. Bergen.] 

4. Willem van Beenen, geb. h. Bergen 30 Jan. 1861. 
^Zoutpansberg, Transvaal-Kolonie.] 

5. Margaretha van Beenen, geb. h. Bergen 1 Juli 
1864, tr. Bergen 16 April 1885 Prof. Dr. Daniel Erhardt 
Johannes Volter, geb. Esslingen 14 Sept. 1855, hoogleeraar 
in de godgeleerdheid aan de Sted. TTniversiteit, zn, van Dan i&l 
en Catharine Louise Pauline Eitel. [Amsterdam.] 

6. Joachim van Beenen, geb. h. Bergen 27 Feb. 1866. 
[h. Bergen.] 

7. Hendricus van Beenen, geb. h. Bergen 10 Sept. 
1869. [h. Bergen.] 

8. Elisabeth van Beenen, geb. h. Bergen 10 Mei 1871; 
[h. Bergen.] 358 VAN REENEN. 

9. Maria Wilhelmina van Reenen, geb. h. Bergen 
3 Feb. 1873, tr. aldaar 19 Juni 1902 Dr. G-e o rg Willi elm 
Otto Wagner, geb. Esslingen 23 Feb. 1869, Oberstabsartz, 
zn. van Otto Gottlob en Klara Johanna R e i n i g e r. 
[Lud wigs burg in Wurtemberg.] 

10. Adolf van Reenen, geb. h. Bergen 29 Mei 1874. 
[Medan Estate, Medan.] 

11. Maurits van Reenen, geb, h, Bergen 9 Mei 1875, 
ass. Two Rivers. [Medan.] 

VIII. Jacob van Reenen, heer van Bergen, geb. h. Bergen 
8 April 1859, burgem. en secretaris van Bergen, tr. Esslingen 
28 Sept. 1882 Marie Amalie Dorothea Volte r, geb. 
aldaar 5 Maart 1854, dr. van D a ni el en a thari n e L oui se 
Pauline Eitel. [h. Kranenburgh onder Bergen, IST.-H.] 

Hit dit Jmweliji'k : 

1. Wilhelmina Jacoba van Reenen, geb. Bergen 10 
Sept. 1883. [h. Kranenburgh.] 

2. Louise Erica van Reenen, geb. Bergen 7 Oct. 1885, 
tr. alciaar 23 Juli 1907 Jhr. Constant Ernest Winand 
van Panhuyg, geb. 's-G-ravenhage 9 April 1876, ingenieur 
Waterstaat, zn. van Jlir. Mr. WillemErnest en Jkvr. Louise 
Constance Winan da CharlottevanPanhuys. [Zutfen,] 

3. Jan Jacobus Henrious Joachim van Reenen, 
geb. Bergen 3 Oct. 1886, jur. cand. [Leiden.] 

4. Mary Elisabeth van Reenen, geb. Bergen 8 Maart 
1888, tr. Ludwigsburg 20 Feb, 1909 Henri Louis baron 
Taets van Amerongen, geb. 's-Gravenhage 2 Mei 1884, 
zn. van baron Louis Reinier enAgneta Margaretha 
Catharina van Reenen. [Miinehen.] 

5. Hendrik Daniel Adolf van Reenen, geb. Bergen 
22 Aug. 1889, jur. stud. [Leiden.] 

B. 
"VTbis. f Mr. Joannes Willem vanReenen, geb. Am- 
sterdam 28 Maart 1791, lid prov. staten van Utrecht, f h. Vegt- 
lust onder Loenen (Utr.) 10 Oct. 1852, tr. als wedr. van f Sara 
ConstantiadeBordes, 2° Loosdrecht 21 Juli 1847 f C a t h a. 
rina GeertruyvanAppel, geb. Vreeland 14 Feb. 1809, + h^ 
Yegtlust 6 Mei 1864, dr. van Hendrik en F i e t e r t j e II o r s t. VAN REEN55N, 359 

(Jit (lit huivelijk: 

1. f Gerlach Cornelia Joannes vau R, eenen, heer 
van Lexmond, geb. Loosdrecht 18 Deo. 1847, f Loosdrecht 
12 Feb. 1901, tr. Kampen 18 Juni 1873 Berber Johanna 
Petronella Marie Schoon, geb. den Helder 5 Juli 1849, 
dr. van Jacob en AdelaideHeijning. [Loenen a. d. Yecht.] 

2. Jacobus Hendricua Cornells, volgt VII. 

VII. Jacobus Hendricua Cornelis ran Iteenen, 
geb. Loosdrecht 14 Juli 1850, tr. Wageningen 3 Sept. 1874 
Johanna Wilhelmina Heiltje Alpherts, geb. Uitgeest 
24 Dec. 1855, dr. van Gerard Andreas en Geertruda 
Bernardina yan Heyst. [Velp, G.] 

(Jit d/ti hwivelijk .* 

1 . Cornelia Gerlacia Johanna van Been en, geb. 
Velp 5 Kov. 1875, tr. aldaar 19 Sept. 1895 Jacob Elisa 
Verbrugh, geb. Dordrecht 2 Sept. 1861, directeur technisch 
bureau aan het dep. van Kolonien. ['s-Gravenhage.] 

2. GertruidaBernardinavanReenen, geb. h. Irenion 
bij Yelp 21 Feb. 1877, tr. Yelp 21 Jan. 1903 Dr. Albert 
Will em Slotemaker, geb. Arnhem 23 Sept. 1870, med. 
dr. en arts, zn. van Ds. LambertusHendrikeniNeeltje 
van Zijtveld. [Zwolle.] 

3. Jacobus Hendrious Cornelis, volgt VIII. 

4. Berber JohannaPetronellaMarie vanReenen, 
geb. Yelp 12 Sept. 1884, tr. Rheden 17 Oct. 1907 Mr. 
Johannes Francois Yersteeven, geb. Schoonhoven 
9 Aug. 1874, advooaat en procureur, zn. van Johannes 
Francois en Wilhelmina Jacoba Bos oh. [Hilversum.] 

VTII. Jacobus Hendrious Cornelis van Be en en, 
geb. Yelp 23 Sept. 1882, le luit. inf., tr. Arnhem 8 Oct. 
1906 Anna Cornelia Erdbrink, geb. Stad Doetinchera 
22 Jan. 1884, dr. van He rm anu s He nricus en Adrian a 
Maria Nachenius. [Xijmegen.] 

Uit dit huivelijk: 

Jacobus Hendrious Cornelis van Reenen, geb. 
Nijmegen 25 Juli 1907. 
360 RBBPMAKEK. 

BEEBMAKEB. 

Beepmaker van Belle. 

Protestant. — Brabant. 
Wapen : In goud een roode lelie, vergezeld 
van drie zwarte molenijzers. Hehnteeken : 
een zwart molenvjzer tusschen een gouden 
vlucht. Dekkleeden: goud en swart. Wapen- 
spreuk : Vivere cogita/re est. 

Stamreeks. 

I. f Hendrik Eeepmaker, geb. omstreeks 1460, tr. 
vdor 1480 f N. X 

II. f Jacob Eeepmaker, woonde te Eindhoven, f voor 
1549, tr. voor 1503 f Jenneken N. N., f na 1561. 

III. f Hendrik Eeepmaker, geb. Eindhoven 1504. 
mo ut maker, provisor der tafelen van den H. Geeat, schepen 
te Eindhoven, f Haarlem 4JuK1584, tr. als wedr. vanfllil- 
legonrta Oelen, 2° f Agueesken Wouter W'ilmans, 
f Haarlem 29 Sept. 1619. 

IV. f Jacob Eeepmaker, geb. Eindhoven 23 Maart 
1562, oprichter en bewindhebber der O.-I. C. en der W.-I. C. 
f Amsterdam 27 Nov. 1641, tr. aldaar 26 Jan. 1593 f Mar- 
tijntje E osiers, geb, Brussel 1568, dr. van Roger de 
G randelo. 

Uit dit JiuweUjh: 

1. Jacob, volgt V A, 

2. Johannes, volgt VbisB. V. f. Jacob Eeepmaker, geb. Amsterdam 19Junil599, 
koopman aldaar, bewindhebber W.-I. C, f Amsterdam 23 Juni 
1651, tr. al^ wedr. van f Susanna Gommaerts, 2° Dord- 
recht 13 Sept. 1644 f Marie Trip, ged. aldaar 15Jan.l6l7, 
f Dordrecht 31 Juli 1672, dr. van Jacob en Margaretha 
d e G e e r. 

VI. f Johan Eeepmaker, geb. Amsterdam 20 Jan. 1647, BEEPMAKEE. 361 

f 's-Gravendeel 21 Jan. 1686, tr. Middelburg 25 April 1674 
f OliristinadeBeveren, ged. aldaar 31 Aug. 1653, f 's-Gra- 
vendeel 28 Dec. 1728, dr. van Jan Willem en Cornelia 
Schaep. 

VII. Mr. Willem Eeepmaker, lieer van Strevelshoek, 
ged. Dordrecht 7 Juni 1681, acht-raad, Bchepen en oud-raad, 
veertigrrad aldaar, + Dordrecht 20 Aug. 1738, tr. ale wedr. 
van f londina Pompe van Slingelandt, 2° Dordrecht 
17 Juni 1710 f Johanna op de Camp, ged. aldaar 15 
Sept. 1685, f Dordrecht 11 Maart 1761, dr. van Adriaan 
en Pieternella Cloens. 

VIII. f Mr. Adriaan Beepmaker, lieer van Strevels- 
hoek, ged. Dordrecht 4 Maart 1714, sohepen, raad en 
burgemeester te Botterdam, gedep. ter staten van Holland 
en ter Staten-Gen., f Botterdam 14 Feb. 1780, tr. aldaar 
1 April 1744 f Jacob a Catharina van Belle, ged. Botter- 
dam 20 Jan! 1718, f aldaar 13 April 1798, dr. van Mr, 
Jacob en Sara Jacoba van Hoorn. 

IX. f Mr. Jacob Be e prn aker, vrijheer van St. Hubertus 
gerecht, heer van Strevelshoek, Koord-Waddinxreen en Sleeu 
wijk, ged. Botterdam 30 Juli 1748, 7roedschap, burgemeesterj 
raad aldaar, + Waddinxveen 15 Nov. 1828, tr. Dordrecht 
17 Feb. 1772 f Emmerentia Christina Bees, ged 
aldaar 26 Sept. 1751, f Waddinxveen 22 Juli 1810, dr. van 
Matt hens en Christina Beepmaker. 

Vit dit huweT4/}k: 

1. Mattheus Willem, volgt X. 

2. Jacob Christiaan, volgt Xbis. 

X. t Mattheus Willem Beep maker, heer van Strevels- 
hoek, ged. Botterdam 24 April 1774, schepen, vroedschap, 
raad en wethouder aldaar, lid staten van Holland, f Botter- 
dam 17 Oct. 1838, tr. aldaar 22 Juli 1818 f Anna Josina 
Hubert, ged. Botterdam 2 Mei 1792, + aldaar 12 Juli 1867, 
dr. van Isaac en Catharina Maria vanVollenhoven. 

Uit ddt huiveUjk; 

1. Jacob Christiaan, volgt XI. 

2. Abraham Adriaan, volgt Xlbis. 

XI. f Mr. Jacob Christiaan Beep maker, heer van 362 RTfiKPMAKEE-. 

Strevelslioek, geb. Rotterdam 7 Oct. 1819, seer. Kamer van 
Koophandel en Fabrieken aldaar, lid pro v. staten van Z. -Hoi - 
land, reelitskundig raadsraan der geineente Rotterdam, f aldaar 
25 Apt-il 1903, tr. Rotterdam 22 Mei 1850 f Johanna 
Maria Oastanien, geb. Nijmegen 17 Juni 1820, f Rotter- 
dam 7 Feb. 1905, dr. van Cornells Johannes en Theo- 
dora Elisabeth Pas. 
(Tit edit huwelijk: 

1. Mr. Will em Mattheus Reep maker, heer van Stre- 
yelshoek, geb. Rotterdam 21 Maart 1851, kantonrechter aldaar. 
[Rotterdam.] 

2. Adriaan Reepmaker, geb. Rotterdam 13 April 1852. 
[Rotterdam.] 

3 . Jacobj volgt XII. 

4. Anna Jo sin a Reepmaker, geb. Rotterdam 27 April 
1856. 

5. Mr. X teodore R e e p m a k e r, geb. Rotterdam 21 Jan, 
1859, seer, Kamer van Koophandel en Fabrieken en prea. 
Raad van Beroep aldaar. [Rotterdam.] 

6. Cornelia Theodora Reep maker, geb. Rotterdam 
6 Jan. 1865. [Rotterdam.] 

XII. Mr. Jacob Reep maker, geb. Rotterdam 10 Maart 
1854, vioe-pres. gerechtshof in Ned. -Indie, tr. Banjoemas (res. 
Banjoemaa) 14 December 1884 Cornelia LouisaSelleger, 
geb. Batavia 23 Aug. 1862, dr. van Mr. LivinusJoannes 
en Christina Purvis. [Batavia.] 

(Tit d/lt hu-ivelijk: 

1. William Jacob Reepmaker, geb. 's-Gravenhage 22 
Juni 1886. [Geneve.] 

2. Theodor Livinua Reepmaker, geb. Banjoemas (res. 
Banjoemas) 27 Maart. 1888. 

3. Harry Adriaan Reepmaker, geb. Batavia 13 Juli 
1892. 

4. John C h r i s t i a a n Reepmaker, geb. Batavia 5 Mei 
1895. 

XlbiS. f Abraham AdriaanReepmaker, geb. Rotter- 
dam 29 Jan. 1822, notaris aldaar, f Rotterdam 17 Oct. 1880, 
tr. aldaar 7 Aug. 1856 f Clara Viruly, geb. Rotterdam REEPMAKER. 363 

14 April 1833 f aldaar 25 Jan. 1908, dr. van ^fiohiel en 
Johanna Catharina Matthijssen, 
Uit dit hwuoeUjk: 

1. f Matt liens Will em Reepmaker, geb. Rotterdam 
14 Mei 1857, f aldaar 3 Nov. 1898, tr. Rotterdam 10 April 
1885 Jacoba JLddia Maria Egbertha Viruly, geb. Yuren 
29 Mei 1838, dr. van Mr. Jan en Constantia Adriana 
van Gorkum, [Hilversum.] 

2. Michiel Seepmaker, geb. Rotterdam 26 Juli 1858, 
cand.-notaris, letterkimdige, [Rotterdam.] 

3. Anna Josina Beep maker, geb. Rotterdam 3 Nov. 
1859, tr. aldaar 12 Juni 1884 Cornelia van Bos se m Jr., geb. 
Rotterdam 2 Sept. 1855, koopman aldaar, zn. van Cornelia 
en Catharina Lydia Schellink. [Rotterdam.] 

4. Clara Reep maker, geb. Rotterdam 3 April 1862, 
[Rotterdam.] tr. aldaar 27 Mei 1886 (door echtscheiding out-- 
bondeu) Johannes L o d e w ij k Boos, geb. Amerafoort 1 
Deo. 1859, koopman te Rotterdam, zn. van Kar el Lodewijk 
Frederik en Jaooba Johanna van Coeverden. 

5. Jacob, volgt XII. 

6. Maria Johanna Beep maker, geb. Rotterdam 2 Jan. 
1865, tr. aldaar 18 Mei 1887 f Dirk Ko Iff, geb. Rotterdam 
23 Sept. 1858, f Zeist 21 Mei 1909, zn. van Dirk Herbert 
Arnold en Jacoba Elisabeth Rouffaer. [Zeist, villa 
Nassau.] 

XII. Jacob Reepmaker, geb. Rotterdam 16 Sept. 1863, 
tr. aldaar 19 April 1888 Catharina Elisabeth van Ho- 
bo ken, geb, Rotterdam 15 Sept. 1867, dr. van Anthony 
en Catharina Elisabeth van Stolk. [Rotterdam.] 

Uit dit hmvelijk: 

1 . Catharina Elisabeth Reepmaker, geb. Rotterdam 
25 Juli 1889. 

2. Abraham Adriaan Reepm ake r, geb. Scheveningen 
21 Sept. 1895. 

3. Sara Lydia Reepmaker, geb. Rotterdam 20 Aug. 
1897. 

Reepmaker van Belle, 

Xlbis, f Jacob Christiaan Reepmaker van Belle,. 364 REEPMAKER. 

geb. Rotterdam 2 Maart 1784, kapifcein, f VHertogenbosch 11 
Juni 1836, tr. Waalwijk 30 Oct. 1823 f Johanna Philip- 
pine Keep maker, geb, Alknaaar 19 Juli 1798, + Waalwijk 
24 Mei 1857, dr. van Jan Chris tiaan en. Maria Johanna 
de Sohuttelaere. Zij liert. Tlieunia Willielmus v a n 
der Hin. 

XI. f Jan Chris tiaan Mattlieus W 1 1 1 e m R e e p- 
maker van Belle, geb. Waalwijk 14 Oct. 1827, cand. 
no tar is, f 's-Gravenhage 2 Juni 1900, tr. Schoonhoven 3 Aug. 
1854 f Anna Henrietta Wilhelmina Roosenburg, 
geb. aldaar 30 A T ov. 1827, f 's-Hertogenbosch 7 Feb. 1871, 
dr. ran Dr. Jan Goyert en Helena A 1 e 1 1 a leurg. 

Hit dit huwelijk : 

1. Johanna Philippiua- Reepmaker van Belle, 
geb. 's-Hextogenbosch 2 Juli 1855, tr. aldaar 13 Juni 1883 

■Otto Verhagen, geb. Heusden 4 Maart 1857, oud-rijks- 
ontvanger te Rotterdam, zn, van Otto en Cornelia Hen- 
drika Andrea Tie reus. [Rotterdam.] 

2. Jacob Chris tiaan, volgt XII. 

3. Jan Leonard, volgt Xllbis. 

4. Helena Aletta Reepmaker v an Belle, geb. 's-Her- 
togenbosch 12 Juli 1862. f's-Grayenhage.] 

XII. Jacob Christiaan Reepmaker van Belle, geb. 
J s-Hertogenbosch 2 Juli 1856, burgem. van Aardenburg, tr. 
's-Gravenhage 24 April 1901 Johanna Maria van de 
ffouw, geb. Moergestel 2 Feb. I860, dr. van Peter en 
Johanna Maria van Yelthoven. [Aardenburg.] 

Hit dit huwelijk : 

1. Eduard Hendrik Jan Reepmaker van Belle, 
geb. Strijp 6 Maart 1902. 

2. Johanna Cornelia Henriette Adriana Reep- 
maker van Belle, geb. Strijp 20 Dec. 1903. 

XllbiS. Jan Leonard Reepmaker van Belle, geb. 
's-Hertogenbosch 24 Feb. 1858, oud-ambtenaar dep. Binneul. 
Zaken te Pretoria, assuradeur, tr. Pretoria 30 iNov. 1888 
Johanna Carolina Breinig, geb. Mannheim 21 April 
1869, dr. van Johann Albert en Carolina Uieffen- 
baoher. [Rotterdam.] Uit cUt huwelijh: 

Helene Aletta Beepmaker van Belle, geb. Pretoria 

Nov. 1902, Vfois. f Johannes Beepmaker, geb. Amsterdam 3 Juli 
1603, koopman te Frankfort a/d. M., f aldaar 23 Sept. 1656, 
tr. als wedr. van f Anna Mert ens, 2° Frankfort a/d, M. 7 Mei 
1639 f Catharine de Walpergen, geb. 1610, dr. van 
Jacob de Walpergen. 

VI. fJohan Beepmaker, geb. omstreeks 1640, eerst 
in Duitschen militairen dienst, dan kapitein der art. in dienst 
der Ter. Nederl., ten slotte extra-ord. ingenieur, tr. omstreeks 
1672 f Christina Reuters, 

VII. f Johannes Jacobus Beepmaker, ged. 'e-Gra- 
venhage 20 April 1673, officier in Statendienst, tr. Maastricht 
5 Sept. 1714 f Maria Catharina Riemst, ged, aldaar 
29 Maart 1690, f Sluis 8 Mei 1783, dr. van Joannes en 
Catharina Pastoirs. 

VIII. f Hendrik Jacobus Beepmaker, ged. Maas- 
tricht 30 Juli 1721, kapitein der infanterie, begr. Beeoyen 
2 Juli 1816, tr. als wedr. van + Alida van Woelderen, 
2° Zutfen 16 Oct. 1755 f Judith Jacoba Marchand, 
f Besoyen 5 Mei 1812. 

IX. f Jan Christiaan Beepmaker, geb. 3 Nov. 1756, 
kapitein, f Waalwijk 21 Dec. 1846, tr. St. Omer 26 Mei 1793 
f Maria Johanna de Schuttelaere, geb. Bomsbrugge, 
f Waalwijk 29 Sept. 1867, dr. van Francis cus en Is a-, 
bell a de Koot, 

X. f Pieter Lodewijk Beepmaker, geb. Besoyen 
28 Feb. 1806, le luit. inf., burgemeester van Aardenburg, 
f aldaar 3 Jan. 1888, tr. als wedr. van f Sara Petronella 
Herny en f Marie Antoinette Call enf els, 3o Waalwijk 
16 Jan. 1862 + Johanna Gerarda Diderika van Nie- 
vervaart, geb. Besoyen 5 Jan. 1824, f Aardenburg 21 Juni 
1872, dr. van Hendrik en Maria WilhelminaCarolina 

Guerin, tr. 4° Aardenburg 28 Get. 1875 f A k ke Cor n elia 
van Oppen, geb. Harlingen 17 Aug. 1840, f Aardenburg 27 366 KKETMAKEft UEGOTJT, 

Maart 1900, dr. van Wilhelmus A nth on ins en Fltje 
Frits de Vrie s, 

U-it het derde hu-ivelijk : 

1. Karel Lodewijk Eeepmaker, geb. Aardenburg 14 
Deo. 1862, oud-luit. ter zee, lid van den gemeenteraad te 
Aardenburg. [Aardenbnrg/; 

(Jit het vierde hwcvelijk : 

2. Christina Hendrika Sophia Keep maker, geb. 
Aardenburg 10 Feb. 1876, tr. Hilveraum 26 Juli 1900 Ds. 
Hendrik 'Verm a as, geb. Rotterdam 27 Feb. 1873, pred. 
te Boskoop, zn. van Hendrik eu Jeane Elisabeth IS T on- 
h e b e 1. [Boskoop.] 

3. Ernst J oh an fieepmaker, geb. Aardenbnrg 25 Juni 
1880. 
REGrOUT. 

Roorasch-Katholiek. — Maastricht. Wapen : In rood een hyper } vergezeld van 
drie lelien, alles van silver. Helmteeken; 
een zilveren lelie t-usschen een vlueht van 
zilver en rood. Dekkleeden : mlver en rood. Stamreeks. 

I. f Carol ua Richo (Regan, Reg ant) geb. omstreeks 
1680, f Maastricht 22 .Dec. 1706, tr. aldaar f Mari e Meijers. 

II. f Petrus Carolus Regho (Regondt) ged. Maas- 
tricht 30 Jan. 1705, + aldaar 7 April 1781, tr. Maastricht 
16 Oct. 1729 f Marie Ma rgareteVasaeur, geb. Reek (L.) 
12 Juni 1708, f Maastricht 30 Dec. 1772, dr. van Johannes 
en Maria Vrijbergen. 

III. Petrus HenricusRego(Regout) ged. Maastricht 
24 Dec. 1735, f aldaar 15 Sept. 1786, tr. Maastricht 6 Juni 
1762 f Marie Agnes Ghijsen, geb. Itteren 19 Juni 1737, 
f Maastricht 22 Feb. 1792, dr. van Adriaan Will em en 
Marie Aldegonde van den Einde, ruoout. 367 

IV. f Petrua Leonardus Dominious Reg out, ged. 
Maastricht 27 Jan. 1765, kristal- en glashandelaar aldaar, 
f Maastricht 10 Jan. 1814, tr. aldaar 9 Juni 1800 f Maria 
Geertruida ^Nijsten, geb. Greleen 23 Mei 1766, f Maas- 
tricht 7 Juni 1835, dr. van Hendrik en Cor nelia Martens. 

V. f Petrus Dominicus Begout, geb, Maastricht 23 
Maart 1801 j groot-industrieel aldaar, lid van den raad, lid 
le Kamer, f k. Vaeshartelt onder Meerssen 18 Feb. 1878, 
tr. Maastricht 17 Juni 1825 f Maria Aldegonde Hoe- 
berechts, geb. aldaar 19 Sept. 1798, f Maastricht 14 Is'ov. 
1878, dr. van Fr anciscus en Mar ia Margar etha Botti. 

Uit dit hvAvelijk: 

1. Petrus Alexander Hubertus, volgt VIA. 

2. Hubertus Eduard Thomas, volgt VIbis B. 

3. Eugenius Bernardus Hubert us, volgt Vlter C, 

4. Hubertus Gerardus Louis, volgt VlquaterD. 

5. Johan Hubert Gustaaf, VlquinquieS E. 

A. 

VI. f Petrus Alexander Hubertus Begout, geb. 
Maastricht 24 Feb. 1828, groot-industrieel aldaar, + St.-Piefcer, 
villa Canne, 11 Feb. 1897, tr. Maastricht 24 Aug. 1852 f Ger- 
trude Hubertine Amelie Pol is, geb. aldaar 5 Mei 1830, 
f St.-Pieter, villa Canne, 10 Sept. 1904, dr. van Lodewijk 
Joseph en Maria Catharina Theresia Wijnandts. 

Vit Mt Jimvetijik: 

1. Petrus Hubertus, volgt VII A A. 

2. Julus Joseph Hubert, volgt VHbis AAA. 

3. Ernest Edouard Hubert, volgt Vllter AA AA. 

4. Alfred Hubert, volgt Vllquater AAAAA. 

5. Leopold Hubert, volgt Vllqtrinquies AAAAAA. 

6. Charles Marie Hubert, volgt Vllsexies 
AAAAAAA. 

AA. 

VII. Petrus Hubertus Begout, geb. Maastricht 1 
Seot. 1854, industrieel, directeur der aardewerkfabriek „De 
Sphinx", tr. Yenlo 12 Sept. 1876 Louisa Petronella Ko- 
berta Wilhelmina Berger, geb. Venlo 14 Oct. 1853, dr. 368 KEfJOUT. 

van Herman Will em Hubert en Huberta Christina 
Henrica Deodata Hafmans. [Maastricht.] 
(Jit (lit huwelijlc : 

1. Bertha Maria Regout, geb. Maastricht 26 Oct. 1877,. 
tr. aldaar 25 Jan. 1908 Mr. Hans Carl Robert Max 
Freiherr tou Scheibler, hr. van Muthagen, geb. Aken 
18 Jan, 1866, otid-regeerings-referendaris, z;n. van Freiherr 
Bern h a r d Paul F r i e d r i c h Hugo en Johanna Pra u- 
z i s k a X a v e r i a Henriette N e 1 1 e s e n. [Lorch bij Ak en .] 

2 . Pierre Guillaume H u b e r t R e g o u t, geb. Maastricht 
8 Juli 1882. 

AAA. 

VHbiS. Jules Josephe Hubert Keg out, geb. Maas- 
tricht 3 Dec. 1855, industrieel, oud-lid van den genieenteraad, 
tr. Venlo 24 Aug. 1880 Fred erica Cle men ti n a Berger, 
geb. aldaar 2 Aug. 1858, dr. van HermanWillemSuberfc 
en Huberta Christina Henrica D e o d a t a H a f m a n s . 
[Maastricht.] 

Hit dit JiuweUjk: 

1. Jules W i 1 1 e m Marie Hubert, volgt VIII, 

2. Amelie Josephine Marie Hubertine Eegout, 
geb. Maastricht 22 April 1881, tr. Maastricht 8 Aug. 1903 
Ludovic Marie Auguste Joseph Doreye, geb. Luik 
7 Jan. 1878, mijn- en electro-technisch ingenieur, zn. van 
Maxi milieu Nicolas Alexis en Valerie A in e 1 i c 
Marie Begasse. [Brussel.] 

3. Georges Marie Hubert, volgt VlUbiS. 

4. Marie Hubertine Ernestine Regout, geb. Maas- 
tricht 4 Juli 1884. [Maastricht.] 

5. Anne Louise Angele Marie H u b e r t i n e R e g o u t, 
geb. Maastricht 25 Kbv. 1893. 

VIII. Jules Will em Marie Hubert Regout, geb. 
Maastricht 22 April 1881, oud-reserve le luit. cav., industrieel, 
tr. Spa 22 Mei 1902 f Adrienne Emilie Henriette 
Lieutenant, geb. Yerviers 26 Feb. 1883, f Spa 10 Feb. 
1908, dr. van Alfred en Jenny Bel a me. [St.-Pieter, 
villa Canne.] REGOUT. 369 

Uit <Mt huwelijk: 

1. SuzanneJenny Marie LouiseBegout, geb. Maas- 
tricht 6 Jan. 1904, 

2. Marie Louise Frederique Emilie Begout, geb. 
St.-Pieter 25 April 1905. 

3. Renee Marie Juliette Madeleine Regout, geb. 
St.-Pieter 4 Juli 1906. 

VTIbiS. Georges Marie Hubert Begout, geb. Maas- 
tricht IB April 1882, industrieel, tr. Spa 14 April 1904 
Jeanne Nathalie Octayie Lieutenant, geb. Verviers 
15 April 1885, dr. van Alfred en Jenny Belame. [Hensy- 
Verviers, villa Jenny.] 

Uit het huweUjk: 

1. Jeanne Marie ErederiqueAlfrede Jenny Regout, 
geb. Maastricht 1 Feb. 1905. 

2. Germaine Marie Justine Juliette Begout, geb. 
Verviers 5 Feb. 1906. 

3. Georges Marie Hubert EmileKegout, geb. Ver- 
viers 1 Feb. 1909. 

AAAA. 

Vllter. Ernest E douar d Hubert B. ego ut, geb. Maas- 
tricht 21 Aug. 1857, electro- teohnicus, tr. Andenne (prov. 
Namea) 15 Sept. 18*79 Bertie Yielvoye, geb. aldaar 18 
Mei 1858, dr. van Lambert Joseph en Stephanie Bar be 
Win and, [Maastricht.] 

Uit dit h<u>welijk : 

1. Ernest Lambert Marie Hubert, volgt VIII. 

2. AliceAmelieMarieRegout, geb. Maastricht 26 Juli 
1882, tr. aldaar 16 Eeb. 1909 Albert Clement Marie 
Bonckier de Done eel, geb. Verviers 17 Mei 1871, agent 
de change, zn, van Maurice en Armande Bettonville. 
[BrusseL] 

3. Leon Marie Hubert Erederio Keg out f geb. Maas- 
tricht 5 Dec. 1885. [Aken.] 

4. Erans Alfred Hubert Eegout, geb. Maastricht 6 
Sept. 1889. 

VIH. Ernest Lambert MarieHubert Regout, geb 

ae. n. 24 370 UEGOUT. 

Maastricht 17 Nov. 1880, handelsagent en assuradeur, tr. 
Luik 11 April 1907 Margu6rite Marie Arnoldine 
Willems, geb. Antwerpen 7 Oct. 1882, dr. Tan Charles 
en Marie Dumont, [Luik.] 

Uit dit hwwelijh: 

Simonne Marie Charlotte Eegout, geb. Luik 15 
Oct. 1908. 

AAAAA. 

Vllquater. Alfred Hubert Regout, geb. Maastricht 
14 Aug. 1858, industrieel, tr. Amby 20 Juni 1887 f Angele 
Marie Delphine Grus ta vine S t e v ens, geb. Marchienne- 
au-Pont (prov. Henegouwen) 20 Oct. 1866, f Rijckholt, k. 
Rijckholt, 9 Sept. 1899, dr. van Em il en Marie Lamm en g. 
[Rijckholt, k. Rijckholt.] 

Uit dit haivelijlc : 

1. Alfred Marie Regout, geb. Meerssen 13 April 188S. 

2. Prospere Marie Joseph Regout, geb. Meerssen 2 
Maart 1889, 

3. Edgard Joseph Marie Regout, geb. Heer 24 
Maart 1890. 

4. Emanuel Jules Joseph jjBegout, geb. Heer 25 
Dec. 1891. 

5. Angele Berthe Marie Regout, geb. Maastricht 
15 Juni 1897. 

AAAAAA. 

VHquinquies. Leopold Hubert Regout, geb. Maas- 
tricht 27 Bee. 1863, tr. Tongeren 22 Sept. 1885 Josephine 
Flore Leonie Marie Bettonville, geb. aldaar 5 Feb. 
1864, dr. van Paul Auguste Jacques Hubert en Mo- 
nica Constance Felicitas Crooy. [Maastricht.] 

Uit dit ft/wwetigk: 

1. Josephine Marie Augusta Anne Regout, geb. 
Hoesselt (Belg. Limb.) 17 Sept. 1886. 

2. Leopold Auguste Marie Joseph Anna Regout, 
geb. Hoesselt 26 Jan. 1888. KEG-OUT. 371 

3. Augusts Maria Joseph Anna Regout, geb. Hoes- 
selt 21 Mei 1889. 

4. Flora Augusta Marie Joseph Anna Regout, 
geb. Hoesselt 27 Juni 1891. 

AAAAAAA, 

VHsexies. Charles Marie Hubert Regout, geb. 
Maastricht 5 Jan. 1866, civ.-ing., directeur der gasfabriek te 
Luik, consul der Nederlanden aldaar, tr. Luik 10 Nov. 1891 
Louise Desoer Lelievre, geb. aldaar 15 Juni 1871, dr. 
van Mr. ClementEmanuelenMariaLouisaLelievre. 
[Luik.] 

Vit drit JvwweUgk: 

1. Gharly Emmanuel Pierre Regout, geb. Luik 
14 Aug. 1892. 

2 . Madeleine Am 6 lie Adolphine Regout, geb, 
Luik 29 Juli 1893. 

3. Claire Emanuelle Bertha Marie Regout, geb. 
Luik 18 Oct. 1896. 

4. Andre Maximilien Jules Louis Regout, geb, 
Luik 19 Aug, 1900. 

B. 

VIbis. f Hubertus Eduard Thomas Regout, geb. 
Maastricht 24 Oct. 1829, industrieel, f aldaar 6 Nov. 1878, 
tr. Luik 3 Nov. 1851 f Marguerite Marie Theodosie 
Leontine Kersten, geb. aldaar 13 Oct. 1829, f Maastricht 
20 Mei 1892, dr. van Pierre en Marie Agnes Hoebe- 
rechts. 

XJit <Mt JvwweUjk: 

1. Marie Hubertine T heodosieG-abrielle Regout, 
geb. Maastricht 17 Aug. 1852, tr. aldaar 28 Dec. 1875 Jules 
Descampe, geb. Marbais (Belg. Brabant) landbouwkundige, 
zn. van Nicolas Joseph en Clementine Eugenie 
Durieux. [Marbais.] 

2. Marie Pierre Hubert Caaimir Adrien Regout, 
geb. Maastricht 30 Sept. 1854. [Maastricht,] 372 HEG0UT. 

3. Marie Hubertine Eugenie Begout, geb. Maas- 
tricht 21 Nov. 1856, [Maastricht,] 

4. Hubert Dieudonne Frederic Begout, geb. Maas- 
tricht 26 Dec. 1858, industrieel, tr. 's-G-ravenhage 27 Aug. 
1884 Charlotte ClaraPoli s, geb. Maastricht 20 Aug. 1857, 
dr. van Clement en Tecla Fremery. [Brussel.] 

5. Hubert Louis Gaston Joseph, volgt VII. 

6. G u s t a v e Hubert Louis Luoien M a x i m e, volgt 
Vllbis. 

VII. Hubert Louis G-astou Joseph Begout, geb. 
Maastricht 12 April 1862, directeur der brouwerij tl Ceres", 
tr. Maastricht 7 Jan. 1886 Barbara Maria Theresia 
Coenegracht, geb. aldaar 15 Dec. 1864, dr. van Michel 
Victor en Mathilde Hubertine Polis. [Maastricht.] 

Uit dit huwelijk; 

1. Maria Josephine Marguerite Ileg out, geb. Maas- 
tricht 28 Nov. 1886. 

2. Emma Jeanne Beg out, geb. Maastricht 4 Dec. 1887. 

3. Joseph Ered6ric Eduard Begout, geb. Maastricht 
21 Dec. 1888. 

4. Marie Mathilde Begout, geb. Maastricht 23 Sept. 1890. 

5. Gabrielle Hubertine Marie Begout, geb. Maas- 
tricht 25 Nov. 1892. 

6. Elisabeth Sophie Marie Begout, geb. Maastricht 
13 Oct. 1896. 

7. Ernest Victor Eduard Begout, geb. Maastricht 
5 Sept. 1898, 

8. Willeiu Adrien Herman Begout, geb. Maastricht 
29 Nov. 1900. 

9. Jeanne Hubertine Marie Begout, geb, Maastricht 
24 Nov. 1902. 

10. Sophie Maria HubertinaBegout, geb. Maastricht 
12 Deo. 1904. 

VIIl)is. f Gustave Hubert Louis Lucien Maxime 
Begout, geb. Maastricht 20 Juni 1864, industrieel, f Maas- 
tricht 23 Juni 1906, tr. aldaar 7 Aug, 1888 Anna Maria 
Josephina Michaelina Hubertine Butte n, geb. Maas- RTCGOUT. 373 

tricht 27 Aug. 1865, dr, Tan Guillaume en Isabella Du- 
moulin. [Maastricht.] 
Uit d/it hwweli/}1c • 

1. Anna Hubertina Mar ia Wilhelmina Theodosie 
Be gout, geb. Maastricht 12 Sept. 1889. 

2. Theodosie Hubertine Adrienne Juliette Marie 
Eegout, geb. Maastricht 2 Mei 1892. 

3. Adrienne Gabrielle Wilhelmine Hubertine 
Marie Be gout, geb. Maastricht 8 Kov. 1895. Vlter. f Eugenius Bernardus Hubertus B e g o u t, 
geb. Maastricht 20 April 1831, industrieel, lid prov. staten 
van Limburg, f Meerssen, villa Wijckerveld, 2 Mei 1908, tr. 
1° Maastricht 2 Mei 1854 f Car oline Hort ense Yictoir e 
Bonhomme, geb. aldaar 17 Aug. 1831, f Maastricht 9 Mei 
1861, dr. van Mattheus Gerardus en Maria Victoria 
Theresia Bosch; tr. 2° Maastricht 2 Feb. 1864 f Marie 
Leonie Hubertine B ego ut, geb. Maastricht 28 Dec. 1837, 
f Meerssen, villa Wijckerveld, 6 Feb. 1906, dr. van Tho- 
mas Dominique en Catharina Johanna Hubert ina 
G-hij sen. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Mathilde Aldegonde Hubertine Marie Eegout, 
geb. Maastricht 31 Aug. 1857, tr. 1° aldaar 27 Mei 1879 
f Joseph Jean Marie Hubert Star re n, geb. Maastricht 
25 Jan. 1852, f aldaar 22 Jan. 1888, zn. van Benerus 
Hubertus en Maria Helena Hubertina Pullincks; 
tr. 2° Maastricht 3 Sept. 1889 Constant Schreinemacher, 
geb. aldaar 4 Jan. 1852, grondeigenaar en assuradeur, zn. 
van Hubert Joseph en Maria Josephina Carolina 
Sibylla Wijnandts en wedr. Tan f Maria Hubertina 
Elisabeth Starren. [Maastricht.] 

2. Paul Gustaaf Hubert, volgi VTL 

3. Jeanne Marie Josephine Hubertine Begout, 
geb. Maastricht 26 Maart 1866, tr, Meerssen 14 Juni 1886 
Dr. Bmile Schreinemacher, geb. Maastricht 12 Aug. 
1853, lid Tan den gemeenteraad, zn. van Hubert Joseph 374 hegcvut. 

en Maria Joaephina Carolina Sibylla Wijnandts, 
[Maastricht.] 

4. Eugene Marie Hubert R e g o u t, geb. Maastricht 22 
April 1869, ingenieur, directeur der epijkerfabriek. [Maastricht.] 

5. Marie Josephine Hubertine Regont, geb. Maas- 
tricht 9 Juli 1870, tr. Theodoor Jan gen. [Maastricht.] 

6. Henri Marie Hubert Begout, geb. Maastricht 19 
Sept. 1872, tr. Brussel Clara dn Pon. [Brussel.] 

7. Laura Ignace Hubertine Marie Begout, geb. 
Maastricht 15 April 1874, tr. Meeresen 16 April 1895 Louis 
Paul Hubert Joseph Lhoest, geb. Maastricht 25 Oct. 
1871, industries!, zn. van Leon Joseph en Maria Huber- 
tine Siebers. [St. Pieter.] 

8. Arthur Ignace Hubert, volgt VTIfois. 

9. Leonie Ignace Hubertine Begout, geb. Maas- 
tricht 5 Aug. 1877, tr. Meerssen 16 Juni 1902 Pierre An- 
toine Hubert Arnold Bonhomme, geb. Maastricht 2 
Oct. 1872, ingenieur, zn. van Johan Arnold Hubert en 
Marie Josephine Lucie Boots. [Maastricht.] 

VII. f Paul Grustaaf Hubert Begout, geb. Maas- 
tricht 3 Mei 1859, industrieel, f aldaar 4 Juni 1905, tr. 
Limmel 11 Aug. 1885 Valentina Maria Alerandrina 
Josephiua Stevens, geb. Lurk 17 Mei 1865, dr. van 
G-ustave Nicolas en Valerie Horothee Prancoise 
Marie van der Yreecke. [Maastricht.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Paul Begout, geb. Maastricht 15 Nov. 1887. 

2. Aniedee Begout, geb. Maastricht 9 Nov. 1888. 

3. Pernand Begout, geb. Maastricht 30 Nov. 1889. 

4. Bene Begout, geb. Maastricht 11 Juli 1891. 

5. Xavier Begout, geb. Maastricht 6 Sept. 1892. 

6. Marcel Begout,, geb. Maastricht 28 Sept. 1894. 
Vllbis. Arthur Ignace Hubert MarieRegout, geb. 

Maastricht 12 Nov. 1875, industrieel, tr. Jambes 24 Mei 1904 
Louise Marie Josephine Eugenie Thibaut, geb. al- 
daar 9 Jan. 1880, dr. van Prancois Xavier, ecuyer, en 
Elvire Kloin. [Jambes bij Namen.] REGOTJT, 375 

Uit dit huwelijk : 

1. Marguerite Marie Leonie Xavier Blaise Ghis- 
laine Regout, geb. Namen 3 Oct. 1905. 

2. AngeleMarieMargueriteEugenie Blaise G h i s- 
laine Regout, geb. Nanien 2 Jan. 1907. 

3. Bert lie Marie Mathilde Eugenie Blaise Ghis- 
Regout, geb. Namen 2 Maart 1908. 

4. William Marie G-abriel Eugene Blaise Ghis- 
lain Regout ; geb. ISTamen 26 Mei 1909. Vlquater. f Hubertus Gerardus Louis Regout, 
geb. Maastricht 16 Dec. 1832, industrieel, lid prov. staten 
van Limburg en le Kamer, f Maastricht 6 Jan. 1905, tr. 
Yenlo 7 Mei 1856 f Theresia Hubertine Berger, geb. 
aldaar 5 Juni 1829, f Maastricht 13 Oct. 1899, dr. van Peter 
Joseph en Ida Louisa Mertz. 

Uit dit huwelijk : 

1. Emile Hubert, volgt VII. 

2. Louis Hubert Will em, volgt Vllbis. 

3. Mr. Edmond Robert Hubert Regout, geb. Maas- 
tricht 4 Juni 1863, oud-officier van juetitie, lid 2e Kamer, tr. 
Amsterdam 10 Jan. 1889 Catharina Maria van Sous- 
beeck, geb. Leeuwarden 26 Oct. 1860, dr. van Mr. Paul 
Willem Hendrik enSusannaJohan n'a F e ij e n. ['s-Gra- 
venhage. ] 

4. Anna Emilia Louisa Hubertina Regout, geb. 
Maastricht 14 April 1865, tr. aldaar 22 Aug. 1885 Mr. 
Willem Jan Marie Westerwoudt, geb. Amsterdam 13 
Maart 1858, directeur der Holl. Societeit van Levensverzeke- 
ringen, zn. van Eelix Theodoor en Lauren t i a W i 1 he 1- 
mina Petronella Aldegonda Bruynen. [Amsterdam.] 

5. Josephina Wilhelmina Theresia Hubertina 
Regout, geb. Maastricht 29 Oct. 1866, tr. aldaar 23 Aug. 
1887 Mr. Theodorus Ghijsbertus Marie Smits van 
Oyen, geb. Eindhoven 3 Eeb. 1860, lid gedep. staten van 
Noordbrabant, zn. van Joannes Theodorus en Johanna 
Hendrika Heere, ['s-Hertogenboech.] 376 KEGOUT. 

VII. f Emile Hubert Begout, geb. Maastricht 20 Oct. 
I860, induatrieelj tr. Amsterdam 21 April 1887 Begin a 
Maria Westerwoudi, geb. aldaar 12 April 1863, dr. van 
Felix Theodoor en Laurentia Wilhelmina Petro- 
nella Aldegonda Bruyn. en. 

Uit dit JmweMjk: 

1. Eraile Louis Marie Hubert Regout, geb. Maas- 
tricht 31 Jan. 1888. 

2. Theresia Maria Hubertina Regout, geb. Maas- 
tricht BO Mei 1889. 

3. Antonia Maria Leo Reg out, geb. Maastricht 4 
Kov. 1894. 

VHbiS. Mr. Louis Hubert Willem Regout, geb. 
Maastricht 27 Oct. 1861, civ. ingenieur, oud-lid prov-, enged. 
stateu van Limburg en le Kamer, minister van Waterstaat, 
tr. Amsterdam 17 Mel 1888 WilhelminaJoannaEverard, 
geb. aldaar 2 Oct. 1868, dr. van Pet r us Franciscus 
Joannes en TheodoraMariaWoltmanErpers. [Meers- 
sens, h. Kruisdonk en 's-Grravenhage.] 

Uit dit lmwelijh: 

1 . Theodora TheresiaMariaRegout, geb. Maastricht 
29 Maart 1889, tr. Meerssen 1 Juni 1909 Clemens Zeno 
G-ijsbertusAdrianus Josephus baron van Dorth tot 
Medler, geb. Loenen (G.) h. Klein Horst, 23 Oct. 1875, zn. 
van baron Theodorus Zeno Johannes Petrus, heer 
van J t Medley en Eveline Fran poise Antoinetta 
Maria Aloysia barones van Voorst tot Voorst. 

2. Ludovicua Franciscus Hubertus Regout, geb. 
Maastricht 3 April 1891, jur. stud. [Ufcreeht.] 

3. Wilhelmina Emilia MariaRegout, geb. Maastricht 
11 Oct. 1892. 

4. Joanna Sophia Maria Regout, geb. Maastricht 29 
April 1894. 

E. 

Vlquinquies. Johan Hubert G-ustaaf Reg out, geb. 
Maastricht 4 Not. 1839, tr. Neufchateau-lez-Vise 2 Sept. 1868 
Marie Louise Constantine Henriette Grhislaine REGOUT. - 377 

Petry, geb. Luik 21 Deo. 1849, dr. van Henri "Btienne 
en Engenie Constantine Ghislaine Plunkett de 
Rathmore. [Meersaen, k. Groot Yaeshartelt.] 
XJii dit huwelijJc: 

1. Gustave Josepii Marie Eugene, volgt VII. 

2. Edmond Franpois Joseph Begout, geb. Meerssen 
20 Juli 1870. [k. Meerssenhoven, bij Maastricht.] 

3. Alphonse Hubert Joseph, volgt "VTTbis. 

4. Adolphe Eugene Hubert Joseph, volgt VHter. 

5. Hubert Josepii Edouard Eegout, geb. Meerssen 
31 Dec. 1877. [Meerssen, k. Groot Yaeshartelfc.] 

VII. Gustave Joseph Marie Eugene Regout, geb. 
Meerssen 25 Mei 1869, tr. aldaar 5 Aug. 1890 Melanie 
Stevens, geb, Maastricht 11 Oct. 1870, dr, van Gustave 
Nicolas en Yalerie Dorothee ErancoiseMarievan 
der Yreeoken. [k. Bethlehem onder Maastricht.] 

XJii ddt huwelijk: 

1. Gustave Yalere Hubert Regout, geb. Heer bij 
Maastricht 23 Juni 1891. 

2. Armand Gustave Hubert Marie Regout, geb. 
Heer 3 Aug. 1892. 

3. Lucien Edmond Marie Hubert Regout, geb. Heer 
22 Juli 1893. 

4. Louise Hubertine Marie Pauline Regout, geb- 
Heer 10 Oct. 1894. 

5. Clement Alfons Hubert Regout, geb. Heer 13 
;N~ov. 1895. 

6. Jean Marie Adolf Hubert Regout, geb. Heer 20 
5^ov. 1896. 

7. Juliette Caroline Marie Regout, geb. Heer 19 
Feb. 1898. 

8. Melanie Marie Therese Regout, geb. Heer 8 Juni 
1899. 

9. Felix Auguste Edgard Regout, geb. Heer 13 Aug. 
1900. 

10. Eugenie Berthe Marie Regout, geb. Heer 24 
Juli 1901. 378 RBGOUT. 

11. Mar the Amelie Marie Reg out, geb. Heer 2 Jan. 
1903. 

12. Philippe Jean Fernand Regout, geb. Heer 2 Jan. 
1904. 

13. Maurice Eugene Marie Regout, geb. Heer 20 
April 1906. 

Vllbis. Alphonse Hubert Joseph Regout, geb. 
Meerssen 19 Jan. 1874, tr. Amsterdam 28 April 1898 Augusta 
Hindriche, geb. aldaar 5 Maart 1875, dr. van August© 
en Ernestine Begasse, [k. Neutchateau bij Lalbem.J 

Uit dit hmvelijk: 

1. Lionel Hubert Joseph Patrice Regout, geb. 
Amsterdam 31 Maart 1899. 

2. Oecile Marie Louise OonstantinejAldegonde 
Regout, geb. Amsterdam 14 Aug. 1900. 

3. Madeleine Marie Valerie EugenieRegout, geb. 
k. Xeufchateau 21 Jan. 1902. 

4. Yvonne Jeanne Marie Ernestine Regout, geb. 
k. Neufoh&teau 9 Feb. 1904. 

5. Adrien Hubert Joseph Olivier Regout, geb. k. 
N eufchateau 7 Aug. 1905. 

6. Werner Eduard Joseph Olivier Regout, geb. 
k. Neufoh&teau 28 Nov. 1906. 

7. Grhislaine Marie Augusta Eugenie Regout, geb. 
k. Neulchateau 14 Oct. 1908. 

VIIt©r. Adolphe Eugene Hubert JosephRegout, 
geb. Meerssen 14 Maart 1876, tr. Luik 14 April 1902 Jeanne 
Laloux, geb. aldaar 5 Eeb. 1881, dr. van Adolplie en 
Louisa Lelievre. [k. de Valdieu bij Charneux (prov, Luik)] 

(Tit dit h'wwebvjli : 

1. Louise Marie G-hislaine Regout, geb. Luik 12 
Juli 1903. 

2. Adolphe Marie Sfcephan Regout, geb. Luik 5 
Feb. 1905. 

3. Serge Henri Regout, geb. Luik 17 April 1906. 

4. Marc Roger Marie R egout, geb. Luik 13 Aug. 1907. KOELS. 379- 

ROELL. 

Protestant — Elzas. Wapen : In goud een Jclimmende Mvarte heew 
Helmteeken: zeven hev/rteUtigs %wa/rte en 
gouden strwisveeren. Dekkleeden : goud en 

mvart. Stamreeks. 

I. f Jo liana von R 6 ell, heer van Dolberg en Wiedeburg, 
geb. nabij Straatsburg 1594, kol. cav., f op Dolberg bij Unna 
in Westphalen 26 Mei 1656, tr. als wedr. van f Clara Bockel- 
man, 2° f Elisabeth Brtiggemann, f 28 Nov. 1655. 

Uit dit huweUjk: 

1. f Johann Jacob des H. R. Rijks baron von R6ell,, 
uit -vvien de thans nog bestaande tak vonKdellin Duitschland. 

2. Herman Alexander, volgt II. 

II, f Prof. Ds, Herman Alexander Bo ell, geb. op 
Dolberg bij Unna 1653, hofprediker te Leeuwarden, prof, 
theologiae te Franeker 1686, te Utrecht 1704, f Amsterdam 
12 Juli 1718, tr. aldaar 14 Oct. 1687 f Cornelia Bailli,.' 
geb. Amsterdam 25 Jan. 1666, f Utrecht 16 April 1737, dr. 
Tan Johannes en Sara Rijckaert. 

Uit dit hwwelijh: 

1. Joannes Alexander, volgt III. 

2. f Prof. Dr. Gulielmus Roe 11, uit wien een adellijke 
tak. (Zie Ned. Adelsboek 1997, bl. 556.) 

III. f Prof. Mr. Joannes Alexander Ro ell, geb. Fra- 
neker 9 Aug. 1688, prof, in de rechten te Deventer 1726 — 1731, 
raad te Utrecht, + aldaar 24 Maart 1751, tr. Utrecht 11 Juni 
1727 f Adriana Cornelia van der Burgh, + aldaar 
28 Juni 1747, dr. van Cornells en Elisabeth de 
Lange. 
KoKLI.. 380 trSell. 

Uit dit hwwelij'k: 

1. f Mr. Johannes Frederik Roell, uit wien een 
Belgische tak. 

2. Const ant ijn Cornells, volgt IV. 

IV. f Mr. Constant ijn Cornelia Roell, gel). Utrecht 
28 Feb. 1745, ontv. te Lommel, t aldaar 7 Mei 1787, tr. 
Valkenswaard 30 Oct. 1781 f Johanna de Jongh, geb. 
aldaar 3 Nov. 1754, f Eindhoven 21 Jan. 1818, dr. van Jan 
Will em Daniel en Marie Johanna van Velzen. 

V. f Ds. Adrianus Cornells Bo ell, geb. Lommell9Nov. 
1786, predikant te Goedereede, f Rijswijk 6 Jan. 1865, tr. 1° 
f Adrians Johanna van Buuren, tr. 2° Goedereede 
18 April 1822 f Anna Maria Adriana Goekoop, geb. 
aldaar 22 Feb. 1787, f Rijswijk 27 Dec. 1864, dr. van Cor- 
nells en Sophia Dupper, 

Uit het eerste hu-welvjk ; 

1. f Dr. Cornells Constant ijn Roell, uit wien een 
adellijke tak. (Zie Ned. Adelsboeh 1907, bl. 554.) 

Uit het tweede h/uweUjk: 

2. f Jhr. Cornelia David Roell. (Zie Ned. Adelsboel' 
1907, bl. 565.) 

3. Jan Willem Daniel, volgt VI. 

4. Sophia Diederioa Cornelia Roell, geb. Groede- 
reede 14 Mei 1831. ['s-Gravenhage.] 

VI. f Ds. Jan Willem Daniel So ell, geb. Goedereede 
2 Mei 1829, f ? s-Gravenhage 5 Aug. 1902, tr. Middelburg 23 
April 1856 Cornelia Jacoba van Bekelen, geb, aldaar 
28 Juni 1827, dr. van Mr. Nicolaas Johannes en Susanna 
Jacoba Berdenis van Berlekom. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit hwwelij'k: 

1. Anna Maria Adriana Roell, geb. Terheyden 8 April 
1860, tr. 's-G-ravenhage 1 Jiiai 1882 Mr. Antonie Marinus 
Pleyte, geb. Zalt-Bommel 25 Deo. 1855, advocaat-generaal 
gerechtshof, zn. van Dr. David Cornelia en MariaEmma 
Petronella Beyerman. [Amsterdam.] 

2. Constance Susanne Cornelie Roell, geb. Yelsen 
16 Jnli 1865, tr. 's-Gravenhage 13 Sept. 1888 Jacobus UOELL ROEST. 381 

Marinas Wilhelnius Kuyl, geb. Eindhoven 20 Oct. 1859, 
oud kap,-ter-zee, zn. van Mr. Johannes en Louisa Cor- 
nelia Johanna Sanger, ['s-Gravenhage.] 
BOEST. 
Boest van Limburg. 

Protestant. — Rotterdam. Wapen: In rood d/rie gouden cwmdsbemen- 
met de Mau-wen omlaag. Heimteeken : een 
■U'itkomend goud ar&ndsbeen. Dekkleeden: 
gond en rood. Wapenspreuk : Ha-udimmemor^ Stamree&s. 

I. f Arie Boest, geb. omstreeks 1670. 

II. f David Ariense Roes t, tr. omstreeks 1718 f Be tje 
Cornells dr. van der Linde. 

III. f Jop Eoest, ged. Rotterdam 26 Juli 1722, raad te 
Brielle 1745, burgeni. aldaar 1759, ontv. der gemeene lands- 
middelen, leenman en heemraad van den lande van Voorne, 
f Brielle 13 Oct. 1769, tr. Rotterdam 12 Nov. 1743 f Jo- 
hanna van der Kade, f Brielle 5 April 1769. 

Uit dit huwelijk.' 

1. Theodorus Marin us. volgt IV A. 

2. Car el Marine, volgt IVbis B. Boest van Limburg. 

IV. t Theodorus Marinas Roest, ged. Brielle 4 
Feb. 1763, dijkgraaf van Katendrecht, f h. den Heuvel onder 
Delftshaven 24 Sept. 1842, tr. Rotterdam 28 Juli 1782 f Jo- 
hanna van Limburg, ged. aldaar 19 Mei 1766, f Rotter- 
dam 1 Jan. 1830, dr. van Daniel en Johanna Erkelens. 382 hoest. 

V. f Jacob Adriaan R o e s t van Limburg, geb. 
Brielle 19 Maart 1784, wijnkooper te Hotter dam, vestigde 
zich in 1810 te Antwerpen, tr. Rotterdam 2 April 1804 
f Sara Cornelia Rochussen, geb. aldaar 23 3fei 1781, 
f Rotterdam 28 Deo. 1847, dr. Tan Isaac en Theodora 
Jacoba van d e r W a 1 1 e n. 

Uit dit huwelijk: 

1. Isaac, volgt VI, 

2. August Eduard, volgt VlblS. 

VI. f Isaac Hoest van Limburg, geb. Hotterdam 18 
Aug. 1809, f Bergendal 16 Aug. 1868, tr. Gouda 25 April 
1844 f Aguetta Elisabeth Hendrika van der leer 
van Kuffeler, geb. aldaar 18 Sept. 1819, f Gouda 5 April 
1880, dr. van Jacques Anne Francois en Vroucke 
Cornelia Weldijk. 

Uit dit huwelijk: 

1. Sara Cornelia R o e s t van Limburg, geb. Rotter- 
dam 19 April 1845. ['s-Gravenkage.'j 

2. Jacob Adriaan, volgt VII. 

3. Erederik Cornells, volgt Vllbis. 

4. Agnetta Elisabeth Eendrika Hoest van Lim- 
burg, geb. Hotterdam 11 Mei 1853, tr. Gouda 9 Mei 1878 
f Hendrik Willem Schalkwijk, geb. Rotterdam 15 Jan, 
1853, directeur chemische glycerinefabriek, f Hotterdam 8 
Dec. 1900, zn. Tan Willem Cornells en Hendrika Wil- 
lemina 3Ieeg. [Rotterdam,] 

5. Johanna Hoest Tan Limburg, geb. Hotterdam 8 
Eeb. 1857, tr. Gouda 21 April 1881 Justus Hugo deWildt, 
geb. Soerabaya 20 April 1852, luit.-kol. inf., commandant van 
de Cadettenschool, zn. van Hugo Gerard en Louise Jean- 
nette Sorbier. [Alkmaar.] 

VII. f Jacob Adriaan Hoest van Limburg, geb. 
Rotterdam 19 Jan. 1849, wijnkooper aldaar, f Hotterdam 21 
Jan. 1901, tr. Gouda 11 Sept*. 1873 Catharina Maria Eck, 
geb. Rotterdam 24 Sept. 1848, dr. van Jacobus Casparns 
en Oatherina Wilhelmina van Hrehn. [Rotterdam.] 

Uit (lit h/wwelijk: 

1. Isaac Hoest van Limburg, geb. Gouda 8 Maart 1878, itOEsr, 383 

>vijnkooper, tr. Rotterdam 14 Mei 1908 Johanna Uiter- 
wijk, geb. Utrecht 18 Sept. 1873, dr. van Mr. Jacobus 
Hendrikus en Johanna Lulofs. [Rotterdam.] 

2. Jacobus Casparus Roest van Limburg, geb. 
Gouda, ass. ondern. Tandem Hilir [Tandem Hilir, Bindjei, Deli.] 

Vllbis. f Frederik Cornells Roest yanLiraburg, 
geb. Rotterdam 8 April 1855, procuratiehouder Jan 't Sas 
en Co., f Salatiga 12 Dec. 1905, tr. Japara 24 Jan. 1883 
f Leonora Geertruida Wermuth, geb. Semarang 5 Nov. 
1861, dr. van Alexander en G-eertruida Sineck. 
[Salatiga.] 

XJit ctit hwwelyjk : 

1. J. 0. Roest van Limburg, assistent Sf. Prambonan. 
[Klaten.] 

2. Erederik Cornelia Roest van L im burg, laborant 
Sf. Prambonan. [Klaten.] 

Vllbis. f August Eduard Roest van Limburg, 
geb. Antwerpen 19 Juli 1814, oud-notaris, f Rotterdam 18 
Jan. 1898, tr. Schiedam 18 Nov. 1842 f Judith Bethle- 
mine Charlotte van den Bosch, geb. Schiedam 16 Feb. 
1821, f Rotterdam 4 Juli 1888, dr. van Eliza en Maria 
Hubert. 

Uit dit JiMwelijJc : 

1. Sara Cornelia Roest van Limburg, geb. KatTVijk 
6 Aug. 1843. [Scheveningen.] 

2. Maria Roest van Limburg, geb. Katwijk 5 Oct. 
1844. [Oosterbeek.] 

3. Jacob Adriaan Roest van Limburg, geb. Katwijk 
21 Nov. 1847, ingenieur, tr. Rotterdam -Graz (Oostenrijk) 11 
Nov. 1909 Ida Lipoty, [Rotterdam.] 

4. Eliza Roest van Limburg, geb. Katwijk 27 Oct, 
1849, tr. Rotterdam 23 Sept. 1875 Willem Jean Rr ender 
a Br audi a, geb. Pernambuco 21 Feb. 1844, ingenieur, zn. 
van Clerardus Abraham en Henrica Yolrada Julia 
Elisabeth von Sohsten. [Antwerpen.] 

5. August Eduard, volgt VII. 

6. Henrica Yolrada Julia Elisabeth Roest van 384 ROEST. 

Limburg, geb. Katwijk 12 Juli 1855, tr. Rotterdam 16 Juni 
1887 Mr. Armand Joannes Leopold Nijpels, geb. 
Maastricht 5 Aug. 1848, raadsheer Hoogen Raad, zn. van 
Leopold Alfred D6sire en Clementine Marie Hu- 
bertine van Eoven. ['s-Gravenhage.] 

7. Theodora Jacoba Roest ran Limburg, geb. Kat- 
wijk 16 Juli 1857. [Katwijk a. zee.] 

8. Catharina Cornelia Roest van Limburg, geb. 
Katwijk 24 Feb. 1861, tr. 's-Gravenhage 20 Feb. 1903 Abra- 
ham Marie Everardus Simon Thomas, geb. Amster- 
dam 19 April 1865, zn. van Isaac Charles Menard en 
Attje Pette. [Amsterdam.] 

9. Theodorus Marin us, volgt Vllbis. 

VII. August Eduard Roest van Limburg, geb. Kat- 
wijk aan Zee 12 Mei 1853, kol. coram, der inf., tr. Solingen 
21 Juli 1885 Kmilie Helene Elisabeth Xeuhaus, geb. 
aldaar 30 Juli 1866, dr. Tan Hermann en Elise Lang. 
[Breda.] 

Uit dit hiWJeMjk: 

1. Charlotte Johanna Eoest Tan Limburg, geb. 
Nijmegen 2 Mei 1886. 

2. Elisabeth Cornelia Roest van Limburg, geb. 
11 Juni 1888. 

3. August Bduard Roest van Limburg, geb. Mid- 
delburg 20 Aug. 1901. 

Vllbis. Theodorus Marinus Roest van Limburg, 
geb. Rotterdam 29 April 1865, oud-kap. art., hoofdcommis saris, 
van politie, tr. Breda 2 April 1889 Jacoba Maria Hojel, 
geb. Utrecht 8 Juli 1867, dr. van Will em Christophe en 
Jkvr. Anne CarolineMadelaineBloysvanTreslong. 
[Rotterdam.] 

(lit dit h-uwelijk : 

1. August Eduard Roest van Limburg, geb. Zoeter- 
woude 10 Jan. 1890. 

2. WillemChristophRoestvanLimburg, geb. 's-Gra- 
venhage 15 Feb. 1891. 

3. Jacob Adriaan Roest van Limburg, geb. 's-Gra- 
venhage 4 Mei 1892. BOiCST. 385 Roest. IVfois, f Carel Mariias Roest, geb. Brielle 1 Nov. 
1*765, kap. reg. Oranje-Nassau, f 's-Gravenhage 29 Maart 
1807, tr. Leeuwarden 22 Juni 1788 f Jaooba van der 
Straten, geb. Haarlein 7 Feb. 1768, dr. yan Pieter en 
Carolina Elisabeth van Assendelft. 

V. f Oar el Boest, geb. Zwolle 26 Juli 1793, schout-bij- 
nacht, f 'a-Gravenhage 3 Feb. 1857, tr. Zwolle 13 Mei 1835 
f Jkvr. Beiniera Johanna Albertina Sandberg, geb. 
aldaar 20 Juli 1808, f Zwolle 17 Dec. 1883, dr. van Jhr. 
Mr. Albertus en Beiniera Johanna Schr assert. 

VI. Mr. Albert Johan Boest, geb. 's-Gravenhage 7 Nov. 
1837, oud-burgem. aldaar, oud-commisgaris der Koningin in 
Zeeland, tr. Zwolle 22 April 1863 Anna Adriana harones 
van Haersolte, geb. aldaar 25 Maart 1842, dr. van baron 
JohanChriatiaan, heer van Haerst, en Geertruid Agnes 
barones de Vos van Steenwijk. ['s-Gravenhage.] 

(lit dit huwelijlc : 

1. Carel, volgt VII. 

2. Mr. Will em Adriaan Boest, geb. 's-Gravenhage 4 
Sept. 1874, direcfceur Wissel- en Effeotenbank. ("Rotterdam.] 

VII. Mr. Dr. Carel Boest, geb. Zwolle 17 April 1864, 
administrates bij de directie van den Landbouw, tr. 's-Graven- 
hage 24 Juni 1896 Agatha Petronella Hemmingson, 
geb. Doom 20 Aug. 1873, dr. van Mr. Hendrik en Louise 
Jaeoba Havelaar. ['s-Gravenhage.] 

(fit (hit huweHgk: 

1. Anna Adriana Boest, geb. 's-Gravenhage 18 Oct. 1897. 

2. Louise Jaeoba Ulrica Roest, geb. 's-Gravenhage 
19 Aug. 1900. 25 386 BOMSWINCKEL,, 
ROMSWIKCKEL, 

Protestant. — BochoH. 
Wapen : In rood drie coneentri&che gouden 
ring en. Helm gekroond. Helmfceeken : drie 
roode stiririsveeren ont wether ondereinden de 
drie gouden ringen zijn geslagen. Pekklee- 
deu: go-ud en rood. Stamreeks. 

I. f Godsohalok Rom s win eke 1, tr. N, N. 

II. f Hei n rick Ruymswi nek el, huwelijksgetuige 1355, 
tr. N. K". 

III. f G o d e e h a 1 e k Bomswinokel, H Erbsass" te Bocholt, 
tr. Maria Mum in van Baersdonek. 

IV. fHinrichBuymswinckel, vermeld te Bocholt 1456. 

V. + Johann Bomswinckel, geb. 1477, rioliter te 
Holten 1520, tr. f Barbara Carman 8. 

VI. f Gottachalek Bumswinckel, geb. 1506, riohter 
te Holten 1533, te Goch 1546, burggraaf te Wissen 15B7, 
f Goch 1561, tr. f ElisabethSpuldres, geb, 1504, f Gocb 
1 581, dr. van W i 1 h e 1 m en Ida von Ophuisen, en wed, 
van f Johann Schlusters. 

VII. f Mathias Romswinckel, geb. 1552, achepen 
teGoch 1580, richter aldaar o. a. 1594, f v66r 1630, tr. v66r 
1588 f Henrica von Holthausen, dr. van Franz en 
Agneta von Dripe, 

Hit ddt Jmwelijk 

1. Praua Romswinckel, stichter van een uitgestorven 
tak, die te Xijmegen in de regeering zat. 

2. Godschalck, volgt VIII. 

VIII. f Godsohalck Bomgwinckel, geb. Goch 27 
Oct. 1576, + Amsterdam tussohen 1631 en '44, tr. (ondertr. 
Keuleu llJunil604) f Anna Steffens, geb. 25 Nov. 1583, 
f na 1644, dr. van "Willi elm en Anna Sohruijff. 

IX. f Ds. Johannes Romawinckel, geb. Muhlheim 25 
Aug. 1614, predikant te Lisse, t aldaar 9 Sept. 1661, tr. 
Am eterdam 12 ,Tuli 1644 f Catharina Boddens, geb. al- HOMWINCKEL. 387 

daar 20 Feb. 1623, f Amsterdam 25 Nov. 1694, dr. van Jan 
en Susanna Ruts. 

X. f K"ioolaas Romswinckel, geb. Lisse 7 Jan. 1660, 
koopnian, burgemeester van Moskou 1703, f Amsterdam 27 Sept. 
1727, tr. Moskou 26 April 1687 f Dorothea Henris, geb. 
Zevenhoff 5 Jan. 1669, f Leiden 21 April 1746, dr. van Mi- 
chiel en Elisabeth Margelius. 

XI. f Mr, Nicolaas Romswinckel, geb. Archangel 
31 Dec, 1707, veertigraad 1742— '49, schepen 1749— '52, '54 
en 55, te Leiden, f aldaar 11 Juni 1755, tr. Leiden 20 Kei 
1732 f Katharina Marcus, geb. aldaar 19 Juli 1713, 
f Leiden 23 Mei 1775, dr. van Mr. Pieter en Catharina 
van Hoogenhouck. 

Vit dAt huwelijk: 

1. Nikolaas Abraham Ifcomswinckel, stichfcer van 
een tak. 

2. Joost, votgt XII. 

XII. f Joost Bomswinckel, geb. Leiden 20 Dec. 1745, 
veertigraad 1772 — '87, schepen aldaar 1781 — '83, geconimit- 
teerde ter Staten-Gen. enz., f 's-Gravenhage 28 Mei 1824, 
tr. als wedr. van f Gerardina BarbaraBeeldemaker, 
2° 's-Hertogenbosch 10 April 1787 + Henriet te Geertr uy 
"Vers ter, geb, aldaar 1 Jan. 1760, f 's-Gravenhage 23 Feb. 
1829, dr. van Abraham en Florentia van Woerkom. 

ITit <Mt hwwelijk : 

1, Abraham Francois Jean, volgt XIII A. 

2. Oorneille Abraham Gisbert, volgt Xlllfois B. XIII. f Mr. A brahamFrancoisJean Romswinckel, 
geb. Leiden 25 Maart 1789, referendaris dep. van justitie, 
f 's-Gravenhage 1 Juli 1844, tr. aldaar 24 Juni 1829 fAnna 
Maria Canneman, geb. 's-Gravenhage 24 Maart 1806, 
f Wageningen 16 Jan. 1885, dr. van Eli as en Geertruy 
AntoniavanVloten. 

XJit dit hwwelijk : 

1. Henriette Geertrude Justine Koms winckel, 
geb. "s-Gravenhage 27 April 1830. ['s-Gravenhage.] 388 ROMSWINCKEL. 

2. Elias Anthony, volgt XIV AA. 

3. Thomas, volgt XlVbiS AAA. 

4. Abraham, volgt XlVter AAAA. 

AA. 

XIV. f Elias Anthony Boms win ckel, geb. 's-Grraven- 
hage 25 Juli 1831, notaris, f Oosterbeek 28 Oct. 1884, tr. 
Oosterbeek 7 Sept. 1870 Petronella Constant! a de 
Voogt, geb. Amsterdam 23 Sept. 1846, dr. van Ds. Johan- 
nes Dverardus en Johanna van Linden, van den 
Heuvell. [Nijmegem] 

Hit dit huwelijk : 

1. Johannes Everardus Bomswinckcl, geb. Ooster- 
beek 20 Jan. 1873, kap. inf. O.-I* L., tr. Djocjacarta 30 Oct. 
1895 Stancina Ere derika Schomer s, geb. aldaar 2 Aug. 
1877, dr. van August Will em Alexander en Lisette 
Pauline Keijzer. [Soerabaya.] 

2. Anthony Piefcer Rom Bwi n ckel, geb. Oosterbeek 24 
Jan. 1878. [Solo.] 

3. Willem Jacob Bom a w inckel, geb. Oosterbeek 18 
Feb. 1880, le luit. inf. O.-I. L. [Atjeh.] 

4. Joost Hendrik Bonis winckel, geb. Oosterbeek 3 
3faart 1881, 2e luit. inf. O.-I. L. [Palembang.] 

5. Adolf Bomswinckel, geb. Oosterbeek 25 Mei 1882., 
werkzaam op de ondern. Tempel. [Djoejaearta.J 

AAA. 

XlVbis. Thomas B o m s w i n c k el, geb. 's-Oravenhage 
18 Nov. 1833, gep. luit.-kol. art. O.-I. L., dir. Telego Bedjo- 
cultuur mij., tr. Djocjacarta 11 Maart 1858 f Jaooraina 
Antoinette Ookerse, geb. ^Yagemngen 24 Sept. 1829, 
f 's-Grravenhage 27 Juli 1901, dr. van Casper Erederic 
Rudolph en Aletta Lamberta Tan den Ende,enwed. 
van f Cornells Hoogeveen. ['s-Gravenhage, J 

XJ'it d/it Imivelijk: 

C a s p a r A b r a h a m E rede r i c F r a n c o i s B u d o 1 p h J e a n, 
volgt XV. 

XV. C a s p a r A b r a h a m E r e d e r i o F r a n c o i s B u d o 1 p h 
Jean Bom sw in ckel, geb. Banda-Neira 26 Jan. 1859, gep. KOMSWINCKEt. 3 89 

luit.-kol. inf. O.-I. L., tr. 's-Gravenhage 2 April 1903 Cor- 
nelia Wilhelmina Ermerins, geb. Semarang 21 Nov. 
1872, dr. van Jacob PranaPieter en Catharina Meyer 
Tiramerraan Thijssen [Lochem, villa Antoinette.] 
Uit (Ut huwelijlc: 

1. Cornelia Wilhelmina Bomswinckel, geb. 's-Gra- 
venhage 2 Juni 1904. 

2. CatharinaCharlotteAntoinetteBomswinckel, 
geb. 's-Gravenhage 25 Nov. 1906. 

AAAA. 

XlVter. f Abraham Komswiuckel, geb. 's-Graven- 
hage 5 Oct. 1836, kol. art., f 's-Gravenhage 15 Juni 1900, 
tr. Delft 1 Sept. 1864 Maria van der Moor e, geb. Medem- 
blik 13 April 1843, dr. van Jacobus Johannes en Mar i- 
anna Paulowna Koopman, ['s-Gravenhage. j 

Uit dit huivelijh : 

1. Abraham Francois Jean, volgt XV. 

2. Jacobus Johan, volgt XVbis. 

3. MariannePowlonaBomswinckel, geb. Amsterdam 
27 Juli 1869, tr. 1° 's-Gravenhage 17 Mei 1893 f Gerrit 
Hendrik van Winssen, geb. Tiel 1 Jan. 1862, le luifc. 
inf., later mil.-ing. in Z.-Afrika, f Johannesburg 15 Aug. 1905, 
zn. van Jan en Hendrina Johanna vanderWedden; 
tr. 2° Nijmegen 5 Sept. 1906 Jacobus Antonius Grode- 
f rid us Clemens Trosee, geb. Boxmeer 23 Nov. 1859, zn. 
van Dr. Franciscus Benedictus en Menardina Cor- 
nelia Laukens. [Nijmegen.] 

4. Jan Coenraad Jacobus Bomswinckel, geb. Nij- 
megen 25 Sept. 1873, le luit, mariniers, tr. Nijmegen 7 Maart 
1905 Maria Henriefcte Carolina van Dijk, geb. Doornik 
(gem. Bemmel) 26 Sept. 1881, dr. van Bo el of en Cat harina 
van Bavenswaay. [Botterdam.] 

5. Henri Anton, volgt XVt©r, 

XV. Abraham Francois Jean Boms w i nek el, geb. 
Delft 11 Nov. 1866, oud-luit. ter zee le kl., tr. 's-Gravenhage 
12 April 1904 Willi elmina Adele Betsy Enger, geb. 
Arnhem 1 Aug. 1872, dr. van Gerliardus Frederik en 390 ROMSM'INCKEL 

Charlotte Meyer Timmermau Thijsseu. ['s-Graven- 
hage.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Charlotte Gerliardine Komswinckel, geb. Am- 
sterdam 17 Jan. 1907. 

2. Anna Maria Bomswinckel, geb. 's-Gravenhage 15 
Juli 1908. 

XVbis. Jacobus Johan Bomawinckelj g e b* Delft 
31 Jan. 1868, kapitein der inf, O.-I. L., ridder M. W. O., tr. 
Nijmegen 27 Sept. 1899 Johanna Blom, geb. aldaar 17 
Nov. 1878, dr. van Salomon en Johanna Elisabeth 
Noorduijn. [Tjilatjap.] 

Uit dit kwvelijk : 

1. Willem Horns winckel, geb. Nijmegen 17 Juli 1900. 

2. Ernst RomswUckel, geb. Nijmegen 12 Mei 1901. 
XVter. Henri Anton UomBwinckel, geb. ter Neuzen 

1 Nov. 1878, luit. ter zee 2e kl., tr. Nijmegen 21 Maart 1905 
Georgine Louise Filz, geb. aldaar 22 Feb. 1883, dr. van 
Christiaan en Henriette There se OttolineGaller. 
[Rotterdam,] 

Uit dit Jmwelijk: 

Henri OttoKomswinckel, geb. Nijmegen 22 Aug. 1906. 

B. 

Xlllbis. fCorneilleAbrahamGisbertRomswinc- 
kel, geb. Leiden 27 Feb. 1797, lid der Wees- en Boedelkamer 
te Semarang, f aldaar 11 Feb. 1846, tr. Batavia 4 April 1824, 
f Johanna Wilhelmina Adelaide Filz, f Batayia 29 
Dec. 1848, dr. van JohanPhilippeFrangois en Johanna 
Susanna Hooyman, 

XIV. f Frederik Hendrik Karel Komswinckel, 
geb. Batayia 9 Dec. 1834, tr. Batavia 9 Jan. 1858 f Wilhel- 
mina Noordhoorn. 

Uit dit hwwelijk: 

1. Corneille Abr aham Gi sber t B omsw inckel, geb. 
Batavia 14 Sept. 1858. [Modjokerto.] 

2. Johanna Wilhelmina Adelaide Bomawinckel, 
geb. Batavia 18 Oct. 1859. ROMSWINCKEL — DE UOO 391 3. Geertruida Brnestina Romewinckel, geb. Bata- 
via 8 Sept. 1862, tr. Soerabaya 4 Juni 1904 YVillem Jo- 
hannes de Sohepper, employe Scheepsagentuur Priok, 
[Weltevreden.] 

4. Jan Cornelia Frederik Boras win ckel, geb. Bata- 
via 14 Oct. 1862. [Buitenzorg.] 
DE ROO. 

Protestant — Bailleul. Wapen : In silver een roods lelie. Helm- 
teeken : een roode lelie tusschen een rood- 
ren vlucht. Dekkleeden : zilver en rood. Stamreeks. 

I. f Jean de Boo, uit Bailleul, tr. aldaar omstreeks 1530 
f Maaike Minne. 

II. f Jean de Boo, geb. Bailleul 1540, week ora geloofs- 
redenen naar de Paltz, werd schout van Ollerbergh, tr. fMaria 
Vermeulen. 

III. f Jacob de Boo, garentwijnder te Leiden, daarna te 
Amsterdam, begr, aldaar 2 Dec. 1649, tr, Leiden 8 Juli 1636 
f Sara Becku, begr. Amsterdam 15 Nov. 1649, dr. van 
Robert en Sara de Banc. 

IV. f Johaai de Roo, geb. Amsterdam 10 Mei 1638, f Dor- 
drecht in Aug. 1703, tr. 1673 f Geertruyd Op de Beek, 
begr. aldaar 21 Feb. 1728, dr. van N. K. Op de Beek 
en N. N. Castel. 

V. f Johannes de Boo, heer van Westmaas en Groep, 
ged. Noordwijk-Binnen 17 Nov. 1679, f Dordrecht 6 Jan. 1753, 
tr. aldaar 22 Juli 1709 fJokannaFrancken, ged. Dordrecht 
28 Nov. 1670, dr. van Ds. Henricus en Catharina van 
Each, 

VI. f Mr. Jan Henrick deRoo, heer van Westmaas, 
Groep, Wulverhorst, Oromwijk en Linschoterhaar, ged. Dor- 392 de koo. 

drecht 11 Mei 1712, aolit aldaar 1738, sehepen 1754, geoomm. 
in de prov. rekenkamer 1754, kol. burger wacht 1756, super- 
intendant Maashandel 1757, burgem. ran Dordrecht 1766, 
+ aldaar 28 Oct. 1766, tr. Dordrecht 3 Juni 1737 f Johanna 
Onder water, geb. aldaar 22 Dec. 1706, f Dordrecht 17 
Maart 1778, dr. van Boudewijn, heer van Puttershoek, en 
Susanna Everwijn, 

VII. f Mr. Boudewijn de R o o, heer van Wulverhorst, 
Cromwijk, Linschoterhaar, geb. Dordrecht 13 Sept. 1739, 
sehepen en raad aldaar, advocaat 1761, veertigraad 1767, 
f Dordrecht 7 Juni 1785, tr. als wedr. van f Adriana Die- 
derica van den S a n t h e u v e 1, 2° Dordrecht 8 Maart 1778 
f Anna Sophia van den Brandeler, geb. Dordrecht 
2 Mei 1752, f aldaar 28 Aug. 1807, dr. van Mr. Francois 
en Anna Sophia Repelaer. Zij hertr. f Matt hens 
Gi lie s R ees. 

VIII. -j- Frauy, ois de Roo, heer van Westmaas en Groep, 
geb. Dordrecht 6 Dec. 1780, sehepen te Dordrecht, dijkheem- 
raad Alblasserwaard 1803, raad aldaar 1811, adj.-maire 1811 — 
1813, lid prov. staten van Holland 1825, f Dordrecht 27 Jan. 
1826, tr. als wedr. van f Hester van Poelien, 2° Dordrecht 
19 Nov. 1817 f Johanna Antonetta van derKaa, geb. 
aldaar 4 Oct. 1795, f Dordrecht 27 Juni 1832, dr. van A art 
en Geertruida Willemszen. 

IX. f Gerard us Johannes II e r m a n u s d e K o o, ge b. 
Dordrecht 11 Mei 1826, f aldaar 3. Juli 1886, tr. Haarlem 
12 Oct. 1854 fFrancoise Cornelia ChriatinaCuinir a 
Cluysenaer, geb, Yelp 28 Mei 1833, f h. Weizigt onder 
Dubbeldam 14 Aug. 1859, dr. van H enri Li viu s en B o ud e- 
wina F r a n 9 o i s e Anna Sophia Oastendijk. 

X. Henry Boudewiin de Roo, heer van Capelle, geb. 
h. Weizigt onder Dubbeldam 5 April 1859, tr. Dordrecht 10 
Mei 1883 Jkvr. Wilhelmina Bart holominaMaria van 
den Santheuvel, vrouwe van Capelle, geb. Dordrecht 5 
Sept. 1864, dr. van Jhr. Fran e oi s J a cob en Jkvr. Henri ette 
BernardineJohannaJantzonvanEr f f r ente n, vrouwe 
van Babylonienbroek. [h. Weizigt onder Dubbeldam en h. 
Daalhuisen te Yelp.] DE ROO ROYAAKDS. 393 Hit ct/it huwelijk : 

1. Gerard Francois de Roo, geb. Dordrecht 24 Aug. 
1884. 

2. Henri Bernard Francois Jacob de Roo, geb. 
Dordrecht 22 Nov. 1885. [Holten.] 

3. Engelberta Antoinette Henriette de Roo, geb. 
Dordrecht 5 Feb. 1887, tr. Yelp 27 Oct. 1909 All ard Philip 
Reinier Carel baron van der Borch, geb. Gorssel 6 
April 1881, burgem. van Holten, zn, van baron Mr. A Hard 
Philip Reinier Carel enPaulineAdrienne Jacque- 
liue barones van Zuylen van Nyevelt. [Holten.] 

4. Wi Hem Reinhard Constant deRoo, geb. Dordrecht 
30 Oct. 1890. Protestant ROYAARDS. 

Meijerij van 's-Hertogenbosch. 
Wapen : Gevierendeeld : I. en IV, In zilver 
een blaww moleniper ; II. en III. In goud 
een ztvart eendje pwemniend op een ivater 
in natimrlij'ke kleur. Helmteeken : een z-ivart 
eendje tusschen een bla/uiv-zilveren vlucht. 
Dekkleeden : zilver en blauw. Stamreeks. 

I. f Mr. Johan Roy aard 9, wonende te Waalre, f 1672, tr. 
f Maria van der Yenne, f omstreeka 1672. 

II. + Grisbertus Royaards, geb, Waalre in Jan. 1666, 
klerk ter provinciale griffie van Zeeland, later ter griffie van 
H. H. M. de Staten-Generaal, f 's-Gravenhage 12 Nov. 1733, 
tr. in Oct. 1709 f Suzanna Maria Burchard, geb. Wijk- 
bij-Dunratede 11 Oct. 1685, + Kampen 19 Dec. 1755, dr. van 
Mr. Joachim en Anna Elisabeth Costing. 

Hit dit hwivelijh: 

1. Philippus, volgt III A. 

2. Albert us, volgt Illbis B. 394 III. f Ds. Philippus Koyaards, ge&> 's-Gravenliage 
26 Feb. 1716, predikant te Opijnen en Heesselt, f Opijnen 
16 Mei 1788, tr. 23 Jan. 1754 f Oatharina Geertruid 
Peiffers, geb. Linnich 24 Juni 1724, f 2 Sept. 1766. 

IV. f Gisberthus Matthias Royaards, geb. Opijnen 
23 Juni 1764, koopman te Amsterdam, f aldaar 17 Juni 
1825. ondertr. Amsterdam 16 April 1790 f Geertr uy van 
Blijenburgh, ged. Oene 14 Sept. 1766, f Amsterdam 10 
April 1808, dr. van Ds. Jerphaes Benjamin en Johanna 
van der Spoor. 

Uit d>it huwelijlc : 

1. Benjamin Johannes, volgt V. 

2. Nicolaaa Gerard, volgt VblS. 

V. f Benjamin Johannes Hoy aards, geb. Amsterdam 
21 Feb. 1800, proouratiehouder, f aldaar 16 April 1863, tr, 
Amsterdam 13 April 1831 f Lucia Gerar da van Heering, 
geb. aldaar 28 Oct. 1805, f Beverwijk 16 Feb. 1883, dr. van 
Jacobus en Femmetje Hartkers. 

Uit dit JiwweMjk : 

1. Willem Cornells, volgt VI. 

2. Henriette Johanna Koyaards, geb. Amsterdam 
3 Juni 1840. ['g-Gravenhage.] 

VI. f "Willem Cornells Boyaards, geb. Amsterdam 
1 Juni 1838, chef de bureau bij de firm a Gildemeester en 
Boissevain, f Amsterdam 12 Mei 1879, tr. Sloterdijk 1 Sept. 1864 
Henriette Klijnveld, geb. Amsterdam 6 Not\ 1839, dr. 
van Christiaan Johannes en Henriette van Eeden. 
[Amsterdam.] 

Uit (Mt huwelijk : 

1, "Willem Cornells, volgt VII. 

2. Christienna Johanna Royaards, geb. Amsterdam 
30 April 1874, tr. 1° aldaar 15 Jnli 1897 (door echtscheiding 
ontbonden) Gerrit Cornells van'tHooy, geb. Hagestein 
19 Sept, 1869, hoofdonderwijzer; tr. 2° Amsterdam 2 Aug. 1906 
Pieter Klijnveld, geb. aldaar 16 Aug. 1874, accountant 
aan de Twentsche Bankvereeniging, zn. van Pieter en Maria 
Christina Klijnveld. [Amsterdam.] ROYAAKDS. 395' 

3. Henri, volgt Vllbis. 

4. Annet Royaards, geb, Amsterdam 15 Oct. 1877.. 
[Amsterdam.] 

VII. Will em Cornells Boyaards, geb. Amsterdam 21 
Jan. 1867, directeur van , ; Het Tooneel", tr. 1° Nieuwer-Amstel 
in Juni 1894 (door echtacheiding ontbonden) Josephine 
Louise Spoor, geb. 's-Gravenhage 4 Oct. 1868, dr. van 
Cornelia en Marie van der Groen; tr* 2° Parijs 23 
Deo. 1903 Jkvr, Jacqueline Philippine Sandberg, geb. 
Poerworedjo 27 Oct. 1876, dr. van Jhr. Johan Jacob en 
Marianna Begeraann, [Amsterdam.] 

Uit het frweede hwweUjlc: 

1. Johan Jacob Roy aards, geb. Westham 4 Sept. 1902. 

2. Benjamin Luoien Eoyaards, geb. Amsterdam 28 
Sept. 1904. 

3. Cornells Will em Royaarde, geb. Amsterdam 21 
Feb. 1906. 

Vllbis. Henri Roy aards, geb. Amsterdam 21 Jan. 1876, 
agent van buitenlandsche huizen, tr. Schiedam 25 Juni 1908 
Alida van Bergen Walraven, geb. aldaar 6 Jan. 1886, 
dr. van AdrianusenBernardinaGrerarda deZanger. 
[Amsterdam.] 

Uit (tit hivwelijk: 

Henri Royaards, geb. Amsterdam 26 April 1909. 

Vbis. f Nicolaae Gerard Royaards, ged. Amster- 
dam 21 Juli 1805, tr. 1° Amsterdam 22 Juni 1837tWijntje 
Houw, ged. aldaar 6 Dec. 1807, f Amsterdam 2 Xov. 1838, 
dr. van Jan Hendrik en Aafje W ij n d e 1 1 a, tr. 2° Amster- 
dam 10 Dec. 1840 f Johanna de Clercq, ged. aldaar 10' 
Mei 1807, dr. van Antony en Bngeltje Mulder. 

Uit het e&rste hwwelA/jk : 

1. Xicolaas Gerard us, volgt VI. 
Uit het tweede hiwetyjlc: 

2. Lucia Gerarda Royaards, geb, Amsterdam 18 Met 
1843. [Apeldoorn.] 

VI. f Nicolaas Gerardus Roy aardg, geb. Amsterdam 
20 April 1838, f Dordrecht 27 Feb. 1886, tr. als wedr. van 
fNeeltjeSchuurman, 2° Amsterdam 14 Juni 1866 f Anna 396 Jjamiua, Yeenliuysen, geb. aldaar 12 Maart 1844, f Dor- 
drecht 13 Juli 1899, dr. van Johannes Martinus en 
Anna Lamina Eigeman. 
Uit d/it huwelvjk : 

1, Wij nanda Johanna Roy aa r ds, geb. Amsterdam 
8 Juni 1867, directrice sohoolvereeniging. [Hengelo, Ov.] 

2, Clara Boyaards, geb. AmBterdam 8 Maart 1870, 
verpleegster. [VGravenhage.] 

3, Lucia Gerarda Royaards, geb. Amsterdam 26 April 
1874. [Tiel.] 

4, Hendrika Catharina fioyaards, geb. Amsterdam 
27 Mel 1878. [Tiel.] 

5, Anna Lamina Koyaarda, geb. Atnsterdam 24 Sept. 
1880. [Beverwijk." 

B. 

Illbis. f Dr. Albert ua Royaards, ged. 's-Gravenhage 
3 Juli 1720, nied. doctor, f Zalt-Bommel 16 Juni 1761, 
tr. aldaar 1747 f Godefride Geertruida van Coevor- 
den, geb. 4 Jan. 1721, f Zalt-Bommel 6 Jan. 1804, dr. van 
Hermanus en Sybnrg Hendrika Bourn an. 

Uit cUt h'uwelijk: 

1. Giabertus, volgt IV BB. 

2. Hermanus, volgt IVblS BBB. 

BB. 

IV". f Giabertus Boyaards, geb. Zalt-Bommel 28 Oct. 
1750, Kon. Pruiss. rentm. en ambtsraad te Huissen, f aldaar 
21 Juli 1805, tr. Gennep 12 Mei 1777 f Anne Elisabeth 
van Erpers, geb. aldaar 28 Jan. 1754, f Huissen 19 Juli 
1820j dr. van Cornells GerardusTheodorusen An- 
toinette Elisabeth N.N. 

Uit ddt hwivelijk: 

1. Albertus Godefridus Gerhardus, volgt V C. 

3. Cornells Gerhardus Theodorus, volgt Vbis CC. 

c. 

V. f Mr. Albertus Godefridus Gerhardus Roy- 
aards, geb. Huissen 31 Dec. 1781, raadsheer prov. gerechts- BOYAARDS, 397 

hof in Gelderland, + Arnhem 27 Maart 1839, tr. 1° 's-Gra- 
venhage 5 Juli 1808 f Antoinette Maria yan K e r v e 1, 
geb. 's-Gravenhage 1790, f Arnhem 20 Aug. 1820, dr. van 
Martfnus God fried en Sara Petronella Carolina 
Sijthoff; tr. 2° Arnhem 11 Sept. 1828 f Louise Con-. 
stantia van Benesse, geb. Xuenen 8 Juni 1796, f al- 
daar 15 Nov. 1853, dr. van Lodewijk Gerard en Jo- 
hanna Christina Ross. 
Uit d/it huwelijk : 

1. Gijsbertus, volgt VT. 
Uit het tweede huwelijk : 

2. Lodewijk Gerard, volgt VIbis. 

3. Albertina Gerardina Soyaards, geb. Arnhem 16 
Feb. 1 837, tr . Oisterwijk 24 Feb. 1 865 f Ds. A d r i a a n . C a r e 1 
Johan vander Kemp, geb. Amsterdam 25 Juli 1838, 
predikant te Koordwijkerhout, f 's-Gravenhage 24 Juli 1899, 
dr. van Mr. Diederik Carel en Johanna Hendrina 
Sabina Schuller. ['s-Gravenhage.] 

VI. f Gijsbertus Eoyaards, geb. Arnhem 1 2 April 
1818, O.-I. Ambtr., f Amsterdam 4 Maart 1873, tr. 1° Batavia 
5 Sept. 1845 f Diete van Deventer, geb. Zwolle 1 Sept. 
1817, f Bandjermasin 26 Aug. 1852, dr. van Mr. Jan Sa- 
lomon en Carolina Lueretia Johanna Kruseman; 
tr. 2° Amboina 28 Feb. 1855 f Willi elmina Sutherland, 
f Amboina 4 Jan. 1858, dr. van 1ST. N. Sutherland en 
Mary Br own en wed. van f John Mac Leod Gunn, tr. 3° 
Batavia 22 Sept. 1859 f Georgina Anna Hoogeveen, 
f Assen 10 Feb. 1894, dr. van Mr. Adriaan en Henriette- 
Couvert du Kuth et de la Sagne. 

Uit het eerste hv/weli/jlc : 

1. Diete Hendrina Carolina Lueretia Johanna 
Eoyaards, g^b. Bandjermasin 15 Juni 1850, tr. Malang 16 
Sept, 1880 Wilhelmus Carolus Hoogkamer, geb. Hulst 
7 Aug. 1838, gep. kap. inf. O.-I. L., zn. van Willem Ma- 
rinus en Adriana Johanna Bogaerd. [Leiden.] 

Uit het tweede huwelijk : 

2. Albertus Godefridus Gerhardus, volgt VII. 

3 . W i 1 h e 1 m i n a S u t h e r 1 a n d R o y a a r d s, geb. Amboina 398 UOYAATtDS. 

4 Jan. 1858, verpleegster. [Tehuis Boerhave, 's-Gravenhage.] 
VII. f Albertus Godefridus Gerhard us Suther- 
land RoyaardSj geb. Amboina 18 Sept. 1855, gedipl. tuin- 
bouwkundige, f Amsterdam 27 Nov. 1900, tr. 's-Gravenhage 
24 Aug. 1881 Maria Carolina Barbe, geb. Amsterdam 
19 April 1857, dr. van Jan Christian en Carolina 
Christina Richard. ['s-Gravenhage. ] 
Uit dit fouwelyjk: 

1. Gijsbertus Henri Sutherland Royaards ; geb. 
Assen 10 Aug. 1884, leeraar M, O. gymnastiek. [Bolsward.] 

2. Car el Christiaan Royaards, geb. Assen 14 Feb. 
1887, lithograaf. rSohoonhoven.] 

3. Albertine George Marie Royaards, geb. Assen 
21 April 1889. ['s-Gravenhage.] 

VI. Ds. L o d e w ij k Gerard Royaards, geb. Arnhem 3 
Nov. 1830, emeritus predikant te Oisterwijk, tr. 1° Amsterdam 
12 Mei 1865 + Wilhelmina Bake, geb. Leiden 26 Maart 
1830, f Oisterwijk 25 Nov. 1866, dr. van Prof. Dr. Mr. J o h n 
en Johanna Maria Tan Roy en; tr. 2° Oisterwijk 18 Aug. 
1869 Anna Helena H oil e man, geb. aldaar 2 Feb. 1842, 
dr. van Wouter en Anna Helena R o u f f a e r. [Oisterwijk 
en 's-Gravenhage.] 

Uit het tweede hwwelijk: 

1. Wilhelmina Helena Royaards, geb. Oisterwijk 25 
Juni 1870, tr. 's-Gravenhage 29 Mei 1902 Mr. Anne Sib er- 
dinus Wildervanck de Blecourt, geb. Appingedam 4 
Oct. 18 , reenter arr.-rechtbank, zn. van Mr. Lucas en 
Wilhelmina Tresling. [Zutfen.] 

2. Mr. Albert usGodefriedusGerhardusRoyaards, 
geb. Oisterwijk 14 Juli 1872, advocaat en procureur, kassier 
en commiesioimair in effeeten, lid der firma L. G. Royaards Jr. 
en Co. ['s-Gravenhage.] 

3. Wouter Royaards, geb. Oisterwijk 3 Oct. 1873, pro- 
cur atiehou der Mirandolle, Voute en Co. [Tjandi.J 

4. Anna Helena Royaards, geb. Oisterwijk 2 5 Feb. 
1875, tr. aldaar 30 Aug. 1902 Frans Christiaan Abra- 
ham Herman Lucien aval jo, geb. WUlem 1 (res. Sema- HOYAA.BDS. 399 rang 6 April 1864, burgem. . zn. van Frans P e t r u s en Lucie 
Jeannette Eugenie de- Bruin. [Hippolytushoef.] 

5. L o d e w ij k Gerard, volgt VII. 

"VTI. Lodewijk Gerard Boyaarda Jr., geb. Oisterwijk 
5 Deo. 1877, kassier en oommissionnair in effecten, tr. 's-Gra- 
venhage 29 Mei 1903 Maria Louisa Blijenburgh, geb. 
Amsterdam 31 Dec. 1879, dr. Tan Hendrik Willem en 
Maria Koopman, ['s-Gravenhage.] 

Uit dit huwelvjk: 

1. Maria Royaards, geb. 's-Gravenhage 12 Mei 1904. 

2. Lodewijk Gerard R o v a a r d s, geb. 's-Gravenhage 
29 Mei 1905/ 

cc. 

van Erpers Royaards. 

Vbis. f Mr. Cornells Gerhardus Theodorus van 
Erpers Royaards, geb. Huissen 2 Jan. 1785, ontv. belast. 
te Huissen, later te Epe, f aldaar 23 Maart 1862, tr. 1° Voorst 
15 Nov. 1810 f Anna Elisabeth van Wy lick, geb. aldaar 
22 Jan. 1789, f Epe 31 Jan. 1848, dr. van Oonradus en 
Charlotte Sophia van Erpers. 

Uit ddt kuwelijk: 

Conradus, volgt "VI. 

VI. f Conradus van Erp ere Ro y a ard s, geb. Huissen 
1 Juli 1821, f Hees bij Nijmegen 26 Aug. 1883, tr. Epe 4 
Juli 1850 f Theodora Everharda Agneta de Wolff 
van Westerrode, geb. Utrecht 20 Aug. 1821, f 's-Graven- 
hage 7 Jan. 1903, dr. van Willem Pelgrom Derk en 
Zwaantje Kost. 

Uit cUt huwelvjk : 

1. Cornelius Gerhardus Theodorus, volgt VII. 

2. Willem Johan, volgt Vllbis. 

3. f Aletta Wilhelmina van Erpers Royaards, 
geb. Epe 21 Juli 1859, f Batavia 18 Jan. 1908, tr. Utrecht 
7 Feb. 1889 Jacobus Gij sbert us Sne tillage, geb. Arkel 
12 Oct. 1852, vice-admiraal, zn. van Rudolph Abraham 
Engelbert en Angenita Everwijn. [' s-Gravenhage. j 

4. Henriette Gerardina van Erpers Royaards, 400 ROYAAUDS. 

geb. Epe 7 Oct. I860, tr. Hees bij Nijmegen 2 April 1884? 
Jan Bollaan, geb. Utrecht 10 Feb. 1851, gep. kap.-ter-zee, 
zn. van Will em Christiaan Jacob en Jacoba Maria- 
van der Monde. [Teteringen.] 

5. J oh an Aleid, volgt Vllter, 

VII. Cornelius GrerhardusTheodorus vanErpers 
Royaards, geb. Epe 14 Nov. 1851, gep. kap. inf. O.-I. L.,, 
tr. 1° Magelang 8 April 1887 + Bertha Johanna Char- 
lotte Payee, geb. Semarang 1 Oct. 1868, f ^gawi 27 Juli 
1888, dr. van Auguste JeanHenrienCharlottaCaro- 
lina Klein; tr. 2o. Deventer 16 Juni 1898, Johanna 
Dorothea E rid erica Houok, geb. aldaar 14 Feb. 1866, 
dr. van Mr. Augustus Johannes! en T/V* i 1 h e 1 m i n a 
Z w a a n t j c d e W o 1 f f Tan Westerrode. [Apeldoorn.] 

Hit het eerste huwelijk: 

Augusta T li e o d o r a C h a r 1 o 1 1 a van E r p e r 3 R o y- 
aards, geb. Ngawi 15 Juli 1888. 

VllbiS. Will em J oh an van Erpers Roy aar d s, geb, 
Epe, 1 Jan. 1855, oud-burgem. vau Montfoort en Wormerveer 
tr. Amsterdam 31 Aug. 1882 Johanna Christina van 
Valkenburg, geb. Hoorn 1 Feb. 1854, dr. van Mr. Johan 
Frederik Theodoor ea Wilhelmina Anna Maria 
E n s c h e d 6. [IJsselmuiden.] 

Hit dit hU'ivelijh ; 

1 , o n r a d van Erpers Royaards, geb. Montfoort 26 
Juni 1883. [IJsselmuiden. J 

2. J o h a n E r e d e r i k T h e o d o o r v a n E r p e r 8 R o y a a r d s 
geb. Montfoort 17 Juli 1884, ambtr. Amsterdam-Deli compagnie 
[Med an.] 

Vllter. Johan AleidvanEr per sRoyaards, geb. Epe 
10 Oct. 1861, dir. der Westlandsche Hypotheekbank, tr. Amster- 
dam 12 Nov. 1 896 Johanna Petronella v a n S t r ij e n, geb. 
Hoorn 16 Maart 1871, dr. van Mr. Cornelis Hugo Qui- 
r i) n en Jkyr . Maria J a c o h a y a n A k e r 1 a k e n . [ 's-Grraven- 
hage. j 

Uit dit hitivelijk ; 

Maria Jacoba yan E r p e r s R o y a a r d s, geb. 's-Graven- 
hage 7 Aug. 1899. 401 IVbis. t Prof. -£>b. Hermanns Hoyaards, geb. Zalt- 
Bommel 7 April 1753, predikant te Middelburg 1782, hoog- 
leeraar te Utrecht 1788, f aldaar 15 Jan. 1825, tr. Middelburg 
26 Juni 1 783 fJohannaHenriettaSchorer, geb. aldaar 
11 April 1757, f Utrecht 23 Oct. 1813, dr. van Mr. J oh an 
Guillielmus .en Anna Henrietta de Pe r p on eher d e 
Maisonneuve. 

Uit dit hiiweUjk: 

1. David .Hendrik, volgt V. 

2. Herman J oh an, volgt Vbis. 

V. t Mr. David Hendrik Koyaards, geb. Utrecht 29 
Aug. 1790, ontv. registratie, f Utrecht 11 April 1848, tr. 
aldaar 17 Nov. 1813 f Louise Johanna Elisabeth 
Wierts, geb. 19 Aug. 1791, f Utrecht 6 Nov. 1856, dr. van 
Franciscus Jacobus en Sara Maria Rijke. 

Uit dit h/uwelvjlc: 

Johan Willem Albert, volgt VI. 

VI. f Johan WillemAlbert B o y a a r d s, geb. Utrecht 
20 Aug. 1823, hypotheekbewaarder te Zwolle, f Utrecht 12 
Sept. 1893, tr, 1° Zalt-Bommel 3 Feb. 1853 f Gerarda 
Sibilla Wilhelmina Carp, geb. aldaar 9 Mei 1825, 
f Zwolle 15 Oct. 1887, dr. van George Jan Willem en 
Anna Petronella Goverdina van Bent liemvanden 
Bergh; tr. 2° Gouda 16 Mei 1889 Johanna Albertina 
Helena van M i e r o p, geb. Hillegersberg 1 Nov. 1 828, dr. 
van Willem Nieolaas Anthony en Jkvr. Maria Deli- 
ana Clazina Cornelia Coenen. ['s-Gravenhage.] 

VblS. t Prof. Dr. Herman Johan Koyaardg, geb. 
Utrecht 3 Oct. 1794, hoogleeraar in de godgeleerdheid al- 
daar, f Utrecht 2 Jan. 1854, tr. 1° aldaar 6 April 1825 f He n- 
drika Johanna Both Hendriksen, geb. Utrecht 24 
Dec, 1804, + aldaar 6* Oct. 1832, dr. van Mr. Willem Jan 
en Elisabeth Charlotte Winter; tr. 2° Utrecht 13 Jan. 
1836 f Sara Maria Swellengrebel, geb. aldaar 30 Oct. 
1803, f Utrecht 16 Nov. 1891, dr. van Mr. Johan Gerard 
en Anna Henrietta van Ewijok. 

a. is. 26 402 ROYAAKDS. 

JJii het eersta huwelijk ; 

1. Herman, volgt VI. 

2. Will em Jan, volgt VIbis. 
Uit het tweede hiiiveUjk: 

3. Johan trerard Maurits Eo y aards, gel), h. Meyen- 
hagen aan de Bilt 10 Juni 1843. [Amsterdam.] 

Tak van Seherpenzeel. 

VI. f Mr. Herman Boyaards, heer van Scherpenzeel., 
geb, Utrecht 14 Jan. 1826, lid der ged. staten van Utrecht, 
president-curator der Bijks Universiteit te Utrecht, f aldaar 
16 Jan. 1898, tr. Amsterdam 9 Jani 1854 + Beuudina 
Maria van N a am en, geb. aldaar 26 Mei 1827, f Utrecht 
13 Jan. 1892, dr. van Mr. Johannes Sebastiaan en Fer- 
dinanda Anna barones van Lynden. 

JJit <Mt huwelijk: 

1. Henriette Johannna Boyaards, geb. Utrecht 30 
Mei 1855, tr. aldaar 29 ISTov. 1878 Jhr. Mr. Henrick Ian- 
rits Jan van A soli van Wijck, geb. Utrecht 28 Aug. 
1850, lid le Kamer, oud-rechter arr. rechtbank te Utrecht, 
oud-lid raad aldaar, oud-lid 2e Kamer, zn. van Jhr. Mr. H u- 
bert Alexander Maurits en Henriette Hester d e s 
Tombe. [Utrecht.] 

2. Ferdinand a Anna Boyaards, geb. Utrecht 21 Sept. 
1856, tr. Seherpenzeel 30 Aug. 1888 Jhr. Franciscus H Li- 
bert u s Badermacher Schorer, heer van IS aeuwerkerke, 
geb. Harderwyk 10 Dec. 1849, zn. van Jhr. Jacobus Mari- 
nas en Antoinette Jacqueline Oroes. [h. Meyenhagen 
aan de Bilt en Utrecht.] 

3. Will em Herman Johan, volgt VII. 

4. f Wilhelmina Sophia Roy aards, geb. h, Seherpen- 
zeel 11 Juni 1864, f 's-Gravenhage 1 Feb. 1903, tr. Utrecht 
3 April 1902 Jhr. Schelto van Citters, geb. 's-Graven- 
hage 13 Jan. 1868, oud-secretaris-generaal dep. van Financien, 
lid 2e Kamer, commiasaris der Koningin in Gelderland, zn. 
van Jhr. Eduard en Sara Marl a barones van Heemstra. 
Hij her tr. 1905 Agathe Johanna ?an^aamen. [h. Klein 
Engelenburg onder Brummen en Arnhem.l BOYAAUDS, 403 

5. Johannes Sebastiaan, volgt Vllbis. 

6. Mr. Anton Boyaards, heer van Soherpenzeel, geb. 
h. Scherpenzeel 12 Juli 1869, burgem. van Scherpenzeeh [h. 
Scherpenzeel,] 

VH. Mr. Will em Herman Johan Royaarda, geb. 
Utrecht 31 Dec, 1857, lid raad aldaar, lid prov. staten, dijk- 
graaf van het groot waterschap van Woerden, tr, Maarsseveen 
24 Mei 1894 Jkvr. Louise Johanna Huy d ecoper, geb. 
aldaar 14 Oct. 1862, dr. van Jhr. Mr, Joan, heer van 
Maarsseveen, en Jkvr. Louise Beiniera Jeanne Antoi- 
nette Bam. [Utrecht.] 

(Tit (hit fawwelijk: 

1. Louize Reineir a Jeanne Antoinette Boyaards, 
geb. h. Arenberg aan de Bilt 21 Aug. 1895. 

2. Benudina Maria Boyaards, geb. h. Arenberg 5 
Mei 1899. 

3. Hermanoe Eoyaarda, geb. Utrecht 28 Mei 1902. 
VITbis. Mr. Johannes Sebaatiaan Boyaards, geb, 

Utrecht 15 Nov. 1866, lid voogdijraad, tr. Arnhem 23 Feb. 
1905 Louise Christine EJgber tine Fr ancoise baronea 
van Haersolte van den Doom, geb. 's-Gf-ravenhage 16 
Oct. 1873, dr. van baron Harco Hilarius Johan en 
Christine Catherine Spandaw. ]h. Welgelegen onder 
Arnhem.] 

Wit ddt hwivelvjk : 

1. Christine Catherine Boyaards, geb. Arnhem 31 
Jan. 1906. 

2. Benudina Maria Boyaards, geb. Arnhem 2 Sept. 1907. 

Tak van den Ham. 

■ VTbiS. f Mr. Willem Jan Boyaards, heer van den 
Ham en den Engh, geb. Utrecht 1 Jan, 1829, lid raad aldaar, 
lid prov. ataten, lid 2e Earner, wethouder van Utrecht, 
f aldaar 2 Maart 1897, tr. Utrecht 12 Juni 1856 Jacoba 
Margaretha barones Taets van Amerongen, geb. 
Utrecht 6 Mei 1829, dr. van baron FrederikChristiaan 
Hendrik en Anna Digna de Beaufort, [h. Oostbroek 
aan de Bilt en Utrecht. 1 404 UOYAADRS. 

Vit dit Jvwwetyjk : 

1. Herman Johan Boyaards, geb. Utrecht 7 Juni 1857, 
hoogheemraad van den Lekdijk-Bovendams. [[Utrecht/] 

2. Erederik Christiaan Hendrik, volgt VII. 

3. Hendrik Willem Johan, volgt VHbiS. 

4. Sara Maria Boyaards, geb. Utrecht 12 Maart 1865. 
[Hnis ter Heide, gem. Zeist.j 

5. Karel Johan Hendrik, volgt Vllter. 

6. Sophie H en riette JohannaBoy aards,geb. Utrecht 
18 Sept. 1868. [Huis fcer Heide, gem. Zeist.] 

7. Mr. Willem Albert Boy sard s, geb. Utrecht 30 Sept. 
1870, raad van legatie. [Oonstantinopel.] 

VII. Frederik Chri a tiaan H endr ik B o y a ar d s, geb. 
Utrecht 12 April 1860, oud-burgem. van Ammerstol en Loob- 
drecht, tr. Anerley (Surrey, Engeland) 5 Maart 1890 Isabella 
Kate Soberts, geb. Coningaby (Lincolnshire) 12 Jan. 1862, 
dr. van Br. Carr Holstock en Isabella Mary Lamb den. 
[Heenistede.j 

Hit dit kuwelijk : 

1. Margaret Mary Bovaards, geb. Loosdrecht 23 Oct. 
1894. 

2. Erederique ChristineHenriefcteBoyaards, geb. 
Loosdrecht 15 Juli 1896, 

VHbis. Hendrik Willem Johan Boyaards, geb. 
Utrecht 5 Nov. 1862, oud.-burgem. van IJsaelstein, wijnhan- 
delaar, lid der firma ten Bruggenkate en van Beede te Zwolle, 
tr. aldaar 14 Nov. 1900 Eva Thiebout, geb. Zwolle 1 Jan. 
1867, dr. van Mr. Johannes en Johanna Wen ckebach. 
[Zwolle.] 

Uit d/ii huwelijk: 

1. Willem Jan Boyaards, geb. IJsselsfcein 17 Dec. 1903 . 

2. Johanna J a c o b a M a r g a r e t h a Boyaards, geb. 
IJsaelstein 20 Maart 1905. 

VHter. Mr. Karel Johan Hendrik Boyaards, geb. 
Utrecht 28 Dec. 1866, tr. 's-Gravenhage 17 Oct. 1901 L ouis e 
Johanna barones van Harden b roe k, geb. aldaar 27 
Dec. 1870, dr. van Mr. Ernst Lo ui 3, heer van Lockhorstj en 
Jkvr. S o p h i e A d r i a n a J o h a n n a H u y d e c o p e r. [Utrecht.] 
ROYAARDS YAK SANDICK 405 

Uit ctit hwweHjk: 

1. Civile Royaards, geb. Utrecht 3 Aug. 1903. 

2. Ernestine Henrietta Royaards, geb. Utrecht 23 
Sept. 1904. 

3. Willem Jan Royaards, geb. Utrecht 15 Maart 1906. 

VAN SANDICK. 

Protestant. — Wijk-bij-Duurstede. 

Wapen : In zilver een achtspakig rood rad. 
Helm gekroond. Helmteeken : het rad tus- 
schen een zilveren vlucht. Dekkleeden : zilver 
en rood. S child bonders : twee zvoarie, rood- 
getongde, adelaars, Wapenspreuk : VirtmU 
sacrum. Stamreeks. 

I. f Jacob van Sandyck, geb. omstreeks 1540 , tr. 
f N. N. 

II. f Johan van Sandyck, geb. 1568, cameraar van 
Wijk-bij-Duurstede 1608—10, '13— '16, tr. 1° f Neeltgen 
Jeuriphaesdr. Huyberts, f v66r 20 Maart 1588; tr. 2° 
v66r 3 Dec. 1589 f Jannichgen Loyen van Bosch, 
dr. van Loy Jansz. en Xelligje Jans. 

Uit het eerste huwelijk: * 

1. Jeriphaes van Sandyck, uit wien een in 1728 
uitgestorven tak. 

Uit het tweede hwwelvjlt : 

2. Jacob, volgt III. 

III. f Jacob van Sandyck, geb. Wijk-bij-Duurstede in 
1594, cameraar aldaar, f Wijk-bij-Duurstede in 1622, tr. 
Haaften 16 Feb. 1617 f Dirckgen van Ommeren, dr. 
van Cornells en Everarda van Walburgh. Zij hertr. 
fReynir Dircksz. vanLangelaer, cameraar en schepen 
van Wijk-bij-Duurstede. 

IV. f Johan van San dick, geb. Wijk-bij Duuratede 406 VAN SANDYCK. 

15 Jan. 1618, notaris, procureur, schout en cameraar, enz. 
aldaar, f Wijk-bij-Duurstede 23 Mei 1692, tr. aldaar 20 Juni 
1642 f Abigael Sohaghen, geb. Wijk-bij-Duuratede 26 Nov. 
1619, f aldaar 17 Jan. 1709, dr. van Mr. Johan Gerbrant- 
Ben en Adriana Jans de Kemp. 

V. f Gerbrandt van Sandick, geb. Wijk-bij-Duurstede 
20 Jan. 1660, le gecomm. der W.-I. C. in Suriname, kapit-ein 
der burgerij, f Paramaribo 17 Feb. 1702, tr. aldaar 22 Mei 
1700 f Judith Brit ton (Brethon) geb. Gardonne (dep. 
Guyenne). Zij hertr. 27 Juli 1706 f Samuel Bernardeau. 

VT. f Johan (Jean) van Sandick, geb. Paramaribo 
25 Feb. 1701, raadsheer in het Hof van Politie en Crimineele 
Justitie, prov. raad-fiscaal, geoomm. tot het Gouvernement- 
Generaal van Suriname, f VGravenhage 30 Maart 1745, tr. 
Paramaribo 9 Mei 1/25 f Marie Drouilhet, geb. aldaar 
14 Mei 1702, f 's-Gravenhage 7 Oot. 1744, dr. van Jean en 
Benigne Walraven. 

VII. f Johan Alexander (Jean Alexandre) van 
Sandick, geb. Paramaribo 16 Oot. 1727, gedep. ter Staten- 
Generaal, bewindhebber "W.-I. C, lid der staten van Friesland, 
f 's-Gravenhage 15 April 1763, tr. aldaar 8 Jan. 1758 + iEmilia 
Henrietta Wilhelmina van Haren, geb. Leeu warden 
1 Aug. 1738, f Maastrioht 26 Juni 1800, dr. van On no 
Zwier en Sara Adel van Huls. Zij hertr. in 1767 
f Johann Christian Friedrich Schmid, luit.-gen., 
chef van het Reg. Grisona. 

VIII. f Onno Zwier van San d ick, geb. 'e-Gravenhage 
30 Xov. 1759, luit.-gen., adj. -gen. van den Prins van Nassau- 
Weilburg, lid der Hooge Militaire Vierschaar, oomra. der Kon. 
Holl. Mil. School en der prov. Utrecht, ridder M. W. 0. 3e kl. ? 
f 's-Gravenhage 3 Mei 1822, tr. Zwolle 1 Dec. 1799 fHen- 
rietteEngelinaFeith, geb. h. Boschwijk bij Zwolle 22 Oct. 
1777, f Kleef 29 Juli 1851, dr. van Mr. Bhij n vi s en Oek j e 
Groene veld. 

Uit dit hu/welijk: 

1. Onno Zwier, volgt IX. 

2. Johan Chrigtiaan Frederik, volgt IXbis. 

IX. + Mr. Onno Zwier van Sandiok, geb. VGraven- VAN SANBXCK. 407 

hage 2 Feb. 1805, burgem. en not aria te Avereeat en Nieuw- 
Leusen, gubst.-griffier van justitie en reenter te Zwolle, grif- 
fier van net hof van Overijssel, f Arnhem 30 Nov. 1883, tr. 
h. de Rollecate (gem. Staphorst) 20 Deo. 1833 f Oatharina 
Susanna Leonora baronea van Dedem, gob. Deventer 
21 Sept, 1806, f Zwolle 2 Juli 1876, dr. van baron Mr. 
WillemJan, heer van de Rollecate, en JudithvanMarle. 

Uit cUt huwelvjlc: 

1. Judith Wilhel mine Johanna van Sandick, geb. 
ISTieuw-Leusen 17 Dec. 1835. ['a-Gravenhage.] 

2. Onno Zwier van Sandick, geb. Nieuw-Leusen 24 
Juli 1837, gep. commies der posterijen. [Amsterdam.] 

3. Will em Jan, volgt X. 

4. Oatharina Susanna Leonora van Sandick, 
geb. Zwolle 2 April 1843, tr. ajdaar 1 Juli 1875 Hendrik 
Huibert van Harpen Kuyper, geb. Amsterdam 17 Dec. 
1840, oud-notaris aldaar, zn. van Adriaan Lodewijk en 
Bertha Elisabeth Yiervant. ['s-Gravenhage.] 

5. Karel Willem van Sandick, geb. Zwolle 15 Oct. 
1844, rijksontvanger, tr. Purmerende 8 April 1891 Wijntje 
van der Lee, geb. Zwaag (K.-H.) 27 Maart 1855, dr. van 
Dr. Hendrik Cornelia Fieter enJohannaElieabeth 
Brat. [Amsterdam.] 

X. f Willem Jan van Sandick, geb. Zwolle 8 Maart 
1839, cand.-notaris, commies dep. van Financien, lid gemeen- 
teraad van 's-Gravenhage, f aldaar 9 Sept. 1907, tr. 1° 's-Gra- 
venhage 31 Mei 1871 f Johanna Willemina van den 
Bergh, geb. aldaar 4 Aug. 1846, f 's-Gravenhage 7 April 1879, 
dr. van Johannes Willem en Grietje van Hettinga 
Tromp; tr. 2° 's-Gravenhage 24 Maart 1 881 Alida van den 
Bergh, geb. Dordrecht 12 Dec. 1849, f 's-Gravenhage 10 
Feb. 1899, dr. van Mr. Hendrik Frans en Cornelia 
Elisabeth Roodenburg. 

Uit het e&rste hAiwelij~k: 

1. Onno Zwier, volgt XI. 

2. Diete Johanna Willemina van Sandick, geb, 
's-Gravenhage 16 April 1875, tr. aldaar 13 Mei 1896 Jhr. 
Henri Francois van Kinschot, geb. 's-Gravendeel 17 408 YAN SA.NDYCK. 

Feb. 1870 ; ritmeester, ze. van Jlir. Mr. Alexander Rijk 
Petrus enHelenaJohannavan denBergli. [Amsterdam 
en 's-Gravenhage.] 

Uit het tweede huivelijk : 

3. Alida van Sandick, geb. 's-Gravenkage 19 Jan. 1882, 
tr. aldaar 36 Maart 1903 Henri Seeger, geb. Ixelles 19 
April 1859; bankier, zn. van Charles en Henri ette Se y d- 
11 tz. ['.Bras 9 el." 

XI. Onno Zwier van Sandick; geb. 's-Gravenhage 17 
Maart 1872; tr. Amsterdam 14 Jan. 1904 Geertruida Johanna 
Weezeuaar, geb. Velsen 25 Feb. 1881, dr. van Hendrik 
en Geertruida van Hensbergen. [Amsterdam.] 

Uit cUt h/wwelijk : 

Onno Zwier van Sandick, geb. Amsterdam 9 Deo, 
1904. 

IXbis. f Ds. Jo ban Christiaan Frederik vanSan- 
dick, geb. k. Honselaarsdijk 8 April 1808; pred. te Terborg, 
f Deventer 20 Feb. 1886; tr. 1° huize de Rollecate 3 Sept. 
1840 f Susanne Leo no re barones van Dedem, geb. De- 
venter 3 Aug. 1809; f Terborg 27 Jan. 1845; dr. van baron Mr. 
Willem Jan, heer van de Rollecate, en J u d i t h v a n M a r ] e; 
tr. 2° Rotterdam 27 Juli 1853 f Maria Cornelia Mees, 
geb. aldaar 25 Jan. 1821, f Deventer 6 Dec. 1834, dr. van 
Mr. Rudolf Adriaan en Maria Elisabeth Adriana 
Acker s d ij k. 

Uit het eerste hv/welvjk : 

1. W i 11 e m Jan, volgt X. 

2. Jenny Louise van Sandick, geb. Terborg 12 Aug. 
1843, tr. aldaar 7 Mei 1867 f Prof. Dr. Johanne s Reitzma, 
geb. Oudewirdum 15 Dec. 1837, hoogleeraar te Groningen, 
f aldaar 23 Feb. 1902, zn. van Dr. Anne Tjittes en 
Kl a a s j e Noordenbog. [Hilveraum.J 

Uit het tweede huweli/jk: 

3. Rudolf Adriaan, volgt Xbis. 

4. Hendrik Willem, volgt Xter. 

X. f Willem Jan van Sandick, geb. Terborg 14 Aug. 
1842, administrate^; superintendent en eigenaar van cul- 
tuur-ondernemingen in Ned. -Indie, f Malang 16 Juli 1909, VAN SANDYCK. 409 

tr. Terborg 4 Feb. 1875 Johanna Gertruida Losecaat 
Yermeer, geb. aldaar 23 Nov. 1847, dr.vanMr, Leonard 
Hendrik en Geertruida Maria Bosboom de Wildt. 
[Malang.] 

(Tit dit hwiveUjh : 

1. Leonard Hendrik Will era, volgt XI. 

2. Johan Christiaan Frederik van Sandick, geb. 
Toeban (res. Rembang) 22 Sept. 1877, ingenieur le kl. bij 
den aanle* van Staatsspoorwegen in Ned.-Indie. [Bandoeng.] 

3. Will em Jan van Sandick, geb. Toeban (res. Bern- 
bang) 27 Mei 1879, dir, Caaavefabriek Tengaran. [Salatiga.] 

XI. Leonard Hendrik Will em van Sandick, geb. 
Bodjonegoro 26 Juni 1876, oud-controleur B.-B., seer. res. 
Oostkuet van Sumatra, tr. Bandoeng 6 Nov. 1899 Sophia 
Carolina Marina Johanna Bouwens, geb. Soerabaya 

26 Sept. 1878, dr. van Ivo en Antoinette Adriana 
Marina Harinck. [Medan.] 

(Tit dit hwwelijh : 

1. Ivo van Sandick, geb. Sigli (Atjeh) 2 Aug. 1900. 

2. Frans Hugo van Sandick, geb. 's-Gravenhage 10 
Nov. 1907. 

Xbis. Rudolf Adriaan van Sandick, geb. Terborg 
6 Dec. 1855, oud-ing. bij den Watersfcaat in Ned.-Indie, wet- 
houder van 's-Gravenhage, tr. Deventer 10 April 1883 Anna 
Sophia van Schilfgaarde, geb. h. Zuiderzigt te Zoeter- 
woude 15 Juni 1862, dr. van Jan Johannes en Cat harina 
Caroline van den Eh. ['s-Gravenhage.] 

(Tit <Mt hwwelijk : 

1. Maria Carolina Anna v an Sandi ok, geb. Deventer 

27 Maart 1889. 

2. Onno Zwier van Sandick, geb. Deventer 6 Aug. 
1892. 

3. Johannes Catharinus van S an di ck, geb. Amster- 
dam 21 Oct. 1898. 

4. Andriee Adriaan van Sandick, geb. Amsterdam 
21 Oct. 1898. 

Xter. Mr. HendrikWillemvan Sandick, geb. Terborg 
10 Dec. 1865, oud-gouveraements-secr. van Suriname, reenter 410 VAN SANDYCK SCHIMMELPENNINCK. 

arr. rechtbank te 's-Gravenhage, tr. (bij volmacht) Sappemeer 

11 Maart 1903 Femmigje Wilde rranck, geb. aldaar, h. 
de Buroht, 20 Aug. 1871, dr. van Wichger Hooites en 
Gesina Cornelia Buning. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit fouwelijk: 

1. Wichger Hooites van Sandick, geb. Zuidlaren 

12 Mei 1904. 

2. Johan Christiaan Frederik van Sandick, geb. 
's-Gravenhage 31 Maart 1907. 

3. Rudolf A driaan van Saudi ok, geb. J s-Gravenhage 
30 Maart 1908. __ 

SCHIMMEIiPENWINCK. 

Protestant. — Zutfen. 

Wapen : In silver twee scMiingehruiste zwcvrte 
deutels. Helmteeken : de sleutels tusschen 
een zilveren vlucht. Dekkleeden : silver en 
zwart. Schildhouders: twee acwmende, rood- 
getongde, bruine leeuwen. Wapenspreuk : 
Honos ante divitas. 

Stamreeks. 

I. f J ok an Schim m el p ennin ck, te Zutfen, + vo6r 1573, 
tr. aldaar 1542 f Griete, dr. van den raadsvriend Otto 
K eye den olden. 

II. fThomasSchimmelpenninck, geb. Zutfen, woonde 
te Zwolle in de Diezerstraat, f v6or 1608, tr. fAaltje van 
der Maze, wed. van + Hendrik van Laar. 

III. + Thomas Schimmelpenninck, goudsmid te 
Zwolle 1596 — 1620/ f na- 1640, wordt Doopsgezind, tr. f N. N. 
Jansdr. 

IV. f Johan Sohimmelpenninck, geb. 1598, linnen- 
wever, f Almelo 27 Nov. 1670, tr. 1646 f Geertruida 
Jan sen Warnaars, + Almelo 20 Dec. 1695. 

V. f .Tan Schimmelpenninck, geb. Almelo in April 
1647, f aldaar in 17.11, tr. Almelo 19 Deo. 1671 f Chri stina 
Coster, dr. van Gerrit Coster. 
SCHIMMELPENXINCK. 41 1 

VI. f Gerrit Schinimelpenninck, geb. Almelo 23 
Jan. 1678, f aldaar 26 Mei 1752, tr. Almelo 2 April 1710 
f Aaltje ten Cate, f aldaar 25 Kov. 1754. 

VII. f Gerrit Sohimmelpenninck, geb. Almelo 25 
Aug. 1725, wijnkooper, f Deventer iix Juli 1804, tr. Deventer 

29 Maart 1758 f Hermanna Koolhaas, geb. aldaar 20 
Oct. 1736, f Deventer 3 Deo. 1807, dr. van fiutgerus en 
Hermina van Heek. 

Uit dit kwweUjk : 

1. f Mr. Rutger Jan Sohimmelpenninck, heer ran 
Ny ennuis en Pecked am, comte de V empire, uit wien de adel- 
lijke tak (Zie Ned, Adelsloelc 1909, bl. 508.) 
' 2. Willem, volgt VIII. 

VIII. f Willem Sohimmelpenninck, geb. Deventer 
15 Nov. 1765, f h. den Hoek bij Diepenveen 7 Oct. 1837, 
tr. Winters wijk 5 Mei 1789 f Machtild Walijen, geb. 
aldaar 26 April 1770, f Deventer 26 Mei 1852, dr. van He n- 
drik en Alyda Pasohen. 

IX. f Gerrit Sohimmelpenninck, geb. Beventer 26 
Jan. 1790, wijnhandelaar aldaar, f Deventer 20 Feb. 1855, tr. 
Amsterdam 27 Sept, 1811 f AnnaCatharinaSchimmel- 
penninck, geb. aldaar 14 Juni 1731. + Beventer 5 Feb 1853, 
dr. van Jan Herman en Anna Agneta Pannekoek. 

Uit cUt hwweUjk: 

1. Jan Herman Adriaan, volgt X A. 

2. Willem, volgt Xbis B. 

3. Gerrit, volgt Xter C. 

A. 

X. f Jan Herman Adriaan Schimmelpenninck, 
ged. Deventer 1 Feb. 1817, chef der firma G. Sohimmelpen- 
ninck & Co., f Beventer 9 Maart 1893, tr. 's-Gravenhage 8 Juni 
1843 f Johanna Magdalena van Nes vanMeerkerk, 
geb. Utrecht 4 Ang. 1816, f Deventer 14 Feb. 1879, dr. van 
Mr, Evert Rein en Johanna Aleida Engelina van 
R h ij n. 

Uit dit hzwelvjlt: 

1 . Willem GerritSchimmelpenninck, geb. Beventer 

30 Maart 1846. ['s-Gravenhage.] 412 SCHlMMttLKENNINCK. 

2. Johanna Aleida EngelinaSchimmelpenniuck, 
geb. Deventer 27 April 1850, tr. aldaar 18 Feb, 1874 Mr. 
Derk Dumbar, geb. Deventer 24 Nov. 1848, oud-lid van 
den Raad aldaar, oud-advocaat en procureur, zn. van Mr. Ger- 
hard en Octavia Bellina Jordens. ['s-Gravenhage.] 

3. Antonia Catharina Schimmelpenninck, geb. 
Deventer 12 Sept. 1851, tr. aldaar 19 Oct, 1881 f Jhr. C o n- 
stant Jangsens, geb. Hilversum 19 Maart 1839, lait. kol. 
der cav., f Arnhem 5 April 1894, zn, van Jhr. Jan Willera 
en Hortense Marie Piek. ['s-Gravenhage.] 

4. Johanna Magdalena Sehimmelpenninok, geb. 
Deventer 11 Juli 1854, tr. aldaar 15 Oct. 1884 JanGerrit 
Blaamv, geb, Amsterdam 20 Mei 1847, gep. kol. oav,, zn, 
van Mr. Gerrit Cornelia en Catharina K o op mans. 
[Utrecht.] 

B. 

Xbis. f Willem S ohimmelpenninck, geb. Deventer 
8 Juli 1818, f Deventer 29 Nov. 1871, tr. Deventer 10 Sept. 
1840 f Anna Margaretha Elisabeth Carolina Yseel 
de Sehepper, geb. Deventer 27 Sept. 1820, f Haarlem 26 
Jnni 1897, dr. van Mr. Joan Wolter Jacob en Wille- 
mina Henrietta Vijfhuia. 

Hit dit hvAvelijk : 

Anna Agnesia Sohimmelpenninci:, geb. Deventer 
29 Nov. 1853, tr. aldaar 24 Maart 1879 f George Willem 
Matthes, geb. Amsterdam 23 Dee. 1853, koopinan, t a, b. 
S.S. Giaucus nabij Gibraltar 25 Mei 1893, zn. van Dr. Hen- 
drik en Anna Petronella Helena Frantzen. ['s-Gra- 
venhage.] 

C 

Xter. f Gerrit Schimnielpenninck, geb. Deventer 
28 Oct. 1829, consul van Baden te Soerabaya, f Malang 2 
Nov. 1873, tr. Soerabaya 27 Maart 1862 + Elisabeth Cos- 
ter, geb. Amsterdam 8 Aug. 1829, f Soerabaya 13 Nov. 1864, 
dr. van Jan God fried en Caroline Jeanne du Pui. 

Uit cUt hwwelijk : 

XI. Mr. Gerrit Sehimmelpenninok, geb. Soerabaya SCHmMELPENNlNCK. VAN LOBEN SELS. 413 

2 April 1864, burgem. en secretaris van Wijhe, tr. 's-G-raven- 
hage 26 Oct. 1899 Henrietta Cornelie van Vloten, 
geb. Dordrecht %6 Juni 1877, dr. van Eduard Frans en 
Anna Christina van Braam Blusse* [h. Boschlust 
onder Wijhe.] 

1. Anna Christina Schimmelpenninokj geb, h. 
Boschlust onder Wijhe 24 Aug. 1902, 

2. Elisabeth Christine Schimmelpenninck, geb. 
h. Boschlust onder Wijhe 3 Mei 1906. 
VAN LOBEN SELS. 

Protestant. — Zutfen. 

Wapen: G&viermdeeld : I. en IV. in blauw 
een rood bekleedde arm, komende uit een wolk 
uitgaande van de linker oovenhoek, in de 
vleeschkleurige hand een gouden ring hou- 
dende boven een kelk vcm hetzelfde (Sels); 
II. en III. doorsneden: a. in blauw een 
Moorsche vrouw , en face geplaatst, uitgaande 
van de snijdingsUjn, met van rood en zilver 
geclocMen hoofdband, en zwarte ajfladderende Unten } om de hols 
een gouden keten, de bov&narmen versierd met gouden a/rmba/tid t 
de handen voor de buik; b. geschaakt van zilver en rood van 
drierijen, elk van zes vakken. (Loben). Twee helmen, de tweede 
gekroond. Helmteekens : 1. een uitkomende Moor, m projil ge- 
plaatst gekleed in een van goud en blauw overlangs gesfrreepte 
jas, om 't middel een goud ceintuur, de opslagen zilver, een pun- 
tige nvuts eveneens goud en blauw gestreept op 't hoofd, de linker- 
hand in de heup, in de rechter een kelk ivaaruit een Aegir-figuur 
oprijst, houdende in de rechterhand zijn viertand, de linker ha/nd 
in de heup, alles van goud. (Sels). Dekkleeden: goud en blauw. 
2. de Moorsche vrouw uitkomend. (Loben). Dekkleeden: zilver 
en rood. Schildhouders : twee le&uwen in natuurlijke kleur. 

Stamreeks. 

I. t Peter Sels te Zutfen, seer, van gedeputeerden van 
de graafschap 1598, generaal-rentni. der geestelijke goee'eren 414 VAN LOBEN SELS. 

1606, tr. 1° Zutfen 28 Oct. 1604 f Lutgert van School- 
wrjck, wed. van f Quirijn Verhuell. 

II. f Paul us Sels, seer, van gedep. staten te Zutfen 
1633, tr. aldaar 15Dec. 1630 f Elisabeth van Apeldoorn, 
geb. Deventer 23 Aug. 1608, dr. van Jan en Henrioa Xe- 
m e lers. 

III. f Johan Sels, ged. Zutfen 7 Dec. 1636, eecretaris 
van gedep. staten, burgem. van Groenlo 1661, lid der Staten- 
G-em, burgem. van Zutfen 1674 ; tr. aldaar 13 Juni 1658 
f Anna Christina Muntz, geb. Zutfen, dr. van Mr, Jo- 
hannes Theodorus en Christina Holtsman, 

IV. + Mauritz Sels, ged. Zutfen 31 Dec. 1668, kap.-ter- 
zee, f Zutfen in April 1745, tr. als wedr. van filer manna 
Lucretia Verhuell, 2° (huw. voorw. 19 Mei 1708) fEver- 
hardina Maria von Loben, f Doetinchem 29 Mei 1709, 
dr. van Ernst Valentijn, heer van Spaensweert, en Eli- 
sabeth Agnes House tot den Rees. 

V. f Mr. Ernst von Loben Sels, heer van Spaens- 
weert, geb. Doetinchem 29 Maart 1709, oudste burgem. van 
Zutfen, geoomniitteerde ter Staten-GJ-eneraal, en ter gene- 
raliteita-rekenkamer, curator der Greldersche Academie, ge- 
comm. ter admiraliteit op de Maas, f Zutfen 21 Juli 1777, 
tr. aldaar 15 Aug. 1728 + Petronella Cunira Op ten 
Koort, geb. Zutfen 18 Jan. 1706, f aldaar 10 Dec. 1772, 
dr. van Mr. Johan en Naleken Verstegen. 

VI. f Mr. Mauritz Dirk van Loben Sels, heer van 
Spaensweert, geb. Zutfen 9 Sept. 1729, gecomm, ter Staten- 
Generaal, f Zutfen 24 April 1804, tr. als wedr. van f Wib 
hlmina Elisabeth Erantsen, 2° Zutfen 14 Jan. 1760 
f Jacqueline Cornelia van der Muelen, geb. aldaar 
10 Jan. 1740, f Zutfen 27 Jan. 1817, dr. van Jan Andre 
en Charlotta de Greer. 

VII. f Mr. Mauritz Johan van Loben Sels, heer 
van Spaensweert, geb. Zutfen 29 April 1770, reenter aldaar, 
f h. Bergstein onder Ellecom 6 Juli 1819, tr. Ellecom 10 
Juni 1794 f Catharina Zwanida W ilb r e n ni nek, geb. 
Zutfen 12 Oct. 1774, f Zutfen 25 Eeb. 1830, dr. van Mr. 
Johan en Mechteld G-eertruid van Ha* gelt. VAN LOBEN sels, 415 

VIII. f Mr. Mauritz JgC'ob van Loben Sels, heer 
van Spaensweert, geb. Zutfen 22 Sept. 1795, lid prov. staten 
van Gelderland, wethouder en notaris te Zutfen, f aldaar 
25 Nov. 1863, tr. als wedr. van f Christina Elisabeth 
Swaving, 2° Zutfen 19 Juli 1837 zijne schoonzuster f M a r i e 
Louise Swaying, geb. h. Stad en Vaart onder Haarlem 
19 Mei 1806, f Zutfen 10 April 1871, dr. van PieterJustus 
en Johanna Christina Hey tine ye r. 

Uit dit huwelvjk: 

1. Constant Mauritz Ernst, volgt IX A. 

2. Alexander Dirk Pieter Y alentij n, volgt IX.his'B, 

3. Pieter Justus, volgt IXter C. 

A. 

IX. Constant Mauritz Ernst van Loben 6ele, 
geb. Zutfen 3 Oot. 1846, generaahmajoor art., non-actief, lid le 
Kamer, oud-lid 2e Kamer, tr. Zutfen 10 Juni 1880 f C or nelie 
Philippine van Hasselt, geb. aldaar 26 Jan. 1854, 
f 'a-Grravenhage 31 Deo. 1905, dr. van Mr. Johan Er ancois 
Barthold en Margaretha Lievina Hoeuftt. [Yilla 
Laanzicht onder Yoorburg.] 

Uit dtit hwwelvjk: 

1. Anna van Loben Sels, geb. Zutfen 1 April 1881, 
tr. Yoorburg 4 Mei 1909 Mr. Arnout Jacob van Sohel- 
ven, geb. Haarlem 19 Sept. 1882, advocaat en procureur, 
secretaris van den Voogdijraad, zn. van Ds, Bastiaan en 
Louisa Diederika van Teylingen. [Rotterdam.] 

2. Louise Maria van Loben Sels, geb. Bergen-op- 
Zoom 22 Mei 1882, verpleegster. [Rotterdam.] 

3. Li vina Margaretha van Loben Sels, geb. Woerden 
18 Dec. 1883. 

4. Justine Christine van Loben S el s, geb. Woerden 
27 Nov. 1884. 

5. Marie Judith Catherine van Loben Sels, geb. 
's-Gravenhage 10 Oct. 1890. 

6. Constant Mauritz Ernst van Loben Sels, geb. 
Woerden 30 Sept. 1893. 416 VAN LOBEN sels. 

B. 

IXbis. Alexander Dirk Pieter Valentijn van Lo- 
ben Sels, geb. Zutfen 25 Nov. 1847, ingenieur Waterstaat, 
oud-inspecteur van. den arl>eidj oud-lid 2e Kamer, lid gedep. 
staten van G-elderland, tr. 1° Leeuwarden 29 Mei 1873 f Jkvr, 
Henriette Jaooba van Andringa de Kempenaer, 
geb. St. Anna-Parochie 2 Oct. 1847, f 's-Gravenhage 15 Sept. 
1880, dr. van Jhr. Tjaard Anne larius Albert en 
Amelia (ierardina de Schepper; tr. 2° Utrecht 3 Sept. 
1896 Maria Wyts Bum a, geb. Leeuwarden 18 Aug. 1845, 
dr. van Mr. W i a r d u e W i 1 1 e m en M a r i a d e W i t. [Arnliem.] 

Uit het eerste huweli/jk: 

1. Maurits Jacob, volgt X. 

2. Louise Justine van L6ben Sels, geb. Meppen 23 
Sept. 1877. [Arnhem/; 

3. Mr. Tjaard A n n e M a. r i u s A 1 b e r t v a n L 6 b e n S e 1 e, 
geb. Meppen 6 Juni 1879, ambtenaar O.M. kantongerechten 
in het arr. Hoermond. [lioermond.] 

X. Maurits Jacob van L o b e n S e 1 s, geb. Meppen 1 Mei 
1876, gep. le luit. inf., fabrikant, tr. Devenfcer 28 Mei 1902 Anna 
Maria van Doorninck, geb. aldaar 6 Juli 1879, dr. van 
Dr. Adam en Anna Maria Tydeman. [Nijmegen.] 

Vit ctit huweUjk: 

1. Anna Maria van Loben Sels, geb. Aasen 17 April 
1903. 

2. Tj aard Maurita Adam van Loben Sels, geb. 
Assen 5 April 1905. 

C. 

IXter. Mr. Pieter Justus van Loben Sels, geb. 
Zutfen 20 Jan. 1851 , advocaat en consul van Paraguay te 
San Francisco, tr. San Francisco 2 Nov. 1878 A dele Vir- 
ginie deFr emery, geb. aldaar 8 Feb. 1857, dr. van James en 
Vi r g i n i e T h e r e s e Herokenrath. [The Grove (Oakland)] 

[Jit (tit hwwelijlc: 

1. Ernst Diederik van Loben Sels, geb. San Fran- 
cisco 30 Sept. 1879. 

2. Maurits Karel Gonstantijn van Loben Sels, geb. 
San Francisco 26 Juli 1881. YAK IXJBEN SE1S. SILLEM. 417 

3. James Florent van Loben Sels, geb. San Fran- 
cisco 26 Nov. 1882. 

4. Virginie There ee van Lo ben Sel a, geb. The Grove 
(Oakland) 27 Nov. 1885. 

5. X. N. van Loben Sels, geb. The Grove 31 Juli 1887. 
SILLEM. 

Protestant. — Hamburg. 

Wapen: In blauw drie gebladerde korenaren, 
naast etkander, elk geplant op een top von 
een d/Hetoppig heuveltje; cities -van goud. 
Hehnteeken : een korenaar van hot scMld 

i/nsschen een beurtelings doorsneden vVwcht 
van blcvww en mboer. Dekkleeden : zilver 
en blauw. Stamreeks. 

I. f Hein Sillem, koopman te Hamburg, f v66r 1570, 
tr. t Anna Hesterberg, f v66r 6 Aug. 1593, dr. van 
Otto Hester berg. 

II. f Otto Sillem, geb. 19 Jan. 1558, koopraan te Ham- 
burg, f 20 Sept. 1635, tr. 1° f Ilsabe Suerman; tr. 2° 
■f Maria von der Xeae. 

III. f Hein Sillem, geb. 1586, f 10 Nov. 1650, tr. 1614 
f Gertrud Langenbeok, geb. 2 Juli 1595, f 13 Aug. 1647, 
dr. van Garlev en Margaret ha Moller. 

IV. f Hein Sillem, tr. 1645 f Gertrud Pumpe, dr. 
van Hinrich Pumpe. 

V. f H e 1 w i g Sillem, geb, 1 653, secretaris van den raad 
1693, protonotarius 1702, senator te Hamburg, t 5 Dec. 1714, 
tr. 1688 f Katharina Ague t ha Peters, geb. 1670, f 26 
Feb. 1736, dr. van Andreas en Anna Katharina Sillem. 

VI. f Mr. Joachim Sillem, geb. 12 Dec. 1691, secre- 
taris van den senaat te Hamburg 1721, senator 1728, f 13 
Oct. 1737, tr. 1721 f Anna Margaretha Rentzel, geb. 
27 April 1697, f 19 Mei 1746, dr. van Peter "Bentzel. 418 SILLEM. 

VII. f G-arlieb Helwig Sillem, geb. 29 Aug. 1728, 
toopmai] te Hamburg, f Well bags butt el 10 Juli 1801, tr. 
1765 f Louise Maria Matthiessen, geb. 23 Maart 1749, 
f 13 .Tan. 1826, dr. vanHierouimusenSusaimeTexier. 

VIII. Hieronimus Sillem, geb. Hamburg 27 Juli 1768, 
lid der bankiersfirina Hope & Co. te Amsterdam 1818, f Am- 
sterdam 19 April 1833, tr. Hamburg 1795 f Wilhelmine 
Bus oh, geb. aldaar 27 Aug. 1772, f Amsterdam 21 Xov. 
1852, dr. van Prof. Johann G-eorg eu N. N. Schwalb. 

IX. f Br list Sillem, geb. Hamburg 23 Feb. 1807, lid 
der fir ma Hope & Co. te Amsterdam, f aldaar 8 Feb. 1861, 
tr. Riga 25 Mei 1833 f Henriette Hielbig, geb. aldaar 
30 Juli 1810, f Amsterdam 9 Nov. 1876. 

XJit dit huivelijk; 

1. Johann Gottlieb, volgt X. 

2. Mr. Jerome Alexander Sillem, geb. Amsterdam 
24 Oct. 1840. [Amsterdam.] 

3. Anna Henriette Louise Sillem, geb. Amsterdam 
4 Maart 1846, tr. aldaar 20 Maart 1879 f Bait ha s a r H e 1- 
dring, geb. Hemmen 17 Maart 1839, pres. Nederl. Handel 
Mij., f Amsterdam 18 Juli 1897, zn. van Ds. 1 1 h o (1 e r li a r d 
en Anna Elisabeth. Deufferwiel en wedr. van f Olga 
Sophie Sillem. [Hilversum.] 

X. f Johann Gottlieb Sillem, geb. Amsterdam 2 Jimi 
1837, lid der firma Hope & Co. aldaar, f Amsterdam 26 Sept. 
1896, tr. aldaar 28 Mei 1863 Jkvr. Henriette Judith 
Catharina Hoeufft, geb. Genua 18 April 1841, dr. van 
Jhr. Mr. Henrik en Ernes tina Lucretia Roukens. 
[Amsterdam.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Ernst, volgt XI. 

2. Henrik, volgt Xlbis. 

3. E 1 i s e Henriette Sillem, geb. Amsterdam 10 Feb. 
1870, tr. aldaar 13 Mei 1890 Adolph George van Len- 
n e p, geb. Heemstede 8 Juli 1862, koopman te Amsterdam, 
Kii. van Cornelia en Jkvr. Sophia Wilhelmina Petro- 
n e 1 1 a T e d i n g van Berkhout. [Amsterdam .] SILLEM, 419 

4. Adele Sillem, geb. Amsterdam 8 Maart 1872. [Am- 
sterdam. ] 

0. wi b a Marie Silleni, geb. Amsterdam 24 Dec. 1877, 
tr. aldaar 23 Maart 1899 Hendrik Will em van Marie, 
geb. Amsterdam 27 April 1872, lid der firma Dudok de Wit 
<fe Co., zn. van Hendrik Will em en Johanna Catharina 
Michiela Viruly. [Amsterdam.] 

6. Frederic Sillem, volgt Xlter. 

XI. Ernst Bill em, geb. Amsterdam 8 Aug. 1864, lid 
der firma Hope & Co., tr. Velp (G.) 1 Mei' 1890 Augusta 
Gay mans, geb. Siak (res. Oostkust van Sumatra) 14 Nov. 
1870, dr. van Hendrik Jan Gay mans. [Amsterdam.] 

Uit dit Jvuwel/igk: 

1. Henriette Sillem, geb. Amsterdam 23 April 1891. 

2. Augusta Ernestina Sillem, geb. Amsterdam 9 
Jul! 1892. 

3. Johann Gottlieb Sillem, geb. Amsterdam 16 Nov, 
1893. 

4. W il 1 e m F r e d e r i k S i 1 1 e m, geb. Amsterdam 8 Mei 1895. 

5. Albert Hieronymus Sillem, geb. Amsterdam 12 
Juni 1897. 

6. Jerdme Alexander Sillem, geb. Amsterdam 28 
Jan. 1902. 

Xlfois. f Mr. Henrik Sillem, geb. Amsterdam 12 Aug. 
1866, f Courmayeur (Waadtland) 13 Juli 1907, tr. 1° 
Arnhem 28 Mei 1891 (door echtseheiding ontbonden) Jkvr. 
Susanne Catharina Beatrix des To m b e, geb. Arnhem 
24 Feb. 1869, dr. van Jhr. Francois Joan Adriaan en 
Beatrix Cruijs. Hij hertr. N. N. 

Uit het eerste huivelijk: 

1. Frans Johan Sillem, geb. Amsterdam 24 Mei 1894. 

2. Henrik Sillem, geb. Amsterdam 9 Sept. 1896. 
Xlter. Frederic Sillem, geb. Amsterdam 1 Nov. 1880, 

tr. Louden 1904 Josephine Louise Chargois, geb. Am- 
sterdam 26 Dec, 1877, dr. van E ugene Jac q ue s Ber nar d 
en Maria Louisa Roetemeijer. [Rijawijk Z.-H.] 

Uit dit hiitvelijh : 

Louis Eugene Sillem, geb. Amsterdam 22 Juni 1897. 420 SLICHER. 

SLICHEB. 

Protestant. — Aken. 

Wapen ; In goud een roode divambalfc, ver- 
gezeld van hoven van drie naast elkander 
gerangschihte blauwe hoefijzers, de punten 
omlaag, en van onderen va/ti een bla-uiv 
mol&nijzer. Helmteeken : een opspringend 
en rennend zilveren paa/rd, -met zivarten 
N s^T.l^> / teugel. Dekkleeden: go-ud en blamv. 

Stamreeks. 

I. f (lodert Schleicher, geb. omstreeks 1528 , u Kupfer- 
meister" te Aken, woonde in de Burtsckeiderstrasse, teekende 
1559 de petitie der protestanten tot vrrje uitoefening van 
hunnen godsdienst te Aken, f begr. aldaar in Aug. 1569, 
„ bei den Frauenbrudern", tr. f Gr e r t r u d v o n d e r C a n n e n, 
t na 1569, dr. van Gilles von der Oannen. 

II. f Anthony Schleicher, geb. Aken 11 Juli 1558, 
vluoktte in het laatst van Sept. of begin Oct. 1598 naar 
Amsterdam, bezat aldaar kopermolens, f tusschen 1615 en 
1627, tr, als wedr. Tan f Anna van W ess em, 2° Haarlem 
28 Dec. 1599 f Janneken (de) Wolff, geb. Rousselare 
(W.-Vlaanderen) 1576, f Haarlem Nov. 1650, dr. van Johannes 
en Jaeomina dePitte en wed. van + Joost du Bois. 

III. f Mr. Jan Slicher, ged. Amsterdam 2 Jan. 1603. 
f aldaar 9 Nov. 1627, tr. Amsterdam 3 Juni 1625 f Elisa- 
beth de V laming van Outshoorn, geb. aldaar 28 April 
1600, f Amsterdam 29 Augustus 1666, dr. van Pieter en 
Aefje de Wael. Zij hertr. f Elbert Spiegel. 

IV. f Mr. Wig bold Slicher, geb. Amsterdam 27 Juni 
1627, commissaris 1653/54, sec;retari3 1655, ontvanger-generaal 
teradmiraliteit van Amsterdam 1669—1713, f aldaar 5 Juni 1718, 
tr. Amsterdam 6 Juni 1651 f Elisabeth Spiegel, geb. 
aldaar 26 April 1628, f Amsterdam 7 April 1707, dr. van Mr. 
Elbert en Petronella Roeters. 

V. f Mr. Antoni Slicher, geb. Amsterdam 1 Nov. 1655, 
raad sheer in het Hof van Holland 1686—1745, f *s- Graven- 
SlJCHKR. SLICHEK. 421 

hage 9 Nov. 1745, tr. 1° Gouda 13 Feb. 1685 f Elisabeth 
van der Dussen, geb. aldaar 10 Jan. 1669, f Loosduinen, 
h. Westerbeek, 28 Mei 1699, dr. van Mr. Jacob en A driaua 
Cincq, 

Uit drit huivelvjk: 

1. Hieronymus, volgt VI A. 

2. Jakob, volgt VIbis B. "VI. f Mr. Hieronymus Slicher, geb. Loosduinen, h. 
Westerbeek, 30 Jan. 1689, seeretaris van het Hof van Hol- 
land 1716—1755, f 's-Gravenhage 12 April 1755, tr, 1° 
Houten (Utr.) 21 Juli 1711 f Maria van Outhoorn, geb. 
Utrecht 24 Dea, 1690, f Gouda 27 Feb. 1718, dr. van C o r n e 1 i s 
en Susanna Muller. 

VII. f Mr. Wigbold Slicher, geb. 's-Gravenhage 25 Feb. 
1714, pres. Hcf van Holland 1764, f Monster, h. Zeerust, 24 Oct. 
1790 tr. 1° 's-Gravenhage 4 Feb. 1738 f Hester Erckenraet 
Roseboom, geb. aldaar 25 Feb. 1715, f 's-Gravenhage 25 
Feb. 1749, dr. van Mr. Lambertus Wilhelm en Anna 
Catarinade Leonards; tr. 2° Leiden 9 Sept. 1751 + Dina 
Henriette Backer, geb. aldaar 12 Mei 1723, f 's-Graven- 
hage 10 Dec. 1801, dr. van Raymond en Sophia Chris- 
tina de Mundt. 

Uit het eerste Jmwelijk: 

1, Jhr. Mr. Jan Slicher, uit wien een thans uitgestorven 
tak. (zie Ned. Adelsboek, 1906, biz. 414.) 

Uit het Uveede Jvwwelvjlc : 

2. Raymond, volgt VIII. 

VIII. f Mr. Raimond Slicher, ged. 's-Gravenhage 6 
Juni 1752, seeretaris van het Hof van Holland 1777 — '88, f 's-Gra- 
venhage 10 Juni 1807, tr. (ondertr. 's-Gravenhage 22 April 
1797) f Catharina Nieuwenbroek, geb. aldaar 3 Juni 
1776, dr. van Adrianus en Johanna Roosendaal. Zij 
hertr. fGijsbertAdriaanEnte. 

IX. f Wigbold Raymond Antonis Slicher, geb. 
's-Gravenhage 25 Feb. 1806, ontvanger te Zutfen, Amerongen, 
Wijk-bij-Duurstede, Usselmonde en Delft, f 's-Gravenhage 26 422 SLICHER. 

Feb. 1893, tr. Amerongen 2 Juli 1840 f Sara Maria St e en- 
bergen, geb. Amsterdam 19 Oct. 1819, f 's-Gravenhage 
1 Maart 1902, dr. van Pieter Coenraad en Jacoba 
Kuysten van Hoesen. 
(lit (Ht huwelvjk: 

1. f Raymond Antoniue Gijsbertus Slicher, geb. 
Amerongen 19 April 1841, f Amsterdam 18 Oct. 1904, tr. 
aldaar 2 Aug. 1882 Kornelia Berendina Lodeweges, 
geb. Kampen 27 Juli 1837, dr. van Gerrit en Johanna 
Herben, [Amsterdam.] 

3, Arnoud, volgt X. 

2, f Ambrosius Johannes Slicher, kapt. inf. O.-J. L., 
welke natuurlijke kinderen naliet. 

X. Arnoud Slicher, geb. Wijk-bij-Duurstede 9 Juli 1844,. 
commies ter Alg. Rekeukamer te Bat a via, dan directeur der 
„S. A. pour 1' exploitation dee carrieres a Ahin", ten slotte 
koopman, lid der firma Rouendal & Oo. te Amsterdam, tr. 
aldaar 4 Juli 1872 Sara Anna MargarethavanRouen- 
dal, geb. Wijk-bij-Duurstede 4 Nov. 1848, dr. van Samuel 
Wilhelmus en Anna Catharina Engelina Zimmer. 
[Amsterdam.] 

Uit cUt huwelijk: 

1. Wigbold Raymond Anton, volgt XI, 

2. Jan, volgt XlblS. 

3. Sara Anna Margaretha Slicher, geb. Amsterdam 
29 Mei 1880. [Amsterdam.] 

XI. Wigbold Raymond Anton Slicher, geb. Amster- 
dam 19 Mei 1875, kap. genie, tr. Amsterdam 31 Mei 1906 
Hermina Dederika Beyer, geb. aldaar 12 Nov. 1877, 
dr. van FrancisousJohannes en Gijsberta Berendina 
van Broekhuizen. [Breda.] 

Uit dit huivelijk: 

Anna Margaretha Slicher, geb. ? s-Gravenhage 1 
Jan. 1908. 

Xlbis. Jan Slicher, geb. Amsterdam 4 Jan. 1879, koop- 
man, lid der firma Rouendal & Co., tr. Amsterdam 29 Sept. 
1904 Geertruida Cornelia de Vries, geb. Utrecht 23 
Oct. 1881, dr. van Dirk en Gerritje Budding. [Amsterdam.] 423 (lit (Ht hwwelijk : 

1. Cornelia Slicher, geb. Amsterdam 26 Juli 1905. 

2. Arnoud Slicher, geb. Amsterdam 16 Feb. 1907. Vlbis. f Mr. Jakob Slicher, geb. Loosduinen, h. Wes- 
terbeek, 26 Jan. 1693, raad 1718— '36, schepen 1722/23/25, 
'26/28/29/31 en '32, burgemeester van Gouda, 1734/35, 
+ aldaar 12 Juli 1736, tr. Gouda 10 Juli 1714 f Jacobs 
Adriana de Mey, geb. aldaar 17 Dec. 1690, f Gouda 2 
Sept. 1740, dr. van Mr. JanenJohannavanderDussen. 

VII. f Mr. Jan Jacob Slicher, geb. Gouda 22 April 
1716, raad aldaar, onder-koopman in Voor-lndie, f Hougly 
(Bengalen) 2 Maart 1743, tr. aldaar 19 Juni 1740 f Gilliana 
Willemina Hilgers, geb. Amsterdam 13 Sept. 1721, 
f Batavia 9 Juli 1754, dr. van Mr. Johannes en Anna-Maria 
de Mailly. 

VIII. f Mr. Jan Jacob Slicher, geb. Hougly 22 Sept. 
1741, raad 1766— '87, achepen 1770/71/74/75/79/80/83, en 
'84, en burgem. 1785/86 van Gouda, + Gouda 12 Sept. 
1806, tr. 's-Gravenhage 1 Nov. 1767 f Guillemette Louise 
Quarles (van Ufford), geb. Amsterdam 16 Aug. 1749, 
f Gouda 20 Nov. 1805, dr. van Mr. Lode wijk en Henr iette 
van der Haer. 

IX. f Adriaan Kasper Kornelis SI ich er, geb. Gouda 
27 April 1776, officier der cav., lid municipalen raad van 
Middelburg 1803— '07, f aldaar 14 Maart 1808, tr. Middelburg 
11 Feb. 1799 f WilhelminaCarolinavandenBrande, 
vrouwe van Weathoven, Domburg en Bath, geb. Middelburg 
14 Maart 1779, f aldaar 21 Nov. 1826, dr. van Mr. Jan 
Pieter en Susanna Maria Tresel Bevers. 

Uit dit fiwweUjk: 

1. Jan Jacob, volgt X. 

2. Jacob Hendrik, volgt Xbis. 

3. Willem Anthony, volgt Xter. 

X. f Mr. Jan Jacob Slioher, heer van Domburg, geb, 
Middelburg 18 Feb. 1802, lid pro v. s tat en van Z eel and, lid 
2e Kamer, f 's-Gravenhage 25 April 1880, tr. Middelburg 12 424 SLICHER. 

Sept. 1838 f Emilie Jacqueline Frederique Esser, 
geb. Dordrecht 7 Nov. 1812, t 's-Gravenhage 15 Nov. 1860, 
dr. van Huybert Dirk en Clara Jacoba Johanna 
Kray enhoff. 
Uit clit huwelijk : 

1. f Wilhelmine Caroline Size her, geb. Middelburg 
2 Sept. 1839, f Brussel (St. Josse-ten-Noode) 23 April 1871, 
tr. 's-Gravenhage 10 Aug. 1865 Mr. Emile Jacqueslvon 
Marie baron de Borchgrave, geb. Gent (Belgie) 27 Dec. 
1837, gevolmachtigd minister van Belgie te Constantinopel, 
zn. van baron Mr. Ivon en Marie Eugenie Amelot. 

2. Wilhelmina Adriana Theod ora Slicher, vrouwe 
van Domburg, geb. Middelburg 19 Maart 1841, tr. 's-Graven- 
hage 29 Sept. 1864 (door echtscheiding ontbonden) f Mr. 
Frederik Jan W i 1 1 e m Eloris baron van Pallandt, 
heer van Wester voort, geb, huize Benenk te Arnhem 29 
Oct. 1832, legatieseoretaris, f Beek hii Nijmegen 19 Aug. 
1887, zn. van baron Joan Jacob Adolph Alexander en 
Adolphine Charlotte Wilhelmine barones van Pal- 
Ian dt. [Gent, Belgie.] 

XbiS.f Jacob Hendrik Slicher, geb. Middelburg 15 
Juni 1804, f Nijmegen 23 Jan. 1842, tr. Middelburg 31 Oct. 
1827 f Maria Johanna du Moulin, geb. aldaar 3 Sept. 
1801, f Ubbergen 4 Feb. 1851, dr. van Pieter Nicolaas 
en Diderika Andriegina Koolhaas. 

XI. ,f Pieter Hendrik Albert Slicher, geb. Middel- 
burg 13 Juni 1833, f Hilvereum 7 Jan. 1899, tr. 1° Arnhem 
7 Aug. 1862 t Johanna Willemina van den Bergli, 
geb. Dordrecht 11 Feb. 1839, f Arnhem 5 Jan. 1864, dr. van 
W i 1 1 e m Samuel en IdaWilhelminaKoodenburg; 
tr. 2° Arnhem 15 Nov. 1866 Mat hil de Cor n elie W iller, 
geb. Batavia 10 Mei 1844, dr. van Mr. Henri Merkus 
Wilier en Mathilda Annetta Theodora Cornelia 
Muller en wed. van f Pi et er Will em Ni col aas Merk us. 
['s-Gravenhage. ] 

Uit het eerste Jmwelijk : 

1. Jacob Hendrik, volgt XII. 

2. Mathilde Cornelie Slicher, geb. Arnhem 10 Mei SLICHER. 425 

1867 ['a-Gravenhage.] tr. Yoorburg 19 April 1887 (door echt- 
scheiding ontbonden April 1897) Jacobus Cornells- van 
den Tol, geb. Breda 11 Aug. 1864, letterkundige, zn. van 
Gerardus LeendertenHenrietteElisabethYerwey 
Mejan. j 

J3*JXII. Jacob Hendrik Slicher, geb. Arnhem 18 Dec. 
1863, oud-secretaris Alg. Ned. Wielrijdersbond, tr. 1° 's-Gra- 
venhage 18 Aug. 1892 (door echtscheiding ontbonden) Anna 
Her mine LeTina Hoyer, geb. Rijswijk (Z.-H.), huize 
Welgelegen, 19 Aug. 1867, dr. van Mr. Willem en Anna 
Maria Philippina van Bosse; tr. 2° Amsterdam 5 Jul! 
1906 Anna van der Valk, geb. 'e-Gravenhage 8Meil862, 
dr. van Johannes Adrianus enMariaBekker. [Bussum.] 

Uit het eerste hmveUjli : 

Yvonne Levine Slioher, geb. Leiden 9 Sept. 1897. 

Xter. f Willem Anthony Slicher, geb. heer van 
Bath, geb. Middelburg 29 Jan. 1806, f Brummen 30 Juli 1880, 
tr. Middelburg 3 Juni 1835 f Carolina Adriana Nobel,> 
geb. Zwammerdam 23 Dec. 1811, f Brummen 28 Feb. 1888, 
dr. van Pieter en Angelique Slicher. 

XI, Adraan Pieter Slicher, heer van Bath, geb. 
Middelburg 7 Juni 1838, tr. Aalten 20 Maart 1874 Johanna 
Geertruida van Hopbergen, geb. Leeuwarden 18 Mei 
1849, dr. van Jacob Wilhelmus en Adriana Petro- 
nella DillieY [Aalten.] 

Uit ddt hwveligk: 

1. Mr. Jacob Adriaan Pieter Wilhelmus Slicher, 
geb. Aalten 4 Maart 1877, advocaat. [Alphen a/d. Rijn.1 

2. Willem Antonie Slicher, geb. Aalten 22 Aug. 1881, 
2e luit. inf. [Leeuwarden.] 426 VAN SONSBEECK.. 
VAN SONSBEECK, 

Protestant en Roomsch-Katholiek. — Zwolle. Wapen : Doorsneden: I. in zilver een zwarte 
kejter , vergezeldvan drie heUende zwarte klop' 
hwrners ; II. in blauw een stralende gouden 
zon. Helmteeken: d& %on Uissclien, een zwa-rt- 
z-ilveren vlucht. Dekkleeden: reclvfcs : %%bv&r 
en zwartf links: goud en blauw. Stamreeks. 

I. f Grhert GhuseBj burger Tan Zwolle 1364. 

II. f Gerardus Ghuaen, burger van Zwolle 1375, dra- 
penier, f 1433. 

IH. f Geert Goesensz. van Sonsbeeck, burger van 
Zwolle 1425, drapenier, f 1468, tr. G-riete. 

IV. f Jan van Sonsbeeck, burger van Zwolle daags 
v66r Driekoningen 1467, vermeld iu Zwolsche stadsrekeningen 
1465, '95, 1500 en 1519, tr. f Lutgard. 

V. f Jan van Sonsbeeck, de Olde, genieensman van 
Zwolle 1534- > 69, woonde in het huis „De gouden kroon" op 
de Groote marl<t aldaar, f Zwolle 1569, oud 106 jaar, tr, 
alB wedr. van fMaehteld Keuninck, 2°Aleytter Zeyle 
Arentsdr., geb. 1483, f 1567. 

Uit dit huweUjk : 

1. Bo el of, volgt VI A. Protestantsche tak. 

2. Jan, volgt VIbis B. Roomsch-KathoUeke tak. Protestantsche tak. 
fin mannelij'ke lijn uitgestorven-.j 

VI. f Roelof van Sonsbeeck, gemeensman van Zwolle, 
f 1546, tr. f Alette Camerling. 

VII. f Roelof van Sonsbeeck, geb, Zwolle 1544, werd 
protectant, raad en vroedscliap van Zwolle 1590, f Simon VAN SONSBEECK. 427 

en Jud.-dag 161 1, begr. Zwolle in de Groote kerk, tr. Nov. 
1574 f Aletta van Cleef, geb. 1550, f 1 Mei 1610. 
Uit d/it .hmveUjk: 

1. f Uoelof van Sonabeeck^ gemeensman van Zwolle,, 
tr. Margaretha van Putten, uit hem de uitgeatorven tak 
der Zwoleche burgemeesters. 

2. Willem Arend, volgt VIII. 

VTII. f Willem Arend van Sonsbeeck, geb. Zwolle 
1600, vertrok naar Zeeland, tr. f Maria Lee n d ert adr. 

IX. f Leendert van Sonsbeeck, geb. Ylissingen 10 
Jan. 1634, schepen en raad aldaar 1690, f Ylissingen 26 Feb. 
1709, tr. als wedr. van f Helena Doultreleau, 2° 20 
Nov. 1680 f Anna Gill, begr. Ylissingen 31 Aug. 1694, 
dr. van John en Anna Thijssen. 

X. f Willem van Sonsbeeck, geb. Ylissingen 28 Nov. 
1681, schepen en raad van Yeere, lid der staten van Zeeland 
en wegens die staten gedeputeerde in den Raad van State, 
f 'a-Gravenhage 29 Oct. 1757, tr. als wedr. van f Fanna 
Apollonia Thijssen, 2° ,28 Nov. 1707 f Cornelia Jo- 
hanna Godin, geb. 4 Feb. 1685, begr. 'a-Gravenhage 25 
Aug. 1729, dr. van Johau enMariaBoddaert. 

XI. f Mr. Jan Willem van Sonsbeeck, geb. Yeere 
11 Sept. 1710, edeljonker bij het gezantscliap der Yereenigde 
Nederlanden bij de kroning van George III Koning van 
Engeland, ontv, van Hulst, griffier en burgem. aldaar 1735, 
pensionaris, raad en theaaurier van Ylissingen, gecommitteerde 
ter Provinciale Eekenkamer, f Ylissingen 6 Feb. 1780, tr. 
1° Hontenisse 17 Aug. 1734 f Suzanna Cornelia de 
Yriese, ged. Hulst 16 Sept. 1716, f aldaar 19 Juli 1753, 
dr. van, Mr. Iman en Johanna Cornelia Versluys. 

XII. f Mr. Leonard Constant van Son sbeeck, ged. 
Hulst 10 April 1739, griffier en burgem., pensionaris, schepen en 
raad te Ylissingen, burgem, van Hulst, bewindhebber W.-I. com p., 
gecommitteerde ter provinciale Rekenkamer van Zeeland, lid 
Wetgevend Lichaam, f Middelburg 19 Maart 1812, tr. Ylis- 
singen 1 Maart 1773 f Johanna Regina van loom,. 
vrouwe van Duvenede, geb. aldaar 14 Dec. 1750, f Middelburg 428 VAN SOXSBEECK. 

27 Juli 1809, dr. van Mr. Nicolaas, lieer van Burgh en Kraye- 
stein, en Margaretha Johanna Ockersse, 

XIII. f Mr. Leonard Cornells van Sons beeck, geb. 
Vlissingen 23 Feb. 1781, wethouder en burgem. van Middel- 
burg, houtvester in het 2e district van Zeeland, lid prov. 
staten van Zeeland, f Middelburg 5 April 1831, tr. St. Laurens 

18 Juli 1803 f Magdalena Ferdinand a Maria V er- 
ne ye van Citters, geb. 's-G-ravenhage 21 Sept. 1784, 
f Middelburg 1 Sept. 1830, dr. van Mr. Jacob en Anna 
Jacoba de Witte van Elkerzee. 

Uit d/it hu'ivelijlc : 

1. W i 1 1 e m Laurens, volgt XIV. 

2. Jacob Cornells, volgt XlVbis. 

XIV. f "Will em Laurens van Sonsbeeck, geb. Mid- 
delburg 22 Sept. 1809, ontv. registratie te Middelburg, t al- 
daar 23 Aug. 1865, tr. Sas-van-Gent 29 Juni 1836 f Heine 
Felicie Seeonde van Franckenberg enProsclilitz, 
geb. HoDtenisse 28 Mei 1811, f Middelburg 12 Maart 1895, 
dr. van Willem Jan Jacobus enJohannaPetronella 
Joly. 

Uit dit hitwelijk : 

1. Constancia Eleonora Wilhelmina van Sons- 
beeck, geb. Middelburg 25 Juli 1837, tr. aldaar 21 Juli 
1858 f Jacobus Wilhelmus de Raad, geb. Middelburg 

19 Juni 1830, griffier ter gemeente-secretarie aldaar, f Mid- 
delburg 12 Oct. 1902, zn. van Jacobus Henricus en 
Catharina Wilhelmina Out-mans. [Middelburg.] 

2. Jeannette Adrienne van Sonsbeeck, geb. Mid- 
delburg 16 Maart 1845, tr. aldaar 10 Juli 1878 Antonius 
Keiser, geb. Groningen 8 Oct. 1836, ontv. belast., zn. van 
Dr. med. Marc us J an en Ro el in a Wickers. [Middelburg.] 

XlVbis. fJacob Cornells Yerh eye vanSonsbeeck, 
geb. Middelburg 19 Aug. 1812, kol. art., f 's-Gravenhage 26 
Maart 1876, tr. Sas-van-Gent 27 Juli 1839 t Adriana 
Diderika van Franckenb erg en Proschlitz, geb. 
Hontenisse 17 Nov. 1814, f 's-Gravenhage 10 Nov. 1892, dr. 
van Willem Jo ban Jacobus en Johanna Petronella 
Joly. VAN SONSBEECK. 429 

Uit dit huwelijk: 

Em6reiice W i 1 h e 1 m i n e Desiree Marie Yerheye 
van Sonsbeeck, geb. Delft 6 Maart 1851, tr. 's-Gravenhage 
9 Jan. 1879 Jhr. Willem Cato Snoeck, geb. JNTijmegen 2 
Jan. 1844, gep. kap. art., zn. van Jhr. Adriaan enAntoi- 
netta van Elabroeck. ['s-Gravenhage.] 

B. 

Roomsch-KathoUeke tak. 

VIbis. f Jan van Sonsbeeck, geb. omstreeks 1510, 
gemeensman van Zwolle 1537 — 1570, heemraad van Katg- 
wolde 1567, tr. Griete. 

VII,. f Gerrit van Sonsbeeck, geb. omstreeks 1560, 
tr. 3 Dec. 1592 f Willemken Alofs, dr. van AloffWil- 
] em s en. 

VIII. f Al off van Sonsbeeck, f 29 Oct. 1661, begr. 
Zwolle, Michaelikerk, tr. 7 Mei 1626 f Catharina Stric- 
kers, f 1 Dec. 1663, begr. Zwolle, Michaelikerk. Zij was 
wed. van f Roelof Jelis. 

IX. f Gerrit van Sonsbeeck, broawer in „hefc Swarte 
Schaep" aan de Houtmarkt te Zwolle, f 23 Nov. 1711, begr. 
Zwolle, Michaelikerk, tr. 9 Aug. 1657 f Machteld Ve lt- 
camp, geb. 1628, f 12 J?eb. 1718, begr. Zwolle, Michaelikerk, 
dr. van H e r m a n L u b b e r t en H i 1 1 e g i e n v a n S o n s b e e c k. 

X. f Herman van Sonsbeeck, tr. 27 Feb. 1698 f Ma r- 
garetha van Ankum, f 31 Dee. 1703, begr. Zwolle,. 
Michaelikerk. 

XI. f Dr. Gerrit van Sonsbeec k, geb. 1700, f 14 Aug. 
1769, begr. Zwolle, Michaelikerk, tr. Zalk 3 Kov. 1727 f C o r- 
n e 1 i a A 1 e 1 1 a van tlrootvelt, f 15 Jan. 1763, begr. 
Zwolle, Michaelikerk. Zij was wed. van f Jan Potcamp. 

XII. f Alexander van Sonsbeeck, geb. 11 Oct. 1729, 
t Dalfsen, h. de Gunne, 30 Mei 1799, begr. Zw^olle, Michaelikerk, 
tr. 2 Nov. 1 769 f Anna Cornelia van der Veen, f 22 
Juni 1813, begr. Zwolle, Michaelikerk, dr. van Bernardus 
en Helena Meyknecht. 

Uit dit huwelijk: 

1 . G e r h a r d u s Antonius Stanislaus, volgt XIII BB. 430 VAN SONSBEECK. 2. Bernard Joseph, volgt Xlllbis. BBB, 
BB 

XXIX. f Mr. Gerhardus Antoniua Stanislaus van 
rSonsbeeok, ged. Zwolle 13 Nov. 1770, lid staten van 
■Overijssel, f Zwolle 7 Dee. 1809, tr. Groningen IB Maart 
1794) f Wilhelniina Agnes Cremers, geb. aldaar 12 
Maart 1774, f Dalfsen, h. de Gunne, 19 Aug. 1855, dr. van 
W i 1 1 e m en Johanna Cornelia Pathuis. 

XIV. f Mr. Alexander van Sonabeect, geb. Zwolle 
24 Aug. 1795, f aldaar 21 Mei 1861, tr. als we dr. van 
f Oathariua Maria Aruoldina Akerma, 2° Groningen 
28 Nov. 1837 f Anna Margaret ha Elisabeth Cremers, 
geb. aldaar 2 April 1798, f Zwolle 9 April 1876, dr. van 
Mr. E p p o Jacob Ignatius en Elisabeth Genoveva 
Maria Akerma, 

Uit cUt hwweUjk: 

1 . G e r a r d u s Antoniua Stanislaus, volgt XV. 

2. Anna Cornelia Johanna van Sonsbeeck, geb. 
Zwolle 12 Feb. 1826, tr. aldaar 20 Mei 1851 + Lodewijk 
Hendrik Heerkens, geb. Zwolle 9 Sept. 1815, f aldaar 
1 5 Mei 1864, zn. van Mr. Theodorus Everardus Era n- 
ciscua en J o h a n n a M a r i a A r n . o 1 d i n a v a n d e r K e 1 1 e n . 
[Zwolle.] 

3. Epimaehus Jacobus Ignatius, volgt XVbis. 

4. Hendrikus Allardus Johannes, volgt XVIter. 

XV. GerarduH A n t o n i u s Stanislaus van Sons- 
bee ok, geb. Zwolle 21 Juli 1820, f aldaar 31 Juli 1899, tr. 
Zwolle 5 Juli 1855 + Ferdinand a Elisabeth Helmich, 
geb. aldaar 27 Juni 1830, f Zwolle 20 April 1900, <h\ van 
Theodorus en LouisaConstantiaGeertruida baro- 
nes van Middachteii. 

Uit d<it huwelijk : 

1. Louisa Catharina van Sonsbeeck, geb. Zwolle 
19 Nov. 1856, geestelijke znster. [Amersfoort.] 

2. Catharina Margaret ha van Sonsbeeck, gel). 
Zwolle 12 Aug. 1861. [Zwolle.] 

3. Johannes Cornelius, volgt XVI. 

XVI. Mr. Johannes Co melius v an Sou sbee o k, geb. VAN SONSBESCK, 431 

Zwolle 7 April 1866, griffier kantongerecht, tr. 's-Gravenhage 
10 Sept. 1903 Anna Maria Joseph ina de Poorter, geb. 
Rotterdam 30 Maart 1871, dr. van Johannes Joseph us 
en Theodora de Kadt. [Maastricht.] 
Uit <Mt hiiwelijk: 

1. Gerardus AntoniusStanislausvanSonsbeeck, 
geb. Druten 1 Jan. 1905. 

2. Johannes Joseph us van Sonsbeeck, geb. Maas- 
tricht 28 Aug. 1906. 

3. FerdinandaElisabethJohannavanSonsbeeck, 
geb. Maastricht 24 Dec. 1907. 

XVbiS. f Mr. Epimaohus Jacobus Ignatius van 
Sonsbeeck, geb. Zwolle 28 Dec. 1838, Hd prov. statenvan 
Overijssel, f Zwolle 28 Dec. 1890, tr. aldaar 28 Oct. 1863 
f Sophia Susanna Carolina Helmich, geb. Zwolle 
8 Juli 1833, f aldaar 11 Feb. 1888, dr. van Theodorus en 
LouisaConstantiaGeertruida baronet vanMiddachten. 

Uit dit Ji/u/welijk : 

1. Anna Margaret ha Elisabeth van Sonsbeeck,, 
geb. Zwolle 7 Nov. 1866. [Zwolle,] 

2. Theodorus van Sonsbeeck, geb. Zwolle 30 April 
1871, burgem, van Weerselo, tr. Diever 15 Juli 1908 Johan- 
na JosephineMaria Verwer, geb. Leeuwarden 29 Sept. 
1879, dr. van Mr. Lodewijk Guillaume en Johanna 
Cornelia Ludovioa van Wensen. [Weerselo.] 

XVter. Hendrikus Allardus Jo ha nnes vanSons- 
beeck, geb. Zwolle 17 Juni 1841, burgem. van Heino, lid 
prov. staten van Overijssel, tr. 's-Hertogenbosch 14 Juli 1870 
Theresia Francisca Maria Cornelia Mahie, geb. 
aldaar 23 Juni 1845, dr. van Johannes Henricus en 
Geertruida Antonia van Son. [Heino, h. de Gunne.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Johanna Henrica Maria van Sonsbeeck, geb. 
Heino, h. de Gunne, 29 Mei 1871, geestelijke zuster. [Maastricht.] 

2. Maria Margeretha Henrica Alexandrina van 
Sonsbeeck, geb. Heino, h. de Gunne, 3 Oct. 1872, tr. Heino 
19 April 1893 Lndovicus Joannes Vos de Wael, geb. 
Zwolle 7 Jan. 1865, an. van Gerard Everard en Elisa- 432 VAN SONSBEECK. 

beth Willi elmina Maria, van Sonsbeeck. [Zwolle.] 

3. Joannes Maria van Sonsbeeck, geb. Heino, h. de 
Gunne, 13 Jan. 1874. [Heino ; h. de Gunne.] 

4. Antonius Joseph us Maria van Sonsbeeck, geb. 
Heino, h. de (lunne, 26 Nov. 1875. [Heino, h. de Gunne.] 

5. Gerardus Antonius van S on s beeck , geb. Heino, 
h. de Gunne, 2 Dec. 1878, E. 0. priester. [IJsaelstein.^ 

6. Alexander van Sonsbeeck geb. Heino, h. de Gunne, 
25 Maart 1882, seor. Yoorhout. [\ r oorhout.] 

7. Elisabeth Genoveva Maria van Sonsbeeck, 
geb. Heino, h. de Gunne, 22 Oct. 1883. [Heine, h. de Gunne.] 

8. Ludovicus Henricus van Sonbeeck, geb. Heino, 
h. de Gunne, 31 Juli 1886, ambt. ter secretarie. [Boxmeer.] 

9. Anna Cornelia Johanna van Sonsbeeck, geb. 
Heino, h. de Gunne, 14 Feb. 1888, geestelijke zuster. [Ub- 
bergen. n XIIIlXLS. f Bernard Joseph van Sonsbeeck, heer 
van Aierdinck, geb. Zwolle 5 Maart 1772, f aldaar 3 Jan. 
1858, tr. 1° Zwolle 1 Nov. 1795 f Ma r ga r e tha Elisabeth 
Heer ken s, geb. aldaar 29 Dec. 1772, dr. van Nicolaas 
Xaverius en Johanna Gerarda Baronin von B ees t en. 

XIV. f Mr. Herman van Sonsbeeck, geb. Zwolle 24 
Jnli 1796, raadsheer prov.-gerechtshof van Overijssel, lid raad 
van State, minister van Buitenl. Zaken en R. 0. Eeredienst, 
staatsraad i. b. d., f Heino, h. Alerdinck, 29 Nov. 1865, tr, 
1° Utrecht 20 Sept. 1821 f Jkvr. Paulina Elisabeth 
Bosch van Drake stein, geb. aldaar 7 Sept. 1803, f Zwolle 
23 Maart 1838, dr. van Jhr. Mr. Paul us Wilhelmus en 
Henriette Hoffmann. 

[fit ddt huivelijk : 

1. Bernardus J o s e p h u s B a 1 1 h a s a r, volgt XV. 

2. Paul Will em Hendrik, volgt XVbis. 

XV. f Mr. Bernardus J o s e p h u s Balthasar van 
Sonsbeeck, geb. Zwolle 6 Jan. 1824, lid ged. staten van 
Overijssel, f Zwolle 24 Sept. 1875, tr. Amsterdam 21 Sept. VAN SONSBEECK. 433 

1848 t Jkyr. Maria Wilhel mi na Henrietta Frederika 
Bosch yanDrakestein, geb. aldaar 26 Maart 1827, f Zwolle 
14 Mei 1866, dr. van Jhr. Mr. Frederik Lodewijk Hubert 
Jan en Martha Maria Ancher. 

Uit (Ut hwweligk; 

Pauline Elisabeth FrederiquevanSonsbeeck, geb. 
Zwolle 26 Jan. 1851, tr. aldaar 17 K"ov. 1875 J oh an Marie 
baron van "Voorst tot Yoorst, geb. Elet 27 Maart 1851, 
lid ged. staten van Overijssel, zn. van baron Fduardus 
Ludovi^us en Barbara Catharina Josephina De- 
bets. [Zwolle.] 

XVbis. Mr. Paul Willem HendrikvanSonsbeeck, 
geb. Zwolle 25 Aug. 1825, f Amsterdam 18 Nov. 1884, tr. 
Leeuwarden 25 Juni 1857 f Suzette Johanna Feyens, 
geb. aldaar 29 Sept. 1835, dr. van Mr. G eorgi us Lamber- 
tus en Catharina Monica van Loo. [Amsterdam,] 

Uit dit IwiveUjk : 

1. Herman George, volgt XVI. 

2. Catharina Monica Maria van Sonsbccck, geb, 
Leeuwarden 26 Oct. 1860, tr. Amsterdam 10 Jan. 1889 Mr, 
Edmond Robert Hubert Regout, geb. Maastricht 4 
Juni 1863, oud-omeier van justitie, lid 2e Kamer, zn. van 
Hubertus Gerardus Louis en Theresia Hubertine 
Eerger, ['s-Gravenhage.] 

3. Lodewijk Anne, volgt XVTfois, 

4. f Bernard Joseph Balthasar van Sonsbeeck, 
geb. Leeuwarden 4 Juli 1864, burgem. van Stoppeldijk en 
Boschkappele, f Hulst, 31 Maart 1907, tr. aldaar 16 Jan. 1906 
Maria Antonia Francisca Wilkin g, geb. Hulst 15 Mei 
1876, dr. van Bernard Anton en Willi elmina Engelina 
Johanna Maria Pieck. [Hulst.] 

5. Maria Anna van Sonsbeeck, geb. Leeuwarden 25 
Juni 1867, geestelijke zuster. [Zutfen,] 

6. Henriette Josephine CarolinevanSonsbeeck, 
geb. Amsterdam 16 Sept. 1868, geestelijke zuster, overste 
der Diert-stichting. ['s-Gravenhage.] 

7. Mr. Johan Anton van Sonsbeeek, geb. Amsterdam 
26 Jan. 1871, seor. Ver. v. d. Efteotenhandel, tr. Mainz 26 434 VAN SONSBEECK. 

Mei 1902 Louiae Eugenie Anna Maria Haffner, geb. 
aldaar 3 April 1874, dr. van Eugen en CatharinaFinck. 
[Amsterdam.] 

8. Pauline Hermance Elizabeth van Sonsbeeck, 
geb. Amsterdam 21 Mei 1872, tr. aldaar 14 Jan. 1897 Mr. 
Antonius Maria Josephus Ignatius baron van Wij n- 
b erg en, geb. Loenen (G.) 8 Maart 1869, oud-ambtenaar 
O. M. te Eindhoven, voorz. Raad van Beroep te Arnhem, lid 
2e Kamer, zn. van baron FerdinandusMariaAlexander 
Josephus en Antonia Maria Leopoldina ^barones 
Haofort tot ter Horat. [Arnhem.] 

9. Johanna Maria Elisabeth van Sonsbeeck, geb. 
Amsterdam 11 Feb. 1875, tr. aldaar 22 Oct. 1901 Walter 
Cornelia Maria van Wayenburg, geb. Ubbergen 19 
Jan. 1870, notaris, zn. van Alexis Antonius Maria en 
Catharina Geertruida Maria Stein a Bisschop. [Nij- 
megen.] 

10. Mr. Dr. Will em George Alphonse van Sons- 
beeck, geb. Amsterdam 11 Sept. 1877, commies-griffier 
Tweede Kamer. ['s-Gravenhage.] 

11. Mr. Paul Joseph Marie van Sonsbeeck, geb. 
Amsterdam 8 Mei 1881. [Amsterdam.] 

XVI. Mr. Herman George van Sonsbeeck, geb. 
Zwolle 17 April 1859, offioier van justitie, tr. VHertogen- 
bosch 19 Mei 1885 Maria Josephina OatharinaAnna 
van Rijckevorsel, geb. aldaar 22 Juli 1858, dr. van 
Thomas Jacobus Hubertus en Maria Louise Jose- 
phina Heeren. [Alkmaar.] 

Uit d/ii h/mveHgk: 

1. Paul George Louis Marie van Sonsbeeck, geb. 
's-Hertogenboach 10 Sept. 1886, jur. cand. [Leiden.] 

2. Annie Suzann e Mar ia van So n sb e eck, geb. 'a-Her- 
togenbosch 15 Feb. 1888. 

3. Jeanne Pauline Maria van Sonsbeeck, geb. 
'a-Hertogenbosch 7 Sept. 1889. 

4. Marguerite Henriette Marie van Sonsbeeck, 
geb. 's-Hertogenbosch 24 Dec. 1891. 

XVIbis. Lodewijk Anne van Sonsbeeck, geb. Leeu- TAN SONSBEBCK. VAN STEY>\ 435 warden 22 Juni 1863/ dir, der Alg. Mij. van Leyensverz. en 
Lijfrente (filiale Brussel) tr. Ixelles 28 ISToy. 1893 Alice 
Caroline Leopoldine Pauls, geb. aldaar 1 Maart 1870, 
dr. van Henri en Elisabeth 01 ij nans. [Brussel.] 

XJit drit hwwelijk: 

1. Herman Marie Gerard Henri Paul van Sons- 
beeck, geb. Ixellee 11 Jan. 1897. 

3. Marie Louise Elisabeth Leopoldine yauSons- 
beeck, geb. Ixelles 21 Juni 1899. 

3. Rene Marie Bernard Marguerite yan Sons- 
fa eeck, geb. Woluwe (Belg. Brab.) 31 Juli 1903. VAN STEYK, ggjjg] Protestant. — Amsterdam. 

Wapen : In rood een mlveren dwarsbalk 
heladen met drie zwarte rmgen, vergezeld 
onder de balk van een ssilveren mhoeking van 
twee stukhen, iritgaande van de rechterzvjde. 
Helmteeken: een uitkomend hert in natimr- 
lijke kleur. Dekkleeden: zilver en rood. 
Schzldliouders : twee herten in natuurlijke 
kleur. 

Stamreeks. 

I. f Adriaan van Steyn, tr, omstreeks 1673 f Sara 
Hendriks. 

II. f Johannes van Steyn, ged. Amsterdam 25 Koy. 
1676, koopman, begr. aldaar 7 Dec* 1739, tr. Amsterdam 11 
Deo. 1707 f Celia Groen, geb. 1677, begr. Amsterdam 28 
Maart 1732, dr. yan Jan en Celia de Graaff. 

III. f Gerrit ran Steyn, geb. Amsterdam 4 Oct. 1 708, 
koopman, f Amsterdam 1 Koy. 1774, tr. aldaar 17 Juni 1732 
f Pasohijntje Groen, geb. Amsterdam 26 Mei 1713, f al- 
daar 4 Sept. 1784, dr. yan Philip en Anna Cuvel. 

IV. f Jan yan Steyn, geb. Amsterdam 14 Feb. 1736, 
koopman, f aldaar 11 Sept. 1773, tr. Beyerwijk 27 Maart 1768 
f Maria Plaat, geb. Egmond-aan-den-Hoef 1 Oct. 1744, 436 VAN STEYN. 

f Coevorden 19 Mei 1819, dr, van Jan Hendrik en Mar- 
garetha van Steenvoorden. * 

V". f Gerrit van Steyn, heer van Hensbroek 1794, 
geb. Amsterdam 5 Maart 1769, geheimschrijver van den ad- 
vocaat-fiscaal van het Hof van Holland , adjunct-maire van 
Spest 1812^ later burgemeester, notaris te Zeist, f Amersfoort 
31 Maart 1857, tr. Rotterdam 18 Oct. 1797 f Geertruida 
£laat, geb. Delft 22 Jan. 1775, + Soestdijk 8 Mei 1856, dr. 
van Jan en Cornelia Geertruida de Hees, 

Uit dit huivelijk; 

1. Margiuus Jacobus, volgt VI A, 

2. Gerard Henri, volgt VIbis B. 

3. Johan Albert, volgt Vlter C. 

4. Karel Felix, volgt Vlquater D. 

A. 

VI, f Marginus Jacobus van Steyn, geb. 's-Graven- 
hage 18 Mei 1805, kap. schutterij aldaar, ridder M. W. O., notaris 
te Amsterdam 1839, f Amsterdam 14 Dec. 1846, tr. Weesp 
5 Nov. 1840 f Cai-olina Gabriella de Yries, geb. al- 
daar 10 Aug. 1815, f Utrecht 20 Jam 1900, dr. van Pieter 
en Johanna Petronella van Achter. Zij hertr. f Jo- 
hannes Ruitenschild. 

Uit dit huicelijk: 

Geertruida. Carolina van Steyn, geb. Ainsterdam 
23 Jan. 1842. [Utrecht.] 

B. 

VIbis. f Gerard Henri van Steyn, geb. *s- Graven- 
hage 16 April 1808, kap. inf., ridder M. W.O., f Hellevoetsluis 
7 Maart 1858, tr. Bergen-op-Zoorn 24 Jan, 1850 f Johanna 
Gerardinu Jacoba Swaan, geb. Ter Heyden 11 Feb. 
1829, f Bergen-op-Zoom 10 Juni 1870, dr. van Pieter 
Cornells en Anna Clasina Goedbloed. , 

Uit dit Jmwelijk : 

1. Gerrit van Steyn, geb. Rotterdam 30 April 1851, 
gep. majoor kwartiermeester, tr. Maastricht 23 Juni 1881 
Maria Margaret he de Joode, geb. Amsterdam 15 Mei VAN STEYN. 437 

1840, dr. van Wijnand Jacobus en Johanna Scholtz, 
[Villa „Casa Nova" te Zeist.] 

2. Anna Clasina van Steyn, geb. Rotterdam 26 Juni 
1852, tr. Bergen-op-Zoom 27 Maart 1878 Johan Adam 
Willems, geb. Arnhem 1 Maart 1853, gep. kap. inf. O.-I. L,, 
zn. van Everhardus Herman en Sara van Prehn. 
['s-Gravenhage.] 

3. Pieter Cornelia, volgt VII. 

VII. Pieter Cornelia van Ste yn, geb. Grave 14 Juni 
1854, oud-luit., directem* Gaoutchouc-maatschappij Batang Torve 
[Siboga], tr. Amsterdam 16 Mei 1884 Ida Elisabeth Au- 
gusta Buys, geb. aldaar 5 Jan. 1859, dr. van Jan Daniel 
en Maria Elisabeth Augusta Tromp. [Teteringen.] 

Vit cUt huwelijk: 

1. Maria Elisabeth van Steyn, geb. Zoeterwoude 22 
Aug. 1885, tr. Teteringen 24 Aug. 1909 Jan Pieter En- 
klaar, geb. Utrecht 30 Aug. 1881, le luit. art., leeraar K. 
M.A.j zn. van Mr. Joannes Elis a en HendrikaGerarda 
van Schilfgaarde. [Breda.] 

2. Jeannette Grerardina Jacoba van Steyn, geb. 
Zoeterwoude 13 Maart 1888. [Teteringen.] 

3. Gerard Henri van Steyn, geb. Zoeterwoude 27 
Feb. 1890. [Teteringen.) 

C. 

Vlter. f Jo ban Albert van Steyn, geb. 's-Graven- 
hage 17 Jan. 1810, seer, van Soest 1834, notaris te Zeist 
1840, rentmeester van Soestdijk 1850, f aldaar 26 Mei 1861, tr, 
Zeist 6 Mei 1841 + Gesina van Toornenburg, geb. 
Leiden 18 Juli 1817, f Baarn 5 Jan. 1859, dr. van Arnold us 
Dirk en Wilhelinina Hermina Anna van derHulet. 

Uit dit hwvelijk: 

1. f Wilhelmina Hermina Anna van Steyn, geb. 
Soestdijk 10 Aug. 1843, f Yelp 9 Sept. 1873, tr. Zeist 24 
Aug. 1866 Jacobus Johannes Duyvene de AY it, geb. 
Beemster 13 April 1836, oeconoom, zn. van Michiel de 
Wit en Gisberthe Guillelmine Duyvene. Hij hertr. 
A. G. 0. Hedneken. [Yelp.] 438 VAN STEYN. 

2. Gerard Henri, volgt VII. 

3. G-eertruida Gezina van Steyn, geb. Soestdijk 12 
8ept. 1846, tr. de Vuursche 3 Aug. 1871 Willem Gerard 
Maurits Eyck Tan Zuylichem, heer van Zuylichem, 
geb. Maartensdijk 25 Juni 1846, oud-burgem. van Schiermon- 
nikoog, daarna Nijeveen, zn. van Mr. Frans Kicolaas 
Marius, heer van Zuylichem, en Anne Brigitta Story 
van Blokland. [Nijmegen.] 

4. Adriaan Jacobus Joan van Steyn, geb. Soestdijk 
3 Oct. 1851, burgem. [den Helder.] 

5. f Cornelia Henriette van Steyn, geb. Soestdijk 
18 Mei 1853, f Doetinchem 2 Maart 1884, tr. 's-Gravenhage 
2 Aug. 1877 Mr. Petrus Ooenraad van Ross en Hoo- 
gendijk, geb. Vlaardingen 19 Maart 1853, zn. van Mr. 
Haarten en Clara Petronella Charlotte Louise 
E 1 i h o n. ['s-Gravenhage.] 

6. Joan Albert, volgt VllbiS. 

VII. f Gerard Henri van Steyn, geb. Soestdijk 18 
Nov. 1844, kap.-luifc,-ter-zee, f 's-Gravenhage 17 Dec. 1897, 
tr. Semarang 23 Sept. 1875 Elizabeth Jacoba Christina 
Dorrepaal, geb. aldaar 29 Bee. 1854, dr. van Georgius 
Leonardus en Louise Ludovica Manuel. ['s-Graven- 
liage.] 

Uit dit huwelyjlt: 

1. Louise Charlotta van Steyn, geb. Semarang 19 
Sept. 1878, tr. 's-Gravenhage 24 Oct. 1901 Jhr. Bertram 
Philip SigismundAlbrecht Storm van 's-Gravesan de, 
geb. h. den Bramel onder Yorden 28 Sept. 1873, burgem. 
van Bleiswijk, cand, notaris, zn, van Jhr. ImiliuslTrederik 
en Ernestine AmoeneSophia barones vanHeeekeren 
van W alien. [Bleiswijk.] 

2. Henri Gerard van Steyn, geb. Haarlem 1 5 Aug. 
1881, luit.-ter-zee 2e kl. [Ned. Indie.] 

3. Leonard George van Steyn, geb. Amsterdam 1 
Juni 1884, jur.-cand., militie le luit. inf. [Leiden.] 

4. Adolf Herman van Steyn, geb. Amsterdam 20 Sept. 
1893. [Nijmegen.] 

VHfois. Joan Albert van Steyn, geb. Soestdijk 26 VA.N STE^N. 439 

Nov. 1855, intemdant van het Loo, tr. Utrecht 9 Juni 1873 
Agatha "Wesseling, geb. Tie! 29 Aug. I860, dr. van 
Hendrik Oarel en Sara Antoinette van der Vliet. 
['t Loo.] 

Uit cUt TwweMjk: 

1. Gezina Wilhelmina Ceoile van Steyn, geb. Drie- 
bergen 13 Nov. 1881, tr. het Loo 5 Juni 1902 Erns t Hugo 
Karl August FriedrichHeinrich Freiherr vonStertg- 
lin, geb. Schwerin 13 Nov. 1862, gep. Kon. Pruiss. kap., wedr. 
van fHedwig von Behren zn. van Freiherr AdolfDetlev 
Christian Karl en Clotilde von Lassert. [Berlijn.] 

2. Sara Antoinetta van Steyn, *geb. Driebergen 26 
Nov. 1882. ['t Loo.] 

3. Joan Albert van Sjteyn, geb. *t Loo 24 Sept. 1884. 
['t Loo.] VTquater. f Karel Felix van Steyn, geb. Soestdijk 
25 Mei 1813, luit.-kol, inf. O.-L L., ridder M. W. O., f Haar- 
lem 13 Feb. 1890, tr. f Adriana Henrietta Sorbier, 
f Soember Doeren bij Maos 15 Juni 1909. 

Uit cUt huwelvjk: 

1. Gerard Jacob Karel Henri van Steyn van Hens- 
broek, geb. Soestdijk 20 Aug. 1856, beheerder onderneming 
Kali Mingir (Maos). [Maos.] Hij verwekte bij de inlandsche 
vrouw Padia drie kinderen, die in Ned.-Indie wonen. 

2. Karel Felix Hendrik van Steyn, geb. Soerabaya 
7 Nov. 1858. [Kali Mingir (Maos).] 

3. Louia Frangois, volgt VII. 

4. Elisabeth Geertruida Margo van Steyn van 
Hensbroek, geb. Semarang 25 Mei 1863, tr. Apeldoorn 2 
Aug. 1883 Klaas van der Maaten, geb. 's-Gravenhage 
6 Dec. 1861, kol. inf. O.-l. L., zn. van Jacob Jan en L ouise 
Justine C rem an. [Bandoeng.] 

5. Erlandine Jacqueline Louise van Steyn van 
Hensbroek, geb. Groot Gettas (Soerakarta) 26 Maart 1868,. 
tr. Malang 7 Oct. 1898 Joan Jacob van Oattenburch, 
employe Sf. Somobito, zn. van Frederik Marie Gerard 440 VAN STEYN, STRATENUS. 

en Johanna Henrietta Gerardina Servatius. [Mod- 
jokerto.] 

VII. Louis Francois vanSteynvan Hensbroeek, 
geb. Soerabaya 22 Mei 1860, werktuigkundige, tr. 1° Nieuwer- 
Amstel 4 Jan. 1883 Jeannette Gabrielle Wilhelmine 
Pauline Doudart de la Gree, geb. Wolden (Oud-Vroen- 
hoven) 27 Xov. 1849, f Brangkal (Modjokerto) 24 Jan. 1884, 
dr. van Francois Casimiren MariaChristinaDueren; 
tr. 2° Kediri 31 Oct. 1894 Adolphine Pabst, geb, Bang- 
kalan (Madoera) 27 Nov. 1853, wed. van + J. C. R. Bos, en dr. 
van Dr. Johan Gu stave Adolph en JohannaTekkel. 
[Garoet.] 

Uit het e&rste hwivelvjk : 

Marie Henriette Christine van Steyn nnHens- 
broek, geb. Brangkal (Modjokerto) 8 Jan. 1884. 

Uit het tiveede kuwelijh: 

N. X. van Steyn van Hensbroek, gel). Garoet 14 
Juli 1897. " 

STRATENTTS. 

(in rti<Mineli/jke lijn iiitgestorven.) 
Protestant. — Dordrecht. 
Wapen : In goud een eenigzins o%wu(ia/rts ge- 
hogen rechterarm, komende "uit een tvolk -uit- 
gacrnde van de linker schUdrand , houdende - 
een blauw lint waaraan een steen is bevestigd, 
arm, wolken en steen in natwurUjke kl&ur. 
\Y^~rS ' ; \ ■'. ' J Helmteeken : de wrm met den steen aan 

\^J . : ^y '* lint- Dekkleeden: goud en blauw. 

Stamreeks. 

I. f Johannes Stratenus. 

II. f Arnoldus Stratenus, tr. Dordrecht 27 Juli 1666 
f Oatharina van der Ent. 

III. t Gornelis Stratenus, geb. Dordrecht 19 Oct. 
1673, f aldaar na 1/28, tr. Dordrecht 21 Sept. 1698 f Meg- 
thalina de Gilde, geb. aldaar 9 Juni 1678, f Dordrecht 
23 April 1728, dr. van Adam en Maria de Schepper. STRATKNUS. 441 

IV. f Adam Stratenus, gel?. Dordrecht 29 Mei 1705, 
f aldaar 23 Aug. 1759, tr. Dordrecht 2 April 1730 f Johanna 
van As per en, geh. aldaar 26 Aug. 1700, f Dordrecht 31 
Maart 1761, dr, van Anthony en Anthonia Meynaarl 

Uit dit huwelyjk: 

1. Anthony, volgt V* 

2. Cornelia, volgt Vbis. 

V. Anthony Stratenus, geb. Dordrecht 25 Dec. 1731, 
wijnkooper aldaar, raad en schepen van Dordrecht, f aldaar 
12 Maart 1796, tr. Dordrecht 23 Juni 1767 f Adriana 
Aletta van Gelsdorp, geb. aldaar 21 Maart 1745, f Dor- 
drecht 20 Juni 1797, dr. ran PieterenLuciaCatharina 
van Ni e velt. 

VI f Mr. Adam Anthony Stratenus, geb. Dordrecht 
14 Jan. 1779, lid raad van state, Becretaris-generaal dep. van 
Marine, f 'e-Gravenhage 12 Dee. 1836, tr. aldaar 20 Mei 1806, 
f Margaretha Louisa Wilhelmina van Oldenbar- 
ne veldt genaamd Witte Tullingh, geb. 's-Gravenhage 
20 Mei 1785, f Zeist 20 Sept. 1858, dr. van Mr. Hendrik 
Jugtua en Agneta Theodora van Teylingen. 

Uit dit KiHvelvj'k: 

1. + Mr. Anthony Jan Lucas baron Stratenus, uit 
wien de adellijke tak. (Zie Ned. Adelsboeh 1908, biz. 473.) 

2. Lodewijk Willem Arnold, volgt VII. 

3. Hendrik Jacob, vol-gt Vllbis. 

VII. f Lodewijk Willem Arnold Stratenus, geb. 
's-Gravenhage 8 Mei 1820, + Utrecht 9 Aug. 1847, tr. aldaar 
30 Juli 1845 f Jkvr. Henriette Johanna Martina Beeld- 
Snijder, vrouwe van. Voshol, geb. Gouda 15 Maart 1827, 
f Utrecht 10 Sept. 1903, dr. van Jhr. Gerard Johannes, 
heer van Yoshol, en Martina Adriana Maria vanTou- 
lon. Zij hertr. 1849 f Mr. Jacob des Tombe. 

Uit het eerste huwelvjh: 

1, Louise Antoinette Stratenus, geb. Utrecht 28 
Mei 1846, tr. aldaar 15 Juni 1865 f Mr. Johan Hendrik 
Mello baron Mollerua van Westkerke, geb, h. Zwa- 
luwenberg onder Oldebroek 21 Feb. 1840, oud-burgem. van 
Baarn, com mis saris der Koningin in Gelderland, f Arnhem 442 STRATENUS. 

5 Jan. 1909, zn. Tan baron Hendrik Mello, heer ran 
Westkerke en Wulpendaal, en Louisa Jaooba barones van 
Eck van Overbeek. [Arnhem.] 

2. f Lodewijk Willem Arnold Stratenus, beer van 
Voshol, geb. Utrecht 12 Feb. 1848, f Monte Carlo 27 April 
1896, tr. Utrecht 14 Juli 1870 Johanna Elisabeth Vis- 
scher, geb. aldaar 22 Sept. 1850, dr. van Dr. Nicolaas 
Paulus en Jkvr. Caroline Jacqueline de Pesters. 
[Utrecht.] 

VTIbis. f Hendrik Jacob Str atenus, geb. 's-Graven- 
hage 12 Aug. 1825, f Zeiet 9 Juli 1856, tr. aldaar 2 Aug. 
1849 Henriette Jacqueline Schadee van der Does, 
geb. Utrecht 27 Sept. 1832, dr. van Johannes Cornelia 
Schadee en Anna Benine van der Does, Zij hertr. 
1860 f Jhr. Henri G-eorge Ferdinand Leyssius. 
[Princenhage.] 

Uit het eerste huwelijk: 

Anne Benine Stratenus, geb. Zeist 19 Aug. 1853, tr. 
Ginneken 31 Aug. 1 871 f Jhr. SamuelFrancoisTheodore 
de Vaynes van Brakell, geb. Arnhem 28 Dec. 1842, 
luit.-ter-zee, + Arnhem 4 Oct. 1886, zn. Yan Jhr. Henri 
Jean Leopold Theodore en Jacoba Gesina van 
Overveldt. [Arnhem.] 

Vbis* f Cornelia Stratenus, geb. Dordrecht 7 Aug. 
1733, f aldaar lOMei 1805, tr. Dordrecht 24 Mei 1757 f Mar ga- 
retha van Boven, geb. aldaar 4 Jan. 1735, f Dordrecht 
22 Feb. 1811, dr. van Pieter en Ida Maria Moorrees. 

VI. f Adam Stratenus, geb. Dordrecht 16 April 1759, 
f Alphen a/d. Hijn 20 Deo. 1807, tr. Arnhem 30 Juni 1788 
f Ida Bartha Hoff, geb. Arnhem 12 Oct. 1767, f 's-Gra- 
venhage 8 Mei 1839, dr. .van Mr. Bernardus Johannes 
en Maria van Boven. 

VII. f Mr. Pieter Stratenus, geb. Dordrecht 13 Mel 
1799, substituut-griffier Hoogen Raad, f Utrecht 22 April 
1850, tr. Leiden 12 April 1822 f Wilhelmine Arnoldine 
Jeanne Cunaeus, geb. Leiden 4 Feb. 1800, f 's-Graven- 
hage 4 Oct. 1872. dr. van Mr. Pet r us en Johanna Catha- 
rina Gael. STRATENTJS. 44a Vit <Mt huwelijk: 

Margaretha Maria Stratenus^ geb. 's-Gravenhage 17 
Juni 1829, tr. aldaar 19 Nov. 1856 + Jhr. Isaac Herman 
Alexander Roell, geb. Amsterdam 16 Juni 1822, referen- 
daris dep. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, f 's-Gra- 
venhage 23 Aug. 1892, zn. van baron Mr. W i 1 1 e m, heer van 
Hazerswoude, en Cornelia Catharina Hodshon. [Apel- 
doorn.] THIERENS. 

Protestant. — Gent. (Ylaanderen.) i*± Wapen: Gevierendeeld : I. en IV. w goud 
een roode leeuw; II. en III, in goud een 
blauiv anker. Hartschild : In wilver een 
groene boom. Helmteeken: een mtkomende 
roode leeuw tusschen een vlucht van goud 
en rood. Dekkleeden : goud en rood, Wapen- 
spreuk : Con fido et non timeo, 

Stamreeks. 

I. t Jan Thierens, pres.-sohepen van 't land van Waes 
1477—1501, tr. f N. N. 

II. f Jacob Thierens, tr. f Barbara Cop pens. 

III. f Jan Thierens, tr. 1° 1559 + Johanna van 
der Zaffele Jorisdr. 

IV. f Jacob Thierens, geb. Gent 1561, korenkooper, 
regent Karaer van Charitate te Delft 1602, f aldaar 1620, 
tr. 1583 f Judith Koremans Pietersdr, 

V. f Jaoob Thierens, geb. Gent 4 April 1588, pond- 
gaarder te Delft, regent Kamer van Charitate aldaar 1617, 
f Naarden 14 Mei 1657, tr. Delft 20 Nov. 1616 f Marga- 
retha Raes Henricadr. 

VI. f Mr. Hen (d) rick Thierens, ged. Delft 11 Nov. 1618, 
adv. voor den Hove van Holland 1651, adv.-fiscaal 1652, le 
seer, van Naarden 1653, burgem. 1692, tr. Oud-Beyerland 12 444 ' THIERENS. 

Maart 1651 f Margaretha Pandelaert, dr. van Gilles 
en Cornelia van tier Nath. 

VII. f Jacobus Thierens, ged. Naarden 11 Oct. 1654, 
: achtereenvolgens 36-raad, le seer., weesmeester en burgem. 

van Naarden, f aldaar 16 Oct. 1720, tr. Sohipluiden 2 Oct. 
1684 f Catharina Thierens, ged. Delft 7 April 1662, 
f Naarden 14 Jan. 1731, dr. van Anthony en Mar i a Ye r- 
B oho or. 

VIII. f Hendrik Thierens, ged. Naarden 26 Oct. 1695, 
36-raad, rekenmeester, le seer., weesmeester en burgem. van 
Naarden, f aldaar 13 Jan. 1756, tr. Naarden 26 Aug. 1727 
f HelenaHeshuysen, geb. aldaar 26 April 1702, f Naarden 
19 Sept. 1781, dr. van Adolf en Helena Lev decker. 

Uit dit huwelijlc : 

1. Jacobus Hendrik, volgt IX A. 

2. Francois, volgt IXbis B. 

A. 

IX. f Jacobus Hendrik Thierens, ged. Naarden 29 
Nov. 1730, hoogheemraad Zeeburger-en Zuiderzeedijk, kapitein 
der burgerij, burgem. van Naarden, f aldaar 18 Oct. 1807, 
tr. 1° Naarden 2 Jan. 1755 f Anna Jacob a de C ock, geb. 
Amsterdam 15 Jan. 1735, f Naarden 15 Mei 1793, dr. van 
Jan Gerard en Jacoba Johanna Vermeulen. 

X. Dr. Adolph Leonard Thierens, ged. Naarden 2 
Aug. 1767, raad 1791, schepen van Monnikendam, baljmv, 
hoofdofficier en dijkgraaf van Waterland 1794—1811, daarna 
vrederechter, f Monnikendam 14 Aug. 1822, tr, Kockengen 
'26 Juli 1791 t Petronella Ernest a van Sohaarden- 
burg, geb. aldaar 24 Sept. 1768, f Monnikendam 29 Oct. 
1850, dr. van Dirk en Joanna Maria van Harlingen. 

Uit d/it Mi/ivelijk: 

1. Gerardns Didericus, volg XI AA. 

2. Adolph Ernestus, volgt Xlbis AAA. 

3. Pieter Leonard, volgt Xlter AAAA. 

AA. 

XI. f Gerard us Didericus Thierens, geb. Monni- THIERENS, 445- 

kendam 31 Dec. 1801, rijksontvanger der dir. bel. en accijnsen, 
f Hoorn 1 Feb. 1873, tr. 1° Purmerend 23 Mei 1830 f Hil- 
lego nda van. Vierhouten, geb. aldaar 17 April 1799, f Span- 
broek 9 Mei 1846, dr. van Rijn en Maria Klinkert; tr, 
2° Spanbroek 10 Aug. 1847 f Catharina Rebecca Pol-- 
lius, geb. Lollum 10 Dec. 1818, f Bladel 11 Sept. 1894, 
dr. van De. Tjalling Godefridue Adama en Joukje 
Bruinsma. 

Uit ket eerste Jwwelifjk: 

1. Rijn Willem, volgt XII. 

2. Petronella Ernesta Thierens, geb. Spanbroek 25 
Feb. 1835, tr. Medemblik 20 Feb. 1863 f Dirk Langereis,. 
geb, aldaar 8 Aug. 1821, koopman, hoogheemraad w De vier 
Noorder Koggen", f Medemblik 3 Feb. 1895, zn. van Adriaan 
en Hester Suzanna Dieperink. [Hoorn.] 

3. Geertruida Leonora Thierens, geb. Medemblik 
11 Mei 1843, tr. Hoorn 25 Mei 1876 Hendrik Boldingh,, 
geb, aldaar 10 Mei 1848, gemeente-ontvanger, zn. van Gerrit 
en Lucretia Jacoba Jung. [Hoorn.] 

Uit het tweede liwwelvflt i 

4. Adolph Leonard, volgt Xllbis. 

XII. f Dr. Rijn Willem Thierens, geb. Spanbroek 13: 
Sept. 1832, med. doctor, -f Amsterdam 25 Mei 1901, tr. Me- 
demblik 5 Sept. 1861 f Johanna S war tsenb ur g, geb.. 
Abbekerk 20 Jan. 1839, f Nieuwendam 25 Jan. 1904, dr. van 
Dr. Jan Thomas en Elisabeth Soutendijk. 

Uit dit hwivelvjk: 

1. GerardusDiedericus Thierens, geb.Hembij Hoorn. 
19 Deo. 1862. [Ver. St. v. K. Amerika.] 

2. Johanna Hillegonda Thierens, geb. Hem 2 Oct. 
1870. [Amsterdam.] 

3. Jan Thomas Thierens, geb. Hem 20 Mei 1881, ar- 
chitect. [Amsterdam.] 

Xllbis. Adolph Leonard Thierens, geb. Medemblik 
18 Maart 1850, ontv. der dir. belastingen en accijnzen, tr. 
Bladel 2 Oct. 1879 Hester Maria Isabella van Diesel, 
geb. aldaar 18 Dec. 1854, dr. van Ds. Eli e Johannes Fran- 
cois en Maria Johanna Perk. [Arnhem.] 446 TH1EKENS. 

Hit chit hwiuelijk: 

1. Catharina Maria Johanna Thierens, geb. Wor- 
kum 13 Sept. 1880, tr. Tilburg 27 Dec. 1904 Adrianus 
Pot, geb. Alkmaar 13 Feb. 1878, werktuigkundig en electro- 
teclm. ingenieur, zn. van Jan en Anna Barbara Stoel. 
[Alkmaar.] 

2. Elie Johannes Frangois Thierens, geb. Workum 
28 Jan. 1882, werktuigkundig en electro- techn. ingenieur, 
adj.-direoteur der lichtfabrieken te Leiden, tr. Dodewaard 3 
Aug. 1908 Elisa Cornelia van Diss el, geb. Groesbeek 
18 Maart 1886, dr. van Johannes Franciscus Gose- 
Tvinus en Alberdina Johanna Ramondt. [Leiden.] 

3. Maria Elisabeth Thierens, geb. Wamel 13 Juni 
1883. [Arnhem.] 

4. Adolph Leonard Thierens, geb. "Wamel 14 April 
1885, le luit. genie. [Utrecht.] 

AAA. 

Xlbis. f Adolph ErneetusTMerens, geb. Monniken- 
dam 4 Nov. 1805, schout-bij-nacht, hoofdinspecteur van het 
Loodswezen, ridder M. W. O., f Ylissingen 39 Aug. 1865, tr. 
Schoonhoven 7 Juni 1832 f Johanna Cornelia Caroline 
Penning, geb. aldaar 14 Juli 1809, f Hellevoetsluis 9 Maart 
1852, dr. van G-regorius Cornells en Louize Mengel. 

Uit dit hv.welijk .* 

1. Adolph Leonard, volgt XII. 

2. Grregorius Cornelius Carolus, volgt XHbis. 
XII. f Adolph Leonard Thierens, geb. Schoonhoven 

22 Maart 1833, luit. le kl., van administrate der K. N. M. f Arn- 
hem 4 Feb, 1871, tr. Utrecht 4 Juni 1860 Johanna Jacoba 
Hooghwinkel, geb. Beesd 14 Juni 1836, dr. van Hendrik 
Johannis en Augustina Penning. [Rustenburg, Kaap- 
kolonie.] 

Uit d/it hwvelvjk: 

1. Johanna Cornelia Caroline Thierens, geb. 
Utrecht 30 Maart 1861. [Rustenburg.] 

2. Adolph Ernestus Thierens, geb. Hellevoetsluis 
16 Oct. 1865. [Rustenburg.] THIEHENS, 447 

XHbiS. f G-regorius Cornells Carolus Thierens, 
geb. Sohoonhoven 15 Deo. 1836, kap.-luit. ter zee, f 's-G-raven- 
hage 25 Feb. 1891, tr. Brxelle 10 Feb. 1875 Rebecca A dri- 
ana Hein, geb. aldaar 8 Dec. 1845, dr. van Johan Wil- 
li e 1 m en Johanna Maria Magdalena Vlie lander. 
['s-Gravenhage.] 

Uit dit huwelyjk: 

1. Adolf Ernestus, volgt XIII, 

2. Johanna Maria MagdalenaTkier ens, geb. Brielle 
27 Maart 1877, conoertzangeres. [Berlijn.] 

3. G-regorius Cornells Carel Thierens, geb. Brielle 
13 Juni 1879, fabricate- chef Sf. Sempal Wadak. [Malang.] 

4. Johan WilhelmThierena, geb. T s-Gravenhage 6 Feb. 
1887, employe cultuur-ondernemiug Kalie Soeka, [Tanggoel, 
res. Besoeki.] 

XIII. AdolphErnestusThierens, geb. Brielle 20 Dec. 
1875, oud-luit. ter zee, tr. 's-Gravenhage 1 April 1908 Wil- 
helmina Maria Smol, geb. Dordreoht 29 Feb. 1884, dr. 
van Godefridus en Johanna Hendrika Maatman. 
['s-Gravenhage.] 

Uit dit hiiwelvjh: 

W ill e mine Adolf ine Thierens, geb. Leiden 6Maart 1909. 

AAAA. 

Xlquinquies. f Pieter Leonard Thierens, geb. 
Monnikendam 25 Mei 1810, kassier, commissionair in effecten, 
lid gemeenteraad en wethouder aldaar, f Monnikendam 24 
Oct. 1886, tr. aldaar 26 Juli 1835 f Maria Neletta Slig- 
cher, geb. Monnikendam 2 Nov. 1814, f aldaar 26 Sept. 
1867, dr. van Pieter en Afina van der Meer. 

XII. f Adolph Leonard Thierens, geb, Monnikendam 
29 Mei 1840, kassier, oommissionair in effecten en assuradeur 
aldaar, + Monnikendam 10 Sept. 1895, tr. Amerongen 22 
Oct. 1868 Catharina At j e Jacoba Engler t, geb. Khenen 
5 Feb. 1840, dr. van Henricus en PetronellavanBeu- 
ningen van Helsdingen. [Utrecht.] 

Uit cldt hwwelyjlc: 

1. Pieter Leonard, volgt, XIII. 448 THIEKENS. 

2.PetronellaThierens, geb. Monnikendam 2 April 1875, 
tr. aldaar 11 Feb. 1904 Jacob Veldk a mp, geb. Amsterdam 
25 Feb. 187 3 j leeraar M. O., direct eur ambacht- en industrie- 
school te Zwolle, zn. van Gerrit Jan enFrederikaHen- 
rietta de Groot. [Zwolle. J 

3. Maria Neletta Thierene, geb. Monnikendam 11 Oct. 
1876. [Utrecht.] 

4. Henri Thierens, geb, Monnikendam 23 Maart 1879, 
assuradeur, tr. Utrecht 21 Mei 1908 Francoise Victoire 
Antoinette Schick©, geb. Tongeren 9 Nov. 1879, dr. ran 
Anne Louis en Marie Catherine Stas, [Utrecht.] 

XIII. Pieter Leonard Thierens, geb. Monnikendam 
3 Juli 1870, assuradeur, tr. Gouda 4 Sept. 1900 Helena 
Henrietta Florentina Burgersdijk, geb. aldaar 26 
Sept. 1873, dr. van Leendert en Henrietta Florentina 
N i c o 1 a i . [Haarlem.] 

Uit Mt huwelijk: 

Catharina Anna Jacoba Thierens, geb. Haarlem 26 
Maart 1906. 

B. 

IXblS. f Francois Thierens, ged. Naarden 29 Juni 
1745, onderkoopman en geeligeerd seer, yan Malakka, f Bata- 
via 12 Nov. 1802, tr. als wedr. van + Helena Elisabeth 
Boudewijns, 2° Batavia 12 Mei 1776 f Geertruida 
Frederica Houtman, f Malakka 4 Feb. 1796, dr. van 
Mathijs en Catharina Thy sen. 

X. f Johannes Frederik Thierens, geb. Malakka 
17 Oct. 1786, f Amsterdam 27 Aug. 1825, tr. aldaar 2 Dec. 
1810 f Jacoba Gesina Storm, geb. Amsterdam 27 Juli 
1790, dr. van Gerrit en Gesina Alens. 

XI. f Francois Frederik Thier en s, geb. Amsterdam 
25 Maart 1811, hoofdambtenaar bij het prov. bestuur van 
Limburg, tr. Maastricht 26 Oct. 1840 f Maria Theresia 
de Geer de Brialmont, geb. Luik 14 Aug. 1810, dr. van 
Jean Jacques en Nicole Piette. 

Uit dit hwweUjk; 

Jacoba GesinaThierens, geb. Maastricht 20 Aug. 1841. DBS TOMBE. 449 

DES TOJOE. 

Protectant. — Tourcoing. (Prankrijk.) 

Wapen : In goud een blwwwe keper, verge- 
zeld van haven van twee vijfpiinUge roode 
xterreii en van onderen van een zwwrte 
Uggende ivassende maan. Helmteeken : 
een-e vijfpuntige roode ster. Dekkleeden : 
goud en blauw. Sohildhouders : twee o-m- 
X^-^BPF.-^ ziende, rood-getongde, bruine leeiiwen. 

Stamreeks. 

I. f Martin Destoinbe, f Tourooing voor 15 Maart 1621, 
tr. f Jeanne Desoamps. 

II. f Martin deg Tombe, geb. Tourcoing 1588 ? grein- 
reeder, begr. Leiden 16 Sept. 1635, tr. omstreeks 1612 f Mar- 
guerite Lamblin of Lamelin, begr. Leiden 21 Sept. 
1635, dr. yan Denis en Fran^oiee des Bonnets. 

III. f Martindee Tombe, ged. Tourcoing 16 April 
1620, lakenkoopman te Leiden, gouverneur ter Laeckenhalle, 
f Leiden 29 Nov. 1669, tr. ats wedr. van t Marie le 
Pair, 2° Leiden 23 Feb. 1656 f Margrite Le Maire, ged. 
Leiden 18 Oct. 1620, f aldaar 19 Feb. 1679, dr. van An to i ne 
en Antoinette Vaillant en wed.fPierre de Quiens. 

IV. f Jacob des Tombe, geb. Leiden 2 April 1657, 
lakenkoopman aldaar, f Leiden 19 Juli 1704, tr. aldaar 11 
Nov. 1681 f Helena Leyendecker genaamd van Te gr- 
unge n, ged. Amsterdam 6 Aug. 1656, f Leiden 21 Aug. 
1693, dr. van Jan en Anna de Buys. 

V". f Johan des Tombe, geb. Leiden 20 Maart 1688, 
schepen van Schieland, koopman te Rotterdam, + Grave 29 
Maart 1769, tr. Utrecht 9 Mei 1723 f Esther Catharina 
Drakenborch, ged. Utrecht 7 Mei 1693, f Grave 15 Aug. 
1744, dr. van Mr. Everardus en Susanna de Bane. 

(lit dit huwelijk: 

1. Jacob, volgt VI A. 

2. Arnoldus, volgt VIbiS B. 

03. 19 29 
UKH TOMIVK, 450 DES TOMBE. A. VI. f Dr. Jacob des Tombe, heer van de Hegge, gel). 
Rotterdam 10 Feb. 1725, med. doctor aldaar, schepen, drossaard 
van Amerongen, Ginkel en Elst, f Utrecht 17 Juli 1799, tr. 
Alkmaar 2 Oct. 1764 f Elisabeth. Claudine Tourton, 
geb. Amsterdam 28 Sept. 1729, f Utrecht 30 Nov. 1787, dr. 
van Jean Francois en Anna Catharina de Roi. 

VII. f Jean Francois des Tombe, geb. Utrecht 26 
Juni 177l> kanunnik ten Uom, ritm. in dienst van Hessen- 
Kassel, f Arnhem 14 Feb. 1820, tr. Keppel 1 Dec. 1795 
f Susanna Maria Elisabeth W e n t h o 1 £, geb. Arnhem 
23 Jan. 1777, f Arnhem 16 Nov. 1816, dr. van Mr. Evert 
Jan en Johanna Jacoba Bouricius. 

VIII. f Evert J oh an Jacob des Tombe, geb. Utrecht 
7 Dec. 1799, directeur van het postkantoor te Nijmegen, 
f aldaar 28 Maart 1879, tr. Harlingen 30 Mei 1839 f Jo- 
hanna Elisabeth Blok, geb. aldaar 14 Dec. 1811, f Nij- 
megen 3 Jan. 1892, dr. van Mr. Klaas en Janke Zijlstra. 

Uit dit huwelvj'k : 

1. Susanna Maria Elisabeth des Tombe, geb. Har- 
lingen 9 April 1840. 

2. Janke des Tombe, geb. Nijmegen 2 Juni 1841. 

3. Clazina Margaret ha des Tombe, geb. Nijmegen 
21 Dec. 1846. 

B. 

VXbiS. f Arnoldus des Tombe, geb. Rotterdam 24 
Deo. 1730, kap. in Suriname, luit.-kol. der karabiniers, f h. 
Klein Ruwenberg onder St. Michielsgestel 19 Oct. 1904, tr. 
als wedr. van f Wendeiina Borgesius, 2° G-rave 27 
Dec. 1781 + Henriette Anna de Bona, geb. Doornik 2 
Nov. 1755, f h. Klein Ruwenberg 28 Juli 1799, dr. van An- 
dries en Henrietta Theresia Kamp. 
Uit dit huwelvj'k: 

1. f Andreas Jan Jacob baron des Tombe. (zie Ned. 
Adehhoek 1908, bl. 505.) 

2. Daniel Gerard, volgt VII C. 

3. Francois- Jan Jacob, volgt VllblS D. DES TOMBB, 451 

c. 

"VII. f Daniel Gerard dee Tombe, geb. St. Michiels- 
gestel 6 Oct. 178*7, leap, in Ned. dienst, f Nijmegen 17 April 
1827, tr. Middelburg 27 Aug. 1814 f Cornelia Maria 
Verheye van Citters, geb. 's-G-ravenhage 24 Nov. 1789, 
•f Utrecht 8 Dec. 1852, dr. van Jacob en Anna Jacob a 
de Witte. 

1. Jacob, volgt VIII. 

2. Jan Francois, volgt VHIbis. 

VIII. f Mr. Jacob des Tombe, geb.Vught 7 Oct. 1819, 
hoofdagent van de Ned. Mij van Brandverzekering te Tiel, 
+ Arnhem 20 Jan. 1893, tr. Utrecht 15 Nov. 1849 + Jkvr. 
Henrietta Johanna Martina Beeldsnijder, vrouwe 
van Vosliol, geb. Gouda 15 Maart 1827, f Utrecht 10 Sept. 
1903, dr. van Jhr. Gerard Johannes, heer van Yoshol 
enVrije-Nes, en Martina Adriana Marie van Toulon 
en wed. van f Mr. LodewijkWillemArnoldStratenus. 

Vit (tit kuivelijk: 

1. Jacob Will em, volgt IX. 

2, Henriette Malvina Jeannette des Tombe, geb. 
Utrecht 22 Maart 1866, tr. aldaar 12 Juli 1888 Jhr. Mr. Ood- 
fried Oarl von Weiler, geb. Arnhem 15 Dec. 1862, oud- 
oommies griffier 2e Kamer, referendaris dep. van Fjnancien, 
an. van Jhr. FriederichEduard en Antoinette Fred e- 
rika Boberdina Everharda van Eck, [VGrravenhage.] 

IX. Jacob Will em des Tombe, geb. Utrecht 26 Dec. 
1861, lid voogdijraad, ambtenaar van den Burgerlijken Stand, 
tr. Maartenadijk 19 April 1900 Antoinette Louise baro- 
nes van Boetselaer, geb. Utrecht 6 Nov. 1873, dr. van 
baron Mr. Willem Carel en Jkvr. Margaretha Nico- 
lasina van Sohuylenburoh, [de Bilt, villa Renata." 

Uit dit Jmivelijlc: 

1. Henriette Johanna Martina des Tombe, geb. 
Bilt 13 Oct. 1901. 

.2. Margareta Willem ina des Tombe, geb. de Bilt 
19 Maart 1903. 452 SES TOMBK. 

3. Jacob Hendrik deg Tom be, geb. de Bilt (Villa 
Renata) 6 Aug. 1904. 

4. Antoine Louis des Torabe, geb. de Bilt (villa Be- 
nata) 19 Feb. 1907. 

Vlllbis. f Jan Francois des Tom be, geb. Nijmegen 
12 April 1827, t Zutfen 21 Mei 1875, tr. Velp 17 Feb. 1859 
f Albertine Pauline de Hardenbroek, geb. Parijs 1 
Oct. 1837, f k. Hardenbroek 8 Feb. 1889, natuurlijke dr. van 
baron J oh an Frederik Will e in Garel baron van Har- 
denbroek, heer van Biljoen, en Yi c tor i ne L o uis e Albrie. 
Zij hertr. Helvoirt 21 Feb, 1885 f Gijsbert Car el Ouco 
d'Aumale baron van Hardenbroek. 

Hit li&t eerste huweUjk : 

1. Madeleine Marie des To in be, geb. h. Klein Biljoen 
onder Velp 15 April 1862, tr. Arnhem 6 Maart 1884 Jhr. 
Joan Adolf de Jonge van Zwijnsbergen, geb. Hel- 
voirt 25 April 1860, rentmeester Kroondomein, zn. van Jhr. 
Mr. Joan en Susan ne Civile Sophie barones van Har- 
denbroek. [Goes.] 

2. Jeanne Frederique des Tombe, geb. h. Klein 
Biljoen onder Yelp 30 Aug. 1863, tr. Arnhem 16 Juli 1885 
Jan Lodewijk Will em baron van Hardenbroek, geb* 
Leusden 27 Aug. 1862, dr. van baron Mr. Ernest Louis en 
Jkvr. Sophia Adrians Joanna Huydecoper. [Brussel.] 

3. Frederik Willem, volgt IX. 

IX. Frederik Willem des Tombe, geb. Yelp 11 Aug. 
1871, tr. 's-Gravenhage 2 Juli 1896 Jkvr. Charlotte Fre- 
derica Teding van Berkhout, geb. Padang 3 Juli 1866, 
dr. van Jhr. Willem Hendrik en Jkvr. Johanna Fetro- 
nella Sara van der Wijck. [Utrecht.] 

(Tit Sit huwelijlc: 

1. Jeanne Pauline des Tombe, geb. 's-Gravenhage 
4 Juli 1897. 

2. Jan Willem Max des Tombe, geb. k. Hoenlo onder 
Olst 5 Oct. 1904. 

3. Frederik des Tombe, geb. k. Hoenlo 11 Sept. 
1906, I'J-KP TOMKE, 453 VTIfoiS. f Francois Jan Jacob des Tombe, geb. 
's-Hertogenbosch 1 Maart 1793, ontv. directe belast., adjunct- 
houtvester, f Helvoirt 14 Feb. 1824, tr. aldaar 26 April 1813 
f .13 v a Maria Adriana de Jonge van Zwijnsbergen, 
geb. 's-Hertogenbosch 29 Maart 1794 , f Helvoirt 14 Maart 
1831, dr. van Francois Andries en Anna Maria Emilia 
Martini, Zij hertr. f Willem Frederik del Oampo 
genaamd Camp. 

Uit dit huwelijk ; 

1. f Jhr. Arnold Hendrik dea Tombe. (zie Ned. Adds- 
hoek 1908, bl. 506.) 

2. Francois Andr6, volgt VIII. 

3. Marinus Bonifaeius, volgt VHIbis. 

VIII. f Francois Andre dee Tombe, geb. Helvoirt 
28 Jan. 1816, controleur, later ontv. belast., f Haarlem 1 Maart 
1879, tr. Zatt-Bommel 21 Juni 1844 + Mar ia Anna Davina 
de Virieu, geb. Zalt-Bommel 2 Juli 1820, + Haarlem 11 Jan. 
1894, dr. van Francois Willem en Maria Olasina Jo- 
hanna van Gr ij 9 e n K o n i n g. 

Uit dit hmveltjk: 

1. Franoisca Maria des Tombe, geb. Heusden 29 
Maart 1847, tr. Haarlem 2 Oct. 1873 f Willem Johannes 
Hendrik de Kanter, geb. Zalt-Bommel 27 Juni 1840, kap.- 
ter-zee, + Haarlem 3 Sept. 1889, zn. van Mr. Philip en Anna 
Petronella Orol. [Heemstede.] 

2. Arnoud Marie Emile, volgt IX. 

3. Anna Marie Cecile An dree des Tombe, geb. 
Dordrecht 30 Sept. 1853, [Haarlem.] 

IX. Arnond Marie Emile des Tombe ? geb. Heusden 
12 Maart 1850, oud-burgem. van Usselstein, tr. Leiden 19 
Oct. 1882 Suzanna Cornelia Ekam a, geb. aldaar 27 Aug. 
1851, dr. van Mr. Samuel en Sara Catharina de Klop- 
p e r. [Amersfoort.] 

Uit ddt huwelijk: 

1. Frans Andries des Tombe, geb. Usselstein 23 Juli 
1884. 454 DT3S TOMBE. 

2. Sara Catharlna des Toinbe, geb. IJyselstein 3 
Jan. 1886. 

3. Suzanne Cornelie des Tombe, geb. Usselstein 11 
Maart 1888. 

4. Arnoud Mari Emile des Tombe, geb. Usselstein 
15 Juli 1890. 

VHIbis. f Mr. Marinus Bonifaoius Will em des 
Tombe, geb. Helvoirt 21 April 1822, kantonrechter te Gel- 
dermalsen, rechter te Gorinchem, f 's-Gra venhage 30 Aug. 1875, 
tr. J s-Hertogenbosch 18 Sept. 1850 Jeannette de Bergh, 
geb. aldaar 10 Dec. 1820, dr. von Mr. Johannes en Jkvr. 
Anna Christina van Thije Hanues, f's-Gravenhage, ; 

(lit (Lit Jiuwelijk : 

1. Fran go is Jean, volgt IX. 

2. Anna Maria des Tombe, geb. Uinneken 31 Jan. 
1853. ['s-Gravenhage.] 

3. Johanna des Tombe, geb. Ginneken 4 April 1855. 
[Kleef.] 

IX. Fraupoiu Jean des Tombe, geb. Breda 9 Aug. 
1851, ingenieur in algemeenen . dienst bij de Mij tot .Kxpl. van 
Staatsspoorwegen, afdeelingschef, tr. Helvoirt 25 Wept. 1879 
Jkvr. Margaret ha A d r i a n a Louisa de Jonge van 
Zwijnsbergen, geb. aldaar 24 Feb. 1855, dr. van Jhr. 
Mr. Joan en Susanne Civile Sophie barones van Har- 
denbroek. [Utrecht.] 

ITit dit Jiuwelvjlc : 

1. Susanna Civile Sophie des Tombe, gel), lihenen 
30 Maart 1882. 

2. Marinus Bon if a cius des Tombe, geb. Utrecht 
26 Maart 1886. VAN VALKENBURa. 455. VAN VAIiKENBTTRG. 

Protestant. — Vlaanderen. 

Wapen : In goud een gekanteeld kasteel, 
aan elke %ijde een toren en in het midden 
eveneens met een tor en getopt, alles voav rood, 
geopend van het veld en verlicht van zwart. 
Op elJce toren een opvUegende ivitte valk, 
AJjiPP ; :*H$$M/ die op de buitenste forms elkaar aanziende. 

x^v!'.!v/ Helinteeken: een opvUegende ivitte valk. 

Dekkleeden : goud en rood. 

Stamreeks. 

I. t Jail van Valkenburg, geb. omstreeks 1588, tr. 
f Klisabeth Vaerlaer, dr. van Micliiel Vaerlaer. 

II. t Marcus Tan Valkenburg, geb. omstreeks 1588, 
tr. (ondertr. Keulen 22 Juni 1618) f C a t har ina Quiiige tti, 
geb. aldaar, dr. van Christoffel en Josine Heymans. 

III. f Mr. Mattheua van Valkenburg, ged. Amster- 
dam 25 Aug. 1641, pensionaria van Haarlem 1690 — '94, f al- 
daar 6 Maart 1694, tr. Haarlem 21 Aug. 1674 f Agatha 
van Loo, geb. aldaar 6 Jan. 1649, f Haarlem 12 Sept. 1683, 
dr. van Cornelia en Dorothea Olyoan. 

IV. f Mr. Cornelia van Valkenburg, ged. 's-Graven- 
hage 11 Sept. 1676, raad 1710, schepen 1710/11/14 en '15, 
burgem. 1721/22/26 en '27 van Haarlem, f aldaar 29 Feb. 
1728, tr. Haarlem 16 Feb. 1717 f Anna Maria Colter- 
man, geb. aldaar 3 Juli 1696, f Haarlem 20 Dec. 1720, dr. 
van Mr. Cornells en Greertruid Bort. 

V. f Mr. Matheus Will em van Valkenburg, ged. 
's-Gravenhage 28 Dec. 1718, secretaris 1725, raad 1744, schepen 
1745/46, burgem. 1755/56/58,59/63/64/67/68,75/76/79/80 
en '83 van Haarlem, f aldaar 2 Jan. 1784, tr, Leiden 10 
Jan* 1747 f Christina Wijnanda le Leu de Wilhem, 
geb. Haarlem 28 Aug. 1724, dr. van Mr. Constant ijix en 
Cathariiia Dikx. 

VI. f Mr. Cornelia Constant iin van Valkenburg, 
geb. Haarlem 6 Jan. 1764, raad 1795/96,1803/04/16— '21 en '24, 
burgem. 1816 — '21, wethouder 1824, direoteur der poaterijeu 456 TAN VALKENB1TRG. 

te Haarlem, f aldaar 26 Jan. 1847, tr. als wedr. van f Mar- 
gar etha Helena Ferdinand a van Friesheim, 2° 
Zutfen 14 Juni 1813 f Charlotta Jacoba barones van 
Heeckeren, g^b. aldaar 24 Not, 1783, f Haarlem 9 Juni 
1870, dr. van baron Ludolph, lieer van de Wierse, en Mar- 
garet ha Scliimmelpenninck van der Oye. 

VII. f Mr. Joiian Frederik Theodoorvan Talk en- 
burg, geb. Haarlem 31 Maart 1817, president gerechtshof 
te Amsterdam 1884 — '99, ltd prov.-staten van Noord-Holland 
1858—1901, f Amsterdam 14 Juni 1906, tr. Haarlem 12 Sept. 
1844 f Wilhelmina Anna MariaEnschede, geb. aldaar 
20 Mei 1820, f Amsterdam 30 Mei 1905, dr. van Jacobus 
en Johanna Christina Abbeneets. 

(lit dit huwelvjk : 

1 . Cornells Conatantijn, volgt "VHI. 

2. Johanna Christina van V a 1 k e n b u r g, geb. Hoorn 
1 Feb. 1854, tr. Amsterdam 31 Aug. 1882 Will em J oh an 
van Krpers Royaards, geb. Epe 1 Jan. 1855, oud-burgem. 
van Montfoort en Wormerveer, zn. van Conrad en The- 
odora Ever hard a AgnetadeWolffvanWesterrode. 
[TJsselmuiden bij Kampen.J 

3. Wilhelmina Christina van V a 1 k e n b n r g, geb. 
Hoorn 30 Juli 1855, tr. Amsterdam 16 Nov. 1882 Ar no Id u s 
Constantinus van Heemskerk V e ecke n s, geb. aldaar 
18 Aug. 1854, commissionnair in effeoten, zn. van Dirk 
Arnold en Alida Theodora W il 1 e m i n a van Stare- 
kenborg van Straten. [Amsterdam.] 

4. Alexandrine Jacqueline van Valken bo rg, geb. 
Haarlem 11 Juni 1860. [Amsterdam.] 

VIII. f Mr. Cornells Constant ijn vanValkenburg, 
geb, Haarlem 4 Mei 1848, hoofdcommies ter gecretarie van 
Amsterdam, f aldaar 17 Mei 1877, tr. Amsterdam 9 Maart 
1876 Agatha van G-ilse, geb. aldaar 13 Juli 1849, dr. van 
Jan en Alexandrine Geertruida Craandijk. [Haarlem.] 

Uit dit huivelijk : 
■ Johan Fredrik Theodoor, volgt IX. 

IX. Mr. Johan Fredrik Theodoor van Val ken- 
burg, geb. Amsterdam 31 Maart 1877, advocaat en procureur, VAN VALKENBUBft. VAN D*:3t YLIET. 457 

tr. Leeuwarden 29 April 1909 Sjoerdtje Catnarina Foe- 
kern a, geb. Stad Ommen 21 Feb. 1887, dr. Tan Mr. B u d o 1 p h 
Adriaan en Maria Clara Fey on a barones van Syt- 
zama. f Amsterdam. ~j VAW DER VLIET. 

Doopsgezind. — Grroninger-Ommelanden. 

Wapen : In gaud een groene golvende rechter 
sclvwmbalk, van haven vergezeld van een 
sjpringend hert in natwurlijke kleur, en van 
onder van een groenen hoom op groen terras. 
Helmteeken : een witkomend hert in na- 
twurlvjke kleur. Dekkleeden : goud en groen. 

Stamreeks. 

I. f He ere van der Vliet, tr. f N. K". 

H. f Bs. Lnitje (Lucas) Heeres van der Vliet, geb. 
omstreeks 1595, doopsgezind predikant te Appingedam, ves- 
tigt zioh later te Amsterdam, tr. t Wayke Oaykes. 

III. f Lucaa Lucaszn. van der Vliet, geb. Amster- 
dam in 1624, koopman, f 1698, tr. aldaar f T r ij n t j e B 1 o e ra, 
dr. van Dirk Pieterszn. en Greertje Warnaerds. 

IV. f Dirk van der Vliet, geb. Amsterdam 1651, koop- 
man, tr. aldaar 6 Aug. 1673 f Cecilia Yerkolje, geb. 
Amsterdam 1657, f aldaar in Sept. 1726 (Middel op begr. 
betaald 14 Sept.) dr. van Jan en A n n a W ij n a n d s. Zij nertr. 
f Ameldonok van Voorst, van wien zij 1718 weder ge- 
scneiden was. 

V. f Jan van der Vliet, geb. Amsterdam 7 Maart 1678, 
koopman, f aldaar 5 Sept. 1723, tr. Amsterdam 31 Oct. 
1703 f Cornelia van Laer, geb. aldaar 31 Oct. 1683, 
f Zeist 4 Feb. 1758, dr. van Jacob en Antonia Ansel- 
musdr; Hartsen. 

VI. f Cornells van der Vliet, geb. Amsterdam 29 
Nov. 1705, koopman, f aldaar 25 Juli 1780, tr. Amsterdam 458 VAN DEK VLIET. 

22 Juni 1736 f Maria Yerbeek, geb. aldaar 31 Juli 1712,.. 
dr. van Jacob en Cornelia van Lim burgh. 

VII. f Cornelia David van der Vliet. geb. Amster- 
dam 18 Aug. 1751, koopman, f h. Houtvreugd bij Haarleni 1& 
Oct. 1798, tr. Burtscheid (ondertr. te Amsterdam 17 Oct. 1777) 
f Maria von Lovenigh, geb. Burtscheid bij Aken 17 Jan. 
1752, dr. van Ba r t holomeu a en Maria von der Leyen. 

Uit dit httwelijk: 

1. f Bartholomeus van der Vliet, geb, Amsterdam 
5 Juni 1783, f Parijs 2 April 1865. Hi} wevd Koomsch-Katholiek 
en tr. Qent f Mar ie Anna I sa belle Kamo n d, geb. aldaar 
9 April 1789, f ParijH 19 Nov. 1842. Zij lieten drie kinderen 
na o.a. + Alfred, geb. Parijs 30 Mei 1817, tr. f Laure, 
dr. van Baron du Veyrier. Uit dit liuwelijk leeft als eemg 
ovei'gebleven mannelijke afstammeling en FransCh onderdaan 
Maurice van der Vliet, geb. Parijs 23 Kov. 1 847, gehu wd 
met Marie Massing, uit wie slechts doohters zijn geboren. 

2. Jan, volgt VIII. 

VTU. f Jan van der Vliet, geb. Amsterdam 18 Jul! 
1785, koopman, f aldaar 22 April 1866, tr. Overveen 18 Juli 
1816 f Bertha Johanna Bor ski, geb. Amsterdam 26 
Sept. 1791, f Overveen 9 Sept. 1857, dr. van Will em en 
Johanna Jacob a van de Velde. 

Uit dit huivelijk: 

1. Cornells David, volgt IX A. 

2. David, volgt IXbis B. 

A. 

IX. f Cornells David van der Vliet, geb. Amster- 
dam 16 Juli 1817, koopman, chef der firma Gebr. van der 
Vliet, f Overveen 15 Jan. 1894, tr. Amsterdam 25 Maart 1852 
+ Jkvr. Anna Emerentia Jacob a G o 1 1 van Francken- 
stein, geb. aldaar 12 Dec. 1817, f Overveen 21 Juli 1904,. 
dr. van Jhr. Pieter Hendrik en Anna Elisabeth Haas. 
Uit dit hwwelijk: 

1. Gerard Jan, volgt X. 

2. Bertha Johanna van der Vliet, geb. Amsterdam 
22 April 1854, tr. Bloetnendaal 16 Juni 1875 + Thomas 
Wilson, geb. Haarlem 30 Aug. 1840, f Amsterdam 12 April VAN DER YLIET. 459* 

1890, zn. van John "Waterloo en Wilhelmina Chris- 
tina van Yalkenburg. [h. de Beek onder Bloemendaal 
en Zandvoort.] 

X. Gerard Jan Tan der Yliet, geb. Amsterdam 15 
Jan. 1853, koopman, chef der firma G-ebr. van der Yliet, tr. 
Heemstede 29 Mei 1879 Elisabeth A lbertina van Wic- 
kevoort Croinmelin, geb. h. Berkenrode aldaar 7 Juli 1862, 
dr. van Hendrik en Albertine Johanna Catharina 
Crommelin. [h. Yaart en Duin onder Overveen.] 

(lit dit hmvelijk: (Ned. Herv.) 

Cornelia David van der Yliet, geb. Overveen 18 Dec. 
1880, koopman, [h. Yaart en Duin.] 

B. (Ned. Herv.) 

IXbis. f David van der Yliet, geb. Amsterdam 2 Jan. 
1822, koopman, f Overveen 27 Nov. 1889, tr. Bloemendaal 
5 Sept. 1850 Johanna Jacobs Borski, geb. Amsterdam 
16 Mei 1828, dr. van Willem enCatherineAntoinette 
Boode. [h. Duinlust onder Overveen.] 

Vit cUt JmweUjk : 

1. Bertha Johanna Wilhelmina van der Yliet,. 
geb. Amsterdam 17 Dec. 1852, tr. Bloemendaal 24 Mei 1877 
f Emil Pieter Hendrik Marie Bij level d, geb. Am- 
sterdam 18 Maart 1842, f Bad Rippoldsau (Baden) 21 Aug. 
1898, zn. van Mr. Jacob Cornells en Jkvr. Catharina 
Anthonia Goll van Franckenstein. [h. Belvedere 
onder Overveen.] 

2. Mathilde Wilhelmina Joh anna Jaeoba van der 
Yliet, geb. Amsterdam 26 Jan. 1857, tr. Bloemendaal 13 
Juli 1882 Mr. Dr. Johannes Luden, geb. Amsterdam 23 
Jan. 1857, bankier, chef der firma's Hope en Co. en Yan Loon 
en Co., commissaris Ned. Bank, zn. van Mr. Hendrik Lode- 
wijk Mauri ta en Maria Louise Craeyvanger. [h. 
Koningshof onder Overveen.] 

3. Olga Catherine Antoinette van der Yliet, geb.„ 
Amsterdam 22 Juni 1858, tr. Bloemendaal 11 Juli 1893 
Adolphe Burdet, geb. Croy (Zwitserland) 19 Sept. I860,. 
zn. van Francois Joseph en Lo uis e Margu eri t e Bon- 
nard. [h. Lindenheuvel onder Bloemendaal.] 460 VAN DER VL1ET, — VOLCKEK. 4. Emma Anna Cathariila .Taooba van cier V 1 i e t, 
geb. Amsterdam 22 Oct. 1863, tr. Bloemendaal 10 Aug. 1884 
f George Frederik Egidius, geb. Amsterdam 6 Oct, 
I860, vice-consul van Zweden en Xoorwegen aldaar, later 
seer, van het dep. van Buitenl. Zaken te Christiania, f Askersund 
bij Christiania 6 Aug. 1894, zn. van Tho r v al d en or nelia 
Olasina Gilclemeester. [h. Beeklust onder Zeiat.~ 

5. Jan Erail van der Yliet, geb. Amsterdam 10 Oct. 
1864. [h. Duinlust onder Overveen.] mm VOLCKEH. 

Protestant. — iiijnprovmcie. 

Wapen : In goud een roode roos met gro en-en- 

steel en bladeren, vergezeld van haven van 
twee zivarte sterren. Helmteeken : een hraan- 
vogel in naUiwrlijlee Jcleur . Dekkleeden : 

gaud, rood en zwarf. Stamreeks. 

(Hindu de vestiging in Nederla-nd.) 

I. f Johau Adolph Yolcker, geb. in 1740, f AY ez el 15 
Juli 1796, tr. f Sybil la Maria Gertrude Go 11. 

II. f Willem Christiaan Yolcker, geb. Wezel 6Kov. 
1769, koopman, lid der firmti Yolcker en Co, + Amsterdam 
12 April 1822, tr. Rotterdam 1 Feb. 1802 f Sophia Fre- 
deric a Y e r s t o 1 k, ged. Hotter dam 25 April 1773, + Am- 
sterdam 6 Mei 1839, dr. van Aert Johan, heer van Soelen 
en Aldenhaag en Maria Elisabeth Hoffman. 

HI. f Willem Christiaan Yolcker, geb. Amsterdam 
7 Sept. 1807,, kap. jagers, f 's-Gravenhage 26 Feb. 1873, tr. 
aldaar 17 Feb. 1836 f Jkvr. Carolina Josephina Gerar- 
diiia Oaan, geb. 's-Gravenhage 12 Dec. 1812, f aldaar 8 
Juli 1888, dr. van Jhr. Mr. Hendrik J oh an, heer van 
Maurick, en Margaret ha G era rdinevanHoogstraten. 

IV. f Hendrik Gerard J oh an Yolcker, heer van 
.Soelen en Aldenhaag, geb. 's-Gravenhage 12 Maart 1840, 461 off. der dragonders, + Monaco 27 Feb. 1908 , tr, 's-Graven- 
hage 5 April 1862 f Jill eo nor a Anna barones van der 
Duyiij geb. aldaar 30 Dec. 1838, f k. de Voorst onder Eefde- 
2 Maart 1904 , dr. van baron Edouard Ernest Anne en 
Jk vr. Constance Eleonore Julie de Sails Soglio. 
(Tit dit kwwelijk: 

1. Willem Christiaan Viiloker, lieer van Soelen en 
Aldenhaag, geb. .De venter 12 Juli 1863, reserve-ritm. [ k. 
Soelen en 's-Gravenhage.] 

2. Eduard Constant Karel, volgt V. 

3. Jan Leonard Volcker, beer van Hinkeloord, geb.. 
Zutfen 29' Aug. 1868, reserve ritm. "Zutfen."] 

V. Eduard Constant Karel Volcker, geb. Deventer 
4 Deo. 1866, gep. ritm., tr. Amersfoort 30 Oct. 1890 
f Susanna Catharina Octavia barones van Harden- 
broek, geb. h. Randenbroek onder Amersfoort 10 Oct. 1869, 
f Zutfen 16 Juli 1892, dr. van baron Godert Jan, beer 
van Ammerstol, en Catliarin a OctaviaYsseldeS chop- 
per . [k. de Voorst onder Eefde (Gorssel).] 
(fit dit huweUjk : 
Hendrik Gerard Johan V olcker, geb. Zutfen 16 Oct. 1891. 
WAIiLER. 

Protestant. — Veluwe. 

Wapen : Doorsneden : I. in blauw een ?Al~-- 
■veren molenijzer , II, golvend-gedwarsbalkt 
van blauiv en silver, van %es stukken; over 
de snijdingslijn een met dne tmnen gekan- 
teelde mlveren dwarsbalk. Helmteeken : het 
molenijzer tusschen een zilveren- vlucht. Dek- 
kleeden : silver en blauw, Schildhouders : 
twee omziende 7/ilveren grijflioenen met neder- 
waarts gerichte vlucht, rood getongd en ge- 

nag eld, de ataart tusschen de achterpooten, geplaatst op een ml- 

veren arabesk. Wapenspreuk : Fortior voluntas. 

Stamreeks. 

I. f Rolof, leefde omstreeks 1540. 462 WALLEU. 

II. f Gerit Bolofsz., tr. v66r 1582 f Biikland N. N. 

III. t Elbert Geritsz., koopt 1618 Wallerenk — afge- 
spleten van het goed Waller bij Nijkerk — , van zijn schoon- 
zuBter Swane Maertensdr., wed. Henrik Jansz. Snap- 
per, f Nijkerk 31 Aug. 1636, tr. 2° aldaar (ondertr. 6 Jan.) 
1606 f Margriet Jansdr. Snapper, geb. Nijkerk, dr. van 
Jan Dirksz. Snapper, bezitter van Waller. 

IV. f Gerrit Elbertsz. Waller, ged. Nijkerk 27 Dec. 
1606, neemt deel in liet accoord gesloten 1640 tussohen El- 
bert Gerritsz. kinderen over Wallerenk, f omstreeks 1641, 
tr. 2° Putten (ondertr. Nijkerk 5 Sept. 1635) 10 April 1636 
f Maria M e 1 i s dr. N. N., geb. Putten, dr. van Melis 
G ij s b e r t sz . 

V. f Elbert Gerritsz. Waller, kwam in het bezit 
der helffc van Wallerenk 15 Sept. 1641, verkoopt dit goed 
1669, f Elburg v66r 1688, tr. f Grrietje ter Horst, woonde 
1690 nog te Elburg, f nil 1698, dr. van Jan ter Horst. 

VT. f Gijsbert Waller, woonde te Apeldoorn, Vaassen 
en 1689—1701 te Harderwijk, tr. 1° omstreeks 1688fEvertje 
Warmelt sdr. (B e n g e r ?), f Harderwijk einde Oct. 1693. 

VII. f Elbert Waller, ged. Harderwijk 30 Aug. 1691, 
koopman te Amsterdam, f aldaar 28 Maart 1763, tr. Am- 
sterdam 8 Mei 1712 f G e e r t r u y d e G o e ij e n, ged. Apeldoorn 
25 Maart 1688, f Amsterdam 7 Feb. 1765, dr. van J a n Jansz. 
en Hendrikje Jans dr. X.N. 

Uit dit hiiweUjk: 

1. Gijsbert, volgt VIII A. 

2. Jan, volgt VHIbis B. 

A. 

VIII. f Gijsbert Waller, geb. Amsterdam 11 April 
1713, koopman te Leiden, f aldaar 2 Jan. 1759, tr. als wedr. 
van f Elisabeth Santvoort en f Oatharina van 
Bkijn, 3° Leiden 8 Nov. 1746 fElisabeth Prins, geb. 
aldaar 11 Sept. 1716, f Leiden 12 Nov. 1789, dr. van Her- 
man en Elisabeth Ravesteijn, 

IX. Herman Waller, geb. Leiden 5 Jan. 1749, koop- 
man en kerkmeester der Noorderkerk te Amsterdam, +. al- WALKUR. 463 

daar 24 Mei 1820, fcr. Amsterdam 31 Juli 1775 f Antonia 
Johanna Perizonius, geb. aldaar 27 Juni 1752, f Am- 
sterdam 3 Maart 1827, dr. van Kutgerus en Aleida 
Machteld Cloppenborch. 
(Jit djit huwelijk : 

1. TheodoruBj 'volgt X AA. 

2. Frangois Gerard, volgt Xbis AAA. 

AA. 
X. t Theodorus Waller, geb. Amsterdam 21 Feb. 1785, 
koopman, lid van den raad van IJselstein, f Utrecht 19 Jan. 
1857, tr. ale wedr. van f Catharina Elisabeth Dijlius, 
2° Rotterdam 17 April 1818 f Johanna Petronella Le- 
deboer, geb. aldaar 20 Juni 1783, f Utrecht 19 April 1868, 
dr. van Lambertue Yincentius en Aletta Droat. 

XL f Mr. Herman Waller, geb. Amsterdam 8 Nov. 1820, 
kantonrechter, regent Burger-weeshuia, over de gevangenissen 
en de Vereenigde Gods- en gasthuizen van Utrecht, f aldaar 
31 Juli 1894, tr. Amsterdam 6 Nov. 1845 f Johanna Pe- 
tronella Franoina Wija, geb. aldaar 31 Maart 1818, 
t Utrecht 3 Juli 1882, dr. van Jacob en Johanna Maria 
Visch. 

JJit (bit fomvelijk: 

1. Theodorus, volgt XII, 

2. Jacob, volgt Xllbis. 

XII. Mr. Theodorus Waller, geb. Utrecht 26 Aug. 
1846, oud.-secr.-rentm. der Yereenigde Gods- en gasthuizen, 
lid van het Burgerlijk Armbestuur van Utrecht, tr. aldaar 28 
Sept. 1871 Elisabeth Catharina Maria Schuller tot 
Peursum, geb. Utrecht 15 Sept. 1848, dr. van Mr. Chris- 
tiaan Lodewijk en Marie Isabelle Francoise van 
der Bank. [ Utrecht, j 

JJit ctit huivelijk: 

1. Herman, volgt XIII. 

2. Marie Isabelle Francoise Waller, geb. Utrecht 
1 Aug. 1874, tr. aldaar 7 Mei 1896 Ooenraad Alexander 
Prins, geb. Koermond 28 Nov. 1871, le luit. veld-art., zn. 
van CoenraadAlexanderenEliseAdolphineBertha 
Clemen ce Scherer. ['s-Gravenhage.l 464 WAXLEB. 

3. Johanna Petronella Francina Waller, geb. 
Utrecht 10 Feb. 1878, tr, aldaar 19 Feb. 1903 Jhr. Ernest 
Willem van Panhuys, geb. T s*(xravenhage 6 April 1867, 
kap. genie, zn. van Jhr, Mr. Willem Ernest en Jkvr. 
Louise C onetantia Wiuanda Charlotte van Pa n- 
h u y s. [Bergen-op-Zoom.J 

XIH. Mr. Herman Waller, geb. Utrecht 28 Nov. 1872, 
oud-direoteur der Assurantie-compagnie van l77l te Amster- 
dam, lid der firm a de Koek en Uijt den Bogaard, kerkmeester 
der Walekerken, regent Walewees-,oudemannen- en vrouwen- 
Imis te Amsterdam, tr. aldaar 27 Sept. 1900 Helena Wig- 
hold i n a Florentina W a 1 1 e r, geb. Rotterdam 6 Oct. 1873, 
dr. van Philip Jacob en Maria Elisabeth Tetrode. 
[Haarlem."; 

(Jit dit hmcelijk : 

1. Theodorus Waller, geb. Amsterdam 31 Jan. 1902. 

2. Philip Jacob Waller, geb. Amsterdam 24 April 1903. 

3. Maria Elisabeth Waller, geb. Amsterdam 11 Maart 
1905. 

4. Elisabeth Catharina Mar ia Wall er, geb. Amster- 
dam 6 Nov. 1908. 

Xllbis. Jacob Waller, geb. Utrecht 14 Oct. 1848, burgem. 
van Houten, tr. Utrecht 23 April 1874 Mar y Wat ki n h, geb. 
Abergavenny (Wales) 13 Feb. 1846, dr. van William en 
Mary Morgan, [Houten.] 

Uit dit kwwelijk; 

1. Herman, volgt XIII. 

2. William, volgt Xlllbis. 

XIH. Dr. Herman Waller, geb. Koudekerk a/d. Bijn 
13 Mei 1875, geneesheer te Amerongen, tr. Utrecht 6 Oct. 
1903 Marie Isabelle Francoise Veeren, geb. Zuilen 
16 Jan. 1878, dr. van Jan Judith en J a c o b a Barbara 
Schuller tot Peursum. [Amerongen.] 

(Jit &lt huweMjk : 

Jacoba Barbara Waller, geb. Groede 23 Aug. 1904* 

XlUbiS. William Waller, geb. Koudekerk a/d. Rijn 
1 Feb. 1877, geneesheer te Rhenen, tr, Driebergen 3 Mei 
1906 Constance Jeannette Hijckmeester, geb. Am- WALLER. 465 

sterdam 17 Jnli 1883, dr. van Vincent Cornells en Caro- 
line Marie Susanne Lans. [Rhenen.] 

Hit dit huwetyjk: 

Mary Constance Waller, geb, Rhenen 2 Feb. 1907- 

AAA. 

XbiS. f Francois Gerard Waller, geb. Amsterdam 
14 Oct. 1791, koopman, kerkme eater der Westerkerk aldaar, 
f Amsterdam 24 Maart 1872, tr. aldaar 14 Juni 1817 f Helen a 
Albert ina Beckman, geb. Amsterdam 4 November 1798, 
f Hilversum 25 Juli 1881, dr. van Carel Ferdinand 
Gunt her en Wilhelmina Koning. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gijsbert, volgt XI. 

2. Herman Francois, volgt Xlbis. 

3. Meindert Johannes, volgt Xlter. 

4. C a t h a r i n a R n t g e r a Waller, geb. Amsterd am 27 
Mei 1837, tr. aldaar 30 Oct, 1862 Mr. Nicola as Gerard 
Pier son, geb. Amsterdam 7 Feb. 1839, oud-president en 
commissaris der Xederl. Bank, oud-hoogleeraar te Amsterdam, 
oud-minister van Financien, ond-lid 2e Kamer, ^n. van Jan 
Lodewijk Gregory Piers on en IdaOyens. ['s-Graven- 
hage.] 

5. Theodorus Johannes, volgt Xlquater. 

6. Albert Carel, volgt Xlquinquies. 

XI. f Mr. Gijsbert Waller, geb. Amsterdam 29 Sept. 
1827, burgem. van Oldenzaal, f aldaar 10 Maart 1887, tr. 
Oldenzaal 17 Aug. 1865 f Anna War naars, geb. Denekamp 
23 Oct. 1844, f Anna Paulowna 2 Oct. 1898, dr. van Hen- 
drik en Magteld Elisabeth Froh. 

Uit dit Jwwelvjk : 

Helena Albertina Waller, geb. Oldenzaal 17 Sept. 
1866, tr. aldaar 14 Maart 1892 CoenraadFrederikStork, 
geb. Oldenzaal 6 Feb. 1865, ing., lid der firma Geb. Stork 
& Co., zn. van CharlesTheodorusenAlidaPhilippina 
Johanna Reincke de Sitter. [Hengelo.] 

Xlbis. Herman Francois Waller, geb. Amsterdam 
31 Oct. 1831, em. pred. te Loenen (G.) en Steenwijk, oud- 

OA 10 30 466 WALLEll. 

redacteur Opr. Haarl. Oourant, oud-eurator gymnasium van 
Haai'lem, tr. Amsterdam 18 Nov. 1858 f Petronella Cor- 
nelia van Mar ken, geb. Utrecht 21 Feb. 1837, f Heem- 
atede 26 Sept. 1906, dr. van Jacob Cornells en Petru- 
nellaAlida van Voor t huy se n. [Heemstede, h. Gliphoeve.] 
Hit (hit Imwelijk: 

1. Francois Gerard, volgt XII. 

2. Petronella Aiida Waller, geb. Loenen (G.) 13 
Juni 1862, tr. Haarlem 11 Maart 1886 Mr. Wilhelmus 
Frederik van Leeuwen, geb. Soerabaya 18 April 1860, 
burgem. van Amsterdam, lid le Kamer, zn. van Wilhelni us 
Hendrik en Anna Eli 9 a de Groot. [Amsterdam.] 

3. Jacoba Cornelia Waller, geb. Steenwijk 14 Sept. 
1865, tr. Haarlem 10 April 1890 Mr. Eduard Willem In- 
singer, geb. Brummen 15 Bee. 1864, dir. Rotterdamsche 
Hypotheekbank voor Nederland, oud-lid Burgerlijk Armbestuur 
van Amsterdam, zn. van Jacob Albrecht en Caroline 
Willi el mine von Hemert. [Rotterdam.] 

4. Catliarina Rutgera Waller, geb. Steenwijk 10 Jan. 
1868. [Heematede, h. Gliphoeve.] 

5. Hermina Antonia Waller, geb, Haarlem 14 Sept. 
1871, tr. Heemstede 16 Aug. 1898 Dr. Pieter Adolf van 
Scherpenberg, geb. h. de Horst onder Driebergen 17 
Maart 1860, phil. en med. doctor en arts, zn, van August 
enMariaAdolphineSchill. [Neu-Wittelsbaoh bij Miinchen.] 

XII. Francois Gerard Waller, geb. Loenen (G.) 19 
April 1860, pres.-directeur ISTederl. Gist- en Spiritusfabriek te 
Delft, tr. aldaar 20 Sept. 1888 Dorothea Beatrix Diede- 
rika V r e e d e, geb. Delft 29 Oct. 1863, dr. van Cornells Do- 
rotheus en Sara El i s abet h van d er Man dele. [Delft.] 

Hit dit hwwelijh: 

1. Sara Elisabeth Waller, geb. Delft 12 Juli 1889. 

2. Herman Francois Waller, geb. Delft 22 April 1891. 

3. CatharinaRutgera Waller, geb. Delft 11 Juni 1893. 

4. Francois Gerard Waller, geb. Delft 28 Sept, 1895. 

5. Helena Albertina Waller, geb. Delft 14 Aug. 1899. 

6. Egbertus Jacobus Waller, geb. Delft 10 Dec. 1901. 
Xlter. Meindert Johannes Waller, geb. Amsterdam WALLEH. 467 

8 Dec. 1834, lid der firma TestaB en Waller, penningm. Burger- 
lijk Armbestuur Amsterdam, tr. Bhedersteeg 5 Mei 1866 Maria 
Elisabeth Adolphine S chill, geb. Batavia 21 Aug. 1846, 
dr. van Mr. Pieter Adolf en Cornelia Wilhelmina 
Margaretha Kolff. [Amsterdam.] 
Uit <Mt hwvetijk: 

1. Francois Gerard "Waller, geb. Amsterdam 4 Juni 
1867, oud-onderdirecteur van het Koninklijk Kabinet van 
sohilderijen te 's-Gravenhage, oud-waarn. directeur Bijks- 
kabinet van prenten te Leiden, lid der firma Testag en Waller 
te Amsterdam. [Amsterdam.] 

2. Pieter Wilhelm, volgt XII. 

XII. Pieter Wilhelm Waller, geb. Amsterdam 5 Jan, 
1869, koopman aldaar, tr. Amsterdam 21 Feb. 1895 Johanna 
Bmilie Hintzen, geb. aldaar 26 Sept. 1873, dr. van Hen- 
drik Carel en Wilhelmine EmilieQuien. [Overveen,] 

Uit <Ut tvwwelijlt: 

Maria Elisabeth Adolphine Waller, geb. Amster- 
dam 22 April 1896. 

Xlquater. + Theodoras Johannes Waller, geb. 
Amsterdam 28 Juni 1840, burgem. van Anna Paulowna, 
lid prov. staten van N. -Holland, f Anna Paulowna 30 Jan. 
1901, tr. 1° Haarlem 16 Maart 1865 f Catharina Johanna 
de Haan Hugenholtz, geb. Hillegom 10 Nov. 1844, + Anna 
Paulowna 11 Maart 1890, dr. van Henricus Johannes 
en Antonia Elisabeth Waller; tr, 2° Oldenzaal 22 Sept. 
1892 f Anna Warnaars, geb. Denekamp 23 Oct. 1844, 
f Anna Paulowna 2 Oct. 1898, wed. van f Mr. G-ijsbert 
Waller voornoemd ; tr. 3° Anna Paulowna 11 Juli 1900 
Nelly Niemants ver dr iet, geb. Anjum 2 Juni 1844, dr. 
van Frank en Jacoba Arnolda Wilhelmina Fro h. 
['s-Gravenhage.] 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Helena Albertina Waller, geb. Anna Paulowna 
24 Oct. 1866, tr. aldaar 5 Sept. 1889 Bernardus Daniel 
Has, geb. Amsterdam 16 April 1865, lid gemeenteraad van 
Twello, zn. van Mr. Hendrik Willem Gerard en Maria 
Petronella Wolterbeek. [Twello, h. Hunderen.] 468 WALLER. 

2. Henricus Johannes, volgt XII. 

XII. Henricus Johannes Waller, ge b. Anna Pa u- 
lowna 26 April 1868, tr. aldaar 5 Maart 1896 Johanna 
(lezieiia Stork, geb. Loader 29 Sept. 1875, dr. van Willem 
Jacob en Eveline Willemine WarnaarH. [Doom.] 

Uit (hit huwelijh: 

1. Eveline Will e mine Waller, geb. 's-Gravenhage 31 
Jan. 1897. 

2. TheodoruB Johannes W alle r, geb. 's-Gravenhage 17 
Dec. 1900. 

Xlquinquies. Mr. Albert Oar el Waller, geb. Am- 
sterdam 25 Aug. 1844, oud-wethouder en curator van liet 
gymnasium van Haarlem, oud-voorzitter College van Zetters 
van 's Rijks direete belastingen, oud-redacteur Opr. Haarl. 
Courant , tr. Amsterdam 20 Jan. 1870 G a t h a r i n a Petro- 
nellla Susanna van Mark en, geb. Dordrecht 30 Maart 
1843, dr. van Jacob Cornells en Petronella A 1 i d a 
v an Y o o r t h u yse n. [Blaricum, h. Sonnewael.] 

Uit dit huwelijh: 

1 . Helena Al b ertina Waller, geb. Haarlem 3 April 

1871, tr. aldaar 7 Maart 1895 Mr. A b r a h am Jacob C n o o p 
Koopmans, geb. Amsterdam 31 Oct. 1867, advocaat en pro- 
cure ur aldaar, zn. van Wilhelm en Louisa Catherina 
Joosten, [Amsterdam.] 

2. Petronella Alida Waller, geb. Haarlem 6 April 

1872. [Blaricum, h. Sonnewael.] 

3. Albert Carel, volgt XII. 

4. Catliarina- Petronella Susanna Waller, geb. 
Haarlem 11 Dec. 1878, tr, aldaar 29 Aug. 1901 f Emil van 
Eibergen Santhagens, geb. Mr. Cornelia 27 April 1875, 
ingenieur, + Soerabaya 26 Jan. 1904, zn. van Mr. Reinier 
en Ernestine G e e r t r u i d a d e Munnick. "Blaricum , h . 
SonnewaeL] 

XII. Albert Carel Waller, geb. Haarlem 5 Maart 1874, 
industdeel, tr. Londen 11 Maart 1899 Dora Annie Billy- 
eald, geb. Catford (Kent) 4 Jan. 1880, dr. van Arthur en 
Eliza Barratt. [Delft.] WALLER. _ 469 

Uit ddi Jwwelyjk: 

Albert Carel Waller, geb. Delft 21 Mei 1900. 

B. 

Vlllbis. t Jan Waller, geb. Amsterdam 17 Oct, 1721, 
koopnian aldaar, f Amsterdam 23 April 1802, tr. aldaar 22 
Mei 1753 f Cornelia van Sprang h, geb. Amsterdam 9 
Juli 1730, f aldaar 29 Aug. 1799, dr. van Jacobus en 
Johanna Backer. 

Uit dit huivelijk: 

1. Elbert, volgt IX. 

2- f Jacobus Waller, uit wien een tak. 

IX. f Elbert Waller, geb. Amsterdam 9 Nov. 1755, 
koopman aldaar, f Amsterdam 25 Feb. 1839, tr. aldaar 4 April 
1780 f Everdina Kuylenburgh, geb. Amsterdam 1 Maart 
1759, f aldaar 30 Maart 1817, dr. Tan Jan en Johanna 
Bleecker. 

X. f Hendrik Jan Waller, geb. Amsterdam 25 Sept. 
1784, directeur der posterijen, lid der firma H. J. Waller en 
Zoon aldaar, f Amsterdam 8 Aug, 1845, tr. aldaar 9 Not. 
1803 f Catharina Elisabeth van Eijn, geb. Amsterdam 
20 Juni 1783, f aldaar 23 Dec. 1845, dr. van Leenderten 
Eernandina Erederica Amain gh. 

Uit <Mt huwelijJc: 

1. Elbert, volgt XI BB. 

2, Joannes Deodatus, volgt Xlbis BBB. 

BB. 

XI. f Mr. Elbert Waller, geb. Amsterdam 17 Not. 
1805, zetter der patenten aldaar, f Amsterdam 6 Sept. 1876, 
tr. aldaar 27 Juni 1839 fCatharinaElisabethAlkens, 
geb, Amsterdam 5 Mei 1805, f aldaar 5 Nov. 1857, dr. van 
Philip Jacob en Wilhelmina Elisabeth Aschen. 

Uit d/it 7imue%7e : 

1. Philip Jacob, volgt XII, 

2. Hendrik Jan, volgt Xllbis. 

XII. Philip Jacob Waller, geb. Amsterdam 30 Maart 
1840, civ.-ing., oud-lid prov. staten van N.-Holland, tr. Gro- 470 WALLER. 

ningen 19 Juli 1871 Maria Elisabeth Tetrode, geb. 
aldaar 5 Jan. 1851, dr. Tan Pieter en Helena Wigbol- 
dina Florentina van Hasselt. [Amsterdam.] 
Uit (hit hMwelijlc : 

1. Helena Wigboldina Florentina Waller, geb. 
Rotterdam 6 Oct. 1873, tr. Amsterdam 27 Sept. 1900 Mr. 
Herman Waller, voomoemd. 

2. Catharina Elisabeth Waller, geb. Rotterdam 24 
Juli 1875, tr. Amsterdam 7 Juni 1900 Mr. LucasMaximi- 
liaan de Jong Schouwenburg, geb. aldaar 6 Nov. 1868, 
lid der firma de Jong & Co., aBSuradeurs, lid prov. staten 
van N. -Holland, oud-heemraad ran den Amstel en Nieuwer- 
Amstel, zn. van Jacob en Johanna Jaooba Koenen, 
[Amsterdam.] 

3. Elbert Waller, geb. Rotterdam 26 Dec. 1876, koop- 
man, tr. New- York 26 Maart 1902 f Elisabeth Ni chol s o n 
Howe, geb. aldaar 16 Jan. 1876, + Hamburg 1 April 1906, 
dr. van Dr. Joseph William en Elisabeth Secor. 
[Utrecht.] 

4. Mary Ann Caroline Craven Waller, geb. Dor- 
drecht 1 Maart 1880, tr. Amsterdam 5 Oct. 1909 Willem 
van der Tak, geb. aldaar 22 Sept. 1873, civ.-ing., hoofd 
der afd. algemeene dienst bij Publ. Werken van Amsterdam, 
zn. van Willem Martinus en Maria Anna Heems- 
k e r k. [Amsterdam.] 

XHbis. f Hendrik Jan Waller, geb. Amsterdam 21 
Aug. 1841, lid der firma de Kook en Uijt den Bogaard aldaar, 
f HilverBum 22 Jan. 1908, tr. aldaar 16 Aug. 1877 Petro- 
nella Johanna de Kock, geb. Amsterdam 27 April 1856, 
dr. van Usbrand en Anna Maria Petronella van 
Noorle van Hall. [Amsterdam.] 

Uit (Ut hwwelijh: 

1. Elbert Waller, geb. Amsterdam 21 Oct. 1878, ing. 
[Argentinie.] 

2. Anna Petronella Maria Waller, geb. Amsterdam 
27 Nov. 1879, arts. [Heidelberg.] 

3. Catharina Elisabeth Deodata Waller, geb. Am- 
sterdam 13 Maart 1881. [Amsterdam.] VTALLER, 471 

4. Maria Elisabeth Waller, geb. Amsterdam 18 Feb. 

1883. [Berlijn.] 

5. Jacob Marinus AValler, geb. Amsterdam 5 Juni 

1884, pol. cand. [Delft.] 

6. Petronella Johanna Waller, geb. Amsterdam 20, 
Maart 1892. f Amsterdam.] 

BBB. 

Xlbis. f Joannes Deodatus Waller, geb. Amster- 
dam 23 Mei 1807, lid der firraa H. J, Waller & Zoon, dir. 
Holl. Brand- en Levensverzekering Societeit aldaar, f Amster- 
dam 2 Jan. 1849, tr. aldaar 8 Juni 1831 f Henriette 
Adriana Oyens, geb. Amsterdam 29 Dee. 1808, f aldaar 24 
Dec. 1877, dr. van Hendrik en Petronella Adriana de 
Marez van Zuylen. 

Uit dit hAiweV^k : 

1. Petronella Adriana Waller, geb. Amsterdam 23 
Juni 1833, „ directrice-honoraire de 1' institution des diacones- 
ses'\ [Parijs.] 

2. Hendrik, volgt XII, 

3. Ida Waller, geb. Amsterdam 29 Maart 1841, tr. aldaar 
29 Oct. 1863 fir. Hendrik Oyens, geb. Amsterdam 6 
Jan. 1837, bankier, lid der firma H. Oyens en Zonen aldaar, 
f Brussel 25 Kov. 1905, zn. van Hendrik Gerard en 
Ursula Christina Magdalena Metzler. [Brussel.] 

4. Aletta Maria Waller, geb. Amsterdam 15 Juni 1843. 
['s-Gravenhage. ] 

5. Jan Lodewijk, volgt Xllbis. 

6. Joannes Deodatus, volgt XIItOF. 

7. G- err it, volgt XHquater. 

8. f Henriette Adriana Waller, geb. Amsterdam 21 
Juli 1849, f 's-Gravenhage 25 Mei 1884, tr. Zeist 7 Juli 1870 
Jhr. Mr. Gerrit de Bosch Kemper, geb. Amsterdam 2 
Oct. 1841, oud-secr.-generaal dep. van Waterstaat, Handel en 
Kijverheid, zn. van Jhr. Mr. Jeronimo en Maria Aletta 
Hulshoff. Hij hert. Johanna Ad riana barones van Fr i- 
dagh. ['s-Gravenhage.] 

XIl/Hendrik Waller, geb. Amsterdam 28 Sept. 1837, 
lid le Kamer, voorzitter directeuren van het bijzonder gymna- 472 WALLUR. 

siura te Amsterdam, tr. Zwolle 10Meil861 Sophia Chris- 
hona Witsen Eliaa, geb. 'a-Graveland 16 Feb. 1832, dr. 
van Pieter en Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon. 
[Ubbergen, h. Marsh.] 
Uit dAl kuwelijk : 

1 . Joannes Deodatus Waller, geb . Amsterdam 5 
April 1862, tr. Doom 5 April 1894 Johanna Margaretha 
van de Kasteele, geb. Oosterhout 27 Aug. 1858, dr. van 
Frederik C a s i m i r S a m u e 1 en E in i 1 i a C o r n e 1 i a Sang- 
ster. [B-ijsenburg, h. Mon Hepos.j 

2. Adriana Wilhelma Clara Waller, geb. Amster- 
dam 28 Mei 1866. [Ubbergen, h. Marsh.] 

3. Henriette Margaretha Waller, geb. Amsterdam 
8 Jnni 1867, diaconesse, [Bielefeld.] 

4. Henriette Adriana Waller, geb. Amsterdam 21 
Mei 1870, tr. Ubbergen 23 Juli 1903 Heinrich Boy er , geb. 
St. Peter-ob-Leoben (Oostenrijk) 15 Juni 1862, ing., „(rutsbe- 
eitzer", an. van Balthasar en Anna Moosbrugger en 
wedr. van f A del held Rosalie Kohlbrugge. [Graz.[ 

5. "Karel Daniel Waller, geb. Amsterdam 29 Mei 1871. 
[Ubbergen, h. Marsh.] 

6. Willem Manrits Waller, geb. Amsterdam 28 Dec. 1873, 
tr. Londen 5 Sept. 1899 Marion Gibberd, geb. Bedworth 
(Warwickshire) 24 Mei 1863, dr. van John Parry en Mary 
Anne Linney. [Bendower, Kenil worth, Warwickshire.] 

XllbiS. Jan Lodewijk Waller, geb. Amsterdam 18 
Mei 1843, tr. aldaar 20 Nov. 1873 MariaFrederikaQuien, 
geb. Amsterdam 19 Jan. 1850, dr. van Carel Frederik en 
Dorothea Frederika Eckstein. [Baarn.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Augusta Frederika Waller, geb. Amsterdam 1 Nov. 
1876, tr. Baarn 16 Oct. 1906 Dr. Charles Emile Marius 
Adolphe de Mar tine a, geb. Lauaanne 20 Jan, 1871, med. 
doctor, xn. van Marius en van Gabrielle Henriette 
Justine Delavaux. [Bellevue sur Yverdon, Zwits.] 

2. Jan Lodewijk, volgt XIII. 

3 . Maria Christina Waller, geb. Amsterdam 13 Maart 
1883. [Baarn.] WALLER. 473 

XIII. Jan Lodewijk Waller, geb. Amsterdam 21 Mei 
1879, koopinan, tr. Winnipeg (Manitoba) 21 Sept. 1904 Clara 
May Bull, geb. 1 Oct. 1876, dr. ran Manlius en Mary 
Nixon. [Winnipeg (Manitoba).] 

TJit dit huwelijk: 

1. Maria Frederica Waller, geb. Winnipeg 18 Oct. 1905. 

2. Margaret Quien Wall er, geb. Winnipeg 5 Jan, 1907. 
Xllter. Joannes Deodatus Waller, geb . Amsterdam 

19 Aug. 1844, lid der firma Calkoen en Zoon aldaar, tr. Amster- 
dam 9 Sept. 1869 Maria Christina Martens, geb, Sema- 
rang 14 Mei 1848, dr. van Jacobus en Maria Sophia 
Jeannette Luick. [Heemstede, h, Kennemeroord.] 
TJit dit hwwelvjk : 

1. Hendrik Adriaan, volgt XIII. 

2. Arnoud, volgt Xlllbis, 

3. Machteld Theodora Waller, geb. Amsterdam 28 
Feb. 1882, tr. Heemstede 4 Oct. 1906 Car el Frederik 
Bierens de Ha an, geb. Haarlem 4 Jan. 1876, pakhuis- 
meester van de thee te Amsterdam, zn. van Jan en Louis e 
Leonore van Leeuwen. [Heemstede.] 

4. Aleid Wendela Waller, geb. Amsterdam 31 Dec. 
1884, tr. Heemstede 7 Aug. 1906 Car 1 Moritz Hoffmann, 
geb. Bremen 1 Feb. 1878, lid der firma Hoffmann & Leisewitz 
aldaar, zn. van Gustav Theodor en Gabrilie Frie- 
derike Henriette Wedemeyer. [Bremen.] 

XIII. Hendrik Adriaan Waller, geb. Amsterdam 25 
Sept. 1870, adm. der Electr. Spw.Mij. aldaar, tr. Baarn 1 
Sept. 1898 Caroline Mc. Greal Towsey, geb. Galveston 
(Texas) 23 Feb. 1874, dr. van Dr. Samuel en Josephine 
T a y 1 e r. [Haarlem." 1 

TJit dit huwelijk: 

1. Maria Christina Machteld Waller, geb. Batavia 
25 Juni 1899. 

2. Dirk Joannes Deodatus Waller, geb. Sitoebondo 
(res. Besoeki) 28 Juni 1901. 

Xlllbis. Arnoud Waller, geb. Amsterdam 6 Oct. 1873, 
oud-luit.-ter-zee, directeur der Amsterdamsche Superfosfaat- 
fabriek, tr. Baarn 29 Maart 1904 Henriette Pier son, geb. 474 VAN WALBfi. Amsterdam 4 Nov. 1882, dr. van Jan Lodewijk en Hen- 
rietta Wilhelmina Johanna van Goudoever. [Bloe- 
mendaal.] 

Uit cUt hwwelvjk: 

1. Henrietta Wilhelmina Johanna Waller, geb. 
Amsterdam 27 Jan. 1905. 

2. Joannes Deodatus Waller, geb. Amsterdam 24 
Maart 1906. 

3. Ida Waller, geb. Amsterdam 30 Mei 1907. 

4. Pauline Hermina Elizabeth Waller, geb. Am- 
sterdam 19 Jan. 1909. 

Xllquater. Dr. Gerrit Waller, geb. Amsterdam 20 
Dec. 1847, geneesheer aldaar, tr. Amsterdam 23 Oct. 1884 
Anna Beuker, geb. aldaar 29 Jan. 1862, dr. van Jan 
Bar end en Elisabeth Antoinette PbilippineBuys. 
[Amsterdam.] 

(Jit (hit huwelijk: 

1. Jan Bar end Waller, geb. Amsterdam 3 Dee. 1885, 
med. stud. [Utrecht.] 

2. Hendrik Waller, geb. Amsterdam 6 Jan. 1887. [Am- 
sterdam.] 

3. (Jerri t Anne Waller, geb. Amsterdam 1 Juni 1888, 
adelborst le kl. 

4. Pieter Adriaan Waller, geb. Amsterdam 20 Jan. 1893. 

5. Ernst Waller, geb. Amsterdam 13 Feb. 1898. 

6. Henriette Adriana Waller, geb. Amsterdam 10 
Maart 1901. 

VAN WALRE. 

Protestant. — Haarlem. Wapen : In zilver een blauive Jceper verge- 
zeld van drie groene druivenbladeren met 
de steel omlaag. Helmteeken : een groen 
driiivenblad. Dekkleeden : silver en bla/ww. 
Stamreeks. 

I. f Jan van Walree. VAN WALTER. 475 

II. f Bo el of Tan Walree, werd poorter te Haarlem, 
begr. aldaar 6 Oct. 1707, tr. 1668 fMaaikevan Sittert, 
begr. Haarlem 6 Oct. 1696. 

III. f Jan van Walree, geb. Haarlem 13 Jan, 1671, 
tr. aldaar 1 Feb. 1693 f Janneke Quar tier, geb. Haarlem, 
dr. van Pieter en Maaike de Kekker. 

IV. Jan van Walree, geb. Haarlem 5 Oct. 1694, begr, 
aldaar 25 April 1764, tr. Haarlem 23 Dec. 1725 f Jaco- 
mina van Wiert, geb. Amsterdam, begr. Haarlem 29 Oct. 
1756, dr. van Beinier en Catharina Koortwijk. 

V. f Jan van Walree, geb. Haarlem 12 Sept. 1726, 
f aldaar 7 April 1782, tr. 1° Haarlem 26 Sept. 1758 f Jo- 
hanna van Westerkappel, geb. 30 Juni 1735, f Haarlem 
4 Sept. 1759, dr. van T.zaak en Maria Koster. 

VI. f Jan van Walre Jr., geb. Haarlem 22 Aug. 1759, 
lid raad aldaar, letterkundige, f aldaar 21 Dec. 1837, tr. 
Haarlem 14 April 1782 f Maria Kops, geb. aldaar 6 Mei 
1763, f Haarlem 17 Nov. 1820, dr. van Jacobus en Hil- 
legonda Schotvanger. 

VII. f Dr. Pieter van Walre, geb. Haarlem 17 Oct. 
1797, f Lunteren 31 Dec. 1837, tr. Breda 5 Sept. 1825 
f Carolina Frederica Willi elmina Clarion, geb. 
Hattem 10 Juni 1803, f St. Oedenrode 14 Juni 1842, dr. 
van Daniel Anthony en Henriette Hillegonda 
Momma. 

VIII. Mr. Jan van Walre, geb. Breda 25 Feb. 1829, 
oud-vice-preeident rechtbank te Utrecht, tr. aldaar 22 April 
1857 f Judith Magdalena Gerlings, geb. Utrecht 29 
Jan. 1832, f aldaar 15 Dec. 1904, dr. van Jan en Judith 
Oortman. [Utrecht.] 

Uit cUt huweUjli: 

1. Carolina Petronella Frederica Wilhelmina 
van Walre, geb. Utrecht 17 Feb. 1858, tr. aldaar 1 Kov. 
1889 f Robert Swannell, geb. Holwells in Engeland 21 
Oct. 1848, f Utrecht 27 Sept. 1899, zn. Tan Samuel en 
Mary Ann Street. [Utrecht.] 

2. Judith van AValre, geb. Utrecht 28 Dec. 1867, tr. 
aldaar 1 Oct.* 1891 Mr. Maurits Lodewijk van Goud- 476 VAN WALRtf. T>U WILDT. 

oever, geb. Utrecht 19 Aug. 1865, agent der Nederl. Bank, 
zn. van Prof. Dr. Louis Chris tiaan enRachelMendes 
de Leon. [Utrecht.] 

3. Henrietta Antoinetta ran Walre, geb. Utrecht 
1 Dec. 1870, tr. aldaar 20 Mei 1892 Cornelia Elisa Jan 
de Bordes, geb. Leeuwarden 26 Jan. 1867, bankier, chef 
der firma Jan Blijdesteyn en zoon, zn. van Cornells Jan 
en Agatha Geertruida Wilhelmina van Bur mania 
barones Eengers. [Utrecht.] DE WILDT. 

Protestant. — Utrecht. 
Wapen : In blmiiu een gouden dwarsbalk 
vergezeld van drie sterren van hetzelfde. 
Helmteeken : een mthomende ivildeman, 
omhransd en omgord van loof, een hnods 
op den- schouder. Dekkleeden: gond en 
hlaAitv. Wapensprenk: Meliora cxpeeto. 

Stamreeks. 

I. + Jacob de Wildt, tr. f Gre^tgen Tonisdr., f na 
1596. 

II. f Claas de Wildt, f Utrecht 23 Oct., begr. Jaoobi- 
kerk 27 Oct. 1604, tr. v66r 1574 f Aaltje Jeles f Haar- 
lem 28 Juni 1594. 

III. Gillis Claasz. de Wildt, geb. .Rotterdam in 1576, 
raad te Haarlem 1618, schepen 1618, raad ter admiraliteit te 
Amsterdam 1628— '30, begr. aldaar 26 Oct. 1630, tr. 1° Haarlem 
4 Sept. 1601 f Aefje Claesdr. Gy bland, geb. aldaar in 
1581, f Amsterdam 18 April 1625, dr. van Claes Jobsz. 
en Marijtje Heerendr. 

IV. f David de Wildt, geb. Haarlem 21 Nov. 1611, 
seer, der admiraliteit te Amsterdam 1641, f aldaar 10 Maart 
1671, tr. Amsterdam 21 Nov. 1634 f Elisabeth van der 
Voorde, geb. aldaar in 1611, f Amsterdam 12 Sept. 1677, 
dr. van Cornelis en Anna de Vroe. DE WILDT. 477 

V. fMr. Hiob de Wildt, geb. Amsterdam 22 April 1637, 
secretaris der adniiraliteit aldaar 1659, representant van den 
Stadhouder Willem III bij de admiraliteiten van Holland, 
Zeeland en West-Friesland 1691, f Amsterdam 5 Juni 1704, 
tr, 1° aldaar 31 Jan. 1662 f Susanna Beael, ged. Am- 
sterdam 17 Nov. 1637, f aldaar 19 Dec. 1662, dr. van Dr. Lau- 
rens en Susanna de Moor en wed. ran f Jacob Reael, 

VI. f Mr. David de Wildt, heer van Drakenstein, geb. 
Amsterdam 28 Nov. 1662, secretaris der admiraliteit van 
Amsterdam 1688, meesterknaap der houtvesterij van Gooiland, 
f Amsterdam 11 Oct. 1729, tr. als vredr. van f Anna Reynst, 
vrouwe van Drakenstein, 2° Gouda 10 Juli 1693 f Cornelia 
van Strijen, geb. aldaar 11 Mei 1675, f Amsterdam 12 Mei 
1745, dr. van Mr. Hugo en Johanna Maria de Baedt, 

VII. f Mr. Job de Wildt, geb. Amsterdam 21 Juni 1697, 
ontv.-gen. der admiraliteit aldaar 1729, meesterknaap der hout- 
veeterij van Grooiland 1737, t Amsterdam 16 Jan. 1755, tr. 
aldaar 13 Aug. 1730 f Maria Susanna van Coll en, geb. 
Amsterdam 5 Oct. 1706, f aldaar 20 Deo. 1754, dr. van Mr. 
Ferdinand en Anna Catliarina Grraafland. 

VIII. f Mr. Hugo de Wildt, geb. Amsterdam 5 Mei 
1741, veertigraad, schepen en bur gem. te Leiden, ar tiller ie- 
meester aldaar 1765—1770, f Leiden 21 April 1813, tr. al- 
daar 4 Dec, 1764 f Maria Anna Pompe van Slinge- 
landt, geb, Leiden 18 Dec. 1746, f aldaar 16 Mei 1805, dr. 
van Mr. M i c h i e 1 en B eatrix van Assendeift. 

IX. f Mr. J o b H u g o d e W i 1 d t, geb. Leiden 11 Maart 1768, 
commissaris aldaar 1784 — '90, commissaris te Amsterdam 1790, 
f aldaar 14 April 1807, tr. als wedr. van fCornelia Susanna 
Maria van der V o o r t, 2° Amsterdam 24 Juni 1793 f G e e r- 
truid Bosboom, geb. aldaar 24 Juli 1772, f Amsterdam 
4 Oct. 1822, dr. van Dirk Hendrik en Susanna Willi el- 
mi n a d e Bruyu. 

X. f Mr. Hugo de Wildt, geb. Amsterdam 7 Mei 1795, 
reenter aldaar, f Yucht 28 Juni 1847, tr. Leiden 8 Oct. 
1 821 f Jkvr. Susanna Carolina de Bye, geb. Utrecht 
19 Jan. 1801, f Arnhem 16 Mei 1863, dr. van Jhr. Mr. 
Pieter Jacob en Elisabeth Jacoba van der Does. 478 BE TYILDT. 

XI. f Hugo Gerard de Wildt, geb. Amsterdam 5 Juli 
1822, controleur 2e kl. op Java in 1850, f Blitar 29 Aug. 
1857, tr. Salatiga 6 Jan. 1851 f Louisa Jeannetta Sor- 
bier, geb. Semarang 2 Juli 1831, f Doom 28 Sept. 1907, 
dr. ran Francois en Margaretha Eostant. 

Uit ddt hwvelvjk: 

1. Justus Hugo, volgt XII. 

2. Hugo Francois, volgt XllbiS. 

3. Maurits Edgar, volgt Xllter. 

XII. Justus Hugo de Wildt, geb. Soerabaya 20 April 
1852, luit.-kol. inf., commandant der Gadettenschool, tr. G-ouda 
21 April 1881 Johanna Roest van Limburg, geb. Rot- 
terdam 8 Feb. 1857, dr. van Isaac en A gnett a Elisabeth 
Hendrika van der leer van Kuffeler. [Alkmaar.] 

Uit (hit hwvelijk : 

1. Louise Jeannette de Wildt, geb. Haarlem 6 Sept. 
1887, tr. Alkmaar 23 Aug. 1909 Frits Piekema, geb. 
Deventer 5 Sept. 1873, le luit. Kon. Marechaussee, zn. van 
Fredrick en Froukje Tonckens. [Vlissingen.j 

2. Agnetta Elisabeth Hendrika de Wildt, geb. 
Haarlem 12 April 1889, tr. Alkmaar 3 Mei 1909 Hermann s 
Eliza Verschoor van Sleeuwijk, geb. Sleeuwijk 25 
Juni 1874, inspecteur H. IJ. Spoorwegmij., zn. van Ant onie, 
heer van Sleeuwijk, en Anna Wilhelmina Verschoor. 
[Apeldoorn.] 

XllbiS. f Mr. Hugo Francois de Wildt, geb. Kediri 
23 Jan. 1853, burgem. van Heiloo en Limmen, f Heiloo 19 
Nov. 1896, tr. Zeist 13 Oct. 1883 Francina Geertruida 
Johanna Hudig, geb. Rotterdam 10 Nov. 1853, dr. van 
Dirk en Margaretha Franciaca van Vollenhoven. 
[Haarlem. j 

Uit ddt huwelijk: 

1. Hugo Hiob de Wildt, geb. Heiloo 6* Jan. 1884. 
[Worcester, Massachusetts."! 

2. Dirk de Wildt, geb. Heiloo 8 Feb. 1888, student. 
[Bingen.] 

3. Henri de Wildt, geb. Heiloo 8 Feb. 1888. [Amsterdam.] 

4. Louis de Wildt, geb. Heiloo 16 Nov. 1890. [Hilveraum. "J DV Wllljrr. WILIINCK. 479 

5. Margaretha de Wildt, geb. Heiloo 1 Oct. 1893. 

Xllter, f Maurits Edgar de Wildt, geb. Kediri 21 
Jan. 1855, + 's-Crravenhage 6 Mei 1907, tr. Delft 23 April 
1885 Elisabeth JaoqueliueAuguste Constance S eh a- 
gen Tan Leeuwen, geb. Delft 21 Feb. 1853, dr. van 
Adriaan Marius en Juliana G-eertruida R a a v ma- 
kers. ['s-G-ravenhage.] 

Uii cfot hAWelyjk: 

Maurits de Wildt, geb. Deventer 26 Aug, 1887, jur. 
stud. [Leiden.] 
WILLIKCK. 

Protestant. — Ruurlo. 
Wapen : in zilver een omgekeerde droog- 
scheerdersehaar van blaww, Helmteeken : 
de omgekeerde schaar tdisschen een ztvarte 
vlucht. Dekkleeden: zilver en blauiv. Schild- 
houders : twee roode griffioenen. Wapen- 
spreuk : Semper fortis. Stamreeks. 

I. fGerritWilliuck, geb. Ruurlo omstreeks 1 582, richter 
aldaar, f Buurlo 1642, tr. 21 Mei 1617 f Sophia vanAn- 
gerlo. 

H. f Arnold Willi nek, geb. Ruurlo 5 April 1618, 
richter aldaar, f Ruurlo 15 Dec. 1676, tr. f Margaretha 
Elisabeth Gervaes, geb. aldaar 1623, f Ruurlo 1680. 

III. f Johan Will in ok, geb. Ruurlo 24 Feb. 1642, tr. 
Zutfen 23 Juni 1667 f Mechteld Bessems, wed. f vanWil- 
lem Weultj es. 

IV. f Arnold Willem Willinck, ged. Zutfen 26 Sept. 
1673, servysmeester aldaar, proviaor van het Bornhof, tr. 
Zutfen 10 Juni 1708 f Christina Louisa Hertz, geb. 
aldaar 8 Jan. 1673, dr. van Albertus en Judith Willink 
en wed. van f Thomas Portauw. 

V. f Lambertus Willem Willinck, ged. Zutfen 20 480 WILLINCK, 

Aug. 1716, provisor van het Burger-weeshuis aldaar, begr. 
Zutfen 7 Oct. 1783, tr. Groenlo 4 Dec. 1746 f A n t oine tte 
Elisabeth. Sell ale n, ged. aldaar 30 Mei 1717, begr* Zutfen 
28 Maart 1776, dr. van Rudolf Jan en GeertruytBree- 
d enbroeck. 

VI. f Arnold W i 1 1 e ui V\ 7 i 1 1 i n k , geb. Zutfen 14 Dec. 
1751, f aldaar 2 Mei 1808, tr. Zutfen 13 Oct. 1784 f Bar- 
b a r a C a t li a r i n a de V e ij e, geb. aldaar 29 Aug. 1764, 
f Zutfen 8 Maart 1797, dr. van Isaaok Pefcrus en Maria 
d e Ruyter. 

VII. f Gerhard Willi nek, geb. Zutfen 9 Sept. 1795, 
kapt.-ter-zee, ridder M. W. 0., f Kampen 11 Mei 1849, tr. al- 
daar 1 Juni 1826 f Johanna van In gen, geb. Kanipen 
25 Sept. 1799, f aldaar 18 Sept. 1845, dr. van Johaii Otto 
en C a t h a r i n a Maria Drieman. 

Uit d/lt huwelvjk: 

1. Isaak Petrus Marie, volgt VIII. 

2. rHisabeth Antoinette Willinck, geb. Nieuwediep 
14 Mei 1839, tr. Breda 25 Mei 1864 f Jhr. Ferdinand 
Backer, geb. Amsterdam 12 .Feb. 1835, ingenieur, fabrikant, 
chef der Bredasche Machinefabrzek, fh"raa Backer en Kueb, 
f Breda 8 April 1900, zn. van Jhr. Mr. Willem Jacob 
en Anna Maria Bend or p. ['s-Gravenhage.] 

VIII. f Isaak Petrus Marie Willinck, geb. Kampen 
27 Maart 1829, kapt.-ter-zee, directeur van het Marine Etablis- 
sement te Soerabaya, ridder M. W. O., f Zoeterwoude 31 
Dec. 1889, tr. Batavia 2 Dec. 1863 f Louise Apoline 
Marie Agnes van den Bergh, geb. Hellevoetsluis 17 
Juni 1838, f Bijp-Wetering 27 J "uli 1904, dr. van Cornelia 
en Apoline Marie Agnes d e Veye, 

Uit dit IwweMjk : 

1 . (t e r h a r d Desire, volgt IX. 

2. Cornells, volgt IXbiS. 

3. Louis Jacob Otto, volgt IXter. 

4. Apoline Maria Agnes Willinck, geb, Onrust 30 
Mei 1869, tr. Leiden 26 Oct. 1891 Mr. Willem S onne veld, 
geb. Schiedam 21 Maart 1863, seer. dep. van justitie te Bat a- WILLINCK. 481 

via, zn. van Willem en Johanna Geertruida van 
'.Dubs el dorp. [Weltevreden.] 

5. James Willinck, geb. Soerabaya 7 Mei 1873, com- 
mies 2e kl. der poaterijen, tr. Schiedam 2 Aug. 1906 Wi lie- 
mien van Deventer, geb. aldaar 6 April 1885, dr. van 
Christiaan Antony en Wilhelmina Sonneveld. 
[Schiedam.] 

6. Eva Sophie Willinck, geb. 's-Gravenhage 6 Aug. 
1875, tr. aldaar 27 Aug. 1901 Mr. Cornells Bakker, geb, 
den Helder 1 Juli 1870, oand.-notarie te Yelp (G.), zn. van 
Dr. Petrus en Lamina Hildegonda Smit. [Yelp, G.] 

IX. Mr. Gerhard Desire Willinck, geb. Onrust 20 
Sept. 1864, lid raad van Justitie te Semarang, tr. Breda 17 
Sept. 1891 Mary Elisabeth Boeschart, geb. Hellevoet- 
eluia 20 Mei 1870, dr. van HubertuaSalomon en Emily 
Saunders Dayies. [Semarang.] 

Uii dAt huwelvjk : 

1. Isaack Petrus Marie Willinck, geb. Buitenzorg 
1 Sept. 1892. 

2. Hubertua Salomon Arnold Willem Willinck, 
geb. Buitenzorg 8 Jan. 1894. 

3. Johannes Lambertus Willinck , geb. Weltevreden 
9 April 1895. 

4. Emily Louise W^iliinck, geb. Demak 11 Juni 1896, 

5. Louis Gerhardus Willinck, geb. Demak 22 Nov. 
1897. 

6. Willem August Willinck, geb. Soeral aya 16 Dec, 
1898. 

IXbiS. Cornells Willinck, geb, OnruBt 9 Juli 1866, 
directeur van het postkantoor te Yalkenswaard, tr. Delft 3 
Sept. 1896 Johanna Hendrika Plate, geb. Batavia 28 
April 1870, dr. van Mr. Frederic en IdaJoh anna A rnt- 
z e n i u a. [Yalkenswaard.] 

Uit Hit hwweVyk: 

Frits IsaackWillinck, geb. 's-Gravenhage 8 Sept. 1898. 

IXter. Louis Jacob Otto Willinck, geb. Onrust 24 
Jan, 1868, arts, tr. Haarlem 20 Jan. 1898 Oath a rina Maria 
Cornelia Yeldheer, geb. aldaar 28 April 1875, dr. van 

07. 15 SI 482 WILLINCK. WTTEAVAALL. Jan Willem en Neeltje Rosina de A^isser. [Rijp- 
Watering. 1 

Uit dit hii'Weli/jk: 

1. Louise Apoline Marie Agnes Willinok, gelt. 
Rijp-Wetering 9 Maart 1899. 

2. Jan Willem I s a a c k Willinok, geb. Rijp-Wetering 
7 April 1902 

3. Nelly Rosina Johanna Willinok, geb. Bijp-Wete- 
ring 1 Juli 1906. 
WTTEWAALIi. 
Wttewaall van Wiekenburgh. 

Protestant. — Utrecht. 
Wapen : In youd drie rechtop geplaatste 
zwarte homers, elke hamer overtopt door een 
gouden hroon. Helm gekroond. Helmteeken : 
een goud-zwarte vlucht. Dekkleeden : goitd 
en zivart. Stamreeks. 

I. f Adriaan Janszn. Wtte Waell, geb. 1540, f 1575, 
tr. f Cornelia van Schaeyck, + na 1631. 

II. f Mar cells Wtte Waell, geb. Utrecht 2 Jan 1574, 
groot-ontv. der convooien en lioenten te Yreeswijk, f Utrecht 
10 Aug. 1658, tr. 2° Yianen 22 Nov. 1600 f Johanna van 

mm en, geb. Yreeswijk 5 Mei 1574, f aldaar 1 Oct. 1630. 

III. f Dr. Gijsbert Wtte Waell, geb. Yreeswijk 12 Sept. 
1609, notaris en proc.-gen. voor het hof van Utrecht, f al- 
daar 21 Dec. 1687, tr. Utrecht 11 Juni 1637 f Cornelia 
van Ween, geb. aldaar in 1615, f Utrecht 8 Aug. 1679, 
dr. van Aert Jans zn. en Weyntgen van Vliet. 

IV. f Mr. Aernout Wtte Waell, geb. Utrecht 11 Dec. 
1656, f aldaar 20 Dec. 1714, tr. Utrecht 14 Mei 1695 f Maria 
Sim on ides van Nifs, geb. aldaar 31 Juli 1677, f Utrecht 
21 Juli 1700, dr. van Mr. J oh an en Adriana van Nel- 

1 e s t e v n. WTTWAALL, 483 

V. f Mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, heer van 
Wickeaburg, geb. Utrecht 26 Jan. 1699, raad en burg em. 
aldaar, f Utrecht 8 Jan. 1775, tr. Hoorn 2 Juli 1724 fMar- 
garetha van Suchtelen, yrouwe van Stoetwegen, geb. 
Hoorn 22 Sept. 1696, f Utrecht 24 Feb. 1700, dr. van Mr. 
Nicolaas en Catharina van Bredenhoff. 

Uit dtit hwweUjk: 

1. f Mr. Ferdinand Wttewaal van Stoetwegen, 
uit wien de adellijke tak. (Zie Ned. Adelsboeh 1906, bh 568,) 

2. Johannes, volgt VI. 

VI. f Johannes Wttewaall van Wickenburgh, 
heer van Wickenburgh, geb. Utrecht 21 Jan. 1735, resident 
van G-orontalo 1760 — '74, f h. Wiokenburgh onder Houten 
10 Sept. 1812, tr. Batavia 28 Jan. 1760 f. Clara Johanna 
van der Burgh, geb. Malakka 10 Juni 1743, f Utrecht 18 
Aug. 1804, dr. van Daniel en Cathariua G-ijsberta 
Verbis.' 

VTI. f Prof. Mr. G-erard Wttewaall, heer van Wio- 
kenburgh, geb. Utrecht 26 April 1776, schepen van Utrecht, 
hoogleeraar te Leiden in de landhuishoudkunde, f h. Wic- 
kenburgh 6 Juli 1838, tr. Utrecht 14 April 1805 f Bernar- 
dina Antonia Cornelia Visscher, geb. aldaar 7 Feb. 
1780, f Leiden 11 Juli 1856, dr. van Mr. Bartholomeus 
Willem en Anna Elisabeth van Hengst. 

Uit dit huweUjk: 

1. Bartholomeus "Willem, volgt VIII A. 

2. Jan, volgt Vlllbis B. 

A. 

VHI. fBartholomeusWillemWttewaallvanWic- 
kenburgh, geb. Utrecht 16 Juli 1807, lid raad te Leiden, 
f Utrecht 18 Nov. 1890, tr. Leiden 30 Juni 1841 f Maria 
Cernelia Hartevelt, geb. aldaar 22 Dec. 1816, f Utrecht 
2 April 1894, dr. van Abraham en Joanna Diderica 
van der Burch. 

Uit drit huwelyjh: 

1. Maria Cornelia Gerhardina Johanna Wtte- 
■waall van Wickenburgh, geb. Leiden 29 Mei 1846. 
[Utrecht.] 484 WTTEWAALL. 

2. Antonia Etta Wttewaall van Wickenburgh, 
geb. Leiden 24 Juli 1850, tr. Utrecht 24 Jan. 1879 Johan- 
nes Cornells Gijsberti H o d e n p ij 1 ( geb. Delft 25 April 
1850, gep. majoor genie , zn. van Dr. Francois Marie 
Theodore en Cornelia Maria Veth. ['s-Gravenhage.] 

3. fJoannaDidericaWttewaall van Wickenburgh, 
geb. Leiden 6 Oct. 1851, f 's-Gravenhage 6 Maart 1874, tr. 
Houten 29 Mei 1873 Mr. Pieter Willi elm Adriaan Oort 
van der Linden, geb. 's-Gravenhage 14 Mei 1846, oud- 
minister van justitie, lid van den Baad van State , zn. van 
G ij s b e r t u s Martinus van der Linden en Jacoba 
Henrietta Wttewaall. Hij hertr . Johanna Cornelia 
de Koning, ['s-Gravenhage.] 

4. Bartlioloraeus W i 1 1 e m Gerard, volgt IX. 

IX. Bartholomeus W i 1 1 e m Gerard Wttewaall 
van Wickenburgh, heer van Wickenburgh, geb. Leiden 
16 Juni 1856, tr. Utrecht 6 Mei 1881 IT ran poise Elisa- 
beth van Eelde, geb. aldaar 18 April 1859, dr. van An- 
tonie Clarus Johannes en Jkvr. Clasina Johanna 
Henriettevan Bappard, [h. Wickenburgh onder Houten.] 

Uit dit huivelijk: 

1. Clasina Johanna Henriette Wttewaall, geb- 
Houten 14 Mei 1883, tr. aldaar 29 Dec. 1902 Pieter Bink- 
liorst, geb. Amsterdam 21 Mei 1877, adj.-ing. N. I. S., zn. 
van Louis Wille m en DorotheaHermsen. [Semarang. J 

2. Gerard Frans Wttewaal, geb. Houten 11 Jan. 1885. 
stud, civ.-iug. [Delft.] 

3. Bartholomeus Will em Wttewaall, geb. Houten 
5 April 1S86, land-oeconoom. [Houten.] 

4. Joanna Diderica Wttewaall, geb. Utrecht 9 Nov. 
1889. 

5. Franooise Elisabeth Wttewaall, geb. Utrecht 
12 April 1891. 

6. Anthonie Clarus Johannes Wttewaall, geb. 
geb. Utrecht 18 April 1892. 

7. Bartholomeus Marie Wttewaall, geb. h . Wic- 
kenburgh onder Houten 7 April 1898. WTTEWAALL. 485 

B. 

VTIIbis. f Dr. Jan Wttewaall, geb. Leiden 6 Sept. 
1810, med. doctor, f Utrecht 2 Aug. 1862, tr, aldaar 30 
Juni 1843 f Helena Bmelia van Eelde, geb. Utrecht 
2 Jan. 1821, f Utrecht 19 Mei 1866, dr. van Antonie 
Clams Johannes en Johanna Jacob a van Haeften. 

IX. Mr. Gerard Wttewaall, geb. Voorst 13 Juni 1844, 
reenter, daarna raadsheer gerechtshof te Arnhem, tr. Am- 
sterdam 21 Mei 1874 f Adele Croramelin, geb, Drie- 
bergen 15 Oct. 1852, f Arnhem 11 Mei 1908, dr. van Mr. 
Rein hard en Frederica Wilhelmina Crommeliu. 
[Arnhem.] 

Uit dit Iwivelijk: 

1. Helena Emilia Wttewaall, geb. 's-Gravenhage 12 
Feb. 1875. [Arnhem,] 

2. Armanda Jacob a Wttewaall, geb. 's-Gravenhage 
15 Nov. 1876, tr. Arnhem 2 Oct. 1906 Herman Philipse, 
directeur HolL Geld. Hypotheekbank, an. van Marie Ad riaan 
Frederik Hendrik en Maria Elisabeth de R a n i t z. 
[Gorinchem.] 

3. Jan, volgt X. 

4. Mr. Frederik W i 1 1 e in R e i n h a r d Wttewaall, 
geb. 's-Gravenhage 25 Mei 1880, advocaat en procureur. 
[Arnhem.] 

5. Gerard Bernardus Wttewaall, geb. 's-Gravenhage 
22 Nov. 1882. 

6. Reinhard Anne Wttewaall geb. Alkmaar 25 Nov. 
1886. 

7. Maria Elisabeth Wttew a all, geb. Alkmaar 28 Sept. 
1888. 

X. Jan Wttewaall, geb. 's-Gravenhage 22 Sept. 1878, 
bouwkundige, tr. Leiden 8 Jan. 1908 Elisabeth Cornelia 
Johanna Maria Mandera, geb. Amsterdam 21 Nov. 1878, 
dr. van Johannes Cornells Marie en Marie Jeanne 
Cremers. ['s-Gravenhage.] 486 mJXAENDTS, 

WIJNAENDTS EN 
WUNAENDTS VAN RESANDT. 

Protestant. — Tiel. Wapen: In zilver drie zwarte palen, en een 
gouden schildhoofd, heladen met een loopende 
roode vos, Helmteeken: de vos -nitkomende. 
Dekkleeden : goad, rood en &wart. 

^-Jt^ Stamreeks. 

I. f Johan van Kesant, geb. omstreeks 1355. 

II. f Wijnant Johansz. van Res ant, geb. omstreeks 
1385, rentmeester van Tiel, f aldaar na 1433. 

IH. f Paul us Wij nant a zii. geb. omstreeks 1415, f Tiel 
v66r 1452, tr. omateeks 1440 t Elisabeth N. N., f na 1469. 

IV. f J oh an Paulus zn., geb. Tiel omgtreeks 1447, sellout 
van Tiel en Zandwijk, eigengeerfde in de Neder-Betuwe, + Tiel 
1504, tr. omstreeks 1477 f Hadewicli de laze, f Tiel 
1515. 

V. f W ij n an t Jans zn., geb. omstreeks 1480, schepen te 
Tiel 1527 — 1553, burg-em. aldaar 1535, rentmeester te Tiel 
1528, 1533, gedeputeerde der burgerij 1543, f Tiel in Juli 
1564, tr. omstreeks 1506 f Engel van G e y s te re n, f Tiel 
in 1558, dr. van Reyner en Henrica X, 1ST. 

VI. f Willeni Wijnants, geb. omstreeks 1515, laken- 
kooper te 's-Hertogenbosch, daarna grondbezitter te Tiel, 
f aldaar 13 Oct. 1585, tr. 's-Hertogenbosch. in 1540 f Cor- 
nelia van den Bosch, -f* n& 1562, dr. van Jacob Cor- 
nelissen en Johanna Ketelaer. 

VII. f Johan Wijnants van Res ant, geb. in 1546, 
burgem. van Zandwijk, keurmeester te Tiel, schepen aldaar 
1594—1613, burgem.' 1603—1611, geriohtsman in Neder-Be- 
tuwe, f Tiel 7 Jan. 1613, tr. kort v66r 30 Juni 1575 f Joanna 
de With, dr. van Will em en Margaretha So hull. 

VIII. Willeni Wijnants van Res ant, geb. Tiel in 
1588, wijnkooper aldaar, gerichtsman te Zoelen, f Nov. 1624, TVIJNAENDTS. 487 

tr. aldaar 6 April 1611 f Alith Hack, f begin 1625, dr.. 
van Peter en Ariken Ariensdr. 

IX. fAerdt WijnantsvanResant, geb, Tiel omatreeks 
1622, f Tiel in Mei 1688, tr. 1° (ondertr. Tiel 26 Aug.) 1648 
f Judith Groener, geb. Tiel, f aldaar omatreeks 1670, 
dr. van Sebastiaen en Magaretha Jacobs. 

X. f Jan Wijnants van Besaat, ged. Tiel 23 Nov. 
1660, vertrok naar 's-Hertogenbosch, f aldaar 3 Aug. 1703,. 
tr. 13 Aug. 1684 f Agnieta Bodshegh, geb. Wassenberg 
in het Guliksche, f 's-Hertogenbosch 13 Maart 1737. 

XI. f Wilhelmus Wijnaendts, geb. 's-Hertogenbosch 
14 Feb. 1686, wrjnkooper aldaar, regent Weeshuis, begr. al- 
daar 15 Jan. 1751, tr. Helvoirt 8 Feb. 1711 f Johanna 
van B ousel, geb. 's-Hertogenbosch 26 Oct. 1686, f aldaar 
21 Aug. 1741, dr. van Albertus en Adriana van den 
He u vel. 

XII. f Marti nus Wijnaendts, geb. 's-Hertogenbosch 
20 April 1721, -vvijnkooper aldaar, begr. Delft 16 April 
1803, tr. Breda 21 "Sept. 1751 f Anna de Bruyn, ged. 
aldaar 15 Nov. 1729, begr. Delft 30 Mei 1801, dr. van 
Jacob en Maria Vertholen. 

XIII. f Willem Wijnaendts, geb. 's-Hertogenbosch 8 
Feb. 1757, cand.-notaris, bierbrouwer en houtzaagmolenaar te 
Overschie, achout en maire aldaar 1813, f Delft 30 Mei 1839, 
tr. 1° Eotterdam 26 Feb. 1792 f Oatharina Adriana 
Oriellaert, geb. aldaar 29 Mei 1764, f Overschie 2 Jan. 
1796, dr. van Sirach en Bartlia Clara Fenema; tr. 2° 
Delft 4 Feb. 1799 f Catharina Johanna Grroen van 
Prinsterer, geb. Heeze 30 Juni 1772, f h. Welgelegen 
ouder Overschie 9 Juli 1838, dr. van Dr. Cornells en Jo- 
hanna Clasina Hoevenaar. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Martinus Anne, volgt XIV A. 
Uit het tweede huwelijk: 

2. Jacob, volgt XlVbis B. 

A. 

XIV. fMartinus Anne Wijnaendts, geb. h. Wei- 488 WUNAENDTS. 

gelegen onder Overachie 16 Nov, 1793, lid van den raad 
te Delft, lid prov. staten van Zuid-Holland, lid gedep. staten 
1827 — 1838, lid 2e Kamer, wethouder van Delft, t aldaar 15 
Mei 1842, tr. 1° Delft 26 Mei 1813 f C atharina Johanna 
Overgaauw Pennis, geb. Delft 27 Sept. 1792, f aldaar 
3 April 1814, dr. van Mr. Cornells en Christina Eli- 
sabeth Oversohie. 

XV. f Mr. Will em VVijnaendts, geb. Delft 30 Jan. 
1814, advocaat te Sassenheim, griffier kantongerecht van Oud- 
Beijerland 1839, lid prov. staten van Zuid-Holland, lid 2e Kamer, 
burgem. van Hillegom, daarna van Gorinehem 1863 — 1872, 
curator gymnasium aldaar, f 's-Gravenhage 20 April 1884, 
tr. Amsterdam 6 April" 1837 f Johanna Ma rgaretha von 
Beokcrath, geb. Haarlem 20 Maart 1817, f 's-Gravenhage 
12 B'eb. 1894, dr. van Jacob en Cornelia Sophi a Ant o i- 
netta S t e r k . 

Uit chit huwelijk: 

1. Cornells Jacob Anton, volgi XVI. 

2. Willem Martinus, volgt XVIbiS. 

XVI. Cornells Jacob A nto n Wij naend t s , geb. Oud- 
Beijerland 4 Feb. 1841, administrates van het militair hos- 
pitaal te Balang-Nipa op Celebes, burgem. van Leimniden, 
daarna van Hoornaar en JSToordeloos, en Overschie, lid prov. 
staten van Zuid-Holland 1879 — 1889, lid raad van Hilver- 
sum, tr. 1° Gorinehem 2 Mei 1872 f Helena Sophia 
Bernadina Polvliet, geb. aldaar 3 Juli 1849, f Noorde- 
loos 3 Feb. 1875, dr. van He n drik en Joha n n a Cor n elia 
Boonzajer; tr. 2° Amsterdam 19 April 1877 Cornelia 
Sophia Antoinetta Voorbeytel Cannenburg, geb. 
aldaar 22 Maart 1851, dr. van Mr. Wilh elm u s en Su s anna 
Henriette von Beckerath. [Hilversum.] 

Uit het eerste h/&welijk: 

1. Willem, volgt XVII. 

2. Hendrik, volgt XVIItois. 
Hit het tweede huwelijk : . 

3. JacobMartinusAnneWijnaendts vanBesandt, 
geb. Gorinehem 27 April 1878, employe onderneming Alas 
Besoeki bij Loemadjang, tr. Pasoeroean 20 Dec. 1906 Eleo- WIJNAEXDTS. 489 

nore Caroline la Bastide, geb. Probolinggo 14 Mei 1884, 
dr. van Gerardus Johanaus en Jeannette Gertrude 
Prieater. [Loemadjang.] 

XVII. Willem W ij n a e n d t a van B e s a n d t, geb. Lei- 
muiden 16 Feb. 1873, ritmeester O.-I. L. a la suite, adj. 
Tan den chef der cavalerie, tr, Buitenzorg 24 Dec. 1896 
Wilhelmina Jacob ina Theodora Baud, geb, Bantar 
Peteh onder Buitenzorg 30 Aug. 1879, dr. van Jan Willem 
Car el Ricus Theodorua en Johanna Wilhelmina 
Petronelia Steenstra Toussaint. [Weltevreden.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Sophia Jeanne Betty WijnaendtsvanResandt, 
geb. Batavia 3 Nov. 1899. 

2. Louisa Maria Anna Wijnaendts van Heaandt, 
geb. Batavia 16 April 1904. 

XVIIbis. Hendrik "W" ij n a e n d t s, geb. Leimuiden 9 Feb. 
1874, le luit. inf.. leeraar K. M. A., tr. Amersfoort 11 Maart 
1897 Wilhelmina Johanna Henrica Keetell, geb. 
Leeuwarden 30 Mei 1872, dr. van Wilheimus Johannes 
Henricus Gregorius en Jkvr. Fred erica Louisa de 
Lao noy. [Breda.] 

Uit dit fou'Welvjk : 

1. Cornells Jacob Anton Wijnaendts. geb. Amerg- 
foort 4 April 1898. 

2. Hendrik Wijnaendts, geb. 's-G-ravenhage28 Dec. 1901. 
XVIbis. Willem Martinus Wijnaendts, geb. Oud- 

Beyerland 24 Sept. 1849, oud-le luit. O.-I. L., gep. luifc.-Kol. 
Ex>n. Marechaussee, tr. Amsterdam 4 Juli 1884 Anna Maria 
Blom, geb. Groningen 12 Sept. 1863, dr. van Willem Jo- 
hannes Step h anus Josinus en EmmaJoannaMaria 
van der Mey. [Zwolle.] 
Uit ddt kivwelvjk: 

1. Willem Wijnaendts, geb. Amsterdam 14 Sept. 1885, 
adelborst le kl. 

2. Jan Willem Wijnaendts, geb. Arnhem 20 Jan. 1892. 

B. 
XlVbis. f Jacob Wijnaendts, geb. h. Wolgelegen onder 
Overschie 13 Sept. 1802, burgem. aldaar 1831 — 1879, burgem. 490 WUNAENBTS, 

van Sehiebroek 1850-^1879, f Overschie 2 Feb. 1879, tr. Delft 
1 Oct. 1840 f Georgine Wolpheline Fran^oise List, 
geb. Muiden 21 April 1811, f Overschie 24 April 1868, dr. 
van Frederick Garel en Augustine Nering Bog el. 
Cit d/it huwelijJc: 

1. Catharina Johanna \Yijnaendts, geb, Overschie 
28 Oct. 1841, tr. aldaar 27 Oct, 1869 Michiel van der 
La an, geb. Overschie 12 Mei 1834, oud-lid prov. staten van 
Zuid-Holland, zn, van Jacob Laurens en NeeltjeZeeuw. 
[Overschie,] 

2. Frederik Carel August, volgt XV. 

3. Auguste Wij naen dts, geb. Overschie 5 Sept. 1846, 
tr. Voorburg 6 Juli 1881 Francois Pieter ter Meulen, 
geb. h. Klein Klioden onder Bodegraven 9 Maart 1843, kunst- 
schilder, zn. van Jan en Christina Henriette Bohn. 
[VGravenhage.] 

4. Cornelia Johannes Carolua, volgt XVbis. 

XV. f Frederik Carel August "Wijnaend t s, geb. 
Overschie 22 Maart 1843, controleur le klasse, f Pati (Dja- 
para) 8 Feb. 1874, tr. Tegal 24 Juli 1869 f Elisabeth 
Jacob a Christina van der Kb, geb, Makassar 26 Maart 
1851, f Arnhem 6 Aug. 1890, dr. van Christiaan en Jo- 
hanna Jacobina Gehne. 

[lit (hit hmveUjk: 

Johanna Jocobina VVijnaendts, geb. Tegal 14 April 
1872. Hs-Gravenhage.j 

XVbis. Cornelia Johannes Carolua Wijnaendts, 
geb. Overschie 8 Mei 1850, oud-assistent-resident, tr. Delft 1 
Juni 1886 Anna Henriette Wilh elmina Adelaide 
barones Q, uarles de Quarles, geb. Grave 28 April 1852, 
dr, van baron Charles Louis Henri en Anna Maria 
Emilia van Dongen. [Breda. ] 

Hi] had voor zijn Inrwelijk 2 zoons, gewettigd 10 en 13 
Oct." 1899. 

1 . Jacob August W ij n a e n d t a, geb. Ratahan (Menado) 
19 Dec. 1882, employe suikerfabriek Tjomal. (Pekalongan.) 

2. George Wijnaend ts, geb. Kema (Menado) 8 Jan. 
1884, private 6th cavalery. [Fort Meade. South Dacota. U. S. A.] ADDENDA en ERRATA. ALBARDA. 

biz. 3. VIIt>is. Joan Diederik Albarda woont te 
Nieuwediep. 

biz. 6. VI. 2. Jhr. Frederik Lambertus Falck, ge- 
huwd met Helena Albarda, woont te Leiden. 

BASTERT. 

biz. 22. VII. 3. Johannes Jacobus Bastert woont 
te 'g-Gravenhage. 

DE BEAUFORT. 

biz, 28. Xlter. Uit liet huwelijk van Mr. Jan Karel 
Hendrik de Beaufort en Louiae Ernestine de Be- 
aufort werd op 12 Sept. 1909 te Amersfoort geboren : Jo- 
achim Ferdinand de Beaufort. 

BIENFAIT. 

biz. 38. VII. J. L. Bienfait f Amsterdam 14 Dec. 1909. 

biz. 41. VII. Uit het huwelijk van E. H. Bod el Bien- 
fait en A. M. C. Hey werd nog geboren een zoon : Medan 
1 Sept. 1909. 

BOISSEVAIN". 

biz. 49. Vllbis. Hit bet huwelijk van Mr. R. J. G. Bois- 
sevain en S. F. F. M. Wilson werd op 15 Sept. 1909 te 
Amsterdam geboren: Daniel Louis G-ideon. 

biz. 52. Vllbis. G. L. Boisseyain is lid der firma Kean 
van Cortland & Co. te New- York. 

biz. 54. VI. 3. C. E. Boisseyain, tr. Louden 13 Sept. 
1909 George Arthur Farmiloe, geb. aldaar 14 Maart 
1865 , directeur eener loodsmelterij, zn. van William en 
Amelia Waters. [Londen,] 

CAZIUS. 
biz. 84. IV. Mr. Jan Hendrik Cazius is gedoopt te 
Utrecht 14 Oct. 1767. 492 

biz. 84. V, Mr. Unico Will em Elisa Oaziua is geb. 
30 Juni 1799. 

biz. 85. VI. Mevr. de wed. Mr. Jean Henri Chretien 
Cazius, geb. A. P. de Sturler de Prienisberg woont 
te 's-Gravenhage. 

biz. 85. VI. 3. Het eohtpaar van Boecop -Cazius woont 
te Ede. 

biz. 85. VII. Het kind uit lict oohtpaar Cazius- Jelling- 
h a u s is genaamd : Adrienne Jeanne Cazius-. 

CROMMELm. 

biz. 100. VllbiS. Jean V a n W i c k e v o o r t r o m m c 1 i n, 
tr. de Bilt BO Maart 1737 Elisabeth Pannebakker. 

DUMBAE. 

biz. 127. IX. 2. Uit het huwelijk van Gerhard Uuraliar 
en Gerarda Johanna En gel en werd op 7 Oct. 1909 
te Rotterdam geboren : Johanna Wilhelmina Hum bar. 

biz. 127. IX. 3. Ootavia Bel Una Bum bar tr, 's-Gra- 
venhahe 7 Jfeb. 1907 Heinrioh Arnold Jacques van 
Stipriaan L nisei us, geb. Djocjacarta. 

VAN EIK. 

biz. 128. V. 3. staat Adriana, lees Adriaan van Eik. 
ENKLAAE, 

biz. 136. VllbiS. Will em Erederik Enklaar tr. 
Zwolle 28 Oct. 1909 Wilhelmina Christina Elisabeth 
Rup, geb. Amsterdam 22 Maart 1885, dr. van Adolph 
Julius Philip en Anna Christina Elisabeth Schal- 
lenberg. 

biz. 136/137. De tak BBBB, is te vervangen door het 
navolgendc : 

BBBB. 

Vlter. f Karel Alexander Enklaar, geb. Yelp 14 
Oct, 1815, f Haarlem 26 Dec. 1893, tr. Rotterdam 13 Aug. 
1851 f Neeltje Wigman, geb. aldaar 14 Maart 1823, 
f Haarlem 18 Jan. 18 . . , dr. van Ary en Wilhelmina 
van Rotterdam. 493 

Vii dit hiiwelij'k : 

1. Anna Elizabeth Enklaar, geb. Leiden 31 Mei 1852. 
[Laren, N.-H.] 

2. Wilhelmina Marie Everina Bnklaarj geb. Leiden 
13 Bee. 1853. [Laren, N.-H.] 

3. Karel Alexander, volgt VII. 

4. Charlotte Henrika Enklaar, geb. Tiel 17 April 
1863. [Laren, N.-H.] 

VII, Karel Alexander Enklaar, geb. Khenen 23 J uli 
1858, kap. inf., tr. 's-Gravenhage 2 Aug. 1895 Anna Jeanne 
van der Br ugh, geb. Noordwijk-Binnen 1 Oct. 1872, dr. 
van Johannes A d r i a n u s Marinus en A 1 i d a Marga- 
ret ha de Plot. [Naarden.] 

[fit dit huwelijk : 

Karel Alexander Knklaar, geb. 's-Gravenhage INot. 
1897. 

FEITH. 

biz. 145. IX. f 11 h. ij n vis F e i t h, t r. 1° MariaBarkes, 
biz. 146. XV. 4. Hermanna Maria Mauritia Adri- 
ana Feith, f Groningen 14 April 1899. 

VAN GUELDER. 

biz. 152. By de besohrijving van het wapert Smidfc van 
Gelder is toe te voegen : Wapenspreuk : In defessus. 

biz. 154. VIII. staat: Gerardus Maria, lees: Gerar- 
dus Marti nus. 

biz. 154, VIII. 3. Gerhard Paul us Hector Zahn is 
geb. VHertogenbosch 8 Aug. 1861 en is zn. van Warnardus 
en Johanna Margaretba Tieleinan. 

biz, 155. Vllfois. 4. Lukag Prederik Boekenoogen 
f Worm er veer 25 Mei 1906, 

VAN GOUDOEVER. 

}}}z. 171. X. Hendrik van Goudoever, is thans oud- 
directeur der staatsloterij . 

Zijn zoon : Mr. Hendrik van Goudoever is thans 
reenter arr. reohtbank te Rotterdam. 494 VAN HENGrST. biz. 191. IXbiS. 2. Mr. Willem Nicolaas Jacob van 
Hengat is oud-kantonrechter Doesburg; hij tr. Henriette 
Eyerarda Hillegonda Patyn. 

HOVY. 

bl 207. IVlevr. de wed. J, J, Bij stems Heemskerk 
geb. Hovy woont te Amsterdam. Haar moeders eerste voor- 
naam is Lydia. 

KOL. 

biz. 246. IXbiS. 1. Sophie Ernestine Kol, liuwde te 
Amsterdam 15 April 1909 Ds. J oh an Leonard van Tricht, 
geb. Utrecht 29 Dec. 1883, predikant, zn. van Aleid Ger- 
hard en Johanna Maria ter Haar. [Heemstede,j 

Haar zuster is : 

2. Madeion Kol. 

biz. 247. VHIbiS. Uit het huwelijk van Jan Kol en 
TJlbine barones d'Ablaing van Giessenburg, sproten: 

1. f Jan Kol, geb. Zeist 13 Sept. 1852, f Langenlolmsheim 
3 Maart 1902, tr. Simmern in Maart 1877 Elise Or a mm. 
[Kreuznach.] 

2. Everard Henri Kol, geb. Zeist 18 Oct. 1859, tr. 
Buenos-Ayres 18 Oct. 1906 Lois Inez Kathleen Tran- 
nack. [II fra combe, Engeland.] 

LTTCASSEN. 

De valken in de wapen-afbeelding Valok Luoassen be- 
hooren gekapt te zijn. 

VAN MAANEN. 

biz. 270. VII. 3. J. R, van laanen, f Barneveld 7 Feb. 
1907. 

biz. 271. VIII. J. 0. 0. Bas f Amsterdam 17 Dec. 1905. 

NIETJWENHTJIS. 

biz, 302, V, J, S. Nieuwenhuis tr, AlJanaar 3 Dec. 
1775. 495 

biz. 306. Vllbis. Mr. Coenraad Jacobus Kicolaas 
Nieuweniuis, f TJtreoht 13 Mei 1881. 

OYENS. 

biz. 328. IV. De echtgenoote van H. G. Ovens was ge- 
naamd Ursula Christina Magdalena Metzler. 

IV. %. De wed. Mr. H. Oyens, geb. Waller woonttbans 
te Brussel. 

biz. 329. B. de Marez Oyens. VIbis, lees: IVbis. De 
moeder van A. M. Waller was genaamd C. E, van Bijn. 

biz. 330, VbiS* A. D, de Marez Oyens is cmd-directeur 
van Labouehere Oyens & Oo's Bank. 

VAN SONSBEECK. 
biz. 432. XVter. 6. A. vanBonsbeeok werd einde Dec. 
1909 benoemd tot burgem. van G-oirle.